ชื่อรุ่น ADAMAS ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 226 คน
# 2534M6 ประธานรุ่น : คุณเกรียงไกร เลาหพงศ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 14024 พิภพ จันทโรทัย
2 14033 คุณ ประถมศิลป์ พันธุ์เขียน
3 0 คุณ กิติยา จิตมั่นชัยธรรม ฮุ้ง
4 14001 คุณ เกรียงไกร เลาวพงศ์ แน่น
5 13797 คุณ พงษ์พีระ คำนันท์ตา
6 13889 คุณ วิทยา แดงเรือน
7 13996 คุณ โอภาส จันทร์เป็ง
8 20645 คุณ กชกร ธรรมมิโกมินทร์
9 19497 คุณ กริช ศรีนุ
10 14135 คุณ กฤษณ์ กล้าตลุมบอน
11 14225 คุณ กฤษณ์ ผาทอง
12 18424 คุณ กฤษณะ อิ่มวิทยา
13 19403 คุณ ก้องกฤษฎ์ ไชยเศรษฐ
14 20584 คุณ กอบปริญญา อุตรศักดิ์
15 20603 คุณ เกรียงไกร ชัยมินทร์
16 20649 คุณ เกียรติคุณ กิตติเดชากร เคี้ยง
17 20680 คุณ เขนิกา อรโสภณ
18 14112 คุณ คมกฤช เพียรสัจจะ แซม
19 18637 คุณ คมกฤต เล็กสกุล
20 14215 คุณ ธีระเชษฐ์ ธนันชัย ป้อม , โตโต้
21 0 คุณ ปฏิพันธ์ นันทขว้าง
22 14003 คุณ ปรัชญา ทองสวน
23 0 คุณ สุรเชษฐ สุมา
24 0 คุณ อาทิตย์ บุญเชื้อ
25 14185 คุณ จตุพล ตันติสุนทโรดม
26 21170 คุณ จนิษฐา เองศิลป์
27 20679 คุณ จิตติ โตวิจักษณ์ชัยกุล
28 21130 คุณ จิตมณี ศรีชรากุล
29 20620 คุณ จิตราพร กรรณกุลสุนทร
30 21304 คุณ จีรพร บุตรศรี
31 20612 คุณ เจือจันทร์ ชูวีระ
32 20666 คุณ ชนิดา กองแก้ว
33 21133 คุณ ชลธิชา สกนธ์กุล
34 14153 คุณ ชัชชัย เพชรอักษร
35 14082 คุณ ชัยพร ธีคะชน
36 18641 คุณ ชาญชัย อันธิวงค์
37 20569 คุณ ชิตทิวา กีอำไพ
38 14201 คุณ ชิตพันธุ์ มะโนแสน
39 14193 คุณ ชูเกียรติ ชัยบุญศรี
40 21375 คุณ โชคชัย ศรีผดุงกุล
41 14217 คุณ ณรงค์ฤทธิ์ บุตรเรียง
42 14046 คุณ ณวรา ( ศุภกร ) สีตะพันธุ์ ( คีตากรพันธุ์ ) เต้
43 21236 คุณ ณัฏฐา ผลิตศิริ
44 20636 คุณ ณัฐยา จิรเศรษฐ์
45 14044 คุณ ณัฐวุฒิ ตากันทา
46 20541 คุณ ดวงใจ ติยวลีย์
47 16599 คุณ ทรงษิต ตันเสนีย์
48 21360 คุณ ทสร ธีระวัฒนารุ่งเรือง
49 14224 คุณ ทัตพร คุณประดิษฐ์
50 20587 คุณ ทิพวรรณ ดวงแก้ว
51 14016 คุณ ธนพัฒน์ โกยดุลย์ พัฒน์
52 20585 คุณ ธนวัฒน์ ปัทมอดิสัย
53 14860 คุณ ธเนศ ขันธรักษ์
54 16703 คุณ ธเนศ ทองพันธ์
55 14221 คุณ ธวัชชัย กิ่งหม่น
56 14100 คุณ ธันยวัต นิ้มคุ้มภัย
57 20638 คุณ ธิดาเดือน ไชยวงศ์
58 16124 คุณ ธีรนันท์ ศิลาน้อย
59 21280 คุณ ธีระศักดิ์ ธีระการุณการ
60 21146 คุณ นงนุช เล็กสมพงษ์
61 20659 คุณ นพวรรณ เฉลิมเพิ่มผล
62 21437 คุณ นราธร มิตรสุวรรณ
63 14084 คุณ นฤดม องค์ไชย
64 20559 คุณ นฤมล บุญญาคุณาเกษม
65 18436 คุณ นวพร แสงหนุ่ม
66 20567 คุณ นวพรรณ เนตรคำ
67 21190 คุณ นวลจิตรา อุดมจรัสเดช
68 20578 คุณ นันนรา นันทพันธ์
69 20652 คุณ นาฏนภา สุมาลัย
70 20571 คุณ นารา เศรษฐกร
71 21160 คุณ นิภาดา แก้วบริสุทธิ์
72 14210 คุณ นิวัฒน์ ปัญญาวงศ์
73 20613 คุณ บงกชกร ทับเที่ยง
74 18439 คุณ บรรณศาสตร์ สุขตระกูล
75 18430 คุณ บัณฑิต เศรษฐโกมุท
76 20608 คุณ เบญจวรรณ ยามวงค์
77 20605 คุณ ปฏิญญา กันทาธรรม
78 20664 คุณ ปฐมพงศ์ วงศ์ภูธร
79 19398 คุณ ประพจน์ จงประเสริฐ
80 20558 คุณ ประภาพรรณ ลอมศรี
81 20595 คุณ ประภารัตน์ ณ ลำพูน
82 20678 คุณ ปัญญ์วรา เรี่ยมทอง
83 20671 คุณ ปาริชาต ดีสวัสดิ์
84 14089 คุณ ปิติลาภ เจริญลาภ
85 20607 คุณ ปิยะธิดา กล้าสกุลวงศ์
86 20675 คุณ ปิยะลักษณ์ ศรีวิชัย
87 20560 คุณ เปมิกา รังคสิริ
88 20551 คุณ พนิดา เกรียงไกรวุฒิ
89 20606 คุณ พรประภา ซื่อสมศักดิ์
90 20657 คุณ พรพรรณ แก้วภา
91 18431 คุณ พลัม บุญสวน
92 20654 คุณ พัชรา นามมงคล ปุ๊
93 20592 คุณ พัชรี สิงห์ปัน
94 20590 คุณ พันชิด ปิณฑะดิษ
95 14035 คุณ พันธ์ศักดิ์ วรรณลัย
96 20573 คุณ พิมพ์พร ตันเรืองพร เล็ก
97 21361 คุณ พิมลพันธุ์ มณีกาญจน์
98 14079 คุณ พีระ ยุกตะทัต เจ๊ก/เอก
99 18433 คุณ พูนลาภ นันทขว้าง
100 17387 คุณ เพิ่มเกียรติ เรืองสกุล
101 14109 คุณ ไพสิฐ ศิลกุศล
102 20650 คุณ ภาวิณี เครือยา
103 20641 คุณ ภาสวรรณ วินยางค์กูล
104 14152 คุณ มงคล วังคำหมื่น
105 20658 คุณ มณฑิรา รณะบุตร
106 14125 คุณ มนตรี ปฐมเนติกุล
107 20629 คุณ มนนิศจัย กัญจินะ
108 20561 คุณ มยุขพันธ์ ไชยมั่นคง
109 20635 คุณ มลฤดี ตันสุขานันท์
110 21126 คุณ มานพ ศรีมูล
111 18422 คุณ รณรงค์ ทองเขียว
112 20633 คุณ รติรส สัมพันธ์
113 20651 คุณ รวิพิมพ์ เสนาวงศ์
114 20289 คุณ ระวิน ดังโหราชัย
115 14176 คุณ รังสรรค์ ปั้นทอง
116 20594 คุณ รัชนีกร วัฒนรังสรรค์
117 14144 คุณ รัฐไกร ลิ้มศิริตระกูล
118 20548 คุณ รัตนา มหานาม
119 20615 คุณ รุจิรา สุภาษา
120 20553 คุณ รุจิเรข พงษ์เจริญ
121 20656 คุณ ฤตินันท์ บุญทัน
122 20582 คุณ ลักษณา บุญเกษม
123 14031 คุณ ลิลิต สิทธิพฤษทานนท์
124 20669 คุณ วชิรา โพธิรัตน์
125 17406 คุณ วนา นิธิวนา
126 20549 คุณ วนิดา แซ่แต้
127 14111 คุณ วรเชษฐ ไชยวงศ์
128 20554 คุณ วรนุช เจียงวรรธนะ
129 20557 คุณ วรวิมล ตระการศิรินนท์
130 20574 คุณ วรางคณา ตันวัฒนากูล
131 20556 คุณ วรางคณา บุญเรือง
132 21158 คุณ วรางคณา มณฑา
133 20647 คุณ วรางคณา เล้าภากรณ์
134 21414 คุณ วราภรณ์ รณะบุตร
135 21373 คุณ วราวรรณ กรมวังก้อน
136 20593 คุณ วริชยา หอมสุวรรณ
137 14086 คุณ วศิน รักราษฎร์
138 18440 คุณ วัชระ ติราภรณ์
139 20630 คุณ วัชรินทร์ วิชัยกุล big
140 20614 คุณ วัลลภา ยาศิรินทร์
141 14005 คุณ วาทิตย์ บุญเชื้อ
142 20634 คุณ วารุณี ค๊าสตารี นา
143 20564 คุณ วารุณี มิตรสันเที๊ยะ
144 19518 คุณ วิชา(Gorilla) หรือทินภัทร อุปราสิทธิ์ กอ.
145 21122 คุณ วิชุดา สมงาม
146 14014 คุณ วิษณุ ชาบาง
147 20602 คุณ ศมาภรณ์ ธนัญชัย
148 17352 คุณ ศราวุธ ไชยปิน
149 20596 คุณ ศรินา วัฒนานิวัต
150 20663 คุณ ศศิวิมล ไชยลังการณ์
151 20563 คุณ ศศี เรืองไวทย
152 20589 คุณ ศิรประภา ร่มเย็น
153 20562 คุณ ศิราณี จิตสัมพันธ์สุข
154 21417 คุณ ศิริพงษ์ กิจเศรณี
155 20552 คุณ ศิริภัทร เปรมธรรมพร
156 20653 คุณ ศิลาพร ชมแก้ว
157 20627 คุณ ศุจิรัตน์ แซ่แต้
158 20655 คุณ ศุภกิจ คุณวรวินิจ
159 21131 คุณ ลักษมี(ศุภลักษณ์) หาญสงคราม(ชัยสุพรรณ) เอ๋
160 14181 คุณ ศุภสวัสดิ์ จิระวัฒน์
161 14029 คุณ เศียรชนนี แว่วเสียงสังข์
162 16688 คุณ สถาปัตย์ สุขะหุต art
163 14057 คุณ สรพงษ์ ศรีวงค์พันธ์
164 20331 คุณ สรายุทธ มณีสาคร
165 20555 คุณ ส่องแสง วิชัยวงศ์
166 20643 คุณ สายพิณ ศฤงคาร
167 19717 คุณ สายพิณ สุริยะแสงฉาย
168 14066 คุณ สิทธิชัย ผาทอง
169 20616 คุณ สินีนิตย์ นาคเสน
170 20631 คุณ สินีนุช ศศิยศชาติ
171 21408 คุณ สิริกันยา เตือนราษฎร์
172 20677 คุณ สิรินาท ไชยนา
173 20579 คุณ สิริลักษณ์ เตชะมโนกุล
174 20610 คุณ สิริลักษณ์ มานะโชติพงษ์
175 20580 คุณ สุกัญญา เปลี่ยนเกิด
176 20626 คุณ สุกัญญา (อุทานสกุล) ฉัตร์แก้วมรกต กึ๋น,หน่อย
177 14124 คุณ สุขเกษม ลางคุลเสน
178 20676 คุณ สุขุมาลย์ สันเมือง
179 20546 คุณ สุชาดา อนุชาติสกุล
180 19359 คุณ สุชาติ เมืองยศ
181 20619 คุณ สุณิสา มาลัย
182 20540 คุณ สุทธาทิพย์ กรเพ็ชร์
183 20674 คุณ สุนทรี พวงคาดดำ
184 20623 คุณ สุปราณี เอมอมร
185 21345 คุณ สุปรียา สันติจิตต์ภักดี
186 20599 คุณ สุพิศ กันทะ
187 20570 คุณ สุภัทรา ตั้งธรรมากร
188 21399 คุณ สุภาณี ลิ้มศิริลักษณ์
189 20609 คุณ สุมารีย์ ศิริกุล
190 14126 คุณ สุรนารถ กาศมณี
191 14098 คุณ สุรศิษฎ์ นิพิทสุขการ
192 20566 คุณ สุรินยา ไชยน้อย
193 20542 คุณ สุวดี สุนทรารัณย์
194 20618 คุณ สุวัทนา ขวัญคำ
195 14008 คุณ อาม เรี่ยมทอง
196 21238 คุณ สุวิมล นามเสถียร
197 14142 คุณ เสถียรศักดิ์ ลักษณ์รุจิ
198 20545 คุณ เสาวนีย์ บุญสูง
199 20617 คุณ เสาวลักษณ์ จันทร์พรหม Nung-Ning
200 20632 คุณ หยาดฝน ใจหวู้
201 20591 คุณ หิรัญญา ยงพานิช
202 21381 คุณ องการ ภารัตภูมิกุล
203 19500 คุณ อดิศร พลนรัตน์
204 14062 คุณ อธิภู ชุ่มชื่นสุข
205 14121 คุณ อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์
206 20543 คุณ อภิรดี สรวิสูตร
207 14146 คุณ อรรถกร นิวัติชัย
208 20668 คุณ อรรถพร ไชยวัณณ์
209 20600 คุณ อรวรรณ ซูซาน เบทเท่นเฮาเซ่น
210 20665 คุณ อลงกต พงษ์ไพบูลย์ กั้ง
211 14083 คุณ อลงกรณ์ สายกับ
212 20640 คุณ อังคณา ไชยวงค์
213 21124 คุณ อัจฉรา สุวรรณศรี
214 20625 คุณ อัญชลี ประเสริฐกูล
215 14103 คุณ อัฐพร วงศ์ประเสริฐ เค
216 19316 คุณ อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ
217 14206 คุณ อานุภาพ อินทวิวัฒน์
218 17422 คุณ อารีย์ ชัยณกุล
219 20576 คุณ อารียา เอี่ยมบู่
220 14050 คุณ อินทพันธ์ คันธา
221 20588 คุณ อินทราพร ธรรมมิตรสกุล
222 20624 คุณ อุทุมพร คำภีระปัญญา บี๋
223 20547 คุณ อุมาภรณ์ สุริตา
224 20568 คุณ อรัชา รัติวานิช
225 18438 นาย วรเทพ ศรีสกุลชวาลา John
226 22360 คุณ กนกวรรณ กุลชาติชัย
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ