ราชื่อรุ่นมีทั้งหมด 153 รุ่น ขณะนี้มีสมาชิกในระบบ 35,374 คน
ที่ ปีการศึกษา ชั้นจบ ชื่อรุ่น ประธานรุ่น
1 2561 ม.6 นายวรทัศน์ รัตนวราหะ
2 2561 ม.3 น.ส.อารดา โอบนิธิสุรดิษ
3 2560 ม.6 น.ส.ณิชชาณีชย์ อินศรีไกร
4 2560 ม.3 นายณัฐวัชระ อุณหเสรี
5 2559 ม.6 -
6 2559 ม.3 -
7 2558 ม.6 -
8 2558 ม.3 นายวรทัศน์ รัตนวราหะ
9 2557 ม.6 -
10 2557 ม.3 นายรชต เนื่องจากฉิม
11 2556 ม.6 นายวีรภัทร สง่าจิตร
12 2556 ม.3 -
13 2555 ม.6 -
14 2555 ม.3 นายวชิรวิทย์ ก๋าตุ้ย
15 2554 ม.6 นายสมพร บุญปราบ
16 2554 ม.3 -
17 2553 ม.6 คุณณัฐนนท์ รัตนเรืองวัฒนา
18 2553 ม.3 คุณวีรภัทร สง่าจิตร
19 2552 ม.6 คุณภัทรวุฒิ จรัสพันธุ์กุล
20 2552 ม.3 คุณรัชพนธ์ เจริญกุศล
21 2551 ม.6 คุณธนพล ตียาคม
22 2551 ม.3 คุณทศพร ขัติยะ
23 2550 ม.6 คุณณัฐชนน อุปสรรค์
24 2550 ม.3 คุณณัฐนนท์ รัตนเรืองวัฒนา
25 2549 ม.6 คุณรชมงคล โยธาใหญ่
26 2549 ม.3 คุณพศวัต สุริยวงค์
27 2548 ม.6 คุณวิทวัส ธรรมมา
28 2548 ม.3 คุณทินกฤติ มังตรีสรรค์
29 2547 ม.6 คุณศานติกร วิจิตร
30 2547 ม.3 คุณทิวากร รุ่งรักษา
31 2546 ม.6 คุณพูนรัตน์ ลีรพันธุ์
32 2546 ม.3 คุณรชมงคล โยธาใหญ่
33 2545 ม.6 คุณพร้อมพงศ์ โยธาราษฎร์
34 2545 ม.3 คุณวิทวัส ธรรมมา
35 2544 ม.6 คุณคเณยะ อ่อนนาง
36 2544 ม.3 คุณสกุลศักดิ์ ญาติฝูง
37 2543 ม.6 คุณทินกฤต วีระประพันธ์
38 2543 ม.3 คุณปรเมษฐ์ วินิจจะกูล
39 2542 ม.6 คุณจิรประภา ขจรบุญ
40 2542 ม.3 คุณกิตติ พิทักษ์ทอง
41 2541 ม.6 คุณคมสัน ชัยชมพู
42 2541 ม.3 คุณคเณยะ อ่อนนาง
43 2540 ม.6 คุณธนศักดิ์ ยะคำป้อ
44 2540 ม.3 คุณชาคริต กันจินะ
45 2539 ม.6 คุณจักรกฤริช ยูเนยา (ชาติชาย 0868074519
46 2539 ม.3 คุณปรมินทร์ จินณะแก้ว
47 2538 ม.6 คุณมนต์ชัย ชุ่มอินทรจักร
48 2538 ม.3 พันตำรวจตรี รัฐพงษ์ อุดมศรี
49 2537 ม.6 คุณพีร์ ตนานนท์
50 2537 ม.3 นพ.ปิยพงษ์ สุวรรณสินธุ์
51 2536 ม.6 คุณปริญญา สิงห์ทองวรรณ
52 2536 ม.3 คุณกิตติพงษ์ โพธาเจริญ
53 2535 ม.6 คุณไกรเดช ลีวีระพันธุ์
54 2535 ม.3 คุณศุภชัย ทะนะกุล
55 2534 ม.6 คุณเกรียงไกร เลาหพงศ์
56 2534 ม.3 คุณกิตติพจน์ เชื้อวิโรจน์
57 2533 ม.6 คุณปิติพงษ์ ยอดมงคล
58 2533 ม.3 คุณภัทธนิติ ศิริปัญญา
59 2532 ม.6 คุณพีระ วงศาโรจน์
60 2532 ม.3 คุณดิลก เกียรติ์เลิศนภา
61 2531 ม.6 น.พ.พันธพงศ์ ตาเรืองศรี
62 2531 ม.3 คุณวัชระ แก้วจีน
63 2530 ม.6 ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ
64 2530 ม.3 คุณชนินทร์ กลิ่นนวม
65 2529 ม.6 คุณสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา
66 2529 ม.3 คุณพีระ วงศาโรจน์
67 2528 ม.6 อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ
68 2528 ม.3 คุณพีรพัฒน์ สายวรรณะ
69 2527 ม.6 คุณวรุตม์ วัลลิภากร
70 2527 ม.3 คุณอนัฏ สุขใหม่
71 2526 ม.3 ม.ล.เกษมสุข สุขสวัสดิ์
72 2524 ม.ศ.5 คุณสุขุมชาติ กาญจนกามล
73 2524 ม.3 คุณพงศธร บุญฟู
74 2523 ม.ศ.5 คุณศุกล จุมปามันท์
75 2523 ม.3 คุณมนตรี หาญใจ
76 2522 ม.ศ.5 คุณพงศ์สันต์ เจริญกุศล
77 2522 ม.ศ.3 คุณทินกร กุสุมภ์ราชกิจเจริญ
78 2521 ม.ศ.5 คุณอิทธิเดช ชัยมงคล
79 2521 ม.ศ.3 คุณสุรชัย กัญชนะ
80 2520 ม.ศ.5 คุณนภาพร เศรษฐเสถียร
81 2520 ม.ศ.3 คุณพงศ์สันต์ เจริญกุศล
82 2519 ม.ศ.5 คุณอุดม เจียวิริยะพันธ์
83 2519 ม.ศ.3 คุณธีรวรรธน์ ศิริรัตน์
84 2518 ม.ศ.5 คุณธนัดดา ภัสสรภิญโญสกุล
85 2518 ม.ศ.3 คุณอานุรักษ์ อินทะขันธ์
86 2517 ม.ศ.5 คุณอดิชาติ สุรินทร์คำ
87 2517 ม.ศ.3 คุณบวร สุติคา
88 2516 ม.ศ.5 คุณธนเทพ ดวงไทย
89 2516 ม.ศ.3 คุณวรวัชร ตันตรานนท์
90 2515 ม.ศ.5 คุณศุภวัต สุภาวงศ์
91 2515 ม.ศ.3 คุณวิชิต ศิกษกโสภณ
92 2514 ม.ศ.5 คุณชัยยุทธ ชมภูรัตน์
93 2514 ม.ศ.3 คุณเทวมิตร รุ่งเรืองวงศ์
94 2513 ม.ศ.5 คุณประพฤทธิ์ อินทะพันธุ์
95 2513 ม.ศ.3 คุณเกียรติ์ เชี่ยวศิลป์
96 2512 ม.ศ.5 คุณตระกูลวัฒนา ณ เชียงใหม่
97 2512 ม.ศ.3 คุณชัยยุทธ ชมภูรัตน์
98 2511 ม.ศ.5 คุณไมตรี พรหมกิ่งแก้ว
99 2511 ม.ศ.3 คุณสุรชัย เลียวสวัสดิพงศ์
100 2510 ม.ศ.5 รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
101 2510 ม.ศ.3 คุณอุดม รินคำ
102 2509 ม.ศ.5 พญ.เสาวลักษณ์ โอภาสถิรกุล
103 2509 ม.ศ.3 คุณประภัทธ์ คูหิรัญศิริ
104 2508 ม.ศ.5 คุณสมนึก เกียรติเลิศนภา
105 2508 ม.ศ.3 คุณจุมพล ชุติมา
106 2507 ม.ศ.5 คุณอนันต์ กิมสุวรรณ
107 2507 ม.ศ.3 คุณดนัย เลียวสวัสดิ์พงศ์
108 2506 ม.ศ.5 คุณสุชาติ โตวิจิตร
109 2506 ม.ศ.3 คุณเกษม ขัติรัตน์
110 2505 ม.8 นพ.ชาตรี ดวงเนตร
111 2505 ม.6 คุณหัสดิน เยาวภาคย์โสภณ
112 2504 ม.8 คุณบุญไชย คำบุญเรือง
113 2504 ม.6 คุณบรรจง อุประคำ
114 2503 ม.8 คุณถิระ ดำรงมณี
115 2503 ม.6 คุณปรีชา เจือสันติกุลชัย
116 2502 ม.8 คุณปรีชา วงศ์สกุล
117 2502 ม.6 คุณอเนก นิมมลรัตน์
118 2501 ม.8 คุณนิราศ วัฒนานิวัต
119 2501 ม.6 คุณถิระ ดำรงมณี
120 2500 ม.8 นพ.สุกิตติ์ เอื้อไพบูลย์
121 2500 ม.6 คุณอุดม ศิริภากรกาญจน์
122 2499 ม.8 นพ.ชุมนุม พรหมขัติแก้ว
123 2499 ม.6 คุณนิราศ วัฒนานิวัต
124 2498 ม.8 คุณสนอง ไชยารัศมี
125 2498 ม.6 คุณอุทิศ มาดารี
126 2497 ม.8 นพ.เผด็จ วรรธณะสาร
127 2497 ม.6 นพ.ชุมนุม พรหมขัติแก้ว
128 2496 ม.8 คุณชัยศักดิ์ อุเทนพงษ์
129 2496 ม.6 ดร.วิชัย วงศ์ไชย
130 2495 ม.8 ดร.อำนวย ทะพิงค์แก
131 2495 ม.6 นพ.เผด็จ วรรธณะสาร
132 2494 ม.8 คุณสมศักดิ์ เจริญกุศล
133 2494 ม.6 คุณสว่าง กัญชนะ
134 2493 ม.8 คุณบำเพ็ญ ชุติมา
135 2493 ม.6 ดร.อำนวย ทะพิงค์แก
136 2492 ม.8 นพ.บุญทัน สมบูรณ์
137 2492 ม.6 พันตรี พันศักดิ์ อินไชย
138 2491 ม.8 นพ.อำนวย นันทิยา
139 2491 ม.6 คุณอำไพ สายทอง
140 2490 ม.8 คุณประเสริฐ ณ เชียงใหม่
141 2489 ม.8 พ.ต.ท.ธงชัย ทิพยมณฑล
142 2488 - สงครามโลกครั้งที่ 2
143 2487 - สงครามโลกครั้งที่ 2
144 2486 - สงครามโลกครั้งที่ 2
145 2485 - สงครามโลกครั้งที่ 2
146 2484 ม.4,5,6 นพ.อุทัย สุประดิษฐ์
147 2483 ม.6 อ.วิจิตร ไชยวัณณ์
148 2482 ม.6 คุณจรินทร์ เบน
149 2481 ม.8 คุณประกอบ สุวรรณกูล
150 2480 ม.8 คุณทอง เสนาคำ
151 2479 ม.8 คุณทองเงิน มาร์ติน
152 2478 ม.6 เจ้ากุลวงศ์ ณ เชียงใหม่
153 2476 ม.6 พล.อ.ท ศรีศักดิ์ สุจริตธรรม
ที่ ปีการศึกษา ชั้นจบ ชื่อรุ่น ประธานรุ่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ