ชื่อรุ่น Fernandez'13 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 553 คน
# 2556M3 ประธานรุ่น : นางสาวชาบดี เฉลิมโชควัฒนา
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 31972 นาย วุฒิยง สุริยวงศ์ มิคกี้
2 32110 นางสาว อริยาภรณ์ สินธุวาทิน ตอง
3 32514 นาย รวิพล สุวรรณประเทศ นิ๊กกี้
4 32515 เด็กชาย ไท พฤฒิธาดา จุ้งจา
5 32516 เด็กชาย ณภัทร มหาวนา นนท์
6 32517 นาย สิรวิชญ์ กฤษณุรักษ์ เฟมส์
7 32518 เด็กชาย สิริภาส ยาวิชัย ออย
8 32519 นาย เจษฎากร ประสานสุข เจมส์บอลล์
9 32520 เด็กชาย ณัฐพล ศรีวิชัย ออมสิน
10 32521 เด็กชาย ธนวิทย์ คุณประดิษฐ์ น้ำมนต์
11 32523 นาย พัชรพล นิมมานวัฒนา คาบิว
12 32524 เด็กชาย ณฐกร เชื้อวรสถิตย์ ฟลุค
13 32525 นางสาว ปภัสศิริ วรรณศรี อัยย์
14 32526 นาย ธนกฤต ชะนะหัง เกมส์
15 32527 เด็กชาย ศุภฤกษ์ พงษ์ไพบูลย์ ปาล์ม
16 32528 นาย สุเมธา อินทจักร์ บุ๊ค
17 32529 เด็กชาย พศวัต ณรงค์ศักดิ์ มีน
18 32532 เด็กชาย ภูริช ภูริวรางคกูล ซูโม่
19 32533 เด็กชาย ชนะภัทร ชาญวัฒนกุล เบียร์
20 32534 เด็กชาย ณัฏฐชนน ฉัตรกุล ณ อยุธยา อู๋
21 32535 เด็กชาย ภูพิงค์ ปรารมภ์ ภู
22 32537 เด็กชาย รดิศ ค้าไม้ ภูมิ
23 32540 นาย ตฤณพัชร์ ธนิตสุทธิศักดิ์ โอ๊ค
24 32541 เด็กชาย วรัญญู ไชยวงศ์ศรี เกมส์
25 32542 นาย ชัยพงษ์ ดุจศิริยากร บอล
26 32543 นาย ปฏิภาณ อาบทิพย์วัฒนากุล อาร์ม
27 32544 เด็กชาย สรวิศ ทิพยเนตร พีช
28 32545 เด็กชาย ปวรุตม์ ทรงพระคุณ ปรินส์
29 32546 เด็กชาย ธรรศภณ ลีรสวัสดิอำพน ดอม
30 32547 นาย ระพิศพงษ์ ปัญญาคง ไกด์
31 32548 นาย พัสกร เขื่อนนิล ปลื้ม
32 32549 เด็กชาย ณัฐภัทร ไพยารมณ์ มาร์ค
33 32550 นาย วิศรุต วุทธานนท์ พีร์
34 32551 นาย จิรภัทร อภิวงค์ โอม
35 32552 เด็กชาย ภูมิรพี ขัดศรี โอบ
36 32553 เด็กชาย พีร์นิธิ สุติคา บีม
37 32554 นาย ณวรรต ม่วงมัน ปั้น
38 32556 เด็กชาย พัชรชัย อนันต์เดชาฤทธิ์ ภูมิ
39 32557 นาย ปิติพงษ์ แดนพงพี ฟรองค์
40 32558 นาย สิปปกร ธนะสาร มีน
41 32560 เด็กชาย อมรภพ เจียมวิจักษณ์ ใบตอง
42 32561 นาย อิงครัต เต็งไตรสรณ์ กอไผ่
43 32562 นาย พชรภวิศ มุกดาภิรมย์ ชินจัง
44 32563 นาย พงศ์พล พรหมชนะ มิ้น
45 32564 นางสาว พิชามญชุ์ มณีขัติ ปุ้ยเก่ง
46 32565 เด็กหญิง พัทรัตน์ พันธุ์แพ เปรม
47 32566 นางสาว ศศิชล สุรพิพิธ ลูกหมี
48 32568 นางสาว พัทธ์ธีรา พิมพ์พิมล พิม
49 32569 เด็กหญิง ณิชาภัทร มูลคนธ์ แหวน
50 32570 นางสาว นงนภัส ศรัทธาทิพย์ หมิว
51 32571 เด็กหญิง ปฏิญญา จำนวน ปุยฝ้าย
52 32572 เด็กหญิง อินทิวรา ดวงจิตชวกุล ขิม
53 32573 เด็กหญิง สิรภัทร ปัญจไชยา ไอซ์
54 32574 นางสาว ภควรรณ สุวภาพ ออย
55 32575 นางสาว รสรงรอง บัวคลี่ ยอดตอง
56 32576 เด็กหญิง ธรรมชาติ ธนากาญจนระวี เหมย
57 32577 นางสาว จิตรานุช จันทร์หล้า ใบเตย
58 32578 เด็กหญิง อารี แมนมนตรี เพชร
59 32579 นางสาว ณัฐธิณี โกมลมิศร์ ฟ้า
60 32581 นางสาว เพียงนภา คงพิชญานนท์ อาย
61 32582 นางสาว ศลิษา ตันตระกูลเจริญ แก้ม
62 32583 นางสาว พิมพ์พิชฎา วิเศษศรี ลูกพีช
63 32584 นางสาว วริศรา เจริญทรัพย์ นุ่น
64 32585 นางสาว ลักษิกา อุนจะนำ ออม
65 32586 เด็กหญิง ธรินทร์การ อินทระชัย ขนมเค็ก
66 32587 เด็กหญิง ธัญจิรา หาญใจ ออมสิน
67 32589 นางสาว เขมินทรา พรหมกร มินนี่
68 32590 เด็กหญิง ปฏิญญา พวงประโคน ยีนส์
69 32591 นางสาว กมลพร สอาดล้วน พิม
70 32592 เด็กหญิง ทิพวัลย์ นามปวน สตางค์
71 32593 นางสาว พิงพร อินทะพันธุ์ พิง
72 32594 นางสาว ปณาลี เมฆะ สตางค์
73 32597 นางสาว อริญญา มณีประเสริฐ โม
74 32598 นางสาว ณิชารัศม์ จิรจันทร์จรัส ไข่มุก
75 32599 เด็กหญิง ณัฐภัทร เสียงแจ่ม หนูเล็ก
76 32600 เด็กหญิง นภสร ถาวรวงศ์ ลูกศร
77 32601 นางสาว พรปวีณ์ อุตมะ โบนัส
78 32603 เด็กหญิง บัวบูชา เปาแก้ว บีม
79 32604 เด็กชาย อติกันต์ นะที อ้ำ
80 32605 นาย ชุมพล สุภาชะนะ ไทเกอร์
81 32606 นาย สิรวิชญ์ วิศรุตรัตน ป่าน
82 32607 เด็กชาย รณกร กันต์กวี ปลื้ม
83 32608 นาย ชินโชติ ภิรมย์ เพชร
84 32609 นาย พัทธดนย์ นนทมาลย์ กานต์
85 32610 นาย ณัฐพล พะเนียงเวทย์ ทิ๊กเกอร์
86 32612 นาย ฐิติภูมิ จันทร์ยวง บุ๊ค
87 32613 เด็กชาย ศุภวิชญ์ โชติรสนิรมิต โจ
88 32614 เด็กชาย ปิยวัช สะหลี แน่
89 32615 นาย พิชญ์ เบิร์ด พิชญ์
90 32616 เด็กชาย เอกกมล ดิลกขมารักษ์ ต่อ
91 32617 เด็กชาย ชัชวาล ชัยทอง บาส
92 32618 นาย สุริยะ ไชยแก้วเมย์ คิกเกอร์
93 32619 เด็กชาย วศิน สุวรรณยิก วศิน
94 32620 เด็กชาย ชนนนัย กันคำ ปาน
95 32621 เด็กชาย ณัฐภาส วชิระประพันธ์ ปาล์ม
96 32622 เด็กชาย ธนภัทร คุณยศยิ่ง จีนส์โน่
97 32623 นาย พศวัต คาดชะดาคำ ปองแปง
98 32624 เด็กชาย ชนาธิป ชมดวง ฟิน
99 32625 เด็กชาย เมธัส ตั้งวิชาชาญ เจ็ท
100 32626 เด็กชาย ภานุวัฒน์ ชื่นจิตร์ นัท
101 32627 นาย วีริศ ทองเพ็ชร์ ไม้
102 32628 นาย พศวัต โอฬารไพโรจน์ มนทร์
103 32629 เด็กชาย ชยุตม์ อมรโชดก จิ้น
104 32630 เด็กชาย ปรัชญ์ บุษมาโร ปูน
105 32631 เด็กชาย ปุณณานันท์ ไชยพรหม แพ็ท
106 32632 นาย ภัทรกัลป์ อินทพันธ์ อุ้ม
107 32633 เด็กชาย ธนกฤต ถาวรกิจ มอส
108 32635 เด็กหญิง เบญญา คำใจใส่ เบญ
109 32636 เด็กชาย ณภัทร ตันธนสิน ขนุน
110 32637 นาย นิธิกานต์ อักษรโศภณพันธุ์ อั้ม
111 32638 นาย เป็นหนึ่ง หล่อวงค์ เจมส์
112 32639 เด็กชาย ชนนท์ มูลศิริ นนท์
113 32641 เด็กชาย กฤษดา พิชัยศรทัต จ๊อบ
114 32643 เด็กชาย พัทธดนย์ เลิศตระการนนท์ ฟิวด์
115 32644 นาย วีรภัทร แซ่ล้อ ซือฮ่าว
116 32645 นาย ศรุต สุดาเดช ผิง
117 32646 นาย ปฏิพล ประกอบการ ดุ๊ก
118 32647 เด็กชาย สรวิชญ์ สุขผล เจมส์
119 32648 เด็กชาย สรพจน์ อุ่นบุญธรรม จ๊อบแจ๊บ
120 32649 เด็กชาย อุณหภูมิ สายวงศ์อินทร์ อุณ
121 32650 นาย อภิชัย ธนโชติ บาส
122 32651 นาย อานนท์ ไชยชนะ ปุ้มปุ้ย
123 32652 เด็กชาย จิราเจต จันทรวงศ์ ไบร์ท
124 32653 เด็กชาย ธีรภัทร กันจนา ปอ
125 32654 เด็กชาย พันธ์พงษ์ อินต๊ะมา แจมมี่
126 32655 นาย ภูริณัฐ มีรักษ์ สตางค์
127 32656 นางสาว นวลสิริ ตาคำ น้ำ
128 32657 นางสาว เกศมณี ศรีปิยานนท์ จามินห์
129 32658 เด็กหญิง วีรยา ไชยศรี ฝ้าย
130 32659 เด็กหญิง ฟ้าใส ธรรมสอน ฟ้า
131 32660 เด็กหญิง ชญาณิศา บุญอินทร์ จุ๊บแจง
132 32662 นางสาว จิรัชญา พิณอุดม เมย์
133 32663 เด็กหญิง พิชชาภา พรหมสิทธิ์ แนน
134 32664 นางสาว พิชญา สิงห์เวชสกุล แพรว
135 32665 เด็กหญิง ธมลวรรณ ชัยบุรี แนน
136 32666 นางสาว ศิริญาพร พงษ์ศิริ เก๋
137 32667 เด็กหญิง กันยกร ชูเจริญ การ์ตูน
138 32668 นางสาว ดารณี วรรณเวก แตงกวา
139 32670 เด็กหญิง กัญญาวีร์ มินกุล แพรว
140 32671 เด็กหญิง กัญญาภัค มินกุล พลอย
141 32672 นางสาว อรพินท์ มานรัตน์ พลอย
142 32673 นางสาว มาริสา ศิริทรัพย์ บินกิส
143 32674 นางสาว ปารีณา นิมาแสง โอบอ้อม
144 32675 นางสาว ปานชีวิน อยู่อย่างไท เดือน
145 32676 เด็กหญิง รัชชนิดา วงค์กัณทรักษ์ เปียโน
146 32677 นางสาว กรชนก กันทะเรียน แยม
147 32679 นางสาว ชัญญานุช อุ่นบ่อแฮ้ว คุ้กกี้
148 32681 นาย จิรวัฒน์ นิติชยา เวฟ
149 32682 นางสาว กตวรรณ ชัยบุญรัตน์ คะน้า
150 32683 นางสาว ชญานุตม์ บัวศรีผ่อง เกน
151 32685 นางสาว ปุณยาพร เลื่อมใสธรรม อิม
152 32686 เด็กหญิง มาริสา เชี่ยวศิลปธรรม ผิงผิง
153 32687 เด็กหญิง ณัฐริกา ยาประเสริฐ มายด์
154 32689 เด็กหญิง ศุภิสรา ถิ่นพิทยานุรัตน์ กานต์
155 32690 นางสาว แม้นวาด วิบูลย์จักร์ หญิง
156 32691 เด็กหญิง ศศิธร รักพงค์ บี
157 32692 เด็กหญิง ณัฐริกา รัตนา ออม
158 32693 เด็กหญิง พรปวีณ์ แซ่หู อาลี่
159 32694 นางสาว ชัญญานุช คล้ายแก้ว มายด์
160 32695 นางสาว มัญฑิตา วงค์เป็ง น้ำ
161 32696 นางสาว สุกุลยา สุทาชัย ทิพย์
162 32697 เด็กหญิง อรปรียา ปารมี หญิง
163 32699 นางสาว พรสินี สินอยู่ เอย
164 32701 นางสาว ธัญชนก บุญสูง พั๊นซ์
165 32702 นางสาว ศรัณยา ตั้งธีระบัณฑิตกุล มิ้ว
166 32703 เด็กชาย ก้อง ทักษิณสุข ก้อง
167 32757 เด็กชาย อดิศักดิ์ เวียงเดช นนท์
168 32758 นาย เสถียรพงษ์ ศรีสุวรรณ์ ก้อง
169 32761 นาย ฤาไท คมไธสง ปังปอนด์
170 32764 เด็กหญิง ชนิสรา จันทรยุทธ หญิง
171 32766 เด็กชาย เจนวิทย์ โกมลวานิช เค
172 32768 นางสาว นันท์นภัส ภู่สุวรรณ วิว
173 32769 เด็กชาย ภูมิกวี อิสิ กวี
174 32772 นาย ณัฐกิตติ์ เพชรปา อ้น
175 32776 เด็กชาย บดินทร์ คูพัฒน์ เพียว
176 32779 เด็กชาย ปริญญา ยี่สุ่นทอง เดียร์
177 32780 นาย วิญญูชล พวงสายใจ หยก
178 32781 เด็กชาย ศุภกร บุญเป็ง บูม
179 32785 นาย ประวิทย์ ปาระมี แคน
180 32786 นาย ทาวิต เลิศสกุลใหม่ เปาเป่า
181 32787 นาย สิทธา ศรีวราสาสน์ ต้นน้ำ
182 32788 นาย กิตติธัช อมรเลิศวิทย์ จ๊อป
183 32789 เด็กชาย คุณานนต์ พฤกษากร นานนต์
184 32792 นาย ณัฐนันท์ ตุ่นแก้ว อาทร์
185 32794 เด็กชาย ไอลวิล เกตุนุติ ฟลุ๊ค
186 32796 นาย ปฏิภาณ จิโนทา กาฟิลว์
187 32797 นาย ภานุวัฒน์ พิชัย นุ
188 32798 นาย พริษฐ์ กาอินทร์ อ๊ะอ๋า
189 32799 นาย ณัฐนันท์ ปัญญาวงค์ อาเรนท์
190 32801 เด็กชาย ณัฐศาสตร์ นวลตา แน็ค
191 32802 เด็กชาย ณัฐดนัย คำปิ่นคำ จอม
192 32804 นาย ศุภชัย ไชยลาโพธิ์ โอเว่น
193 32805 นาย กรวิทย์ ยะจา ปูนปั้น
194 32806 นาย ศุภณัฐ พัฒนพงษ์ โอ๊ต
195 32807 นาย วริทธิ์ ลิ้มเจริญ ฮิม
196 32808 เด็กชาย สร้างสรร สกุลเพชรทองคำ เวล
197 32809 นาย กรภัทร์ คำเชื้อ ภูดอย
198 32811 เด็กชาย สุธีราช เขียวก่ำ ท๊อป
199 32812 นาย พิชญุตม์ พรหมเสน โอ๊ต
200 32813 เด็กชาย พัชรพล แป้งประสิทธิ์ มีน
201 32814 เด็กชาย วิชเญศ ยาวิลาศ ไวท์
202 32815 เด็กชาย ณัฐยศ ผิวศรี กันต์
203 32816 นาย ชัยวัฒน์ แซ่จื้อ ชัย
204 32817 นาย สิริวุฒิ ศรีคำสุข อู๋
205 32818 เด็กชาย ศรัณย์ วงษ์พิมพา แฮร์
206 32819 นาย สิทธิชัย แสนศรีชัย เบนซ์
207 32820 เด็กชาย จิรัฐิติ ผ่องเกษม เจ็ม
208 32821 นาย ณัฐภูมิ ล้อมเขตร หมี
209 32822 เด็กชาย นวพล คำพันธ์ นิว
210 32824 นาย ณัฐพล เลิศคาลี มอส
211 32826 นาย เรวัตร แสงมีอานุภาพ ปังปอนด์
212 32827 เด็กชาย อภิวัฒน์ อารีราษฎร์ ต้นหลิว
213 32828 เด็กชาย สเตฟาน ดัมม์ แม๊ก
214 32829 เด็กชาย วิชญพงศ์ สุขทรัพย์ศรี เจมส์
215 32830 เด็กชาย ชนายุทธ ทองคำ ออมสิน
216 32832 นาย ชิษณุพงศ์ รอดหลง ต้อง
217 32833 เด็กชาย วรกานต์ บุญมา มิก
218 32834 นาย ภูมิรพี เขื่อนแก้ว ภูมิ
219 32835 นาย นพรัตน์ เครื่องนันตา แบงค์
220 32836 เด็กชาย ชวิศ ขันทะธง นินจา
221 32838 นาย จิรภัทร วัชวงษ์ จอม
222 32839 นาย เอราวัณ ทิพย์คำมา เฟร์ม
223 32840 เด็กชาย พัชรพล ศรีดวงแก้ว เป้
224 32841 เด็กชาย อภิวิชญ์ เกษปัญญา เก่ง
225 32842 เด็กชาย อนุชิต ศรีวิชัย โปเต้
226 32843 นาย จักรวัฒน์ ชัยสุรินทร์ พี
227 32844 เด็กชาย จตุรพิธ ทวีธนากร ปาล์ม
228 32845 เด็กชาย ทักษ์ดนัย จำรัส ทักษ์
229 32846 เด็กชาย ธีรยุทธ ญาติจอมอินทร์ เวสป้า
230 32848 นาย ธินาธิป บุญเรือง ปราบ
231 32849 นาย ธิติพัทธ์ บุญเรือง ปลื้ม
232 32850 นาย วรัชนนท์ สิงสาทร นน
233 32851 เด็กชาย วริทธิ์ สุวรรณศิริกุล หมอน้อย
234 32852 เด็กชาย ปรมัตถ์ มูลใจ อัพ
235 32855 นาย ชยาทิต ยาวิราช โอปอล
236 32857 เด็กชาย ก้องเกียรติ บัวล้อม ก้อง
237 32858 นาย เสกสรรค์ จันทร์แดง แฟร้งค์
238 32859 นาย คุณานนต์ ปันต่า โจ้
239 32860 เด็กชาย ภูมิ ชัยขุนพล ภูมิ
240 32862 นาย เปรม ศิริชุมพงศ์ ปลื้ม
241 32864 เด็กชาย ธนภัทร มั่งมูล เฟี๊ยต
242 32865 นาย กฤษฏพล พันธ์เกษม พฤกษ์
243 32866 เด็กชาย ญาณวรุตม์ แอบเงิน ปลื้ม
244 32867 เด็กชาย กษิดิศ สิงห์กวาง โอ๊ต
245 32868 เด็กชาย ธีรภัทร มาบุญธรรม ธันว์
246 32869 นาย เอกราช เบาย์ซ เอริด
247 32870 เด็กชาย อรรถพร เพื่อไทย เอริธ์
248 32871 เด็กชาย ธีรเมธ ปัญญา แคมป์
249 32872 เด็กชาย ภูมิรพี กันทะพงค์ ภูมิ
250 32873 นาย พิพัฒน์ ทองคงอ่วม บอส
251 32874 นาย อติกันต์ ตันเจริญ เคน
252 32876 เด็กชาย รวิน อนุรัตน์ บู๋น
253 32877 นาย ณัฐดนัย กันธิมูล เติท
254 32880 เด็กชาย ภูมิภัทร แสงเป็ก นิว
255 32881 นาย ธิติภูมิ อินต๊ะ กอล์ฟ
256 32882 นาย ชนสรณ์ จตุพรพฤกษา เอริท์
257 32883 นาย ธนกฤต บุญเจริญ โอ๊ค
258 32885 เด็กชาย นราวิชญ์ สินไพบูลย์ ฝุ่น
259 32886 นาย จิรภัทร ใจแก้ว ธามมี่
260 32887 เด็กชาย กิตติภพ กันทาดง ต้น
261 32888 นาย ธนกฤต มีแสง ฟร้องซ์
262 32889 เด็กชาย ภวัต สมบูรณ์วงศ์ ใหม่
263 32890 นาย ภูพิงค์ นครชัยศรี ปิง
264 32891 นาย ภาคภูมิ ตุ้ยต๋า ฟลุ๊ค
265 32892 เด็กชาย ตะวัน คล้ายสิทธิ์ อาซัน
266 32893 เด็กชาย นวพล นรเดชานันท์ ซีเกมส์
267 32894 นาย คัมภีร์ ภีระคำ สิงโต
268 32895 นาย มณฑล พินธุประภา ลอตเต้
269 32898 เด็กชาย ศิรวิทย์ วิใจยา สเปน
270 32899 นาย พีรวิชญ์ แซ่ลิ้ม พีร์
271 32900 นาย วรายุส ดวงจันทร์ เป้
272 32902 เด็กชาย ธนกฤต ผาแสนเถิน ออม
273 32903 นางสาว โชษิตา เปาอินทร์ หนุงหนิง
274 32904 นางสาว อรปรียา มะโนจิตต์ ปูเป้
275 32905 เด็กหญิง รติพร ปาลี อ้อน
276 32907 เด็กหญิง ศุภลดา ตันเถระ หยก
277 32908 นางสาว จิตรลดา ปาพันธ์ พลอย
278 32909 นางสาว บุรินทณี รุจิราภา ฝ้าย
279 32910 เด็กหญิง ฐิติพร ภาวิขัมภ์ กล้วย
280 32911 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ตั้งใจ กุ๊กกิ๊ก
281 32912 เด็กหญิง วริศรา จิตชยานนท์กุล หยก
282 32913 เด็กหญิง ครองขวัญ ศิริ ขวัญ
283 32915 เด็กหญิง พัชราภรณ์ วังสัตตบงกช เฟิรส์ท
284 32916 เด็กหญิง กุลย์สุดา มานันชัย ส้มจิ๊ด
285 32917 เด็กหญิง พัณณิตา มุงเมือง พิม
286 32918 เด็กหญิง ณภัทร จิตรวงค์ ลูกน้ำ
287 32919 เด็กหญิง สิริโสภา จันทร์เที่ยง แพม
288 32920 เด็กหญิง กุลภัทร ใสสว่าง พลอย
289 32921 นางสาว ชาบดี แก้วอัสดร ฟรองซ
290 32922 นางสาว ประอรรัตน์ ณัฐศิรพงศ์ เชอร์รี่
291 32923 เด็กหญิง สุชัญญา ปันคำ กระต่าย
292 32924 เด็กหญิง พิชามญชุ์ ปันคำ กระแต
293 32925 นางสาว พึงฤทัย จิตติวิสุทธิกุล ออมมี่
294 32926 เด็กหญิง พรธิดา ผลดี แตงโม
295 32927 นางสาว ปิยะหทัย เนียมทรัพย์ พลอย
296 32928 นางสาว ศศิรัตน์ จโนภาษ ใบเฟิร์น
297 32929 เด็กหญิง ธนารีย์ เอี่ยมกระสินธุ์ แพร
298 32930 นางสาว ณัฐปรัชญ์ เลิศรุ่ง ป่าน
299 32931 นางสาว สลิลรยา อัครธารากุล น้ำปาย
300 32932 นางสาว ธนกร จงอานนท์ ป๊อป
301 32933 นางสาว บุษภากร มีทรัพย์ โอปอ
302 32936 เด็กหญิง วีรปริยา จอมใจบัว ออมสิน
303 32937 นางสาว ธาริตา ดำรงค์ อิ้ม
304 32938 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส นิลจง ฟาน
305 32940 นางสาว ธมญวรรณ ผลดี ชะเอม
306 32941 นางสาว ปรางทิพย์ พรหมพิจารณ์ บี้
307 32942 นางสาว ดอกอ้อ เจริญสุข แตงโม
308 32943 นางสาว ธนกาญจน์ ใจบุญ อั้ม
309 32944 เด็กหญิง ณัฐธิดา หอมนาน ดรีม
310 32946 นางสาว สรวงสุดา อนันต๊ะ ไอติม
311 32947 เด็กหญิง งามบุญ ปันมะ แก้ม
312 32948 เด็กหญิง พีรยา บูรณะชัยทวี แตงโม
313 32949 นางสาว พรรณธรา ยานะ ตุลย์
314 32950 นางสาว ชลิตา ศรีภาวินทร์ ฟาร์ร่า
315 32951 เด็กหญิง จิรัฐิพร บุญสนอง นิ้ม
316 32952 นางสาว วณิชชา มหาพรม นุ่น
317 32953 เด็กหญิง ทรงอัปสร โทปุญญานนท์ นุ่น
318 32954 นางสาว ปรียนันท์ ไชยพงศ์กูล แป้ง
319 32955 นางสาว ปพิชญา ตานะเป็ง พลอย
320 32956 นางสาว สุวภัทร คีรีมาศทอง มะนาว
321 32957 นางสาว ชวิศา เพ็งวัน มะนาว
322 32958 นางสาว ธัญชนก บุญขันติ์ แบม
323 32959 นางสาว นัทธ์หทัย อนันต์หน่อ เบลล์
324 32960 เด็กหญิง ศิรัญญา กมล มินท์
325 32961 นางสาว สิริกร สุกสีใจ เค้ก
326 32962 เด็กหญิง นภัสกร อุพงค์ เน็ต
327 32963 เด็กหญิง ชนาธินาถ ริยาพันธ์ ชมพู่
328 32964 เด็กหญิง เบญจมาศ ชาวเวียง เบญจ์
329 32965 นางสาว พริมา พันธ์ไพบูลย์ ออม
330 32966 เด็กหญิง ลานดอกไม้ ศรีป่าซาง อูปิม
331 32968 เด็กชาย นิธิ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์ นิก
332 32969 เด็กหญิง ศุภิสรา สีตลาภินันท์ มีน
333 32970 เด็กชาย ธนิสร ศรีรัตน์ C.M.
334 32971 นาย กุลวัฒน์ คำพุก ฟลุ๊ค
335 32972 นางสาว ฐิติรัตน์ บุตรสิงขรณ์ ขิม
336 32973 นาย เตชินท์ จุปะมัดถา ไผ่
337 32974 เด็กชาย ศรัณยวิทย์ สุวรรณธาดา ตรัย
338 32975 นาย ทวีวัฒน์ ค้าขาย ปาล์ม
339 32976 เด็กชาย พล บูรณะ จิงโจ้
340 32977 เด็กชาย สุทิวัส สอนศรี เอิร์ท
341 32978 เด็กชาย ณัฐชนน เต๋จ๊ะแก้ว ปังปอนด์
342 32979 เด็กหญิง สิมิลัน สีห์สุรงค์ ต้นเตย
343 32980 นางสาว นัทธ์ฌนันท์ สายแก้ว เพลง
344 32981 เด็กหญิง อุษณิษา ร้อยลา อุ้ม
345 32982 เด็กชาย นินัทธ์ กิตติปภัสสร ฟู่
346 32997 นาย เอื้ออังกูร พานิชประวัติ ฟร้องซ์
347 32999 นาย สิริวุฒิกร เหลืองเอี่ยม ฟีฟ่า
348 33000 นางสาว ศุภิสรา รวดเร็ว ออมรัก
349 33001 เด็กชาย ณัฐพัฒน์ สดับบัณฑิตย์ โอ๊ต
350 33002 นาย ปวิธ แซ่โหว หยิ่งหยิ่ง
351 33003 นาย จักรวาล วงษ์สิทธิ์ นิกกี้
352 33007 นางสาว สริตา วิภาสดำรงกุล กิ๊ฟท์
353 33009 เด็กหญิง ภาพตะวัน กันธิยะ เทียน
354 33011 เด็กชาย รนนท์ ดวงแก้วธนพร เฟริส์ท
355 33041 เด็กชาย จิรภัทร โพธิ์ทองสุนันท์ จริงจริง
356 33042 เด็กหญิง อาทิตยา วีระกุล แพร
357 33043 เด็กชาย เอเชีย อติมานะ เจมส์
358 33045 เด็กชาย พณิชพล อยู่คำ ป๊อบอายด์
359 33061 นาย จิตร ใจจันทร์ จิตร
360 33063 นาย สัญญา สุขทรัพย์ถาวร น้ำโขง
361 33066 นาย รัตนโรจน์ อินทนนท์ วิน
362 33069 เด็กชาย ตุลย์ดนัย วงศ์พึ่งไชย ปุญญ์
363 33076 นาย ภูริภัทร ตะริโย หนุ่ม
364 33077 เด็กชาย เอื้ออังกูร โทปุญญานนท์ ปิ๊ปปรินส์
365 33079 เด็กชาย ณัฎฐ์ธพงศ์ ธรรมศิริ เกื้อ
366 33083 นาย จิรพัฒน์ วงศ์คำ ภูมิ
367 33737 เด็กชาย สันติสุข ป้อมแสนพล นาธัน
368 33738 นาย พลัฏฐ์ จันทร์กิติสกุล อั๋น
369 33739 เด็กหญิง นลัทพรรษ์ โรจน์นวเสรี ปอม
370 33742 นาย จิรายุทธ์ ชูติวัตร ใหม่
371 33756 นาย นภาดล เวฬุดิตถ์ มาศ
372 33770 เด็กชาย เกรียงไกร สาสุจิตร์ พ็อต
373 33771 เด็กชาย วงษ์ธนากร คงจรัส เจมส์
374 33782 เด็กหญิง อมรารีย์ โกฎแก้ว ซอมพอ
375 33785 นางสาว ณิชารีย์ ชีวะประวัติงาม เชรีย์
376 33786 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ลวดมี โชค
377 33787 เด็กหญิง ฐิตารีย์ ชลิตเลิศรัตน์ นุ่นนิ่น
378 33788 เด็กหญิง วรรณพร บุญเรศ มะปราง
379 33789 นาย พฤฒิพงศ์ ปัญญาเรือง ฟร้องช์
380 33805 เด็กชาย ธนกฤต ฉั่วบันลือ เปรม
381 33811 เด็กหญิง ธีรพร โควานันท์ เท็น
382 33818 เด็กชาย วิชิตภัย เพ็งรัตนา ซัน
383 33819 นาย ชินภัทร์ คำฝั้น ฟอร์ด
384 34443 นาย สรวิศ ยอดคำ โอเว่น
385 34480 นางสาว ปัณณพร อาษากิจ เอิน
386 35183 นางสาว อังศุธร ชุติมา อิงค์
387 35185 เด็กหญิง พระพร กิจเกื้อกูล เบลสซิ่ง
388 35265 เด็กชาย พีรดนย์ จิโนรส ทิว
389 35268 นาย ภูดิท คงเนียม ภู
390 35270 เด็กชาย รุจิภาส จุฬากุล อาร์มี่
391 35853 เด็กชาย ชลณัฏฐ์ บุญมาดำ ปาย
392 35854 นางสาว ญาณิศา สุอังคะ นุก
393 35855 นางสาว เณศรา อุปนันท์ แบม
394 35857 นางสาว สุพิชญา เผือกอ่อน บิ๋ม
395 35858 นางสาว สุพิชชา เผือกอ่อน บุ๋ม
396 35861 เด็กหญิง ธัญญามาศ อินทชัย มิ้น
397 35862 นาย ปวรุตม์ วรรณราช เฟื่องฟู
398 35864 เด็กหญิง นภัสวรรณ ล้อวรลักษณ์ น้ำผึ้ง
399 35866 นางสาว ณัฐวดี กาญจนาพิทักษ์ เต้
400 35868 เด็กหญิง ณัฐณิชา อุทายะ นุ่น
401 35872 เด็กหญิง ดาริน บุญคมรัตน์ ต้นติ้ว
402 35873 เด็กหญิง ภัทรภร ชัยวิรุฬห์วรกุล ใหม่
403 35874 นางสาว ภัทรพร อินทะวัน ต้นน้ำ
404 35875 นาย วรปรัชญ์ โปธินันท์ มายด์
405 35887 เด็กชาย กิตติ์ณิพัทธ์ บุญญธรรมกุล ข้าวโอ๊ต
406 35899 เด็กชาย ชนินทร์ โล่โชตินันท์ หยู
407 36587 นางสาว กานต์มณี ยานะ แป้ง
408 36598 นางสาว ธันยพร มาระกะ เชอร์รี่
409 36601 เด็กชาย ดนุพล ศรีดาว มายด์
410 36602 นาย มนัสธวัท สมขาว เจ
411 36610 นางสาว ชุติกาญจน์ โปธา มายมิ้นท์
412 36747 เด็กชาย เรืองศักดิ์ พวงจำ แจแปน
413 37319 เด็กหญิง อัณศยา อุปะทะ แฟ้ม
414 37321 นางสาว สิรินาฏ ตะริโย โย-เย
415 37329 นางสาว ชญานิษฐ์ สกุลแต้ ขิม
416 37353 นาย ธนวัฒน์ สายก้อน บาส
417 37356 เด็กหญิง พิชามญชุ์ บัวขาว ออม
418 37358 เด็กหญิง วัชรา วัชระชัยสุรพล แพรว
419 37371 นาย สรวิชญ์ สมเวที ฟิวส์
420 37372 เด็กชาย วิชญะ จิรัฐิติเจริญ บุ๊ค
421 37375 นาย ชยุตม์ สันทัดวนิช ต้น
422 37381 เด็กหญิง รมณ เตริยาภิรมย์ ฝน
423 37396 นาย ศุภกันต์ ไชยศิลป์ โต้เต้
424 37400 เด็กหญิง สตรีวิทย์ เวทโอสถ อัน
425 37403 เด็กชาย พงศกร หมวกหลำ เพชร
426 37408 นางสาว ชัญญา ศิรินภาพันธ์ หมิง
427 37430 นาย อภิมุข อินทรศร อุอู
428 37438 เด็กหญิง ธัญชนก อิสระไพโรจน์ มุก
429 37443 นางสาว บุณยานุช โพธิ์รักษา ปุยฝ้าย
430 37448 เด็กหญิง วรวลัญช์ ไชยวิภาสสาทร เบลล์
431 37454 นางสาว พลอยไพลิน เวศยพิรุฬห์ พลอย
432 37467 เด็กหญิง สุสิริยา ก้องสุวีรารักษ์ น้ำมิ้นต์
433 37573 เด็กชาย อัครวิชญ์ อารีย์ ฟาร์มเฮ้าส์
434 37579 นาย สรัญสรณ์ กรินทราทันต์ บอส
435 37580 นางสาว นฤนันท์ มาลัยรุ่งสกุล แจม
436 37582 นางสาว ภูริชญา มีเงินทอง กิ๊ฟท์
437 37584 เด็กหญิง ปณิดา อุตมอ่าง มีน
438 37585 เด็กหญิง อชิรญาณ์ กันทะวัง เหมียว
439 37587 นางสาว ภูษิดา ปุกมณี น้ำขิง
440 37588 นางสาว ภูริชญา ชินวัตร เจนนี่
441 37590 เด็กหญิง ชัญญา คำคณานนท์ แป้ง
442 37591 เด็กหญิง นัฐธิกาญ อากิยาม่า ฮิโรมิ
443 37592 นางสาว พิมผกา เลิศจิตติคุณ พิม
444 37593 เด็กหญิง ฌาธิศา มาลี ข้าวฟ่าง
445 37594 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ จองวัฒนากิจ เน
446 37596 นางสาว รวิสรา สมหวังศิริ บอมแบม
447 37597 นางสาว ภัทรภร จันทร์เกิด น้องนุ้ย
448 37598 นางสาว ธวัลรัตน์ ผัดแสน แยม
449 37599 นาย นันทรัตน์ นาคจู เฟม
450 37600 นาย ณัฐภัทร เชาวนปรีชา ณัฐ
451 37603 นางสาว ปรมาภรณ์ ตาคำมี เชียร์
452 37604 นางสาว รัญชนา อิษฎานนท์ จอย
453 37605 เด็กหญิง ณัฐปัณชญา จิรทีปต์กุลเมธ ตั๋ง
454 37606 เด็กหญิง เฉลิมขวัญ เวศนารัตน์ ขวัญ
455 37607 เด็กหญิง สุพชยาฌ์ วิสิฐสิริ วิว
456 37611 เด็กหญิง รินรดา แก้วจินดา ใบเตย
457 37612 เด็กหญิง อารยา เรือนกูล โย๊ะโหยว
458 37613 นางสาว วิภานันท์ คำพรหม แสตมป์
459 37614 นาย กฤตภาส รักชื่น ฟร้องช์
460 37615 เด็กหญิง จนัสพร กาญจนาพิทักษ์ เติร์ด
461 37616 เด็กชาย สืบสกุล คันธรส มอธ
462 37618 เด็กหญิง อทิตยา แสนมโนกุล ข้าวตัง
463 37619 เด็กหญิง รัญชิดา ตั้งอุดมทรัพย์ เบย์
464 37620 นางสาว ณัฐชยา สงวนเพชรจินดา แสตมป์
465 37621 นาย ณภัทรธรณ์ ขยันธนากร ว่าน
466 37622 เด็กชาย พงศ์รวี สิทธิธัญญ์ ทีน
467 37624 เด็กหญิง อภิชญา วรรณตุง ขิม
468 37625 เด็กชาย ธนวัฒน์ ทองเอม อาร์ม
469 37627 เด็กหญิง สรอนงค์ พวงจำปา ไผ่
470 37629 เด็กหญิง ยศภัทร ยศบัวพิศ เบสท์
471 37633 เด็กหญิง กัญญารัตน์ อินใจคำ มายด์
472 37634 นาย ปัญญวิษณุ์ จ่างจิต ภูมิ
473 37635 เด็กชาย นฤมิต ตู้จินดา อาร์ม
474 37637 เด็กชาย กุลบุรุษ แก้วกุล นิว
475 37640 นาย ธนกร วิทยาพูน ฟร้อง
476 37641 เด็กหญิง กุลนิษฐ์ ไพราม ตั๊ด
477 37642 นาย นันทวัฒน์ สมนาศักดิ์ เบสท์
478 37644 นางสาว ชาลิสา ปรมศิริ ฟิน
479 37646 เด็กหญิง ศศิวิมล ทับคล้าย อาย
480 37647 เด็กชาย อัชบาล ทุนกุล จุน
481 37648 เด็กหญิง ปุณยาพร อารีโอ๊ด ทับทิม
482 37649 เด็กหญิง รัตติกาล หน่อแก้ว ฝน
483 37650 เด็กหญิง ณัชชา เย็นฉ่ำ หนิง-หนิง
484 37651 เด็กหญิง ชัญญานาฏ ก๋องแก้ว ไข่มุก
485 37652 เด็กชาย พัทธดนย์ มานะกิจ บอล
486 37653 นาย ณัฐฤกษ์ อินทวงศ์ ไอซ์
487 37654 นางสาว ศิรดา โลบูลโย่ ซิลเวีย
488 37656 นางสาว แพรพลอย มหาวรรณ พลอย
489 37659 นางสาว ปิตินันท์ วีระวัฒนะ ปราง
490 37660 นาย ชยุตพงศ์ พรมลี เหนือเมฆ
491 37661 นางสาว ชยาภรณ์ ไชยวงศ์ ปิ่นปัก
492 37662 นางสาว ณัฐพร พูดตรง ณัฐ
493 37663 นางสาว วิมลณัฐ ม่านมุงศิลป์ น้องจิน
494 37664 นางสาว ผุสนา ทิพย์บุญ นิว
495 37665 เด็กหญิง ธีรนาฏ บุญมา จีน
496 37667 นางสาว ฟ้าอักษร ภาระจำ ฟ้า
497 37668 นางสาว ภัคจิรา รัตนาธรรม ปริม
498 37669 เด็กชาย ชนภัทร คาบเพ็ชร ปอนด์
499 37673 เด็กชาย สรัล นนทะวงษ์ ปิ๊บ
500 37674 นาย จิรภัทร แสนพรหม ฟร้องซ์
501 37675 เด็กชาย ภิชญุตม์ ขรรค์ชัย ภูมิ
502 37676 เด็กชาย ดิฐรัช กาญจนะจัย แดน
503 37677 นางสาว ณิชาภัทร ชัญชกรธนยศ อาย
504 37680 นางสาว ชนาพัฒน์ บุญหมื่น พิม
505 37682 นางสาว สิรินยา หมอกมาเมิน เบนซ์
506 37683 นางสาว ศุภนัฐกานต์ วงค์รินทร์ จุ๊บแจง
507 37684 นางสาว พวงชมพู พรมมินทร์ ชมพู่
508 37687 นางสาว อาภาภัทร มงคลเจริญ แตงกวา
509 37688 เด็กชาย ธนาดุล ตันใจเพชร เธียร์
510 37689 เด็กหญิง ประทานพร จันทร์หล้า แพร
511 37690 นางสาว วจนพร ยนตราชีวะ กรีน
512 37692 เด็กหญิง ปิยชนก ธนเกียรติสกุล แบม
513 37694 เด็กหญิง กรกมล สุจริตธรรม น้ำ
514 37697 นาย ณัฐดนัย อุตสุข ก๊อปปี้
515 37698 นางสาว โชติกา ถาปินตา แป้ง
516 37700 นางสาว วิภาวินี คงสระ อิ่ม
517 37701 นางสาว จุฑามาศ โสภิญญา เดียร์
518 37702 นางสาว ชญาพัช ราชาตัน ปรายฟ้า
519 37703 เด็กหญิง ภัทนันท์ สิงฆราช ปอ
520 37704 เด็กหญิง กรรณิการ์ มะโนชัย อุ้ม
521 37705 นาย กฤติน วรินทร์รักษ์ อาชง
522 37708 นาย ชิษณุพงศ์ ณ วันจันทร์ จูเนียร์
523 37709 เด็กชาย ชาญวิทย์ บุราณรมย์ ไอซ์
524 37711 นางสาว อมิตา มีชาญ ฟ้า
525 37712 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา กาวีระ พิม
526 37713 นางสาว นิภาธร ว่องวิไลรัตน์ ดรีม
527 38171 นาย ณัฐพงศ์ บุญมา มอม
528 38172 เด็กชาย ธนชยุต ติยะสุวรรณ ภูมิ
529 38173 นางสาว รสิตา รักษา แพร
530 38174 นางสาว สิริกร กิติลือ ดิ้ง
531 38175 เด็กหญิง กชามาส เทพเสาร์ อิ้งค์
532 38177 เด็กหญิง ธมลวรรณ นิทัศน์วิจิตร ดรีม
533 38182 นาย สรวิชญ์ นวลคำมา ฮอน
534 38183 นางสาว ปิยาอร ปิลันธน์โสภณ แบม
535 38184 เด็กหญิง ฐิติพร สีใจเจริญ มิว
536 38185 นางสาว ชุติมณฑน์ ชื่นจิตร หญิง
537 38186 เด็กชาย ตรีทเศศ ไชยมงคล ตะวัน
538 38192 นางสาว นภัสวรรณ แก้ววิจิตร ลูกหยี
539 38193 เด็กหญิง วนิดา วงศ์จา แป้ง
540 38194 นาย นครินทร์ สมณาวรรณ โจวอี้
541 38197 เด็กหญิง ณิชชยา ศรีศุจิกุล มายด์
542 38200 นางสาว ศุภิสรา กาญจนเกตุ การ์ตูน
543 38204 เด็กหญิง กรวรรณ ทองสวัสดิ์ น้องใบเตย
544 38207 เด็กหญิง วิจิตรา หอยแก้ว หยก
545 38214 นางสาว จิดาภา ต่อจากหมื่น สตางค์
546 38239 เด็กชาย เขมภณ ชวณิชย์ เขม
547 38251 นาย ยุทธกานต์ พรหมเสนา เต๊นท์
548 38259 เด็กชาย ปกป้อง หน่อคำ มะขาม
549 38318 นางสาว ภัทรภา สุขเอี่ยม สร้อย
550 39035 นางสาว แว่นแก้ว วงศ์เสถียร เทียน
551 39075 เด็กหญิง รินรดา ทุมรินทร์ นุ่น
552 39753 นางสาว กรกมล เพชรรุ่ง ใบเตย
553 39877 เด็กหญิง เติมตุน อากาศวิภาต ตุน
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ