ชื่อรุ่น PRC 2480 (ศรีปรินส์คลาสเมท) ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 17 คน
# 2480M8 ประธานรุ่น : คุณทอง เสนาคำ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 1300 คุณ ทอง เสนาคำ
2 2202 คุณ กี้ฉ่าง ตันตระกูล
3 1138 เจ้า กุลวงศ์ ณ เชียงใหม่
4 2203 คุณ จันทร์ดี อินดาวงศ์
5 1080 คุณ ซุ่นเซ็ง เล่าโฮงเสง
6 1104 คุณ เซงฮี้ นิ่มเสงเฮง
7 1224 คุณ ถาวร ไชยลังการณ์
8 2366 คุณ บุญเชิด ปรีชารัตน์
9 1137 คุณ พงศ์พันธุ์ ณ เชียงใหม่
10 1112 คุณ พิบูลย์ แดงสุวรรณ
11 1815 คุณ มงคล มาละวิชัย
12 1183 คุณ รูเบน สุวรรณกุล
13 1299 คุณ ส่งคิม ละอองศรี
14 1612 คุณ สงวน คันธรส
15 2212 คุณ สุทัศน์ วัฒนสมบูรณ์
16 1348 คุณ อินทอง แต่
17 2208 คุณ เลี่ยม ละอองศรี
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ