ชื่อรุ่น ธีร์ ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 392 คน
# 2555M6 ประธานรุ่น : นายกีรติพงศ์ พวงทอง
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 32359 นาย รัชพนธ์ เจริญกุศล ไฟต์
2 33027 นางสาว ชฎาธร ชื่นชูไพร
3 33030 นาย สุทธิพัฒน์ ทุนผลงาม ปริ้นส์
4 33049 นางสาว หรรษธร พิทักษ์พรพิพัฒน์ ying
5 33065 นางสาว ปวรวรรณ เยาว์ธานี อุ๋งอิ๋ง
6 33073 นาย เพชรแท้ พนัสอำพล petch
7 33727 นางสาว นฤภร วินัยโกศล เจน
8 33778 นางสาว ขวัญชนก พิบูลย์ศรี ใบเฟิร์น
9 34098 นาย ศิระกร ตันบูรณา ฟุ่น
10 34150 นางสาว จิตสุภา ธรรมจารี เจน
11 34445 นางสาว วรัญญา อาชญา sai
12 34773 นางสาว อัจฉริดา อุณเวทย์วานิช หญิง
13 34776 นาย วรัญสรณ์ กรินทราทันต์ โบ๊ท
14 34779 นาย ภพกร กรณชนกนันท์ กู้
15 34780 นาย ธนกฤต บุญวงค์ Stamp
16 34781 นางสาว ธนัชพร คงเมือง กันต์
17 34782 นางสาว ณปภัช บุญญธรรมกุล นีออน
18 34786 นางสาว ณัฐชยา เกษจรัล มิว
19 34788 นางสาว พิชชาวดี ชัยชนะ อุ๋ม
20 34790 นางสาว ปิยฉัตร ขันทปราบ Fah
21 34791 นาย ศุภณัฐ จำต๊ะ ณัฐ
22 34792 นางสาว วรัญญา อ่อนตา ขวัญ
23 34793 นางสาว ณัฐชา อาบสุวรรณ์ หมิว
24 34794 นางสาว ขวัญชนก ขานสันเทียะ พลอย
25 34795 นางสาว วรรษมน เกียรติอรุณ ม้อน
26 34797 นางสาว สุทธิกานต์ พึ่งตัว นุ๊ก
27 34798 นางสาว พลอย สาคร พลอย
28 34801 นางสาว สพิชชา เสมือนใจ ตู้ตี้
29 34803 นางสาว ชนานันท์ ทองอุ่นผัด หยก
30 34804 นางสาว ชนนิกานต์ ศิริธร มิ้น
31 34805 นางสาว กัลยรัตน์ สิมมา แจน
32 34808 นางสาว ดาราวรรณ ศรีแก้ว หมิว
33 34810 นางสาว เบญจมาพร พันธุ์จิรา ใหม่
34 34811 นาย ภูดิศ สมบัติศิรินันท ภู
35 34814 นางสาว ธีมาพร โกศัยเสวี ปอย
36 34816 นางสาว พัทธิรา ชาติสุทธิวงษ์ ฟ้า
37 34817 นางสาว พิตรญาณี ชินสุขใจประเสริฐ เบญญา
38 34818 นาย เปรม หวังตระกูลชัย เปรม
39 34819 นางสาว ชิดชนก ธาระเขต เอย
40 34820 นางสาว พัทธนันท์ พวงจิตร แตงกวา
41 34821 นางสาว ทิพวรรณ วงศ์หิริวรกุล ปิ่น
42 34823 นางสาว นฐกมล เตชะรุ่งโรจน์ พลอย
43 34824 นางสาว ณัฐจตุพร เจียมศุภกร ณัฐ
44 34825 นางสาว มนัญยา วรรณวงศ์ มีน
45 34828 นางสาว พรสวรรค์ เทพจันทร์ ป้าย
46 34829 นาย ณภัทร แสงทอง ฟิลม์
47 34830 นางสาว ณัฐณิชา ชัยนวน santa
48 34836 นางสาว วรกานต์ คำหล่อ ฟ้า
49 34837 นาย กันติทัต อยู่แก้ว ก๊อง
50 34838 นางสาว ณัฐนิชา พูลผล กุ้งนาง
51 34840 นางสาว รวิสรา เทพทองปัน มายด์
52 34841 นาย นิรวิทธ์ กะรัตน์ บิว
53 34842 นาย พลวัต วีระพันธุ์พิสิษฐ์ หมอ
54 34847 นางสาว สุรัญชนา อุทรา คุ๊กกี้
55 34850 นาย บวรทัต วงศ์มีเกียรติ พีเจ้น
56 34851 นางสาว ธนัชญา คิดหา แมงปอ
57 34852 นางสาว พรประภา พรหมมินทร์ มดแดง
58 34853 นางสาว พัทธรา สอาดอาวุธ Jubjaeng
59 34857 นางสาว วิราวรรณ ใจเงิน ชมพู่
60 34859 นางสาว อรนันท์ มาลัยรุ่งสกุล จูเนียร์
61 35091 นาย ธสถิต สายรอคำ โบ๊ต
62 35092 นาย ธนกฤต สุจริต เต้
63 35093 นาย วิชญ์พล สุธาพันธ์ เนี้ยบ
64 35096 นางสาว พิมสิริ วัชรปรีชา เค้ก
65 35098 นาย ธนบรรณ วิรุฬห์ศรี คริส
66 35099 นาย โกมลพัฒน์ หล่อไพรัตน์ ซัน
67 35100 นางสาว กษมา เกตุเมธาวิทย์ เดียร์
68 35102 นางสาว พิชชาภา ทาจวง พิซซ่า
69 35103 นาย ธนสิทธิ์ นพวรรณ ton
70 35104 นางสาว นารีรัตน์ สุพรรณ์ มายด์
71 35106 นางสาว สุพัตรา โปธา แพรว
72 35114 นาย วชิรพรรณ ไชยโรจน์ เดย์
73 35116 นางสาว พลอย ทรัพย์ไพบูลย์กิจ พลอย
74 35117 นางสาว ชนิสรา รัตนพัฒนเดช มิว
75 35124 นางสาว ภคกมล สงวนวงค์ Amm
76 35143 นางสาว วริศรา ณ ลำพูน อู๊ดอี๊ด
77 35158 นางสาว อภิสรา ติ๊บปะละวงศ์ ปอย
78 35162 นาย สิรวิชญ์ วนิชกุลวิริยะ กราฟ
79 35164 นางสาว นราวดี สาวะมูล แวว
80 36511 นางสาว อินทุอร อุปะทะ ฟ้า
81 36512 นางสาว สุรีย์นิภา หวังเสรีกุล บิว
82 36513 นางสาว สุรอนงค์ หวังเสรีกุล บี
83 36647 นาย นนทัช อนุศักดิกุล อาร์ต
84 36654 นางสาว ชนม์นิภา สายทอง นิ้ง
85 36655 นางสาว จิดาภา ปภากุล โมจิ
86 36657 นาย ปฏิพัทธ์ ลาพิมล แมค
87 36658 นางสาว พรไพลิน พรหมสถิตย์ ชิงชิง
88 36659 นางสาว กชนันท์ แซ่เอี้ย หยก
89 36661 นางสาว นิลอุมา ดุลลาพันธ์ ตุ้งติ้ง
90 36662 นางสาว อันดามัน มายะการ พริตตี้
91 36663 นางสาว พัชรพรรณ์ ชูสุวรรณ์ พัชร
92 36665 นางสาว ศลิษา พวงศรี หงส์
93 36666 นางสาว ภิรญา วัฒนาวารีกุล หมิว
94 36668 นางสาว ธมนวรรณ ทองคำคูณ ฝ้าย
95 36669 นางสาว วริษา พิสิษฐ์ชลกาญจน์ พริม
96 36672 นางสาว อนัญญา จางไววิทย์ ฟ้า
97 36673 นางสาว ชุนาภา วรวัลย์ ใบเตย
98 36674 นางสาว ณิชากร รัตนดวงประทีป ขวัญ
99 36675 นางสาว ปรมาพร ปกรณ์กิจอาภา มายด์
100 36676 นางสาว ปัณชญา กรุดสาท ปัท
101 36677 นางสาว เพชรรัตน์ พงษ์ริยวัฒนา ปราง
102 36678 นางสาว กิ่งกาญจน์ ยืนไพโรจน์ น้องไนซ์
103 36679 นางสาว ปาณิศา หอมใย น้องหญิง
104 36680 นางสาว พัชรภรณ์ ศุภรักษ์จินดา ไซอิ๋ว
105 36681 นาย ธนกันต์ กันทะวันนา ต้น
106 36682 นาย มณธนะ อักษรดิษฐ์ เติ๋น
107 36683 นางสาว อุไรรัตน์ ไชยประสพ พลอย
108 36684 นางสาว ธวัลพร ณ ลำปาง ป่าน
109 36685 นางสาว ปาณิสรา ทิพวรรณ ออย
110 36686 นางสาว ตรีธิดา อินทรวงส์โชติ ตรี
111 36687 นางสาว มุกตาภา โอภาสถิรกุล ขนมผิง
112 36688 นางสาว ญาณิศา ถาอินชัย การ์ตูน
113 36689 นางสาว ศุภรดา ฟูอนันต์ ปราน
114 36690 นางสาว สุพิชชา วัฒนา ลูกโป่ง
115 36692 นางสาว มาริชา เจียมตระกูล อีฟ
116 36694 นางสาว ธีรนันท์ จันทิมา ฟ้า
117 36696 นางสาว พิมพิ์กมล เทพวงศ์รังษี พิมพิ์
118 36697 นางสาว ลอออร ภู่ภักดี ซันไซน์
119 36698 นางสาว นิชานันท์ ตันวัฒนากูล แพรว
120 36699 นาย เศรษฐกาญจน์ นวลคำมา แฮม
121 36700 นางสาว ผกามาศ เนตรนพรัตน์ น้ำ
122 36701 นางสาว ศศิวิมล ศรีจันทร์ อ้อน
123 36702 นางสาว ธมลวรรณ รอตเสวก เพชร
124 36703 นางสาว สุกฤตา กติกา ข้าวปั้น
125 36704 นางสาว พัชราพร โชตินพรัตน์ภัทร หยก
126 36705 นางสาว กาญจนา ศักยพันธุ์ กาญ
127 36706 นางสาว ชญานิษฐ์ คุณานุกุลวัฒนา เอิงเอย
128 36707 นางสาว มุนินทภัทร รือเรือง มีน
129 36708 นางสาว ธันย์ชนก โอพสุกุล อิม
130 36710 นางสาว อนันตญา ประพุทธ์พิทยา ส้ม
131 36711 นาย จิรัฐ สุริยาสถาพร เฟรน
132 36713 นางสาว ฑาริกา ขันตรี แนน
133 36716 นาย ณัฐดนัย แจ้งไพร แทน
134 36717 นางสาว กานต์สิรี ถาคร นุ่น
135 36718 นางสาว ภัทรภร วงศ์ใหญ่ ไอติม
136 36719 นางสาว ณัฏฐภรณ์ นามวงค์ ปุ้ย
137 36723 นางสาว ษตภรณ์ ปุระเสาร์ อาย
138 36724 นางสาว ภัชชา ฉัตรพงศ์เจริญ ปิ่น
139 36727 นาย ชาญวิทย์ ชัยอินทร์ ต้น
140 36728 นางสาว นันท์นภัส โกฏิแก้ว ใบเฟิร์น
141 36729 นางสาว ธมนวรรณ มณฑีรรัตน์ อุ้มบุญ
142 36731 นางสาว พันธุ์ชิตา พงศ์ศุภสมิทธิ์ มิลด์
143 36732 นางสาว นรินทร เครือทองศรี อาร์ตี้
144 36733 นางสาว ปิยุดา อิสระไพโรจน์ จิน
145 36734 นางสาว ภาวดี อิสระไพโรจน์ เจิน
146 36736 นางสาว ปรีชญา ฟองเมฆ น้ำฟ้า
147 36741 นางสาว รักษิณา รุ่งเรือง เจียว
148 36743 นางสาว ชุติศา จินาวงค์ ปั๊ก
149 37265 นางสาว กุลธิดา ลัภพระบุตร แยม
150 37269 นางสาว ชัญญาพร ศิลป์สุพรรณ บุ๋มบิ๋ม
151 37271 นางสาว ณัฐณิชา ชัยนุรักษ์ กิ๋ง
152 37273 นางสาว รัชติยา ปฏิพัทธ์ปถวี เชอรี่
153 37276 นาย ณัฐกฤษฎิ์ สุวรรณสิโรตม์ ครีม
154 37277 นาย วัชร สุกัน อาร์ม
155 37281 นางสาว ณัฏฐ์พัชร์ ตรีรัตนธำรง ณภัทร
156 37283 นางสาว วิรชา กันทาสุข
157 37285 นางสาว พัทธนันท์ ลี้ประเสริฐ แพ๊ตตี้
158 37290 นาย อภิวัฒน์ ดีศีลรักษ์ เอส
159 37376 นางสาว เจียระไน สถิตธรรมนิตย์ แพรว
160 37417 นาย ศิรภพ เหลืองศรีสกุล ข้าวปั้น
161 37471 นางสาว นนธนิท ชัยมงคล อร
162 37483 นางสาว สุธิดา แสนศิริพันธุ์ แอร์
163 38255 นางสาว ปกเกศ อาริยะ ป้าย
164 38256 นาย ธนพงศ์ ธีรตระกูล
165 28702 นางสาว รินพร ออกเวหา ฟาง
166 28756 นางสาว รังสิรัชต์ เศรษฐกร jetaime
167 28768 นาย ธัญวัชร์ เตชะบุญ น่าน
168 28847 นางสาว ปรางมาศ น้อยอ่ำ มะปราง
169 29037 นางสาว วัชชาวีณ์ เตรียมสันติภาพ แพรว
170 29405 นาย ศิระ คุณธรรมสถาพร ปิง
171 29407 นาย ธนวัฒน์ พรหมวิมานรัตน์ จอม
172 29412 นาย ศรัณยู ธรรมนูญ เดย์
173 29414 นาย ณพงศ์ พลับประสงค์ เจ
174 29417 นาย สิรวิชญ์ ไตรศิวะกุล โก้
175 29418 นาย ธนกฤต กุลจลา เคน
176 29422 นาย กัญจน์ เจริญภักดี กัญจน์
177 29423 นาย พระพร พรมวังขวา อาร์เจน
178 29426 นาย ณฐกร สว่างแจ้ง เจ็ท
179 29428 นาย พนิต รติรังสี nit
180 29429 นาย นนทพัทธ์ ชุตินทราศรี ตูน
181 29432 นาย ภาธร ธรรมสอน hobby
182 29435 นาย ศตพล เหล็กนาพญา คีน
183 29437 นาย กษิภูมิ ทิพย์หิรัญ Poom
184 29440 นาย คามิน ทิพยมณฑล แจ้ง
185 29442 นาย ศุภวิชญ์ ใจเย็น por
186 29443 นาย ภาณุพงศ์ เมืองจันทร์ อาร์ม
187 29444 นาย พัสกร สุนทรวารี นัท
188 29448 นาย วุฒิ บุญยงค์ ฟิม
189 29449 นาย ปธานิน พานิช PangPond
190 29450 นาย ธนกฤต จันทร์วรกุล นอร์ท
191 29451 นาย อธิปเมธี วงค์ชมภู plug
192 29459 นาย ภูมิไพศาล จอกดี Mammos
193 29462 นาย ณัชนน จงไกรจักร เฟน
194 29465 นาย พศิน โพธิสาร Mice
195 29466 นาย พงศธร ทิพย์รัตน์ themes
196 29473 นางสาว ธนาภรณ์ ตนานนท์ นาว
197 29475 นางสาว เปรมิกา มาเจริญทรัพย์ Peggy
198 29476 นางสาว สุปรียา ธงห้อย แพรว
199 29479 นางสาว กัญญณัช แจ่มหม้อ Por
200 29480 นางสาว ศิริลักษณ์ คันธพนิต หนุงหนิง
201 29481 นางสาว อนุตรา ปัญจรัก Boom
202 29482 นางสาว ณัฐชยา กันทะเสนา Eve
203 29484 นางสาว สุธิดา ไชยคุตร แพรวา
204 29485 นางสาว วราภรณ์ อุดมศรีสุข มายด์
205 29487 นางสาว จิทารัก เภาวัฒนาสุข ben
206 29489 นางสาว นพรัตน์ ธนะกูลบริภัณฑ์ white
207 29491 นางสาว ณัฐธีตา ไชยจินดา ฟิล์ม
208 29492 นางสาว ณัชชา ประกายรุ่งระวิน มอส
209 29493 นางสาว สรชา ตนานุวัฒน์ pink
210 29494 นางสาว กมลชนก อ่ำเทศ Amy
211 29498 นางสาว ศิริวรรณ บุญธรรม กล้วย
212 29501 นางสาว กชกร เพ็ชรศรี King
213 29502 นางสาว ยอแสง สายหยุด ยอ
214 29503 นางสาว ฐิติกมล แสนลี่ ทรวง
215 29505 นางสาว ณัฐกมล กาญจนวงศ์ เจน
216 29506 นางสาว วณัชยา แพรดำ ฟาง
217 29507 นางสาว วิรินธร กันทรวิชัยวัฒน์ แซน
218 29509 นางสาว กัลยารัตน์ ธีระวาสน์ อ้อม
219 29511 นางสาว นนท์นัดดา ศิลมัย ต้นตอง
220 29512 นางสาว ปิยธิดา ยอดพิชัย จูน
221 29517 นางสาว ภัทรธิดา คำแหง แป้ง
222 29520 นางสาว เกื้อกูล มณีโชติ เกื้อ
223 29522 นางสาว รวิสรา ปฤกษากร oat
224 29523 นางสาว ดลพร บูรณะกิจ วาด
225 29524 นางสาว จิรานันท์ เรือนสอาด อุ้ม
226 29527 นางสาว นิลรัตน์ ตันตินราศักดิ์ พลอย
227 29529 นางสาว เกวลิน วรรธนัจฉริยา Gift
228 29533 นางสาว มาริสา ลงกานี risa
229 29535 นางสาว ปราชญา นิมาแสง ang-ang
230 29544 นาย ณัฏฐพล สุวรรณประเทศ นัท
231 29548 นาย จิรวิทย์ สมบัติศิริ ไอซ์
232 29551 นาย ชิษณุพงศ์ นิธิวนา เบส
233 29552 นาย ศุภกร รักประดิษฐ์ นนท์
234 29553 นาย เจษฎารักษ์ ลอยลม pupup
235 29555 นาย เชนท์ เกตุชูรัตน์ เชนท์
236 29556 นาย อัษฎา คันธา เบสท์
237 29560 นาย พิภัช พุคยาภรณ์ oat
238 29561 นาย ศุภณัฐ วรรณกุล
239 29565 นาย ภูวภัทร ตันสุชาติ มอส
240 29567 นาย ทักษ์ดนัย ภักดี ปอนด์
241 29572 นาย วุฒิพงศ์ โยกาส บีเวอร์
242 29576 นาย กันต์ สุวรรณรังษี กันต์
243 29577 นาย ธนพล ตะริโย nicko
244 29578 นาย ภูพิงค์ วรรณศรี ภู
245 29579 นาย ภาคภูมิ วรรณศรี ภาค
246 29580 นาย ชัชชานนท์ ใจกล้า อัพ
247 29581 นาย ธเนศ ดวงไทย Tim
248 29582 นาย ธนภัทร ศิริรัตน์ เจมส์บอนด์
249 29585 นาย ชัยธวัช ลีมะสวัสดิ์ tor
250 29586 นาย ชัพวิชญ์ นันทานนท์ top
251 29587 นาย ฤทธิพงศ์ พิพิธวรศิริ เจ็ต
252 29590 นาย พีรณัฐ เลิศตระการนนท์ fluk
253 29591 นาย วีรภัทร โฆษิตสกุลชัย กิกหลี
254 29592 นาย อรยเมธ พยอมยงค์ PIN
255 29594 นาย ยุทธนา สาครสินธุ์ เสือน้อย
256 29598 นาย พิชญ์ รตนะมโน ก้ามปู
257 29599 นาย ภัทร งามวิไล อิ๊งค์
258 29602 นางสาว ผ่องอำไพ กรเพ็ชร์ ฟ้าผ่อง
259 29604 นางสาว ปริณดา เขียวคำสุข พลอย
260 29605 นางสาว สรญา บุญศรี tungmae
261 29606 นางสาว นริศรา กุลวิเชียร jah
262 29607 นางสาว ณัฐวดี ช่อเจริญ แบมบู
263 29609 นางสาว ชนาภัส เจษฎาพันธ์ khim
264 29610 นางสาว ชาวดี เมืองลือ ปูเป้
265 29611 นางสาว สิริธร ต้นคำ กล้วย
266 29614 นางสาว เสมอจิตต์ เจริญผล mook
267 29615 นางสาว นรีกานต์ ไชยวงค์ Meen
268 29617 นางสาว ฐิติรัตน์ มงคลสมัย Mint
269 29621 นางสาว ณัฐนรี ยศสุข มายด์
270 29626 นางสาว บุณยนุช รัตนพิไชย yayha
271 29627 นางสาว สุทธิดา สนั่นเสียง benz
272 29628 นางสาว ณัชชา ศิริพินทุ์ ชมพู่
273 29629 นางสาว ชนานันท์ กระแสชัย baifern
274 29630 นางสาว ชมพูนิกข์ ตันติประสงค์ Pim
275 29631 นางสาว ณัฏฐิณี สุวรรณราช Nut
276 29632 นางสาว ยุพยง นามวงษา kwang
277 29635 นางสาว ภูพลอย ชัยเนตร ploy
278 29636 นางสาว กฤติยาภรณ์ ประสานสุข เกลียว
279 29637 นางสาว ณิชาภา กิตติวีระ
280 29638 นางสาว พิมพ์ชนก ตั้งเทียมศิริกุล พลอย
281 29640 นางสาว วิธุญาดา ไวภพสุรวัฒน์ ไอซ์
282 29641 นางสาว อารีย์รักษ์ ชีโวนรินทร์ จีน
283 29643 นางสาว ชลพร ขจรบุญ Ben
284 29647 นางสาว เจนจิรา อุ่นแก้ว jane
285 29649 นางสาว วิลาวรรณ คำเป็ง วิ
286 29650 นาย สุรพงษ์ ศรีวิชัย keng
287 29651 นางสาว ปนัดดา แสงมีอานุภาพ ลูกปัด
288 29652 นาย สืบตระกูล ปรีเปรม โค้ก
289 29653 นาย ภัทรดนัย พัฒนจันทร์ พีท
290 29654 นาย ณัฐ จินดารัตน์ ณัฐ
291 29655 นางสาว ธัญชนก สิทธิธัญญ์ Gift
292 29656 นางสาว ชนม์นิภา กันแก้ว Jam
293 29683 นาย กีรติพงศ์ พวงทอง Gift
294 29693 นางสาว ลลิต บานนิกูล ชมพู่
295 29694 นาย พีรฉัตร บรรเลงเสนาะ ปาล์ม
296 29696 นางสาว ศิรประภา นำพา Eyes
297 29697 นางสาว ตวิษา สินศิริเชวง ฝน
298 29699 นางสาว สุชัญญา ยอดคำ Yium
299 29700 นางสาว ศศิกานต์ แสงสว่างสัจกุล แพร
300 29701 นางสาว มัฌษิรารัตน์ วงศ์ใหญ่ เจียม
301 29702 นางสาว เจณิสรา กากแก้ว ใบเฟิร์น
302 29708 นาย กิตติพงศ์ กาบทอง โฮ็ต
303 29735 นาย ศรานนท์ อำชำฤทธิ์ x
304 29737 นาย ณัฏฐ์ ลือชัย นัท
305 29744 นาย ภูวนัตถ์ ธารนพ Ohm
306 29745 นาย ณภัทร วินิจชัยนันท์ บอล
307 29746 นาย ธนกฤต อุเต็น ต้นหวาย
308 29750 นาย ชวลิต ชนินทรสงขลา บิ๊ก
309 29753 นาย ณัฐพล คำอ้ายกาวิน แมน
310 29754 นาย พัลลภ ขันทรัตน์ nam
311 29755 นาย อชิรวิทย์ สุทธิ ปั๊บสา
312 29756 นาย รสสุคนธ์ ตัณไพจิตร์ ปลื้ม
313 29758 นาย วงศธร ฟองมาลา BOOM
314 29765 นาย ณัฐพงศ์ วงค์เป็ง แน๊ต
315 29767 นาย ปราโมทย์ เตชะวิเชียร
316 29770 นาย กิตติ แสงบุญ ก้อง
317 29778 นาย จักรรัตน์ ปาละพงศ์
318 29781 นาย รชต วัฒนวิศิษฏ์ นอร์ท
319 29784 นาย ภัทรวัฒน์ วรวัลย์ ป๊อป
320 29793 นาย โรจน์ศักดิ์ ไพโรจน์ บอมเบย์
321 29802 นาย พัฒนชัย นันต๊ะ ไตเติ้ล
322 29804 นาย สาชนน์ ศรีปัญญา ก่ำปุ๊ง
323 29808 นาย นัฐพงษ์ จอมปินทอง ICE
324 29812 นาย ชวิน ตันศรีสุข
325 29813 นาย นันทภพ เดชชัยกุล พล
326 29814 นางสาว นงนภัส เดชชัยกุล jae
327 29818 นาย ณัฐวุฒิ ไชยจินดา tew
328 29819 นาย กวิน ศิลป์พิทักษ์วงศ์ Mos
329 29821 นาย ภัคริน บุตรทองดี
330 29825 นาย ศรัญรัฐ เจริญสะอาด ไตเติ้ล
331 29826 นาย ณัฐดนัย นันตา te
332 29829 นาย ณัฐนนท์ ภูษา butter
333 29835 นาย ศุภสิทธิ์ คิดการงาน เจมส์
334 29836 นาย พสิษฐ์ วรรธพุฒิสิทธิ์ กาย
335 29838 นาย ธนากร สุริยะมณี เกื้อ
336 29840 นาย ชยางกูร ชาติเวียง son
337 29844 นาย วชิรวิทย์ ดิษยะกมล Boom
338 29847 นาย รชต ไคร้วงษ์ Third
339 29848 นาย พิชญ์พงศ์ วงษ์สุวรรณ ปังปอนด์
340 29852 นาย พันธกานต์ หลีกาญจนา ตั้ม
341 29858 นางสาว อภิญญา ทิพย์ประจักษ์ Pang
342 29861 นางสาว สุวินันท์ จันทร์หงษ์ pop
343 29863 นางสาว ชิดชนก แสนคำ Pop
344 29865 นางสาว สิรภัทร บูรณ์สิริจรุงรัฐ ฝ้าย
345 29867 นางสาว ธนภรณ์ นิลโขง เอิง
346 29869 นางสาว มณฑาทิพย์ ธรรมขันธ์ หนึ่ง
347 29870 นางสาว ปิยธิดา ประสพโชคชัย Mind
348 29871 นางสาว ศกลรัตน์ นุชนิยม ออย
349 29872 นางสาว สุภพิสุทธิ หงษ์ทอง ดอกพุด
350 29873 นางสาว นรมน ไชยกันทา mai
351 29875 นางสาว ปพิชญา ขำแป้น พริม
352 29876 นางสาว กนกพร ศรสุวรรณ์ การ์ตูน
353 29879 นางสาว จิรัชษิตา เดชนาเกร็ด มีน
354 29883 นางสาว จิณห์จุฑา อรรฆรุจิรัตน์ ทราย
355 29884 นางสาว หทัยธาร เพียรพิพัฒน์กุล หลิงหลิง
356 29885 นางสาว แคทลียา สิทธิโชค Cat
357 29886 นางสาว ธมณภัทร พิทักษ์ Chompoo
358 29889 นางสาว กมลชณัฐ ฝนเมฆ Luknut
359 29890 นางสาว ปาลิดา อุ่นแก้ว บอนด์-บอนด์
360 29891 นางสาว ปาลิตา อุ่นแก้ว beauty
361 29892 นางสาว ชนิกานต์ มาลัยรัตนา ผึ้ง
362 29893 นางสาว ชฎาภรณ์ โชติพัฒนพิบูลย์ นิดหน่อย
363 29894 นางสาว ศศิวิวรรณ อุตมะ เฟิร์น
364 29898 นางสาว ภัณฑิรา เหลืองธนวัต เนย
365 29899 นางสาว พานิษฐา สืบตระกูล Fern
366 29901 นางสาว พิมพ์พิสุทธิ์ ฉิ่มจันทร์ Mean
367 29902 นางสาว ภัทรานิษฐ์ พัชรบูระพงศ์ ไข่มุก
368 29903 นางสาว ณัฎฐณิชา ธรรมทิน แบม
369 29910 นางสาว ภัทรวลัญช์ พัฒนอิทธินันท์ แคท
370 29986 นางสาว อภิญญา ทองเจริญเกียรติ Fern
371 29995 นาย ภณธกร วีระพงษ์ เบลล์
372 30002 นางสาว วรัชยา ชัยทอง
373 30004 นางสาว ชนิกานต์ ยาวิละ จ๋า
374 30005 นาย ปุณณชัย เชื้อดำรง ฟลุ๊ค
375 30006 นางสาว ธนากานต์ มีชัย อาร์ท
376 30010 นาย ณัช วิเศษสิงห์ ณัช
377 30022 นาย สันติชัย หทัยสุวรรณกุล กันต์
378 30024 นางสาว สุวิชา รัตนวงศ์ ข้าวฟ่าง
379 30027 นางสาว สิรารัช หมื่นปราบ ไอซ์
380 30029 นาย ต้นกล้า นันตา กล้า
381 30031 นางสาว เปมิกา อิสริโยดม Mimi
382 30036 นาย ศิวัช ตริตรอง ต้นหม่อน
383 30048 นางสาว กฤตพร ไชยศรี numfon
384 30773 นาย เมธี บัวเย็น ดิว
385 30783 นาย กฤษ เบิร์ด กฤษ
386 30786 นาย ธีรบดี ธินนท์ โจ้
387 30793 นางสาว ณิชา แพงไทสง ดาว
388 30799 นาย อภิเชาว์ ขัติยะ โวลต์
389 30806 นาย รวิช เมธาภรณ์ เจเจ
390 30815 นาย พัชร ผ่องเจริญกุล พี
391 30833 นางสาว ธัญรดี เรืองศิริ nook
392 31666 นางสาว พลอยโชค วรรณศรี ฟักแฟง
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ