ชื่อรุ่น ธาญ์ร ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 234 คน
# 2530M6 ประธานรุ่น : คุณจันทิรา พลอาจ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 คุณ อรัญญา พรมมา กุ้ง
2 0 คุณ ปทิตตา ศิริพินท์
3 0 คุณ รุ่งโรจน์ จักราชัย
4 15160 คุณ นครินทร์ เกียรติอนันต์
5 17198 คุณ จันทร์จิรา พิชวงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
6 17183 คุณ จันทิรา โกสุมศุภมาลา
7 17156 คุณ จิราภรณ์ บุญธรรม
8 17215 คุณ จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย ส้ม
9 17354 คุณ จุฬาภรณ์ ประพิณ
10 17116 คุณ เจษฎา ปัญญามงคล
11 17419 คุณ เจียระไน พิพัฒน์นนทชัย
12 17180 คุณ ฉบับ วงษ์ไพศาล บับ
13 14352 คุณ เฉลิมพล สุนันต๊ะ
14 17235 คุณ ชัชวาล ธาดาเดช (หรือ จิติศักดิ์ ธาดาเดช) (RIL),(CHAT)
15 12461 คุณ ชัยโรจน์ ล้อมเขตร์
16 12561 คุณ ชัยวัฒน์ วัชรศักดานนท์
17 11684 คุณ ชำนาญ จิระศักดิ์
18 17187 คุณ ชิดชนก อยูชม
19 17356 คุณ ชุติมา มณีกาญจน์
20 17243 คุณ ชุลีลักษณ์ แสนพิชัย
21 11709 คุณ เชน ยิ่งวัชระ
22 11708 คุณ เชษฐ อินต๊ะหล่อ
23 17141 คุณ ฐานันทิยา ไชยเศรษฐ ฐิตะปัญญ์ Guide
24 17154 พ.ต.ท.หญิง ฐิติพร พิพัฒนกุล
25 17229 คุณ ณรส กสิวัฒน์
26 16693 คุณ ณัฏรพี มงคลสวรรค์
27 12407 คุณ ณัฐพล ทองเขียว
28 17194 คุณ ณัฐพล ยิ้มอยู่ ต๋อง
29 17252 คุณ ตวงรัตน์ สุมลมาตร์
30 14429 คุณ ถนัด ศรีบัวอ้าย
31 12372 คุณ ทรงกลด สุประดิษฐ์
32 17421 คุณ ทานตะวัน เพ็งโตวงษ์
33 17404 คุณ ทิพวรรณ พงศ์เรืองรอง
34 14371 คุณ เทอดศักดิ์ เดชปัญญา เก๋า
35 14364 คุณ เทิด ภัสราเยี่ยงยงค์
36 17251 คุณ ธริศรา หาญใจ
37 12252 คุณ ธีระ ชีโวนริทร์
38 12321 คุณ นครินทร์ อันธิวงค์ (พีรันธร ธนนันท์วิชยุทธ) รินทร์
39 12294 คุณ นพดล โค้วสุวรรณ์
40 12272 คุณ นพรัตน์ สร้อยสายบัว
41 17211 คุณ นันทนา สิทธิชัยธนะกิจ
42 12324 คุณ นิจวุฒิ ไชยประสิทธิ์
43 12282 คุณ นิติ ชูเชิด
44 17234 คุณ นุสรา นามเทพ
45 17203 คุณ เนาวพา เชื้อดำรง
46 14368 คุณ บรรเจิด กูลทะคา
47 12251 คุณ บวรสิทธิ์ กุลศลวงศ์ แขก
48 14406 คุณ บัณฑิต เตชวุฒิกร
49 14357 คุณ ประยุทธ มุกดาภิรมย์
50 17196 คุณ ประสพพร รังสิโรจน์ A
51 18552 คุณ ปรัศนียา ศรีจันทร์
52 15684 คุณ ปราการ นาคเกิด
53 12348 คุณ ปราณ สายธร
54 17385 คุณ ปรารถนา อยู่อย่างไท
55 12381 คุณ ปริญญา ฟูวงค์
56 17207 คุณ ปวีณา ธนะสังข์
57 17248 คุณ ปานทิพย์ ทักษณา
58 12992 คุณ ปิติ ปิยะชน
59 17144 คุณ ปิยดา ณ เชียงใหม่
60 17178 คุณ ปิยะฉัตร โพธิ์อยู่
61 17247 คุณ ปุยฝ้าย ตันสุวรรณ
62 12260 คุณ พงษ์กฤษณ์ รอดเจริญ ณ เชียงใหม่ (หนู) หนู
63 12386 คุณ พงษ์สวัสดิ์ คำหมาย
64 17240 คุณ พนิดา เลาหชัย
65 17190 คุณ พรพิมล การญาณ
66 17192 คุณ พฤษภา ชัยรัต
67 17173 ดร. พัชราณี ภวัตกุล (ไชยทา)
68 17197 คุณ พัชรินทร์ กันทะเสนา
69 17175 คุณ พัชรี ไชยสิทธิ์
70 14358 คุณ พัฒนาเดช ศรีปินตา
71 12339 คุณ พันเดช หลิมศิวิไล
72 17253 คุณ พิชัย สุจริตจิดานนท์
73 17179 คุณ พิณนรา โอภาสถิรกุล
74 17119 คุณ พิภาดา ศรีบุญยะรัตน์
75 17232 คุณ พิมพ์ชนก มรุธานินทร์
76 14355 คุณ พีระ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
77 17231 นส พุมเรียง สุวรรณนพรัตน์ ต้น
78 17383 คุณ พูลพล เตชะสิริวัฒนากูล ( แซ่เตีย ) เฮ้าส์
79 17129 คุณ เพ็ญรักษ์ หงส์หยก
80 15158 คุณ ภราดร โกมลรัตน์
81 12376 คุณ ภัคพงค์ พละปัญญา ออด
82 12293 คุณ ภัคพงศ์ พจนารถ
83 14393 คุณ ภาคภูมิ ชัยชมภู
84 12239 คุณ ภิเษก วงศ์แก้ว
85 12956 คุณ ภูมินทร์ ดวงหาคลัง โต้ง
86 14437 คุณ มณฑล อารยางกูร
87 17210 คุณ มัทนา ไชยประเสริฐ
88 17147 คุณ มาริสา สุขพัทธี
89 17225 คุณ ยุวดี หิรัญยไพศาลสกุล
90 17177 คุณ เยาวพา ตั้งมั่นสถาพร
91 17171 คุณ รจนา ทองสุรเดช
92 17239 คุณ รสสุคนธ์ ฉัตรวีระ
93 17191 คุณ รัตนา จินใจ
94 14378 คุณ รุจิกรณ์ อภิวงค์
95 17115 คุณ ลาวัลย์ ศิลาพงษ์ นก
96 12341 คุณ วรพจน์ ปรารมภ์
97 17132 คุณ รวงทิพย์ มงคลจีระอุทัย
98 16578 คุณ วรวรรณ องค์ครุฑรักษา
99 17165 คุณ วรวิ พิรารักษ์
100 17125 คุณ วราภรณ์ ศิลมัย
101 17201 คุณ วาณีรัตน์ พจน์อนันต์ แก้ววิเชียร
102 17257 คุณ วารุณี เดชาวัฒนากูล
103 17159 คุณ วิภาวี จินะเป็งกาศ
104 17227 คุณ วิสีนี จันทณ์มหเสถียร
105 17213 คุณ วีระ กีรติเกรียงไกร
106 17216 คุณ วีระอนงค์ ถาวรวงศ์
107 12364 คุณ เวทิศ บุญยืน
108 12247 คุณ ณัฏฐวัฒน์ ( ศราวุธ ) กิจเศรณี
109 14395 คุณ ศราวุธ พิศาลวารี
110 11650 คุณ ศันย์ชัย พานิชกุล
111 17237 คุณ ศิรินภา วังมณี
112 16471 คุณ ศุภฤกษ์ นาคเกิด
113 17195 คุณ สกุณา เจ้าตรี
114 17428 คุณ สมโชค ว่องไวพันธุ์ หยอง
115 14370 คุณ สมภพ วสันตวิษุวัต
116 17214 คุณ กิตติพงษ์ วิปัสสนาธรรม
117 12564 คุณ สราวุฒิ พรหมทวี
118 12254 คุณ สราวุธ เสมอใจ
119 12258 คุณ สราวุธ อินทะพันธุ์ เก่ง/แจ้
120 12941 คุณ สาธิต ปัญญารัตน์
121 16507 คุณ สุกฤตยา โอสถาพันธุ์
122 17409 คุณ สุกัญญา ปัญจศรี
123 17114 คุณ สุกัญญา พิบูลย์
124 17133 คุณ สุทธิดา สนธิ
125 17158 คุณ สุภานี เกษมสันต์
126 17223 คุณ สุมาลี สุดใจบุญ
127 14238 คุณ สุรเชษฐ์ เนียมทัง
128 17163 คุณ สุรัชนี ตันตระกูล
129 17241 คุณ สุรางค์รัตน์ สุวภาพ
130 16690 คุณ สุวัฒนา ฤทธิเดช
131 12327 คุณ เสกสรร ธรรมคุณ
132 12414 คุณ เสฐศิษฏ์ นิตยะกุล ตั้ว
133 14397 คุณ เสนีย์ พึ่งพุ่มแก้ว ทอม
134 17185 คุณ โสมทิพย์ เกริกธุกร
135 17359 คุณ อโณทัย รัตนนิคม
136 17153 คุณ อติภา มหารักขกะ
137 14363 คุณ อนุภพ เตียไพรัช
138 17140 คุณ อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง
139 14300 คุณ อเนก แก้วใส
140 17139 คุณ อภิรดี สิทธอวางค์กูล
141 17155 ดร. จรัสดาว คงเมือง
142 12271 คุณ ณรงค์พจน์ ล่องชูผล
143 12289 คุณ ศุภชัย จอมพงษ์
144 14394 คุณ ณัฐพงศ์ ฉ่ำมาลัย
145 17236 คุณ ดวงกมล สมมณีวรรณ นุ้ย
146 12285 คุณ รณพงศ์ เรือนคำ
147 12317 ภก. กรกฎ ทิพย์รัตน์ ปู
148 14356 คุณ วัชรพงษ์ สงศิริ
149 12342 คุณ วีรศักดิ์ พรหมกันธา
150 14407 คุณ สุดเขต ปราบไพรี
151 15615 คุณ ชวาล ไชยเศรษฐ
152 12290 คุณ จิรพงษ์ พงษ์ศิริ กุ้ง
153 12265 คุณ นาธานย์ แสงฉาย
154 17146 คุณ มนทกานต์ เสมาเงิน
155 17143 ดร. บุษบา คราเมอร์ (หุตะวรากร)
156 17127 คุณ ปานหทัย ฤทธิมณี
157 17148 คุณ ศิริพร เกียรติรุ่งวิไลกุล
158 17149 คุณ นิตยา ลาวัลย์ชัยกุล
159 17278 คุณ อารดาวรรณ ธรรมวงศ์
160 17128 คุณ สินีนาถ นิ่มสกุล เก๋
161 0 คุณ เสนีย์ นันทยานนท์
162 17200 คุณ พิมาน โตวณะบุตร ปุ๋ย
163 15115 คุณ ชำนาญ เกสโรทยาน บอย
164 11634 คุณ ณรงค์ชัย ทองดอนเหมือน
165 12344 คุณ อุเทน ฤกษ์ดาววี Dannie
166 12240 คุณ ดำริ ขวัญสุวรรณ
167 17228 คุณ สุวัฒนา ศันสนีย์
168 17246 คุณ นริศรา พงษ์เพ็ง (คำมะนิด)
169 0 คุณ ดณภัค ชาสิงห์แก้ว
170 0 คุณ ผการ วงศ์การณ์
171 17113 คุณ จิราวรรณ เสร็จกิจรกาวิชัย
172 12377 คุณ ศราวุธ ยิ่งรักชัย
173 12370 คุณ กฤษณ์ เจียงวรรธนะ
174 17199 คุณ กาญจนา ชาสิงห์แก้ว
175 17176 คุณ จิรภา เศรษฐพานิชสกุล
176 12375 คุณ ชัยธวัช ทองอินทร์ (เปลี่ยนเป็น ชัยวัฒน์ ทองอินทร์) เอ
177 12302 ผศ.ดร. ณัฐ วรยศ
178 17418 คุณ บงกช หวังระบอบ (ทองพันธ์)
179 17130 คุณ ประสพพร ไชยชนะใหญ่ นก
180 17137 คุณ ปรารถนา โกวิททรกูร
181 13962 คุณ พงษ์สิทธิ์ นิยมสัตย์
182 12306 คุณ พัชร์ กัลยาณมิตร
183 172 คุณ วนิดา ธรรมวรรณ
184 12243 คุณ สันติพงศ์ แสนไชย
185 17238 คุณ สุกัญญา พ่อค้า
186 12278 คุณ สุเมธ ไชยแก้วเมย์
187 0 คุณ เสถียร นันทยานนท์
188 12276 คุณ เอกชัย ทวีกุล
189 17164 คุณ จันจิรา สุภาวงค์
190 16138 คุณ จุลเทพ นันทขว้าง ต่อ
191 16102 คุณ ช.มหิธร เพ็ชญไพศิษฎ์
192 0 ร.อ. นรินทร์ รุ่นบาง
193 16157 นาย นิธิศ จุมปามันท์ ก้อง
194 16137 คุณ ธเนศพล เลิศพิพัฒน์วงศ์ (สมคิด ด่านตระกูล) กุ้ง[Jonathan Magic]
195 12281 คุณ สมบัติ แซ่จิว
196 16087 คุณ สมพงษ์ พลธนะวสิทธิ์
197 17162 คุณ อรพิณ วงศ์ปราโมมยื
198 17138 คุณ อรรคพงค์ บุณยทรรพ
199 17131 คุณ อรุณลักษม์ วิญญรัตน์
200 17151 คุณ อรุณี ปัญญามูลวงค์ษา
201 17233 คุณ อรุษยา เนตรจำนงค์
202 17167 คุณ อัจฉราวดี นพรัตน์
203 17169 คุณ อัญชวรรณ ศุกระจันทร์
204 17188 คุณ อัฐชัญ ศุภมั่งมี
205 17189 คุณ อุบลรัตน์ สิทธิ
206 17145 คุณ อุบลวรรณ อุดมผล พุคยาภรณ์
207 17386 คุณ เอกชัย ถิระสาโรช
208 12387 คุณ เอกภพ อินทวิวัฒน์
209 17209 คุณ โอฬาร หนองบัวล่าง โอ,จืด
210 0 คุณ นิลลักษณ์ คงวิทย์ โป้ง
211 0 คุณ รุจิรา ตัวละมูล (พราวพิมล ตัวละมูล) เจี๊ยบ
212 0 คุณ กัลยา พรมเสน ปอนด์
213 17226 คุณ กนกพร โลศิริ ปิงปอง
214 17222 คุณ กรองจิตต์ บุญพรประเสริฐ anne
215 15162 คุณ กฤษฎา ปัญญาคง ถัง
216 17120 คุณ กันตพร ช่วงชิด
217 17242 คุณ กาญจนา ศิริพินท์
218 17160 คุณ กุลชาดา สุจริตกุล อาร์ท
219 12299 คุณ เกษม กล่อมจอหอ
220 12334 คุณ เกษมศักดิ์ สุนทโรทก
221 17174 คุณ เกษรักณ์ บุญธรรมมา บุ๋ม
222 12245 คุณ ขจรเกียรติ สุพิทยาพร
223 17184 คุณ ขจรลักษณ์ ตันสุภาวุฒิ
224 17208 คุณ ขนิษฐา หอตระกูล
225 17245 คุณ ขนิษฐา อนุเคราะหานท์
226 12267 คุณ เขมรัฐ ลังการ์พินธุ์
227 17161 คุณ เขมลัทะ หัสศิริ
228 16581 คุณ คณิต เจตน์วิทยาชาญ
229 17205 คุณ จรัญญา สุวรรณสาร
230 11857 คุณ จักรี สุวรรณโสภณ
231 17118 คุณ จันทร์จิรา ชวชาติ
232 0 คุณ ธัญชนก กันทะเสนา
233 11747 นาย ฤกษ์เลิศ อติแพทย์ บีโร่
234 0 คุณ ธีรยุทธ ใครมณี
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ