ชื่อรุ่น THE FIRST MS 3 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 137 คน
# 2506M3 ประธานรุ่น : คุณเกษม ขัติรัตน์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 6461 คุณ เกตุ แก้วมณี
2 6452 คุณ คำมูล(พิภพ) ทิพย์สอน
3 6094 คุณ จารุพงศ์ พลเดช
4 6098 คุณ จีรเดช บารมี
5 6455 พล.ต.ต. เฉลิมชัย พิมลศรี
6 6095 คุณ ชัยพฤกษ์ ปิยะเกศิน
7 6441 คุณ ชาญชัย ประพุทธ์พิทยา(แซ่โค้ว) ฮุย
8 6380 คุณ ชาญวิทย์ วัชรปรีชา
9 6476 คุณ ชูศักดิ์ อุปนันท์ ตึ๋ง
10 6446 คุณ เชาวฤทธิ์ ตันติศักดิ์
11 5068 คุณ ณรงค์ พุฒวงศ์
12 6254 คุณ ณัฐ จงจิตร
13 7512 คุณ ดำรง พิณตานนท์
14 7511 คุณ ดำรงค์ ลำจวน
15 5721 คุณ ดิเรก กิจเฟื่องฟู
16 5717 คุณ เดช สถิตศิลาธรรม
17 5870 คุณ ทวี ศรีสังวาลย์
18 5880 คุณ ทวีศักดิ์ ศิริประเสริฐ
19 5966 คุณ ทัศนัย ทิพย์สุวรรณ
20 7139 คุณ ทินกร แก้วมณี
21 6575 คุณ ธงไท ตียาภรณ์
22 6457 คุณ ธวัชชัย สอนบาลี
23 7506 คุณ นรินทร์ นันทกาญจน์
24 5703 คุณ นเรศ วงศ์สวัสดิ์
25 6442 คุณ นิกร มังกรทอง
26 5865 คุณ นิคม ตะริโย
27 6975 คุณ บุญเต็ม สุนทรพันธุ์
28 6444 คุณ บุญทวี สุกัณศิล
29 6451 คุณ วีระยุทธ ใจวัง
30 6470 คุณ บุญฤทธิ์ สัตโยภาส
31 7293 คุณ บุญส่ง แซ่ฉั่ว
32 7792 คุณ บุญเอง วรรณชาติ
33 6479 คุณ ประดิษฐ์ บุญพรประเสริฐ
34 5862 คุณ ประดิษฐ์ เมฆะ
35 6464 คุณ ประเวศน์ กัญญาวงศ์
36 5670 คุณ ประสงค์ ใจคำ
37 5869 คุณ ประเสริฐ แก่นแก้ว
38 6458 คุณ ประเสริฐ พูนพรพัฒนากุล
39 6974 คุณ ปราโมทย์ วิภาติศิลปิน
40 5065 คุณ ปรีชา ถาวราคม
41 6477 คุณ คมวุฒิ(เปรมอาคม) อินทรบุรี
42 6466 คุณ พนัส พงษ์กลาง
43 5871 คุณ พรหมมินทร์ โต
44 6453 คุณ พินิจ สัตโยภาศ
45 5841 คุณ ไพจิตร แฉ่งเจริญ
46 7137 คุณ ไพโรจน์ เอื้อประเสริฐ
47 6447 คุณ ไพศาล บรรณจักร
48 5877 คุณ ภานุวัฒน์ พิชวงศ์
49 7509 คุณ ภูษิต ศรีเกี่ยวฝั้น
50 5864 คุณ อภินันท์ อุดมสุข
51 0 คุณ มงคล บางสายน้อย
52 5656 คุณ มนูญ นาคพงศ์
53 5718 คุณ รุจ รัตนัย
54 5722 คุณ เลอศักดิ์ โสภโณดร
55 5728 คุณ วรมิตร คันธพนิต
56 6448 คุณ วิญญู ธราวรรณ
57 7151 คุณ วิทยา ชัยกฤษฎากร
58 6460 คุณ จตุจักร์(วิรุฬห์) สันติธรรม
59 6445 คุณ วิวัฒน์ ตียาสุนทรานนท์
60 7138 คุณ วีระพล ทรัพย์เจริญ
61 5648 คุณ สกล ยงพฤกษา
62 5709 คุณ สนั่น ชัยมงคล
63 5454 คุณ สมเกียรติ์ สุภาภา
64 6456 คุณ สมชาย บุญเรือง
65 6468 คุณ สมชาย บุษกร
66 6440 คุณ สมนึก เกียรติเลิศนภา
67 5884 คุณ สมนึก ผลภาษี
68 7186 คุณ สมบูรณ์ วงศ์แก้ว
69 5712 คุณ สุเทพ พงษ์พิกุล
70 5649 คุณ สุรชัย อินทรวุธ
71 6469 คุณ มรกต(สุรพล) ไตรธรรม
72 5867 คุณ สุวัฒน์ นิภาวงศ์
73 6467 คุณ เสถียร ชมดวง
74 6482 คุณ อธิคม ตันกานนท์
75 6473 คุณ อนันต์ กิมภากรณ์
76 5863 คุณ อาคม ทะนันไชย
77 5872 คุณ อานันท์ แมนมนตรี
78 5714 คุณ อำนาจ มุนิกานนท์
79 6475 คุณ อุดมศักดิ์ เหวซึ่งเจริญ
80 6483 คุณ โอภาส พุ่มโอภาส
81 5883 คุณ เกษม ขัติรัตน์
82 5661 คุณ โกเมศ เจริญบุญ
83 6091 คุณ ทวนทอง สุริยะศักดิ์
84 5724 คุณ ธวัชชัย แผ่นไชยภูมิ
85 6481 คุณ นิพนธ์ ชูกิจคุณ
86 6472 คุณ ประดิษฐ์ สุขวัฒน์
87 5708 คุณ ไพฑูรย์ สุขสวัสดิ์
88 6459 คุณ วินัย สายนำทาน
89 6443 คุณ สมคิด มหิทราฤทธิไกร
90 5690 คุณ สมยศ ทายะติ
91 5702 คุณ สมหวัง ฤทธิเดช
92 6462 คุณ สุเทพ ณ เชียงใหม่
93 5868 คุณ เสนีย์ ผลวัฒนะ
94 5861 คุณ อรรถพงษ์ คำนันตา
95 5866 คุณ อุทัย ศิริรัตน์
96 7796 คุณ อุทัยวรรณ กาญจนกมล
97 5448 คุณ กฤษฎา ชาวเลา(วณิชยาธนากร)
98 5858 คุณ จีระเดช แสงสุวรรณ
99 5733 คุณ ไชยยันต์ จันทรปัญญา
100 5697 คุณ ชัยยุทธ ชื่นมนุษย์
101 6474 คุณ ชนะชัย เศรษฐพัฒน์
102 6454 คุณ ทนง ทัชชนะพงศ์
103 5723 คุณ มนูญ แก้วมณี
104 5676 คุณ ประเสริฐ ไชยประคอง
105 5730 คุณ ปรีชา ตั้งมั่นสถาพร
106 5729 คุณ วรศักดิ์ สายโกสุม
107 5879 คุณ วิชัย ลิ่วตระกูล
108 6903 คุณ กฤษทอง มัยโชติ
109 5860 คุณ กอบเกียรติ์ บันสิทธิ์
110 5014 คุณ สมบัติ จิตต์จำนงค์
111 5473 คุณ ไพศาล อุทัยผล
112 5655 คุณ อินทร์ชัย เมฆะ
113 5664 คุณ พิมล แมนมนตรี
114 5684 คุณ บุญรัตน์ สิงห์กันฑ์
115 5693 คุณ เสรี พันธุศิลป์
116 5696 คุณ ใหญ่ยิ่ง อินทะพันธุ์
117 5701 คุณ สุริศักดิ์ สร้อยสุริยา
118 5706 คุณ สว่าง จิตต์จำนงค์
119 5716 คุณ สุรชัย พันธุ์จิรา
120 5720 คุณ สรศักดิ์ สรรพศรี
121 5725 คุณ เพิ่มศักดิ์ อาภากิจ
122 5732 คุณ สมศักดิ์ แซ่อั้ง
123 5876 คุณ สมชาย ยังอิ่มสุข
124 6092 คุณ สุเชษฐ์ วิชัยวงศ์
125 6093 คุณ สุชาย ขันแก้ว
126 6096 คุณ วีระพงค์ ทองจิตต์
127 6097 คุณ นพพร จารุจินดา
128 6251 คุณ สุฤทธิ์ ขันแก้ว
129 6252 คุณ ศุภชนม์ วัฒนวงศ์
130 6253 คุณ ศรีกรุง อินทรพงษ์นุวัฒน์
131 6299 คุณ มานพ อินทวงศ์
132 6439 คุณ วุฒิประสาน จันทร์จำนง
133 6450 คุณ เดชา แดงสุวรรณ
134 6463 คุณ อาทร วาฤทธิ์
135 6471 คุณ สาคร ผ่องพันธ์
136 6717 คุณ จิตเมธ ชยางคานนท์
137 5874 คุณ ณรงค์ หงสกุล
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ