ชื่อรุ่น หล้า ' 44 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 315 คน
# 2544M3 ประธานรุ่น : คุณสกุลศักดิ์ ญาติฝูง
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 คุณ กิติศักดิ์ สุริยะเจิรญ
2 23080 คุณ กนกพงษ์ พุฒธิมา
3 23812 คุณ กมลศักดิ์ เจริญชัยพูนผล ต้าร์
4 23565 คุณ กฤดาธรณ์ โกฎธิ
5 23679 คุณ กฤษฎา มุ่งดิบ
6 23698 คุณ กฤษฎา โหละสุต เพทที
7 22540 คุณ กฤษฎากร วิชัยสิงห์
8 23798 คุณ กฤษดา อุ่นคำ
9 26029 คุณ กอบเกื้อ อิสระไพโรจน์
10 23524 คุณ กิตติคุณ จันทรังษี
11 23567 คุณ กิตติชัย เพชรธาราทิพย์
12 23621 คุณ กิตติพงค์ ฟองคำ
13 22491 คุณ กิตติพงศ์ ชิปานันท์
14 22501 คุณ กิตติพร ทรัพย์พันแสน
15 22465 คุณ กิตติพล คงดี
16 23696 คุณ กิตติวงค์ ไชยวงษา
17 23596 คุณ กิตติวร บุญมา
18 22563 คุณ กิติศักดิ์ ยุทธิ์กิจสถาพร
19 23573 คุณ กิติสิทธิ์ สุขเจริญ
20 22576 คุณ เกริกวิทย์ เอี่ยมศิริรักษ์
21 22520 คุณ เกียรติพงษ์ ใจยาทา
22 23848 คุณ เกียรติศักดิ์ จิระนันทราพร
23 23539 คุณ ไกรรินทร์ เพชรรู้แจ้ง
24 23797 คุณ สกุลศักดิ์ ญาติฝูง
25 23555 คุณ จรัส เจริญชัยพูนผล มาร์ค
26 23607 คุณ จักรพงศ์ คำขัติ
27 23112 คุณ จักรพงษ์ แสวงสุข
28 26814 คุณ จักรพันธ์ กุลนิวัฒเจริญ
29 23687 คุณ จักรพันธ์ ชาญกูล
30 25199 คุณ จักรพันธ์ สินอุไรพันธ์
31 23088 คุณ จักรภัทร วุฒิโต
32 23339 คุณ จักรา สุภาศรี
33 23705 คุณ จักรินทร์ สุวรรณโสภณ
34 25144 คุณ จัตวา มารัตน์
35 23105 คุณ จัตุรงค์ มณีขัติ
36 23160 คุณ จาตุรนต์ เศรษฐเสถียร
37 23587 คุณ จำลอง ศรีดี
38 23117 คุณ จิรยุทธ ชาญประโคน
39 23589 คุณ จิระณัทย์ ซื่อตระกูล
40 23622 คุณ จีรพัฒน์ คำชำนาญ
41 23685 คุณ จีระวัฒน์ กล่อมอู่
42 23538 คุณ เจษฎา ศาสตร์ส่องวิทย์
43 24017 คุณ เฉลิมเกียรติ สมดุลยาวาทย์
44 23808 คุณ เฉลิมเกียรติ แสงตระกัน
45 23629 คุณ ชนน มุสิจรัล
46 29082 คุณ ชนะภูมิ ศิริมา
47 23707 คุณ ชนินทร์ จงมีสุข Q
48 22498 คุณ ชัชนนท์ มานะกุล
49 23561 คุณ ชัยพล ชัยสวัสดิ์
50 28388 คุณ ชัยวัฒน์ เงินอ่อน
51 23805 คุณ ชาคริต ชัยพนัต
52 23610 คุณ ชาคริต วันทอง
53 23684 คุณ ชาญกนก น่วมทอง
54 23586 คุณ ชานุรักษ์ ชาเทพ
55 22564 คุณ ชำนาญ ปันทะวัง
56 23695 คุณ ชินพงศ์ เรืองบุญมา
57 23803 คุณ ชูเกียรติ สมควร
58 22464 คุณ เชษฐกานต์ มานะกุล
59 23641 คุณ ญาณวัฒน์ ชมภูพาน
60 23670 คุณ ฐณัฏ พรหมทวี
61 23675 คุณ ฐากูร กันทรัตน์
62 23159 คุณ ฐาปนพงค์ เจริญสุข
63 22535 คุณ ฐิติ กาวิละ
64 22539 คุณ ฐิติพงศ์ ดาวเงิน
65 30039 คุณ ฐิติพงษ์ จงหมายลักษณ์
66 23581 คุณ ณรงค์ศักดิ์ จำปาอิ่ม
67 23084 คุณ ณรงค์ศักดิ์ เจียมกิจวัฒนา
68 23614 คุณ ณัฐ หิมเวช
69 26723 คุณ ณัฐกานต์ สมบูรณ์
70 30051 คุณ ณัฐเชษฐ กอนแก้ว
71 22504 คุณ ณัฐดนัย บุญจันทร์
72 23576 คุณ ณัฐพงศ์ กาวิละ
73 23678 คุณ ณัฐพงศ์ ปัญญารักษา
74 24481 คุณ ณัฐพงศ์ วงศ์แก้ว
75 23564 คุณ ณัฐพงศ์ วิชาจารย์
76 22556 คุณ ณัฐพงศ์ อุดมเศรษฐ์
77 22914 คุณ ณัฐพงษ์ ชัยวงศ์ศรี ท๊อป
78 23590 คุณ ณัฐพงษ์ พฤทธิพรรษ
79 23116 คุณ ณัฐพงษ์ สารขาว
80 25164 คุณ ณัฐพล ดวงมณีย์
81 23631 คุณ ณัฐพล มานะสินธนาวัฒน์
82 22911 คุณ ณัฐภัทร น้อยหัวหาด
83 23519 คุณ ณัฐวัฒน์ เนตรสุวรรณ
84 23560 คุณ ณัฐวุฒิ คอทอง
85 22905 คุณ ณัฐวุฒิ คำก่อ
86 22456 คุณ ณัฐวุฒิ ไชยขาว
87 28416 คุณ ณัฐวุฒิ ทาวรรณะ
88 25189 คุณ ดนัยศักดิ์ ประพิศ
89 22467 ว่าที่ ร.ต. ดิลก ปิยะรังษี ดิลก
90 23711 คุณ เดชา แสงเกิด
91 22499 คุณ โตมอน วงค์เชษฐา
92 22567 คุณ ถนอมพงษ์ สุวรรณโกสุม
93 23148 คุณ ถิรวุฒิ ทิพย์เดโช
94 25232 คุณ ทนงเกียรติ์ เสียงสนั่น
95 23089 คุณ ทนงศักดิ์ มีรัตน์
96 23611 คุณ ทรงคุณ กนิษฐบุตร
97 23595 คุณ ทวิภาค ปรีชา
98 22574 คุณ ทวีวัฒน์ ปัญญาคำ
99 22524 คุณ ทศพร แซ่เฮง
100 23680 คุณ ทศพล นิลสิน
101 23468 นาย ธงไชย มหาตรีมูรติ บอล
102 23802 คุณ ธนกฤต เหลี่ยววิริยกิจ
103 22551 คุณ ธนดล พาสันติราษฎร์
104 23598 คุณ ธนทรัพย์ จันทร์ทรงกลด
105 23535 คุณ ธนพงศ์ ใสสว่าง
106 23616 คุณ ธนพงษ์ ชัยทัศน์
107 23575 คุณ ธนพล ไคร้วงษ์
108 23814 คุณ ธนพล พรนิมิตร
109 25201 คุณ ธนวัฒน์ ณ เชียงใหม่
110 23522 คุณ ธนวิทย์ สุวรัตนานนท์
111 25898 คุณ ธนสร รวบทองศรี
112 23558 คุณ ธนัชชา สุชาติ
113 23662 คุณ ธนากร ศรีคำมา
114 22452 คุณ ธนาธิวัฒน์ ขัติยะ แบงค์
115 22555 คุณ ธรา บุษยพันธุ์
116 23623 คุณ ธราธร ศรีเบญจรัตน์
117 23634 คุณ ธวัชชัย ธิโวนา โน๊ต
118 22507 คุณ ธันว์ สมบูรณ์
119 22255 คุณ ธานุเทพ คณโฑเงิน
120 23625 คุณ ธาราดล ลังการ์พินธุ์ fm
121 22534 คุณ ธาฤทธิ์ บินซาฟีอี
122 22554 คุณ ธิปไตย พุ่มพวง
123 23851 คุณ ธีรคม ใจปลอด
124 23661 คุณ ธีรชัย ใจช่วย
125 23717 คุณ ธีรพจน์ แก้ววันดี
126 29093 คุณ ธีรภัทร ตียาสุนทรานนท์
127 22433 คุณ ธีรวรรธน์ กาวี
128 22912 คุณ ธีรวิทย์ เจนวิชชุเมธ
129 23659 คุณ ธีรุตม์ พรหมมา
130 22528 คุณ นครินทร์ ตุ่นคำ
131 23618 คุณ นที เกษมศิริ
132 23690 คุณ นนทเศรษฐ์ ศรีเกิน
133 22904 สิบเอก นพพล สิทธิชัย เเม็ก
134 23553 คุณ นพรัตน์ มีสวัสดิ์
135 22917 คุณ นภมินทร์ ศักดิ์สง่า
136 23869 คุณ นรภักทร์ บุญศรีวงศ์ทอง
137 23639 คุณ นวดล จงรักษ์สัตย์
138 23701 คุณ นวิสุทธิ์ ยิ่งสวัสดิ์
139 22488 คุณ นาวิน ชนินทร์สถาปัตย์
140 23689 คุณ นิติกร มัทธวรัตน์
141 23716 คุณ นิธาน์ สถิรเมธานนท์
142 23545 คุณ นิธิพจน์ วิทยสิงห์
143 22906 คุณ นิรันดร์ ชุณหการกิจ
144 24249 คุณ เนตรชนก มหาไม้
145 25239 คุณ บดินทร์ เจริญราษฎร์
146 25206 คุณ บรรณพจน์ สลับแสง
147 22919 คุณ บริพัตร โตวรกุล
148 25196 คุณ แบงค์ เพ็ชร์พันธ์
149 27530 คุณ ปฏิเวธ ศรีวิพัฒน์
150 23792 คุณ ปฐมพงษ์ เชื้อเมืองพาน
151 25924 คุณ ปณิธาน แดงบุญ
152 22290 คุณ ปติ ณ เชียงใหม่
153 22459 คุณ ปรเมศวร์ ชมภูรัตน์
154 26820 คุณ ประดิษฐ์ชัย เดชารัตน์
155 23665 คุณ ประยุทธ ดีไทย
156 28422 คุณ ปราชญา เปรมสุริยนันท์
157 25204 คุณ ปริวรรต สุวรรณนที
158 22480 คุณ ปรีชาญ นาคมณี
159 23606 คุณ ปรีดิยาธร กัณทวี
160 29189 คุณ ปัญญพัฒน์ สุปินตา
161 23554 คุณ ปัฐพงศ์ พาเรือนคำ
162 23532 คุณ ปิยรัฐ ปลูกเงิน
163 28391 คุณ ปิยราช สมบัติ
164 23570 คุณ ปิยะพันธุ์ อินทะพันธุ์
165 22493 คุณ ปิลันธนา บุญยืน
166 23620 คุณ เปี่ยมบุญ สิงหเนตร
167 23550 คุณ ผดุงศักดิ์ ดวงศิลา
168 23609 คุณ พงศกร ขัติยนต์
169 23626 คุณ พงศกร ไชยยาศรี
170 22518 คุณ พงษ์ชนะ ชุติมา
171 22463 คุณ พงษ์นรินทร์ แสงไพบูลย์
172 23083 คุณ พงษ์สิริ เปาริกสิริ
173 23092 คุณ พนาย ภูมิวิเศษ
174 25973 คุณ พนิต พินิตตานนท์
175 22462 คุณ พรเชษฐ์ เสาร์เจริญ
176 22455 คุณ พรเทพ ภุมมาลี
177 23542 คุณ พรพจน์ แดงโชติ
178 23122 คุณ พรศักดิ์ คำราพิช
179 27636 คุณ พร้อมพันธ์ กันธรส
180 27609 คุณ พลกฤต ดวงใจ
181 29081 คุณ พลกฤษณ์ สาตรา
182 27603 คุณ พัฒน์พงษ์ บัวไพจิตร
183 23601 คุณ พัทธ์ พรชื่น
184 22460 คุณ พิเชฐ ฮ.ตระกูล ช้าง
185 23541 คุณ พิทักษ์พงษ์ ประสพโชคชัย
186 22560 คุณ พิพัฒน์พงศ์ อรัณยะนาค
187 25882 คุณ พิสุต รอดวินิจ
188 23563 คุณ พีรศุษม์ อินทรรักษ์
189 23531 คุณ พีระดล ปทุมวัน
190 25901 คุณ พีระพัฒน์ นิติกุลเกยูร
191 23663 คุณ พุทธิชัย ไตรถวิลละ
192 22513 คุณ ภครัตน์ อะทุน
193 23799 คุณ ภควัต ดารารัตน์โรจน์
194 23627 คุณ ภราดร แก้วเลื่อมใส
195 22559 คุณ ภัทร อินทวงค์
196 22531 คุณ ภัทรชาย กองแก้ว
197 22909 คุณ ภัทรพงศ์ ไพศาขมาส
198 23693 คุณ ภัทรพล เนตรวินิจ
199 28438 คุณ ภาณุพงศ์ ปริตา
200 23095 คุณ ภาณุวัฒน์ กันธิยะ
201 22537 คุณ ภานุวัฒน์ ชัยเฉพาะ
202 22439 คุณ ภานุวัต แสนหลวง
203 22448 คุณ ภุชงค์ชิต ศิริพันธ์
204 23666 คุณ ภูมินทร์ ฟูมูลเจริญ
205 25990 คุณ ภูริวัฒน์ โชตินิสากรณ์
206 25255 คุณ ภูริวุฒิ ไชยนันตา
207 22569 คุณ ภูวนพล อมฤตธรรม
208 24059 คุณ ภูวไนย ไชยศักดิ์
209 23653 คุณ มงคลชัย สุริยวงศ์
210 22562 คุณ มนตรี จันทะนะ
211 22985 คุณ มนัสวี ยิ้มสมาน
212 22474 คุณ มนุพงศ์ วงค์บุญตัน
213 23547 คุณ ยุทธพงศ์ เสมอเชื้อ
214 23793 คุณ รังสิวุฒิ จีโน
215 23861 คุณ รัชตะ เศรษฐกร
216 28426 คุณ รัฐนันท์ จันทราทิพย์
217 22436 คุณ รัฐพงษ์ สุภาเลิศ
218 23844 คุณ รัฐพล ไชยถวิล โอม
219 23534 คุณ รุจน หัศภาดล
220 23584 คุณ ลาภชนก มานันท์
221 22435 คุณ วงศกร คงตัน
222 23788 คุณ วงศกร ลิขิตตระกูล
223 27577 คุณ วงศกร หอมดอก
224 23668 คุณ วชิรุณ สังวาลสิริ
225 22466 คุณ วทัญญู เชิงปัญญา
226 24118 คุณ วรชัย แซ่ตั้ง
227 23630 คุณ วรเชษฐ์ อิ่มโอษฐ์
228 22450 คุณ วรวิทย์ นิ่มอนุสสรณ์กุล
229 22510 คุณ วรวุฒิ ปิยะจันทร์
230 23093 คุณ วรเศรษฐ์ อภิญญาวัชรกุล
231 23628 คุณ วรากร ไชยวงค์
232 23529 คุณ วราพงค์ คำเมืองลือ
233 23111 คุณ วรุตพงศ์ ไชยบุญชู
234 25845 คุณ วโรดม กลิ่นสุวรรณ
235 23537 คุณ วโรดม เปรมสุวรรณ
236 23615 คุณ วัชร จักรชัยชาญ เป๊าะ
237 23636 คุณ วัชรพงษ์ จันทะวงษ์
238 22497 คุณ วัชรพงษ์ ปัญญา
239 23566 คุณ วัชรพงษ์ หาญอวยพรเลิศ
240 23794 คุณ วัชรพล กระจันทร์
241 27607 คุณ วัชระ จิตธรรม
242 25979 คุณ วัชสัณห์ ทิพย์ปัญญา
243 23682 คุณ วัฒนพันธ์ ถาปินตา
244 23813 คุณ วัฒนวัฒน์ พรหมวนิช
245 22908 คุณ วิชาญ เลิศสุขสถาพร
246 23644 คุณ วิทวัฒน์ แซ่โง้ว
247 23103 คุณ วิภู ทรัพย์เจริญ
248 23640 คุณ วิรุฬห์ คำภิคำ
249 25961 คุณ วิสาศิลป์ สมเกตุ
250 23118 คุณ วีระศักดิ์ จักร์แก้ว
251 23709 คุณ วุฒิชัย ไว้ใจ
252 22570 คุณ วุฒิพงษ์ นาชัยเวียง
253 22482 คุณ วุฒิพงษ์ ลิขิตชีวัน
254 24072 คุณ แวววรรณ สุทธิพัฒนสมบุญ
255 23651 คุณ ไวยวุฒิ กระพันพงศ์สกุล
256 23791 คุณ ศราวุธ มีอยู่
257 22487 คุณ ศาศวัต ตุ่นวัน
258 25896 คุณ ศิระ ทิพย์จันทร์
259 21921 คุณ ศิริพงษ์ หาญอุทัยกิจ
260 22473 คุณ ศิวศรรค เปี่ยมปัญญาศิลป์
261 25249 คุณ ศุภกร พิสิฐธนกร
262 23681 คุณ ศุภพงษ์ พิริย์โยธินกุล
263 23594 คุณ ศุภรักษ์ หน่อแก้ว
264 22920 คุณ ศุภฤกษ์ ญาณาธร
265 22577 คุณ เศรษฐกรณ์ ภูพันธ์
266 23671 คุณ เศรษฐวิทย์ ศรีสุทธาการ
267 22922 คุณ สธน ศรีสอาด
268 22476 คุณ สมเจตน์ สิทธิสงคราม
269 22536 คุณ สรรพสิริ ไชยชนะ
270 27561 คุณ สังกาศเพชร ไพรินทร์
271 22483 คุณ สันติ ดวงปูนันท์
272 22470 คุณ สันติภูมิ สิทธิราษฎร์
273 22541 คุณ สิทธิชัย เปรมปรีสวัสดิ์
274 23790 คุณ สิทธิพงษ์ อุทธารัตน์
275 23839 คุณ สิทธิรัตน์ มณีรัตน์
276 26021 คุณ สิริพงษ์ กาญจนเกษร
277 23673 คุณ สิริพงษ์ ทองบ่อ
278 23082 คุณ สุทธิพงศ์ กีฬาแปง
279 23699 คุณ สุทธิรักษ์ กล้ากลางชน
280 23523 คุณ สุทธิเศธ มะโนภี
281 23604 คุณ สุเมธ กุลศรีสุวรรณ ชุง
282 22575 คุณ สุรพงษ์ จันทร์เยี่ยม
283 22583 คุณ สุรศักดิ์ คำมงคล
284 23085 คุณ สุริยา คำยะปัน
285 22484 คุณ สุวิชา นาคเสน
286 22573 คุณ เสฏฐวุฒิ ต๊ะรังษี
287 23713 คุณ เสริม อัครศิระกุล
288 23569 คุณ อดิเทพ คล่องอาสา
289 22512 คุณ อดิศร กันทอง
290 23706 คุณ อดิศัย อรุณแสง
291 23815 คุณ อดุลย์ มาแปง
292 22502 คุณ อนุกูล สุวรรณรังษี
293 22509 คุณ อนุท แซ่ช่าย
294 24406 คุณ อนุพล แก้วผดุง
295 25991 คุณ อนุวัฒน์ แซ่หว่อง
296 22557 คุณ อภิชล กันธี
297 23582 คุณ อภินันท์ สายทอง
298 22543 คุณ อภิรักษ์ เทิดพุทธคุณ
299 23580 คุณ อมรพงศ์ อรุณรุ่ง
300 22478 คุณ อมรวิทย์ ศิริเขตต์
301 23162 คุณ อรรถกฤต เตชะพันธุ์
302 23562 คุณ อรรถพร สุวรรณโชติ
303 24085 คุณ อัครเดช คำเผือก
304 22503 คุณ อัตถากรณ์ นิลทัพ
305 22511 คุณ อาณัติ อารีย์
306 23700 คุณ อานนท์ กุลนารี
307 23102 คุณ อานนท์ นันทะกุล
308 23574 คุณ อานุภาพ แซ่เอี้ย
309 25243 คุณ เอกชัย เอกรักษ์รุ่งเรือง
310 23837 คุณ เอกนรินทร์ เขียวทอง
311 23591 คุณ เอกพล ตุทานนท์
312 22472 คุณ เอกภพ หล้าหนัก
313 25163 คุณ เอกราช ประกอบกิจ
314 23612 คุณ เอกสิทธิ์ บุญหนู
315 29099 นาย คมสัน ชัยวรรณะ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ