ชื่อรุ่น FLASH ' 86 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 254 คน
# 2529M3 ประธานรุ่น : คุณเจษฎาพงษ์ ต.เจริญ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 13083 นาย ประโพธิ อุปถัมภ์ Mac
2 15632 คุณ ชาย ไชยศิริ
3 9547 คุณ ชูโรจนื ชัยบุญเรือง
4 13164 คุณ ฐะปชา ทามณี
5 13136 คุณ ฑิพร ยุกตานนท์
6 17351 คุณ ณรงค์ศักดิ์ ศิริไกรวัฒนาวงศ์
7 13137 คุณ ดามพ์ ตั้งประดิษฐ์
8 13094 คุณ โดม คมโนวา เดียร์
9 12671 คุณ ทรงกลด พรหมมิตร
10 13513 คุณ ทวีพันธ์ ทิพย์พรหม
11 13067 คุณ ทะนง แก้วเรือน
12 12685 คุณ ธนาชัย ดำรง
13 15737 คุณ ทิว ไชยวุฒิ
14 13152 คุณ ธนพงศ์ อินถานะ
15 13078 คุณ ธนิศร์ บูรพา
16 13151 คุณ ธเนศ ภัททิยธนี
17 13335 คุณ ธีรพันธ์ วงศ์มูล
18 12382 คุณ ธีรวัฒน์ กัณทวี
19 12801 คุณ ธีรศักดิ์ สูนยะ
20 16610 คุณ นครินทร์ สุริยนต์
21 13085 คุณ นรัช กสิวัฒน์
22 13332 คุณ นเรศ ทองคำ
23 13133 คุณ นฤพนธ์ วงค์นันต๊ะ (ปณต ประทุมบาล) หน่อง
24 13184 คุณ นัครา มงคลเกิด ออม
25 13109 คุณ นัฐวุฒิ ศรีวิเชียร
26 13093 คุณ นัทธพงศ์ เกตศิมะ
27 13089 พ.ต. นำพล เชื้อชัย
28 15205 คุณ นิติพันธ์ สังขกร
29 13131 คุณ บรรพต ชัยชนะ
30 15069 คุณ บัณฑิต สิ้มไพศาล
31 13351 คุณ ปฏิวัติ บุญธรรม
32 13110 คุณ ปทัฎ ทองยืน
33 13102 คุณ ปรเมษฐ บันสิทธิ์ อู๋
34 13153 คุณ ประกิต นิศากรเกรียง
35 13156 คุณ ประสิทธิ์ กันทา
36 13063 คุณ ปรีชาวุฒิ บุณยเกียรติ
37 15079 คุณ ปรีเปรม อยู่สันติกุล
38 14435 นาย พงศธร สมร หมอน
39 16675 คุณ พนม กันธิยะ
40 12397 คุณ พรรณศักดิ์ เพาะคำ
41 15132 คุณ พลศิษฎ์ นิตยะกุล
42 16700 คุณ พลเอก อนันตสุข เงี้ยว
43 17349 คุณ พัฒนพงศ์ ศรีปินตา
44 15122 คุณ พัฒนาพงศ์ จันทรสิริ
45 13129 คุณ พันธ์ศักดิ์ เวียงนาค
46 13114 คุณ พัลลภ หมื่นปราบ
47 13487 คุณ พิชัย วงศาสุราฤทธิ์
48 13267 คุณ พิทักษ์ ชื่อตระกูล
49 13174 คุณ พิทักษ์ มาลารัตน์ pom
50 15629 คุณ พิสิฐฏ์ เพชรอินทร์
51 16635 คุณ พีรพงษ์ ใยมณี
52 16615 คุณ พีรยุทธ เลิศศรีมงคล
53 15089 คุณ พีระยศ วิจักขณาพันธ์
54 13357 คุณ พุทธิพร วัฒนชัย
55 13101 คุณ ภราดร วันดี
56 15040 คุณ ภัทรศักดิ์ เพ็ญภาคกุล
57 13155 คุณ ภาณุภัทร อภิวงษ์งาม
58 13059 คุณ ภาสกร ชื่นจิตร เอ
59 13157 คุณ ภาสกร วีระวุฒิกร หนึ่ง
60 13189 คุณ ภาสกร วีระศรีนารา
61 13215 คุณ ภิมูชาย แจ้งเจนกิจ
62 13056 คุณ มงคล วุฒิพานิช
63 16687 คุณ โยธิน สงพงษ์
64 13072 คุณ รณชิต แสงสุวรรณ
65 13331 คุณ รังสรรค์ ปาละดี
66 13183 คุณ รังสิต สมบูรณ์
67 13160 คุณ ฤทธิชัย เวียตตัน
68 13950 คุณ ลือชา มหาวัยชัย
69 13166 คุณ วนัช กมลทิพย์
70 15082 คุณ วรพจน์ ธรรมธูรส
71 17410 คุณ วรศักดิ์ ตันติวงศ์
72 15189 คุณ วสุ ปฐมอารีย์
73 13134 คุณ วัฒนชัย อำรเวศ
74 12865 คุณ วิทยา วิบูลสันติ
75 13159 คุณ วิทวัส ทันต์ประสิทธิ์
76 16616 คุณ วิทวัส อังค์ไพโรจน์
77 13745 คุณ วินัย แก้วจีน
78 13176 คุณ วิภู วิทธิพาณิชย์
79 13139 คุณ วีรชาติ ธีรธรรม
80 13359 คุณ วีระพันธ์ ชูเลาตระกูล
81 15170 คุณ วุฒิไกร ฉลางคฤหโยธิน
82 13086 คุณ วุฒิจุฬา คุณพัฒน์วัฒนา
83 13123 คุณ ศรศิษฏ์ ผู้วิจารณ์ เด่น
84 13198 คุณ ศรีรัตน์ บุญเรือง
85 13069 คุณ ศศิพงษ์ ไชยวุฒิ
86 16603 คุณ ศิโรจน์ แซ่ลี้
87 18590 คุณ ศิวะ สุวรรณสิทธิ์
88 16657 คุณ ศุกรธิฤกษ์ พุทธิพงษ์
89 13088 คุณ ศุภนิมิตร มูละจลกล
90 13278 คุณ ศุภวัฒน์ แก้ววันดี
91 15098 คุณ ศุภวัฒน์ ธนาวัฒนเสนี
92 15080 คุณ ศุภสิทธิ์ รินสม ซัง ปุ้ม
93 13128 คุณ ศุภศิษฐ ทาเกิด
94 15742 คุณ สนธิศักดิ์ จำนวน
95 13320 คุณ สมพล มณีปัญญา
96 13140 คุณ สมพัฒน์ ไทยสวัสดิ์ หมู
97 13349 คุณ สมศักดิ์ จันทเศรษฐ์
98 13121 คุณ สยาม กลั่นกลิ่น
99 13345 คุณ สราวุธ ทรวงแก้ว
100 13325 คุณ สัญจร ธรรมใจ
101 13507 คุณ สิทธิศักดิ์ อิ่มสมบัติ หนุ่ม (ตอนเด็ก เรียกว่า อิ่ม,ดำ มืด)
102 15104 คุณ สสุขสันต์ ปัญญานวล
103 13070 คุณ สุชาติ พรหมขัติแก้ว
104 16625 คุณ สุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์
105 13354 คุณ สุรพงศ์ คูหามุกต์
106 13486 คุณ สุรพงษ์ แซ่กัน
107 13319 คุณ สุวัจชัย ใหม่เฟย
108 13347 คุณ เสริมสกุล วิกะศิลป์
109 15116 คุณ โสภณ ม่วงมงคล โป้ง
110 13076 คุณ อติพันธ์ เกตุแก้ว
111 13177 คุณ อธิงศ์ ปิยะศิลป์
112 13096 คุณ อนุชา อนุวงค์เจริญ
113 16684 คุณ อนุชาติ มีชัย เจ๊ก
114 15744 คุณ อนุชิต บุญศิริ จุ๋ม
115 16606 คุณ อนุชิต อินต๊ะหล่อ
116 13092 คุณ อภิชาติ คันธา โอ
117 13186 คุณ อภิศักดิ์ ชัยทอง
118 13228 คุณ อรรคนิรุฒิ์ สุจริตธรรม
119 16626 คุณ อรรถดล ปัญจไชยา
120 15678 คุณ อวยชัย ไชยถา
121 12688 คุณ อัคค์ภพ ตันกิมยง
122 15181 คุณ อัศวิน แก้งผดุง
123 13360 คุณ อัศวิน เป็งมัชยา น้อย
124 15081 คุณ อากร เอกกุล
125 13170 คุณ อาณิก สิทธิธัญญ์
126 16613 คุณ อาทร ญาณบุญ
127 13142 คุณ อิสระ สมศิริ ต่อ
128 13064 คุณ เอกภพ สุวภาพ(อรรถวัต)
129 13504 คุณ โอม อินทรสนใจ
130 15168 คุณ เอกพันธ์ ใจวงศ์
131 0 คุณ ผูกสวาท (กธพรรณ) ชอบนิทัศน์
132 16686 คุณ สถาพร อินทญาติ
133 13334 คุณ กฤษดา วงศ์ทา
134 15696 คุณ นิมิต สืบมงคลชัย
135 13187 คุณ การ อยู่เจริญ
136 13095 คุณ กิติศักดิ์ เตียวกุล ก้อง
137 0 คุณ เจษฎาพงษ์ ต.เจริญ
138 12881 คุณ ณัฐเดช จักเดชากุล
139 13346 คุณ ประสงค์ ระดม
140 15640 คุณ พีระ วงศาโรจน์ เปิ้ล
141 13344 คุณ ราชพันธ์ ราชจินดา
142 13103 คุณ อากร ใจประจง
143 15739 คุณ อาทิตย์ จิระวัฒนะกูล
144 16132 คุณ อธิคม สุนทโรสถ์
145 16129 คุณ อนิรุธ เรือนสุภา โอ
146 13059 คุณ ภาสกร ชื่นจิตร เอ
147 12896 คุณ เจน อรุณสิทธ์
148 13877 คุณ กฤษณ์ สทรลักษณ์
149 16133 คุณ กิตติพงษ์ เจริญสุวรรณ
150 13190 คุณ ชัชวาล เทพมาลา
151 13106 คุณ ชัยรัตน์ พะวงประโคน
152 13348 คุณ ชาญชัย จักราชัย
153 13108 คุณ ชาตรี อินทร์ไชย
154 15671 คุณ ชานนท์ สุทธภักศิ
155 13061 คุณ ชุมพล ตระกูลวงศ์ ตู่
156 15689 คุณ ชุมพล เตรียมะนาโชค
157 15653 คุณ ฑัณฑิต ชูปัญญา
158 13333 คุณ ณรงค์ชัย สุดวง
159 13341 คุณ ณรงค์ฤทธิ์ ธีระสวัสดิ์
160 15103 คุณ ณริสสร ธีรทีป
161 14286 คุณ ณัชพล โฆษซุณหนันท์
162 15185 คุณ ณัฐนันท์ สุขะหุต
163 13113 คุณ เดช ดำรงศักดิ์
164 15175 คุณ ถกล เกตุแก้ว
165 13066 คุณ ทศพร กลันทะกะสุวรรณ
166 15698 คุณ ทัศนัย โยคำ
167 12757 คุณ ธงชัย จารุจินดา
168 13116 คุณ ธเนศ วิสิทธิ์
169 15123 คุณ ธวัชชัย เตียเจริญ
170 13087 คุณ ธีรเดช คำบุญชู
171 13075 คุณ ธีรพงศ์ พรหมปัญญา
172 16627 คุณ ธีรวัฒน์ กิมลูน
173 15697 คุณ นพพร พงศ์เรือรอง
174 15635 คุณ นรเศรษฐ์ ชัยบัตร์
175 16696 คุณ นิพนธ์ นิราพาธ
176 16135 คุณ บรรศักดิ์ อิสระไพโรจน์
177 15646 คุณ ประกิจ หอมนาน อ็อด
178 13082 คุณ ประกิต บุญพรปรพเสริฐ
179 13350 คุณ ประภากร วิจารณ์พล โจ้
180 17343 คุณ ปริญญา เดชยาภิรมย์
181 13074 คุณ ปัจจัย ปิยะชน
182 15077 คุณ เปรมปรี อยู่สันติกุล
183 13196 คุณ พัชรพล ผลพาณิช
184 17346 คุณ พีรเดช ปานใจ
185 15027 คุณ ภูมิเกีนรติ เรืองสกุล
186 13379 คุณ มนต์ชัย ศรีเจริญศักดิ์
187 13055 คุณ ลิขิต ยืนบุญ
188 13148 คุณ วรกร ต.เจริญ
189 13324 คุณ วราพงา แสงฟอง
190 13199 คุณ วราวุธ วัชรวุฒิกุล
191 13143 คุณ วิทยา ตันตลานุกุล
192 15672 คุณ ศุภการณ์ ธนทิตย์
193 13322 คุณ ศุภชัย กันธีรารักษ์
194 13144 คุณ สกุลวัฒน์ วัฒนวงศ์
195 13171 คุณ สงกรานต์ พุทธยศ
196 16164 คุณ สารัชช์ ชิตสุข
197 17344 คุณ สาวิตร สุภานันต์
198 13097 คุณ สืบสกุล จิตตางกูร
199 13135 คุณ สุกฤตย์ พุทธิรักษ์กุล
200 16624 คุณ สุธีระพันธุ์ วันไชยธนวงศ์
201 13057 คุณ สุริยน สุรีโยดร
202 13330 คุณ สุลักษณ์ วุทธีรพล
203 13117 คุณ อนุรักษ์ ศราภัยวานิช
204 16126 คุณ อภิศักดิ์ สรวิสูตร
205 16676 คุณ อรรถพงษ์ พรหมโลก
206 13115 คุณ อัครพล ยะภักดี
207 15105 คุณ อาณัติ พรรณราย
208 16637 คุณ อาณาจักร์ อรรถปรียางกูร
209 13080 คุณ อำนาจ ชัยวังซ้าย
210 13192 คุณ อินทวงศ์ อุทัยพัฒน์
211 15652 คุณ เอกรินทร์ เพ็ชรศิริ เอก
212 13328 คุณ กนก จีรวุฒิ
213 15106 คุณ กลการ จรัสเสนากุล
214 13104 คุณ ก้องเกียรติ เรือนน้อย
215 13362 คุณ กัมปนาท บุญญพนช
216 15682 คุณ การนตื ฐิติจำเริญพร
217 16622 คุณ กำธร ภูริวรางคกูล
218 13091 คุณ กิตติกร ปัญญาเทียม
219 13195 คุณ กิตติพงษ์ งามสอาด เก่ง
220 12691 คุณ เกียรติทวี ชัยนิลพันธุ์
221 15740 คุณ เกียรติศักดิ์ กังตระกูล
222 13039 คุณ เกียรติศักดิ์ จารสิงห์
223 16695 คุณ ไกรสร เฟื่องฟู
224 13098 คุณ ขจรวิทย์ แสงมณี เหน่ง
225 12885 คุณ เข็มชาติ ธนากาณจนรพวี
226 12770 คุณ คทาวุธ วิกุล เก่ง
227 13589 คุณ คเนศ จิรัษฐิติพงศ์
228 13079 คุณ คมสันต์ สอาดล้วน
229 13191 คุณ โฆษิต ใสยอด
230 13124 คุณ จักรพันธ์ โพธาธรรม
231 13363 คุณ จักรินทร์ ไชยอินทร์
232 16667 คุณ จิตติพงศ์ โอชูกิจ เอ
233 13329 คุณ จิรพงค์ รุจินาท
234 13352 คุณ จิรวัฒน์ อรุณประพันธ์
235 12847 คุณ จิรวิทย์ ตั้งศิริสัมฤทธิ์
236 17374 คุณ เจตณรงค์ สมบุญมา
237 13132 คุณ เจริญ เปรมประชา
238 13882 คุณ เจษฎา ชินชัย
239 12809 คุณ เจษฎาพงศ์ ต.เจริญ
240 13112 คุณ ฉัตรมงคล มณีประเสริฐ
241 13073 คุณ เฉลิมชัย วัฒนากูล
242 12825 คุณ เฉลิมชัย ชัยคิด
243 15083 คุณ เฉลิมชัย ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
244 16165 คุณ เฉลิมพล แซ่โง้ว
245 13557 คุณ ชนะ แสนไชย
246 18549 คุณ ชวลิต ชามรา
247 16644 คุณ ชวลิต สมงาม โก
248 15124 คุณ ชัชวาล เลามาสุวพันธ์
249 13323 คุณ ชัยวัชร์ ทองสุข
250 12957 คุณ ชัยวัฒน์ แย้มบู่
251 15649 คุณ ชัยวัฒน์ ศานติพันธ์ ตัส
252 15703 นาย สถาปนา จารุจินดา
253 0 คุณ สัณธิติ โมรากุล
254 15699 คุณ จีระพงษ์ วงษ์ดี เปี๊ยก
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ