ชื่อรุ่น REMINDER ' 68 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 185 คน
# 2511M3 ประธานรุ่น : คุณสุรชัย เลียวสวัสดิพงศ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 6583 คุณ กฤษฎา สมบัติสุข
2 7753 คุณ กวงเม้ง แซ่โง้ว
3 6582 คุณ เกษมสุข เชียวอุบล
4 6650 คุณ ขจรศักดิ์ อินทะพันธุ์
5 8416 คุณ จุมพล นามแก้ว
6 0 คุณ ฉัตรธำรง มุสิกโปดก
7 7760 คุณ ชูฟ้า วังประภา
8 7771 คุณ เชิดชาย บันสิทธิ์
9 0 คุณ ฌาม สกุลศิลปกร
10 7746 คุณ ทวี เชิดสถิรกุล
11 6754 คุณ เทวินทร์ รุ่งเรืองวงค์
12 6606 คุณ ธงชัย ชมภูรัตน์
13 7750 คุณ ธวัชชัย หย่างศิริ
14 6588 คุณ นพรัฐ ชุ่มดวง แมว
15 7754 คุณ ศุภฤกษ์(นิธิ) ยศวงศ์รัศมี(แซ่ยับ)
16 9311 คุณ บุญส่ง สมมิตร
17 6624 คุณ ประดับเกียรติ เวชมนัส
18 6878 คุณ พิพัฒน์ แซ่เตีย
19 8576 คุณ พิษณุ กติกา
20 6632 คุณ ภานุวัฒน์ จ่างตระกูล
21 0 คุณ ภูมินทร์ ลีลานิตย์กุล
22 7747 คุณ มานพ ฟูอินหลง
23 7764 คุณ ยรรยง อัมโรจน์
24 0 คุณ ราชันย์ เจริญสุข
25 6777 คุณ รุ่งโรจน์ สุชาติ
26 8596 คุณ วัฒนา นันทรัตพันธุ์
27 0 คุณ วิชัย ลักษณ์รุจิ
28 5884 คุณ วิชัย ยงพานิช
29 0 คุณ ศรศักดิ์ เอกรัตน์ (เฮื้อน)
30 7751 คุณ สุมินทร์ ลีลานิตย์กุล
31 6584 คุณ สุรชัย เลียวสวัสดิพงศ์
32 0 คุณ สุรพงศ์ กาสุริยะ
33 7780 คุณ สุรสิทธิ์ จิตต์จำนง
34 7383 คุณ สุวิทย์ จันทรา
35 6616 คุณ เสริมศักดิ์ วิลาสเดชานนท์
36 6626 คุณ อนุพงศ์ ประพันธ์วงศ์
37 6503 คุณ อมร หาญใจ
38 7770 คุณ อุรุพร อินทะพันธ์
39 0 คุณ อาคม รุ่งเรือง
40 คุณ อาทณัฐ ชัยรัต
41 7761 คุณ อาระพงษ์ ดวงแก้ว
42 8731 คุณ โอภาส นันท์ศุภวัฒน์
43 6652 นพ. กำพล เลาหเพ็ญแสง
44 0 คุณ จรัสพงศ์ นันทขว้าง
45 0 คุณ จิตพงศ์ เกื้อวงศ์
46 0 คุณ เจษฎา จีรเธียรนาถ
47 0 คุณ ชูศักดิ์ อารยะกุล
48 0 คุณ ณรงค์ ปัณณวิชัย
49 6757 คุณ ดวงคำ ศิริ
50 8573 คุณ ไตรรงค์ ม่วงมณี
51 7129 พ.อ. นิวัฒน์ บุญยืน
52 0 คุณ นิเวศน์ ดรุณกานต์
53 0 คุณ พิพัฒน์ ปัณณวลี
54 0 คุณ จิรเดช ไชยชนะ
55 0 คุณ ปรีดา สิทธิกุล
56 0 คุณ เมธิน ชื่นวัฒนา
57 8747 คุณ เยี่ยม วัชโรทน
58 6602 คุณ ณภัทร์(ราเชนทร์) จงอารี
59 0 คุณ วรพงศ์ ชมภู (สงวนสิทธิ์)
60 0 คุณ วรพันธ์ วราหะ
61 0 คุณ สีสุก มณีใส
62 0 คุณ อนุพงศ์ พลประอินทร์
63 0 คุณ อนุยงค์ ชุติมา
64 0 คุณ อนุรักษ์ สุทธิภาค
65 6621 นาย กมล ธงเธียร มลป๊อก
66 6590 คุณ กฤษณ์ ปทุมราช
67 6608 คุณ กิตติ มากสงขลา
68 6776 คุณ เกรียงศักดิ์ วัฒนวงศ์
69 6947 คุณ โกวิท ถาปนศิริ
70 7766 คุณ ไกรเดช มงคล
71 6573 คุณ ไกรฤกษ์ เปรมใส
72 6622 คุณ ไกรสีห์ ไชยบุตร์
73 6556 คุณ ไกรสีห์ วงศ์สกุล
74 7935 คุณ คณิต ปิติยา
75 8943 คุณ จรัสพงษ์ คำธารา
76 6614 คุณ เฉลิมพล นาคะมณี
77 6640 คุณ ขยันต์ หิรัญพันธุ์
78 6623 คุณ ชลาศรัย จารุพันธฺ
79 9367 คุณ ชัชวาลย์ ปราศรัยสรเดช
80 7906 คุณ ชัยเพียร เบี๊ยวบรรจง
81 6601 คุณ ชัยวัฒน์ แซ่อึ้ง
82 7742 คุณ ชาคร พุทธิศรี
83 6654 คุณ ชาติชาย ขัติคำ
84 8925 คุณ ชำนาญ สารทอง
85 6600 คุณ ชินวัชร์ อินทรรัตน์
86 6612 คุณ ชุณหเดช พรหมเศรณี
87 6635 คุณ ชูชาติ โพธิ์เงิน
88 8910 คุณ ณอคุณ สิทธิพงศ์
89 6653 คุณ ถิระ ไชยลังการณ์
90 6656 คุณ ทวีวัฒน์ ทรัพย์สมบุญ
91 6518 คุณ ทวีศิลป์ มาระวิชัย
92 8582 คุณ พ.ต.อ. ธนโชค อินทรบุรี
93 6571 คุณ ธนิต พรหมา
94 6643 คุณ ธวัชชัย ขันทนันต์คำ
95 7909 คุณ ธวัชชัย นิวาตจินดา
96 8330 คุณ ธวัชชัย อารีย์หนู
97 6602 คุณ ธาเชนทร์ จงอารี
98 7767 คุณ ธานี เผ่าชัย
99 7758 คุณ ธีระยุทธ สุขวัฒน์
100 8578 คุณ นพพร สุนทรโรทก
101 9360 คุณ นิพนธ์ จินดาธรรม
102 8911 คุณ นิเวศน์ นิรัติศยวานิช
103 7775 คุณ นิเวศน์ ศรีล้อม
104 6537 คุณ นิสิต ชื่นวัฒนา
105 8722 คุณ บริพัฒน์ ศรีสวัสดิ์
106 6618 คุณ บัณฑิต ประสิทธิ์บุรีรักษ์
107 8735 คุณ บำรุง เรืองสวัสดิ์
108 9302 คุณ บุญเกิด คุณเศรษฐ์
109 9351 คุณ บุญผ่าน รอดเรือน
110 8931 คุณ ประทีป พิณตานนท์
111 6532 คุณ ประพฤทธิ์ อินทะพันธุ์
112 6607 คุณ ประยุทธ พรหมรีแสง
113 6594 คุณ ประยูร คำชัย
114 7846 คุณ ประเสริฐ แซ่โล้ว
115 6631 คุณ ประเสริฐ พุทธคำ
116 9333 คุณ ปรีชา ผ่องเจริญกุล
117 7783 คุณ ปรีดา ยานะศักดิ์
118 8865 คุณ ปัญญา สุยะเรือนแก้ว
119 6646 คุณ ปานฤทธิ์ สุจินดา
120 6613 คุณ พงษ์ศักดิ์ เลาหวัฒน์ ปุ้ม
121 6639 คุณ พรสุข คชวัฒน์
122 7752 คุณ พิเนตร พงษ์กลาง
123 6648 คุณ ภาณุทัต สิทธิกุล
124 8908 คุณ มณเฑียร แซ่ลี้
125 7763 คุณ มนตรี ศิริจันทร์ชื่น
126 8721 คุณ ราชศักดิ์ อินตานนท์
127 9321 คุณ เรืองศักดิ์ ทุ่งสี่
128 8579 คุณ วรวิทย์ ทายะติ
129 5927 คุณ วรวิทย์ พลประอินทร์
130 7384 คุณ วราพงษ์ มาลาการณ์
131 7755 คุณ วราวุธ เกียรติศักดิ์
132 8729 คุณ วสันต์ วงศ์ใหญ่
133 9348 คุณ วัชรินทร์ ปิงเมือง
134 7832 คุณ วาทณัฐ(วัฒนา) ชัยรัต
135 6634 คุณ วิชัย แซ่ลี้
136 8921 คุณ วิชัย สุปินะเจริญ
137 8577 คุณ วิชาญ แสงขัติ
138 8583 คุณ วิเชียร นพเทศน์
139 6625 คุณ วิทยา กันทะกาลังค์
140 6598 คุณ วิลาศ ถาวดี
141 7769 คุณ วิวัฒน์ เลิศกลมกาญจน์
142 7773 คุณ วิสูตร วาฤทธิ์
143 6554 คุณ วีระ ปวงจักร์ทา
144 8429 คุณ ไวยวิทย์ เฟื่องคอน
145 6641 คุณ ศักดา จันทรมานนท์ (ศักดิ์สิทธิ์)
146 7745 คุณ ศักดิ์ทอง วรรณศรี
147 6774 คุณ ศิริภัท ชัยชนะ
148 5869 คุณ ไศลยนต์ ศรีสุนทร์
149 6611 คุณ สกุล บุญยทัติ
150 6595 คุณ สงกรานต์ ภูมิเจริญ
151 6638 คุณ สงวนสิทธิ์ ชมพู
152 6338 คุณ สถิตย์ โพธิ์แต่ง
153 6597 คุณ สมชาย มาลีกุล
154 6305 คุณ สมบัติ ทะนันไชย
155 9299 คุณ สมบูรณ์ ฟองอาภา
156 8896 คุณ สมศักดิ์ จันทะกูล
157 8771 คุณ สมศักดิ์(โอภาส) น่าเจริญ (นันท์ศุภวัฒน์)
158 7765 คุณ สว่าง รุจิเกรียงไกร(แซ่โล้ว)
159 7395 คุณ สาคร ศรีเกี้ยวฝั้น
160 7931 คุณ สาธร แก่นมณี
161 6589 คุณ สาโรจน์ สุจริต
162 8594 คุณ สุทธิทธิ์ วัณณสุทธางกุร
163 8895 คุณ สุทัศน์ ทาแสงอินทร์
164 6630 คุณ สุธี ศรีบูรณะ
165 7772 คุณ สุพจน์ ญาณสาร
166 6579 คุณ สุรพงษ์ วัฒนพันธ์
167 6637 คุณ สุรพล เงาเมฆ
168 6504 คุณ สุรพล ชัยวิศิษฐ์
169 7748 คุณ สุรพล แซ่อื้อ
170 9301 คุณ สุรพล ภู่วิจิตร
171 7781 คุณ สุรพล อินตาพรหม
172 8300 คุณ สุรพันธ์ อินทะพันธุ์
173 7768 คุณ สุรศักดิ์ แซ่อื้อ
174 8733 คุณ สุวัฒน์ นิไทรโยค
175 8736 คุณ โสภณ ธุระเสน
176 9364 คุณ ไสว เฟื่องฟู
177 7757 คุณ อนุศักดิ์ ทิพธนธรณินทร์
178 7756 คุณ อนุสรณ์ สมรภูมิ
179 7744 คุณ อภิชาติ เมฆบังวัน
180 7777 คุณ อรรณพ กิตติชัยวรรณ
181 8155 คุณ อรรณพ สุทธิภาค
182 9306 คุณ อรรถศิริ นภารัตน์
183 8411 คุณ อากร แสนไชย
184 6657 คุณ เอกกมล นพสุวรรณ
185 6766 คุณ เอกพันธุ์ พุกกะชาติกุล
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ