ชื่อรุ่น เสาหิน ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 131 คน
# 2489M8 ประธานรุ่น : พ.ต.ท.ธงชัย ทิพยมณฑล
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 3161 คุณ จากถิ่น ลิลิต
2 2434 คุณ เจริญ เข็มสวัสดิ์
3 3086 คุณ เฉลิมพรรษ์ แพทยารักษ์
4 3406 คุณ ชูศรี ธัมทะมาลา
5 3232 คุณ ดวงคำ แก้วสีมา
6 2629 คุณ ดวงคำ ตะริโย
7 1923 คุณ ดี บำรุงทอง
8 2195 คุณ ทองดี แมทดิสัน
9 3609 คุณ ทองยอด กลิ่นทอง
10 1963 คุณ บุญเติม สิงหเนตร
11 3608 คุณ บุญธรรม จันทรวัชร
12 3601 คุณ บุญเลิศ อุทยาวลี
13 3258 คุณ บุญศรี สุขสามัคคี
14 2900 คุณ บุญศรี อุทัยผล
15 3395 คุณ บุญส่ง คชสินธุ์
16 3523 คุณ ประยูร เสลาวรรณ์
17 2553 คุณ ไพจิตต์ สายเกษม
18 2104 คุณ มงคล ชุติมา
19 3205 คุณ โยธิน จุมปามัน
20 3667 คุณ วิเชียร พงศ์พยุหะ
21 3316 คุณ วิทย์ วราภรณ์
22 3678 คุณ วินิตย์ ฉิมคล้าย
23 2424 คุณ ส่งศรี สุริโยดร
24 3607 คุณ สมชาย สุจินดา
25 2565 คุณ สมบูรณ์ พัฒนวงศ์
26 3233 คุณ สมสเมือง มูลเมือง
27 3459 คุณ สุฏฐ์ วิญญรัตน์
28 2414 คุณ สุภาพ นิมมานเหมินทร์
29 2522 คุณ สุ่ม เทพยเนตร
30 3160 คุณ เสริม วรศิลป์
31 3015 คุณ อำนวย นันทิยา
32 3393 คุณ อินเกตุ อังกะสิทธิ์
33 3110 คุณ เอ็งเซ็ง ตันกิมเส็ง
34 3595 คุณ กริสนะ ผลศิริ
35 3480 คุณ คำมา วงศ์เต็ม
36 2935 คุณ จำรูญ รัตนพิชัย
37 2445 คุณ ชูชัย ชัยรัต
38 3482 คุณ เซงนิตย์ ไตรไพบูลย์
39 2334 คุณ ถนอม ตันติพงศ์
40 3164 คุณ ทวี แซ่หลิ่ม
41 2315 คุณ นิเวศน์ พนายางกูร
42 3409 คุณ บุญเตี่ยม รัตนบุตร
43 3020 คุณ ประจัน สายแก้ว
44 2158 คุณ ประเทือง เชียรศิริ
45 3162 คุณ พรหมมินทร์ ทิจจรัตน์
46 3407 คุณ ไพฑูรย์ อิงค์สุวรรณ์
47 3207 คุณ ไพโรจน์ สว่างเมฆ
48 3206 คุณ เยี่ยม คันธาเวช
49 3602 คุณ ศรทอง ไชยกำเหนิด
50 3163 คุณ สมบูรณ์ ภูมิวิเศษ
51 3710 คุณ สมประสงค์ ปรารถนาดี
52 3208 คุณ สมพร วิโรจน์ดุลย์
53 3481 คุณ สยม รามสูต
54 3535 คุณ สาย ศรีจันทรดร
55 2504 คุณ โสภน ประทุมบาล
56 2853 คุณ อนันต์ เจริญภักดี
57 2431 คุณ อินทร์ศร มรกต
58 2908 คุณ อินทอง เมธาวิสัย
59 3433 คุณ อุทัย ตันจันทรพงศ์
60 3429 คุณ กองคำ ขนุนแก้ว
61 3209 คุณ เกรียงไกร อัมพวรรธณ์
62 3603 คุณ เกษม มาละชัย
63 3434 คุณ เกษม ศุขพงศ์
64 3604 คุณ คล้าย แซ่โง้ว
65 2421 คุณ จตุพงศ์ ณ เชียงใหม่
66 3131 คุณ จรูญ วรมิตร์
67 3720 คุณ ดวงแก้ว อินต๊ะรัตน์
68 3507 คุณ ทองคำ ปัณฑจักร์
69 3472 คุณ บุญช่วย ขจิตตานนท์
70 2148 คุณ บุญชุม ชัยประสิทธิ์
71 3600 คุณ บุญส่ง ศรีจันทร์ดร
72 3211 คุณ พงศ์ศักดิ์ วงศ์สมุทร์
73 3234 คุณ พานทอง มาลากาล
74 2741 คุณ เม่งเกีย แซ่เตีย
75 3467 คุณ สง่า นพสุวรรณ์
76 2189 คุณ สมภพ เวลาฬุกานนท์
77 2818 คุณ สมิต สุขะวัฒนะ
78 2732 คุณ สุภาพ นิลวรรณ
79 3018 คุณ เสน่ห์ เมตติชวลิต
80 3189 คุณ อรุณ ธราวรรณ
81 2060 คุณ อัมพันธ์ สารภีเพ็ชร์
82 2430 คุณ อินทร์สวัสดิ์ มรกต
83 2817 คุณ อุดม ถาวราคม
84 3156 คุณ จุฑารัตน์ ลีรพันธ์
85 0 คุณ ช่วย ยะอนันต์
86 3091 คุณ ชาญ บุญเรือง
87 0 คุณ เชลง กัลยาณมิตร
88 0 คุณ เดชา วังซ้าย
89 0 คุณ ทวี ชุติมา
90 3106 คุณ ทวี ศรีชยานุพันธุ์
91 0 คุณ ทวีบุญ ทวีประศาสน์
92 3066 คุณ ทวีลาภ ทวีประศาสน์
93 3576 คุณ ทวีศักดิ์ ศรีวิพัฒน์
94 3152 คุณ นิพนธ์ คันธเสวี
95 0 คุณ นิพนธ์ ตียพันธ์
96 0 คุณ นิวัฒน์ นันทวงศ์
97 3067 คุณ นิวาสน์ จิตมณี
98 0 คุณ บุญธรรม วงศ์สุวรรณ
99 0 คุณ บุญธรรม หวันแก้ว
100 0 คุณ บุญประเสริฐ ณ เชียงใหม่
101 0 คุณ ประผล ศรีเรือน
102 0 คุณ ผจญ นนตระกูล
103 0 คุณ ยุวัติ แก้วเมืองมูล
104 0 คุณ วิสูตร วัฒนโยธิน
105 0 คุณ วีระ สุคันธกุล
106 3109 คุณ สงัด อินทรพิทักษ์
107 0 คุณ สมเสียม รัตนสัค
108 3108 คุณ สลวย วรธรรม
109 0 คุณ สวัสดิ์ หุตามัย
110 0 คุณ สวาสดิ์ ไชยคุณา
111 3078 คุณ สุภร สุคนธสรรพ์
112 2739 คุณ สุวรรณ นันทิยา
113 2712 คุณ เสนาะ เมตติชวลิต
114 3107 คุณ อำนาจ จินดาวงศ์
115 2096 คุณ อินทรเฉลียว เลียงพิบูลย์
116 3068 คุณ อุดม ศุภกุล
117 3069 คุณ เจริญ วุฒิสรรพ์
118 2079 คุณ เฉลิม สุวรรณรัช
119 2625 คุณ นัดดา กันธะรักษา
120 2158 คุณ ประเทือง เธียรสิริ
121 3482 คุณ มานิตย์ โตไพบูลย์
122 2741 คุณ วิโรจน์(เม่งเกีย) เตียไพรัช(แซ่เตีย)
123 2206 คุณ ศิริ ชุติมา
124 2820 คุณ สม(อินสม) ขยัน
125 2426 คุณ สมบูรณ์ คำณพัฒน์
126 2145 คุณ อนันต์ ชุติมา
127 2605 พ.ต.ท. ธงชัย ทิพยมณฑล
128 3434 พ.ต.อ. เกษม ศุขพงศ์
129 2908 ร.อ. สุรพล เมธาวิสัย
130 2215 ดร. จำรูญ ไชยลังการณ์
131 2766 คุณ เอี่ยมศักดิ์(กิมเอี่ยม) เลาหะวิสุทธิ์(แซ่เล้า)
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ