ชื่อรุ่น ADAMAS ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 225 คน
# 2534M6 ประธานรุ่น : คุณเกรียงไกร เลาหพงศ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 14033 คุณ ประถมศิลป์ พันธุ์เขียน
2 20622 คุณ กิติยา จิตมั่นชัยธรรม ฮุ้ง
3 14001 คุณ เกรียงไกร เลาวพงศ์ แน่น
4 13797 คุณ พงษ์พีระ คำนันท์ตา
5 13889 คุณ วิทยา แดงเรือน
6 13996 คุณ โอภาส จันทร์เป็ง
7 20645 คุณ กชกร ธรรมมิโกมินทร์
8 19497 คุณ กริช ศรีนุ
9 14135 คุณ กฤษณ์ กล้าตลุมบอน
10 14225 คุณ กฤษณ์ ผาทอง
11 18424 คุณ กฤษณะ อิ่มวิทยา
12 19403 คุณ ก้องกฤษฎ์ ไชยเศรษฐ
13 20584 คุณ กอบปริญญา อุตรศักดิ์
14 20603 คุณ เกรียงไกร ชัยมินทร์
15 20649 คุณ เกียรติคุณ กิตติเดชากร เคี้ยง
16 20680 คุณ เขนิกา อรโสภณ
17 14112 คุณ คมกฤช เพียรสัจจะ แซม
18 18637 คุณ คมกฤต เล็กสกุล
19 14215 คุณ ธีระเชษฐ์ ธนันชัย ป้อม , โตโต้
20 0 คุณ ปฏิพันธ์ นันทขว้าง
21 14003 คุณ ปรัชญา ทองสวน
22 0 คุณ สุรเชษฐ สุมา
23 0 คุณ อาทิตย์ บุญเชื้อ
24 14185 คุณ จตุพล ตันติสุนทโรดม
25 21170 คุณ จนิษฐา เองศิลป์
26 20679 คุณ จิตติ โตวิจักษณ์ชัยกุล
27 21130 คุณ จิตมณี ศรีชรากุล
28 20620 คุณ จิตราพร กรรณกุลสุนทร
29 21304 คุณ จีรพร บุตรศรี
30 20612 คุณ เจือจันทร์ ชูวีระ
31 20666 คุณ ชนิดา กองแก้ว
32 21133 คุณ ชลธิชา สกนธ์กุล
33 14153 คุณ ชัชชัย เพชรอักษร
34 14082 คุณ ชัยพร ธีคะชน
35 18641 คุณ ชาญชัย อันธิวงค์
36 20569 คุณ ชิตทิวา กีอำไพ
37 14201 คุณ ชิตพันธุ์ มะโนแสน
38 14193 คุณ ชูเกียรติ ชัยบุญศรี
39 21375 คุณ โชคชัย ศรีผดุงกุล
40 14217 คุณ ณรงค์ฤทธิ์ บุตรเรียง
41 14046 คุณ ณวรา ( ศุภกร ) สีตะพันธุ์ ( คีตากรพันธุ์ ) เต้
42 21236 คุณ ณัฏฐา ผลิตศิริ
43 20636 คุณ ณัฐยา จิรเศรษฐ์
44 14044 คุณ ณัฐวุฒิ ตากันทา
45 20541 คุณ ดวงใจ ติยวลีย์
46 16599 คุณ ทรงษิต ตันเสนีย์
47 21360 คุณ ทสร ธีระวัฒนารุ่งเรือง
48 14224 คุณ ทัตพร คุณประดิษฐ์
49 20587 คุณ ทิพวรรณ ดวงแก้ว
50 14016 คุณ ธนพัฒน์ โกยดุลย์ พัฒน์
51 20585 คุณ ธนวัฒน์ ปัทมอดิสัย
52 14860 คุณ ธเนศ ขันธรักษ์
53 16703 คุณ ธเนศ ทองพันธ์
54 14221 คุณ ธวัชชัย กิ่งหม่น
55 14100 คุณ ธันยวัต นิ้มคุ้มภัย
56 20638 คุณ ธิดาเดือน ไชยวงศ์
57 16124 คุณ ธีรนันท์ ศิลาน้อย
58 21280 คุณ ธีระศักดิ์ ธีระการุณการ
59 21146 คุณ นงนุช เล็กสมพงษ์
60 20659 คุณ นพวรรณ เฉลิมเพิ่มผล
61 21437 คุณ นราธร มิตรสุวรรณ
62 14084 คุณ นฤดม องค์ไชย
63 20559 คุณ นฤมล บุญญาคุณาเกษม
64 18436 คุณ นวพร แสงหนุ่ม
65 20567 คุณ นวพรรณ เนตรคำ
66 21190 คุณ นวลจิตรา อุดมจรัสเดช
67 20578 คุณ นันนรา นันทพันธ์
68 20652 คุณ นาฏนภา สุมาลัย
69 20571 คุณ นารา เศรษฐกร
70 21160 คุณ นิภาดา แก้วบริสุทธิ์
71 14210 คุณ นิวัฒน์ ปัญญาวงศ์
72 20613 คุณ บงกชกร ทับเที่ยง
73 18439 คุณ บรรณศาสตร์ สุขตระกูล
74 18430 คุณ บัณฑิต เศรษฐโกมุท
75 20608 คุณ เบญจวรรณ ยามวงค์
76 20605 คุณ ปฏิญญา กันทาธรรม
77 20664 คุณ ปฐมพงศ์ วงศ์ภูธร
78 19398 คุณ ประพจน์ จงประเสริฐ
79 20558 คุณ ประภาพรรณ ลอมศรี
80 20595 คุณ ประภารัตน์ ณ ลำพูน
81 20678 คุณ ปัญญ์วรา เรี่ยมทอง
82 20671 คุณ ปาริชาต ดีสวัสดิ์
83 14089 คุณ ปิติลาภ เจริญลาภ
84 20607 คุณ ปิยะธิดา กล้าสกุลวงศ์
85 20675 คุณ ปิยะลักษณ์ ศรีวิชัย
86 20560 คุณ เปมิกา รังคสิริ
87 20551 คุณ พนิดา เกรียงไกรวุฒิ
88 20606 คุณ พรประภา ซื่อสมศักดิ์
89 20657 คุณ พรพรรณ แก้วภา
90 18431 คุณ พลัม บุญสวน
91 20654 คุณ พัชรา นามมงคล ปุ๊
92 20592 คุณ พัชรี สิงห์ปัน
93 20590 คุณ พันชิด ปิณฑะดิษ
94 14035 คุณ พันธ์ศักดิ์ วรรณลัย
95 20573 คุณ พิมพ์พร ตันเรืองพร เล็ก
96 21361 คุณ พิมลพันธุ์ มณีกาญจน์
97 14079 คุณ พีระ ยุกตะทัต เจ๊ก/เอก
98 18433 คุณ พูนลาภ นันทขว้าง
99 17387 คุณ เพิ่มเกียรติ เรืองสกุล
100 14109 คุณ ไพสิฐ ศิลกุศล
101 20650 คุณ ภาวิณี เครือยา
102 20641 คุณ ภาสวรรณ วินยางค์กูล
103 14152 คุณ มงคล วังคำหมื่น
104 20658 คุณ มณฑิรา รณะบุตร
105 14125 คุณ มนตรี ปฐมเนติกุล
106 20629 คุณ มนนิศจัย กัญจินะ
107 20561 คุณ มยุขพันธ์ ไชยมั่นคง
108 20635 คุณ มลฤดี ตันสุขานันท์
109 21126 คุณ มานพ ศรีมูล
110 18422 คุณ รณรงค์ ทองเขียว
111 20633 คุณ รติรส สัมพันธ์
112 20651 คุณ รวิพิมพ์ เสนาวงศ์
113 20289 คุณ ระวิน ดังโหราชัย
114 14176 คุณ รังสรรค์ ปั้นทอง
115 20594 คุณ รัชนีกร วัฒนรังสรรค์
116 14144 คุณ รัฐไกร ลิ้มศิริตระกูล
117 20548 คุณ รัตนา มหานาม
118 20615 คุณ รุจิรา สุภาษา
119 20553 คุณ รุจิเรข พงษ์เจริญ
120 20656 คุณ ฤตินันท์ บุญทัน
121 20582 คุณ ลักษณา บุญเกษม
122 14031 คุณ ลิลิต สิทธิพฤษทานนท์
123 20669 คุณ วชิรา โพธิรัตน์
124 17406 คุณ วนา นิธิวนา
125 20549 คุณ วนิดา แซ่แต้
126 14111 คุณ วรเชษฐ ไชยวงศ์
127 20554 คุณ วรนุช เจียงวรรธนะ
128 20557 คุณ วรวิมล ตระการศิรินนท์
129 20574 คุณ วรางคณา ตันวัฒนากูล
130 20556 คุณ วรางคณา บุญเรือง
131 21158 คุณ วรางคณา มณฑา
132 20647 คุณ วรางคณา เล้าภากรณ์
133 21414 คุณ วราภรณ์ รณะบุตร
134 21373 คุณ วราวรรณ กรมวังก้อน
135 20593 คุณ วริชยา หอมสุวรรณ
136 14086 คุณ วศิน รักราษฎร์
137 18440 คุณ วัชระ ติราภรณ์
138 20630 คุณ วัชรินทร์ วิชัยกุล big
139 20614 คุณ วัลลภา ยาศิรินทร์
140 14005 คุณ วาทิตย์ บุญเชื้อ
141 20634 คุณ วารุณี ค๊าสตารี นา
142 20564 คุณ วารุณี มิตรสันเที๊ยะ
143 19518 คุณ วิชา(Gorilla) หรือทินภัทร อุปราสิทธิ์ กอ.
144 21122 คุณ วิชุดา สมงาม
145 14014 คุณ วิษณุ ชาบาง
146 20602 คุณ ศมาภรณ์ ธนัญชัย
147 17352 คุณ ศราวุธ ไชยปิน
148 20596 คุณ ศรินา วัฒนานิวัต
149 20663 คุณ ศศิวิมล ไชยลังการณ์
150 20563 คุณ ศศี เรืองไวทย
151 20589 คุณ ศิรประภา ร่มเย็น
152 20562 คุณ ศิราณี จิตสัมพันธ์สุข
153 21417 คุณ ศิริพงษ์ กิจเศรณี
154 20552 คุณ ศิริภัทร เปรมธรรมพร
155 20653 คุณ ศิลาพร ชมแก้ว
156 20627 คุณ ศุจิรัตน์ แซ่แต้
157 20655 คุณ ศุภกิจ คุณวรวินิจ
158 21131 คุณ ลักษมี(ศุภลักษณ์) หาญสงคราม(ชัยสุพรรณ) เอ๋
159 14181 คุณ ศุภสวัสดิ์ จิระวัฒน์
160 14029 คุณ เศียรชนนี แว่วเสียงสังข์
161 16688 คุณ สถาปัตย์ สุขะหุต art
162 14057 คุณ สรพงษ์ ศรีวงค์พันธ์
163 20331 คุณ สรายุทธ มณีสาคร
164 20555 คุณ ส่องแสง วิชัยวงศ์
165 20643 คุณ สายพิณ ศฤงคาร
166 19717 คุณ สายพิณ สุริยะแสงฉาย
167 14066 คุณ สิทธิชัย ผาทอง
168 20616 คุณ สินีนิตย์ นาคเสน
169 20631 คุณ สินีนุช ศศิยศชาติ
170 21408 คุณ สิริกันยา เตือนราษฎร์
171 20677 คุณ สิรินาท ไชยนา
172 20579 คุณ สิริลักษณ์ เตชะมโนกุล
173 20610 คุณ สิริลักษณ์ มานะโชติพงษ์
174 20580 คุณ สุกัญญา เปลี่ยนเกิด
175 20626 คุณ สุกัญญา (อุทานสกุล) ฉัตร์แก้วมรกต กึ๋น,หน่อย
176 14124 คุณ สุขเกษม ลางคุลเสน
177 20676 คุณ สุขุมาลย์ สันเมือง
178 20546 คุณ สุชาดา อนุชาติสกุล
179 19359 คุณ สุชาติ เมืองยศ
180 20619 คุณ สุณิสา มาลัย
181 20540 คุณ สุทธาทิพย์ กรเพ็ชร์
182 20674 คุณ สุนทรี พวงคาดดำ
183 20623 คุณ สุปราณี เอมอมร
184 21345 คุณ สุปรียา สันติจิตต์ภักดี
185 20599 คุณ สุพิศ กันทะ
186 20570 คุณ สุภัทรา ตั้งธรรมากร
187 21399 คุณ สุภาณี ลิ้มศิริลักษณ์
188 20609 คุณ สุมารีย์ ศิริกุล
189 14126 คุณ สุรนารถ กาศมณี
190 14098 คุณ สุรศิษฎ์ นิพิทสุขการ
191 20566 คุณ สุรินยา ไชยน้อย
192 20542 คุณ สุวดี สุนทรารัณย์
193 20618 คุณ สุวัทนา ขวัญคำ
194 14008 คุณ อาม เรี่ยมทอง
195 21238 คุณ สุวิมล นามเสถียร
196 14142 คุณ เสถียรศักดิ์ ลักษณ์รุจิ
197 20545 คุณ เสาวนีย์ บุญสูง
198 20617 คุณ เสาวลักษณ์ จันทร์พรหม Nung-Ning
199 20632 คุณ หยาดฝน ใจหวู้
200 20591 คุณ หิรัญญา ยงพานิช
201 21381 คุณ องการ ภารัตภูมิกุล
202 19500 คุณ อดิศร พลนรัตน์
203 14062 คุณ อธิภู ชุ่มชื่นสุข
204 14121 คุณ อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์
205 20543 คุณ อภิรดี สรวิสูตร
206 14146 คุณ อรรถกร นิวัติชัย
207 20668 คุณ อรรถพร ไชยวัณณ์
208 20600 คุณ อรวรรณ ซูซาน เบทเท่นเฮาเซ่น
209 20665 คุณ อลงกต พงษ์ไพบูลย์ กั้ง
210 14083 คุณ อลงกรณ์ สายกับ
211 20640 คุณ อังคณา ไชยวงค์
212 21124 คุณ อัจฉรา สุวรรณศรี
213 20625 คุณ อัญชลี ประเสริฐกูล
214 14103 คุณ อัฐพร วงศ์ประเสริฐ เค
215 19316 คุณ อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ
216 14206 คุณ อานุภาพ อินทวิวัฒน์
217 17422 คุณ อารีย์ ชัยณกุล
218 20576 คุณ อารียา เอี่ยมบู่
219 14050 คุณ อินทพันธ์ คันธา
220 20588 คุณ อินทราพร ธรรมมิตรสกุล
221 20624 คุณ อุทุมพร คำภีระปัญญา บี๋
222 20547 คุณ อุมาภรณ์ สุริตา
223 20568 คุณ อรัชา รัติวานิช
224 18438 นาย วรเทพ ศรีสกุลชวาลา John
225 22360 คุณ กนกวรรณ กุลชาติชัย
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ