ชื่อรุ่น เสาหิน ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 131 คน
# 2489M8 ประธานรุ่น : พ.ต.ท.ธงชัย ทิพยมณฑล
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 3069 คุณ เจริญ วุฒิสรรพ์
2 2079 คุณ เฉลิม สุวรรณรัช
3 2625 คุณ นัดดา กันธะรักษา
4 2158 คุณ ประเทือง เธียรสิริ
5 0 คุณ มานิตย์ โตไพบูลย์
6 2741 คุณ วิโรจน์(เม่งเกีย) เตียไพรัช(แซ่เตีย)
7 0 คุณ ศิริ ชุติมา
8 2820 คุณ สม(อินสม) ขยัน
9 2426 คุณ สมบูรณ์ คำณพัฒน์
10 2145 คุณ อนันต์ ชุติมา
11 2605 พ.ต.ท. ธงชัย ทิพยมณฑล
12 3434 พ.ต.อ. เกษม ศุขพงศ์
13 2908 ร.อ. สุรพล เมธาวิสัย
14 2215 ดร. จำรูญ ไชยลังการณ์
15 3156 คุณ จุฑารัตน์ ลีรพันธ์
16 0 คุณ ช่วย ยะอนันต์
17 3091 คุณ ชาญ บุญเรือง
18 0 คุณ เชลง กัลยาณมิตร
19 0 คุณ เดชา วังซ้าย
20 0 คุณ ทวี ชุติมา
21 3106 คุณ ทวี ศรีชยานุพันธุ์
22 0 คุณ ทวีบุญ ทวีประศาสน์
23 3066 คุณ ทวีลาภ ทวีประศาสน์
24 3576 คุณ ทวีศักดิ์ ศรีวิพัฒน์
25 3152 คุณ นิพนธ์ คันธเสวี
26 0 คุณ นิพนธ์ ตียพันธ์
27 0 คุณ นิวัฒน์ นันทวงศ์
28 3067 คุณ นิวาสน์ จิตมณี
29 0 คุณ บุญธรรม วงศ์สุวรรณ
30 0 คุณ บุญธรรม หวันแก้ว
31 0 คุณ บุญประเสริฐ ณ เชียงใหม่
32 0 คุณ ประผล ศรีเรือน
33 0 คุณ ผจญ นนตระกูล
34 0 คุณ ยุวัติ แก้วเมืองมูล
35 0 คุณ วิสูตร วัฒนโยธิน
36 0 คุณ วีระ สุคันธกุล
37 3109 คุณ สงัด อินทรพิทักษ์
38 0 คุณ สมเสียม รัตนสัค
39 3108 คุณ สลวย วรธรรม
40 0 คุณ สวัสดิ์ หุตามัย
41 0 คุณ สวาสดิ์ ไชยคุณา
42 3078 คุณ สุภร สุคนธสรรพ์
43 0 คุณ สุวรรณ นันทิยา
44 0 คุณ เสนาะ เมตติชวลิต
45 0 คุณ อำนาจ จินดาวงศ์
46 0 คุณ อินทรเฉลียว เลียงพิบูลย์
47 3068 คุณ อุดม ศุภกุล
48 3161 คุณ จากถิ่น ลิลิต
49 2434 คุณ เจริญ เข็มสวัสดิ์
50 3086 คุณ เฉลิมพรรษ์ แพทยารักษ์
51 3406 คุณ ชูศรี ธัมทะมาลา
52 3232 คุณ ดวงคำ แก้วสีมา
53 2629 คุณ ดวงคำ ตะริโย
54 1923 คุณ ดี บำรุงทอง
55 2195 คุณ ทองดี แมทดิสัน
56 3609 คุณ ทองยอด กลิ่นทอง
57 1963 คุณ บุญเติม สิงหเนตร
58 3608 คุณ บุญธรรม จันทรวัชร
59 3601 คุณ บุญเลิศ อุทยาวลี
60 3258 คุณ บุญศรี สุขสามัคคี
61 2900 คุณ บุญศรี อุทัยผล
62 3395 คุณ บุญส่ง คชสินธุ์
63 3523 คุณ ประยูร เสลาวรรณ์
64 2553 คุณ ไพจิตต์ สายเกษม
65 2104 คุณ มงคล ชุติมา
66 3205 คุณ โยธิน จุมปามัน
67 3667 คุณ วิเชียร พงศ์พยุหะ
68 3316 คุณ วิทย์ วราภรณ์
69 3678 คุณ วินิตย์ ฉิมคล้าย
70 2424 คุณ ส่งศรี สุริโยดร
71 3607 คุณ สมชาย สุจินดา
72 2565 คุณ สมบูรณ์ พัฒนวงศ์
73 3233 คุณ สมสเมือง มูลเมือง
74 3459 คุณ สุฏฐ์ วิญญรัตน์
75 2414 คุณ สุภาพ นิมมานเหมินทร์
76 2522 คุณ สุ่ม เทพยเนตร
77 3160 คุณ เสริม วรศิลป์
78 3015 คุณ อำนวย นันทิยา
79 3393 คุณ อินเกตุ อังกะสิทธิ์
80 3110 คุณ เอ็งเซ็ง ตันกิมเส็ง
81 3595 คุณ กริสนะ ผลศิริ
82 3480 คุณ คำมา วงศ์เต็ม
83 2935 คุณ จำรูญ รัตนพิชัย
84 2445 คุณ ชูชัย ชัยรัต
85 3482 คุณ เซงนิตย์ ไตรไพบูลย์
86 2334 คุณ ถนอม ตันติพงศ์
87 3164 คุณ ทวี แซ่หลิ่ม
88 2315 คุณ นิเวศน์ พนายางกูร
89 3409 คุณ บุญเตี่ยม รัตนบุตร
90 3020 คุณ ประจัน สายแก้ว
91 2158 คุณ ประเทือง เชียรศิริ
92 3162 คุณ พรหมมินทร์ ทิจจรัตน์
93 3407 คุณ ไพฑูรย์ อิงค์สุวรรณ์
94 3207 คุณ ไพโรจน์ สว่างเมฆ
95 3206 คุณ เยี่ยม คันธาเวช
96 3602 คุณ ศรทอง ไชยกำเหนิด
97 3163 คุณ สมบูรณ์ ภูมิวิเศษ
98 3710 คุณ สมประสงค์ ปรารถนาดี
99 3208 คุณ สมพร วิโรจน์ดุลย์
100 3481 คุณ สยม รามสูต
101 3535 คุณ สาย ศรีจันทรดร
102 2504 คุณ โสภน ประทุมบาล
103 2853 คุณ อนันต์ เจริญภักดี
104 2431 คุณ อินทร์ศร มรกต
105 2908 คุณ อินทอง เมธาวิสัย
106 3433 คุณ อุทัย ตันจันทรพงศ์
107 3429 คุณ กองคำ ขนุนแก้ว
108 3209 คุณ เกรียงไกร อัมพวรรธณ์
109 3603 คุณ เกษม มาละชัย
110 3434 คุณ เกษม ศุขพงศ์
111 3604 คุณ คล้าย แซ่โง้ว
112 2421 คุณ จตุพงศ์ ณ เชียงใหม่
113 3131 คุณ จรูญ วรมิตร์
114 3720 คุณ ดวงแก้ว อินต๊ะรัตน์
115 3507 คุณ ทองคำ ปัณฑจักร์
116 3472 คุณ บุญช่วย ขจิตตานนท์
117 2148 คุณ บุญชุม ชัยประสิทธิ์
118 3600 คุณ บุญส่ง ศรีจันทร์ดร
119 3211 คุณ พงศ์ศักดิ์ วงศ์สมุทร์
120 3234 คุณ พานทอง มาลากาล
121 2741 คุณ เม่งเกีย แซ่เตีย
122 3467 คุณ สง่า นพสุวรรณ์
123 2189 คุณ สมภพ เวลาฬุกานนท์
124 2818 คุณ สมิต สุขะวัฒนะ
125 2732 คุณ สุภาพ นิลวรรณ
126 3018 คุณ เสน่ห์ เมตติชวลิต
127 3189 คุณ อรุณ ธราวรรณ
128 2060 คุณ อัมพันธ์ สารภีเพ็ชร์
129 2430 คุณ อินทร์สวัสดิ์ มรกต
130 2817 คุณ อุดม ถาวราคม
131 2766 คุณ เอี่ยมศักดิ์(กิมเอี่ยม) เลาหะวิสุทธิ์(แซ่เล้า)
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ