ชื่อรุ่น PALS ' 81-24 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 205 คน
# 2524M6 ประธานรุ่น : คุณเถลิงศักดิ์ มั่งมูล
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 14341 นาย จักรพันธ์ ศักยพันธ์ สหายก้อง
2 9756 คุณ อิทธิพล เรือนคำ ป้อม
3 9793 นพ. สมชาย กลิ่นนวม ต๋อง
4 13428 คุณ กฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ บีเจ
5 9766 คุณ กุญฑี สุวรรณหล่อ ตู๋
6 14290 คุณ กุณฑล ขจีจิตร แนน
7 12079 คุณ เกรียงฤทธิ์ ผิวเหลือง เงาะ
8 14275 คุณ เกษรา แก้วมณีนวล
9 9775 คุณ เขมนันท์ (เขมฤทธ์) หัสศิริ หนอ
10 14269 คุณ จรรยา รัตนวิภา ( แซ่อุ่ย ) หน่อย
11 14270 คุณ จันทร์สุดา รุ่งเรืองวงศ์(กาวิล) มุ่ย
12 14464 คุณ ใจฟ้า เฮงวัฒนากุล (อักษรศรี) ฟ้า
13 10676 คุณ ชาติชาย กลางชัย หม่ำ
14 14294 คุณ ณรัฐ วาระเลิศ หนึ่ง
15 9703 คุณ ณัฐวุฒิ สุทธศิลป์
16 0 คุณ ณัฐวุฒิ เหลืองทอง หนุ่ม
17 14321 คุณ ดาราวรรณ แสงศร นก
18 14250 ดต. เถลิงศักดิ์ มั่งมูล
19 13403 คุณ ทศพล ตะริโย โอ่ง
20 9728 คุณ ธวัชชัย เดชาเชษฐ์ เบิ้ม
21 14228 คุณ บงกช ตุวานนท์ ออย
22 11784 คุณ พงษ์ศักดิ์ รัตนวิภา อ๊อด
23 14307 คุณ พาสนา ด่านอุตรา(ผโลศิลป์) นาย
24 14265 คุณ พุทธิรา เรืองศิริ หน่อย
25 0 คุณ เพชรา ดวงจิตต์
26 14305 คุณ มนตกานต์ สุประดิษฐ์ ต่าย
27 14342 คุณ มานิศา ทิพยมณฑล ออน
28 14339 คุณ รวงทอง พุทธิกุล
29 9760 คุณ รอยล เฮงวัฒนากุล ย่อย
30 14327 คุณ รัตนา ธนภัทราวงศ์ กุล
31 14432 คุณ วิมลรัตน์ สุทธิธนกุล (พวงสุวรรณ)
32 9810 คุณ วีระศักดิ์ รุ่งเรืองวงศ์ แอ
33 14331 คุณ ศุภลักษณ์ ชมนันต์
34 9690 คุณ สาโรจน์ นิมมานวัฒนา โรจน์
35 14243 คุณ สิรินาถ ปั้นทอง ต่าย
36 9750 คุณ สุทัศน์ ศิริกุล
37 13446 คุณ อนุชิต เจียวิริยะพันธ์ ชิต
38 11822 คุณ อนุสรณ์ สมศิริ ช้าง
39 11142 คุณ อภิชาติ ไพยารมณ์ ใหญ่
40 14213 คุณ อุปถัมภ์ อินทรบุรี
41 13673 คุณ โอภาส นาคหฤทัย
42 14434 คุณ สุธรรมา แก้วมณี(กัญจน์นพ) แก้ว
43 0 คุณ รัฐ วาระเลิศ
44 14334 คุณ กรรณิการ์ เจริญสุข
45 9716 ร.อ.อ. กรี เดชชัย ป๊อป
46 14260 คุณ กฤษณา มุงเมือง
47 14268 คุณ กุสุมา องคะสุวรรณ ปอง
48 11837 คุณ ไกรวุฒิ เลิศเกษม ไพโรจน์
49 13895 คุณ ไกรศักดิ์ ขัดคำ เบิ้ม
50 14287 คุณ จารุวรรณ ชำนิวิภัยวงค์
51 14233 คุณ จิตรา เกิดเพ็ชร
52 14322 คุณ จิรภา พฤกษิกานนท์ ยุ้ย
53 14253 คุณ จิรานุช ทิพย์มาศโกมล จิ๋ม
54 14264 คุณ จิราภา ตั้งเบญจากุล
55 14344 คุณ จุไรรัตน์ ชาวโพธิ์หลวง เปิ้ล
56 13431 คุณ จุลพงศ์ ตียาคม
57 13450 ผศ.นพ. เจษฎา สิงห์เวชสกุล
58 10651 คุณ เฉลิมศักดิ์ โตสงวน
59 14302 คุณ ชนิดาวรรณ อ่ำเอี่ยม
60 14308 คุณ ชมพูนุช วงศ์จันทรา
61 14291 คุณ ชวนพิศ แสวานี เต๋า
62 9739 ดร. ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น เอ๋
63 10698 คุณ ชัยสิทธิ์ ศิลมัย ตุ่ย
64 13657 คุณ ชาญณรงค์ ถูกแผน อ๊อด
65 11800 คุณ ชินชาย ซื่อพิทักษ์มงคล หยอย
66 9819 คุณ ชีวา ประทุม
67 14254 คุณ โชคดี เทพวีระ
68 11805 คุณ ณัฐินันท์ วงค์วรรณ โน๊ต
69 14310 คุณ ดารา มหาวรรณ
70 14345 คุณ ดำรง นิธิพิพัฒนโกศล
71 9780 นพ. ดุลย์ ดำรงศักดิ์ น้อย
72 14447 คุณ ดุษฎี ยุรยาตร์ ( ดุจศิริยากร) เอ๋
73 9746 คุณ ถนอม แซ่จิว
74 14256 คุณ ทรงชัย ตนดี
75 13425 คุณ ทนงศักดิ์ มากวงศ์นาค แอ๋ง
76 11523 คุณ ทักขไนย กองแก้ว แอ๊ด
77 10271 ดต. ทินกร กุสุมภ์ราชกิจเจริญ แก
78 9732 คุณ ธนวัต(ธงชัย) สินสดวก ตู่
79 11580 คุณ ธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ ตุ้ย
80 9699 คุณ ขรรคจิต คุ้มสอน โอม
81 9711 คุณ ธัญญา ภาวะเดช
82 14237 คุณ ธิดาลักษณ์ จันทร์ดี (ปิ่นสุวรรณ) แนน
83 9820 คุณ ธีระยุทธ แซ่จิว เกี้ย
84 13430 คุณ นคร ปฐมนุพงค์
85 11058 คุณ นปฎล อุดมสินค้า
86 14242 คุณ นภาดล อินทนันท์ น้องหน่อย
87 14283 คุณ นฤมล เลิศวิริยะพันธุ์
88 9812 คุณ นิพันธ์ ปัญจไชยา
89 14255 คุณ นิลรัตน์ สหายสุข(มาลารุ่งเรือง) ตู่
90 9948 คุณ นิวัติ เวทศักดิ์ ปุก
91 14281 คุณ นิเวศ สดศรีวิบูลย์
92 14306 คุณ นุชนารถ หน่อคำ
93 14272 คุณ นุศรา ศุภกิจเจริญ (จารุพัฒนสิริกุล) นุช
94 11471 คุณ ประเดิม เครือศรี
95 14234 คุณ ประนอม ศิริไกรวัฒนาวงศ์ อร
96 14467 คุณ ปริศนา พงษ์พิกุล
97 14314 คุณ เปรมจิตต์ สวนศิลป์พงษ์
98 12480 คุณ เปี่ยมสุข สุทธปรีดา หนึ่ง
99 14313 คุณ ฝองผกา มหาวัจน์
100 9733 คุณ พงศธร ณ ลำพูน นิก
101 14311 คุณ พจนา ขันทรักษ์
102 14312 คุณ พรพิมล กรโกวิท
103 14251 คุณ พรเพชร สุวรรณธีรางกูร
104 14244 คุณ พรรณเพ็ญ แสงใส
105 14277 คุณ พรรณเพ็ญ คำวิชัย
106 14303 ทญ. พรระวี ภู่เจริญ ป๋อง
107 14299 คุณ พัชรา การัตน์ ฟ้า
108 14258 คุณ พิมพ์วดี ไชยศร
109 14292 คุณ พิราวรรณ วรรธนะจิตติกุล หน่อย
110 14279 คุณ พิษณุ นิมาชัยกุล
111 14338 คุณ พิสมัย วรรณเกียรติ
112 14288 คุณ พีร ทนันต์ชัย
113 14349 คุณ เพชรินทร์ อุดมทรัพย์
114 14274 คุณ เพ็ญศิริ เนตรตระสูตร
115 13628 คุณ ไพศาล ติระชูศักดิ์
116 10677 คุณ ภาสกร จริยาวัฒน์
117 9721 คุณ ภาสกร จันทร์ดี
118 10219 คุณ ภูวดล ทิพยมณฑล แป๊ต
119 13909 คุณ มณเฑียร ยาวุฒิ
120 14301 คุณ มณทา เภาวัฒนาสุข
121 9712 คุณ มนตรี ชีโวนรินทร์
122 14337 คุณ รมณ (มรกต) ปัญปรีชา แหวว
123 14266 คุณ มัลลิกา จันทวงศ์
124 14333 คุณ มาโนด ศรีนุ
125 14282 คุณ เมธิณี บ้านกลาง
126 13455 คุณ ระพีพัฒน์ ใจแก้ว
127 14248 ภ.ญ. รัศมี วิมลสันติรังษี(แซ่ซิว) หมี
128 14252 คุณ รุ่งพร ชวนไชยสิทธิ์
129 11836 คุณ รุทธิรงค์ วาฤทธิ์
130 14329 คุณ เรืองไร ตียากรณ์
131 14239 คุณ ลักขณา ภานุวงค์
132 10697 คุณ วรเชษฐ์ สัจจาลักษณ์ ปุก
133 14280 คุณ ฐิติญา(วรนุช) อิ่มเกียรติ
134 9955 คุณ วรพจน์ พุ่มตระกูล หนู
135 14309 คุณ วรรณิกา จิตตางกูร
136 14285 คุณ วรรณิกา จิติไพโรจน์
137 10248 คุณ วรวิทย์ วัฒนวาณิชกร อิ๊ว
138 9781 คุณ วัขรพงค์ เชียววานิช
139 9723 คุณ วัฒนา มโนวงค์
140 14247 คุณ วันทนา คู่เจริญถาวร
141 14347 คุณ วาสนา ยะอนันต์
142 10679 พ.ต.อ. วาสิทธ์ บางท่าไม้
143 9782 คุณ วิชชุกร กลันทะกะสุวรรณ
144 13483 คุณ วิภู กฤษณุรักษ์
145 13663 คุณ วีระชัย ฉัตรตระกูล
146 14348 คุณ ศรีจันทร์ เกียรติพลพจน์
147 14235 คุณ ศรีประไพ เป็งบุญมา
148 13917 คุณ ศรียนต์ ชัยจำรูญพันธุ์
149 14293 คุณ ศิริพร วงศ์จันทรมณี มี่
150 9771 คุณ ศุภกาญจน์ สุภา
151 10327 คุณ ศุภฉัฐ ชัยปินชนะ
152 9706 คุณ ศุภชัย หวงสุวรรณกร
153 12059 คุณ ศุภเลิศ อุ้ยตระกูล
154 14336 คุณ สมชัย เวชคุณานุกูล ปุ้ย
155 9740 คุณ สมพร สมบูรณ์ โต
156 12519 คุณ สมิส จริงเข้าใจ
157 14273 คุณ สฤษดิ์ชัย ฐิตวัฒนกุล
158 14241 คุณ สหัสธารา หาญใจ
159 9797 คุณ สัญญลักษณ์ กันเขตต์ ขาว
160 14236 คุณ สายพิณ วัยสุนีย์
161 14469 คุณ สาวิตรี ชัยรัต
162 14257 คุณ สินีนาฎ ประภาวิทย์
163 14227 คุณ สิริรำไพ โสมวงค์
164 9754 คุณ สุขุมชาติ กาญจนกามล
165 14346 คุณ สุจินดา วรวุฒิวิทยา
166 13585 คุณ สุชาติ พัฒนาวิทยานนท์
167 12552 คุณ สุทธิชัย วงศ์รจิต หมู
168 11140 คุณ สุทธิชัย สุภัคกุล แดง
169 9737 คุณ สุเทพ ซิงห์
170 14276 คุณ สุนิสี อุดมศรีรัตน์
171 14298 คุณ สุภาพร ไพศาลสุวรรณ
172 14304 คุณ สุภาภรณ์ ทองคำ
173 14278 คุณ สุภาภรณ์ วิมลสันติรังษี เล็ก
174 9817 คุณ สุมนชาติ ยาวิราช หนุ่ย
175 14427 คุณ เสาวภา ศิริพินท์
176 9719 คุณ โสรัจ สุขถาวร
177 11457 คุณ อธิษฐาน วงค์ใหญ่
178 14328 คุณ อนุชัย โนตานนท์
179 10699 คุณ อนุชา พงษ์เรืองเกียรติ
180 14246 คุณ อนุตรา ปังประเสริฐกุล(ทราปัญ) ปู
181 14343 คุณ อมร ทองศรีพงษ์
182 14267 คุณ อรทัย กมลเทพา
183 14296 คุณ อรทัย โอวาทสาร
184 14226 คุณ อรพินท์ หงส์ทอง
185 9803 คุณ อรุณ สุวรรณสารกุล แปลก
186 14263 คุณ อลินี ปรีชาธรรมวงศ์
187 14430 คุณ อังสนา อัครพิศาล
188 14335 คุณ อัจฉราภรณ์ คันธิยารัตน์
189 10726 คุณ อัษฎาวุธ โลหนันท์
190 13518 คุณ อารยะ รัตนานนท์
191 14245 คุณ อารยา สุขประเสริฐ
192 14351 คุณ อารยา วงค์หงษ์กุล
193 11487 คุณ อาสิฎฐ์ ทองเขียว
194 9749 คุณ อำนาจ ปัจฉิม
195 14212 คุณ อิศรา ดิสรเตติวัฒน์
196 14460 คุณ อุดม บำรุงสุข
197 14262 พญ. อุทัยรัศมิ์ เอกอำไพ แมว
198 14231 คุณ อุไรวรรณ โทณานนท์(ณ สุวรรณ) ต้อม
199 14114 คุณ อุษา โมราวงศ์
200 14230 คุณ นิวัชรี วังสุนทร จ๋า
201 9710 คุณ จักรพันธ์ สุทธโทธน อ๊อดดี้
202 9757 คุณ นพดล ปัญญาธิปัตย์ ต้อม
203 9702 นาวาเอก พุฒิพัฒน์ อริยนวศศิกุล(ถิรายุ อินทรศิริธร) ปอง
204 0 คุณ ฐิติญา อิ่มเกียรติ อ้อม
205 9786 คุณ กีรติ (อารีย์) เย็นวงศ์สุข แอ๊ด
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ