ชื่อรุ่น ร่มเกล้า ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 214 คน
# 2522M3 ประธานรุ่น : คุณทินกร กุสุมภ์ราชกิจเจริญ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 12075 คุณ ฉัตรชัย ทองหนัก
2 9739 คุณ ชัชวิจก์ ถนอนถิ่น
3 9703 คุณ ณัฐวุฒิ สุทธศิลป์
4 9774 คุณ นที ดำรงค์
5 12493 คุณ นภดล ตาวินโน
6 11784 คุณ พงษ์ศักดิ์ รัตนวิภา
7 0 คุณ พันศักดิ์
8 9712 คุณ มนตรี ชีโวนรนทร์
9 11181 คุณ โยธิน อินต๊ะยศ ตู่
10 9789 คุณ วรเชษฐ์ แสนเสมอใจ
11 9782 คุณ วิชชุกร กลันทะกะสุวรรณ
12 9754 คุณ สุขุมชาติ กาญจนกามล
13 12552 คุณ สุทธิชัย วงศ์รจิต หมู
14 9967 คุณ สุเทพ ฟองตระกูล
15 9773 คุณ สุพจน์ ธวัชวงค์
16 13413 คุณ เสด็จพล ขัติพิบูลย์
17 คุณ อินทรีย์ วุฒิสุวรรณ
18 13673 คุณ โอภาส นาคหฤทัย
19 9756 คุณ อิทธิพล เรือนคำ
20 9716 ร.อ.อ. กรี เดชชัย ป๊อป
21 13428 คุณ กฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ เวตาล
22 11438 คุณ กำธร เลาวพงศ์
23 12492 คุณ กิตติกร จิตนารินทร์
24 11579 คุณ กิตติรัตน์ พรหมรัตน์
25 9766 คุณ กุญฑี สุวรรณหล่อ ตู๋
26 12079 คุณ เกรียงฤทธิ์ ผิวเหลือง เงาะ
27 9724 คุณ เกษม ชัยยาศักดิ์
28 9731 คุณ โกเศศ เกษบำรุง
29 11837 คุณ ไกรวุฒนิ เลิศเกษม
30 13895 คุณ ไกรศักดิ์ ขัดคำ
31 10710 คุณ ขจรศักดิ์ ศุภระจันทร์
32 9751 คุณ เข็มชาติ กนกแสนไพศาล หมู
33 9775 คุณ เขมนันท์ หัสศิริ หนอ
34 9710 คุณ จักรพันธ์ สุทธโทธน
35 9718 คุณ จุมพล กันธวงค์
36 13431 คุณ จุลพงศ์ ตียาคม
37 11762 นายแพทย์ จุลสม อินทรลาวัณย์ ต่อ
38 13450 คุณ เจษฏา สิงห์เวชสกุล
39 9814 คุณ ฉันทิชย์ วุฒิสุวรรณ เหน่ง
40 9798 คุณ ชล คาษดาคำ
41 10698 คุณ ชัยสิทธิ์ ศฺลมัย
42 13657 คุณ ชาญณรงค์ ถูกแผน
43 9747 คุณ ชาตรี จันทร์ลือมรรค
44 10676 คุณ ชาติชาย กลางชัย หมั่ม
45 11800 คุณ ชินชาย ซื่อพิทักษ์มงคล
46 9804 คุณ ชีระวิน ชัยรัต
47 9819 คุณ ชีวา ประทุม
48 9734 คุณ ชีวิน ชวชาติ ต่าย
49 12507 คุณ ชูชัย แซ่ลิ้ม
50 9813 คุณ ชูพงษ์ บุญรักษา โหน่ง
51 9807 คุณ ณัฐฐา โกมลมิศร์
52 9809 คุณ ณัฐวุฒิ เหลืองทอง หนุ่ม
53 11805 คุณ ณัฐนันท์ วงศ์วรรณ
54 9794 คุณ ดนัย ศรีวิชัย แจ๊ค
55 9513 คุณ ดามพ์ พงศ์พฤกษทล Joe
56 9188 คุณ ดำรง เตชะคฤห
57 9780 คุณ ดุลย์ ดำรงศักดิ์
58 9746 คุณ ถนอม แซ่จิ๋ว
59 12490 คุณ ถาวร จรัสแสงสำราญ
60 12539 คุณ ถาวร ธรรมจิตาเจริญ
61 13425 คุณ ทนงศักดิ์ มากวงศ์นาค
62 9441 คุณ ทรงศักดิ์ จำปาทอง
63 9818 คุณ ทวี รินยานะ
64 9722 คุณ ทวีศิลป ปินตา
65 13403 คุณ ทศพล ตะริโย
66 11523 คุณ ทักขไณย กองแก้ว
67 9730 คุณ ทันรบ ณ ลำปาง
68 10271 คุณ ทินกร กุสมภ์ราชกิจเจริญ
69 9732 คุณ ธงชัย สินสดวก
70 11461 คุณ ธนภูมิ ศรีวัฒนะ
71 11580 คุณ ธนาวุฒิ พิมพ์สุวรรณ
72 13449 คุณ ธนิต ปาระมะ
73 10700 คุณ ธนิต มณเฑียรทอง
74 10706 คุณ ธวัชชัย ตฤปต์สุวรรณ เต๋
75 9711 คุณ ธัญญา ภาวะเดช
76 11089 คุณ ธานี ชัยชนะยศ
77 9951 คุณ ธีระพล จันทะเจริญ
78 9820 คุณ ธีระยุทธ แซ่จิว
79 13430 คุณ นคร ปฐมนุพงศ์
80 9714 คุณ นครินทร์ เขื่อนสาร
81 11038 คุณ นปฏล อุดมสินค้า
82 9735 คุณ นพดล ทักขินาราม
83 9757 คุณ นพดล ปัญญาธิปัตย์
84 11085 คุณ นพดล สุนทราภรณ์ หนุ่ย
85 11542 คุณ นรพล ศรัทธาทิพย์ หน่อง
86 12471 คุณ นรา ทุนอินทร
87 12969 คุณ นริศ ไชยเมือง
88 9815 คุณ นิกร สิทธิชัย
89 9480 คุณ นิชิพงษ์ สายอุดม
90 9761 คุณ นิติชัย นามวงศ์พรหม
91 9812 คุณ นิพันธ์ ปัญจไชยา
92 9748 คุณ นิรันดร ไข่คำ
93 9948 คุณ นิวัติ เวทศักดิ์
94 10286 คุณ เนรมิต ศรีทองคำ
95 11481 คุณ บัลลพ์กุล ทิพย์เนตร
96 10606 คุณ ปฏิพัทธ์ ปอยู
97 9134 คุณ ปฐม ฟองมูล
98 11471 คุณ ประเดิม เครือศรี
99 9778 คุณ ประเดิม ปิ่นแก้ว
100 9769 คุณ ประธาน ยะอินทร
101 9759 คุณ ประพจน์ เปจะโป๊ะ
102 12532 คุณ ประพันธ์ วรรณศรี
103 9742 คุณ ประวิตร ไวทยการ
104 9787 คุณ ประเสริฐ ดวงยศ
105 9762 คุณ เปรมศักดิ์ อาษากิจ
106 9949 คุณ เปี่ยมศักดิ์ เอี่ยมเจริญ
107 12480 คุณ เปี่ยมสุข สุทธปรีดา
108 9733 คุณ พงศธร ณ ลำพูน นิก
109 13420 คุณ พงษ์ศักดิ์ ประยูรวงศ์
110 10682 คุณ พนมกร เธียรสิริ
111 9758 คุณ พัฒนา อุณฤทธิ์
112 9767 คุณ พีระ ภูมิมณี
113 10680 คุณ พีระเดช ชาญเดช
114 9805 คุณ พุทธพงษ์ เจริญวรรณ
115 9726 คุณ ไพฑูรย์ เจริญสุข
116 9741 คุณ ไพโรจน์ จำปา
117 13628 คุณ ไพศาล ติระชูศักดิ์
118 10677 คุณ ภาสกร จริยาวัฒน์
119 9721 คุณ ภาสกร จันทร์ดี
120 10711 คุณ ภาสกร ชัยเฉพาะ
121 10219 คุณ ภูวดล ทิพยมณฑล แป๊ด
122 13909 คุณ มณเฑียร ยาวุฒิ
123 13914 คุณ มนู วัฒนวงศ์วิบูลย์
124 10717 คุณ มานพ เทพศิริ
125 11574 คุณ ยงยุทธ ตรีวรกุลวิวัฒน์ อาเสียง
126 9715 คุณ ยุทธนา เครือวรรณ
127 9704 คุณ โยธิน ประดับศรีเดช
128 9760 คุณ รอยล เฮงวัฒนากูล รอยล
129 13455 คุณ ระพีพัฒน์ ใจแก้ว
130 9755 พ.ต.ท ราชัน ไชยฟองศรี
131 11836 คุณ รุทธิรงค์ วาฤทธิ์
132 13302 คุณ วรฉัตร จุลละปิยะ
133 9528 คุณ วรเชษฐ เศรษฐกร
134 10697 คุณ วรเชษฐ สัจจาลักษณ์ ปุก
135 10248 คุณ วรวิทย์ วัฒนวาณิชกร อิ้ว
136 9729 คุณ วราพงษ์ ชัยศรี
137 9781 คุณ วัชรพงศ์ เชี่ยววานิช
138 9723 คุณ วัฒนา มโนวงศ์
139 10679 พ.ต.อ วาสิทธิ์ บางท่าไม้
140 11606 คุณ วิชัย ปิยะ
141 9765 คุณ วินัย บรรจง
142 13483 คุณ วิภู กฤษณุรักษ์
143 12536 คุณ วิสุทธิ์ พุ่มทิม
144 13663 คุณ วีระชัย ฉัตรตระกูล จู๋
145 9796 คุณ วีระศักดิ์ บุญเรืองยา
146 9810 คุณ วีระศักดิ์ รุ่งเรืองวงศ์
147 11591 คุณ วุฒิกร กันทะวิโร แอร์
148 9763 คุณ เวียงชัย จันทร์พินิจ
149 13917 คุณ ศรียนต์ แซ่ฉั่ว
150 13437 คุณ ศิริพงษ์ ตันกระตูนเจริญ
151 10685 คุณ ศิริศักดิ์ มะโนวงศ์
152 9771 คุณ ศุภกาญจน์ สุภา
153 10327 คุณ ศุภฉัฐ ชัยปินชนะ
154 9706 คุณ ศุภชัย หวงสุวรรณากร
155 9423 คุณ ศุภโชค กระแสชัย
156 12059 คุณ ศุภเลิศ อุ้ยตระกูล
157 9800 คุณ สงกรานต์ บุญฑริกาชาติ
158 11158 คุณ สง่า กองราช
159 10673 คุณ สถาพร วงศ์สกุล
160 9793 คุณ สมชาย กลิ่นนวม ต๋อง
161 9740 คุณ สมพร สมบูรณ์
162 11128 คุณ สมหมาย สังขะวาด
163 10674 คุณ สยาม เชื้อชัย Chris
164 9784 คุณ สวรรค์ สุจริตสกุล
165 9700 คุณ สหพล ธรรมคุณ
166 9797 คุณ สัญญลักษณ์ กันเขตต์ ขาว
167 9736 คุณ สาธิต กตัญญู
168 12527 คุณ สาธิต แก้วประภา ใหญ่
169 12529 คุณ สามารถ น้อยวัน
170 10703 คุณ สายัณต์ เนติโพธิ์
171 9690 คุณ สาโรจน์ นิมมานวัฒนา
172 9802 คุณ สิริชัย เพ็ชรอุดม
173 9725 คุณ สุกฤช ลิลิต ใหม่
174 13585 คุณ สุชาติ พัฒนวิทยานนท์ ตี๋
175 11772 คุณ สุทธิ สุนทรพงษ์
176 11140 คุณ สุทธิชัย สุภัคกุล
177 9430 คุณ สุทัศน์ ชัยเผด็จ
178 9750 คุณ สุทัศน์ ศิริกุล
179 9737 คุณ สุเทพ ซิงห์
180 11622 คุณ สุธี กาญจนวิภาดา
181 9944 คุณ สุนทร อิธรรมมะ
182 12030 คุณ สุนัย ไชยสุวรรณ
183 9768 คุณ สุพจน์ ลิ้มวณิชย์กุล
184 9817 คุณ สุมนชาติ ยาวิราช
185 9808 คุณ สุเมธ ศรีวิไล
186 13427 คุณ สุรชัย อวยชัย
187 9806 คุณ สุรศักดิ์ สมบูรณ์
188 11166 คุณ สุรัติ เสียงแจ่ม
189 13468 คุณ สุวิทย์ คุ้มภัย
190 9776 คุณ สุวิทย์ สุรัติกุล
191 11457 คุณ อธิษฐาน วงศ์ใหญ่
192 10699 คุณ อนุชา พงษ์เรืองเกียรติ
193 13446 คุณ อนุชิต เจียรวิริยะพันธ์
194 9458 คุณ อนุสรณ์ ศรีทองคำ
195 11822 คุณ อนุสรณ์ สมศิริ ฃ้าง
196 9708 คุณ อนุสรณ์ เสาร์เสาวภาคย์
197 13407 คุณ อภิชาต อุปสิทธิ์
198 11142 คุณ อภิชาติ ไพยารมณ์
199 9707 คุณ อภิชาต จอมมูล แอ๊ด
200 9717 คุณ อมรฤทธิ์ กาวีต๊ะ
201 9803 คุณ อรุณ สุวรรณสารกุล
202 9801 นาย อัศจรรย์ ใจคำป้อ อัศ
203 9727 คุณ อัษฎางค์ คำโชติรส
204 10726 คุณ อัษฎาวุธ โลหนันทน์ อึ่ง
205 11487 คุณ อาสิฏฐ์ ทองเขียว
206 9410 คุณ อำนวย สายทอง
207 9749 คุณ อำนาจ ปัจฉิม ไก่
208 13438 คุณ อุดม ชัยมงคล
209 12133 คุณ อุปถัมภ์ อินทรบุรี
210 9786 คุณ กีรติ (อารีย์) เย็นวงศ์สุข
211 9720 คุณ ณรงค์ ขันทสีมา
212 0 คุณ ชลัช ศรีวิชัย
213 0 คุณ อภิรักษ์ ณ หนองคาย
214 0 คุณ นฤทธิ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ