ชื่อรุ่น FLASH ' 86 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 261 คน
# 2529M3 ประธานรุ่น : คุณเจษฎาพงษ์ ต.เจริญ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 13083 นาย ประโพธิ อุปถัมภ์ Mac
2 15632 คุณ ชาย ไชยศิริ
3 9547 คุณ ชูโรจนื ชัยบุญเรือง
4 13164 คุณ ฐะปชา ทามณี
5 13136 คุณ ฑิพร ยุกตานนท์
6 17351 คุณ ณรงค์ศักดิ์ ศิริไกรวัฒนาวงศ์
7 13137 คุณ ดามพ์ ตั้งประดิษฐ์
8 13094 คุณ โดม คมโนวา เดียร์
9 12671 คุณ ทรงกลด พรหมมิตร
10 13513 คุณ ทวีพันธ์ ทิพย์พรหม
11 0
12 13067 คุณ ทะนง แก้วเรือน
13 12685 คุณ ธนาชัย ดำรง
14 15737 คุณ ทิว ไชยวุฒิ
15 13152 คุณ ธนพงศ์ อินถานะ
16 13078 คุณ ธนิศร์ บูรพา
17 13151 คุณ ธเนศ ภัททิยธนี
18 13335 คุณ ธีรพันธ์ วงศ์มูล
19 12382 คุณ ธีรวัฒน์ กัณทวี
20 12801 คุณ ธีรศักดิ์ สูนยะ
21 16610 คุณ นครินทร์ สุริยนต์
22 13085 คุณ นรัช กสิวัฒน์
23 13332 คุณ นเรศ ทองคำ
24 13133 คุณ นฤพนธ์ วงค์นันต๊ะ (ปณต ประทุมบาล) หน่อง
25 13184 คุณ นัครา มงคลเกิด ออม
26 13109 คุณ นัฐวุฒิ ศรีวิเชียร
27 13093 คุณ นัทธพงศ์ เกตศิมะ
28 13089 พ.ต. นำพล เชื้อชัย
29 15205 คุณ นิติพันธ์ สังขกร
30 13131 คุณ บรรพต ชัยชนะ
31 15069 คุณ บัณฑิต สิ้มไพศาล
32 13351 คุณ ปฏิวัติ บุญธรรม
33 13110 คุณ ปทัฎ ทองยืน
34 13102 คุณ ปรเมษฐ บันสิทธิ์ อู๋
35 13153 คุณ ประกิต นิศากรเกรียง
36 13156 คุณ ประสิทธิ์ กันทา
37 13063 คุณ ปรีชาวุฒิ บุณยเกียรติ
38 15079 คุณ ปรีเปรม อยู่สันติกุล
39 0
40 14435 นาย พงศธร สมร หมอน
41 16675 คุณ พนม กันธิยะ
42 12397 คุณ พรรณศักดิ์ เพาะคำ
43 15132 คุณ พลศิษฎ์ นิตยะกุล
44 16700 คุณ พลเอก อนันตสุข เงี้ยว
45 17349 คุณ พัฒนพงศ์ ศรีปินตา
46 15122 คุณ พัฒนาพงศ์ จันทรสิริ
47 13129 คุณ พันธ์ศักดิ์ เวียงนาค
48 13114 คุณ พัลลภ หมื่นปราบ
49 13487 คุณ พิชัย วงศาสุราฤทธิ์
50 13267 คุณ พิทักษ์ ชื่อตระกูล
51 13174 คุณ พิทักษ์ มาลารัตน์ pom
52 15629 คุณ พิสิฐฏ์ เพชรอินทร์
53 16635 คุณ พีรพงษ์ ใยมณี
54 16615 คุณ พีรยุทธ เลิศศรีมงคล
55 15089 คุณ พีระยศ วิจักขณาพันธ์
56 13357 คุณ พุทธิพร วัฒนชัย
57 13101 คุณ ภราดร วันดี
58 15040 คุณ ภัทรศักดิ์ เพ็ญภาคกุล
59 0
60 13155 คุณ ภาณุภัทร อภิวงษ์งาม
61 13157 คุณ ภาสกร วีระวุฒิกร หนึ่ง
62 13189 คุณ ภาสกร วีระศรีนารา
63 13215 คุณ ภิมูชาย แจ้งเจนกิจ
64 13056 คุณ มงคล วุฒิพานิช
65 16687 คุณ โยธิน สงพงษ์
66 13072 คุณ รณชิต แสงสุวรรณ
67 13331 คุณ รังสรรค์ ปาละดี
68 13183 คุณ รังสิต สมบูรณ์
69 13160 คุณ ฤทธิชัย เวียตตัน
70 13950 คุณ ลือชา มหาวัยชัย
71 13166 คุณ วนัช กมลทิพย์
72 15082 คุณ วรพจน์ ธรรมธูรส
73 17410 คุณ วรศักดิ์ ตันติวงศ์
74 15189 คุณ วสุ ปฐมอารีย์
75 13134 คุณ วัฒนชัย อำรเวศ
76 12865 คุณ วิทยา วิบูลสันติ
77 13159 คุณ วิทวัส ทันต์ประสิทธิ์
78 16616 คุณ วิทวัส อังค์ไพโรจน์
79 13745 คุณ วินัย แก้วจีน
80 13176 คุณ วิภู วิทธิพาณิชย์
81 13139 คุณ วีรชาติ ธีรธรรม
82 13359 คุณ วีระพันธ์ ชูเลาตระกูล
83 15170 คุณ วุฒิไกร ฉลางคฤหโยธิน
84 13086 คุณ วุฒิจุฬา คุณพัฒน์วัฒนา
85 13123 คุณ ศรศิษฏ์ ผู้วิจารณ์ เด่น
86 13198 คุณ ศรีรัตน์ บุญเรือง
87 13069 คุณ ศศิพงษ์ ไชยวุฒิ
88 16603 คุณ ศิโรจน์ แซ่ลี้
89 18590 คุณ ศิวะ สุวรรณสิทธิ์
90 16657 คุณ ศุกรธิฤกษ์ พุทธิพงษ์
91 13088 คุณ ศุภนิมิตร มูละจลกล
92 13278 คุณ ศุภวัฒน์ แก้ววันดี
93 15098 คุณ ศุภวัฒน์ ธนาวัฒนเสนี
94 15080 คุณ ศุภสิทธิ์ รินสม ซัง ปุ้ม
95 13128 คุณ ศุภศิษฐ ทาเกิด
96 15742 คุณ สนธิศักดิ์ จำนวน
97 13320 คุณ สมพล มณีปัญญา
98 13140 คุณ สมพัฒน์ ไทยสวัสดิ์ หมู
99 13349 คุณ สมศักดิ์ จันทเศรษฐ์
100 13121 คุณ สยาม กลั่นกลิ่น
101 13345 คุณ สราวุธ ทรวงแก้ว
102 13325 คุณ สัญจร ธรรมใจ
103 13507 คุณ สิทธิศักดิ์ อิ่มสมบัติ หนุ่ม (ตอนเด็ก เรียกว่า อิ่ม,ดำ มืด)
104 15104 คุณ สสุขสันต์ ปัญญานวล
105 13070 คุณ สุชาติ พรหมขัติแก้ว
106 16625 คุณ สุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์
107 13354 คุณ สุรพงศ์ คูหามุกต์
108 13486 คุณ สุรพงษ์ แซ่กัน
109 13319 คุณ สุวัจชัย ใหม่เฟย
110 13347 คุณ เสริมสกุล วิกะศิลป์
111 15116 คุณ โสภณ ม่วงมงคล โป้ง
112 13076 คุณ อติพันธ์ เกตุแก้ว
113 13177 คุณ อธิงศ์ ปิยะศิลป์
114 13096 คุณ อนุชา อนุวงค์เจริญ
115 16684 คุณ อนุชาติ มีชัย เจ๊ก
116 15744 คุณ อนุชิต บุญศิริ จุ๋ม
117 16606 คุณ อนุชิต อินต๊ะหล่อ
118 13092 คุณ อภิชาติ คันธา โอ
119 13186 คุณ อภิศักดิ์ ชัยทอง
120 13228 คุณ อรรคนิรุฒิ์ สุจริตธรรม
121 16626 คุณ อรรถดล ปัญจไชยา
122 15678 คุณ อวยชัย ไชยถา
123 12688 คุณ อัคค์ภพ ตันกิมยง
124 15181 คุณ อัศวิน แก้งผดุง
125 13360 คุณ อัศวิน เป็งมัชยา น้อย
126 15081 คุณ อากร เอกกุล
127 13170 คุณ อาณิก สิทธิธัญญ์
128 16613 คุณ อาทร ญาณบุญ
129 13142 คุณ อิสระ สมศิริ ต่อ
130 13064 คุณ เอกภพ สุวภาพ(อรรถวัต)
131 13504 คุณ โอม อินทรสนใจ
132 15168 คุณ เอกพันธ์ ใจวงศ์
133 0 คุณ ผูกสวาท (กธพรรณ) ชอบนิทัศน์
134 16686 คุณ สถาพร อินทญาติ
135 13334 คุณ กฤษดา วงศ์ทา
136 15696 คุณ นิมิต สืบมงคลชัย
137 13187 คุณ การ อยู่เจริญ
138 13095 คุณ กิติศักดิ์ เตียวกุล ก้อง
139 0 คุณ เจษฎาพงษ์ ต.เจริญ
140 12881 คุณ ณัฐเดช จักเดชากุล
141 13346 คุณ ประสงค์ ระดม
142 15640 คุณ พีระ วงศาโรจน์ เปิ้ล
143 13344 คุณ ราชพันธ์ ราชจินดา
144 13103 คุณ อากร ใจประจง
145 15739 คุณ อาทิตย์ จิระวัฒนะกูล
146 16132 คุณ อธิคม สุนทโรสถ์
147 16129 คุณ อนิรุธ เรือนสุภา
148 13059 ว่าที่ร.ท. ภาสกร ชื่นจิตร เอ
149 0 คุณ เจน อรุณสิทธิ
150 156572 คุณ ศุภการณ์ ธรทิตย์
151 13877 คุณ กฤษณ์ สทรลักษณ์
152 16133 คุณ กิตติพงษ์ เจริญสุวรรณ
153 13190 คุณ ชัชวาล เทพมาลา
154 13106 คุณ ชัยรัตน์ พะวงประโคน
155 13348 คุณ ชาญชัย จักราชัย
156 13108 คุณ ชาตรี อินทร์ไชย
157 15671 คุณ ชานนท์ สุทธภักศิ
158 13061 คุณ ชุมพล ตระกูลวงศ์ ตู่
159 15689 คุณ ชุมพล เตรียมะนาโชค
160 15653 คุณ ฑัณฑิต ชูปัญญา
161 13333 คุณ ณรงค์ชัย สุดวง
162 13341 คุณ ณรงค์ฤทธิ์ ธีระสวัสดิ์
163 15103 คุณ ณริสสร ธีรทีป
164 14286 คุณ ณัชพล โฆษซุณหนันท์
165 15185 คุณ ณัฐนันท์ สุขะหุต
166 13113 คุณ เดช ดำรงศักดิ์
167 15175 คุณ ถกล เกตุแก้ว
168 13066 คุณ ทศพร กลันทะกะสุวรรณ
169 15698 คุณ ทัศนัย โยคำ
170 12757 คุณ ธงชัย จารุจินดา
171 13116 คุณ ธเนศ วิสิทธิ์
172 15123 คุณ ธวัชชัย เตียเจริญ
173 13087 คุณ ธีรเดช คำบุญชู
174 13075 คุณ ธีรพงศ์ พรหมปัญญา
175 16627 คุณ ธีรวัฒน์ กิมลูน
176 15697 คุณ นพพร พงศ์เรือรอง
177 15635 คุณ นรเศรษฐ์ ชัยบัตร์
178 16696 คุณ นิพนธ์ นิราพาธ
179 16135 คุณ บรรศักดิ์ อิสระไพโรจน์
180 15646 คุณ ประกิจ หอมนาน อ็อด
181 13082 คุณ ประกิต บุญพรปรพเสริฐ
182 0
183 13350 คุณ ประภากร วิจารณ์พล โจ้
184 17343 คุณ ปริญญา เดชยาภิรมย์
185 13074 คุณ ปัจจัย ปิยะชน
186 15077 คุณ เปรมปรี อยู่สันติกุล
187 13196 คุณ พัชรพล ผลพาณิช
188 17346 คุณ พีรเดช ปานใจ
189 15027 คุณ ภูมิเกีนรติ เรืองสกุล
190 13379 คุณ มนต์ชัย ศรีเจริญศักดิ์
191 13055 คุณ ลิขิต ยืนบุญ
192 13148 คุณ วรกร ต.เจริญ
193 13324 คุณ วราพงา แสงฟอง
194 13199 คุณ วราวุธ วัชรวุฒิกุล
195 13143 คุณ วิทยา ตันตลานุกุล
196 15672 คุณ ศุภการณ์ ธนทิตย์
197 13322 คุณ ศุภชัย กันธีรารักษ์
198 13144 คุณ สกุลวัฒน์ วัฒนวงศ์
199 13171 คุณ สงกรานต์ พุทธยศ
200 16164 คุณ สารัชช์ ชิตสุข
201 17344 คุณ สาวิตร สุภานันต์
202 13097 คุณ สืบสกุล จิตตางกูร
203 13135 คุณ สุกฤตย์ พุทธิรักษ์กุล
204 16624 คุณ สุธีระพันธุ์ วันไชยธนวงศ์
205 13057 คุณ สุริยน สุรีโยดร
206 13330 คุณ สุลักษณ์ วุทธีรพล
207 13117 คุณ อนุรักษ์ ศราภัยวานิช
208 16126 คุณ อภิศักดิ์ สรวิสูตร
209 16676 คุณ อรรถพงษ์ พรหมโลก
210 13115 คุณ อัครพล ยะภักดี
211 15105 คุณ อาณัติ พรรณราย
212 16637 คุณ อาณาจักร์ อรรถปรียางกูร
213 13080 คุณ อำนาจ ชัยวังซ้าย
214 13192 คุณ อินทวงศ์ อุทัยพัฒน์
215 15652 คุณ เอกรินทร์ เพ็ชรศิริ เอก
216 13328 คุณ กนก จีรวุฒิ
217 15106 คุณ กลการ จรัสเสนากุล
218 13104 คุณ ก้องเกียรติ เรือนน้อย
219 0
220 13362 คุณ กัมปนาท บุญญพนช
221 15682 คุณ การนตื ฐิติจำเริญพร
222 16622 คุณ กำธร ภูริวรางคกูล
223 0
224 13091 คุณ กิตติกร ปัญญาเทียม
225 13195 คุณ กิตติพงษ์ งามสอาด เก่ง
226 12691 คุณ เกียรติทวี ชัยนิลพันธุ์
227 15740 คุณ เกียรติศักดิ์ กังตระกูล
228 13039 คุณ เกียรติศักดิ์ จารสิงห์
229 16695 คุณ ไกรสร เฟื่องฟู
230 13098 คุณ ขจรวิทย์ แสงมณี เหน่ง
231 12885 คุณ เข็มชาติ ธนากาณจนรพวี
232 12770 คุณ คทาวุธ วิกุล เก่ง
233 13589 คุณ คเนศ จิรัษฐิติพงศ์
234 13079 คุณ คมสันต์ สอาดล้วน
235 13191 คุณ โฆษิต ใสยอด
236 0
237 13124 คุณ จักรพันธ์ โพธาธรรม
238 13363 คุณ จักรินทร์ ไชยอินทร์
239 16667 คุณ จิตติพงศ์ โอชูกิจ เอ
240 13329 คุณ จิรพงค์ รุจินาท
241 13352 คุณ จิรวัฒน์ อรุณประพันธ์
242 12847 คุณ จิรวิทย์ ตั้งศิริสัมฤทธิ์
243 17374 คุณ เจตณรงค์ สมบุญมา
244 13132 คุณ เจริญ เปรมประชา
245 13882 คุณ เจษฎา ชินชัย
246 12809 คุณ เจษฎาพงศ์ ต.เจริญ
247 13112 คุณ ฉัตรมงคล มณีประเสริฐ
248 13073 คุณ เฉลิมชัย วัฒนากูล
249 12825 คุณ เฉลิมชัย ชัยคิด
250 15083 คุณ เฉลิมชัย ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
251 16165 คุณ เฉลิมพล แซ่โง้ว
252 13557 คุณ ชนะ แสนไชย
253 18549 คุณ ชวลิต ชามรา
254 16644 คุณ ชวลิต สมงาม โก
255 15124 คุณ ชัชวาล เลามาสุวพันธ์
256 13323 คุณ ชัยวัชร์ ทองสุข
257 12957 คุณ ชัยวัฒน์ แย้มบู่
258 15649 คุณ ชัยวัฒน์ ศานติพันธ์ ตัส
259 15703 นาย สถาปนา จารุจินดา
260 0 คุณ สัณธิติ โมรากุล
261 15699 จีระพงษ์ วงษ์ดี เปี๊ยก
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ