ชื่อรุ่น ธัญ ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 304 คน
# 2535M3 ประธานรุ่น : คุณศุภชัย ทะนะกุล
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 นาย วรจักร ใจเที่ยง อุ๊
2 0 นาย ปิยะ พละปัญญา
3 0 คุณ อัธยา อมาตยกุล
4 16237 คุณ สุทธิพงษ์ ใจแก้ว
5 0 คุณ ภวธร ยุทธภิญโญ
6 0 คุณ วุฒิพร สุริต james
7 16249 ว่าที่ร้อยตรี วรวุฒิ วิศวะโภคา มิ้ว
8 16211 คุณ กนกพงษ์ กาวีวงศ์
9 16681 คุณ กมลพันธ์ วสันตวิษุวัต
10 16273 คุณ กฤตยา พวงมะลิ
11 16186 คุณ กฤษกร กันทะวังส์ John
12 16440 คุณ กฤษฎ์ ลาชโรจน์
13 23055 คุณ กฤษณ์ เพชรดี
14 16185 คุณ กฤษณ สินธิวงค์ flook
15 15904 คุณ กฤษดา จำปาทอง
16 16318 คุณ ก่อเกียรติ คำสุข
17 16287 คุณ ก้องภู นิมานันท์
18 16445 คุณ ก่อพงศ์ นำบุญจิตต์
19 16663 คุณ กันย์ แก้วภักดี กัน
20 16265 คุณ กัลป์ อุโฆษกิจ gun
21 16413 คุณ กานต์ ศรีเปารยะ
22 16364 คุณ กิจจาพล อุดมกูล
23 16340 คุณ กิตติกร หาญประกอบสุข
24 16354 คุณ กิตติชัย สุคำมา
25 22161 คุณ กิตติธัญ ธนามี
26 16276 คุณ กิตติพัฒน์ วิชาเจริญ
27 19461 คุณ คุณาธิป จิตต์โสภา
28 23003 คุณ กิติชัย วุดานุพันธ์
29 16281 คุณ กิติพงษ์ สุดเกตุ
30 16201 คุณ กิติพันธ์ คำมา กล้า
31 16345 คุณ กิติโรจน์ ปัณฑรนนทกะ
32 22990 คุณ กิคิศักดิ์ อินทรัคคัมพร
33 16215 คุณ กีรดิศร์ วูพิพัฒน์สัตยา
34 16677 คุณ กีรติ สุทธิรักษ์
35 22057 คุณ กุลธวัช วนรัตน์
36 20398 คุณ เกติพิชัย เลิศเกียรติดำรงค์
37 16636 คุณ เกรียงไกร กันทาธรรม
38 16327 คุณ เกรียงไกร ไชยกาญจน์ ตู่
39 16194 คุณ เกรียงไกร โปะตา
40 18594 คุณ เกรียงไกร เรือนน้อย
41 16331 คุณ เกรียงศักดิ์ เครื่องนันตา
42 20384 คุณ เกียรติ ศรีพิพัฒนมงคล
43 16377 คุณ เกียรติภูมิ โพธิ
44 16395 คุณ เกรียติศักดิ์ วัฒนวงศ์
45 16709 คุณ โกเมน โพธิ์สุวรรณ
46 16358 คุณ โกเมน อินทรกำแหง
47 16628 คุณ โกเมน ฮอยซ์
48 16341 คุณ ไกรเท มูลถี
49 19339 คุณ ไกรสร เพียรงาน
50 18550 คุณ ขวัญัย สุธรรมชาว
51 16332 คุณ ชุติวิทย์ พรหมขัติแก้ว
52 22056 คุณ คทาวุธ ไชยแสน
53 19503 คุณ คมสัน โล่ห์ติวิกุล
54 16710 คุณ คมสันต์ เพียรสัจจะ
55 20509 คุณ คุณวุฒิ เผื่อนเผ่างาม ปอ
56 16384 คุณ จตุพงศ์ วรส ฟอร์ด
57 20394 คุณ จตุพล เพชรภักดี
58 16357 คุณ จตุพล มั่นคง
59 16424 คุณ จตุพล รักจักร์
60 16223 คุณ จรรโลงศักดิ์ มณีราช
61 23066 คุณ จรัล โล่เมทะนี
62 16264 คุณ จรุญโรจน์ สุทธะนะ
63 16436 คุณ จักรกฤช เร็วการ
64 16304 คุณ จักรพงศ์ ไชยวงค์
65 16199 คุณ จักรพงศ์ สุขะหุต
66 22986 คุณ จักรพงษ์ ปรีชาปัญญา พงษ์
67 20352 คุณ จักรพงษ์ พลหินกอง
68 16349 คุณ จักรพล แดงสุวรรณ
69 20390 คุณ จักรพันธ์ ธรรมอุโมงค์
70 16247 คุณ จักราสิทธิ์ พุลทาจักร
71 16262 คุณ จีกรี สร้อยแก้ว
72 16608 คุณ จาตุรนต์ เศรษฐพัฒน์
73 16425 คุณ จิตติพล อุทธิสินธุ์
74 18469 คุณ จิรชาติ ยุทธภิญโญ
75 16360 คุณ จิรพงษ์ สิงห์สุวรรณ keng
76 16348 คุณ จีรวัฒน์ ตากันทา
77 22061 คุณ จุนพัฒน์ เด่นรัศมีเทพ
78 16290 คุณ จุลจำนงค์ ศิริกุล
79 16261 คุณ จุลพล สถิตย์ศิลาธรรม
80 16270 คุณ เจตวรินทร์ ตันตรานนท์
81 16612 คุณ เจนรบ สายต๋า
82 16407 คุณ เจนวฤทธิ์ จำปาทอง
83 16191 คุณ เจริญพงษ์ เลื่อนประไพ
84 16263 คุณ เจษฎา ตันติวิเศษทิพย์
85 19521 คุณ เจษฎา มโนรัตน์
86 19352 คุณ เจษฎา เลิศลักขณาวัฒน์ เจษ
87 22054 คุณ ฉัตร ชวนชม
88 16328 คุณ ฉัตรชัย โนตานนท์
89 16193 คุณ ฉันทวัต วันดี
90 21284 คุณ ชนะเดช ชมธวัช
91 16375 คุณ ชนะพงศ์ จิรพรเจริญ
92 16446 คุณ ชรัมภ์ สังข์ทอง
93 16355 คุณ ชวชาติ จำคำสอน
94 16389 คุณ ชัชวาล มาลัยวรรณ
95 16415 คุณ ชัยชนะ พุทธา
96 16652 คุณ ชัยยวัฒน์ หงษ์ทอง นนท์
97 21342 คุณ ชัยรัตน์ สุภกรธนกิจ
98 16605 คุณ ชาคริต บุญธรรม
99 16236 คุณ ชาคริต พิณไชย ป้อม
100 16368 คุณ ชาญ ไชยลังการณ์
101 18500 คุณ ชาญชัย ตั้งประเสริฐ
102 16282 คุณ ชาญชัย บัวแย้ม
103 18454 คุณ ชาญณรงค์ พูลสวัสดิ์
104 16210 คุณ ชาญวิทน์ สุนทรเมือง
105 18459 คุณ ชาญวุฒิ เปรมธรรมพร
106 16640 คุณ วราดล รัตนกุล
107 20362 คุณ ชุติพงศ์ เกิดหลำ
108 16325 คุณ ชุมพล เจตจำนง
109 16342 คุณ ชุเกียรติ ศิริวงศ์
110 19328 คุณ เชาว์ คำชัย
111 16284 คุณ เชิดพงษ์ จอมเดช
112 16267 คุณ โชคชัย โจลานันท์
113 16621 คุณ โชติ (กมนทรรศน์) ไชยสุ โน้ต
114 16207 คุณ ฐิติณัฐ รัตนแสง
115 16218 คุณ ณรงค์ศักดิ์ วิสุทธิรัตนพันธุ์ กุ๊ก
116 16400 คุณ ณัฏพงษ์ วิบุลสันติ
117 16293 คุณ ณัฐ ผาทอง
118 16216 คุณ ณัฐพงศ์ กันธรรม
119 18645 คุณ ณัฐพงศ์ เขียวละออ
120 20365 คุณ ณัฐพงศ์ แดงทองดี
121 16289 คุณ ณัฐพจน์ วาฤทธิ์
122 16324 คุณ ณัฐพล บัวพันธุ
123 16346 คุณ ณัฐพล พินิจจันทร์
124 21412 คุณ ณัฐพล ศรลัมพ์
125 22110 คุณ ณัฐพล อนันทวัธน์
126 16308 คุณ ณัฐวิทย์ เตียวกุล
127 16391 คุณ ณัฐวุฒิ กลิ่นนาค
128 16634 คุณ ณัฐวุฒิ ดียาสุนทรานนท์ ตั้ม (เยล)
129 16347 คุณ ณัฐวุฒิ ตาชมภู
130 16226 คุณ ณัฐวุฒิ พรหมปรีดิ์
131 16353 คุณ ณัฐวุฒิ ยศสา
132 16172 คุณ ณัฐวุฒิ อัศวรัตน์
133 16311 คุณ ดิถี เหลืองธนะโภค
134 16401 คุณ ดุสิต คันศิลป์
135 16704 คุณ ดุสิต สันคำ
136 20379 คุณ เดชพล วัฒนลักษณ์
137 16371 คุณ ต้นกล้า เดชภูมี
138 16361 คุณ ต่อพงษ์ ขวัญมุข
139 20374 คุณ ต่อภพ คงตาคำ
140 20381 คุณ ตะวัน ไกรแก้ว
141 18558 คุณ ตะวัน โล่ห์เพชร
142 20320 คุณ ตันติพงษ์ ขาวสวย
143 21232 คุณ ติณณ์ อนุรักษ์พงศธร
144 16374 คุณ ทรงกลด ทองระอา
145 22063 คุณ ทรงเกียรติ สุทธสุภา ใหญ่
146 17342 คุณ ทรงพล บุญเรือนยา
147 20300 คุณ ทิณวุฒิ กระพันพงศ์สกุล
148 20324 คุณ ทิพชัย ลื่อวรรณ
149 16647 คุณ เทพฤทธิ์ รัตนสงวนวงศ์
150 16356 คุณ เทวา พรหมจา
151 16251 คุณ เทวินทร์ แก้ววรา
152 21320 คุณ แทนกิจ ทรัพย์เย็น
153 16441 คุณ ธนโชติ คำตา
154 16369 คุณ ธนพันธ์ เปรมนิรันดร
155 20366 คุณ ธนวัฒน์ ตันธนสิน
156 16403 คุณ ธนศักดิ์ สิงหราชวัฒนกุล
157 16329 คุณ ธนา เลิศพฤกษ์
158 19508 คุณ ธนา อินทรพินทุวัฒน์
159 16620 คุณ ธนากร อุปพงษ์
160 16336 คุณ ธนายุทธ บุญแปง
161 19331 คุณ ธเนศ ทวีนาท
162 21364 คุณ ธวัชชัย นันติยะ
163 17339 คุณ ธวัชัย สุวรรณสาร
164 16167 คุณ ธัช บุญเรือง
165 17358 คุณ ธัญชิต ภัทรพรเจริญ
166 16300 คุณ ธำรงวิทย์ สรภักดี
167 16409 คุณ ธำรงสันติ์ ขาลสุวรรณ
168 19361 คุณ ธีรพล ธรรมขัติย์
169 16205 คุณ ธีรภัทร์ ทิพย์รัตน์
170 16283 คุณ ธีรศักดิ์ เทวิน
171 16662 คุณ นครินทร์ เลิศรมยานันท์
172 22168 คุณ นคเรศ ชัยแก้ว
173 16222 คุณ นคเรศ มณเฑียรมณี
174 16255 คุณ นพดล กฤษณะวณิช
175 19318 คุณ นพรัตน์ ปัญญาแก้ว
176 16187 คุณ นพฤทธิ์ จันทร์แต้
177 19340 คุณ นพอนัต์ ปาลิวนิช
178 16388 คุณ นพพัฒน์ อินพันธ์
179 16432 คุณ นรรธศักดิ์ เจริญทรัพย์
180 17380 คุณ นราธิป เข็มทอง ( มารวย) ลุย
181 20392 คุณ นราธิป ตยุติวุฒิกุล
182 17364 คุณ นริศ ปาณานนท์
183 16338 คุณ นรุตม์ เรือนอนุกุล
184 22276 คุณ นล สมรัตน์ นล
185 23108 คุณ นิติชัย เดือนดาว
186 23177 คุณ นิพันธ์ พวงงาม ไอ้ ปุ้ยครับ
187 16385 คุณ นิมิตร กัลป์ยาณมิตร
188 16254 คุณ นิรันดร์ วัชระนพคุณ
189 16192 คุณ นิรันดร์ หน่อแก้ว
190 16169 คุณ นิรุจน์ รากคำ
191 16392 คุณ นิรุช กีติสิทธิ์ แนท
192 17338 คุณ นิรุติ์ คุดเวียง
193 18466 คุณ นิวัฒน์ แซ่เตียว
194 16380 คุณ นิวัตร กุลจลา
195 16427 คุณ นุกุล อินทร
196 16423 คุณ เนติ เงินแพทย์
197 16449 คุณ บวร ทรัพย์เจริญสุข
198 18456 คุณ บัณฑิต ปันจัยสีห์
199 16679 คุณ บัณฑิต พูลทรัพย์
200 17433 คุณ บุญเจริญ พันธุวัฒน์
201 16307 คุณ บุญธนา วรรณเลิศ
202 23041 คุณ บุญฤทธิ์ เป๋รัตนสำราญ
203 16420 คุณ บุญสนอง เมฆรา
204 16650 คุณ บุรุษรัฐ คำขัติ
205 16639 คุณ ปกรณ์ บูรณะศิริประวัติ
206 17369 คุณ ปกรณ์ วัฒนปกรณ์กุล
207 16359 คุณ ปฏิภาณ ขัติพิบูลย์
208 18471 คุณ ปรมินทร์ อำนักมณี
209 16241 คุณ ปรเมศร์ รินศรีสนิท
210 17368 คุณ ประกรณ์ ตุ้ยศรี
211 16257 คุณ ประภาวัตร์ ปานสีทอง
212 16629 คุณ ประยุทธศาสตร์ ทองบำเรอ
213 16428 คุณ ประวัฒน์ ทองอุทัยศิริ โอ๋,เป็ด
214 16314 คุณ ประสาน แรมจันทร์
215 16672 คุณ ปรัชญา ถาวราคม
216 20338 คุณ ปรัชญา วุฒิอรรถสาร ปั๊บ
217 16334 คุณ ปรัชญากร อุปพันธ์
218 16316 คุณ ปริญญา มาณะศรี
219 16279 คุณ ปริญญา อุทัยทัศน์
220 16238 คุณ ปริทัศน์ ชัยมิตร กอล์ฟ
221 16299 คุณ ปรีชา แข็งสาริกิจ
222 16402 คุณ ปรีชา ดีอุโมงค์
223 16661 นาย ศุภชัย ทะนะกุล โจ้
224 16370 นาย อมรเทพ ชูวัฒนกุล บิ๊ก
225 16444 คุณ เอกชัย (กฤตติเดช ) มณีรัตน์ เอก
226 16245 คุณ สากล ระหงษ์
227 20313 คุณ ปฤษฏางค์ ขะแส
228 21285 คุณ พงษ์อมร ไกรฤกษ์
229 16666 คุณ พยุงศักดิ์ เกลี้ยงปราณีต
230 16429 คุณ ปานศักดิ์ ชัยภักดี ปาน(มด)
231 21455 คุณ ปิโยรส อเนกกิจสมบูรณ์
232 16343 คุณ ปิติรันดร์ ชูสวัสดิ์ อั้ม
233 16707 คุณ ปิยวัฒน์ ภูมิวิเศษ
234 16447 คุณ ปิยะ กิติเรืองแสง
235 16350 คุณ ปิยะพงศ์ แซ่อื้อ
236 16240 คุณ ผดุงพงศ์ ฤทธรัตนไตรกุล
237 20319 คุณ ผดุงศักดิ์ ศรีสม
238 16383 คุณ พงศธร ชิงชัย
239 16410 คุณ พงศ์พล นิมมลรัตน์
240 16177 คุณ พงศ์พันธุ์ ธัมทะมาลา กอล์ฟ , หมำ
241 17337 คุณ พงศ์พิทย์ จิตแจ้ง อ๋อง
242 16296 คุณ พงศ์ภพ จันทรคุปต์
243 16278 คุณ พงศ์เมธ เมธา
244 16387 คุณ พงษกร อังคณา
245 16344 คุณ พงษ์ศักดิ์ คุณเมฆ max
246 19394 คุณ พรพรหม ปราโมช
247 16414 คุณ พรรษ วงศ์มั่นกตัญญู
248 17440 คุณ พรากร ศรลัมพ์
249 1661 คุณ พฤฒพนธ์ แสงพงษ์ชัย
250 18455 คุณ พักตร์นิรันดร์ สิงห์ขร
251 16209 คุณ พันธ์เทพ ตุ้ยเต็มวงศ์
252 16231 คุณ พายศ ชนยุทธ แบงค์
253 16232 คุณ พาศักดิ์ ชนยุทธ
254 16394 คุณ พิชัย เลาหชัย
255 16649 คุณ พิชิต บัวล้อม
256 16235 คุณ พิเชฐ เดชาวัฒนากูล
257 16422 คุณ พินิจ พงษ์เจริญ
258 20369 คุณ พิสันต์ ขันธอุบล
259 16228 คุณ ไพฤทธิ์ สร้อยทอง
260 16373 คุณ ไพศาล รุ่งวรกุล จับโบ้
261 20353 คุณ ภควรเจษฎ์ วรพจน์
262 18460 คุณ ภัทร ดีพร้อม
263 16323 คุณ ภัมรเดช กตัญญู
264 16623 คุณ ภารุณพันธ์ ปัญญากาศ
265 20344 คุณ ภุชงค์ เนติโกศล
266 16204 คุณ ภุมริน คำยิ่งโยชน์
267 16309 คุณ ภูวดล ตั้งมั่นสถาพร
268 21447 คุณ มงคล ใจลึก
269 16379 คุณ มนต์ชัย ชุ่มอินทรจักร์
270 16248 คุณ มนตรี ทวีนพรัตน์ เอ็ม
271 16260 คุณ เมณาวุฒิ จันทะชา
272 16382 คุณ อมรพงษ์ อินทะเคหะ
273 0 คุณ วีรณัฐ รัตนแสง
274 16408 คุณ ศศิพงษ์ จรวยสร้า
275 0 คุณ อำพล สนเสนีย์
276 16317 คุณ เสกสรร จันใส
277 16880 คุณ สุกิจ ฉันทจิตปรีชา
278 16664 คุณ สัณห์ ผผลชีวิน
279 16668 คุณ อัศวิน นานาวิชิต
280 16651 คุณ อดิสรณ์ วงศ์ขรัตฺ
281 16272 คุณ รักษิต โหตรภวานนท์ Gift
282 0 คุณ ชิติสรรค์ ตากองแก้ว
283 16685 คุณ สุทธิพงษ์ ตันเจริญ พงษ์
284 20294 นาย เอกชัย นาดี ตูน
285 16220 คุณ ธนอนันต์ ก่อนันทน์ธนัตถ์ นายโจ้
286 16175 คุณ การันต์ จันทร์เณร บอลล์
287 16268 คุณ ขวัญชัย ผ่องศรีสุข
288 19319 นาย กรกฎ ทรายข้าว ตั้ม
289 คุณ พิชัย เลาหชัย
290 16435 คุณ วรกูล วุฒิสรรพ์ เอ๋
291 16170 คุณ นิรุตติ์ สุขโข
292 19856 คุณ ปริญญา พรหมสุนทร
293 22885 คุณ พงษ์ศักดิ์ วงค์สถาน
294 16174 คุณ วรพจน์ วุฑฒิเดช
295 16176 คุณ ศุภชัย คงการค้า
296 20368 คุณ ศุภโชติ ทองคำคูณ
297 16171 คุณ ศุภวัตร ศิริวรรณ
298 15945 คุณ สถิตย์พงค์ เดชพุทธวัจน์
299 16180 คุณ สรรเสริญ บัลลังก์
300 19414 คุณ เอกชัย(สวรินทร์) ฤกษ์อยู่สุข
301 16352 นาย สิทธิวุฒิ ต.ไชยสุวรรณ โหน่ง
302 0 นาย สิทธิพร สารดี หนึ่ง
303 16189 ดร. สถาพร ศรีชูวงศ์
304 22299 นาย อาณัติ วงษ์ขวัญเมือง นัท
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ