ชื่อรุ่น DIAMONDJUBILEE ’ 23 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 245 คน
# 2523M31 ประธานรุ่น : คุณมนตรี หาญใจ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 10482 คุณ สุริยัน ชัยมงคล
2 11578 คุณ เสกสรร สมมะโน
3 13394 คุณ อธิสรรค์ สุขเขียว
4 12503 คุณ อโณทัย ไพยารมณ์
5 11453 คุณ อดิศร จารุสวัสดิ์
6 11195 คุณ Richard (อดุลย์) Hanviriyapunt (หาญวิริยะพันธุ์)
7 12557 คุณ อนุกุล พันธุวงษ์
8 11432 คุณ อนุกุล ส่างปาน
9 12516 พ.อ. (พิเศษ) อนุชา ไทยรัตน์
10 10285 คุณ อนุชาต จิตต์ปรารพ
11 10396 คุณ อนุพงค์ มูละคนธ์
12 10401 คุณ อนุรักษ์ โกมลมิศร์
13 11830 คุณ อนุวัต แสงตระการ
14 11811 คุณ อนุสนธิ์ มณีรัตน์
15 14449 คุณ อภิวัฒน์ ประยูรพิทักษ์
16 10445 ผศ.ดร.นพ. อภิเศรษฐ ปลื้มสำราญ
17 11544 คุณ อรรถยุติ ทองพันธ์
18 12474 คุณ อลงกรณ์ อินทรชัย
19 12517 คุณ อัครเดช ทองเชื้อ
20 13423 คุณ อัครเดช สุภัคกุล
21 10480 คุณ อัครรัช วัฒนสิงห์
22 13475 คุณ อัฉริย อัศวรักษ์
23 10452 คุณ อัศวิน พันธจักร์
24 11616 คุณ อาทิตย์ จีระมณีมัย
25 12502 คุณ อิทธิพล ทิพย์เดโช
26 10417 คุณ ณัฐพัชญ์ (อุกฤษฎ์) อุปราสิทธิ์ชวดี (อุปราสิทธิ์) ต้อง
27 11455 คุณ อุดม ไชยกอ
28 13477 คุณ เอกกมล ชนินทร์สถาปัตย์
29 12607 คุณ เอกรินทร์ เจริญกิจ
30 12518 คุณ เอกรินทร์ ลักกพันธานนท์
31 10450 คุณ เอนก ศรีบุญเรือง
32 10402 คุณ ดนุพล (ปริญญา) อินถาเครือ ไอ่ยา , ไอ่ปู๋
33 0 น.ท. วัสส์ธนพล (คุณากร) อินทรศิริธร
34 10115 คุณ จงกล รัตนพันธ์
35 10434 คุณ วัชรพงษ์ ดวงปัญญา
36 10426 คุณ สวนิตย์ สรสุชาติ เอ็กซ์
37 11517 คุณ กฤษฎา พินิจวงษ์
38 0 คุณ จรรโลง แก้วใจวรรณ
39 11433 นาย จรัล วรรณเลิศ
40 10458 คุณ จรูญรักษ์ ลอยลม
41 0 คุณ เจริญ ทัมพุฒิ
42 13402 คุณ ชัยยุทธ จำปา
43 0 คุณ ชูเดช เกตุธูรัตน์
44 0 คุณ ดำรงกรณ์ ดวงต๋า
45 0 คุณ ดิเรก ยะอินทร
46 0 คุณ ธีรศักดิ์ ศรีสมุดคำ
47 10490 คุณ นพดล คำบุญเรือง หน่อง
48 0 คุณ นพดล เฉลิมพรหม
49 10520 คุณ นริศ หาญใจ
50 0 คุณ นเรศ สุจนิล
51 11470 คุณ นฤชา ไชยสุ
52 10409 คุณ นิรันดร์ วิทย์สิงห์
53 0 คุณ บดินทร์ กัญชนะ
54 0 คุณ ประธาน ศรีโกไสย
55 10411 คุณ พลรัตน์ พันธุ์แพ
56 0 คุณ พิศิษฐ ปัฌเชิญ
57 0 คุณ ภาณุ เงินกลั่น
58 12497 คุณ วรเชษฐ์ แสนหลวง
59 12504 คุณ วิทวัส ประจำดี
60 13411 คุณ วีระชัย ธงชัย
61 11504 คุณ วุฒิศักดิ์ คำสิงห์
62 0 คุณ สมบุรณ์ คำแสง
63 0 คุณ สืบสกุล ปรีเปรม
64 13463 คุณ สุทัศน์ มหาวงค์
65 10442 คุณ อนุพงศ์ มูลคนธิ
66 0 คุณ อนุวัฒน์ ธ.ไทรรัตตัญญู
67 0 คุณ อมร ปันเงิน
68 0 คุณ อาชีพ เขียวสวัสดิ์
69 10335 คุณ อาทิตย์ โจลานันท์
70 10756 คุณ อิสราพงษ์ วุฒิ
71 10525 คุณ ศุภชัย พูนชัยกุล
72 13439 คุณ กรวินท์ อำนวย
73 10741 คุณ กฤษดากร มงคล
74 10431 คุณ กฤษดาการ ธันทสีมา
75 10461 คุณ การุณ บุญเฟื่อง
76 10753 คุณ การุณ วานิชเจริญ รุณ
77 10415 คุณ กำพล จันทร์เศรษฐ์
78 11493 คุณ กิตติ เลิศจินตนากิจ
79 10582 คุณ กิตติพงษ์ ธำถละ
80 13396 คุณ กิตติพงษ์ พุธพวง
81 10419 คุณ เกรียงไกร สินสดวก
82 10506 คุณ เกียรติศักดิ์ เรียนวัฒนา
83 12541 น.พ. โกมล ประภาสิต
84 10494 คุณ โกศล มงคลจีระอุทัย
85 11439 คุณ คงเด่น กรกาญยนารักษ์
86 12526 คุณ คเชนทร์ สุทธภักติ
87 11435 คุณ คมกริช ปลั่งดี
88 13512 คุณ คมสัน สุภัทรขจร
89 10511 คุณ ครรชิต มหาวัจน์
90 10463 น.อ. คัชโภชน์ จ่าปะคัง
91 10474 น.ท. วัสส์ธนพล (คุณากร) อินทรศิริธร
92 13614 คุณ โฆสิต พลัง
93 12540 คุณ จตุพร ประมุทจิต
94 10751 คุณ จรัญ เหมพันธ์
95 11812 คุณ จักรกฤษณ์ มณีรัตน์
96 12085 คุณ จักริน สุขดี
97 13393 คุณ จิรศักดิ์ จันทร์ทอง
98 10639 คุณ จีระชัย วรรณศรี
99 10454 คุณ จีระศักดิ์ นาวะระ
100 10486 คุณ ชยสุทธ์ มุนีเวช
101 11450 คุณ ชัชวาล (สุชาติ) วัฒนกีบุตร
102 12478 คุณ ชัยพันธ์ จิตตะนิธิ
103 10636 คุณ ชัยมงคล เตียวกุล
104 10418 คุณ ชาคริต สุวรรณรังษี
105 12479 คุณ ชาตรี แซ่เซียว
106 10437 คุณ ชาตรี อัครสมัย
107 10422 คุณ ชำนาญ จิตต์แปง
108 10449 คุณ ชินพงศ์ อินทะเคหะ ปึ้ง
109 10427 คุณ ฐิติ ฐิติจำเริญพร
110 12483 คุณ ฐิตินันต์ ศรีวิชัย
111 13448 คุณ ณรงค์ศักดิ์ กำรูป
112 11770 คุณ ณัฐจักร์ เลาห์รอดพันธ์
113 10326 คุณ ณัฐวิช ชัยนิลพันธ์
114 10436 คุณ ตรีภพ ปิติวรรณ
115 10429 คุณ ไตรเทพ โตสงวน
116 10508 คุณ ไตรวิช สุขจีระเดช
117 10485 คุณ ทวี โปธาดี
118 10416 คุณ ทวีวิทย์ คล่องเขิงปีน
119 11519 คุณ ทศพร ทองเที่ยง
120 10451 พ.อ. ทศพร พวงงาม
121 11200 คุณ ทิวา สุวรรณศรีคำ
122 12522 คุณ เทพพิทักษ์ โรจน์พัฒนกุล
123 11446 คุณ เทิดศักดิ์ วรรณสังข์
124 13458 คุณ เที่ยง วงษา
125 10455 คุณ ธงชัย สุดจันตา
126 10408 คุณ ธนพงษ์ คำมณี
127 10433 คุณ ธนารักษ์ หาญใจ
128 10347 คุณ ธวัชชัย เจริญสุข
129 11845 คุณ พิยุทธ (ธวัชชัย) น้อยทู ยุทธ
130 11823 คุณ ธิติกันต์ ปุสยะไพบูลย์
131 10440 คุณ ธีรพจน์ บัวเย็น
132 10632 คุณ ธีรพล ชัยวะละ
133 13017 คุณ ธีรพันธ์ วัชรากร
134 10405 คุณ ธีรวัฒน์ วุฒิกุล
135 10413 คุณ ธีระ บุญตา
136 10490 คุณ นภดล คำบุญเรือง
137 10456 คุณ นรินทร์ สุจนิล
138 13421 คุณ นภดล ชาญอารยะวิชช์
139 10471 คุณ นรินทร์ สุรินทร์วงศ์
140 12498 คุณ นเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ (อินปั๋นแก้ว)
141 11206 คุณ นฤปชา เมืองอินทร์
142 12549 คุณ ประกิต นาคขาว
143 10407 คุณ นิพัทธ์ รินยานะ
144 10523 คุณ นิพจน์ อุ่นใจ
145 10398 คุณ นิพันธ์ สุปินะ
146 10393 คุณ นิรันดร์ บรรณศรี
147 11191 คุณ ประกิตศักดิ์ ชาติบุรุษ
148 13399 คุณ ประสิทธิ์ วงษ์ทองเหลือง
149 10443 คุณ ประสพ เรืองศรีเจริญรุ่ง
150 10459 คุณ ประวิณ แสนสม
151 10587 คุณ ปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์
152 12523 คุณ ประกิจ อุปราสิทธิ์ ต่อ
153 11832 คุณ ปฏิวัติ ชื่นชม
154 13419 คุณ บุรฉัตร ฉัตรวีระ
155 11521 คุณ บุญอนันต์ กันพิทักษ์
156 10501 คุณ บวรศักดิ์ เธียรสิริ
157 10475 คุณ เนติชัย นามวงศ์พรหม
158 12988 คุณ นภดล รัตนประเสริฐ
159 12485 คุณ ประเสริฐ เกาะลอย
160 10517 คุณ ปิยฉัตร์ สุริกัน
161 10518 คุณ ปิโยรส กัญจน์นพ
162 11489 คุณ ปิโยรส ชัยเนตร
163 12470 คุณ เปรียบพงษ์ คงพิชญานนท์
164 10394 คุณ ผดุง ทนานชัย
165 13426 คุณ พงค์พันธ์ ล้อมไพบูลย์
166 10493 คุณ พรชัย วงค์แก้ว
167 10406 คุณ พรเทพ เธียรสิริ
168 11844 คุณ พลยุทธ บุญมา
169 11757 คุณ พัฒนา จินะเป็งกาศ
170 10752 คุณ พันธ์ศักดิ์ ศรีบุญเรือง
171 10423 คุณ พิชากร มูละจงกล
172 13457 คุณ พิพัฒน์ จันทร์บาล
173 10489 คุณ พิภพ ลือชัย
174 10513 คุณ พิริยะ เกตแก้ว
175 10432 คุณ พิสิฐศักดิ์ โรยอ่อนอินทร์
176 10410 คุณ พีรพจน์ เชี่ยววานิช
177 11515 คุณ พีระ คำปันทิพย์
178 13444 คุณ พีระยศ จิตรมั่น
179 13400 คุณ ไพชยนต์ จารุแสงไพโรจน์
180 10315 คุณ ไพโรจน์ ชื่นเชิญ
181 10453 คุณ ภัณฑิล อิศรางกูร ณ อยุธยา
182 14443 คุณ ภัทร์พงศ์ แย้มกลัด
183 12500 คุณ ภานุภาคย์ อุตศรี
184 0 นาย อนุพงษ์ พรหมชนะ
185 11480 คุณ มงคล เกตะมะ
186 11444 คุณ มณเฑียร คิดการงาน
187 13406 คุณ มนัส กล้าหาญ
188 11532 คุณ เมฆา ชุ่มอินทรจักร์
189 12487 คุณ เมธี อินทจักร์
190 11427 คุณ ระเบียบ สุวรรโกสุม
191 13432 คุณ ราวิน วิสุทธิพงษ์วัฒนา
192 13473 คุณ รุจ ดุลยากร
193 11488 คุณ เรืองยศ ใจวัง
194 10500 คุณ สาโรช เขียวกายสิทธิ์
195 13395 คุณ วรา พฤกษ์สำเริง
196 10435 คุณ วริศกร แสงสุวรรณ
197 13414 คุณ วรวิทย์ พุทธกันยา
198 12978 คุณ วสันต์ ลิขิตเสถียร
199 10530 คุณ วัจน์ หาญใจ
200 10420 คุณ วิทยา จุมปามาลา
201 13434 คุณ วันชัย อังกูรแสวงสุข
202 10462 คุณ วิเชียร สิทธินาง
203 10498 คุณ วรพงษ์ ชัยรัต แฟนต้า
204 10633 คุณ วรพจน์ แซ่กัน
205 10473 คุณ วรพจน์ ศรีสุวรรณ
206 12475 คุณ วรวิทย์ ประหาริปูราม
207 12531 คุณ วิลาศ คุ้มญาติ
208 10444 คุณ วีระเจตน์ ทิพย์สมบัติ
209 10365 คุณ วีระชน ดวงทิพย์
210 11535 คุณ วุฒิพันธ์ เผือกผล
211 12495 คุณ ศรชัย กุสันใจ
212 12547 คุณ ศรากร ถิระปุญโญ
213 10507 คุณ ศักดิ์ชาย นามแก้ว โกโก้ (โรส)
214 13246 คุณ ศักดิ์ดาว ห่านตระกูล
215 10526 คุณ ศุภชัย ไชยวงค์
216 10148 คุณ ศุภเดช กำแหงสงคราม
217 10515 คุณ ศุภวิช ชุตินทราศรี
218 10502 คุณ สกุลยุช ชัยรัต
219 11525 คุณ สงวนศักดิ์ สงวนราชทรัพย์
220 11464 คุณ สตาร์ จริงเข้าใจ
221 10400 คุณ สถิระ อุดมศรี
222 13442 คุณ สพโชค เผือกหอม
223 10466 ว่าที่ พ.ต. สมพงศ์ ชูพันธ์ สมพงศ์
224 10307 คุณ สันติ ปัญญาฟู
225 10749 คุณ สาธิต ณ เชียงใหม่
226 10465 คุณ สาธิต นาระทะ
227 10784 คุณ สิริพจน์ อุ่นใจ
228 10412 คุณ ศิลากร จ่าปะคัง
229 10516 คุณ สืบศักดิ์ สุวรรณเนตร
230 12508 คุณ สุขสันต์ ปัญญากาศ
231 11484 คุณ สุชาติ ตุ่นแก้ว
232 10521 คุณ สุดปรีชา ผ่องใส
233 13441 คุณ สุดสง่า ผิวเหลือง
234 10635 คุณ สุทัศน์ ลิ้มวณิชย์กุล
235 10424 คุณ สุธี ชัยเผด็จ
236 10476 คุณ สุปริญญา ปัญญานันท์
237 10496 คุณ สุเมทัส ยาวิราช
238 11855 คุณ สุรชัย ชัยวิศิษฐ์
239 10403 คุณ สุรชัย ทองทวี
240 11458 คุณ สุรชัย ภิญโญคำ
241 10634 คุณ สุรัตน์ ลิ้มวณิชย์กุล
242 13024 จ.ส.อ. ภัทรกร (เดชา) สุขสองห้อง
243 13440 คุณ ปกรณ์ ปริญญากิจ
244 10524 คุณ ทวีบุญ แสงสว่าง
245 0 คุณ กำพล จันทรเศรษฐ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ