รายชื่อรุ่นมีทั้งหมด 167 รุ่น ขณะนี้มีสมาชิกในระบบ 39,527 คน
ที่ ปีการศึกษา ชั้นจบ ชื่อรุ่น ประธานรุ่น
1 2566 ม.6 -
2 2566 ม.3 -
3 2565 ม.6 -
4 2565 ม.3 -
5 2564 ม.6 นายสาริศ ปาลี
6 2564 ม.3 นายทัพพสาร อิ่มใจ
7 2563 ม.6 นายเธียร ชุมแสง
8 2563 ม.3 นายธนนัช วงศ์คำปัน
9 2562 ม.6 นายวรทัศน์ รัตนวราหะ
10 2562 ม.3 นางสาวปริศษา ยืนยงกุล
11 2561 ม.6 นายวรทัศน์ รัตนวราหะ
12 2561 ม.3 น.ส.อารดา โอบนิธิสุรดิษ
13 2560 ม.6 น.ส.ณิชชาณีชย์ อินศรีไกร
14 2560 ม.3 นายณัฐวัชระ อุณหเสรี
15 2559 ม.6 นายจิรพัฒน์ วงศ์คำ
16 2559 ม.3 นายณัฐิวุฒิ อิ่นแก้ว
17 2558 ม.6 นางสาวนีรภางค์ เลาหวิรภาพ
18 2558 ม.3 นายวรทัศน์ รัตนวราหะ
19 2557 ม.6 นายวีรภัทร สง่าจิตร
20 2557 ม.3 นายรชต เนื่องจากฉิม
21 2556 ม.6 นายวีรภัทร สง่าจิตร
22 2556 ม.3 นางสาวชาบดี เฉลิมโชควัฒนา
23 2555 ม.6 นายกีรติพงศ์ พวงทอง
24 2555 ม.3 นายวชิรวิทย์ ก๋าตุ้ย
25 2554 ม.6 นายสมพร บุญปราบ
26 2554 ม.3 นายชลธร ศรีปัญญา
27 2553 ม.6 คุณณัฐนนท์ รัตนเรืองวัฒนา
28 2553 ม.3 คุณวีรภัทร สง่าจิตร
29 2552 ม.6 คุณภัทรวุฒิ จรัสพันธุ์กุล
30 2552 ม.3 คุณรัชพนธ์ เจริญกุศล
31 2551 ม.6 คุณธนพล ตียาคม
32 2551 ม.3 คุณทศพร ขัติยะ
33 2550 ม.6 คุณณัฐชนน อุปสรรค์
34 2550 ม.3 คุณณัฐนนท์ รัตนเรืองวัฒนา
35 2549 ม.6 คุณพรชัย ฉวีวัฒน์
36 2549 ม.3 คุณวจนะ ภู่ชัย
37 2548 ม.6 คุณวิทวัส ธรรมมา
38 2548 ม.3 คุณทินกฤติ มังตรีสรรค์
39 2547 ม.6 คุณศานติกร วิจิตร
40 2547 ม.3 คุณทิวากร รุ่งรักษา
41 2546 ม.6 คุณพูนรัตน์ ลีรพันธุ์
42 2546 ม.3 คุณพรชัย ฉวีวัฒน์
43 2545 ม.6 คุณพร้อมพงศ์ โยธาราษฎร์
44 2545 ม.3 คุณเฉลิมชัย พรหมแสนราช
45 2544 ม.6 คุณคเณยะ อ่อนนาง
46 2544 ม.3 คุณสกุลศักดิ์ ญาติฝูง
47 2543 ม.6 คุณทินกฤต วีระประพันธ์
48 2543 ม.3 คุณปรเมษฐ์ วินิจจะกูล
49 2542 ม.6 คุณจิรประภา ขจรบุญ
50 2542 ม.3 คุณกิตติ พิทักษ์ทอง
51 2541 ม.6 คุณคมสัน ชัยชมพู
52 2541 ม.3 คุณคเณยะ อ่อนนาง
53 2540 ม.6 คุณธนศักดิ์ ยะคำป้อ
54 2540 ม.3 คุณธีรานนท์ อินต๊ะ
55 2539 ม.6 คุณชาติชาย ดวงสอาด
56 2539 ม.3 คุณปรมินทร์ จินณะแก้ว
57 2538 ม.6 คุณอรัณย์ นาดี
58 2538 ม.3 คุณวันทวี โชคชัย
59 2537 ม.6 คุณศมณะ สรรพตานนท์
60 2537 ม.3 นพ.ปิยพงษ์ สุวรรณสินธุ์
61 2536 ม.6 คุณปริญญา สิงห์ทองวรรณ
62 2536 ม.3 คุณกิตติพงษ์ โพธาเจริญ
63 2535 ม.6 คุณไกรเดช ลีวีระพันธุ์
64 2535 ม.3 คุณศุภชัย ทะนะกุล
65 2534 ม.6 คุณเกรียงไกร เลาหพงศ์
66 2534 ม.3 คุณศมณะ สรรพตานนท์
67 2533 ม.6 คุณปิติพงษ์ ยอดมงคล
68 2533 ม.3 คุณภัทธนิติ ศิริปัญญา
69 2532 ม.6 คุณพีระ วงศาโรจน์
70 2532 ม.3 คุณดิลก เกียรติ์เลิศนภา
71 2531 ม.6 น.พ.พันธพงศ์ ตาเรืองศรี
72 2531 ม.3 คุณวัชระ แก้วจีน
73 2530 ม.6 คุณจันทิรา พลอาจ
74 2530 ม.3 คุณชนินทร์ กลิ่นนวม
75 2529 ม.6 คุณสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา
76 2529 ม.3 คุณเจษฎาพงษ์ ต.เจริญ
77 2528 ม.6 นายพิภพ ขัดศรี
78 2528 ม.3 คุณพีรพัฒน์ สายวรรณะ
79 2527 ม.6 คุณวรุตม์ วัลลิภากร
80 2527 ม.3 คุณอนัฏ สุขใหม่
81 2526 ม.6 พันเอก (พิเศษ) อนุชา ไทยรัตน์
82 2526 ม.3 นายฉัตรชัย ฉัตรกันยารัตน์
83 2525 ม.ศ.5 สจ.สมชาย ตรัสวงค์
84 2525 ม.3 คุณพีรศักดิ์ กิตติปภัสสร
85 2524 ม.ศ.5 คุณเถลิงศักดิ์ มั่งมูล
86 2524 ม.3 คุณพงศธร บุญฟู
87 2523 ม.ศ.5 คุณศุกล จุมปามันท์
88 2523 ม.ศ.3 สจ.สมชาย ตรัสวงค์
89 2523 ม.3 คุณมนตรี หาญใจ
90 2522 ม.ศ.5 คุณพงศ์สันต์ เจริญกุศล
91 2522 ม.ศ.3 คุณทินกร กุสุมภ์ราชกิจเจริญ
92 2521 ม.ศ.5 คุณอิทธิเดช ชัยมงคล
93 2521 ม.ศ.3 คุณสุรชัย กัญชนะ
94 2520 ม.ศ.5 คุณสุวรรณา เลาหะวิสุทธิ์
95 2520 ม.ศ.3 คุณพงศ์สันต์ เจริญกุศล
96 2519 ม.ศ.5 คุณอุดม เจียวิริยะพันธ์
97 2519 ม.ศ.3 คุณธีรวรรธน์ ศิริรัตน์
98 2518 ม.ศ.5 คุณธนัดดา ภัสสรภิญโญสกุล
99 2518 ม.ศ.3 คุณอานุรักษ์ อินทะขันธ์
100 2517 ม.ศ.5 คุณอดิชาติ สุรินทร์คำ
101 2517 ม.ศ.3 คุณบวร สุติคา
102 2516 ม.ศ.5 คุณธนเทพ ดวงไทย
103 2516 ม.ศ.3 คุณวรวัชร ตันตรานนท์
104 2515 ม.ศ.5 คุณศุภวัต สุภาวงศ์
105 2515 ม.ศ.3 คุณวิชิต ศิกษกโสภณ
106 2514 ม.ศ.5 คุณชัยยุทธ ชมภูรัตน์
107 2514 ม.ศ.3 คุณเทวมิตร รุ่งเรืองวงศ์
108 2513 ม.ศ.5 คุณประพฤทธิ์ อินทะพันธุ์
109 2513 ม.ศ.3 คุณเกียรติ์ เชี่ยวศิลป์
110 2512 ม.ศ.5 คุณพิทักษ์ อินทะพันธ์
111 2512 ม.ศ.3 คุณชัยยุทธ ชมภูรัตน์
112 2511 ม.ศ.5 คุณไมตรี พรหมกิ่งแก้ว
113 2511 ม.ศ.3 คุณสุรชัย เลียวสวัสดิพงศ์
114 2510 ม.ศ.5 รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
115 2510 ม.ศ.3 คุณอุดม รินคำ
116 2509 ม.ศ.5 พญ.เสาวลักษณ์ โอภาสถิรกุล
117 2509 ม.ศ.3 คุณประภัทธ์ คูหิรัญศิริ
118 2508 ม.ศ.5 คุณสมนึก เกียรติเลิศนภา
119 2508 ม.ศ.3 คุณอุดร รัตนคำนวณ
120 2507 ม.ศ.5 คุณจเร เสาร์สุวรรณ
121 2507 ม.ศ.3 คุณดนัย เลียวสวัสดิ์พงศ์
122 2506 ม.ศ.5 คุณสุชาติ โตวิจิตร
123 2506 ม.ศ.3 คุณเกษม ขัติรัตน์
124 2505 ม.8 นพ.ชาตรี ดวงเนตร
125 2505 ม.6 คุณหัสดิน เยาวภาคย์โสภณ
126 2504 ม.8 คุณบุญไชย คำบุญเรือง
127 2504 ม.6 คุณบรรจง อุประคำ
128 2503 ม.8 คุณถิระ ดำรงมณี
129 2503 ม.6 คุณปรีชา เจือสันติกุลชัย
130 2502 ม.8 คุณปรีชา วงศ์สกุล
131 2502 ม.6 คุณอเนก นิมมลรัตน์
132 2501 ม.8 คุณนิราศ วัฒนานิวัต
133 2501 ม.6 คุณถิระ ดำรงมณี
134 2500 ม.8 นพ.สุกิตติ์ เอื้อไพบูลย์
135 2500 ม.6 คุณอุดม ศิริภากรกาญจน์
136 2499 ม.8 นพ.ชุมนุม พรหมขัติแก้ว
137 2499 ม.6 คุณนิราศ วัฒนานิวัต
138 2498 ม.8 คุณสนอง ไชยารัศมี
139 2498 ม.6 คุณอุทิศ มาดารี
140 2497 ม.8 นพ.เผด็จ วรรธณะสาร
141 2497 ม.6 นพ.ชุมนุม พรหมขัติแก้ว
142 2496 ม.8 คุณชัยศักดิ์ อุเทนพงษ์
143 2496 ม.6 ดร.วิชัย วงศ์ไชย
144 2495 ม.8 ดร.อำนวย ทะพิงค์แก
145 2495 ม.6 นพ.เผด็จ วรรธณะสาร
146 2494 ม.8 คุณสมศักดิ์ เจริญกุศล
147 2494 ม.6 คุณสว่าง กัญชนะ
148 2493 ม.8 คุณบำเพ็ญ ชุติมา
149 2493 ม.6 ดร.อำนวย ทะพิงค์แก
150 2492 ม.8 นพ.บุญทัน สมบูรณ์
151 2492 ม.6 พันตรี พันศักดิ์ อินไชย
152 2491 ม.8 นพ.อำนวย นันทิยา
153 2491 ม.6 คุณอำไพ สายทอง
154 2490 ม.8 คุณประเสริฐ ณ เชียงใหม่
155 2489 ม.8 พ.ต.ท.ธงชัย ทิพยมณฑล
156 2488 - สงครามโลกครั้งที่ 2
157 2487 - สงครามโลกครั้งที่ 2
158 2486 - สงครามโลกครั้งที่ 2
159 2485 - สงครามโลกครั้งที่ 2
160 2484 ม.4,5,6 นพ.อุทัย สุประดิษฐ์
161 2483 ม.6 อ.วิจิตร ไชยวัณณ์
162 2482 ม.6 คุณจรินทร์ เบน
163 2481 ม.8 คุณประกอบ สุวรรณกูล
164 2480 ม.8 คุณทอง เสนาคำ
165 2479 ม.8 คุณทองเงิน มาร์ติน
166 2478 ม.6 เจ้ากุลวงศ์ ณ เชียงใหม่
167 2476 ม.6 พล.อ.ท ศรีศักดิ์ สุจริตธรรม
ที่ ปีการศึกษา ชั้นจบ ชื่อรุ่น ประธานรุ่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ