ชื่อรุ่น MEMORIA ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 321 คน
# 2546M3 ประธานรุ่น : คุณพรชัย ฉวีวัฒน์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 24659 คุณ พีรดนย์ ลีลาวิจิตร ไนท์
2 0 คุณ ณิชากานต์ กิตติชัยชาญ
3 28439 คุณ จินตนา ไชยแก้ว ชมพู่
4 30321 คุณ ไพรวรรณ อินทะราชา
5 25175 คุณ กชกร ทองอินทร์
6 25160 คุณ กนกพร ณ พิกุล
7 24719 คุณ กนกพรรณ บุญธรรม
8 24918 คุณ กมล ลีโชติจารุวงศ์
9 30320 คุณ กมลพัชร มณีเลิศ
10 25174 คุณ กรัชกร ทองอินทร์
11 24950 คุณ กรีชฎา สายหยุด
12 30341 คุณ กฤตญา นันตา
13 26764 คุณ กฤตยชญ์ ณ หนองคาย
14 24870 ท่าน กฤษ ยั่งยืน
15 24605 คุณ กษิดิศ พิณตานนท์
16 30813 คุณ กันต์หทัย บุญเฟื่อง
17 30311 คุณ กัลยารัตน์ นันทะเสน
18 29135 คุณ กิตติคุณ หันกิจเจริญ
19 24891 คุณ กิตติพงษ์ วิไลวงศ์
20 24755 คุณ กิตติพัฒน์ พรหมทวี
21 24158 คุณ กิตติพัฒน์ ภักดี
22 25143 คุณ กิตติศักดิ์ กราบเคหะ
23 24795 คุณ กิตติศัพท์ เครือวิละ
24 24617 คุณ กุนที อิ่มผล
25 25833 คุณ เขตขอบฟ้า ศุกระกาญจนะ
26 24866 คุณ คงไคย หล่อวงค์ จ๋าย
27 24869 คุณ คมกฤษ วิรุฬห์วิริยางกูร
28 คุณ รชมงคล โยธาใหญ่า
29 24865 คุณ โฆษิต สุนทรศิวะลักษณ์
30 31696 คุณ จณัญญา ปันทนา
31 25115 คุณ จตุรงค์ สิงห์สุริยะ
32 29968 คุณ จอมสยาม ชเตเกอร์
33 24925 คุณ จิตพันธ์ ป้อมเผือก
34 24912 คุณ จิตรพล อินเอี่ยม
35 27656 คุณ จิรทีปต์ สุรนันท์
36 24807 คุณ จิรวัฒน์ ตียาคม
37 30072 คุณ จิรัฐิกาล ไชยชนะ
38 24965 คุณ จิรานันท์ ดวงพิชัย
39 24643 คุณ จิราพร หล่อตระกูลงาม
40 24688 คุณ จิราภรณ์ จันทวงศ์
41 24938 คุณ จุฑาพร วรรณไสย
42 24713 คุณ จุฑามาศ ต่อกิตติกุล
43 24948 คุณ จุฑารัตน์ วิภูษิตนพรัตน์
44 30345 คุณ จุลบัณฑิตย์ โสภา
45 25003 คุณ จุฬาลักษณ์ อินเอี่ยม
46 24747 คุณ เจนจิรา เสนางาม
47 24972 คุณ ฉัตรทิพย์ จันนรานนท์
48 24557 คุณ ฉัตรสุดา แดงบุญ
49 24955 คุณ ฉัตราภรณ์ โขงสนั่น
50 24092 คุณ เฉลิมราชย์ จอมมูล
51 24742 คุณ เฉลิมศักดิ์ ญาติฝูง
52 24803 คุณ ชญานิน วงศ์วารเตชะ
53 24696 คุณ ชฎา ไชยวงค์
54 30294 คุณ ชนกนันท์ สามรอดภัย
55 24787 คุณ ชนกนารถ ทาติ๊บ
56 24982 คุณ ชนนิกานต์ กันทะวี
57 24770 คุณ ชไมพร มีสวัสดิ์
58 24572 คุณ ชยาพล ศรีทาเกิด
59 30319 คุณ ชริญา สุวรรณ
60 25197 คุณ ชลภิชา จริยสกุลธรรม
61 30305 คุณ ชัชนก ก้อนเครือ
62 24910 คุณ ชาทัสส์ รักสัตย์
63 25001 คุณ ชาริยา นาคโครพ
64 24798 คุณ ชิดชนก สุริยะคำ
65 25122 คุณ ชิดดนัย ไชยวุฒิ
66 24983 คุณ ชุติกาญจน์ ภิชัย
67 24701 คุณ ชุติศานติ์ ศิริ
68 29118 คุณ ญาณวิทย์ ความสุข
69 24652 คุณ ฐิตเมธ อื้อประเสริฐ
70 24690 คุณ ฐิติรัชต์ ถมมา
71 27598 คุณ ณชาติ วีระพันธุ์
72 24874 คุณ ณัฐชพล จารุสวัสดิ์
73 24963 คุณ ณัฐพร เกียรติภักดี
74 24720 คุณ ณัฐพล บุญหนู
75 26011 คุณ ณัฐพล มงคลเจริญ
76 24654 คุณ ณัฐพันธุ์ วุฒิการณ์
77 25874 คุณ ณัฐพันธุ์ อินทพันธุ์
78 24715 คุณ ณัฐวดี กลิ่นปราณีต
79 24937 คุณ ณัฐวัฒน์ งามรัตนกาญจน์
80 24741 คุณ ณัฐวุฒิ ไชยวงค์
81 24778 คุณ ณัฐวุฒิ เนตรสุวรรณ
82 24964 คุณ ดวงใจ ชมภู
83 24823 คุณ ดิษฐนันท์ ไชยปิน
84 24583 คุณ เดชชาติ พินิจ
85 24921 คุณ ตระการ สุขจันทร์
86 24668 คุณ ต่อสกุล เยาวพานนท์
87 24941 คุณ เต็มดวง อินทร์ไชย
88 24604 คุณ ถนอมภรณ์ ปั๋นมณี
89 24796 คุณ ทวีชัย เลายี่ป๋า
90 24784 คุณ ทวีชัย แสงศิริคุณ
91 24619 คุณ ทศพร บุญมี
92 31615 คุณ ทศพล เมธีรัตนโสภณ
93 24932 คุณ ทักษิณ ขยันยิ่ง
94 24960 คุณ ทิพวรรณ ผุดผ่อง
95 24999 คุณ ทิสารัตน์ วรรณวงค์
96 24567 คุณ ธณัฏฐา นันทวงศ์
97 30094 คุณ ธนนนท์ ธรรมสานุกุล
98 25114 คุณ ธนพร โรจราธา
99 30304 คุณ ธนพล ชุนรักษา
100 24933 คุณ ธนภูมิ คุณยศยิ่ง
101 24907 คุณ ธนมิตร เรืองหิรัญ
102 25147 คุณ ธนรัชฏ์ หาญวงศ์
103 24612 คุณ ธนวิชญ นิลวรรณ
104 24763 คุณ ธนาวรรณ ศรีคำมา
105 24911 คุณ ธนาวิทย์ นมฤทธิ์
106 24936 คุณ ธเนศ คำรินทร์
107 30296 คุณ ธันย์ชนก อากรปรุ
108 24593 คุณ ธารินทร์ รินยานะ
109 24863 คุณ ธีรกานต์ ธัญญาวินิชกุล
110 24894 คุณ ธีรนัย กล่ำสีทอง
111 24815 คุณ ธีรพร ลอมศรี
112 25888 คุณ ธีรพันธ์ วินิจกุล
113 24613 คุณ ธีรารัตน์ ชื่นศิริกุลชัย
114 25146 คุณ นที ยะอนันต์
115 25132 คุณ นพพล สวนใต้
116 24711 คุณ นพมาศ ตรีสุขศิริวัฒนะ
117 24620 คุณ นพลดา ครินชัย
118 24644 คุณ นภาลัย จรัสเสนากุล
119 24558 คุณ นรัฐ ฟู่เจริญ นะ
120 24582 คุณ นรุตม์ ตนานนท์
121 24738 คุณ นฤดม จันทนะมาฬะกะ
122 24594 คุณ นวกร หุตามัย
123 24988 คุณ นาโอโก๊ะ คาบูโตยะ
124 24923 คุณ นิติ ขะจำปี
125 24716 คุณ นิธยา ปัญจะธง
126 24898 คุณ นิธิกร อักษรโศภณพันธุ์
127 27624 คุณ นินนท์ ย่องลั่น
128 24678 คุณ นิยม เกียรติเจริญพร
129 24700 คุณ นุชนภา ภู่ประเสริฐ
130 23981 คุณ เนติรัฐ พิริยคุณธร
131 25188 คุณ บดินทร์ อยรังสฤษฎ์กูล
132 24903 คุณ บรรณกร มณีวรรณ์
133 24603 คุณ บริพัตร เย็นวงศ์สุข
134 24872 คุณ บริวัตร หุ่นภู่
135 25112 คุณ บวรวงศ์ วรรคาวิสันต์
136 24781 คุณ บุญญฤทธิ์ จงวิไล
137 24574 คุณ บุญฤทธิ์ ดิฐพงษ์พิชญ์
138 24935 คุณ บุณยชา ภัทรทิพากร
139 25015 คุณ เบญจรัตน์ สงวนวงค์
140 24971 คุณ เบญจวรรณ ทิพละ
141 31697 คุณ ปฏิญญา สะสมทรัพย์เจริญ
142 24854 คุณ ปฐมพงษ์ พุ่มพวง
143 24570 คุณ ปณิธิ สุขสายชล
144 24827 คุณ ประณัฐ ตันประเสริฐ
145 24879 คุณ ปรัชญา ไชยปิน
146 24648 คุณ ปริญญ์ จอมวงค์
147 30326 คุณ ปรีชญา พุทธวงค์
148 24962 คุณ ปวีณา ชูนวรรณ์
149 24978 คุณ ปัญญาศิลป์ สมิตกันย์กุล
150 24626 คุณ ปัทชา ศึกษากิจ
151 28403 คุณ ปิยะธิดา เพ็ชรภู่
152 30797 คุณ ปิยะพงษ์ ถิ่นวนา
153 24592 คุณ ปิยะพงษ์ สมพินิจ
154 24934 คุณ ปิยะพงษ์ สุตา
155 24756 คุณ เปมนีย์ โกฎธิ
156 24627 คุณ เปรม หมื่นทา
157 24954 คุณ เปรมวจี เขียวยะ
158 25018 คุณ ผจงรักษ์ ศรีไชยวงค์
159 24868 คุณ พงศกร พัวสุขมโนกุล
160 24632 คุณ พงษ์เทพ บุตรกุมาร ตีน
161 24722 คุณ พงษ์ศิริ ฐาราชวงศ์ศึก
162 24673 คุณ พชราวลี เทียบรัตน์
163 23913 คุณ พยุงศักดิ์ โพธิหงษา
164 24984 คุณ พรพรรณ กาวีอิ่น
165 24927 คุณ พลากร อิ่นแก้ว
166 24749 คุณ พศวัต มะระยงค์
167 25006 คุณ พัชรินทร์ ใจขอด
168 24670 คุณ พัชรินทร์ แสนมะโน
169 24944 คุณ พัชรี ดวงปินตา
170 24624 คุณ พัฒนวิทย์ เกยูรวงศ์
171 24990 คุณ พันธุ์ทิพย์ ชัยรุ่งเรืองกุล
172 30837 คุณ พิชชา ขัติพิบูลย์
173 24606 คุณ พิชญะ มิเกลลี่
174 30356 คุณ พิทยา ชัยสวัสดิ์
175 25169 คุณ พิพิธภูมิ จุฑาเกตุ
176 24997 คุณ พิมพ์ชนก สิริสมบูรณ์กิจ
177 24625 คุณ พิมพ์อัปสร อุดมวรชาติ
178 24665 คุณ พิไลรักษ์ ภูมิวิเศษ
179 24928 คุณ พีรณัฐ จิระนันทราพร
180 30283 คุณ พีรยา จันทร์เทพ
181 24671 คุณ พุทธิศักดิ์ มงคลสิทธิ์
182 24773 คุณ พูนภัทร ฐานานุกูล
183 24953 คุณ เพทาย ปัญญาแก้ว
184 24666 คุณ แพรวพันธ์ ภูมิวิเศษ
185 31616 คุณ ภพชนก์ รัตนแสง
186 24782 คุณ ภัทรคุณ เพียรชนะ
187 24634 คุณ ภัทรวิทย์ ฉุยกลัด
188 25002 คุณ ภัศรา ภูวงศ์
189 24919 คุณ ภาณุเดช หมื่นประจำ
190 24917 คุณ ภาณุพงศ์ ชูดวง
191 24628 คุณ ภาณุพงศ์ โตวัชรกุล
192 24766 คุณ ภาณุพันธ์ ใจประเสริฐ
193 24905 คุณ ภาณุวัฒน์ สายไฮคำ
194 25008 คุณ ภานิดา แสงคำ
195 24566 คุณ ภานุเทพ ปัญญามูลวงศา
196 24922 คุณ ภานุพงษ์ ต.เจริญ
197 24920 คุณ ภาสกร ไตรสัตยา
198 24681 คุณ ภาสกร ประเวทย์จิตต์
199 24855 คุณ ภูมิปัญญา เฉียบแหลม
200 30277 คุณ มณฑิพย์ ปัญญายงค์
201 24680 คุณ มนตรี สุนทรแก้ว
202 24622 คุณ มนธีรา ศักดิ์สง่า
203 25013 คุณ มลิวรรณ อุดทะยอด
204 24900 คุณ มังกร ศรีธินนท์
205 24989 คุณ มาซาโก๊ะ คาบูโตยะ
206 24861 คุณ มานนท์ คงกระจ่าง
207 26012 คุณ มาร์ติน บลูม
208 25908 คุณ มาสิฏฐา ศิริวรกุล
209 24575 คุณ มินตรา ตียปรีชญา
210 24929 คุณ เมธาสิทธิ์ อินทะชัย
211 24274 คุณ ยุทธการ ทายศ
212 25156 คุณ รชานนท์ พลภัทรพิจารณ์ อาร์ท
213 24707 คุณ รมิตา อัครศิระกุล
214 25116 คุณ ระพี จันทร์ปิง
215 24788 คุณ รักภูมิ เชาว์สุรินทร์ เป้
216 25955 คุณ รัชนันท์ สมมี
217 24717 คุณ รัฐวัฒน์ คำประพันธ์ จ้อง
218 24658 คุณ รัตน์ศิลป์ กล้าหาญ
219 24724 คุณ รุสนันท์ ปิ่นม่วง
220 30086 คุณ เรืองยศ พุทธิกุล
221 25117 คุณ ลลิตา ประชาเดชสุวัฒน์
222 24602 คุณ ลลิตา สันติโรจนกุล
223 24615 คุณ วรรษมน จันทร์ดาพรหม
224 24946 คุณ วรัญญา ศรีสุวรรณ
225 30349 คุณ วรัญญู จันต๊ะนาเขต
226 24689 คุณ วรัญญู แสงขัติ
227 30352 คุณ วรัญญู อนากาศ
228 24998 คุณ วราศิริ อรวิบูลย์ศิริ
229 24760 คุณ วรินทร เตชะคฤห
230 24697 คุณ วรุตม์ เลิศพฤกษ์
231 24806 คุณ วสุวานี ศรีสุวรรณ
232 24607 คุณ วัชรพงศ์ บุญเรืองยา M-ShaDow
233 24621 คุณ วัชรพงษ์ ไชยาพันธุ์
234 30344 คุณ วัชรพงษ์ สิงห์มะโน
235 24663 คุณ วัชรภูมิ ดวงรกดก
236 24771 คุณ วัชระพงศ์ พานิช
237 24967 คุณ วัชรี นากล้า
238 24864 คุณ วันเฉลิม สุกันธา
239 24037 คุณ วัลลภา กิตติวาณิชย์
240 24642 คุณ วิชชุดา กิตติวาณิชย์
241 24862 คุณ วิทวัส ทุมา
242 24890 คุณ วิทวัส วงค์ชัย
243 24899 คุณ วิทวัส สุชัยบุญศิริ
244 24647 คุณ วิภาดา ศุภชูชัย
245 28425 คุณ วิริยะ มีศุข
246 28353 คุณ วิวัฒน์ วงษ์ทองเหลือ
247 24591 คุณ วิศว์ นุชนารถ
248 24808 คุณ วีระชัย อัจฉริยาภรณ์
249 30334 คุณ วีระพันธ์ ยารังกา
250 24675 คุณ วีรุทัย เดชอำนวยพร
251 24876 คุณ ศรัณย์ นันทะชมภู
252 24810 คุณ ศศิพินทุ์ ตาทิพย์ aiw
253 24885 คุณ ศักดิ์ชัย เรืองไรโกเมน
254 25907 คุณ ศักดิ์สิทธิ์ มโนวรรณา
255 24819 คุณ ศิขรินทร์ ชัยปัญญา
256 24034 คุณ ศินีนาถ ไชยวรานุวัฒน์
257 24721 คุณ ศิวาวุธ เทพรัตน์
258 24774 คุณ ศุภกิจ ตรีเอกานุภาพ
259 24857 คุณ ศุภชัย ไชยวงค์
260 24777 คุณ ศุภโชค ชัยนิลพันธ์
261 24867 คุณ ศุภณัฐ ปิ่นตาเปี้ย ณัฐ
262 24814 คุณ เศรษฐ์ศิลา เปรมใจสัญชาติ
263 30354 คุณ สราวุฒิ กันธวงค์ Bird แต่ตอนนี้ทุกคนเรียก บาโดะ
264 24655 คุณ สราวุธ ขุนวงค์
265 24732 คุณ สฤษฏ์รัตน์ กอบุญช่วย
266 24889 คุณ สฤษดิ์ ถูกจิตร
267 24660 คุณ สักกรินทร์ ญาติฝูง
268 24674 คุณ สัณห์ ท้าวสนิท
269 24562 คุณ สันติภาพ จารุจินดา ตั๋ง
270 24649 คุณ สิทธิพันธ์ สิทธิ
271 24698 คุณ สิทธิศักดิ์ กันใจ
272 24723 คุณ สิน เทพเทพินทร์
273 24639 คุณ สิริกุล บวรเรืองฤทธิ์
274 24824 คุณ สิริพักตร์ แสงสว่างสัจกุล
275 25837 คุณ สิริวัฒนา สมบัติ
276 24974 คุณ สุขุมา ปินตา
277 24875 คุณ สุชน คุณธรรมสถาพร
278 24718 คุณ สุดาพร เดินเมือง
279 25009 คุณ สุดารัตน์ วงค์จันทร์คำ
280 25017 คุณ สุดารัตน์ สิทธิชัย
281 24637 คุณ สุรเชษฎ์ อินทะวงศ์
282 24657 คุณ สุรีรัตน์ ประยูรวงษ์
283 24554 คุณ เสริมศักดิ์ คันธพนิต
284 24601 คุณ เสาวภาคย์ โล่ห์เพ็ชร
285 24995 คุณ เสาวรส คุณารัชตสกุล
286 24887 คุณ เหม จินาโส
287 24860 คุณ อดิพงษ์ ดวงจันทร์
288 24516 คุณ อดิศร วัจนคุณอนันต์
289 24597 คุณ อดุลยฤทธิ์ สุคำวัง
290 30342 คุณ อนิวรรตน์ สุยะลังกา
291 24692 คุณ อนุชา วงศ์ใจ
292 25141 คุณ อนุพงศ์ บุตรเมือง
293 24693 คุณ อนุฤทธิ์ จันทรา
294 24913 คุณ อภิวัฒน์ หลิ่มเทศ
295 24942 คุณ อมรรัตน์ อัมพร
296 24968 คุณ อรนุช โตดำรงรัตน์
297 24706 คุณ อรรคพล มโนทิพย์
298 24915 คุณ อรรถวุฒิ ผลถา
299 24661 คุณ อรรถวุฒิ สุรางกูร
300 24765 คุณ อริศรา อึ้งกรัณยกิจ
301 24987 คุณ อังศนา แก้วสีนวล
302 24676 คุณ อังศุมาลิน จุมปา
303 24994 คุณ อัจฉราภรณ์ ใจบุญ
304 25010 คุณ อัจฉริยา อุปาลี
305 24952 คุณ อัมราพร สุวรรณพงษ์
306 24892 คุณ อัศวเดช ไตรเชษฐภาดา
307 24945 คุณ อารญา ดวงแก้ว
308 25149 คุณ อาร์ม สุรินทรามนต์
309 24729 คุณ อิทธิวรรต อินทรวงส์โชติ
310 24880 คุณ อิสระ พัฒนวรรณ
311 24595 คุณ อิสรา ธงไชย
312 24656 คุณ อุกฤษฎ์ สายคำฝั้น อั้ม
313 24587 คุณ เอกชัย ลักษมีจรัสวงศ์
314 30803 คุณ เอกชัย สงฆ์สังข์วรณ์
315 24556 คุณ อินทิรา พงษ์ไพบูลย์
316 29997 คุณ สดุดี ภัทรานุกุล
317 24616 คุณ สุภาพร ศรีธนัญชัย
318 24679 คุณ ขนิษฐา พิณสุวรรณ กวาง
319 24699 คุณ พัชรา๓รณ์ จักร์แก้ว บิว
320 24638 คุณ อรรถพล สุระพัฒนานนท์
321 30770 นาย ณัฐพล ตั้งกิจโชติ บอย
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ