ชื่อรุ่น PRC 6-04 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 121 คน
# 2504M6 ประธานรุ่น : คุณบรรจง อุประคำ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 5427 คุณ ทรงพล เมธาทิพย์
2 5282 คุณ ประดับพันธ์ อินทะพันธุ์
3 5012 คุณ พีระเดช สุรพิพิธ
4 0 คุณ ไพบูลย์ พรสวรรค์
5 0 คุณ ทรงฤทธิ์ สถิตย์พร
6 5635 คุณ สุชาติ โตวิจิตร
7 0 คุณ อนุศักดิ์ ไชยทิพย์
8 0 คุณ อ.วิวัฒน์ ชัยมงคล
9 5642 คุณ กิติสาร โสภโณดร
10 6249 คุณ เกษม คุณยศยิ่ง
11 6049 คุณ เกษม ณ ลำปาง
12 5290 คุณ เกษม สุทธจิตต์
13 5284 คุณ จันทรภาส สมบัติสุข
14 6238 คุณ จำนง ต๊ะพันธ์
15 4781 คุณ จีระศักดิ์ ชัยบุญเป็ง
16 6433 คุณ เจริญ ทันตะละ
17 6250 คุณ เฉลิม เตชะฤทธิ์
18 6966 พ.ต.อ. ชัยเดช ยศธำรงค์
19 5319 คุณ ชัยยศ ชัยนิลพันธ์
20 5843 คุณ ชาญชัย อนันตเศรษฐ
21 5070 คุณ ชุมพล บุญญผลานันท์
22 6058 คุณ เชาว์ แซ่โค้ว
23 6064 คุณ ณรงค์ กัณทวี
24 4278 คุณ ณรงค์ มณีกาญจน์
25 5274 คุณ ณรงค์ สุทธิกุญชร
26 5286 คุณ ณรงค์ อุปพันธ์
27 5634 คุณ ณรงค์ฤทธิ์ ดวงสว่าง
28 5423 คุณ ณรงค์ฤทธิ์ นิลสัมฤทธิ์
29 5257 คุณ ดำรง มังคละรังษี
30 6052 คุณ ดำรง สุริยวรรณ
31 5090 คุณ เดช สุนทรยาตร์
32 6045 คุณ ตะวันชาย จุลพันธุ์
33 6055 คุณ ทรงฤทธิ์ สถิตย์พร
34 5960 คุณ ทรงวุฒิ กลันทะกะสุวรรณ
35 6056 คุณ ทวีจิต ครองสมบัติ
36 6751 คุณ ทองอินทร์ ขัติประทุม
37 5844 คุณ ธงชัย ชูสุวรรณ
38 5434 คุณ ธนะ ศิลาพงษ์
39 6073 คุณ ธีระ บุญศิริ
40 6247 คุณ นคร ต๊ะพันธุ์
41 6077 คุณ นพรัตน์ อุประคำ
42 4529 คุณ นเรศ นนทวาสี
43 6053 จ.ส.ต. นิพนธ์ นันทปารียอง
44 6248 คุณ บรรจบ อุประคำ
45 6057 จ.ส.ต. บรรยงค์ คำยะเดช
46 5605 คุณ บรรเลง ปรีดำ
47 6075 คุณ บัณฑูรย์ วาฤทธิ์
48 5838 คุณ บุญพร (บุญเกิด) ประเสริฐ( มูลฟู)
49 6067 คุณ บุญศรี อิ่นคำ
50 5842 คุณ ประจวบ เลักษ์รุจิ(เผ่าชัย)
51 5416 คุณ ประพันธ์ ชัยอ้าย
52 6963 คุณ ประพันธ์ ปานหมอก
53 5625 คุณ ประยงค์ สิทธิปราณี
54 6044 คุณ ประยูร กาญจนพิมาย
55 6031 คุณ ประวิทย์ อุนจะนำ
56 4498 คุณ ประสงค์ ไชยประคอง
57 6703 คุณ ประสงค์ ยาวีระ
58 4783 คุณ ประสิทธิ์ เกตบุญเรือง
59 6076 คุณ ประเสริฐ เกษร
60 5280 คุณ ปราโมชย์ บันสิทธิ์
61 5638 คุณ ปรารถนา แตงเที่ยง
62 5847 คุณ ปอ ตนานนท์
63 6048 คุณ พงษ์จิตต์ ชัยรัตน์
64 5839 คุณ พิชัย ปทานุคม
65 5086 คุณ พิชัย เสรีโรจน์
66 5432 คุณ พิทักษ์ วิเศษศิริ
67 6432 คุณ ไพบูลย์ ศรสรรค์
68 5058 คุณ มนตรี เลาห์รอดพันธ์
69 4787 คุณ มนตรี อินทราวุธ
70 7149 คุณ มนัส ชัยประสิทธิ์
71 5444 คุณ ยองกวง แซ่เล้า
72 5636 คุณ รวี ลีรสวัสดิ์อำพน
73 6772 ดร. รังสิต สุวรรณเขตนิคม
74 5647 คุณ รัชกร กฤโตปการ
75 5640 ดร. ลือชัย จุลาสัย
76 6030 คุณ วนิช อุดมใหม่
77 6954 คุณ วรกร ตันตรานนท์
78 4992 คุณ วาทย์ วิบูลย์สันติ
79 5277 คุณ วิชัย สกุณา
80 5753 คุณ วิชาญ วิบูลสันต์
81 5845 คุณ วิรัติ ไฝต๊ะ
82 5951 คุณ วิโรจน์ อนันตรัตน์
83 6054 คุณ วิวัฒน์ ชัยมงคล
84 6065 คุณ วีรพันธ์ ชัยรัต
85 6062 คุณ วีระชัย ฉัตตะวีระ
86 5288 คุณ วีระเดช ตรียาคม
87 5637 คุณ วีระพล นิมานันท์
88 5297 คุณ ศิริชัย อุปพันธ์
89 5278 จ.ส.ต. ศิลปชัย เสโลห์
90 6241 คุณ ศิลา หวังใจ
91 5269 คุณ ศิวรินทร์ ลินพิศาล
92 5256 คุณ สงคราม ศิริเจริญ
93 6072 คุณ สงัด อุ่ยสว่าง
94 4811 คุณ สทน จารุจินดา
95 5646 คุณ สมจิตต์ ณ เชียงใหม่
96 5421 นาวาอากาศตรี สมชาย สร้อยสุริยา
97 5026 คุณ สมศักดิ์ นะตะเนติ์
98 6050 คุณ สมศักดิ์ สุวรรณโชติ
99 5233 คุณ สมาน วงศ์สุทธิ์
100 4772 ร.ต.ต. สมิง กันธมาโนช
101 6846 คุณ สันต์ สุทธิพันธ์
102 5439 คุณ สิทธิเดช นิลสัมฤทธิ์
103 5819 คุณ สุจินต์ จันทรศิริ
104 5840 คุณ สุชาติ สุภาเดช
105 5641 คุณ สุทัศน์ อัจฉริยมนตรี (สิงหเนตร)
106 6032 คุณ สุนทร เนตรศิริ
107 6059 คุณ สุรพงศ์ รังสิยานนท์
108 5967 คุณ สุรพล ชัยชมพู
109 5287 คุณ สุรพล นิมานันท์
110 5846 คุณ ไสว แซ่โล้ว
111 6845 คุณ ใหญ่ ศรีดี
112 5422 คุณ อดุลย์ พลประอินทร์
113 6074 คุณ อนันต์ พงษ์กลาง
114 6184 คุณ อนันต์ อินทวิวัฒน์
115 5043 คุณ อเนก คันธาทิพย์
116 6716 คุณ อมรฤทธิ ชยางคานนท์
117 5272 คุณ ประทีป มังคละโสภณ
118 6070 คุณ อุดม อุ่นใจ
119 0 คุณ สุทัศน์ สุปินะเจริญ
120 0 คุณ สราวุฒิ สุทธิกุญชร
121 0 คุณ ไสว โล่ห์ติวิกุล
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ