ชื่อรุ่น PIONEER ' 74 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 171 คน
# 2517M3 ประธานรุ่น : คุณบวร สุติคา
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 9549 คุณ กำพล องคุณา อ๊อด
2 8278 คุณ วิศิษฐ์ สิทธิเกษร อ๋อย
3 10728 คุณ กนกพงษ์ กำเนิดศิริ หน่อง
4 8184 คุณ กมล ชื่นใจ
5 11539 คุณ กฤษฎา ภู่ชินาพันธุ์
6 7363 คุณ กฤษณ จารุเศรณี
7 11540 คุณ กฤษณะ จันทร์อินทร์
8 8398 คุณ กิจจา กนกไกรทรัพย์
9 10157 คุณ คงกฤช สุขจรัส
10 8259 คุณ รณกฤต เอกชัยพัฒนกุล ( คมกฤษ แซ่ตั้ง ) โส่ย
11 8179 พ.อ. ครรชิต ไชยาพันธุ์ อิว
12 8233 คุณ จรัส มงคลพันธุ์
13 7971 คุณ จรัสศักดิ์ สุวรรณกุล
14 8270 คุณ จิระศักดิ์ เยาวภา
15 11485 คุณ กิตติพงษ์ เรืองสุตระการ (จุงเพ้ง แซ่อึ้ง)
16 7949 คุณ เจริญ สถิตศิลาธรรม
17 8260 คุณ เจริญศักดิ์ อัมพาผล
18 8280 คุณ เจิดศักดิ์ มุนิกานนท์
19 11495 คุณ เฉลิมเกียรติ เข็มทิศ ปอง
20 11571 คุณ เฉลิมชาติ แซ่อึ้ง
21 10381 คุณ เฉลิมพล ขัตติยะ
22 8565 คุณ ชนินทร์ แก้วกำเนิด โต้ง
23 8271 คุณ ธเนศ ทักษณา โป๋
24 8188 คุณ ชวลิต เลิศพรพิสิฐ ( แซ่ล้อ ) แดง
25 11185 คุณ ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง
26 8211 คุณ ชาตรี พรหมวงศ์ เล็ก
27 11167 คุณ เชาวรินทร์ ตันติศักดิ์
28 7939 คุณ ไชยยงศ์ วุฒิ
29 11466 คุณ ดำรง เฉลิมสุข รงค์
30 11560 คุณ ต่อศักดิ์ วัฒนเสนีย์
31 8194 คุณ ทนง เลศักดิ์ แดง
32 8253 คุณ ทนงจิต ไชยสุ
33 8254 คุณ ทวิช บุญฤทธิ์
34 8267 ร.อ. ทวีทรัพย์ คุณยิ่งยศ
35 11100 คุณ ทวีรัสม์ พิทักษ์อรรณพ
36 7911 คุณ ทวีสิน หิรัญพันธ์
37 8202 คุณ ทนงยศ ปรมศิริ
38 8745 คุณ เทวฤทธิ์ จินดารัตน์
39 8255 คุณ ธงชัย ลีรสวัสดิ์อำพน
40 8269 คุณ ธนา มีชำนาญ แดง
41 10694 คุณ ธนิต สุภาแสน
42 8272 คุณ ธวัชชัย ชัยปัญญา กว่าง
43 11126 คุณ ธีระชัย อนันทานนท์
44 7998 คุณ ธัญญา อุ้ยตระกูล
45 11524 คุณ ธีระพันธ์ แซ่โซว
46 8135 คุณ ธีระศักดิ์ วิวิชวร
47 7973 คุณ นพรัตน์ ณ เชียงใหม่
48 9678 คุณ นภดล ญาณวุฒิ ป๋อง
49 8258 คุณ นรเศรษฐ์ จันทวงศ์
50 7980 คุณ นเรศ ปรีชารัตน์
51 8014 คุณ นฤชา เซ็นนันท์ แฮนด์
52 10744 คุณ นัทพงษ์ อักษรพรหม
53 8181 คุณ นาทชัย สวัสดิ์ศรี ต้อม
54 8020 คุณ นิคม พรหมรีแสง
55 8891 คุณ นิทัศน์ อินทนันท์
56 8209 คุณ บรรพต เสริมพาณิชย์
57 11209 คุณ บัญชา ดำรงศิริ
58 8221 คุณ บุญเลิศ แก้วดี ส้ม
59 10718 คุณ บุณยสิทธิ์ รอดชะพรหม
60 8170 คุณ บุญวัฒนะ ณ เชียงใหม่
61 9267 คุณ เบญจพล สิทธิประณีต หมี
62 8197 คุณ ประจักษ์ ศิริรัตน์
63 8242 คุณ ประชัน พิบูลย์
64 8198 พล.ต. ปราโมทย์ เพ็ชรณสังกุล โมท
65 8281 คุณ ปริญญา ไทยสวัสดิ์
66 0 จสอ. การุณ ธรรมจินดา
67 8187 คุณ เชียรชัย นิลจรูญ หนุ่ย
68 8268 คุณ ถวัลย์ ชัยพิมาน เติบ
69 10730 คุณ ทรงศิลป์ พิริยคุณธร ฮ่อย
70 8247 คุณ ทวีศักดิ์ ขันธราช เป็ด
71 11545 คุณ นิคม พันธุ์เจริญ หรือ นายจงพิสุทธิ์ สุขปติฎฐิตา คม
72 8286 ร.ต. สรัล(นิรันดร์) ช่อเจริญ เบิ้ม
73 9677 คุณ นิสิต ยศวงศ์รัศมี (แซ่ยับ) ฝา
74 8875 คุณ บวร สุติคา ต้อง
75 11452 คุณ พิสิทธิ์ มณเฑียรทอง ต้อม
76 0 คุณ บุลสวัสดิ์ สุวรรณชิน
77 8282 คุณ ภุชพงค์ ปัญญามูลวงศา
78 10016 คุณ มงคล จินาวรกุล แดง
79 8248 คุณ วิทยา ตรียกุล เจ๊กน้อย/ตุ๊
80 8289 คุณ วิลาส ปัญญาวงศ์
81 8231 คุณ สิริพงศ์ ตระการกมล หนู
82 8901 คุณ สุรพงษ์ อุประ
83 10771 คุณ อุดม เจียรวิริยะพันธ์
84 10684 คุณ ทวีศักดิ์ อักษรทับ หมู
85 0 คุณ กฤษดา กล้าหาญ ดา
86 8180 คุณ ปุรณะ กระแสชัย โป้ง
87 8212 คุณ อภิโชค (เผดิมโชค) สันตะจิตต์
88 8252 คุณ พงศ์พันธ์ ( สิงห์คำ ) ชัยตัน
89 8236 คุณ พงษ์ศักดิ์ ชัยนิลพันธุ์
90 7956 คุณ พรเทพ ปัญโญ
91 8216 คุณ พรสุข วรรณศรี
92 8566 คุณ พัฒนา สร้อยจาตุรนต์ อ้วน
93 11583 คุณ พิเชษฐ ตันตราวัฒน์
94 9361 คุณ ไพศาล ไชยาพันธุ์
95 8265 คุณ ไพศาล อิทธิพันธุ์กุล ศาล
96 8186 คุณ ภักดี ชมภูวงศ์ เบิ้ม
97 11115 คุณ มงคล คุตติกุล ป๋อง
98 8250 คุณ มนต์ชัย วัฒนวงศ์
99 11449 คุณ มานพ ตรัยตรากุล
100 8288 คุณ มาโนชญ์ ประเทศรัตน์
101 8042 คุณ มารุต จงเผ่าพันธ์ ติ่ง
102 9405 คุณ ยงยุทธ สีเหลืองเย็น
103 11482 คุณ สุธิเกียรติ (รังสฤษดิ์) ศุขะธรรมทวี
104 9355 คุณ ราเชน ลีรพันธุ์
105 8196 คุณ เรือง จันทร์มหเสถียร เรือง
106 8193 พ.ต. แรงฤทธิ์ ดวงลกดก
107 8201 คุณ วสันต์ วงศ์สกุล สัน
108 7609 คุณ วัชรินทร์ เตชะกูล
109 8283 คุณ วารินทร์ สุริยะวรรณ
110 8228 คุณ วิชัย ส่องแสง แสง,แม้ว
111 11426 คุณ วิชิต อังศุโภไคย
112 10727 คุณ วิเชียร โปธา เชียร
113 11188 คุณ วินัย จันทรพันธุ์
114 8222 คุณ วีรพล พิสัยพงศ์
115 8273 คุณ วีระยุทธ รัตนแก้ว
116 11156 คุณ วีระศักดิ์ พจน์อนันต์ ไท
117 10719 คุณ วุฒิชัย รอดชะพรหม
118 8245 คุณ ศรากร นทีนันท์
119 11562 คุณ ศานิต ถิรยุทธนา
120 9651 คุณ ศิริ อร่ามเรืองรัตน์
121 7953 พตท. ศุภรักษ์ ไชยลังการณ์ แอ๊ปเปิ้ล
122 8284 พล.โท. ศุภฤกษ์ ชัยชนะ
123 8200 คุณ สนธยา ชมพูรัตน์
124 11429 คุณ สมคิด ทิมเอม
125 11441 คุณ สมชัย สุจริตวณิช
126 8229 คุณ สมชาย หว่านชัยสิทธิ์
127 11469 คุณ สมหวัง รัตนาวังเจริญ
128 8287 คุณ สราวุฒิ ห้วยเรไร
129 7950 คุณ สหพร สุวิมล
130 10750 คุณ สัจจา มหาดิลก
131 8225 คุณ สัญญา พรหมขัติแก้ว
132 8011 คุณ สันติ พลพิมพ์
133 7976 คุณ สันติ ฤทธิวาจา
134 8189 คุณ สามารถ แสงสุวรรณ ปี้ง
135 8206 คุณ สิทธิชัย ไชยวงศ์แก้ว
136 8183 คุณ สุชาติ เชาว์สุรินทร์
137 8224 คุณ สุทธิพร แผ่นชัยภูมิ
138 8883 คุณ สุนิมิต วัฒนอภิสิทธิ์
139 8210 คุณ สุบิน แซ่จิว
140 8238 คุณ สุรพล ใจกว้าง แค๊บ
141 8022 คุณ สุรพล ธวัชวงศ์
142 9354 คุณ สุรพล แสงโสภณ
143 11180 คุณ สุรพล อังคุเกษตร
144 8257 คุณ สุรัตน์ ณ เชียงใหม่
145 8182 คุณ สุวรรณ พิณตานนท์
146 8038 คุณ สุวัชร์ บุญตัน ต๊อก
147 8246 คุณ สุวัฒน์ ประเวทย์จิตต์ แป๊ะ
148 8230 คุณ อดิศักดิ์ ชมภูรัตน์
149 8192 ร.ต. อนันต์ พันสุกะ โม่ง
150 8217 คุณ อนุการ ตนานนท์ นะ
151 8232 คุณ อนุชิต ณ หนองคาย
152 8203 คุณ อนุรักษ์ เมืองสด
153 9034 คุณ อนุศิษฐ์ เกตหอม
154 11042 คุณ อนุสรณ์ สาครสินธุ์ ติ๊ก
155 8422 คุณ อภิชาตสมบัติ ณ เชียงใหม่ นุ้ย
156 7592 คุณ อัมรินทร์ รัตนแก้ว
157 8562 คุณ อาณัติ จ่างตระกูล
158 11222 คุณ อำนวย เร่งเร็ว
159 8237 คุณ สุรพล สุวรรณกันธา
160 0 คุณ ภิญโญ ญาณสมเด็จ อ๊อด
161 0 คุณ วรกร ชนะชมภู
162 0 คุณ เด็จเดือน บูรณศิลปิน
163 0 คุณ มงคล โตเทียนซิน
164 0 คุณ จาตุรนต์ (ศรีรนต์) เครือสาร
165 0 คุณ ศุภกานต์ ณ เชียงใหม่ กานต์
166 11211 คุณ สมบูรณ์ รุ่งวัฒนกิจ
167 0 คุณ สมบูรณ์ แซ่แต้
168 0 คุณ สุชาติ มาลีกุล
169 0 คุณ เสน่ห์ กันธัง
170 8227 คุณ อรรถพล สุทธิภาค
171 0 คุณ อรรณพ พรหมทอง
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ