ชื่อรุ่น SAPPHIRE'19 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 574 คน
# 2562M3 ประธานรุ่น : นางสาวปริศษา ยืนยงกุล
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 36760 นาย ชยพัทธ์ วุฒิ บัดดี้
2 36788 เด็กชาย อัศวิน เยาวรัตน์ วินเนอร์
3 36792 เด็กชาย สหรัฐ ระมิงค์วงค์ แซม
4 36845 เด็กชาย ศรรกฏิยพงศ์ เปาธ์วัลย์ น้ำปิง
5 36855 นาย ภัทรดนัย จำรัส ภัทร
6 36856 นาย สมชาติชาย รมิตานนท์ แท็ตโพล
7 36861 นาย สิรวิชญ์กร ขจรเกริกโชติกุล อาร์ม
8 36886 นาย มัฌชณัฐ บุญนัด บูมบูม
9 36903 นาย วัฒน มากทรัพย์ ไกด์
10 37108 นาย นันทิพัฒน์ จันทร์ขาว ภูมิ
11 37115 นาย อานนท์ วิชญะกรสกุล ฟาดิ้ล
12 37116 นาย อภิวิชญ์ ไชยวงศ์ อิกคิว
13 37140 นาย พัชรดนย์ ใคร้ศรี น้องเปรม
14 37167 เด็กชาย ณัฐชนน ปวงคำ น้องกัณฑ์
15 37170 นาย ปรวิท เป็งเรือน น้องธีร์
16 37179 นาย นวพล ถาดแสง น้องซันเดย์
17 37196 นาย จีรายุทธ วงค์ลาน น้องโอ๊ค
18 37412 นาย ภาสกร แก่นจันทร์ ไนซ์
19 38215 นาย กิตติธัช มณีจักร เฟริส
20 42397 เด็กชาย กรณ์ณัฐนัย นามสาธิมาพร จูเนียร์
21 42431 นาย พีรวัส อิงคสันตติกุล มาร์ค
22 42449 เด็กชาย ชนกชนม์ เตจ๊ะแก้ว ต้นบุญ
23 42467 นาย ธรรศ ธรรมธาตุ ปรินส์
24 36806 นางสาว ภารดี รบเลิศ ซิม
25 36822 นางสาว สุกฤตา กิตติปภัสสร ตงตง
26 36899 นางสาว กวิตา พราหมณะนันทน์ มายด์
27 36906 นางสาว ธมกร เชาวนพูนผล หงส์
28 36947 นางสาว เปี่ยมสิริ เอมเอี่ยม หญิง
29 36954 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ บุญเกิดหาญภักดี อั้ม
30 36957 นางสาว พรรวินท์ วิจิตรกำเหนิดกุล นิ้ง
31 36973 นางสาว พราวรวี ศิริรุ่งเรืองสาร อะตอม
32 37094 นางสาว นันทิชา บุญโรจน์วงค์ แพรวา
33 37202 นางสาว ศรุตยา ปัญโญใหญ่ น้องจูน
34 37228 นางสาว อริญลดา จอมแปง น้องอัพ
35 37297 นางสาว อาทิตยา อินทิยะ ใบเฟิร์น
36 37327 นางสาว ปุณณภา กิตติชัยบุญ หงษ์หยก
37 39847 นางสาว ปราญชลี จินดาสถาน ปิงปิง
38 42402 นางสาว สาริศา สุทิศ แบมแบม
39 42414 นางสาว เบญญาภา หล่อวิมงคล เบญ
40 42415 นางสาว พรนภัส สะสมสิน แพ็ท
41 42448 เด็กหญิง ศิโรรัตน์ จิตรเกื้อกูล หลิงหลิง
42 42469 นางสาว ณปิยา ลังกาฟ้า กะทิ
43 42479 นางสาว ภัทรมน เอี่ยมเทียน เบลล์
44 42486 นางสาว อาทิตติญา แดงเขียว เชียร์
45 42490 เด็กหญิง กนกพร ปิลันธนดิลก แพรวา
46 36772 นาย สิราวิชญ์ ละลิบบัณฑิตสกุล ต้นข้าว
47 36846 นาย พสิษฐ์ ธรรมภาณ ธันเดอร์
48 36859 นาย ธีรเมธ ศรีบำรุงสันติ เจมส์บอนด์
49 36864 นาย ภคชนม์ ศรีนวล ตะวัน
50 36870 นาย ภูตะวัน เครือวรรณ์ ตะวัน
51 36892 นาย อนุรักษ์ แมนมนตรี จินดา
52 36894 นาย พงษ์วิชญ์ นิยมสัตย์ อุ่น
53 36924 นาย กิตติภพ แซ่ลี้ Tiger
54 37099 นาย ธนุพล ปรีชารัตน์ ไนซ์
55 37104 นาย พีรดนย์ คำปาลี ก้อง
56 37128 นาย กฤตณัฐ ยันตร์พาณิชย์ น้องกฤต
57 37132 นาย วโรดม ศิริภูวนันท์ น้องภพ
58 37135 เด็กชาย ภัทรดนัย เตจาคำ น้องภูดอย
59 37144 นาย กฤติธี นาปรัง แมมมอส
60 37151 เด็กชาย วรัตน์พงษ์ ดอนดี น้องนิว
61 37166 นาย ราชวรดิฐ กูนา แบงค์
62 37195 นาย เตวิช ปินตายศ มาร์ค
63 37305 นาย อชิระ ว่องชาญอุดม อชิ
64 37346 นาย พัฒนชาติ ชูศักดิ์เหลือง เอิร์ท
65 38377 นาย บัญญาพนต์ ไชยองค์การ บุ่งบุ๊ง
66 39845 นาย นนท์ หัสวรินทร์ นนท์
67 42442 นาย ต่อลาภ อินกองงาม ต่อ
68 42458 นาย สุภเวช คมสาคร เมย
69 36830 นางสาว รณิดา ตระกูลวงศ์ การ์ตูน
70 36907 นางสาว ธัญชนก จินะจันตา ใบตอง
71 36918 นางสาว ชญาภา ธัญญะกรณ์ เฌอเบท
72 36920 นางสาว พิมพ์มาดา วงศ์วรเนตร อาย
73 36922 นางสาว ชนิสรา ขุนแก้ว แสตมป์
74 36941 นางสาว ชญานิน วัฒนศรัย เจน
75 36951 นางสาว พรรณิชา ญาติจอมอินทร์ วิว
76 37200 นางสาว พรนับพัน จักรอิศราพงศ์ น้องเพลง
77 37237 นางสาว นัฐปภัสร์ วรัตถ์ธนิน น้องแทนญ่า
78 37242 นางสาว สุภัจฉรีย์ ทิอุด น้องมูฟวี่
79 37243 นางสาว ชัญญาภัส อุสุยะ น้องพรีม
80 37260 นางสาว ชญานิศวร์ ศรีสวัสดิ์เพ็ญ ทอฝัน
81 37332 นางสาว ปัญยณัฐ คุ้มวิวัฒน์ หมี่หยก
82 37345 นางสาว ไปรยา คำใจสู้ พาย
83 42270 นางสาว รัตนา จันทร์ดอก แนนน่า
84 42280 นางสาว ธันว์ธิดา สุขะปุณณพันธ์ ต้นอ้อ
85 42296 นางสาว ชญานิฏฐ์ ปั้นทอง ชะเอม
86 42401 นางสาว ปภาวรินทร์ ญาสมุทร อิง
87 42439 นางสาว ณิชากร ธรรมเลอศักดิ์ บีม
88 42446 นางสาว ศรัณยา ใบไม้ ต้นฝน
89 42475 นางสาว รพิชญา ณัฐญสุทธา ต้นหนาว
90 42480 เด็กหญิง จินณิชชา จินตสุเมธ อี้ถิง
91 42500 นางสาว พัทธ์วิรา แก้วบุญเรือง ลูกตาล
92 36753 นาย รชต เบญจวัฒนวงศ์ อชิ
93 36755 นาย ธนดล วัฒนชัย ดล
94 36757 นาย เจตนิพัทธ์ ศรีสุวรรณดี เก่ง
95 36766 เด็กชาย กตัญญู ปุสยะไพบูลย์ กองมู
96 36778 นาย ต่อพงศ์ สุทธิมา จุ้ย
97 36780 นาย ดลณวุฒิ หลิมศิวิไล เนท
98 36785 นาย นิธิวัธน์ ภูริชพิสิฐกร ภีม
99 36837 เด็กชาย เนติพงศ์ คำพร สายป่าน
100 36843 นาย ณัฐฐพล สร้อยจาตุรนต์ เอม
101 36851 นาย ภาคิน คุ้มพงษ์ อะตอม
102 36852 นาย วิเศษ แสนสุวรรณา ม้ง
103 36860 เด็กชาย วิริทธิ์พล นทีคีรีกาญจน์ อาจื้อ
104 36888 นาย ภวินท์ มอญแก้ว เครน
105 36900 นาย ณัฐกมล ดวงฤทธิ์ แสตมป์
106 36902 นาย ก้องภพ จุติพรพงศ์ อาร์ม
107 37098 นาย ภูมิณัฐ แสงสิริมงคล ภู
108 37105 นาย นนท์ปวิธ อินต๊ะแก้ว กูเกิ้ล
109 37162 นาย ธัชพล รตะวังกุล น้องแก๊งค์
110 37164 นาย นาอีฟ มีชัย นาอีฟ
111 37165 นาย ธนธร พุทธไทยรัช น้องขุมทรัพย์
112 37174 นาย ก้องภพ สีใจเจริญ น้องไม้
113 37176 นาย กฤษฎิ์ เกตะมะ น้องต้นข้าว
114 37178 นาย พีรณัฐ มูลชัยลังการ์ น้องณัฐ
115 37183 นาย อัมรินทร์ น้อยเผ่า น้องนนท์
116 37301 นาย วสิษฐ์พล เลี้ยงจรูญ ภูมิใจ
117 37348 เด็กชาย ณัฏฐวี เพชรวงศ์ ใจกล้า
118 37479 นาย ภูเบศ วณิชชานัย เจ๋ง
119 39046 นาย ยศกร หมอยา เปรม
120 39056 นาย ศวัช จันทรเศรษฐ ฮัก
121 39865 นาย ณัฏฐภัทร แสงด้วง ต้นน้ำ
122 41419 นาย ธันวาพล ผู้อยู่สุข ก้อง
123 42288 เด็กชาย ปุณณภพ วงษ์ขวัญเมือง ปุณ
124 42409 นาย ธีร์ธวัช พรมจักร์ ออมบุญ
125 42416 นาย ธรัฐพงษ์ สุพรรณพิทักษ์ ต้นฝัน
126 42433 นาย พรรคพล นำบุญจิตต์ ก้อง
127 42461 นาย ชินวร มาลีพัตร ชิน
128 36800 นางสาว ญาณิน กันเขตต์ ภูฟ้า
129 36808 นางสาว ณัฐชา ยศปัน เพลง
130 36814 นางสาว คัทลียา กิจเศรณี เคที่
131 37250 นางสาว อิงฟ้า บูรณะพิมพ์ น้องอิง
132 37469 นางสาว รินรดา นะนิตย์ ชะเอม
133 36752 นาย วริชช์ เชื้อสะอาด ออโต้
134 36773 นาย พลกฤต มหาเทพ ข้าวโอ๊ต
135 36863 นาย ธนโชติ ภูเขา นัท
136 36865 นาย ภูวริศ นิษฐ์ธนกร พี
137 37113 นาย วรดนัย พราหมณโชติ นีโน่
138 37309 เด็กชาย กันตรัต เขมาลีลากุล จีน
139 37311 เด็กชาย อชิระ ประสิทธิ์อยู่ศีล ไทจิน
140 37331 นาย ธรรม์ เลาหพูนรังษี ธรรม์
141 37344 นาย สิรภพ คำใจสู้ ภพ
142 39848 นาย วริษฐ์ วังศพ่าห์ ฮ่องเต้
143 41400 นาย ณภัทร รัตนเดชสกุล ภัทร
144 42408 เด็กชาย สายฟ้า กัมลาศพิทักษ์ ปั๊บ
145 42417 นาย นรัฐพงษ์ สุพรรณพิทักษ์ ดินปั้น
146 42426 นาย พัชรพล นันตา บีม
147 42430 เด็กชาย ถิร งานสุจริต ปิน
148 42459 นาย ภูเบศ เถื่อนวัฒน์ แชมป์
149 42474 นาย กฤตธรรศ แก้วยองผาง พร้อม
150 42499 เด็กชาย กฤษ ฐิติจำเริญพร กฤษ
151 42502 เด็กชาย ณัฐภัทร รักชาติ เฟือง
152 36816 เด็กหญิง ศุภณิจ สรสุชาติ ชะเอม
153 36844 นางสาว สุวรา บุญมาประเสริฐ ต้นข้าว
154 36928 นางสาว ธวัลรัตน์ บุญเป็ง ใบบัว
155 36931 นางสาว นภัสสร หิรัญวิวัฒน์วงศ์ พลอย
156 36936 นางสาว ปัณฑารีย์ โล่โชตินันท์ ปัน
157 36944 นางสาว ธรรศพร เปาอินทร์ ซิงซิง
158 36946 นางสาว พิชญาภัค ศิริรัตน์ แก้ม
159 37090 นางสาว บัณฑิตา เพชรอำไพ บันดี้
160 37217 นางสาว กานต์ระพี ไชยวุฒิ พิม
161 37219 นางสาว กัญญาภัทร หลวงคำ น้องน้ำ
162 37229 นางสาว ธวัลหทัย ชัยคำ น้องอุ๋งอิ๋ง
163 37365 นางสาว นภัสสร หลิดชิววงศ์ เพลง
164 38205 นางสาว ณิชาภัทร รุ่งชัยพร อั่งเปา
165 39842 เด็กหญิง ปรางค์กัลยกร พิชัย ปรางค์
166 41435 เด็กหญิง ปราณปรียา โยธาราษฎร์ มุกกี้
167 42290 นางสาว กษมา แก้วแสง NULL
168 42410 นางสาว อัญชสา เป็กทอง เอแคร์
169 42437 นางสาว ณัฐษิตา อินดี เค้ก
170 42450 นางสาว พีรญาภรณ์ เมธาเวช จ๊ะ
171 42454 นางสาว อรกัญญา จิรสินการิน นะโมเม
172 42482 นางสาว บุญญิสา พันธุ์พิกุล แยม
173 42487 เด็กหญิง กฤติมา บุญซาว แตงโม
174 42494 เด็กหญิง พิมพาภรณ์ พงศ์ทิวาพรรณ นักปราชญ์
175 42495 เด็กหญิง ธัสณันตร์ สิทธิชมภู เพื่อน
176 42497 เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ พ่วงพันสี จิวจิว
177 44190 นางสาว ลภัสรดา ทองคำโสภา แพรว
178 36749 นาย รออริยะ เฮงวัฒนากูล ภูฟ้า
179 36779 นาย กิติภัทร์ อยู่สบาย จูเนียร์
180 36794 นาย ชิษณุพงศ์ วงศ์สุรเศรษฐ์ ซูโม่
181 36848 เด็กชาย วนันธร ปุณวัตร์ มาร์ค
182 36877 เด็กชาย ชินภัทร อะปินะ ตาต้าร์
183 36879 นาย ธนกฤต จงศุภวิศาลกิจ ก้อง
184 36881 นาย วิรุฬหพงษ์ ปัญญาคง เกรซ
185 36885 นาย กิตติพิชญ์ ข้ามสี่ กาก้า
186 36887 นาย สรวิชญ์ ประทีปสว่างวงศ์ จ็อบ
187 37101 นาย กฤตภาส กาญจนหงส์ น้องพีช
188 37127 นาย ศุภกฤต แสนสี น้องพีท
189 37180 นาย วายุราช ใจเจริญ น้องภู
190 37184 นาย ธนกร ธีระวิทยานุกุล น้องนน
191 37187 นาย ศุภวิชญ์ จักรคำปัน น้องสกาย
192 37306 นาย ณัฐพงศ์ สมพฤกษ์ ม่อน
193 37316 เด็กชาย ศักดิภัทร อยู่สุข ต้นเงิน
194 37326 นาย ณัฐภัทร สงวนสัตย์ กาย
195 37336 นาย ณัฐิวุฒิ กันธราช บอส
196 37347 นาย พันธมิตร ตรีถัน ยูดาห์
197 39190 นาย ศิรชัจจ์ แดงนา นีโม่
198 41453 นาย ฐิติวัฒน์ สุวรรณรัตน์ แคน
199 42484 นาย ชัชชัย วรรณศร พีพี
200 43098 นาย กฤตัชณัฎฐ์  อินทรัตน์ วะหิม ข้าวตู
201 36167 นางสาว ชญานิษฐ์ จิตชยา ฟา
202 36812 นางสาว ชนิดาภา ณ เชียงใหม่ ไอติม
203 36908 เด็กหญิง พุทธสุดา ล้อมเขตร์ อิ่มอุ่น
204 36923 นางสาว กอบคำ ใยสามเสน กอบคำ
205 36935 นางสาว ปริศษา ยืนยงกุล ทรายขาว
206 36978 นางสาว คิดดี เย็นใจ คิดดี
207 37201 นางสาว ปุณยาพร ตาแสงร้อย น้องคิม
208 37210 นางสาว ณพัชร์ภรณ์ กิติชัยวรรณวุฒิ พิมพ์
209 37221 นางสาว นรีกานต์ จันทร์เรือง น้องแพรว
210 37223 นางสาว ธาราพร กัณทวี น้องมิ้น
211 37257 นางสาว ธัญญพัทธ์ เชื้อพันธ์งาม น้องฟ้า
212 37328 นางสาว ภูริชญา ดวงปันสิงห์ ว่าน
213 37405 นางสาว พิมพ์รำไพ โถแพ อุ๊กอิ๊ก
214 37436 นางสาว ปภาวรินทร์ เซ็นแก้ว ปริม
215 41444 นางสาว นนทพร ถาเตรียม เพลง
216 42456 นางสาว พรฤทัย ชูสินตระกูล เบลล์
217 42481 นางสาว กัญญ์วรา รังษี มุก
218 43017 นางสาว ธิดารัตน์ ไวว่อง มิ้น
219 43086 เด็กหญิง อนันตญา นวลนิ่ม เพ้นท์
220 44789 นางสาว ณัฐกฤตา ไพรินทราภา ไอติม
221 36761 นาย ณัฐวัตร แก้วจีน เต๋า
222 36768 นาย กันตพงค์ ศุภอุดมฤกษ์ ปุ๊บปั๊บ
223 36776 นาย จักรพงศ์ พาจรทิศ กัญจน์
224 36858 เด็กชาย กฤษณ์ คงพูลเพิ่ม เอิร์ธ
225 36866 นาย วุฒิภัทร เหมือนทอง พีธ
226 36905 นาย เอกธนา พิเกณฑ์ นะ
227 37092 นาย สฤษฎ์ ชมภู บอลแบล
228 37096 เด็กชาย จักรี พินิจพรพรรณ มาร์ค
229 37109 นาย จีรวัฒพงศ์ ณ เชียงใหม่ โชกุน
230 37112 นาย อัครวัฒน์ ปิติพงศ์เจริญ ตุลา
231 37125 เด็กชาย เจตนิพิฐ ดิษฐ์สุวรรณ น้องตั้น
232 37147 นาย ธราธิป เหล่าชัยกุล น้องตี้หลิว
233 37148 นาย นนทวัฒน์ ชัยสุภาพ จูเนียร์
234 37154 นาย ชนกันต์ โนจนานฤดม น้องกันต์
235 37172 นาย สันต์ธร ตาป้อม น้องไตเติ้ล
236 37186 นาย พีรณัฐ คำสุรีย์ บอส
237 37190 นาย ชยุต มาลัยเสี่ยง น้องเจเจ
238 37322 นาย ณัฐพัชร์ ทายะ ภู
239 37338 นาย พฤหัส อุตมะ ทิว
240 37402 นาย ภัทรพล วิถี เติ้ล
241 40638 เด็กชาย ต้นน้ำ กันตีมูล หนุน
242 42485 นาย อภิชา ศรพันปี อิวจัง
243 43024 นาย สรวิชญ์ ทะวงค์ โกวเล้ง
244 43930 เด็กชาย ภาวิช ทองผดุงโรจน์ เปรม
245 36820 นางสาว เสาวภาคย์ ปัญญา มุก
246 36831 นางสาว พิมพ์นภา พานิชวัฒน์ อิงค์
247 36926 นางสาว ระมิงค์ ปรารมภ์ ฟ้า
248 36937 เด็กหญิง ปทิตตา วิริยะรักษ์สันติ เบซ
249 36942 นางสาว จุติณัฏฐ์ จารุกรอภิวัฒิ แพนด้า
250 36950 นางสาว เขมิสรา ผาภูมิ โรส
251 36958 นางสาว พัทธภรณ์ หมั่นเสมอ ลูกปัท
252 37205 นางสาว กชกร ไชยขันแก้ว น้องแพร
253 37225 นางสาว ชัชลิตา ทัพผดุง แพรวา
254 37236 นางสาว จิรัชญา นวลแก้ว น้องชมพู่
255 37255 นางสาว สิริกมล เหมือนขวัญ น้องเบสท์
256 37256 นางสาว วรินยุพา ผิวปัญญา มาย
257 37314 นางสาว ณิชชา ศิริสาร ณิชชา / Atom
258 37317 นางสาว ณัฐวดี สีจันทร์ เจแปน
259 37351 นางสาว ชวัลลักษณ์ คุณยศยิ่ง เอิร์น
260 38244 นางสาว ภัสส์ธนันท์ อุปราสิทธิ์ ปรองดอง
261 43018 นางสาว ธัญญธร ธีระกุล ปอย
262 43079 นางสาว อภิชญา อินต๊ะ น้ำตาล
263 43085 นางสาว ณิษาพัชญ์ นิธิรัตนพันธ์ ครีม
264 43097 นางสาว โนโซมิ คิมูระ เค้ก
265 43924 นางสาว ทิฆัมพร สุขนิตย์ เคท
266 36771 นาย อชิระ ลัมจันทร์ เซฟ
267 36775 เด็กชาย จักรพงศ์ พรหมตัน ภูผา
268 36781 นาย พงศ์พิสุทธิ์ วุฑฒิเดช อู๋
269 36854 นาย ณฐพงศ์ บุณยรัตพันธุ์ จ๊อบแจ๊บ
270 36862 นาย พิสิษฐ์ ชัยวิรุฬห์วรกุล นนท์
271 36868 นาย รุจณ์ เรืองรำไพกุล รุจณ์
272 36878 นาย ภูเบศ คุณารัตน์ กัน
273 36895 นาย ธนโชค ปราโมกข์ชน จิง
274 36896 นาย พีรณัฐ ธนสุวรรณกุล พี
275 36901 นาย วรวิทย์ เหล็กกล้า ไอซ์
276 37102 นาย กฤษณ์ เอมศิรานันท์ โชกุน
277 37130 นาย เศกสิทธิ์ พุทธวงศ์ แทน
278 37137 นาย สัภยา อภิสิทธยากร ยา-ยา
279 37158 นาย ณภัทร ศรีสวัสดิ์ น้องนีโม่
280 37163 นาย จิตติพัฒน์ เอกสุวรรณ น้องเคน
281 37173 นาย พนิตติณห์ ชัยชนะ น้องติณท์
282 37182 นาย ชนพชร เกตุสม น้องพลับ
283 37299 นาย ทิพย์ภารักษ์ ณ เชียงใหม่ ตุ้นหนุน
284 38195 นาย ชนาธิป จันทรจำนง เอิร์ธ
285 38212 นาย ฉัตรมงคล โปธา บิ๊ก
286 42396 นาย วีรชัย ปะแก วี
287 42488 นาย รวีโรจน์ พัฒนากรเกษม เฟอร์กี้
288 43012 นาย แดนไท โกสุรัตน์ แดน
289 43915 นาย ธนิก พิสิษฐ์ชลกาญจน์ ซีน
290 36804 นางสาว รัฏฐ์นลิน ราชจินดา อินดี้
291 36813 เด็กหญิง กชกร วุฒิอรรถสาร โฟกัส
292 36833 นางสาว กิมคั้น สลิล กุสุมภ์รัชพฤกษ์ ซูซู
293 36911 นางสาว ธัญวรัตม์ สุวรรณจันทร์ ธัญ
294 36919 นางสาว กนกรดา หาญผจญศึก ลูกตาล
295 36943 นางสาว กุลพัฒณ์ จันทร์แก้ว ใบเฟิร์น
296 36959 นางสาว กมลชนก ต๊ะเพย กลอย
297 36961 เด็กหญิง ธันย์ชนก นาคประเสริฐ ใบเตย
298 36972 เด็กหญิง บุษรารัตน์ ธรรมศิริ ก้อย
299 37199 นางสาว นิรัชชา อร่ามวงค์ วาวา
300 37208 นางสาว ไทรงาม ตันตรา น้องต้นไทร
301 37209 นางสาว กัลยรัตน์ จิรเศวตวิมล น้องน้ำตาล
302 37218 นางสาว รมณ์ธียา คำสุภา น้องหม่อนไหม
303 37227 นางสาว กัญชรส มีรัตน์ น้องเนย
304 42501 นางสาว ขณิฐ วงศ์ชัย ขิม
305 43015 นางสาว พรลภัส คำเงิน แยมมี่
306 43016 นางสาว ญาณิฐา เงาโสภา โอชิ
307 43019 นางสาว พันธิตรา พร้อมเที่ยงตรง เฟรชชี่
308 43068 นางสาว กฤติยาพรรณ เรือนวงค์ เจี๊ยบ
309 43096 เด็กหญิง โศภิตา อินแจ้ แตงกวา
310 43936 นางสาว ชญานิศ คนคล่อง ออมสิน
311 36751 นาย ชณนบ สมขาว สตางค์
312 36795 นาย ชนวีร์ พิศาลวารี พีท
313 36880 เด็กชาย รัชชานนท์ รินแสงปิน ข้าวโอ๊ด
314 36891 นาย กาญจนวิทย์ คำพุก โฟล์ค
315 36904 นาย ณัฐนนท์ ดวงวรรณา แบมบู
316 37089 นาย ภูวเดช ฝั้นศรี น้องเหนือ
317 37100 นาย กฤตนัน หินหนุน โฟโต้
318 37106 เด็กชาย รัชานนท์ จงสุข โชกุน
319 37141 นาย สุมาณิล ขัติคุณ น้องข้าวกล้อง
320 37149 นาย จิณณพัต อรัญยกานนท์ นุ๊ก
321 37193 นาย ธีรภัทร วิทยาอารีย์กุล ธี
322 37194 นาย ภาณุวัฒน์ สิงห์กันฑ์ น้องโจโจ้
323 37197 เด็กชาย ศุภกร ลีลารุ่งระยับ น้องไนซ์
324 37334 เด็กชาย จักรี เดชชัยกุล แจ๊คกี้
325 37394 นาย จิตรกร วิริยะนุเคราะห์ ฟิลม์
326 37468 นาย นันทวัฒน์ รุ่งเจริญชัยพัฒนา หนุน
327 39061 นาย กอบธรรม สุวานิชวงศ์ หมอก
328 41398 นาย ศุภกร จันทรังษี เพชร
329 42276 นาย ธฤตวัน สว่างเนตร วีโก้
330 42445 นาย ปองพล เอี่ยมมาก กีตาร์
331 43007 นาย รัชชานนท์ ปัญโญ ภูมิ
332 43009 นาย ปรัตถกร ทนันชัย โมเดล
333 43021 นาย วรณัฐ วันตุ้ย การ์ฟิวส์
334 43099 นาย ชวกร อรุณกวินชัย เจแปน
335 36791 นางสาว จิณณพัต ปัญญารัตน์ ไข่มุก
336 36802 นางสาว ณิชาภา สุธัญญาวัชชัย เฟรม
337 36825 นางสาว พรไพรรินทร์ ใจเดช โยเกิร์ต
338 36826 นางสาว พุธิตา ทยานุกูล ตา
339 36938 นางสาว แพรวา เตียวกุล หวา-หวา
340 36956 นางสาว ณิชา ถาวรวงศ์ ณิชา
341 36967 นางสาว ณัฐานิษฐ์ วงศ์ศรีใส เหนือ
342 36970 นางสาว พรรษชล ญาติมิตรหนุน เพลง
343 37211 นางสาว จอมขวัญ คมคาย จอม
344 37231 นางสาว พิมพิศา ซังเจริญ น้องโฟน
345 37232 นางสาว ศิริกัลยา เรืองสงคราม น้องครีม
346 37239 นางสาว สุขวสา จันพลับ น้องยีนส์
347 37313 นางสาว โชติกา อินทรนันท์ น้ำทิพย์
348 42406 นางสาว ณัฐชยา กิจธนเดโช แพรวา
349 42423 นางสาว พิมมาดา ไชยชนะ ฟาง
350 43006 เด็กหญิง นงนภัส กุลจลา ซันญ่า
351 43013 นางสาว กานต์พิชชา วงศ์ใหญ่ เหมยเหมย
352 43020 นางสาว นพจิรา นาดี ไออุ่น
353 43023 นางสาว ปาริญ ทิพย์กมล ปินปิน
354 43066 นางสาว อณุภา หมื่นแสน สตาร์
355 36756 นาย ภูฟ้า สิทธิพาณิชย์ พูห์
356 36769 นาย พงศ์พิริยะ ฟู่เจริญ ไทม์
357 36834 นาย เนติ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์ เนต
358 36840 เด็กชาย ชัยวัฒน์ สันติตรานนท์ แตม แตม
359 36847 นาย ภณธน ประเสริฐดี นาย
360 36867 นาย กนิษฐกานจ์ ณ เชียงใหม่ คฤพตั้น
361 36882 นาย กรณ์กวิน ปันมะ กรณ์
362 37087 นาย วรเมธ เฉิง อาเฉิง
363 37107 นาย พีรวิชญ์ บุญแรง กะตังค์
364 37114 นาย ณฐกร รัศมี ซูน
365 37138 นาย จารุกิตต์ เพชรบุรี น้องจาจา
366 37145 นาย กิตติธัช อินถา น้องโบนัส
367 37157 เด็กชาย พีรวัส ศรเผ่า น้องซี
368 37169 นาย ปิติภูมิ เตโม โยเชฟ
369 37177 นาย พันธุ์ธัช แก้วใส น้องซันเดย์
370 37464 นาย อธิภัทร หอมละออ หมูพี
371 42392 นาย กฤษฎธัญ คุณาศิระ กัญจน์
372 36807 นางสาว ณัฐณิชา ปัญจไชยา ปิ่น
373 36810 นางสาว โศภิษฐ์นภา บุณยรัตน์ วรรณลัย ขิม
374 36815 นางสาว แทนใจ สะอาดไพร อิน
375 36824 นางสาว ปาณิสรา ศิริมา ไออุ่น
376 36940 นางสาว รัชดาภรณ์ ชัยชมภู การ์ตูน
377 36952 นางสาว ณ นลิน ธนูศรีรัตน์ น้ำ
378 36960 นางสาว พจน์สิณี จึงสำเร็จการ จีน
379 36966 นางสาว พิชญ์นาฎ กันทอินทร์ นิวตรอน
380 36975 นางสาว ภัคจิรา ผลดี ปิ่น
381 37097 นางสาว เดโบราห์ คำรินทร์ เดียร์
382 37207 นางสาว ภษา ราชวังอินทร์ น้องน้ำแหน่
383 37224 นางสาว ภิรวดี จันทร์แสงศรี น้องอัยย์จัง
384 37248 นางสาว ชญานิษฐ์ มังกรแก้ว น้องน้ำหวาน
385 37253 นางสาว ธาดารัตน์ ยาสมุทร์ ข้าวฟ่าง
386 37254 นางสาว ลัญฉกร เรืองสิทธิพลกุล น้องไอเดีย
387 37259 นางสาว หฤทชนัน กิจนิธิธาดา น้องเปตอง
388 37307 นางสาว แพรธันยา ลาวัลย์ แพร
389 37325 นางสาว กัลยรัตน์ จันทรปรีดา นิ้ง
390 37335 นางสาว ซีซี แฮ็นแลน อาวิเลซ ซีซี
391 37480 นางสาว ภวรัญชน์ จันทโรทัย คิดดี
392 42411 นางสาว ปวันพัสตร์ เอลเล่น เวลช์ แจน
393 42422 นางสาว ธิดาสกุล จันทะวัง เข็ม
394 42425 นางสาว กิตตินัดดา วิภูสัตยา เอิญเอิญ
395 42429 เด็กหญิง ณัฐพลิน คุณาพรชัยพงศ์ ข้าวโพด
396 42470 นางสาว นาราภัทร อุทยาวลี เน็ต
397 42472 เด็กหญิง คาร์เดีย ชัยศรีมณฑล คาร์เดีย
398 36763 นาย ชิษณุพงศ์ เดชคุณมาก ธัญ
399 36764 เด็กชาย ณภัทร เกียรติไชยากร ทิกเกอร์
400 36770 นาย วัฒนพงษ์ อุทธโยธา บีม
401 36789 นาย ชยวรรธน์ เฉลิมลาภอนันต์ ธีร์
402 36839 นาย กิตติคุณ พนมธิติกุล แซม
403 36889 นาย ทิวทัศน์ สารรัตน์ ทีออฟ
404 36890 นาย ธนกฤต จันทร์สุวรรณศร ปิงปิง
405 36898 นาย คณิน รักแก้ว คิม
406 37126 นาย ดุษฎี อภิวงค์งาม น้องภูเขา
407 37295 นาย วรนน นันตาพูน ออสติน
408 37300 นาย ปุญญพัฒน์ คนอยู่ พีร์
409 42420 เด็กชาย ระวีร์วัชร์ เชาวนพูนผล ริว
410 42424 นาย พชร กัณธิจัย เบส
411 42453 นาย สิทธา โพธิ์ทองสุนันท์ มิ่ง
412 42473 นาย ณัฐพัชร์ วรชยุตพงศ์ วิน
413 42489 นาย จักรกฤษณ์ ธนะขว้าง เกมส์
414 36796 นางสาว จอมขวัญ ชูเลาตระกูล จอม
415 36799 เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ ไชยโรจน์ เนย
416 36823 นางสาว นัฐภัสสร เสวะกะ น้ำปิง
417 36853 นางสาว วิศาขา แสนสุวรรณา แม้ว
418 36913 นางสาว ธนัทนุช อินทร์วงศ์แก้ว เข็ม
419 36914 นางสาว กานต์ธิดา กายี เกรซ
420 36927 นางสาว กวิสรา คนกล้า อิ๊น
421 36933 นางสาว เชรีย์ ประจงทัศน์ ใบปอ
422 36945 นางสาว ปริยากร มิทธิศร พิกเล็ต
423 37215 นางสาว พฤกษา คุณาศิระ น้องเหนียม
424 37240 เด็กหญิง พิมพ์พิศา วงค์พิตรพิบูลย์ น้องถิงถิง
425 37303 นางสาว ปุณณมาส วงศ์ชมภู พลอย
426 37341 นางสาว ปุณยิศา กันทะไชย โตเกียว
427 37343 นางสาว น้ำมิ้น นุ่มมีศรี น้ำมิ้น
428 38211 นางสาว ปุญญพัฒน์ ทองแท้ ปุญ
429 39873 เด็กหญิง อภิสิริ เฉลียวเกรียงไกร ขมิ้น
430 40567 นางสาว ชัญญานุช เชียงเงิน เฝิง
431 41397 นางสาว พิชามญชุ์ เต็งเจริญสกุล บีม
432 41414 นางสาว กัญญาณัฐ ภาคีธง เพชร
433 42393 นางสาว ชาลิสา อั้งอารีย์ โดนัท
434 42404 นางสาว ภัทรวดี หล่อดี ภัทร
435 42419 เด็กหญิง เปี่ยมปิญา ทองสุข ยีนส์
436 42421 นางสาว ณิชาพัชร์ บัณฑิตกุล บันจี้
437 42444 นางสาว มนัสนันท์ ลักขณาวงศ์ ซีซี
438 42452 นางสาว ศิรดา เกตุแพร แพรไหม
439 42465 นางสาว เกวลิณ ทั่งน้อย เค้ก
440 42471 นางสาว ณภัสศิริ นนทพัฒน์โอภาส ผ้าไหม
441 42496 นางสาว นันท์นภัส บัญญัติโลก ธีกานต์
442 36841 นาย ต้นตุลา เขื่อนนิล ปลั๊ก
443 36872 นาย ณัฐดนัย จินดาแดง เน็ค
444 36876 นาย เจตนิพิฐ วงศ์การณ์ ปุ๊ปปั๊ป
445 37152 นาย รัชกาล โป่วพิกุล น้องภู
446 37175 นาย อิทธิพัทธ์ ขอดแก้ว น้องโบนัส
447 37181 นาย ตั้งปณิธาน เสตังคะบุตร น้องเทปเป้
448 37185 นาย พจน์ แซ่เฮง น้องอู๋
449 37385 นาย สิรวิชญ์ เหลืองอิงคะสุต ทริสตั้น
450 37428 นาย ภูสยาม สุรินทร์รัตน์ ลีวายส์
451 38206 นาย กฤษิกร สัมบุณณานนท์ เบเบ
452 39861 นาย พรรวินท์ ทิมัน พร้อม
453 42394 นาย ธรรศ ธัมมิกานนท์ กุนซือ
454 42395 นาย ภาณุวัฒน์ เชื้อผู้ดี ปริ้นเตอร์
455 42398 นาย วุฒิภัทร เดชอานันท์ภร พีพี
456 42407 นาย นภัทร ศรีนา ต๋อ
457 42428 นาย ภควัต วัฒนาหาญนุวัฒน พีพี
458 36805 นางสาว ศุจีภรณ์ ห่วงไธสง คูณ
459 36809 นางสาว ณัฐธิดา อุดมศรี แพร
460 36811 นางสาว นันทัชชา ถิรัตตยศ มะตูม
461 36832 นางสาว ปัญณพร กาวิล ใบไผ่
462 36909 นางสาว ธนพร โกสีย์เจริญ โดนัท
463 36930 นางสาว พนิตพิชา เทพมาลา ฟ้าใส
464 36934 นางสาว ณิชกานต์ เพ็งรัตนา แซนดี้
465 36939 นางสาว สุพิชฌาย์ สุติคา โบ
466 36964 นางสาว จินห์จุฑา สิทธิพาณิชย์ ใบบัว
467 37214 นางสาว สุธินันท์ ใจมูล น้องพิ้งค์
468 37216 นางสาว ภัสร์วรา สิริประภวิษณุ์ น้องชมพู่
469 37233 นางสาว ศิรประภา แก้วใจ น้องจอม
470 37247 นางสาว ชญากานฑ์ มังกรแก้ว น้ำตาล
471 37252 นางสาว ปวริศา นุสุภะ น้องเฟรนด์
472 41424 เด็กหญิง ปพรรณพริมา ธรรมสถิตย์ เทียนนี่
473 42300 เด็กหญิง วรหทัย ปลื้มฤดี หนมจีน
474 42403 นางสาว พิชชากันต์ วังสถิตธรรม โบนัส
475 42412 นางสาว อรปรียา โหรา ปูนใส
476 42413 นางสาว เพมม่าลูซี เค็ดเวิร์ด เพมม่า
477 42432 นางสาว ชุติกาญจน์ ต่วนเอี่ยม ฟ้า
478 42440 นางสาว กุลนิษฐ์ เจริญศิริ แบมบู
479 42447 นางสาว สิรภัทร ไชยวงค์ โบนัส
480 42462 นางสาว ฉันท์หทัย ก้านเหลือง มะนาว
481 42463 นางสาว เจนจิรา ชุ่มปี เจนนี่
482 42464 นางสาว ตุลยาพร บั้งเงิน หมูนุ่ม
483 42468 เด็กหญิง จันทณิสา นีน่า เตมิยาคาร นีน่า
484 42493 เด็กหญิง ภูริชญา สุมณศิริ ช่อเอื้อง
485 42503 นางสาว ฑิฆัมพร แสงคำ ซีซาร์
486 36759 นาย ปถมพงศ์ หาญใจ เอก
487 36762 นาย ไตรภพ แก้วจีน ต่อ
488 36774 นาย ณพัชร จารุจินดา การ์ฟิลด์
489 36784 นาย พุฒิกุล จักรแก้ว ฟลุค
490 36786 เด็กชาย ติณพัตน์ เมืองเดช อุลตร้า
491 36793 นาย โชติพัฒน์ จันทรจำนง บอส
492 36850 นาย พชร เป็งธินา เสือน้อย
493 36857 นาย นนทพัทธ์ ตรีวัฒนาวงศ์ ซานต้า
494 36884 นาย ธนาธิป วิจันทร์ตา แทน
495 37111 นาย นนธวัฒน์ ศิลปพิบูลย์ น้องนน
496 37124 นาย กฤษฎิน ศรีวิชัยวงค์ น้องสตางค์
497 37134 นาย ออมทรัพย์ ชัยมงคล น้องออม
498 37159 นาย ธนกฤต สีแสง เดียร์
499 37161 นาย กฤชคุณ ปภัสชัยโสภณ แอปพอช
500 37188 นาย สรวิชญ์ ศรีนิ่ม บูม
501 37189 นาย พชร ตันวุฒิ น้องเจได
502 37191 นาย ภูพิงค์ แก่นแก้ว น้องพูห์
503 37249 นาย ภควัฒน์ บุญเรือง น้องอัพ
504 37312 นาย ธราธิป สุธาพันธ์ ทิเบต
505 37337 นาย ธนกร ปัญญาราช เอิรท์
506 37386 นาย นนทิวัชร ครินชัย ก้อง
507 37391 นาย จิตติภัธฆ์ จิตมั่นชัยธรรม ซัน
508 37439 นาย วีรภัทร แก้วเทพ บอส
509 38224 นาย ชาตรี พรฟ้าสถิตวงค์ ตรี
510 36827 นางสาว ปิยจิต เรืองศรี เนย
511 36829 นางสาว ธัญพร อริยภิญญา ใบเฟิร์น
512 36883 นางสาว หริณลักษมณ์ บัลลังก์ อิง
513 36917 นางสาว ปณิชา ขัตติยะ ไอซ์
514 36955 นางสาว ศุภิสรา เร่งถนอมทรัพย์ มู่หลาน
515 36962 เด็กหญิง ธัญชนก ภักดีจิตร ครีม
516 36965 นางสาว ธนัชชา ไพโรจน์ แป้ง
517 37088 นางสาว พิมพ์ชนก แก้วตา สตางค์
518 37091 นางสาว ศรัณรัตน์ ยืนยงธรรม หยก
519 37226 นางสาว ณัฐณิชา วนะภูติ น้องปอฝ้าย
520 37235 นางสาว ณิชากร โมตาลี น้องกอว่าน
521 37304 นางสาว สุลักษ์คณา รุจาคม ฝ้าย
522 37308 นางสาว ปิยวรารัตน์ นราสิทธาโชติ ใบบัว
523 37333 นางสาว สุภาสิณี ดวงสุวรรณ พลอย
524 37339 นางสาว ณัฎฐ์อาภา อาษากิจ นุ๊ก
525 38266 นางสาว เคเซีย เจยานา เนตั้น เคซ
526 42391 นางสาว ณิชา ไซโต มิกิ
527 42505 นางสาว ปิยะพัชร อารีโอ๊ด ออม
528 43008 นางสาว พัฒน์ณสรณ์ นนทะเปารยะ พลอย
529 43010 นางสาว ปนิดา สว่างเนตร แพน
530 43082 นางสาว ปัณฐ์ณธร แก้วคง ฟิวเจอร์
531 36529 นาย ภีมพสิษฐ์ จีระนันตสิน นอร์ดแดป
532 36750 นาย ณัฏฐ์พล โรจนบุญธรรม โชกุน
533 36754 เด็กชาย อชิระ สมร ไท
534 36777 เด็กชาย อรรถพันธ์ กันธรรม โอทอป
535 36782 เด็กชาย พีรวัส ชัยแก้ว พีส
536 36835 นาย บดินทร์ ตั้งตระกูลกันธา โมโม่
537 36842 นาย ชเนศ สุรพงศ์วาณิชกุล จอม
538 36849 นาย ปรัชญ์ ดวงสุวรรณ์ อะตอม
539 36869 นาย ชยานันต์ อินต๊ะวงค์ เฟิร์ส
540 36871 นาย วรกมล สวาสดิ์ญาติ เพียว
541 36874 นาย กิตติพงศ์ โวหาร โฟโต้
542 36915 เด็กชาย รัชภูมิ พรหมเรืองฤทธิ์ ที
543 37117 นาย นันทพงค์ นันทอน เอก
544 37118 เด็กชาย พีรพัฒน์ สิทธิปัญญา แชมป์
545 37131 นาย วรยุทธ พลดวงคำ น้องเวสป้า
546 37133 นาย ธัชกร ยี่สุ่นแซม น้องข้าวปั้น
547 37142 นาย ธณกฤต นิลยกานนท์ ไอซ์ซี่
548 37168 นาย ธาดา กิจบุญชู คุ้น
549 37296 นาย อภิวิชญ์ ทองเอม อาร์ต
550 37310 นาย คฤโฆษ คงเสถียรพงษ์ พร้อม
551 37318 นาย กันต์กวี เสนะกูล กันต์
552 37330 นาย ธนะวัฒน์ ทองขาว ต้นกล้า
553 43081 นาย กฤตพัส อินทารักษ์ ท๊อบเทน
554 43083 นาย จิรภัทร ตันสุ ฟอร์ด
555 36783 นางสาว ชวัลนุช อนุกูล ชิงชิง
556 36801 นางสาว ศุภิสรา เฟื่องปรางค์ เกรซ
557 36803 นางสาว เดือนธันวา ชัยสาร ปุ๊บปั๊บ
558 36817 นางสาว พิมพ์วลัญช์ สุขะศิริ แพม
559 36821 นางสาว นิชาภา หาญเจริญกิจ นุนิ
560 36828 นางสาว ธัญลักษณ์ ไล้พูนทรัพย์ ใบเตย
561 36910 นางสาว ภาวิณัฐชนี วงศ์คำปวน ปังปอนด์
562 36921 นางสาว เมธาวี กลั่นกลิ่น มายด์
563 36929 นางสาว กัญญาวีร์ วจนะสัตย์ เนอร์พอ
564 36968 นางสาว จิรัชญา เชื้อกันทา แตมป์
565 36969 นางสาว ปภาวี ไตรรัตนโชติ เฟิร์น
566 37095 นางสาว นันทิตา บุญโรจน์วงค์ ไหมแก้ว
567 37230 นางสาว นันท์นภัส นันตี น้องนาเดีย
568 37238 เด็กหญิง ภคพร อุตระแจ้ น้องตะวัน
569 37244 นางสาว จินต์จุฑา วิรัตน์เกษม น้องไอซ์
570 37302 นางสาว ญาณิศา เก้าเอี้ยน หมิง หมิง
571 42460 นางสาว นภิสา งามพสุธาดล ไออุ่น
572 43011 นางสาว สโรชา กาญจนดิฐ บุ้งกี๋
573 43084 นางสาว เพชรรุ้ง เอกะกุล ลูกหยี
574 43226 นางสาว จิตรลดา วิริยะอุดมศิริ กะทิ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ