ชื่อรุ่น ร่มเกล้า ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 214 คน
# 2522M3 ประธานรุ่น : คุณทินกร กุสุมภ์ราชกิจเจริญ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 คุณ ชลัช ศรีวิชัย
2 9495 คุณ อภิรักษ์ ณ หนองคาย
3 0 คุณ นฤทธิ์
4 9761 คุณ นิติชัย นามวงศ์พรหม
5 9812 คุณ นิพันธ์ ปัญจไชยา
6 9748 คุณ นิรันดร ไข่คำ
7 9948 คุณ นิวัติ เวทศักดิ์
8 10286 คุณ เนรมิต ศรีทองคำ
9 11481 คุณ บัลลพ์กุล ทิพย์เนตร
10 10606 คุณ ปฏิพัทธ์ ปอยู
11 9134 คุณ ปฐม ฟองมูล
12 11471 คุณ ประเดิม เครือศรี
13 9778 คุณ ประเดิม ปิ่นแก้ว
14 9769 คุณ ประธาน ยะอินทร
15 9759 คุณ ประพจน์ เปจะโป๊ะ
16 12532 คุณ ประพันธ์ วรรณศรี
17 9742 คุณ ประวิตร ไวทยการ
18 9787 คุณ ประเสริฐ ดวงยศ
19 9762 คุณ เปรมศักดิ์ อาษากิจ
20 9949 คุณ เปี่ยมศักดิ์ เอี่ยมเจริญ
21 12480 คุณ เปี่ยมสุข สุทธปรีดา
22 9733 คุณ พงศธร ณ ลำพูน นิก
23 13420 คุณ พงษ์ศักดิ์ ประยูรวงศ์
24 10682 คุณ พนมกร เธียรสิริ
25 9758 คุณ พัฒนา อุณฤทธิ์
26 9767 คุณ พีระ ภูมิมณี
27 10680 คุณ พีระเดช ชาญเดช
28 9805 คุณ พุทธพงษ์ เจริญวรรณ
29 9726 คุณ ไพฑูรย์ เจริญสุข
30 9741 คุณ ไพโรจน์ จำปา
31 13628 คุณ ไพศาล ติระชูศักดิ์
32 10677 คุณ ภาสกร จริยาวัฒน์
33 9721 คุณ ภาสกร จันทร์ดี
34 10711 คุณ ภาสกร ชัยเฉพาะ
35 10219 คุณ ภูวดล ทิพยมณฑล แป๊ด
36 13909 คุณ มณเฑียร ยาวุฒิ เป๊ปซี่
37 13914 คุณ มนู วัฒนวงศ์วิบูลย์
38 10717 คุณ มานพ เทพศิริ
39 11574 คุณ ยงยุทธ ตรีวรกุลวิวัฒน์ อาเสียง
40 9715 คุณ ยุทธนา เครือวรรณ
41 9704 คุณ โยธิน ประดับศรีเดช
42 9760 คุณ รอยล เฮงวัฒนากูล รอยล
43 13455 คุณ ระพีพัฒน์ ใจแก้ว
44 9755 พ.ต.ท ราชัน ไชยฟองศรี
45 11836 คุณ รุทธิรงค์ วาฤทธิ์
46 13302 คุณ วรฉัตร จุลละปิยะ
47 9528 คุณ วรเชษฐ เศรษฐกร
48 10697 คุณ วรเชษฐ สัจจาลักษณ์ ปุก
49 10248 คุณ วรวิทย์ วัฒนวาณิชกร อิ๊ว
50 9729 คุณ วราพงษ์ ชัยศรี
51 9781 คุณ วัชรพงศ์ เชี่ยววานิช
52 9723 คุณ วัฒนา มโนวงศ์
53 10679 พ.ต.อ วาสิทธิ์ บางท่าไม้
54 11606 คุณ วิชัย ปิยะ
55 9765 คุณ วินัย บรรจง
56 13483 คุณ วิภู กฤษณุรักษ์
57 12536 คุณ วิสุทธิ์ พุ่มทิม
58 13663 คุณ วีระชัย ฉัตรตระกูล จู๋
59 9796 คุณ วีระศักดิ์ บุญเรืองยา
60 9810 คุณ วีระศักดิ์ รุ่งเรืองวงศ์
61 11591 คุณ วุฒิกร กันทะวิโร แอร์
62 9763 คุณ เวียงชัย จันทร์พินิจ
63 13917 คุณ ศรียนต์ แซ่ฉั่ว
64 13437 คุณ ศิริพงษ์ ตันตระกูลเจริญ
65 10685 คุณ ศิริศักดิ์ มะโนวงศ์
66 9771 คุณ ศุภกาญจน์ สุภา
67 10327 คุณ ศุภฉัฐ ชัยปินชนะ
68 9706 คุณ ศุภชัย หวงสุวรรณากร
69 9423 คุณ ศุภโชค กระแสชัย
70 12059 คุณ ศุภเลิศ อุ้ยตระกูล
71 9800 คุณ สงกรานต์ บุญฑริกาชาติ
72 11158 คุณ สง่า กองราช
73 10673 คุณ สถาพร วงศ์สกุล
74 9793 คุณ สมชาย กลิ่นนวม ต๋อง
75 9740 คุณ สมพร สมบูรณ์
76 11128 คุณ สมหมาย สังขะวาด
77 10674 คุณ สยาม เชื้อชัย Chris
78 9784 คุณ สวรรค์ สุจริตสกุล
79 9700 คุณ สหพล ธรรมคุณ
80 9797 คุณ สัญญลักษณ์ กันเขตต์ ขาว
81 9736 คุณ สาธิต กตัญญู
82 12527 คุณ สาธิต แก้วประภา ใหญ่
83 12529 คุณ สามารถ น้อยวัน
84 10703 คุณ สายัณต์ เนติโพธิ์
85 9690 คุณ สาโรจน์ นิมมานวัฒนา
86 9802 คุณ สิริชัย เพ็ชรอุดม
87 9725 คุณ สุกฤช ลิลิต ใหม่
88 13585 คุณ สุชาติ พัฒนวิทยานนท์ ตี๋
89 11772 คุณ สุทธิ สุนทรพงษ์
90 11140 คุณ สุทธิชัย สุภัคกุล
91 9430 คุณ สุทัศน์ ชัยเผด็จ
92 9750 คุณ สุทัศน์ ศิริกุล
93 9737 คุณ สุเทพ ซิงห์
94 11622 คุณ สุธี กาญจนวิภาดา
95 9944 คุณ สุนทร อิธรรมมะ
96 12030 คุณ สุนัย ไชยสุวรรณ
97 9768 คุณ สุพจน์ ลิ้มวณิชย์กุล
98 9817 คุณ สุมนชาติ ยาวิราช
99 9808 คุณ สุเมธ ศรีวิไล
100 13427 คุณ สุรชัย อวยชัย
101 9806 คุณ สุรศักดิ์ จินดาสมบูรณ์
102 11166 คุณ สุรัติ เสียงแจ่ม
103 13468 คุณ สุวิทย์ คุ้มภัย
104 9776 คุณ สุวิทย์ สุรัติกุล
105 11457 คุณ อธิษฐาน วงศ์ใหญ่
106 10699 คุณ อนุชา พงษ์เรืองเกียรติ
107 13446 คุณ อนุชิต เจียรวิริยะพันธ์
108 9458 คุณ อนุสรณ์ ศรีทองคำ
109 11822 คุณ อนุสรณ์ สมศิริ ช้าง
110 9708 คุณ อนุสรณ์ เสาร์เสาวภาคย์ เป็ด
111 13407 คุณ อภิชาต อุปสิทธิ์
112 11142 คุณ อภิชาติ ไพยารมณ์
113 9707 คุณ อภิชาต จอมมูล แอ๊ด
114 9717 คุณ อมรฤทธิ์ กาวีต๊ะ
115 9803 คุณ อรุณ สุวรรณสารกุล แปลก
116 9801 นาย อัศจรรย์ ใจคำป้อ อัศ
117 9727 คุณ อัษฎางค์ คำโชติรส
118 10726 คุณ อัษฎาวุธ โลหนันทน์ อึ่ง
119 11487 คุณ อาสิฏฐ์ ทองเขียว
120 9410 คุณ อำนวย สายทอง
121 9749 คุณ อำนาจ ปัจฉิม ไก่
122 13438 คุณ อุดม ชัยมงคล
123 12133 คุณ อุปถัมภ์ อินทรบุรี
124 9720 คุณ ณรงค์ ขันทสีมา
125 12075 คุณ ฉัตรชัย ทองหนัก บัส
126 9739 คุณ ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น เอ๋
127 9703 คุณ ณัฐวุฒิ สุทธศิลป์
128 9774 คุณ นที ดำรงค์
129 12493 คุณ นภดล ตาวินโน
130 11784 คุณ พงษ์ศักดิ์ รัตนวิภา อ๊อด
131 0 คุณ พันศักดิ์
132 9712 คุณ มนตรี ชีโวนรินทร์ โอ
133 11181 คุณ โยธิน อินต๊ะยศ ตู่
134 9789 คุณ วรเชษฐ์ แสนเสมอใจ
135 9782 คุณ วิชชุกร กลันทะกะสุวรรณ
136 9754 คุณ สุขุมชาติ กาญจนกามล
137 12552 คุณ สุทธิชัย วงศ์รจิต หมู
138 9967 คุณ สุเทพ ฟองตระกูล
139 9773 คุณ สุพจน์ ธวัชวงค์
140 13413 คุณ เสด็จพล ขัติพิบูลย์
141 คุณ อินทรีย์ วุฒิสุวรรณ
142 13673 คุณ โอภาส นาคหฤทัย
143 9756 คุณ อิทธิพล เรือนคำ
144 9716 ร.อ.อ. กรี เดชชัย ป๊อป
145 13428 คุณ กฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ บีเจ
146 11438 คุณ กำธร เลาวพงศ์
147 12492 คุณ กิตติกร จิตนารินทร์
148 11579 คุณ กิตติรัตน์ พรหมรัตน์
149 9766 คุณ กุญฑี สุวรรณหล่อ ตู๋
150 12079 คุณ เกรียงฤทธิ์ ผิวเหลือง เงาะ
151 9724 คุณ เกษม ชัยยาศักดิ์
152 9731 คุณ โกเศศ เกษบำรุง
153 11837 คุณ ไกรวุฒนิ เลิศเกษม
154 13895 คุณ ไกรศักดิ์ ขัดคำ
155 10710 คุณ ขจรศักดิ์ ศุภระจันทร์ จ้าย
156 9751 คุณ เข็มชาติ กนกแสนไพศาล หมู
157 9775 คุณ เขมนันท์ หัสศิริ หนอ
158 9710 คุณ จักรพันธ์ สุทธโทธน
159 9718 คุณ จุมพล กันธวงค์
160 13431 คุณ จุลพงศ์ ตียาคม
161 11762 นายแพทย์ จุลสม อินทรลาวัณย์ ต่อ
162 13450 ผศ. นพ. เจษฏา สิงห์เวชสกุล
163 9814 คุณ ฉันทิชย์ วุฒิสุวรรณ เหน่ง
164 9798 คุณ ชล คาษดาคำ
165 10698 คุณ ชัยสิทธิ์ ศฺลมัย ตุ่ย
166 13657 คุณ ชาญณรงค์ ถูกแผน อ๊อด
167 9747 คุณ ชาตรี จันทร์ลือมรรค
168 10676 คุณ ชาติชาย กลางชัย หมั่ม
169 11800 คุณ ชินชาย ซื่อพิทักษ์มงคล
170 9804 คุณ ชีระวิน ชัยรัต
171 9819 คุณ ชีวา ประทุม
172 9734 คุณ ชีวิน ชวชาติ ต่าย
173 12507 คุณ ชูชัย แซ่ลิ้ม
174 9813 คุณ ชูพงษ์ บุญรักษา โหน่ง
175 9807 คุณ ณัฐฐา โกมลมิศร์
176 9809 คุณ ณัฐวุฒิ เหลืองทอง หนุ่ม
177 11805 คุณ ณัฐนันท์ วงศ์วรรณ โน้ต
178 9794 คุณ ชลัช(ดนัย) ศรีวิชัย แจ๊ค
179 9513 คุณ ดามพ์ พงศ์พฤกษทล Joe
180 9188 คุณ ดำรง เตชะคฤห
181 9780 คุณ ดุลย์ ดำรงศักดิ์
182 9746 คุณ ถนอม แซ่จิ๋ว
183 12490 คุณ เอกราช(ถาวร) จรัสแสงสำราญ
184 12539 คุณ ถาวร ธรรมจิตาเจริญ
185 13425 คุณ ทนงศักดิ์ มากวงศ์นาค แอ๋ง
186 9441 คุณ ทรงศักดิ์ จำปาทอง
187 9818 คุณ ทวี รินยานะ
188 9722 คุณ ทวีศิลป ปินตา
189 13403 คุณ ทศพล ตะริโย โอ่ง
190 11523 คุณ ทักขไณย กองแก้ว
191 9730 คุณ ทันรบ ณ ลำปาง
192 10271 ดต. ทินกร กุสมภ์ราชกิจเจริญ แก
193 9732 คุณ ธนวัต(ธงชัย) สินสดวก ตู่
194 11461 คุณ ธนภูมิ ศรีวัฒนะ
195 11580 คุณ ธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ
196 13449 คุณ ธนิต ปาระมะ
197 10700 คุณ ธนิต มณเฑียรทอง
198 10706 คุณ ธวัชชัย ตฤปต์สุวรรณ เต๋
199 9711 คุณ ธัญญา ภาวะเดช
200 11089 คุณ ธานี ชัยชนะยศ
201 9951 คุณ ธีระพล จันทะเจริญ
202 9820 คุณ ธีระยุทธ แซ่จิว
203 13430 คุณ นคร ปฐมนุพงศ์
204 9714 คุณ นครินทร์ เขื่อนสาร
205 11038 คุณ นปฏล อุดมสินค้า
206 9735 คุณ นพดล ทักขินาราม
207 9757 คุณ นพดล ปัญญาธิปัตย์ ต้อม
208 11085 คุณ นพดล สุนทราภรณ์ หนุ่ย
209 11542 คุณ นรพล ศรัทธาทิพย์ หน่อง
210 12471 คุณ นรา ทุนอินทร
211 12969 คุณ นริศ ไชยเมือง
212 9815 คุณ นิกร สิทธิชัย
213 9480 คุณ นิธิพงษ์ สายอุดม
214 9786 คุณ กีรติ (อารีย์) เย็นวงศ์สุข
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ