ชื่อรุ่น PRC 5-06 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 93 คน
# 2506M5 ประธานรุ่น : คุณสุชาติ โตวิจิตร
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 คุณ กมล ไชยดวง
2 0 คุณ กิตติ ชุมศรี (ถึงแก่กรรม)
3 0 คุณ กิ่งแก้ว เก็บเจริญ(โกสลากร)
4 0 คุณ เกรียงศักดิ์ โกมลรัตน์
5 0 คุณ จรัล บูรณพันธ์ศรี (ถึงแก่กรรม)
6 0 คุณ จินดา สหัสโพธิ์(ศิริมหาราช)
7 0 คุณ จรรยา อภิชาติตรากุล(สังข์สรวง)
8 0 คุณ จันทร์นิภา ระมิงค์วงศ์(เสียมภักคี)
9 0 คุณ จันทภาส สัมบัติสุข
10 7429 คุณ จารึก นนทวาสี ตุ๊
11 0 คุณ จันทร์แจ่ม รัตนพล(เขี่ยวศิลป์)
12 0 คุณ เฉลิมศรี วิชาเจริญ
13 0 คุณ ฉัตรชัย สร้อยสังวาลย์
14 5843 คุณ ชาญชัย อนันตเศรษฐ์
15 5806 รศ.ดร. Chainarong Kanthapanit อ๊อต
16 0 พ.ต.ท. ชัยเดช ยศธำรงค์
17 0 คุณ ชัยยศ ชัยนิลพันธ์
18 0 คุณ ชุมพล สุวรรณรัตน์
19 0 คุณ ดำรง สุริยวรรณ (ถึงแก่กรรม)
20 0 คุณ ถิราวัลย์ แก้วมีชัย
21 0 คุณ ทวีศักดิ์ เชาวน์เกษม
22 0 คุณ ทิวา นิลุบล
23 0 คุณ ธีระ บุญศิริ
24 0 คุณ ธีระ อนันตโชติ
25 0 คุณ ธีระชัย เขมนะศิริ
26 0 คุณ นิตยา สงวนซื่อ(เอกสุวรรณ)
27 0 คุณ บุญเกิด บุญพรประเสริฐ
28 0 คุณ บุญส่ง วิชาเจริญ
29 0 คุณ ปฐม พูนพัฒนวิชา
30 0 คุณ ปาน ปั้นเหน่งเพชร
31 0 คุณ ประจวบ ลักษณ์รุจิ
32 0 ดร. ประนอม รอดคำดี(แก้วจันทร์)
33 0 คุณ ประไพพรรณ ติวิธมไหศูรย์(คูสุวรรณ)
34 0 คุณ ประสิทธิ์ สะอาดอาวุธ
35 0 รศ. ประสงค์ คุณานุวัฒน์ชัยเดช
36 0 คุณ ประสาสน์ จิระวัฒน์
37 0 คุณ ปราโมทย์ บันสิทธิ์ อู๊ดๆๆๆๆ
38 0 คุณ ปรีชา คูวินทร์พันธ์
39 0 คุณ ปรีชา เจือสันติกุลชัย
40 0 คุณ ปอ ตนานนท์
41 0 คุณ ฝนทอง ชูชัยยะ(มีลาภ)
42 0 คุณ รอยพิมพ์ แรมเชย์ ( ROYPIM RAMSEY )
43 0 คุณ ลลิตา จิรวงศ์(ชัยเลิศ)
44 0 ดร. ลือชัย จุลาสัย
45 0 คุณ วนิดา ประพบบุญ
46 0 คุณ วิโรจน์ วจนานวัชร
47 0 คุณ วิยะดา สังขวัฒนะ(วัฒนเสนีย์)
48 0 คุณ วรรธนา ชวพงษ์
49 0 คุณ วันเพ็ญ บุญยืน(เลิศพฤกษ์)
50 0 คุณ ศรีวัย วรรณประเสริฐ(สุวรรณกิตติ)
51 0 แพทย์หญิง ศิริพร สุขสุทธิพันธ์(ภู่เจริญ)
52 0 คุณ สงบ พิริพยาสัยสันติ
53 0 คุณ สงบ ณ ลำพูน
54 0 ดร. เสน่ห์ ญาณสาร
55 0 คุณ เสนอ พรหมินทร์
56 0 คุณ สมบูรณ์ ปัญญาพฤกษ์
57 0 คุณ สมนึก ปราโมกข์ขน
58 0 ดร. สมสมัย พิทักษ์
59 0 คุณ สิทธิเดช นิลสัมฤทธิ์
60 0 คุณ สุชาติ โตวิจิตร
61 0 คุณ สุชาดา วิทยาศัย
62 0 คุณ สุพิศ โอสถาพันธ์
63 0 คุณ สุทัศนีย์ ริญญา
64 0 คุณ สุรพงษ์ รังสิยานนท์
65 0 คุณ สุรศักดิ์ ฉัตตะวิริยะ
66 0 คุณ สุทธิพงศ์ พิมสาร
67 0 คุณ เสาวนิต การสุทธิ(ขยะกุล)
68 0 คุณ โสมย์รัตน์ กาญจนาพร
69 0 คุณ สมพงค์ โพธิคม [ Sompong Potikom ]
70 0 คุณ สุมินทร์ วีระ
71 0 คุณ หิรัณย์ ดาวรุ่ง
72 0 คุณ อดุลย์ พลประอินทร์
73 0 คุณ เอนก กิมภาภรณ์
74 0 คุณ อมรฤทธิ์ ขยางคานนท์
75 0 คุณ อุดมภิญญ์ เมธาทิพย์(ขาลสุวรรณ)
76 0 คุณ อำไพ (ศิริ)ชนะกอก
77 0 คุณ สวัสดิ์-นารีลักษณ์ อินทพรอุดม
78 0 คุณ รวยพร (ศักดิ์ศรี)
79 0 คุณ กุหลาบ วัฒนานิวัต
80 0 คุณ ทรงพล เมธาทิพย์
81 0 คุณ นราวัลย์ พูลพิพัฒน์
82 6075 รศ.ดร. บัณฑูรย์ วาฤทธิ์
83 0 คุณ ประกิต คุณาชีวะ
84 0 คุณ ประดิษฐ์ ปั๋นมณี
85 0 คุณ พยนต์ สุวรรณสม
86 0 คุณ พิเชฎฐ มณีสร
87 0 คุณ เพียงเดือน วงค์พันธุ์
88 0 คุณ ศิริพร สิงหเนตร
89 0 คุณ สุนทรี เจริญทรัพย์
90 0 คุณ เสาวนิต ชยะกุล
91 5815 พล.ต.ต. สมชาย มหาวันสุ
92 7409 คุณ จำรัส ตันตรีสุคนธ์
93 0 นพ. สุพจน์ วุฒิการณ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ