ชื่อรุ่น CONSTANCIA ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 571 คน
# 2550M3 ประธานรุ่น : คุณณัฐนนท์ รัตนเรืองวัฒนา
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 เรือตรี ฤทธิชัย นันตา บอย
2 0 คุณ ทศพร ศิริภัญญารักษ์
3 0 คุณ รุจ สุดใจ
4 26971 คุณ วสุ วัฒนาฤดี yam
5 27140 คุณ สุภาษิต ชินวงค์
6 27657 คุณ ปณาลี อุประดิษฐ์ น้ำ
7 27658 คุณ ปณัตถกร กตัญญู นัท
8 27660 คุณ จิรายุส ปัญญาฟู เจ
9 27661 คุณ จักรกฤษณ์ ธรรมจินดา แชมป์
10 27662 คุณ รัชฎาภรณ์ บัวเย็น ฟ้า
11 27663 คุณ ปรีดา เจียระนัยปรีดา
12 27664 คุณ นารีนาถ ศิริวิสูตร ป้อน
13 27667 คุณ พงศพร ศรีเชียงราย อาร์มมี่
14 27668 คุณ จเรวิทย์ ยะสมจิตร์ bubble
15 27670 คุณ พีชรัช อารีย์หนู พีร์
16 27671 คุณ ณฐพร มณีวรรณ น้ำ
17 27672 คุณ ณัฐพงศ์ วุฒิ ปอนด์
18 27673 คุณ สุกฤษฎิ์ กาญจนมุสิก Good
19 27674 คุณ วสภรณ์ ส่งวิสุทธิ์ JOY
20 27675 คุณ ปาริฉัตร แสนสม
21 27676 คุณ ปาลิดา อุทยาวลี May
22 27678 คุณ ชวิศ ลือชัย pea
23 27679 คุณ พีรดา เธียรสิริ น้ำ
24 27681 คุณ ณัฏฐ์ กนกแสนไพศาล นัท
25 27682 คุณ พรชนก จันทร์เพ็ญ บีม
26 27683 คุณ กัญฐิกา คำณพัฒน์ Mine
27 27684 คุณ พงศกร ฟูเต็มวงค์ iim
28 27685 คุณ วิรุฬห์ พันธจักร ปิ๊ง
29 27686 คุณ ตุลลวัฒน์ เกตุวราภรณ์ กอล์ฟ
30 27687 คุณ พงศภัค สิริรัตน์บรรจง kang
31 27688 คุณ บวรภัค ณ เชียงใหม่ นิก
32 27689 คุณ ปริญญ์ นิมมานเหมินท์ Nook
33 27691 คุณ รวิภรณ์ กฤตธรรม ปาย
34 27692 คุณ ศิริลักษณ์ คำประพันธ์ Nine
35 27693 คุณ ธีรศักดิ์ เพ็งประเสริฐ JJ
36 27694 คุณ ลักษิกา มณีสงฆ์ Pie
37 27695 คุณ ณัฐธิดา ฟูจิวารา โด
38 27696 คุณ สาริษฐ์ ปทุมาสูตร เบน
39 27697 คุณ ณิชาภัทร เจษฎาพันธ์ ขวัญ
40 27698 คุณ ศศิพัชร นกมีรอด ตาต้า
41 27699 คุณ ภัทร์สิริ กฤษณุรักษ์ เฟิร์น
42 27700 คุณ พลณภัส โพธิยา jung
43 27701 คุณ ปาณิศา สุภารัตน์ Mudmee
44 27702 คุณ วศินี ศรีนายก ked
45 27703 คุณ ศศิมล บุญศรี แตงโม
46 27704 คุณ วิรดา คุณะไชยโชติ ปิง
47 27705 คุณ นันทกร มงคล พริก
48 27707 คุณ รัฐพงศ์ ใจกล้า Earth
49 27709 คุณ ณัฐวัฒน์ สุวรรณวิทย์ บอส
50 27710 คุณ นที วารีย์ กิซซา
51 27711 คุณ ตุลยา เมืองลือ ปาล์มี่
52 27712 คุณ อาภา คุณธรรมสถาพร
53 27713 คุณ เพ็ญศิรินทร์ ศรีมงคล แวน
54 27714 คุณ จิรเมธ มงคลไชยสิทธิ์
55 27715 คุณ ทัชชกร ใช้ไม่หมด Aey
56 27716 คุณ พชรวัช กระจ่างพันธ์ eight
57 27717 คุณ มาริษา เยาวภาคย์โสภณ Nam
58 27718 คุณ พริมา ศิริธร อีฟ
59 27719 คุณ รักษิต กันไพเราะ
60 27720 คุณ นรวัฒน์ พันธุวงษ์ ต๊อด
61 27721 คุณ พิมพ์วิไล กิจจนะพานิช วุ้น
62 27722 คุณ ณภัทร เจริญสันติ
63 27723 คุณ กานต์ เวโรจน์ ออม
64 27725 คุณ นนทวิช ศิลมัย toto
65 27726 คุณ ขวัญชนก์ ศรีวิเชษฐ์ james
66 27727 คุณ ธีรารัตน์ ตันติศักดิ์ ไนซ์
67 27728 คุณ สุภัสรา แผ่นชัยภูมิ บลู
68 27729 คุณ จุฑาทิพย์ ประดับศรีเดช Cherry
69 27730 คุณ มนัญชยา ปินตา ป๊อป
70 27732 คุณ เสฏฐวุฒิ กล้าหาญ กอล์ฟ
71 27733 คุณ ปัทม์มาลา บุญเดช Pat
72 27734 คุณ วาริช ภู่พงศ์ศักดิ์ มาร์ค
73 27735 คุณ บัวบูชา นาคปรีชา
74 27736 คุณ ธนดล จงรักษ์สัตย์ ผิงผิง
75 27737 คุณ ภาณุวัฒน์ กิตติวาณิชย์ TuM
76 27738 คุณ อรรฆพร ศรีบุญเรือง Prem
77 27739 คุณ วัชรพงษ์ ดิลกจรรยา โดนัท
78 27740 คุณ เบญจมาศ ติกอภิชาติ Chompoo
79 27741 คุณ ภาวิช วัฒนวาณิชกร กอล์ฟ
80 27742 คุณ วีรวัส ธุวธนานุรักษ์ บุ๊ค
81 27743 คุณ กิตติพงศ์ ชัยสาร kong
82 27744 คุณ ลักษณ์สุดา สุวรรณมาลิก Phudoi
83 27745 คุณ กฤษฏิกรณ์ หุตามัย เม่น
84 27746 คุณ ลลิต อรุณฤทธิเดชา ปอย
85 27747 คุณ ณัฐพล คำมาลูน กอฟ
86 27748 คุณ สบันงา มหาวงค์ ซออู้
87 27749 คุณ ดนุพงษ์ ชัยอริยะกุล ท๊อป
88 27751 คุณ วรันธร พานิช ploy
89 27752 คุณ ธีรภัทร ลีมะสวัสดิ์ ใหม่
90 27753 คุณ อรวรรณ ปินตาคำ Fon
91 27754 คุณ ภาคภูมิ ชยางคานนท์ อาร์ม
92 27755 คุณ ภัชวรรณ แก้วใจดี Proud-พราว
93 27756 คุณ พนิตา ศิริเกษร ซีตรอง
94 27757 คุณ เสฏฐนันท์ ทาเขียว กัน
95 27758 คุณ หทัยรัตน์ วิชาจารย์ Tangkwa
96 27759 คุณ รัชนีกร แสนสุข พิมพ์
97 27760 คุณ กิตติพงศ์ แก้วบุญเรือง น๊อค
98 27761 คุณ กัลย์สุดา อุ่นเมือง กระแต
99 27762 คุณ จิรภัทร แสงมีอานุภาพ
100 27763 คุณ จุฑาลักษณ์ สายแปง บี
101 27764 คุณ พิทักษ์ คำนนท์คอม แจ็ค
102 27765 คุณ ทวีศักดิ์ ทาสุธะ art
103 27766 คุณ รุ่งทิพย์ อัคนิยาน ออม
104 27767 คุณ ปฏิญญา มณเฑียร ดอกคูน
105 27768 คุณ พรจิตติ เกลอดู tuey
106 27770 คุณ อิทธิพร กลันทะกะสุวรรณ จุ๊บแจง
107 27772 คุณ ฉันทชา คลังวิเชียร มิ้ว
108 27774 คุณ เกื้อกรุณา พวงแก้ว prim
109 27775 คุณ อวิรุทธ์ อิสระพนาชีวิน dew
110 27776 คุณ ศิริพจน์ ศรีวิรัตน์ เฟียต
111 27777 คุณ ภากร วรรโณทัย Ben
112 27778 คุณ ประทีป วรรณเลิศ ต้น
113 27779 คุณ ณัชดนัย ยะอนันต์ นิกกี้
114 27780 คุณ ขจีวรรณ อุดมโสภกิจ ชมพู่
115 27782 คุณ ธิติพร โกธรรม Toon
116 27783 คุณ จิรายุ มงคล
117 27784 คุณ พัชราภรณ์ พรหมพันธกรณ์ porn
118 27786 คุณ ภัทรสุดา คำประพันธ์ จ๋าจ้า JaJa
119 27787 คุณ สุรชาติ ยาวิราช ฮง
120 27788 คุณ จิรวรรธ ทาริยะ ก้าว
121 27789 คุณ ดิศราพร ปัญญาคม ดิว (Dew)
122 27790 คุณ ภานุพันธ์ ดุมคำ Mike
123 27791 คุณ ชานัตตา เทพจันทร์
124 27792 คุณ ธนพัฒน์ พวะกุล เเย็บ
125 27793 คุณ ไพบูลย์ เรืองไรโกเมน โชติ
126 27794 คุณ ภรัณยา พิมสาร จิว
127 27795 คุณ กมลณัฐ บุบผศิริ
128 27796 คุณ สถาพร รังษี
129 27797 คุณ รชต ธนัญชัย Te
130 27798 คุณ วราพร ศรีวิสุทธิ์
131 27799 คุณ อานนท์ ศักดิ์เรืองแมน นนท์
132 27800 คุณ อรอุมา มั่งมูล apple
133 27801 คุณ พฤทธา สุขพันธ์
134 27803 คุณ พัฒนพงษ์ ชัยทัศน์
135 27804 คุณ ช้องนาง ปรีชาเจริญศิลป์ imp(อิ๊ม)
136 27805 คุณ ภัทรพร จิตนาน ปอ
137 27807 คุณ กนกวรรณ วินิจกุล
138 27808 คุณ วิภาวี ขัติยะ เชียร์
139 27809 คุณ ปฐมพงษ์ ธนะสาร ต่อ
140 27810 คุณ เดชาวัต ปันอินทร์ DoNuT
141 27811 คุณ วิทวัส ท้าวคำลือ มาร์ค
142 27812 คุณ พิชามญชุ์ หาญเจริญกิจ
143 27813 คุณ ศิวาภรณ์ พิมพิสาร ออย
144 27814 คุณ เมธาวี อินต๊ะพิงค์ pingpong
145 27815 คุณ ณัฐนันท์ ตรีเอกานุภาพ EVE
146 27818 คุณ แววรัสมี กันจินะ แพร
147 27819 คุณ วรินยุพา อุดมศรี ลิลลี่
148 27820 คุณ มาตุหทัย เกตุเกล้า ลิตเติ้ล
149 27821 คุณ สุชาวิชย์ ชมชื่น
150 27822 คุณ กมลรัตน์ สมบูรณ์ เอ้
151 27823 คุณ ภาลิตา ต.เจริญ
152 27824 คุณ ธนกฤต มังตรีสรรค์ เติ้ง
153 27825 คุณ ณัฐวดี วณิชย์อนันตกุล nun
154 27826 คุณ สุรชา มะตะโก Liang
155 27827 คุณ ภานุพงษ์ เสาร์เจริญ Jame
156 27828 คุณ ชนิกานต์ นุตรวงษ์ บุ๊ค
157 27830 คุณ นันทิกานต์ เดชวงศ์ญา ใบเตย
158 27831 คุณ พรเทวา พันธุรพงศ์ เป้
159 27832 คุณ รัชพล เลิศวิชา รอง
160 27833 คุณ เฉลิมรัตน์ ซื่อเจริญกิจ
161 27834 คุณ พงศธร ถาวร
162 27835 คุณ กฤตธี นันทมานพ ที
163 27836 คุณ ชุติกาญจน์ ตุ่นคำ Bow
164 27838 คุณ บุญสิตา กิติคุณ บีม
165 27840 คุณ พสิษฐ์ โขงสนั่น ฟิล์ม
166 27841 คุณ นทีพร ศิริโหราชัย Kumpor
167 27842 คุณ พิมพ์พิสุทธิ์ ญี่นาง ann
168 27843 คุณ แก้วตา เทพวรรณ์ ฝ้าย
169 27846 คุณ เขตไท พูลลาภ โด่ง
170 27849 คุณ ธันยวัฒน์ ภานุโศภิษฐ์ อู๋
171 27850 คุณ ฐิติรัตน์ สายศร
172 27851 คุณ สรร สุรินทร์วงศ์ ไฟท์
173 27852 คุณ มาริสา นิลโขง มดตะนอย
174 27853 คุณ ปฏิภาณ ไตรบุญรักษ์ benz
175 27854 คุณ ศิริฉาย บุญฤทธิ์ โบว์
176 27855 คุณ ปราญชลี นรสิงห์ มีน
177 27857 คุณ รัชฎากรณ์ อ้ายเจริญ Mew
178 27858 คุณ ธันยบูรณ์ จันทราวงศ์ โอ๋
179 27859 คุณ ไกรภพ ปินตาธรรม โบ๊ท
180 27860 คุณ ศุภชัย เหล่าปราณีชน junior
181 27862 คุณ ฐาปนี อยู่เป็นสุข ริน
182 27863 คุณ นิสรีน วัชระสกลพงษ์ Nisdy
183 27864 คุณ สิทธิศักดิ์ สุวรรณโสภณ Tiktok
184 27865 คุณ ลานนาไทย สัยเจริญ ฟ้า
185 27866 คุณ รพีพัฒน์ จอมธิ พี
186 27867 คุณ กฤษณพงษ์ ศรีวิรัตน์ ปังปอนด์
187 27868 คุณ ภาคภูมิ ตุ้มทอง
188 27869 คุณ จารุวรรณ จูฑะพุทธิ Aom
189 27870 คุณ เสฏฐวุฒิ อุดาการ แป๊บ
190 27871 คุณ กวินนุช มณีวรรณ์ Joy
191 27872 คุณ เอกอาทิตย์ ดรุณรัศมี เอก
192 27874 คุณ อุมาพร สมพินิจ Aom
193 27875 คุณ อภิญญา ฟู่เจริญ aom
194 27876 คุณ รัชพงศ์ ชัยรัตน์ Bonus
195 27877 คุณ โอม วิลาสเดชานนท์
196 27878 คุณ ภาณุพันธุ์ พงศ์อุดม ตะวัน
197 27879 คุณ ภักดี อะทุน
198 27882 คุณ ณฐกร ภักดี ก็อต
199 27883 คุณ ชวิศา เวชชากุล ไหม
200 27884 คุณ อัจฉราภรณ์ ศักดาวงศ์เสรี พิม
201 27885 คุณ นัทธมน กันเขตต์
202 27886 คุณ อฤทธิพร จันทรา เล็ก
203 27887 คุณ ศุภัสสรา กันทะมาลา G u K i k
204 27888 คุณ ศรณ์ สิงหราชวราพันธ์ Baybart
205 27889 คุณ เกียรติภูมิ สายไทย เต้
206 27890 คุณ โกลัญญา กังวาลยศศักดิ์ Looktan
207 27891 คุณ บารมี ใหม่จันทร์
208 27893 คุณ พีรพล เมืองใจ JIMMY
209 27895 คุณ ธัชชา ศรีเบญจรัตน์
210 27896 คุณ จิรายุส เครือยั่งยืน เจษ
211 27897 คุณ ณัฐนันท์ สุวรรณเรือง pond
212 27898 คุณ ณัฐพันธ์ สมสวาท Gang
213 27899 คุณ พรนัชชา ชยางคานนท์ Tarn
214 27900 คุณ ฉัตรพี เดือนโชติ fame
215 27901 คุณ กฤตธี เสโลห์ Guy
216 27904 คุณ ปณพันธ์ อุดม ยีสต์
217 27905 คุณ จิรารัตน์ คำรินทร์ แนน
218 27906 คุณ ธนดล โพธิ์แต่ง aop
219 27907 คุณ ศรัณยู เลาวกุล boss
220 27908 คุณ ปราการ กล่อมสังข์ กานต์
221 27909 คุณ พงศกร น้อยมูล MINT
222 27910 คุณ กุลวิชญ์ ศุภภาคิน yee
223 27911 คุณ พยุงมาศ เชื้อสะอาด
224 27912 คุณ ณัฐธิดา พลเดช kat
225 27914 คุณ กฤษฏิ์ ปัญธิญา บอส
226 27916 คุณ เอกภาพ ปาวิน KEN
227 27917 คุณ ศรสวรรค์ จันทร์เงิน kook
228 27918 คุณ รัตนาพร หน่อเมือง โบว์
229 27920 คุณ เฉลิมพล เขียวทอง บี
230 27921 คุณ ธนัชพร แสงมณี ฟ้ามุ่ย
231 27922 คุณ อนันต์ ฆ้องชัย เปรม
232 27923 คุณ ณัฐสุดา กุลนารี นินจา
233 27924 คุณ อุดมพร แซ่หู อาจีณ
234 27926 คุณ ปองกานต์ มั่นอยู่ บี
235 27927 คุณ จิรวัตร ศรีรักษ์ Nung
236 27928 คุณ ชวน รินสิงห์แก้ว gaw
237 27929 คุณ ปฏิภาณ ศรีลิมปนนท์ เจ
238 27930 คุณ จิตราภรณ์ สายก้อนแก้ว
239 27932 นาย สัณหณัฐ กัลยาวงศ์ บอสซี่ (น้องอูฐ)
240 27934 คุณ อังคณา อภิวัน ฝน
241 27935 คุณ กมลลักขณ์ ฟองมูล พิม
242 27936 คุณ ตันหยง เจริญศรีวาณิช
243 27937 คุณ ณัฐณิชา ยาประเสริฐ มิว
244 27938 คุณ นิราวัลย์ จันทร์ฟู Ning
245 27939 คุณ กิตติคุณ โตยิ่งตระกูล ต้น
246 27940 คุณ รูธจรีพร ขันทะสีมา
247 27943 คุณ หทัยชนก ธินนท์ แป้ง
248 27944 คุณ ภัทรธีรา หวังวนกุล MILK
249 27945 คุณ พนิตธิดา พิชัยศรทัต June
250 27946 คุณ สาริศ เลิศพฤกษ์ Mac
251 27947 คุณ โชคหิรัญ หิรัญรัตน์ Champ
252 27948 คุณ อภิญญา สละ FERN
253 27950 คุณ ธิพติกานต์ พัฒนจันทร์ Pear
254 27951 คุณ วรรณศิริ วรรณศรี ออมสิน
255 27952 คุณ ปริญญ์ ประสนธิ์ Tor
256 27953 คุณ ชวพล คันธวงค์
257 27954 คุณ เวธกา ศิริณุพงษานันท์ ปอ
258 27956 คุณ พนัส เกษฤทธิ์ nut
259 27957 คุณ ภาวิดา พรหมชนะ มีน
260 27958 คุณ ธนัตถ์ภรณ์ วิรัชวิสิฐ บุ๋น
261 27959 คุณ รพีพรรณ มงคลรัตน์ ไอซ์
262 27960 คุณ ศรราม ธนะชัยขันธ์ cake
263 27961 คุณ จินต์จุฑา สร้อยมะโน แจน
264 27963 คุณ กัญญาณัฐ สิทธิศุภเศรษฐ์ min ( มิญญ์)
265 27965 คุณ หทัยพร นพคุณ มิลค์
266 27966 คุณ ก่อ ทักษิณสุข ก่อ
267 28008 คุณ คุณนิธิ อินทะพันธุ์ เจแปน
268 28043 คุณ ปริญญวัฒน์ ตันไพจิตร โดโด้
269 28044 คุณ ณัทสรณ์ คันธราษฎร์ Aut
270 28046 คุณ ชูเกียรติ พุดซา Peach
271 28047 คุณ วิทวัส ต้นภู Mos
272 28051 คุณ เวชพิสิฎ ทรงคำ { B } E S [ T ]
273 28052 คุณ ภัทรพล ยอดพิชัย JaME
274 28054 คุณ กฤตภาส หาญวงษ์ กอล์ฟ
275 28057 คุณ ธนชนม์ อุทัยบุตร ตาว
276 28058 คุณ กมลภพ แสงปัญญา อ้น
277 28059 คุณ กันต์ เลิศจรรยารักษ์ พีช
278 28060 คุณ ชิษณุพงศ์ แก้วคำ NICE
279 28061 คุณ รัตตระกูล นารินทร์ dream
280 28062 คุณ ศุภพงศ์ ไคร้วงษ์ ต่อ
281 28063 คุณ คุณาพงศ์ ธวัชวงศ์
282 28065 คุณ นนท์ปวิช เครือคำปลิว เครน
283 28066 คุณ สัตยา อินตานำ
284 28067 คุณ เกียรติกนก บุญแสน men
285 28068 คุณ ณัฐวุฒิ สุรชาติชัยกุล เบนซ์
286 28069 คุณ จักรกฤช ณ ลำพูน Peace
287 28070 คุณ พิศลย์ โอฬารไพโรจน์ เมษ
288 28071 คุณ วิทวัส ไชยพรมมา แบงค์
289 28072 คุณ ภูวิชญ์ เทพเทวิน Tan
290 28073 คุณ สุรพศ เพ็ชรศรี kla
291 28074 คุณ ณัฐพล ตุ้ยศรี ron
292 28076 คุณ สุพจน์ คำใจใส่ หนึ่ง
293 28077 คุณ อดิศร อินตารักษา
294 28078 คุณ นรนิติ นรปัญญา เก่ง
295 28079 คุณ ณัฐนันท์ พรหมสุข Nun
296 28081 คุณ ภิรวุฒิ อินทา Pom
297 28082 คุณ บัญชาการ แสนแปง ท็อป
298 28083 คุณ ศุภณัฐ กลั่นเรืองแสง
299 28085 คุณ กฤตภาส วงศ์ลาภพานิช
300 28086 คุณ กิตติ รุ่งวิเศษศรี Jong
301 28087 คุณ กิตติธัช รอดโพธิ์ทอง fame
302 28089 คุณ ชิราวุธ จันทร์ยวง Boss
303 28090 คุณ โยซึเก๊ะ โท๊ะมิซาวะ โยจัง
304 28091 คุณ ปรัชญา มานะกุลชัยคำ Pop
305 28092 คุณ สุรพศ ใจคม Yah
306 28093 คุณ พีรพงษ์ เติมมงคลชัย พี
307 28094 คุณ ธนากรณ์ จันทร์ฝั้น อ้วน
308 28095 คุณ ชนกันต์ บุญญะ
309 28096 คุณ ณัฐพงษ์ ไฝ่บุญ tum
310 28097 คุณ สถาพร ไทยกัน Toy
311 28098 คุณ สาริน กัมปนาทแสนยากร palm
312 28099 คุณ นันทพัทธ์ เรืองนพสิทธิ์ อ๋อง
313 28100 คุณ ธนพัฒน์ แสงวัฒนะรัตน์ โอม (Ohm)
314 28101 คุณ ณภัทร บุญสูง กานต์
315 28102 คุณ ปรัชญาวัฒน์ เทาเซ็ง pp
316 28103 คุณ อิทธิกร นิธิศิรกุล
317 28104 คุณ ภูริพันธ์ เนตรอนงค์ ต้น
318 28105 คุณ ภูริพร เนตรอนงค์ Tong
319 28106 คุณ ราชภัฏ ไกรกิจราษฎร์
320 28107 คุณ อานุภาพ อินทะชัย อาร์ม
321 28108 คุณ คณาธิป ฉายาทอง เบียร์
322 28109 คุณ พนา แสนสมบัติ Film
323 28110 คุณ ศรัณย์วัช ทิพย์หิรัญ ฟลุ๊ค
324 28111 คุณ สัญพิชา แสงจันทร์ พีช
325 28113 คุณ พงศธร เทพเสนา james
326 28114 คุณ อภินัทธ์ ตีระพฤติกุลชัย เบส
327 28115 คุณ สิริวัฒน์ เวชกิจ
328 28116 คุณ ฐิตากร แย้มเยื้อน กาย
329 28117 คุณ ณัฐกร พงศ์ตุ้ย Top
330 28119 คุณ วัฒนภูมิ อินทร์ตา Nice
331 28120 คุณ อนุวัฒน์ วรรณเลิศ
332 28122 คุณ ศุภนภ สายกองคำ
333 28123 คุณ อดิภัทร เมืองเกียง อ๋อง
334 28124 คุณ ณัฐพล ตียาลม Boom
335 28125 คุณ สุทธิพร กำปั่นทอง B_oO-m
336 28126 คุณ พงศ์พล ปาณสิริรังษี โจ้
337 28127 คุณ ธันวา ไชยราช
338 28129 คุณ พงษ์พัฒน์ พัฒนพงษ์ แจ๊ค
339 28130 คุณ จิรเมธ ยุววรรณ นัท
340 28131 คุณ ศิรสิทธิ์ แซ่โง้ว อ๊อฟ
341 28132 คุณ จักรพันธ์ คนหลวง แบค
342 28133 คุณ ศาตรินทร์ เหล็กนาพญา ken
343 28134 คุณ กษิดิ์เดช จันทร์นำ Earth
344 28135 คุณ สุขุมพัทธ์ ณ น่าน โยโย่
345 28136 คุณ กฤตพร เขียวฮ่าม แตงโม
346 28137 คุณ อมฤตา ติดผาย
347 28138 คุณ ศิริวรรณ หีบคำ น้าม Nam
348 28139 คุณ รัตนากร เนียมทรัพย์
349 28140 คุณ ฝ้ายแกมแพร แก้วหน่อวรรณ์ สมาย
350 28141 คุณ อตินุช ทิพยศักดิ์ ลูกไม้
351 28143 คุณ เพ็ญพิชชา แอนนานา พิม
352 28144 คุณ ภิญญดา ทองจำนงค์ มายด์
353 28145 คุณ อาทิตยา ฟูแสง เมย์
354 28146 คุณ อาภาวรรณ ธิมะโน นุ่น
355 28147 คุณ อริสา รุ่งเรืองธนะกิจ May
356 28149 คุณ กมลวรรณ ถานี มด
357 28150 คุณ อวิกา อนันต์ภัควัต แพร์
358 28153 คุณ นาดสินี ปัญญาวิภาส Yor
359 28154 คุณ ชาลิสา พระบาง น้องจ๋า
360 28155 คุณ ปิยะธิดา เค้าศรีวงษ์ หนึ่ง
361 28156 คุณ เบญจวรรณ มหาวันแจ่ม Aor
362 28157 คุณ บุณฑริกา บุญพิทักษ์ เจน
363 28158 คุณ สวรรยา ห่อทอง น้ำ
364 28159 คุณ นิสรีน แสวงศิริผล
365 28160 คุณ ศิริรัตน์ ศรีเพ็ชรวรรณดี เฟิร์น
366 28161 คุณ นริศรา ไชยชนะ ปุ๊กปิ๊ก
367 28162 คุณ อังคณา นาคม่วง ลูกปัธ
368 28163 คุณ กนกพร อรุณ ปอ
369 28164 คุณ ธัญญพร สถาพรนิรัติศัย ป่าน
370 28165 คุณ จิรัชยา อินทยศ shampoo
371 28166 คุณ สุดที่รัก จันทะศรี กุ๊ก
372 28167 คุณ ฉัตรฑริกา ไทยประสงค์ Chat
373 28168 คุณ ชมนภางค์ กฤตธรรม อิม
374 28169 คุณ วาสินี ปานซาง เอ๋ย
375 28170 คุณ อมรรัตน์ อรัญญี Aum
376 28171 คุณ จันทร์พิสุทธิ์ แสนสุวรรณ์ ฝ้าย
377 28172 คุณ นภัส ศรีดุรงคธรรมพ์ เฟิร์น
378 28173 คุณ วิศินี ปิงวงค์ บิว
379 28174 คุณ พิมพ์สุภา ผึ้งดำ น้ำฟ้า
380 28176 คุณ ณชาณา แสนภิบาล fang
381 28178 คุณ อัญชิสา อินทรสุวรรณ ตาล
382 28179 คุณ ฑนิสรา ศิริวัฒน์
383 28181 คุณ ธิดา ไคยฤทธิ์ Tak
384 28182 คุณ นภัสนันท์ ทรงพร namfar
385 28183 คุณ ศิริพร วุฒิเดช ส้ม
386 28184 คุณ ปนิดา อุ่นบ่อแฮ้ว เค้ก
387 28185 คุณ รยา ณ เชียงใหม่ ขิม
388 28186 คุณ พลอยพรรณ ภิรมย์ ploy
389 28187 คุณ ภัสราภรณ์ ชัยมงคล ink
390 28188 คุณ นุชรัตน์ อุญาณเส่ง ปาล์ม
391 28189 คุณ กนกวรรณ รักพงค์ กล้วย
392 28190 คุณ ดวงกมล บุญณวี kawfang
393 28191 คุณ ชนิกานต์ พิบูลย์ Aom
394 28192 คุณ ศุภกานต์ ว่องธนาการ แน็ค(knack)
395 28193 คุณ นภัสสร หมายยอด แนน
396 28325 คุณ ภัทร์พิชชา จึงสมบูรณานนท์ ไอซ์
397 28327 คุณ เชาวณัฐ สุขเข เชาว์
398 28331 คุณ อารยา อินทะพันธุ์
399 28336 คุณ ชนนิกานต์ สถาพรพัฒน์ พลอย
400 28338 คุณ ศุภกร นันทขว้าง กรุ๊ป
401 28347 คุณ ณัฐนนท์ สันติมโนกุล yoyo
402 28357 คุณ หฤทย์พร ใจคำ จ๋า
403 28358 คุณ แทนทอง รัถยาอนันต์
404 28360 คุณ ณัฐวัฒน์ ไชยวงค์ ก้อง
405 28361 คุณ ณัฐนนท์ รัตนเรืองวัฒนา ปอม
406 28363 คุณ ปรียาพร สมโพธิ์
407 28369 คุณ ณัท เจริญภักดี ณัท
408 28371 คุณ ศาสตรา ญาณสาร จิ้ง
409 28373 คุณ ภัทรานิษฐ์ สังข์ประสิทธิ์ Neat
410 28378 คุณ สันติราษฎร์ คาดชะดาคำ เป็กซ์
411 28379 คุณ สิรภัทร เงาแก้ว เบียร์
412 28380 คุณ นัทธมณ แสนหลี
413 28381 คุณ กฤษณุ มูลคำ กัน
414 28384 คุณ เศรษฐกิจ วัชรศาสตร์ อาร์ท
415 28386 คุณ ณัชพิมพ์ สุวรรณธาดา พิมพ์
416 28395 คุณ ฐานิกา พานิชย์ naey
417 28397 คุณ จิรเมธ ม่วงรุ่ง Nick
418 28405 คุณ ณัฐพร เลาประสพวัฒนา หนุงหนิง
419 28411 คุณ วัฒนชัย ชุ่มเรือน ben
420 28412 คุณ จุติพงศ์ เบญจานุวัตรา
421 28430 คุณ พงศธร พวงไม้มิ่ง เต้
422 28431 คุณ ภูพิงค์ ทะพิงค์แก
423 28442 คุณ เพ็ญนภา บางศิริ joy
424 28445 คุณ อนุวัฒน์ ไพรสนธิ์ อาร์ท
425 28447 คุณ รัฐนนท์ มีจันทร์ ตั้ว
426 28457 คุณ ธัญลักษณ์ กุลสัมพันธ์ Kate
427 29111 คุณ ปัณฑ์ชนิต วงศ์รจิต PORSCHE
428 29112 คุณ พัชรพงค์ วัชรปรีชา
429 29113 คุณ ดนุพล ปินตาคำ Toomtam
430 29114 คุณ ศราวุธ ลาดดี nutty
431 29115 คุณ จักรพงศ์ ศรีเมืองหลวง fluck
432 29116 คุณ สิรภพ กาใจคำ มิวสิค
433 29117 คุณ พฤฒิเชษฐ์ นัดดามาศ บอม
434 29119 คุณ ชลลดา เลาหพันธ์ศักดา โบว์
435 29127 คุณ อธิศสุดา พิทักษ์ เมย์
436 29128 คุณ วรกร ตาอินทร์
437 29137 คุณ นิมิต ไชยยา
438 29146 คุณ พรพรรณ เกียรติภักดี พอน
439 29150 คุณ นันทกาญจน์ นาวะระ
440 29172 คุณ พชร ไชยวรรณ์ นนท์
441 29193 คุณ อิทธิวัฒน์ ปันธิดา อาร์ท
442 29197 คุณ ระวิวงศ์ ทองอินทร์
443 29199 คุณ อภิรัตน์ วิทยานุกูล Nick
444 29221 คุณ ลัทธพล สิทธิกูล ไฟท์
445 29222 คุณ อะนิส วัฒนะทรัพย์
446 29346 คุณ ปุณณภพ ไชยพรหม พิชญ์
447 30012 คุณ ชนิกานต์ พลพิพัฒนพงศ์
448 30028 คุณ ทักษพร ศรีสุวรรณ์ หญิง
449 30037 คุณ ปรัชญา ศักดิ์จำปา
450 30042 คุณ พงศ์ภัค จีนตระกูล
451 30061 คุณ ณัฐพงษ์ เกษอินทร์
452 30068 คุณ พิชย์ สุนทโรสถ์ pitch
453 30069 คุณ เอกชัย อรชุน
454 30070 คุณ วีรภัทร สุดใจ
455 30084 คุณ เจนจิรา มอญแสง
456 30831 คุณ กุลธิดา วังสุนทร Noon
457 30836 คุณ ขนิษฐา มยูรกุล BB
458 30839 คุณ ศิรณัฐ ราชสิทธิ์
459 30855 คุณ ณัฐดนัย เดชบุญ ร็อคกี้
460 30864 คุณ นันทัชพร หุตะโชค Pleum
461 30866 คุณ สิวาวัลย์ จารุโรจน์สกุลชัย โป๋วๆ
462 30869 คุณ พงศ์พิสุทธิ์ ฉิ่มจันทร์ beam
463 31631 คุณ ภีระ พิชญเวคิน ปิง
464 31650 คุณ พงษ์พิษณุ ถัดทะพงษ์ chay
465 31677 คุณ สัตนาม ดาริวาล
466 31714 คุณ ศุภรักษ์ ฟูเต็มวงค์
467 31717 คุณ พชร รัตนกวิน นิว
468 33014 คุณ ยุตภูมิ บุญส่งประเสริฐ Namnueng
469 33024 คุณ ณิชชา วัฒนกีบุตร Gift
470 33036 คุณ ดวงกมล บุญเรือง ขวัญ
471 33057 คุณ ณัฐพล วงศ์ใน Dorgd
472 33075 คุณ อันโทนี่ เมลไดก์
473 33085 คุณ กัญจน์ ตรีวงศ์นฤมาณ ปาล์ม
474 33330 คุณ ธีรเพชร บุญธง จี๊ป
475 33368 คุณ เจนวิทย์ บุญชัย โอม
476 33369 คุณ วีญารัตน์ อ่ำรอด ไอซ์
477 33370 คุณ ศศิมาภรณ์ เข็มทอง Ploy
478 33372 คุณ ศุภภร แสนมงคล ฝ้าย
479 33374 คุณ ปุรเชษฐ์ ฤทธิ์ชุมพล ป๋อง
480 33375 คุณ สุพชยาฌ์ วัฒนะ มิ้ลค์
481 33376 คุณ นาวินท์ สมสวัสดิ์ Fluke
482 33377 คุณ หฤทชนัน มาลัยรุ่งสกุล เจนนี่
483 33378 คุณ กฤษดา สุนทรนันท
484 33380 คุณ ภูริณัฐ สุทธิวิเศษ อุ๊ก
485 33381 คุณ กุลนิตย์ กอสัมพันธ์ โอยัวะ
486 33383 คุณ อมรเทพ เดียวกนกรัตน์ ชิว
487 33384 คุณ อุบลวรรณ ภู่สว่าง อ้อ
488 33385 คุณ ธาริต วงค์ไพบูลย์ ทัก
489 33386 คุณ วารุนี จารุเลิศวัฒนา แยม
490 33387 คุณ สุทธิชัย สุยะการ ติ๊ก
491 33388 คุณ อภิสิทธิ์ ขันแก้ว เอก
492 33390 คุณ กีรติ วงค์คม กุ๊กไก่
493 33391 คุณ เอนก แก้วเกตุ บอล
494 33393 คุณ วรชิต เจริญวงศ์ ไปป์
495 33395 คุณ ฤทธิชัย นันตา
496 33396 คุณ วรากร สุภารินทร์ เกมส์
497 33398 คุณ ภรัณชกร มาพันธุ์ เล็ก
498 33401 คุณ จุฑารัตน์ สุทธิ แอม
499 33403 คุณ พิมพ์จิตตรา สุขเกษม บีม
500 33404 คุณ สุกัญญา บุญโฉม อาย
501 33405 คุณ ชนินทร์ สุวรรณธำมรงค์
502 33406 คุณ ศรัณญ์ สุทธิวานิช Arm
503 33407 คุณ ฉัตรฑริกา ขันจันทร์ แพง
504 33408 คุณ ณัฏฐพงศ์ ฮวกนิล yok
505 33410 คุณ ปัญญ์ชิตา อักษรวรรณสิน ตั๊ก
506 33411 คุณ ณัฐสุดา ตาตุ มิ้น
507 33412 คุณ พลวัฒน์ ทองกลาง ป่อง
508 33413 คุณ ศุภร สิงหนาท บอล
509 33414 คุณ ธนกร บุญส่ง เปรม
510 33415 คุณ ธัญวรัตน์ วีระพันธุ์พิสิษฐ์ Mhom
511 33416 คุณ ศุภณัฐ ศศิพงศ์พนา frame
512 33417 คุณ จริยา แก้วยานะ ปุยฝ้าย
513 33418 คุณ รัชพล สุขะวิริยะ ต้อง
514 33419 คุณ กุลวรรธน์ อินทะอุด ทิว
515 33424 คุณ นุชนาฎ ดวงคิด กัญพลอย
516 33425 คุณ นภัสนันท์ เกียรติธนกุลธร Fah
517 33426 คุณ สุวดี แซ่เติ๋น
518 33427 คุณ เกษม ไชยสถิตวานิช เฟรนด์
519 33429 คุณ โสภณัฐ สุริยะไชย แตง
520 33430 คุณ ฉันทนัดดา บูรณภัทรโชติ Bill
521 33431 คุณ โอฬาร ห่านทอง โอ
522 33432 คุณ ณัฎฐภรณ์ คำนวล แต๊กซ์[Tack]
523 33433 คุณ กันตภณ วิบูลย์ศักดิ์สกุล Pum
524 33434 คุณ ปัญญ์ชิตา ไชยองค์การ
525 33435 คุณ พนัชกร เตชอังกูร Toy
526 33436 คุณ นรภัทร กมลาพร ลูกไม้
527 33437 คุณ นริศรา โกกิละวาที ใหม่
528 33438 คุณ ทักษพร หัวเมืองแก้ว เพิร์ล
529 33439 คุณ อธิษฐาน ศรีมินิพันธ์ มารีย์
530 33440 คุณ ธรรมกมล อัครธรรม มล
531 33441 คุณ ณิชกานต์ หน่อศักดิ์ ฝ้าย
532 33442 คุณ นนตรา มหาชนนท์ เนสท์
533 33444 คุณ พชรกรณฑ์ ภัคโชตานนท์ ดนย์
534 33445 คุณ พิมพ์สิริ โอปนายิกุล Pim
535 33447 คุณ ธฤต กิตติคุณ Ski
536 33461 คุณ ณัฐกานต์ รุ่งตรานนท์ นุ๊กนิก
537 33462 คุณ ปภาดา เกิดเจริญ Palmmy
538 33463 คุณ นลิน ศตสุข เกด
539 33464 คุณ ประภัสสร สุริยจักร์
540 33465 คุณ ปัทมพร บุญเลิศ Praew
541 33466 คุณ ชาพิกา พิทาคำ Nam
542 33467 คุณ กันต์ วรรณเลิศ
543 33468 คุณ ศุภนัฐ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ไก่โต้ง
544 33469 คุณ สารณัฐ พิรุณ อาร์ม
545 33470 คุณ ฐิติชญา คำก๋อง เอิร์ธ
546 33471 คุณ พรนพิน คันธาเวช มะนาว
547 33472 คุณ สายใย เผื่อนคำ สร้าง
548 33474 คุณ ณัฐวดี ไกรสิทธิกุล มุก
549 33475 คุณ ภัทรพงษ์ กัณธิยะ
550 33667 คุณ สรณา พิรุณ โอม
551 33669 คุณ ขจีพรรณ ชัยวัง มิ้น
552 33670 คุณ ปัทมวรรณ โหจินดารัตน์ กิ๊ฟ
553 33679 คุณ รุจี ศรานุชิต นีน่า
554 33718 คุณ ชญานิษฐ์ ชาติเวียง Pingpong
555 33719 คุณ พลอยไพลิน รัตนรมย์
556 33720 คุณ พิจิตรา สุยะเหล็ก เมย์
557 33721 คุณ ธีรภัทร พิพัฒนกุล นิว
558 33722 คุณ ปานตา ชินกลาง Pahn
559 33723 คุณ ภาณุวัฒน์ นันทมานพ เจตน์
560 33724 คุณ ณัฐ ขันติคเชนชาติ นัท
561 33725 คุณ ศิริพล นพวรรณ
562 33726 คุณ สุระวิวรรณ จิโน แป้ง
563 33745 คุณ อภิชญา ภู่ปะวะโรทัย นิว
564 33799 คุณ กษิดิศ วนิชกุลวิริยะ ปริ๊นซ์
565 33802 คุณ สัจญาณ สังหาร บอมบ์
566 33804 คุณ ณัฐนพชน วังแผน ม๊อตโต้
567 34491 คุณ ศัลยพร สุริยพงศกร ฟิ้น
568 35127 คุณ ภควัต อาวิพันธุ์ อุ่น
569 35157 คุณ สุกฤตา สุกใส เมย์
570 35267 คุณ ณชนก วงษ์สวรรค์
571 28332 คุณ ณัดนัย ไตรแสง
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ