ชื่อรุ่น PRC 94-96 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 311 คน
# 2496M8 ประธานรุ่น : คุณชัยศักดิ์ อุเทนพงษ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 3697 คุณ กมล สาภสมทบ
2 4330 คุณ กฤษณ์ มงคลปัญญา
3 3694 คุณ กวี ไชยประดิษฐ์
4 4398 คุณ เกษม กาญจนวงศ์
5 5140 คุณ ขวัญชัย ปัณฑรานนท์
6 5143 คุณ คำมูล ทองคำ
7 5469 คุณ จักรี รัตยันตรกร
8 4459 คุณ เจริญ เยสุวรรณ
9 3360 คุณ ฉัตย์ชัย ปัญจไชยา
10 3957 คุณ ชลาลัย กัลยาณมิตร
11 3238 คุณ กมล ตันติพงศ์
12 3224 คุณ ชิงชัย อัมมวรรธน์
13 4912 คุณ ชูเกียรติ จันทรศัพท์
14 5098 คุณ กมล สุริยะวงศ์
15 4918 คุณ เชวง โทรางกูร
16 4234 คุณ ศิริชัย เจียมวิจักร (กวงเหลี่ยง เตียวตระกูล)
17 5361 คุณ เชวง พิบูลธรรม
18 3187 คุณ การุญ วงศ์สังข์
19 2803 คุณ ดาเรศ ไชยวัณณ์
20 4254 คุณ กำธร วิโรจน์เพ็ชร
21 3246 คุณ ดุสิต ค้อมคำพันธ์
22 4352 คุณ เกษม พรนิมิตร
23 5355 คุณ ต่อม กัลยานมิตร
24 4350 คุณ ไถน ใจดี
25 3936 คุณ สัมพันธ์ (เงิน) อินทะชัย
26 5365 คุณ นพรัตน์ แซ่เจีย
27 5346 คุณ นเรศน์ ชมพูมิ่ง
28 4157 คุณ บงกช อินทะชัย
29 4225 คุณ จรูญ สุคำวัง
30 5360 คุณ บรรเทิง ปัญทะ
31 3282 คุณ บริบูรณ์ สมฤทธิ์
32 2399 คุณ จำนง ทับทิมศรี
33 5366 คุณ บุญยัง คงถาวร
34 3038 คุณ จำนง รามัญกูล
35 2795 คุณ บุญฤทธิ์ สุริยวงศ์
36 4586 คุณ จำนงค์ สุทธสาร
37 5169 คุณ บุญเลิศ เชื้อตน
38 4590 คุณ จินดา บัวมูล
39 3124 คุณ บุญศรี เทพจันทร์
40 5364 คุณ บุญส่ง ธรรมรังษี
41 4583 คุณ เจริญ ใจคำ
42 4449 คุณ เบื้อง เพ็งคำ
43 3175 คุณ ชรินทร์ เจษฎาพันธ์(แซ่เตีย)
44 3189 คุณ ชวน มุนิกานนท์
45 4877 คุณ ประดิษฐ์ สงวนศักดิ์
46 3564 พ.ต.ต. ชัญชาญ พงศ์พยุหะ
47 5356 คุณ ประเวศน์ สุวังบุตร
48 4115 คุณ ประศาสตร์ ภาสะฐิติ
49 4677 คุณ ประวงค์ แซ่ค้ง
50 4662 คุณ ประสาท เทียนประภาสิทธิ
51 4134 คุณ ประเสริฐ บุญเจริญ
52 5370 คุณ ปีแก้ว อุตบัววงศ์
53 3698 คุณ พิเชษฐ์ เกษฎาพันธ์
54 3949 คุณ ชัยศักดิ์ อุเทนพงษ์ ( จำรินทร์ พุฒิเถื่อน )
55 3330 คุณ พิทักษ์ เชี่ยวศิลป์
56 5312 คุณ ไพฑรูย์ ไชยวุฒิ
57 5141 คุณ ไพโรจน์ รุจิเรข
58 3833 คุณ มนัส แซ่เชื้อ
59 4132 คุณ มนูญ วัฒนาวงค์
60 3243 คุณ ดวงจันทร์ เซนนันท์
61 4910 คุณ มนูญ อินทะพันธุ์
62 3220 คุณ ดวงรัตน์ บุญดวง
63 4082 คุณ วิชระ อุณจักร
64 3811 คุณ วัชรินทร์ หาญใจ
65 4621 คุณ วิม นิลประภา
66 5357 คุณ ศรีอนันต์ สุวรรณอัตถ์
67 4670 คุณ สงบ สุมณศิริ
68 3421 คุณ ดาววงษ์ ณ เชียงใหม่
69 4119 คุณ สมบูรณ์ เครื่องนันตา
70 5083 คุณ ดำเนิน ชัยศรีมา
71 4915 คุณ สมบูรณ์ พุทธวงศ์
72 4962 คุณ ดิลก วงศ์สุวรรณ
73 4506 คุณ สมบูรณ์ อินทวิวัฒน์
74 3328 คุณ ทวี วงษ์ธรรมขันธ์
75 3704 คุณ สมศักดิ์ อักขราภรณ์
76 3952 คุณ สรินทร์ จารุจินดา
77 3037 คุณ ทวีศักด์ ไชยวงศ์แก้ว
78 4592 คุณ ธงชัย พูลวิริยะ
79 5131 คุณ สำเริง รักราษฎร์
80 3387 คุณ สิทธิวงศ์ มาลัย
81 3231 คุณ จำรัส(นนท์) บุญดวง
82 4587 คุณ นิคม รัตนรังษี
83 3571 คุณ นิตร พูลทาจักร
84 3101 พ.ท. บรรจงศักดิ์(บรรจง) นิภาวงศ์( ฮั่นใจ)
85 4954 คุณ สุตรี ยงใจยุทธ
86 2797 คุณ ทวี พันธุศิลป์
87 4974 คุณ สุบิน สิงฆะมณี
88 4973 คุณ สุภรณ์ กาญจนโพธิ
89 3301 คุณ บุญพันธ์ ปัญญารัตน์
90 3352 ร.ต.ต. บุญมี วรรณวงศ์
91 3939 คุณ ภคศภ (บุญยงค์) ศรีสมุทร
92 4921 คุณ หม่อเอง แซ่ตัน
93 3098 คุณ บุญยืน อินไชย
94 4854 คุณ องอาจ เครือประเสริฐ
95 4182 คุณ บุญรอด ชินวัตร
96 4460 คุณ อินจอน ใจเที่ยง
97 5003 คุณ อินทร กัลป์ยาวงศ์
98 2802 คุณ บุญรักษ์ คงสวัสดิ์
99 5137 คุณ อินสอน เมธา
100 5371 คุณ อินสอน หวันแก้ว
101 3216 คุณ บุญศรี ศิริวิสูตร
102 4585 คุณ ประจวบ เกสรทอง
103 4900 คุณ ประสิทธิ์ กัณทวี
104 3185 คุณ ประสิทธิ์ นิรัติศัยกุล(ไชยวงศ์)
105 3622 คุณ ประเสริฐ คชลินธุ
106 4295 คุณ ปรีดา จิตรฑร
107 3240 ร.ต. ปรีดี ตันติพงศ์
108 3401 คุณ พิณ สุทธกุล
109 3931 คุณ พิษณุ สังข์ประเสริฐ
110 4469 คุณ ไพโรจน์ ศรีสว่าง
111 3906 คุณ มนัส สุกสี
112 3303 คุณ มนูญ ต๊ะปินตา
113 2798 ร.ต. มานพ กิจเฟื่องฟู
114 2929 คุณ มานัส ประทุมอิน
115 3451 คุณ มานิต ธรรมวินดา
116 3633 คุณ รักกูล แสนไฝ
117 2860 คุณ เริงจิตต์ พันธุพงศ์
118 4216 คุณ วิชัย ตันกิมเส็ง
119 3279 คุณ วิโรจน์ วิสูตรโยธิน
120 3930 คุณ วิศาล ตันสุหัช
121 4580 คุณ วิศิษฏ์ ลักษณะหุต
122 2446 คุณ วีระ ไชยวัณณ์
123 4934 คุณ ชัยมณฑล(ศรีทนต์) พรหมเทศน์
124 3276 คุณ ศรีทัศน์ ไชยกำเนิด
125 3141 คุณ ศรีธร ประทุมวัน
126 4347 คุณ ศักดา กลั่นฤทธิ์
127 4453 คุณ ศิลป์ (ศรีจันทร์)จินดาดวง
128 3120 พ.ต. สมาน อัฏฐานชีวิน (แซ่ตัน)
129 3119 คุณ สงวน ชัยมงคล
130 3140 คุณ สท้าน พงษ์ไพบูลย์
131 5095 คุณ สนั่น วียะศรี
132 4401 คุณ สนิท เวทธรรม(อิธรรมะ)
133 3638 คุณ สมจิตร ชนะนนท์
134 0 คุณ สมทบ ฉิมคล้าย
135 4062 คุณ สมบัติ ธรรมปัญญา
136 3448 คุณ สมบูรณ์ คีรีศร
137 4029 คุณ สมพร ตันติผลาผล
138 4412 น.อ. สมพันธ์ อินทสูตร
139 4063 คุณ สมพาร วัฒนสมบัติ
140 3703 คุณ สมยศ อักขราภรณ์
141 3184 คุณ สวัสดิ์ องค์ไชย
142 4897 คุณ สันติ ทิพยจันทร์
143 4484 คุณ ทรงศักดิ์(สำรวล) พรนิมิตร์
144 3139 คุณ สำราญ สุมดาอิ่ม
145 5088 คุณ สิงห์คำ เนตรคำยวง
146 3935 คุณ สิงหน อินทนันท์
147 3116 คุณ สีเทา วรรณกุล
148 3450 คุณ สุดใจ ตรีวงศ์
149 3275 คุณ สุทธิพร ศรกาญจน์
150 4060 คุณ สุเมธ ชื่นมนุษย์
151 3221 คุณ สุริยา โลห์เพชร์
152 4452 คุณ สุวิช ไชยประวัติ
153 3122 คุณ แสวง ชัยมงคล
154 5094 คุณ หล้า ขันแก้วหล้า
155 3100 คุณ สุรสิทย์(หะยารัสซา) มาลีกุล(เมียซาเฮ็ม)
156 4400 คุณ อเนก ศรีสวัสดิ์
157 3565 คุณ อัคนี สิโรรส
158 3629 คุณ อินทร์ปั้น อินสุวรรณ
159 2794 คุณ อุดม ดวงสิงห์
160 3219 คุณ คำแหง เรืองศิริ
161 4483 คุณ สว่าง กัญชนะ
162 3327 จ.ส.อ. อดุลย์ บูรณะพิมพ์
163 5111 น.พ. กำจัด สวัสดิโอ
164 2837 น.พ. ประธาน นิมมานเหมินท์
165 4252 คุณ ประสิทธิ์ แสนไชย
166 3798 คุณ มาลัย สุดารัตน์
167 0 คุณ วิจารณ์ ชัยรัต
168 0 คุณ ศรีสมควร ศรีมงคล
169 0 ดร. วิชัย วงศ์ไชย
170 4230 คุณ อุดม นันท์ศุภวัฒน์
171 0 คุณ สนิท ตะวิโย
172 4483 คุณ สว่าง กัญชนะ
173 3960 คุณ ยงยุทธ ชุมศิลป์
174 0 คุณ ณรงค์ ใต้ตา
175 0 คุณ ธีรชัย ธรรมชัย
176 3945 พ.อ. สุทธรรม(บุญธรรม) ภิญโญ
177 2758 คุณ อรชุน ตนะพงษ์
178 0 คุณ สุพจน์ ตียาภรณ์
179 2709 คุณ ศุภวัตร ภูวกุล
180 5106 คุณ ไพศาล กิจพ่อค้า
181 3190 คุณ เจริญ สุริยวรรณ
182 3242 คุณ ดวงจันทร์ ไชยชนะ
183 3636 พ.ต.ท. ถาวร(อินถา) ชนะชมภู
184 3941 ดร. บุญเลิศ จักษุรัตน์
185 5119 นพ. นพดล สมบูรณ์
186 4280 คุณ บุญรัตน์ โสภณศิริ
187 4548 คุณ ประมวล (ชิด) ไชยทา
188 3932 คุณ มานิต เจริญผล
189 3942 คุณ เรียงสอน ทองสวัสดิ์
190 5112 น.พ. วงศ์สว่าง กาญจนกามล
191 3302 พ.ต. สมบูรณ์ วิกรรัตน์
192 3149 คุณ สมบูรณ์ ประทุม
193 3705 คุณ สุวรรณ ขันแก้ว
194 2621 คุณ อำพัน สายทอง
195 3407 คุณ ไกรจิตต์ นิลตะสุวรรณ
196 5123 ดร. สุบิน ปิ่นขยัน
197 0 คุณ กระสินธุ์ พึ่งเกตุ
198 4460 คุณ จอน ใจเที่ยง
199 0 คุณ จรัส วินิจกุล
200 3841 พล.อ. จำกัด กลันทะกะสุวรรณ
201 0 คุณ จำลอง กิตติกุล
202 0 คุณ ชูวิทย์ จิตรสกุล
203 0 คุณ เชิดศักดิ์ ใจคำ
204 0 คุณ ณตศพล ปินตาสะอาด
205 4376 คุณ ณรงค์ โสภา
206 0 คุณ ดำรง มณีจันทร์
207 4584 คุณ ดิเรก รุจิเรข
208 4086 คุณ ดุษฎี ไศละสุต
209 0 คุณ เดชา แดงสืบตระกูล
210 3823 คุณ ทอง อินทรีย์
211 4923 คุณ ทอง ธรรมชัย
212 0 คุณ ทองอินทร์ อินทรสุขุม
213 0 คุณ ธนันท์ รัชชุศานติ
214 2801 คุณ ธนิต วิทยสิงห์
215 0 คุณ นิคม สมมณีวรรณ
216 0 คุณ นิรันดร์ เพชโรจน์
217 3009 คุณ นิสิต วัฒนสิงห์
218 4669 ผศ. เนตร สุวรรณคฤหาสน์
219 3198 ร.ต. บรรเจิด วงศ์สกุล
220 0 คุณ บุญเต็ม พรหมปัญญา
221 4614 คุณ บุญธันว์ มหาวัน
222 3819 คุณ บุญศรี ขุนผา
223 0 คุณ บุญศรี คำหล้า
224 4105 คุณ ประกาศิต ยุวะเวส
225 4797 จ.ส.อ. ประจวบ คงมิ่ง
226 0 คุณ ประจัญ กองพฤกษ์
227 4454 คุณ ประพันธ์ โค้วสุวรรณ์
228 0 คุณ ประยูร ชัยบุญเป็ง
229 4175 รอ. ประศักดิ์ ดวงปัญญา
230 4325 น.พ. ประสิทธิ์ ทุ่งสี่
231 0 จ.ส.อ. ประเสริฐ ชุ่มไชยศรี
232 0 คุณ ผดุง ปัญญารัตน์
233 0 พันเอกพิเศษ พงศธร(ประเสริฐ) ทิพย์ชู
234 4969 คุณ พัลลภ สุวรรณมาลิก
235 0 คุณ เพชรัตน์ วรรณภีร์
236 0 คุณ ไพฑรูย์ สายน้ำตาล
237 3844 คุณ มงคล ลิ้มคุณากุล
238 0 คุณ มนูญ ชีวะพาณิชย์
239 3386 คุณ มนูญ ไชยทิพย์
240 0 คุณ มานพ(ราฆพ) สุทธจิต
241 3960 คุณ ยงยุทธ ชุมศิลป์
242 0 คุณ เยาว์ คันธวงศ์
243 0 คุณ รังสฤดิ์ ดวงเนตร
244 0 คุณ รัฐยา ไชยวุฒิ
245 0 ดร. รุ่งเรือง บุญโญรส
246 0 คุณ วัลลพ วัลลิภากร(ถึงแก่กรรม)
247 0 พ.ต. วินิจฉัย พงศ์ศรีชมพู
248 0 คุณ ศักดา พงษ์ศิริ
249 0 พ.ต. ศักดา มณีรัตน์
250 0 คุณ โศภณ สัมฤทธิ์
251 0 สท. สงบ สุมณศิริ(ถึงแก่กรรม)
252 0 คุณ สงวน ประพุทธ์พิทยา
253 3245 คุณ สง่า เหมะวรรณ
254 0 ร.ท. สนิท มติสิทธิ์
255 0 คุณ สมพงษ์ คุณพัฒน์วัฒนา
256 4937 พ.ท. สวัสดิ์ ตาดวง
257 0 คุณ สวัสดิ์ วงษา
258 0 คุณ สะท้าน ศิรินาม(ถึงแก่กรรม)
259 0 คุณ สิงห์คำ ศรีสิรินันท์
260 0 พ.ต.ท. สุกรี ยงใจยุทธ์
261 0 คุณ สุชาติ ไชยคุณา
262 4426 คุณ สุตรี รัตนรินทร์
263 4121 พ.ต.ท. สุนทร ทนันชัยบุตร
264 3277 จ.ส.อ. สุนทร สุทธศิลป์
265 0 คุณ สุบิน สิงคะมณี(ถึงแก่กรรม)
266 0 คุณ สุพจณ์ โอวาทสาร
267 0 คุณ สุวพันธ์ ขันธสีมา
268 0 คุณ สุวิช ไชยคุนา
269 0 คุณ สุวิทย์ ชูติวัตร
270 0 คุณ เสรี พงษ์เจริญ(ถึงแก่กรรม)
271 4664 คุณ อดุลย์ ไชยมังกร
272 0 คุณ อนันต์ ส่งเสริมวรกุล
273 0 น.พ. อนันต์ สีตะพันธุ์
274 4122 พล.ท. อมรรัตน์ เรืองสวัสดิ์
275 0 ร.ต. อรุณศรี มรกต
276 0 คุณ อาทร กัญญาวงศ์
277 0 คุณ อินมน ชมภู
278 3827 คุณ อิสระ สรรพศรี
279 3642 คุณ ประเสริฐ แจ่มชูศรี
280 5129 คุณ ประเสริฐ ทิพย์ชู
281 4327 คุณ ประธาน ตันประดิษฐ
282 4328 คุณ สมหวัง วงศ์วัฒนา
283 4421 คุณ ไพฑูรย์ รัตนวรชัย
284 3860 ดร. คำรณ อินธนูไชย
285 5121 คุณ กำจร แซ่กง
286 3179 คุณ เกษม สุวรรณหล่อ
287 3924 คุณ ขยัน จันทรสวัสดิ์
288 2587 คุณ คำแก้ว สิทธิยศ
289 4899 คุณ เชวง พิมสาร
290 3630 คุณ เดชพงศ์ ไชยพงศ์
291 5116 คุณ ทนง เล็กอุทัย
292 4907 คุณ ธรรมนูญ ฤทธิมณี
293 5299 คุณ ธำรง อินทจักร
294 4178 คุณ บุญพลอย ฮุ่จีน
295 5108 คุณ บุญยะ ศรีประเสริฐ
296 4838 คุณ ประสิทธิ์ บรรจงแจ่ม
297 5122 คุณ พงษ์พันธุ์ พรหมขัติแก้ว
298 4909 คุณ ยงสุข แซ่เด้ง
299 5120 คุณ วิเชียร จงจีระเกษม
300 3148 คุณ สงวน ศิรินาม
301 4902 คุณ สมบูรณื สุมาลา
302 4579 คุณ สมพร สังข์ยิ้มพันธุ์
303 5110 คุณ สมศักดิ์ ลิ้มประเสริฐ
304 4942 คุณ สัณฐาน สุริยคำ
305 4412 คุณ สัมพันธ์ อินทรสูต
306 4834 คุณ สุเทพ จันทรประเสริฐ
307 5113 คุณ สุเทพ สุภพันธ์
308 4042 คุณ เสน่ห์ จันทรศัพท์
309 5109 คุณ อุบล เลิศประเสริฐ
310 4400 คุณ เอนก ศรีสวัสดิ์
311 5107 คุณ โอภาส จันทน์พยอม
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ