ราชื่อรุ่นมีทั้งหมด 157 รุ่น ขณะนี้มีสมาชิกในระบบ 35,382 คน
ที่ ปีการศึกษา ชั้นจบ ชื่อรุ่น ประธานรุ่น
1 2561 ม.6 นายวรทัศน์ รัตนวราหะ
2 2561 ม.3 น.ส.อารดา โอบนิธิสุรดิษ
3 2560 ม.6 น.ส.ณิชชาณีชย์ อินศรีไกร
4 2560 ม.3 นายณัฐวัชระ อุณหเสรี
5 2559 ม.6 -
6 2559 ม.3 -
7 2558 ม.6 -
8 2558 ม.3 นายวรทัศน์ รัตนวราหะ
9 2557 ม.6 -
10 2557 ม.3 นายรชต เนื่องจากฉิม
11 2556 ม.6 นายวีรภัทร สง่าจิตร
12 2556 ม.3 -
13 2555 ม.6 -
14 2555 ม.3 นายวชิรวิทย์ ก๋าตุ้ย
15 2554 ม.6 นายสมพร บุญปราบ
16 2554 ม.3 -
17 2553 ม.6 คุณณัฐนนท์ รัตนเรืองวัฒนา
18 2553 ม.3 คุณวีรภัทร สง่าจิตร
19 2552 ม.6 คุณภัทรวุฒิ จรัสพันธุ์กุล
20 2552 ม.3 คุณรัชพนธ์ เจริญกุศล
21 2551 ม.6 คุณธนพล ตียาคม
22 2551 ม.3 คุณทศพร ขัติยะ
23 2550 ม.6 คุณณัฐชนน อุปสรรค์
24 2550 ม.3 คุณณัฐนนท์ รัตนเรืองวัฒนา
25 2549 ม.6 คุณรชมงคล โยธาใหญ่
26 2549 ม.3 คุณพศวัต สุริยวงค์
27 2548 ม.6 คุณวิทวัส ธรรมมา
28 2548 ม.3 คุณทินกฤติ มังตรีสรรค์
29 2547 ม.6 คุณศานติกร วิจิตร
30 2547 ม.3 คุณทิวากร รุ่งรักษา
31 2546 ม.6 คุณพูนรัตน์ ลีรพันธุ์
32 2546 ม.3 คุณรชมงคล โยธาใหญ่
33 2545 ม.6 คุณพร้อมพงศ์ โยธาราษฎร์
34 2545 ม.3 คุณเฉลิมชัย พรหมแสนราช
35 2544 ม.6 คุณคเณยะ อ่อนนาง
36 2544 ม.3 คุณสกุลศักดิ์ ญาติฝูง
37 2543 ม.6 คุณทินกฤต วีระประพันธ์
38 2543 ม.3 คุณปรเมษฐ์ วินิจจะกูล
39 2542 ม.6 คุณจิรประภา ขจรบุญ
40 2542 ม.3 คุณกิตติ พิทักษ์ทอง
41 2541 ม.6 คุณคมสัน ชัยชมพู
42 2541 ม.3 คุณคเณยะ อ่อนนาง
43 2540 ม.6 คุณธนศักดิ์ ยะคำป้อ
44 2540 ม.3 คุณชาคริต กันจินะ
45 2539 ม.6 คุณจักรกฤริช ยูเนยา (ชาติชาย 0868074519
46 2539 ม.3 คุณปรมินทร์ จินณะแก้ว
47 2538 ม.6 คุณมนต์ชัย ชุ่มอินทรจักร
48 2538 ม.3 พันตำรวจตรี รัฐพงษ์ อุดมศรี
49 2537 ม.6 คุณพีร์ ตนานนท์
50 2537 ม.3 นพ.ปิยพงษ์ สุวรรณสินธุ์
51 2536 ม.6 คุณปริญญา สิงห์ทองวรรณ
52 2536 ม.3 คุณกิตติพงษ์ โพธาเจริญ
53 2535 ม.6 คุณไกรเดช ลีวีระพันธุ์
54 2535 ม.3 คุณศุภชัย ทะนะกุล
55 2534 ม.6 คุณเกรียงไกร เลาหพงศ์
56 2534 ม.3 คุณศมณะ สรรพตานนท์
57 2533 ม.6 คุณปิติพงษ์ ยอดมงคล
58 2533 ม.3 คุณภัทธนิติ ศิริปัญญา
59 2532 ม.6 คุณพีระ วงศาโรจน์
60 2532 ม.3 คุณดิลก เกียรติ์เลิศนภา
61 2531 ม.6 น.พ.พันธพงศ์ ตาเรืองศรี
62 2531 ม.3 คุณวัชระ แก้วจีน
63 2530 ม.6 ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ
64 2530 ม.3 คุณชนินทร์ กลิ่นนวม
65 2529 ม.6 คุณสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา
66 2529 ม.3 คุณพีระ วงศาโรจน์
67 2528 ม.6 อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ
68 2528 ม.3 คุณพีรพัฒน์ สายวรรณะ
69 2527 ม.6 คุณวรุตม์ วัลลิภากร
70 2527 ม.3 คุณอนัฏ สุขใหม่
71 2526 ม.6 พันเอก (พิเศษ) อนุชา ไทยรัตน์
72 2526 ม.3 ม.ล.เกษมสุข สุขสวัสดิ์
73 2525 ม.ศ.5 สจ.สมชาย ตรัสวงค์
74 2525 ม.3 คุณพีรศักดิ์ กิตติปภัสสร
75 2524 ม.ศ.5 คุณสุขุมชาติ กาญจนกามล
76 2524 ม.3 คุณพงศธร บุญฟู
77 2523 ม.ศ.5 คุณศุกล จุมปามันท์
78 2523 ม.ศ.3 สจ.สมชาย ตรัสวงค์
79 2523 ม.3 คุณมนตรี หาญใจ
80 2522 ม.ศ.5 คุณพงศ์สันต์ เจริญกุศล
81 2522 ม.ศ.3 คุณทินกร กุสุมภ์ราชกิจเจริญ
82 2521 ม.ศ.5 คุณอิทธิเดช ชัยมงคล
83 2521 ม.ศ.3 คุณสุรชัย กัญชนะ
84 2520 ม.ศ.5 คุณนภาพร เศรษฐเสถียร
85 2520 ม.ศ.3 คุณพงศ์สันต์ เจริญกุศล
86 2519 ม.ศ.5 คุณอุดม เจียวิริยะพันธ์
87 2519 ม.ศ.3 คุณธีรวรรธน์ ศิริรัตน์
88 2518 ม.ศ.5 คุณธนัดดา ภัสสรภิญโญสกุล
89 2518 ม.ศ.3 คุณอานุรักษ์ อินทะขันธ์
90 2517 ม.ศ.5 คุณอดิชาติ สุรินทร์คำ
91 2517 ม.ศ.3 คุณบวร สุติคา
92 2516 ม.ศ.5 คุณธนเทพ ดวงไทย
93 2516 ม.ศ.3 คุณวรวัชร ตันตรานนท์
94 2515 ม.ศ.5 คุณศุภวัต สุภาวงศ์
95 2515 ม.ศ.3 คุณวิชิต ศิกษกโสภณ
96 2514 ม.ศ.5 คุณชัยยุทธ ชมภูรัตน์
97 2514 ม.ศ.3 คุณเทวมิตร รุ่งเรืองวงศ์
98 2513 ม.ศ.5 คุณประพฤทธิ์ อินทะพันธุ์
99 2513 ม.ศ.3 คุณเกียรติ์ เชี่ยวศิลป์
100 2512 ม.ศ.5 คุณตระกูลวัฒนา ณ เชียงใหม่
101 2512 ม.ศ.3 คุณชัยยุทธ ชมภูรัตน์
102 2511 ม.ศ.5 คุณไมตรี พรหมกิ่งแก้ว
103 2511 ม.ศ.3 คุณสุรชัย เลียวสวัสดิพงศ์
104 2510 ม.ศ.5 รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
105 2510 ม.ศ.3 คุณอุดม รินคำ
106 2509 ม.ศ.5 พญ.เสาวลักษณ์ โอภาสถิรกุล
107 2509 ม.ศ.3 คุณประภัทธ์ คูหิรัญศิริ
108 2508 ม.ศ.5 คุณสมนึก เกียรติเลิศนภา
109 2508 ม.ศ.3 คุณจุมพล ชุติมา
110 2507 ม.ศ.5 คุณอนันต์ กิมสุวรรณ
111 2507 ม.ศ.3 คุณดนัย เลียวสวัสดิ์พงศ์
112 2506 ม.ศ.5 คุณสุชาติ โตวิจิตร
113 2506 ม.ศ.3 คุณเกษม ขัติรัตน์
114 2505 ม.8 นพ.ชาตรี ดวงเนตร
115 2505 ม.6 คุณหัสดิน เยาวภาคย์โสภณ
116 2504 ม.8 คุณบุญไชย คำบุญเรือง
117 2504 ม.6 คุณบรรจง อุประคำ
118 2503 ม.8 คุณถิระ ดำรงมณี
119 2503 ม.6 คุณปรีชา เจือสันติกุลชัย
120 2502 ม.8 คุณปรีชา วงศ์สกุล
121 2502 ม.6 คุณอเนก นิมมลรัตน์
122 2501 ม.8 คุณนิราศ วัฒนานิวัต
123 2501 ม.6 คุณถิระ ดำรงมณี
124 2500 ม.8 นพ.สุกิตติ์ เอื้อไพบูลย์
125 2500 ม.6 คุณอุดม ศิริภากรกาญจน์
126 2499 ม.8 นพ.ชุมนุม พรหมขัติแก้ว
127 2499 ม.6 คุณนิราศ วัฒนานิวัต
128 2498 ม.8 คุณสนอง ไชยารัศมี
129 2498 ม.6 คุณอุทิศ มาดารี
130 2497 ม.8 นพ.เผด็จ วรรธณะสาร
131 2497 ม.6 นพ.ชุมนุม พรหมขัติแก้ว
132 2496 ม.8 คุณชัยศักดิ์ อุเทนพงษ์
133 2496 ม.6 ดร.วิชัย วงศ์ไชย
134 2495 ม.8 ดร.อำนวย ทะพิงค์แก
135 2495 ม.6 นพ.เผด็จ วรรธณะสาร
136 2494 ม.8 คุณสมศักดิ์ เจริญกุศล
137 2494 ม.6 คุณสว่าง กัญชนะ
138 2493 ม.8 คุณบำเพ็ญ ชุติมา
139 2493 ม.6 ดร.อำนวย ทะพิงค์แก
140 2492 ม.8 นพ.บุญทัน สมบูรณ์
141 2492 ม.6 พันตรี พันศักดิ์ อินไชย
142 2491 ม.8 นพ.อำนวย นันทิยา
143 2491 ม.6 คุณอำไพ สายทอง
144 2490 ม.8 คุณประเสริฐ ณ เชียงใหม่
145 2489 ม.8 พ.ต.ท.ธงชัย ทิพยมณฑล
146 2488 - สงครามโลกครั้งที่ 2
147 2487 - สงครามโลกครั้งที่ 2
148 2486 - สงครามโลกครั้งที่ 2
149 2485 - สงครามโลกครั้งที่ 2
150 2484 ม.4,5,6 นพ.อุทัย สุประดิษฐ์
151 2483 ม.6 อ.วิจิตร ไชยวัณณ์
152 2482 ม.6 คุณจรินทร์ เบน
153 2481 ม.8 คุณประกอบ สุวรรณกูล
154 2480 ม.8 คุณทอง เสนาคำ
155 2479 ม.8 คุณทองเงิน มาร์ติน
156 2478 ม.6 เจ้ากุลวงศ์ ณ เชียงใหม่
157 2476 ม.6 พล.อ.ท ศรีศักดิ์ สุจริตธรรม
ที่ ปีการศึกษา ชั้นจบ ชื่อรุ่น ประธานรุ่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ