ชื่อรุ่น Fotis'16 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 564 คน
# 2559M3 ประธานรุ่น : นายณัฐิวุฒิ อิ่นแก้ว
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 39989 นางสาว อนัญญา ใจคอดี ครีม
2 39990 นางสาว กานต์วริน ศรีมรรคา ซาวด์แทร็ค
3 39991 นาย กัญจน์กวิน หรูวรนันท์ เปเป้
4 39992 นางสาว สุชาวดี พวงพันธ์ หมีพูห์
5 39993 นางสาว ศุภสุดา ติ๊บบุญเรือง ขนุน
6 39995 นางสาว กีรตยา มายะการ แองเจิ้ล
7 39997 นางสาว ฉัตรศิริ ศรีธินนท์ โมจิ
8 39998 นางสาว คฑามาศ จันทะกี ขิม
9 39999 นางสาว นโม ศักดิ์ศรีวิทยา นโม
10 40000 นางสาว ทรรศนันทร์ นิจพันธ์ พราว
11 40001 นาย ปรเมศ จันต๊ะวงค์ Blue
12 40002 นางสาว ปารีณา โยธาราษฎร์ มินนี่
13 40005 นางสาว ณัฐชยา อ่อนสองชั้น บุ๊ค
14 40006 นางสาว นภัสสร จินะวงศ์ จูน
15 40007 นาย นิทธันต์ จงมั่นจิตร ปีโป้
16 40009 นางสาว เอื้อการย์ สุวรรณสารกุล เพลง
17 40010 นาย ธรรมารินทร์ จุง Robin
18 40011 นางสาว สิรินทรา อาจารย์ยากุล รีน่า
19 40012 นาย ทักษิณ วูดึก ทัก
20 40013 นาย ญาณวุฒิฐ์ เหลืองสุริยา จาจา
21 40014 นางสาว ญาณัจฉรา โปธิมา ลูกหยี
22 40015 นางสาว จารวี สวัสดิ์สิงห์ น้ำ
23 40016 นาย สุวัจน์ สิงห์แก้วยศ เกม
24 40017 นางสาว วรรษชล คำมีมูล ต้นหลิว
25 40018 นางสาว จุฑารัตน์ ศิริ แบมบี้
26 40019 นางสาว พรชิตา เตจ๊ะนัง น้ำขิง
27 40021 นางสาว ปัณณรัตน์ วรงค์นิเวศน์ ป่าน
28 40022 นางสาว ณวพร อะโนสัก ใบเตย
29 40023 นาย สัณฐิติ เตชะทัศนสุนทร เมฆ
30 40025 นาย ชนกันต์ กันทะสุข shopper
31 40027 นางสาว กมลวรรณ เอี่ยมเทียน โนว์
32 40028 นางสาว ภคพร ไชยวงษา เดียร์
33 40029 นาย ธิติภูมิ เชิดชูตระกูลศักดิ์ ภูมิ
34 40032 นาย วัฒนชัย สอนศรี บอส
35 40033 นาย ธนพล หมู่แม่ริม พร้อม
36 40034 นาย ธนดล เฮียงกูล เกณฑ์
37 40035 นางสาว กมลลักษณ์ ชุ่มเชื้อ อ้อ
38 40037 นาย ธีราทร ศรีศุจิกุล มาร์ค
39 40038 นาย ณฐนนท วันเพ็ญ บุ๊ค
40 40039 นางสาว สุวิชญา ตั้งประเสริฐ Gift
41 40040 นาย อิงค์ นุสิทธิ์ อิงค์
42 40042 นางสาว วิชญาดา สัมพันธ์ ชมพู่
43 40043 นางสาว ธนาธร เพ็งสวน พิม
44 40044 นางสาว พรรณวษา บุญทา ไหมฝ้าย
45 40045 นางสาว ณัฐณิชา สมบูรณ์ชัย ปืม
46 40046 นาย ณัฐชนน เรือนเถิน นนท์
47 40049 นางสาว อรกช เอสุจินต์ แก้ม
48 40050 นางสาว ชญาน์ทิพย์ วณีสอน ถุงแป้ง
49 40051 นาย อภิวิชญ์ คำใจ บูม
50 40052 นางสาว ภัคจิรา ศรีคำมูล น้องฟ้า
51 40054 นาย ชวิน มาลีพัตร วิน
52 40055 นางสาว พรปรียา ลีลายนะ อาย
53 40056 นางสาว รุ้งตะวัน บุญสมบัติ นาย
54 40058 นางสาว ณัฏฐนิตา ลือกำลัง อ่อนหวาน
55 40060 นางสาว เกวลิน ละลา น้องหยก
56 40062 นางสาว นภหทัย สิทธิฤทธิ์ ปิงปิง
57 40065 นางสาว นภศร อภิจิต เอิร์ธ
58 40067 นางสาว ณภัทร ญาณโรจน์ หยก
59 40069 นาย ขันติพงศ์ เกษสระ ปลื้ม
60 40070 นางสาว นิโลบล บัวแดง แพร
61 40071 นาย กองทัพ พรหมราช ยิม
62 40072 นางสาว พิชชาพร ถาวร ออยล์
63 40073 นาย วาเลิศ วาทิน วา
64 40076 นางสาว ธัญลักษณ์ แสงคำ พลอย
65 40078 นาย กันตพัฒน์ ตั้งสุจริตธรรม เฉีย
66 40079 นาย วิชภัทร ศิริมูล ต้าง
67 40080 นาย กัญจณภัทร ใสสุข ชาย
68 40081 นางสาว สิรภัทร มหาวรรณ เหนือ
69 40083 นางสาว เบญญาภา ธรรมโชติ มุก
70 40084 นาย วาริศ ดงพระจันทร์ โฟโต้
71 40087 นาย เนติรัฐ กุลวงษ์ เนติ์
72 40088 นางสาว พิชญา หวังปรีดาเลิศกุล พีช
73 40089 นางสาว กัณณภรณ์ เชาวเลิศโสภา นุ่น
74 40091 นาย ศุภณัฐ วงค์อัญญา อั้ง
75 40092 นาย วรชัย ธรรมรัตนากร น้องโอ๊ต
76 40093 นางสาว วินิธา วังศรีคูณ พลอย
77 40094 นางสาว พัทธภรณ์ อยู่นัด ไนซ์
78 40095 นางสาว ขวัญชนก ทุนกาศ ปิงปิง
79 40096 นางสาว กชกร บรรจงศิริ น้องครีม
80 40097 นาย ประกาศิต ถุงคำ กล้า
81 40098 นางสาว ปรารถนา ปัญญา อ้อน
82 40099 นาย กรวิชญ์ สิงห์ทอง เว็ป
83 40100 นางสาว บัณฑิตา วรมณีรัตน์ เจด้า
84 40101 นาย ชุติพล เอมแย้ม ตังเม
85 40103 นาย พลภพ มหาวรรณ ภู
86 40105 นาย นราวิชญ์ กันทาทรัพย์ นิว
87 40108 นางสาว อธิชา วุฒิตา จ๋อมแจ๋ม
88 40109 นาย เกียรติตระกูล ธาตุอินจันทร์ ปูน
89 40110 นางสาว พิงคัมพร น้องการ พิงค์
90 40112 นางสาว เบญญาภา คิดดีแล เพชร
91 40113 นางสาว ศุภิสรา พรมพิลา มาวาริ
92 40114 นางสาว จิณณ์ณณัช ตันตยานุสรณ์ ลูกไม้
93 40115 นางสาว เนตรนภัส สุยะพอ นีร
94 40116 นาย กฤตเมธ แปงเขียว โอห์ม
95 40117 นางสาว ฐณิชา วงษ์กล่ำ น้ำว้า
96 40121 นาย ปัญจพล ธัญเศรษฐ์กุล ไฟท์เตอร์
97 40123 นาย นพณัฐ ปันก้อนแก้ว โดโน่
98 40124 นาย พนรัญชน์ ขอผล ภีม
99 40125 นางสาว วรวลัญช์ หวังสันติธรรม เหมียวจีน
100 40127 นาย ภัทรพล อ๋องตั๋ว เพชร
101 40128 นางสาว ชณัญญา ชอบธรรม เม็ดทราย
102 40129 นางสาว ณัฐธิดา ไวตา ใหม่
103 40130 นาย ชลวิทย์ ศิรินาม บอล
104 40132 นาย ภัทรพงษ์ ศรีอุบล เฟิรส
105 40135 นางสาว พัสตร์สุ อุเทียม ไม้หอม
106 40136 นาย ภัทรนันท์ วรวงษ์วิวัฒน์ กรีน
107 40137 นางสาว ณัชชา จิโรจนพานิช โบว์
108 40138 นางสาว บุญญิสา วิจารณ์ เนเน่
109 40139 นางสาว จิราภา ยะป่า เมย์
110 40140 นางสาว จิราพร ยะป่า มายด์
111 40141 นางสาว เจนจิรา เอลึกู่ เจน
112 40617 นางสาว อโฬชา ธีรกีรยุต ปริม
113 40618 นาย ตะวัน กะราลัย ตะวัน
114 40619 นางสาว วรกานต์ ไชยเรือน น้องแยม
115 40620 นางสาว กัญญาวีร์ กลั่นนุรักษ์ ทอใจ
116 40621 นางสาว นภัสสร ฝั้นปันวงค์ มุก
117 40622 นางสาว อลินนันท์ พันสวัสดิ์ อลิซ
118 40631 นางสาว อรรถวดี สุวรรณมงคล วันวัน
119 41395 นางสาว กรรกรองรัชด์ จิตรเพียรค้า เค้ก
120 41407 นางสาว อาทิมา นันทวิสัย ข้าวหอม
121 41416 นาย ภูตะวัน เทสินทโชติ กาย
122 41433 นาย กิตติธัช จันทร์ศรี เบส
123 42269 นางสาว วริษา จันทร์ดอก ชาช่า
124 42283 นางสาว เจนณิสา ซูรากลี เจนนี่
125 34216 นาย จักริน ญาณรัชชเมธี โดนัท
126 34582 นาย วรภัทร พุทธกันยา นัทธ์
127 34583 นาย วรัตถ์ กัญชนะ ปั้น
128 34584 นาย ณัฐวัตร ไชยวุฒิ ก้อง
129 34585 นาย ศุภกร จอมพงษ์ สตางค์
130 34586 นาย ศุภฤกษ์ จอมพงษ์ แสตมป์
131 34587 นาย ธนาดุล อุทายะ ป่าน
132 34588 นาย พงศ์ปณต ส่งแสงเติม โอม
133 34589 นาย วรธันย์ หมั่นเพียร ซันนี่
134 34591 นาย วาที บุญยืน น้ำต้น
135 34592 นาย พุทธิพงษ์ โกศลพงษ์ ปังปอนด์
136 34593 นาย กันตินันท์ ชัยมงคล ต้นแตง
137 34594 นาย ฤทธา คงอรรถการ ริว
138 34596 นาย วัชิราวุธ คำวิเศษ ต้นรัก
139 34598 นาย พิสิษฐ์ ศานติพันธ์ ติวเตอร์
140 34599 นาย ธรรศ พรหมมลมาศ ภูเขา
141 34600 นาย พลกฤต พัฒนกลั่น ลูกบอล
142 34602 เด็กชาย จรูญฐิรัตน์ อินทพันธ์ อู๋เจียะ
143 34603 นาย ฉัตรกานต์ ไข่แก้ว นูโน่
144 34604 นาย เพไนย คุณยศยิ่ง เข้ม
145 34605 นาย ศุภณัฐ พรหมขัติแก้ว ณัฐ
146 34606 นาย ฉัตริน เวทศักดิ์ ปาล์ม
147 34607 นาย ธนวิชญ์ เจริญบุญ กล้า
148 34608 นาย วสุ ติยวลีย์ ฟิวส์
149 34610 นาย สิรวิชญ์ ไชยาพันธุ์ ลีโอ
150 34611 นาย พร้อมบุญ ไชยมงคล พร้อม
151 34614 นาย ภูมิรพี เกียรติประภาพร โตโต้
152 34615 นาย อานุภาพ แมนมนตรี นิล
153 34617 นาย ชนม์ชยุต ฉิมนาคพันธุ์ แสตมป์
154 34618 นาย อาคิรา คาโนวา จูเนียร์
155 34619 นาย เขมณัช ชุติมา กานพลู
156 34620 นาย ธนเกียรติ สิงห์กันฑ์ เจง
157 34622 นาย ณธีร์ ชัยนิลพันธุ์ อะตอม
158 34623 นาย แมนสรวง ภักดี แมน
159 34624 นาย เมตไตร รอยรัก ทุ่ง
160 34625 นาย ดลณวัฒน์ หลิมศิวิไล เนล
161 34626 นาย ธัชนันท์ บุญญพนิช เปเปอร์
162 34627 นาย ญาณิน อินทะเคหะ จอม
163 34628 นาย นฤบดี ชัยทอง แบมบู
164 34629 นาย กนกพล พุทธวงศ์ กั้ง
165 34630 นางสาว ญาณิศา จีนวงค์ หญิง
166 34632 นางสาว พิมพกานต์ ขอดแก้ว พิม
167 34633 นางสาว กุลนภา เต็มสุข ฟ้า
168 34634 นางสาว สุปวีณ์ เตียวกุล ออมสิน
169 34635 นางสาว กรตชกรณ์ จาติเกตุ ตังตัง
170 34636 นางสาว สิริยาพันธ์ คอทอง แพร
171 34637 นางสาว สรัลพร หาญสงคราม เมย์
172 34638 นางสาว ปวรรถ รังรองธานินทร์ โดฟ
173 34639 นางสาว ญาณิศา พันธจักร อาย
174 34641 นางสาว ธัญญ์ศิริ อรรถวัตธีรโชติ หงส์
175 34643 นางสาว จิรธิดา บัวเที่ยง ไตร่ตรอง
176 34644 นางสาว ชัญญานุช จิตต์แปง ขลุ่ย
177 34645 นางสาว อนรรฆวี แสงฟอง โมบาย
178 34646 นางสาว พิมพธู ศรีชรากุล เพ่ยเพ่ย
179 34647 นางสาว แพรพลอย บุญศิริ แพร
180 34648 นางสาว พลอยไพลิน จันกุนา พลอย
181 34649 นางสาว เพชรฎา จรัสสิทธิกูล เพชร
182 34650 นางสาว กัญญาณัฐ มังคลรังษี ออม
183 34651 นางสาว พิมพ์ลภัส อินทะเทศ ข้าวฟ่าง
184 34652 นางสาว พักตร์ชนก วัชรากร ข้าวนึ่ง
185 34653 นางสาว นงนภัส จันทร์สุวรรณศร ผิงผิง
186 34654 นางสาว สรัลพร เจริญผล มิ้นท์
187 34655 นางสาว กรภัทร วิเศษศรี น้ำฝน
188 34656 นางสาว พัชรพร ปัญญารัตน์ หยก
189 34657 นางสาว วรนารี เชี่ยวศิลป์ ปราง
190 34658 นางสาว เนติธร รัตนคำนวณ เน
191 34659 นางสาว วทิตา จีระมณีมัย มุก
192 34660 นางสาว อนรรฆอร เมืองอินทร์ ญาญ่า
193 34662 นางสาว พรชนก ธิยะสืบ ต้นปาล์ม
194 34663 นางสาว ธีรดา ปันเด็ง แปม
195 34664 นางสาว ปิติพร แดนพงพี เฟรนล์
196 34665 นางสาว นิธิอร กันแก้ว ปิ่น
197 34666 นางสาว กนกพิมพ์ ปูรณะพงษ์ คิมหันต์
198 34667 นางสาว นลัทพร อักษรศรี เอนย่า
199 34668 นาย ฤกษ์มงคล ปัญญา นิ้งหน่อง
200 34669 นาย อชิระ สิงห์เวชสกุล ไอซ์
201 34671 นาย กฤตากานต์ คำลาพิช โกม
202 34672 นาย ชวภณ สุทธิชัยเดช เปตอง
203 34673 นาย ศิวกร ชิตปรีชา เบสท์
204 34674 นาย นราวิชญ์ ยอดคำ เนฟ
205 34675 นาย ธนวัฒน์ ใจเกลี้ยง แบงค์
206 34676 นาย ธนดล ปัญญา แสตมป์
207 34677 นาย พีระพงค์ ใจตุ้ย หยก
208 34678 นาย กษิรา เขียวอ้าย ยอร์ช
209 34679 นาย พงศธร พงค์ปวน เน็ท
210 34680 นาย นิโคลาส์ วรพงศ์ เลอ เนนอง เบน
211 34682 นาย สดุดี อนันต๊ะ ไอพ่น
212 34683 นาย ภูดิศ บูรณะชัยทวี ไมไม
213 34684 นาย ปุณยธร อัครกิตติพร เฟริส
214 34685 นาย ณัฐวัฒน์ ไชยจินดา ทัน
215 34688 นาย พีรณัฐ นวะมะวัฒน์ พี
216 34689 นาย ณัฐกฤษฎิ์ พรรณจักร ดอม
217 34690 นาย ภาสวิชญ์ แช่มไพโรจน์ กัทจัง
218 34691 นาย ศตนนท์ ศรีเพ็ชรวรรณดี อู๋
219 34692 นาย สิรวิชญ์ เปาอินทร์ กิมบิ๊ก
220 34693 นางสาว กิตติพร อมรวิวัฒน์พงศ์ ตาว
221 34694 นาย หฤษฎ์ วงษ์หงษ์ แฮม
222 34695 นาย จอมพล ชมมณี ยูจีน
223 34697 นาย อิทธิ นิ่มน้อย ไกด์
224 34698 นาย ฉัตรวัฒน์ เศขรฤทธิ์ ฉัตร
225 34699 นาย ชลธร ศรีปัญญา โอ๊ค
226 34700 นาย ธีรภัทร อาบทิพย์วัฒนากุล เจ เจ
227 34701 นาย ชุติวัต สอนศรี เอส
228 34702 นาย ภูภัทร โพธิกุฎสัย ภัทร
229 34703 นาย ชินดนัย จักร์มุณี ดอม
230 34704 นาย สิรวิชญ์ ทิพยมณฑล ตาล
231 34705 นาย พุฒิพงศ์ พรหมเสน เอริท์
232 34707 นาย เกื้อกูล ดวงทัพ กันต์
233 34708 นาย ชยังกรณ์ กุณฑลบุตร ต้นสน
234 34709 นาย ธุวานันท์ อนันต์รัตนวิมล ไจแอนท์
235 34710 นาย ธนพล อินทร์วงศ์แก้ว เข้ม
236 34711 นาย วรวรรธน์ โชติเชาวน์รัตน์ ตะวัน
237 34712 นาย ศุภโชค พงษ์พานิช หมีพู
238 34713 นาย ญาณภัทร อาวะกุลพาณิชย์ จ๊อบ
239 34714 นาย ณรัณภาคย์ วงค์วิลัย ฟลิค
240 34715 นาย เจษฎา ตาคำ PP
241 34716 นางสาว ปวิตรา เงินคำคง ป่าน
242 34717 นางสาว มัชฌิมานันท์ บุญนัด เอิร์น
243 34718 นางสาว ปณิสรา อินต๊ะวัฒนะ ป๊อบปี้
244 34719 นางสาว ภิรมณ สันธนาภิรมย์ ฟ้า
245 34720 นางสาว วัศยา ฟองมาลา บิวตี้
246 34721 นางสาว สิรา เตริยาภิรมย์ จีน่า
247 34722 นางสาว นภัสสร สุริยวงค์ บูมบีม
248 34723 นางสาว พิชญ์นรี เหล่าปรีชากุล แบมบู
249 34724 นางสาว ณิชนันทน์ ล้วนเนตรเงิน ปิงปอง
250 34725 นางสาว พิชญา ยานะ ตอง
251 34726 นางสาว ณิชารีย์ พานิช บัว
252 34727 นางสาว สร้อยสวรรค์ เทศนา เบ็นซ์
253 34729 นาย มโนภัทร เอี่ยมละออ ข้าวฟ่าง
254 34730 นางสาว ศศิภา ภีระคำ ใบตอง
255 34732 นางสาว ณภัทร บุรณศิริ ไหม
256 34733 นางสาว กุลธิดา โกสีย์เจริญ ปิ๊ง
257 34734 นางสาว ศลิษา จำนงนิตย์ หลิงหลิง
258 34735 นางสาว พิชญา เพ็งวัน ชมพู่
259 34736 นางสาว ภรณี เมฆี กอบัว
260 34737 นางสาว รินรดา รังควัต เจ้าขา
261 34738 นางสาว สาริณี ศรีเกตุ ฝ้าย
262 34739 นางสาว ปพิชญา มูลใจ เอื้อ
263 34741 นางสาว แสนขวัญ กอรี จี้
264 34742 นางสาว ญาณิกา ขันทะธง น้ำ
265 34743 นางสาว ณภัทรา แสวงธีรกูล ปันปัน
266 34744 นางสาว อิสรีย์ บัวชุม ใบไผ่
267 34745 นางสาว อุรัสยา โอสถาพันธุ์ ไหม
268 34747 นางสาว กานต์พิชชา กลิ่นทับ ฟิวส์
269 34748 นางสาว จินต์จุฑา ลีประเสริฐพันธ์ มุม
270 34749 นางสาว ธัญรดี สุทธิพินทุ พิมพลอย
271 34750 นางสาว ธัญพร ไชยนันท์ นุ่น
272 34751 นางสาว ปิยธิดา โทปูรินทร์ ชมพู่
273 34752 นางสาว นริสา ปัญญาราษฎร์ มายด์
274 34753 นางสาว พธู ปันดี เดียร์
275 34754 นางสาว กาญจนา วงษ์พิมพา หรู
276 34755 นางสาว ปิยารม ทรงพระคุณ ปิ่น
277 34756 นางสาว นันท์นภัส อุ่นบ่อแฮ้ว ครีม
278 34757 นางสาว ทิพสุธา หินเธาว์ แพร
279 34758 นางสาว ณปภา สายพิน ใบเงิน
280 34759 นางสาว ภาวรินทร์ นิวัฒนนันท์ ปูเป้
281 34760 นางสาว กัลยรัตน์ พงศ์พัศพรพันธ์ มุก
282 34761 นางสาว รวินท์นิภา ทิพย์ปัญญา หมิวมิลค์
283 34762 นางสาว กวินธิดา นัดสาสาร ใบบัว
284 34763 นางสาว พลชา ไชยวรศิลป์ อ้อนแอ้น
285 34764 นางสาว ณัฐภรณ์ เสียงแจ่ม นุช
286 34765 นางสาว ยลดา คล้ายสิทธิ์ ซาฮิม
287 34766 นางสาว ตะเกียง ปัญญาสุริยะ ตะเกียง
288 34767 นาย วิชญะ อินทรเทพ มิวสิค
289 34768 นางสาว กรรณิการ์ ธิคำ น้ำหวาน
290 34769 นางสาว ณฤดี หมื่นแสน แป้งจี่
291 34770 นางสาว วลิษา ใบบอกบุญ มิ้ว
292 34771 นางสาว ชลกร พญาพรหม ดรีม
293 34772 นาย คชานน อินทรพล ฟริ้นท์
294 34860 นาย ภูวดล คำพันธ์ นิกกี้
295 34861 นาย ภูมิรพี ศรีนรคุตร์ ภูมิ
296 34865 นาย กิดากร วจนะสัตย์ ทอร์ดา
297 34866 นาย ภูรินท์ ถิ่นวงศ์ญวน ภู
298 34867 นาย ชูวงศ์ กันทวีชัย ต้นไม้
299 34868 นาย ชาคริส พรฟ้าสถิตวงค์ คริส
300 34869 นาย ปวรปรัชญ์ มาไพศาลสิน ปังปอนด์
301 34870 นาย กิตติภพ มะโนปัน อั๊ตจัง
302 34871 นาย อนันตชัย ขจรเกียรติชวาล บอย
303 34872 นาย ภูริวัฒน์ แสนหลวง เซ้นส์
304 34874 นาย ณัฐวุฒิ อินทร์ใหญ่ วุฒิ
305 34875 เด็กชาย ปรัชญา พิพัฒน์จริยา ซิม
306 34876 นาย ณัฐภัส จรัญวรพรรณ ม่อน
307 34877 นาย ศิรวิทย์ วรรณฤทธิ์ ปกป้อง
308 34878 นาย ศุภกร ทิพย์สุภา ดอย
309 34879 นาย หาญณรงค์ โกมิตร์ จ๊อบ
310 34880 นาย พบธรรม วันดี ภูพาน
311 34881 นาย ภูมิพัฒน์ ถิระวัฒน์ ภู
312 34882 นาย ศุภณัฐ ธนะจินดาวงษ์ แบงค์
313 34883 นาย ชาณิช เขียวประเสริฐ ไข่ตุ่น
314 34885 นาย ปฏิภาณ มุสิกสุตร์ โอ๊ค
315 34886 นาย ภาคิน สุรินทร์ บอส
316 34887 นาย ธนกฤต คุณเขต น้ำขิง
317 34888 นาย ปรมินทร์ ศรีทอง น้ำมนต์
318 34889 นาย รวี แก้วจำนงค์ น้องตุน
319 34890 นาย ศุภสัณห์ วงค์กุณา เต้าหู้
320 34891 นาย ณัฏฐพงษ์ อิทธิวุฒิรักษ์ บิ๊ก
321 34892 นาย พิชญุตม์ วาณิชพัฒนกุล ตี๋
322 34894 นาย ธัชพล สินทา ภูมิ
323 34895 นาย ธาวิน เย็นฉ่ำ ริว
324 34896 นาย ภูรีวัฒน์ สุรังสิมันต์กุล ตาตั๊ม
325 34897 นาย กรวีร์ เชื้อกันทา กะตังค์
326 34898 นาย ณัฐชมน กัลยาณมิตร กีต้าร์
327 34899 นาย เกตุชัย ปวง เจเจ
328 34900 นาย เป็นไท ประภาวงศ์ โชแปง
329 34901 นาย อิงครัตน์ ท้าวคำมา โฟร์คกี้
330 34902 นาย ปฏิพล จอมศักดิ์ ไบร์ท
331 34905 นาย วัธนกฤต ปาวะระ พฤกษ์
332 34906 นาย ชยานันท์ จากน่าน พร้อม
333 34907 นาย ชยกร สุขมงคล ปาย
334 34909 นาย กรวินท์ หาญผจญศึก ตรัย
335 34911 นาย อธิพิสุทธิ์ จูมวงษ์ เพียว
336 34912 นาย ณัฐกานต์ สุจริต ณัฐ
337 34913 นาย พงศภัค สุยะวงค์ ไข่นุ้ย
338 34914 นาย ศุภชัย อาบเงิน กีต้าร์
339 34915 นาย ณัฐนนท์ พงศ์นาคะเจริญ บูม
340 34916 นาย กานต์ชนม์ กริชนิกรกุล ดุ๊กดิ๊ก
341 34917 นาย จิรายุ แก้วคำดี มอส
342 34918 นาย กฤต ไชยเดชะ แมน-ยู
343 34919 นาย นันทภพ จักรผัน ตะวัน
344 34920 นาย ธนโชติ ณ เชียงใหม่ โต้ง
345 34921 นาย ธนภัทร บุญนะ มีนนิ่ง
346 34922 นาย อภิรักษ์ วิชัยโย เนม
347 34923 นาย ชนะภูมิ ปราครุฑ ภูมิ
348 34924 นาย วรพล นิษฐ์ธนกร ภู
349 34925 นาย วิภู ฉันทพัชนี ภู
350 34926 นาย นนทพัทธ์ ใจคำมา บีม
351 34927 นาย ชยานันต์ ชัยยาศรี ดอย
352 34928 นาย ณัฐพงษ์ ดวงพิมพ์ ณัฐ
353 34929 นาย ธนากร แสงใส ติวเตอร์
354 34930 นาย นวพล แสงมีอานุภาพ ปิงปิง
355 34932 นาย รัชตะ แสนมงคล เบรพ
356 34933 นาย ศุภเชษฐ์ หิรัญพูนธเนศ คอปเตอร์
357 34934 นาย ภัทรพล เนตรคำยวง เจท
358 34935 นาย กิตติภพ ชัยมาสพงค์ วีม
359 34936 นาย เธียรธรรม โลเกศนวคุณ เธียร
360 34937 นาย ศวิษฐ์ เพ็ชร์ทองคำ แบด
361 34938 นาย เศรษศิริ มะเทวิน แสตมป์
362 34939 นาย ปวริศร์ กันยานัน มอส
363 34940 นาย อานุภาพ สุยะวา ฟาน
364 34942 นาย เกียรติ์กวิน ปัญญาศักดิ์ ฟลุ๊ค
365 34944 นาย เสฎฐวุฒิ รังสรรค์ ภูเขา
366 34945 นาย พงค์พิพัฒน์ สุทธคำ โอม
367 34946 นาย พัฒนพงค์ สุทธคำ อาร์ม
368 34947 นาย พันธกานต์ นันทิยา กันดั้ม
369 34950 นาย พงศธรพิพัฒน์ บุญยืน อาร์ม
370 34951 นาย พิทวัส ตาคำอุด โอห์ม
371 34952 นาย พศิน ระตะเจริญ เอิร์ธ
372 34953 นาย ณภัทร สันสุวรรณ ณภัทร
373 34954 นาย ภัทร นิลโขง ภูมิ
374 34956 นาย พีรภาส สุวรรณคร พีร์มี่
375 34958 นาย ภูมิรัตน์ ธิโน โอม
376 34959 นาย ธัญพิสิษฐ์ ปัญญาสม ออสติน
377 34960 นาย พิเชฐ ธินะ เชฐ
378 34962 นาย พลนาวี ตรีถัน นาวา
379 34963 นาย ธนกฤต คชบุตร แม็ก
380 34964 นาย ธนภัทร เหลียวล้อมทอง น้องนุก
381 34965 นาย ศิรวิชญ์ มือขุนทด น้องโบ๊ท
382 34966 นาย สายพิรุณ พรหมมิจิตร โซดา
383 34967 นาย เสฎฐวุฒิ กาวิละ ปลื้ม
384 34968 นาย ชลสิน ผุดผ่อง ซันเดย์
385 34969 นาย ศุภกร ก้อนแก้ว ไอซ์
386 34971 นาย บุรินทร์ ตรีภักดิ์ น้องบอล
387 34972 นาย ปกป้อง ดวงสุวรรณ์ ไอติม
388 34974 นาย พงศฑร รัตนบุรี เอิร์ท
389 34977 นาย ศรัณย์พจน์ เจศรีชัย โอ๊ต
390 34978 นาย ชิษณุพงศ์ ลายแสงพงค์ ปุ๊ปปั๊บ
391 34980 นาย ธีรกานต์ ภักดีจิตร เคน
392 34981 นาย พงศพัศ รูปขำดี โบ้ท
393 34982 นาย ศุภวิชญ์ เขียวศรี ฟาร์ม
394 34983 นาย ศุภณัฐ เขียวศรี ฟิล์ม
395 34985 นาย สุรพงศ์ ขุมทอง เอิร์ธ
396 34986 นาย พฤทธิ์พล ปริยะ ข้าวปั้น
397 34987 นาย ปิยพัทธ์ รักสันติศานติ ลีโอ
398 34989 เด็กชาย ธนชัย สุนทรวรเชษฐ์ เบิร์ด
399 34991 นาย คฑาเทพ เชิญสวัสดิ์ โฟนโฟน
400 34992 นาย ธนวัฒน์ วังพลากร โตโต้
401 34993 นาย นนทพัทธ์ ศรีฝั้น บิ๊ก
402 34995 นาย ญาณวุฒิ วานิชดี ปังปอนด์
403 34996 นาย กรวิชญ์ ปุกคำนวล ปั้น
404 34997 นาย สิทธิพล สิทธิเสนา เต้
405 34999 นาย อัยการ บุญเกิดหาญภักดี อัยย์
406 35000 นาย หฤษฎ์กุล พัดบึ้ง ข้าวฟ่าง
407 35002 นาย ธิติวัฒน์ มณีวรรณ เคเค
408 35003 นาย ศุภกร รุ่งวิวัฒนากุล ริวจัง
409 35004 นาย กษิดิศ ปุนนพานิช ซัน-ซัน
410 35005 นาย ฉันทัช วัชระชัยพงษ์ บอส
411 35006 นาย ณัฏฐภพ วิลาวัณย์วจี ปันปั้น
412 35007 นาย ธัชพงศ์ สุปรียธรรม ธัช
413 35008 นาย กรภัทร์ ตุ่นโนจา เทมเป้
414 35009 นาย พงศธร นาคใจ ไอ๊ซ
415 35010 นาย ปรเมษฐ์ บุญมาภิ ภาคย์
416 35012 นางสาว อโณทัย มณฑา ปิ่น
417 35013 นางสาว รวิสุดา กองทอง บั๊บเบิ้ล
418 35014 นางสาว กุลธิดา กุลธรวัฒนา น้องมายด์
419 35015 นางสาว ปัทมาภรณ์ เบกขุนทด ปีป
420 35017 นางสาว ธันยพร วรรณสาร นอนนี่
421 35018 นางสาว ชญานุช ธัญญะกรณ์ เฌอรี
422 35019 นางสาว ฐิติชญา มงคลวิบูลย์ พลอย
423 35020 นางสาว ณัฐณิชา สิทธิ หนูนา
424 35021 นางสาว ศดานันท์ เสนา ยาหยี
425 35022 นางสาว วีรดา โชติวิศาล ซอมพอ
426 35025 นางสาว ปริณดา แก้วกันใจ มะปราง
427 35026 นางสาว ธมนวรรณ ไกรนรา หนุน
428 35027 นางสาว รินรดา สะพานแก้ว พิม
429 35028 นางสาว รติมน ชื่นบาล ขมิ้น
430 35029 นางสาว พิริยาพร อินตายวง ดาต้า
431 35030 นางสาว กรวรรณ ต๊ะคำ ฝ้าย
432 35032 นางสาว ภัทรกันย์ เหมยแก้ว ซูกัส
433 35033 นางสาว ธาริณี ถึงนอก การ์ตูน
434 35034 นางสาว กัลยภรณ์ วิรัตน์พงษ์ หยก
435 35035 นางสาว ทักษพร ทับเกิด น้องนาย
436 35036 นางสาว อตินุช อุบลเขียว แก้ม
437 35037 นางสาว พิมพ์ศิริ ทรวงแสวง แจ๊ส
438 35038 นางสาว เมธาวี ณัฐธนโชติกุล ต้นน้ำ
439 35039 นางสาว เมธินี อินทกูล ออม
440 35040 นางสาว ปัญฑารีย์ ไชยเพ็ญ น้ำปิง
441 35041 นางสาว จิราภัทร สืบเอี่ยม น้ำตาล
442 35042 นางสาว ชัญญา บุญธรรม มีน
443 35043 นางสาว ชญานินทร์ ชนะทิพย์ พลอย
444 35044 นางสาว ชินสุมน ไชยคำปัน มายด์
445 35045 นางสาว ญาณิศา ปานพรหม ออร์คิด
446 35047 นางสาว วิกันดา สิงห์อรุณ กิว
447 35048 นางสาว อัญมณี จันทร์กล้า อัญอัญ
448 35050 นางสาว ภัทรนฤน ดวงฤทธิ์ อุ้ย
449 35051 นางสาว พิญญานิศร์ วงศ์ศรีใส หนุน
450 35052 นางสาว พิงค์ตะวัน บุญมาก พิงค์
451 35053 นางสาว พิมพ์ณดา ไชยพัฒน์อมร บิวตี้
452 35055 นางสาว ดลวรรณ ลภะวงศ์ แฟนต้า
453 35056 นางสาว ปรียาภรณ์ ตั้งใจ ใบเตย
454 35057 นางสาว รุ่งนภา ดิฐศุภมาศ ทอแสง
455 35058 นางสาว บุญสิตา สุวรรณโฉม หนุน
456 35059 นางสาว ธมลวรรณ วรสิทธิดำรง หยง
457 35060 นางสาว ณัฐพิมล ขัดแก้ว ณิชา
458 35061 นางสาว จันทริกา สุระเดช แบม
459 35062 นางสาว กันต์สินี เนียนจาคนสูง ขิง
460 35063 นางสาว ชาคริยา ขุนทอง มันแกว
461 35064 นางสาว จารวีพรรณ สุภารุจิรัตน์ ดอม
462 35066 นางสาว กัญญาพัชร สะสอง ปริ้นท์
463 35068 นางสาว พัชรพร บุญทวี เตย
464 35070 นางสาว กัญญภัค ขาวราศรี ข้าว
465 35071 นางสาว ณิชารีย์ รัตนพัฒนเดช มีมี่
466 35072 นางสาว ลลิตา สุเขียว ไอซ์
467 35073 นางสาว ศุภนุช พูนสวัสดิ์ นิ้ง
468 35074 นางสาว ศุภากร พูนสวัสดิ์ ไนท์
469 35075 นางสาว กัญญาณัฐ บุญมาก เดียร์
470 35076 นางสาว ประภาวดี สังขรักษ์ ปอมแปม
471 35077 นางสาว รรินทร์ สุริยะลังกา ซีแซน
472 35078 นางสาว วิรากานต์ นิลทโชติ ต้นตอ
473 35079 นางสาว นรีกานต์ สุใจคำ ขิม
474 35080 นางสาว ชญาณ์นันท์ สมใสเจริญสุข เปรม
475 35082 นางสาว นันท์นภัส ทองมณี อาย
476 35083 นางสาว คณิตา จิตตะยโสธร อัลมอลต์
477 35084 นางสาว ธัญญพัฒน คำขาว เฟรช
478 35086 นางสาว พาสิณี จึงสำเร็จการ จึงจึง
479 35087 นางสาว ญานัญพิชชา จิรัฐิติคุณ ไนล์
480 35088 นางสาว จิรัชญา ตันกานนท์ มิว
481 35089 นางสาว จิตรลดา พรรณเทวี เนียน
482 35090 นาย วรพจน์ อุตรพงศ์ นนท์
483 35105 นางสาว ธัญญามาศ เดชมนต์ มายด์
484 35110 นาย นวมินทร์ รังสาคร เบซซ์
485 35111 นาย ชนกานต์ เรืองศรี สตางค์
486 35112 นาย กิตติภพ พราหมณะนันทน์ แตงโม
487 35115 นาย อนันต์สิทธิ์ คำแสน เอิร์ท
488 35122 นาย ชนกันต์ ลีรสวัสดิอำพน เติ้ง
489 35125 นาย สิรวิชญ์ ปัญวัฒนลิขิต เนย์
490 35130 นางสาว ฐิติกานต์ แสงบุญ แพรว
491 35131 นาย ญาณเทพ ปราโมทย์ กวางผา
492 35132 นาย ณภัทร พวงธนะสาร ดู
493 35141 นางสาว กรกนก ยาสุวรรณ น้ำข้าว
494 35142 นาย ณฤดล ภิญโญ วินเนอร์
495 35147 นาย จารุวัฒน์ เจริญยิ่ง อ้น
496 35153 นางสาว ชื่นชนก เชี่ยวชาญธนกิจ มอมแมม
497 35154 นาย ธเนศ กุลนาวี เนศ
498 35159 นางสาว พรนภัส แสงสุวรรณ กอล์ฟ
499 35165 นาย ชานน เฉียบแหลม ไซม่อน
500 35173 นาย สิริศักดิ์ สงวนศักดิ์ ต้นข้าว
501 35180 นาย เกรียงไกร เกียรติสุนทร คิม
502 35186 นาย พีระเดช วงศ์คำ กล้อง
503 35187 นางสาว น้ำทิพย์ เหล็กกล้า น้ำทิพย์
504 35189 นาย ทักษ์ดนัย ผายผัน เบสท์
505 35190 นาย พัชรพล พงศ์ปัญญา ฟิล์ม
506 35191 นาย ฑีฆวัชร์ กุลศรีสุวรรณ เบส
507 35192 นาย รดิศ เพชรานนท์ ขุนเขา
508 35194 นางสาว กันติชา ศรีสุพรรณทอง กันต์
509 35195 นางสาว ข้าวขวัญ ไชยศิริ ใบหม่อน
510 35197 นาย นพรัตน์ เหลืองอ่อน นัท
511 35199 นาย วิรัตน์ รักราษฎร์ พัตเตอร์
512 35203 นาย ณภัทร วงศ์วรเนตร อาร์ม
513 35204 นางสาว บัณฑิตา ไชยโย เขม
514 35264 นางสาว นิษฐ์ธรีย์ โกษีอำนวย ฟ้า
515 35269 นาย ชุติพล อนุกูล เอ
516 35273 นาย ชนกันต์ ปัญสุวรรณ์ กัน
517 35847 นางสาว อรนิภา สมุทคุปติ์ เกรซ
518 35848 นาย เสฐียรพงษ์ เตมีศักดิ์ โอ๊ด
519 35849 นางสาว ธีริศรา ไกรศรินท์ ตาว
520 35852 นางสาว ศุภธิดา อัครนรากุล น้องแพร
521 35856 นาย กิตติทัศน์ ต๊ะเพย จีนอล
522 35884 นาย ดวิษ ตั้งชีวโรจน์ บุ๊ง
523 35886 นางสาว เอสเธอร์ สุภาพวรกุล น้ำพุ
524 36569 นาย พีรวิชญ์ นันทประเสริฐ ข้าวตัง
525 36573 นางสาว ปัญณิษา เสมอใจ อั่งเปา
526 36574 นางสาว พิมมาดา ชมภูรัตน์ หว่า-หวา
527 36619 นาย พชรทร สุขไทย เดฟท์
528 36632 นาย พัทธ์ ผดุงสุนทรารักษ์ พัทธ์
529 37292 นาย ภควรรษจิ์ ยุววรรณ ไบเทค
530 37293 นางสาว ชุติกาญจน์ ดาวสดใส เฟ
531 37350 นางสาว ฐานิดา อัตประชา ใบเตย
532 37370 นาย วิทวัส วงค์ษา ข้าวฟ่าง
533 37383 นางสาว พิมพ์มาดา ขาวแสง น้ำฝน
534 37392 นางสาว อาปันนา สุริยาสถาพร ปันนา
535 37404 นาย พงศธร หมวกหลำ ภูมิ
536 37413 นางสาว พิมพ์น่าน อริยะวงศ์ ข้าวจี่
537 37414 นาย บรรณ โต๋วตระกูล บรรณ
538 37419 นาย ภูมิรวี อิสิ คิด
539 37427 นางสาว วรรณรักษ์ ปริญญวัฒน์ เมย์
540 37432 นางสาว วริศรา จิรัฐิติเจริญ บี
541 37444 นางสาว สุกัญญา โสภณบุญญาภรณ์ จัสมิน
542 37455 นาย เพชร เวศยพิรุฬห์ เพชร
543 37463 นางสาว พิชญานันท์ บุญสิทธิ์ รวงข้าว
544 37473 นาย อัครชัย แก้วมาลัย หย่งอัง
545 37572 นาย ณัฐชนนท์ กันทา มาสด้า
546 38217 นางสาว กณิศา วสุเพ็ญ เจเจ
547 38229 นางสาว ภัคนันท์ ลัภนะกุล ปัทม์
548 38237 นางสาว วรรัชดา สาริกบุตร มีมี่
549 38242 นางสาว ธัญชนก โคตรรัตน์ น้ำฟ้า
550 38243 นางสาว นลพรรณ หวลศรี โอลีน
551 38252 นางสาว นวภัสร์ ฐานพงศ์สุภาพ เฟิร์น
552 38253 นางสาว ปภาวี ขุนคลัง มะเหมี่ยว
553 39029 นาย เขมรัฐ คำสุภา บุ๊ค
554 39036 นาย วนะ วงศ์เสถียร ไท
555 39039 นางสาว กฤตภาส์ รายะนาคร น้องนาเดียร์
556 39054 นางสาว นันทิชา ต๋าคำ โอ
557 39059 นางสาว ญาดา ธิใหม่ธง แนท
558 39060 นาย รัฐศักดิ์ ถิ่นศรี การ์ฟิวส์
559 39071 นางสาว สิริยากร พุฒิมา แบมบู
560 39857 นางสาว บุญชิตา ปีติพัฒนพันธ์ ปลายหนาว
561 39858 นางสาว ณพร สมศักดิ์ ไผ่
562 39862 นาย กันตภณ คุปตาสา ก้อง
563 39863 นางสาว สุประวีณ์ กิตติวงษ์กุลยศ หยงชิง
564 39869 นางสาว ชญาภรณ์ ดาวลับเมฆ นุ๊กนิก
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ