ชื่อรุ่น AGAPE ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 399 คน
# 2534M3 ประธานรุ่น : คุณศมณะ สรรพตานนท์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 18652 คุณ อนิรุทธ์ วานม่วง
2 0 คุณ กิตติพงศ์ บุญศรี
3 21223 คุณ กฤษณ์ โกษะโยธิน
4 15894 คุณ กฤษณพงษ์ สมบัติสุข
5 19367 คุณ กอสิน อินทร์ฉ่ำ เหน่ง ( ตุ๊มุ๊)
6 15796 คุณ กาญจน์ อุทัยผล
7 15871 คุณ กำธร นิยม
8 15788 คุณ กิจจา ติ่งหมาย
9 15884 คุณ กิตติชัย สุขเกษม
10 15903 คุณ เชษฐ์ธนพงศ์ สุวรรณโสมนัส
11 15803 คุณ กิตติพล ดวงมาลา
12 16000 คุณ กิตติวัฒน์ ปันทะนันท์
13 15927 คุณ กิติชัย ชมพูรัตน์
14 16123 คุณ กิติพัฒน์ ประเสริฐ
15 15800 คุณ กิติพันธ์ ศรีแหลมสิงห์
16 15861 คุณ กิติภพ กังวาลวงค์ กอล์ฟ
17 15318 คุณ กิติศักดิ์ คันศิลป์
18 19344 คุณ กุลเกษม วงกลม
19 15765 คุณ เก่งศึก สิงห์ไกรสาศ
20 15863 คุณ เกริกเกียรติ คำรานิช
21 15784 คุณ เกรียงกมล พิชวงศ์
22 15998 คุณ เกรียงไกร เหลืองสุบิน
23 21205 คุณ เกรียงศักดิ์ ชัยณกุล
24 15915 คุณ เกษมสิน ภาวะกุล
25 15934 คุณ เกียรติกุล สำอางค์กูล อั๋น
26 15344 คุณ โกศล โตธิรกุล
27 15844 คุณ เข้ม คมคาย
28 20371 คุณ เขมพัฒน์ สารวนางกูร
29 15992 คุณ คงกระพัน นำบุญจิตต์
30 21201 คุณ คฑาวุธ ศูนย์ตรง
31 15932 คุณ คณิต เดชาวัฒน์
32 15911 คุณ คณิตศักดิ์ คล่องบำรุง
33 15897 คุณ คนึงกิจ พรหมนุชานนท์
34 21436 คุณ เครือณรงค์ หมั่นพลศรี
35 21231 คุณ
36 16705 คุณ สุทธิพจน์ โสภโณดร
37 15482 คุณ จเด็จพล ไชยศร
38 18564 คุณ จตุพร จรัสรัศมี
39 22272 คุณ จตุพร มูลรัตน์
40 15869 คุณ จรันติ์ ตันเสนัย์
41 22083 คุณ จรัสพงศ์ เจียตระกูล
42 21416 คุณ จะงา ลาพา
43 15999 คุณ จักรกริช โลห์ติวิกุล
44 20328 คุณ จักรกฤช นาวิก
45 19388 คุณ จักรกิช ตรีสุขศิริวัฒนะ
46 15755 คุณ จักรพงษ์ ไชยวงค์
47 16109 คุณ จักรพงษ์ แสนชัย
48 15781 คุณ จักรพร สุวรรณวงศ์
49 15997 คุณ จักรพันธ์ สุวรรณธรรม
50 15769 คุณ จักรพันธุ์ ศิริพินทุ์
51 15761 คุณ จัรพงศ์ ศรีวรรณวัฑฒ์
52 15754 คุณ จาตุรงศ์ แสนขันแก้ว
53 19400 คุณ จารุวัตร เฟื่องฟู
54 18579 คุณ จิตตกานต์ สินธุเสก
55 16598 คุณ จิรศักดิ์ อัตวุฒิ
56 21224 คุณ จิรายุ ปริญญารักษ์
57 15888 คุณ จิรายุ ศิริพินท์
58 15912 คุณ จีรศักดิ์ กองศรี
59 15912 คุณ จุลศักดิ์ กองศรี
60 15836 คุณ จุลศักดิ์ มังคลรังษี
61 21219 คุณ เจริญ ตรีจันทร์ทอง
62 15872 คุณ เจษฎา ขัติยะ
63 17395 คุณ ฉัตรชัย ณ เชียงใหม่
64 15902 คุณ ฉัตรชัย ปัทมะสุคนธ์
65 16119 คุณ ฉัตรดนัย บุญเรือง
66 19389 คุณ ฉัตรเพชร ทิพกนก
67 15885 คุณ เฉลิมชัย รอดชะพรหม
68 15979 คุณ เฉลิมชัย อุปติมา
69 15982 คุณ ช.ธนิน เพ็ชญไพสิษฏ์
70 15995 คุณ ชฏิล กันทะพงศ์
71 15923 คุณ ชนินทร์ จักรเกษตร
72 19327 คุณ ชนุดร สุริยะคำ
73 21220 คุณ ชลิต ชินพันธ์
74 19336 คุณ ชัยพฤกษ์ ชัยชนะ
75 15862 คุณ ชัยมงคล เครือแก้ว
76 15900 ว่าที่ร.ต. ชัยวัฒน์ คำวิเศษ ตั้ม
77 15764 คุณ ชาญณรงศ์ คงถิ่น
78 20333 คุณ ชาติชาย ยังฉิม
79 21192 คุณ ชานันท์ ชัยสุข
80 15804 คุณ ชาวารินทร์ แสนปอ
81 15952 คุณ ชินเทพ แซ่ลี้
82 17391 คุณ ชีวิน สุจสมณะ
83 21211 คุณ เชาวพงศ์ ญาณทักษะ
84 15759 คุณ ไชยยันต์ โตเทศ ขนุน
85 19375 คุณ ฐิติภัทร ศรีสกุล
86 15756 คุณ ฐิติพงษ์ มณี
87 21209 คุณ ณรงศ์ศักดิ์ สายสุจริต
88 15907 คุณ ณัฏฐ์ ชวณิชย์
89 15746 คุณ ณัฏฐพร หิรัญรัตน์
90 19322 คุณ ณัฐ ธรรมชาติ
91 15931 คุณ ณัฐกุล กุลดิลก
92 22077 คุณ ณัฐนันท์ ศิริเอก
93 16003 คุณ ณัฐพงศ์ ไพศาลสุวรรณ นัท
94 15809 คุณ ณัฐพล คำนันท์ตา แมน
95 15893 คุณ ณัฐพล อัจฉริยาภรณ์
96 15825 คุณ ณัฐวิทย์ พรหมมา
97 15917 คุณ ณัฐวุฒิ ไชยชนะ
98 21200 คุณ ณัฐวุฒิ ทาสะเกตุ
99 15806 คุณ ดนัย วิชัย
100 22238 คุณ ดาวยศ บัตรศรี
101 15812 คุณ ดิเรก ปิยะรังษี เรก
102 15794 คุณ ตะวัน ชัยรัต
103 15779 คุณ ตะวัน รสเข้ม
104 16014 คุณ เตชพิทย์ อำไพพันธุ์
105 19349 คุณ เติมศักดิ์ ร่มคำ
106 15848 คุณ ไตรรงค์ สุวรรณรัตน์
107 15996 คุณ ไตรรัตน์ หวังธารา
108 21226 คุณ ทรงพล วิทามงคล
109 21210 คุณ ทระนงวรพันธ์ โตวัน
110 21214 คุณ ทวีสินธุ์ เลิศแสนสุข
111 15860 คุณ ทศพร ทองบ่อ
112 15767 คุณ ทศพร รุจิวัฒนพงศ์
113 19416 คุณ ทิพากร ชัยนาวา
114 20537 คุณ เทอดธรรม ยอดพฤติการณ์
115 19329 คุณ เทียนชัย ไพฑูรย์ชัยภรณ์
116 15946 คุณ ธงชัย ทรงศิริ
117 15814 คุณ ธนพัฒน์ พิชวงศ์
118 15768 คุณ ธนวัฒน์ กตัญญู
119 20367 คุณ ธนิต จันทร์สุวรรณ
120 15965 คุณ ธนิต สุวณิชย์
121 15859 คุณ ธเนศ อินปั้น
122 15774 คุณ ธิติพงษ์ ปัญจบุรี
123 17398 คุณ ธีรเชษฐ นันท์ศุภวัฒน์
124 15787 คุณ ธีรเดช ลิขิตตระกูลวงศ์
125 15298 คุณ ธีรพงษ์ สรรพศรี
126 15792 คุณ ธีรยุทร ไชยยา น้อย
127 15827 คุณ ธีรวัฒน์ ตั้งกิตติเวทย์
128 15773 คุณ ธีระเชษฐ สมณะ
129 15772 คุณ ธีระศักดิ์ ฟองแก้วงาม
130 19330 คุณ ธีรินทร์ อมรวิทยารักษ์
131 21230 คุณ นกุล ปกป้อง จุล
132 15753 คุณ นพดล ตั้งโภคานนท์
133 18563 คุณ นพปกุล มหามาตร
134 19613 คุณ นภดล มั่นที่สุด
135 18562 คุณ บรบดี เรืองศรี
136 15775 คุณ นพเศรษฐ์ จันทรมี
137 15840 คุณ นรากร ชาวคำ
138 20326 คุณ นรินทร์ แสงสุวรรณ
139 19345 คุณ นฤชิต ดีพร้อม เต้
140 15857 คุณ นวชน ทาสิงห์คำ
141 20386 คุณ นันทพงษ์ ล้มจันทร์
142 20386 คุณ นันทพล ล้มจันทร์
143 15875 คุณ นำพล สุริยะเจริญ
144 19385 คุณ นิติ ทิสีไชย
145 15838 คุณ นิติพงศ์ คฤหโกศล
146 15745 คุณ นิธิเศรษฐ์ กันทะนะ
147 18649 คุณ นิรันดร์ ทิพย์อักษร โอ
148 23000 คุณ นิรุจน์ เหล็กสูงเนิน
149 15815 คุณ นิรุตติ เศรษฐอร่าม
150 20303 คุณ นิวัติ เกษมพิทยาธร
151 15826 คุณ นิสิต ลอยมี
152 17427 คุณ บัญชา สุทธิโพธิ์สุวรรณ
153 19401 คุณ บุญญาฤทธิ์ วัฒนคามินทร์
154 15839 คุณ บุรินทร์ มีทรัพย์
155 15813 ดร. ปกรณ์กิตติ์ ม่วงประสิทธิ์ โจ๊ก
156 15938 คุณ ปฏิยุทธ์ นาคขำ
157 16601 คุณ ปฏิรูป นราดิศร
158 15215 คุณ ปฏิวัติ หงส์ทอง
159 15988 คุณ ปรชญา รามโยธิน
160 21217 คุณ ประทีป ฉายสี
161 15879 คุณ ประพันธ์ แก้วยอดหล้า แดง
162 19393 คุณ ประพันธ์ คำแสง
163 15873 คุณ ประภาส ตันติพันธุ์พิพัฒน์
164 15355 คุณ
165 15953 คุณ ปริญญา วัชราวุฒิกุล
166 21333 คุณ ปรีชา คำดื้อ
167 15778 คุณ ปรีดา มูละจงกล
168 15887 คุณ ปวินท์ ระมิงค์วงศ์ โป้ง
169 15994 คุณ ปองพล เปรียญญารัตน์
170 15935 คุณ ปิติภัทร นุชพงษ์
171 15865 คุณ ปิติภูมิ เจริญลาภ
172 15955 คุณ ปิติวัตร ยลวิลาศ
173 21305 คุณ ปิยศักดิ์ เพทยาใสสด
174 21218 คุณ ปิยะ คุณาชีวะ
175 15976 คุณ ปิยะ ณ บางช้าง
176 15834 คุณ ปิยะศักดิ์ ศิริวรรณ
177 16002 คุณ พงศกร เกตุบุญเรือง
178 21325 คุณ พงศกร ชุมสาย
179 15747 คุณ พงศกร นิมานนท์
180 22103 คุณ พงศตวรรณ ทองลมัย
181 15801 คุณ พงศ์วัฒน์ สุขเกษม
182 19371 คุณ พงษ์ศักดิ์ การุณวงศ์
183 22245 คุณ พงษ์ศักดิ์ เจียรัตนมานิต
184 21207 คุณ พงษ์ศิริ จันทร์คำ
185 15868 คุณ พรชัย วัฒนชัย
186 19334 คุณ พฤทธิ์ บูรณศิริ
187 15811 คุณ ทศกร พลประอินทร์
188 19325 คุณ พัฒนพงษ์ พุทธปวน
189 20354 คุณ พิชิต นิ่มวิญญา
190 15866 คุณ พิเชฐ จันทรรัตน์ พร้อม
191 15916 คุณ พิทักษ์พงษ์ พัฒนกลั่น
192 18578 คุณ พิฑูร เลาหชัย
193 21199 คุณ พิษณุ เจริญทรัพย์
194 19368 คุณ พิสัณห์ แซ่หว่อง
195 16168 คุณ พีร์ ตนานนท์
196 21222 คุณ พีรวัทน์ สายนาค
197 19335 คุณ ไพชยนต์ จันทร
198 21287 คุณ ไพศาล จั่นทับทิม
199 18586 คุณ ภรรทนพ อินทเจริญศานต์
200 15828 คุณ ภราดร ศีละวงษ์เสรี
201 16012 คุณ ภราดร อัคนิถิน เก้า
202 16006 คุณ ภัทรพล จันทร
203 15822 คุณ ภัทรวิทย์ อัมพุช
204 15922 คุณ ภาคภูมิ ภูมิวัฒนะ
205 15905 คุณ ภาคย์ คะมาลี
206 16166 คุณ ภาณภัทร์ ภู่เจริญ
207 15816 คุณ ภาณุพงศ์ ชื่นจิตร
208 15808 คุณ ภาณุพันธ์ หรือตระกูล
209 15856 ว่าที่ร้อยตรี ภาสกร อินแหลง เต้
210 21289 คุณ ภูดินันท์ สิงห์คำฟู
211 15939 คุณ ภูพิงค์ จันทะวงศ์
212 15990 คุณ ภูมิพัฒน์ อินทะพันธุ์
213 15878 คุณ มนศักดิ์ สุปินตา
214 15760 คุณ มัฆวาน นิลวิเศษ
215 15898 คุณ ยงค์รัก ชุติมา
216 15805 คุณ ยงยุทธ ประธานราษฏร
217 15909 คุณ ยิ่งศักดิ์ พรหมรักษ์
218 17388 คุณ ยุกต์ โสพันธ์
219 15783 คุณ ยุติธรรม สุตีคา
220 15940 คุณ ยุทธการ อาจหาญ
221 15890 คุณ ยุทธการณ์ ต๊ะสาร
222 20532 คุณ ยุทธนา อาภรณ์รัตน์
223 15876 คุณ ยุทธพงษ์ สมจิต
224 23032 คุณ
225 21372 คุณ โยธิน อนุชิตานุกุล
226 19386 คุณ รวี ไชยทิพย์ ไท
227 15928 คุณ รุจน์ คำนันตา
228 15886 คุณ วงศ์ปิติ พิทักษากูลเกษม
229 17401 คุณ วชิรพันธุ์ พันธ์อุโมงค์
230 15854 คุณ วรกิจ วัฒนวิกย์กรรม์ นุก
231 20451 คุณ วรชัย ฟองเมฆ
232 15762 คุณ วรพงษ์ ด้วงน้อย
233 15835 คุณ วรัญญู สุขชัย
234 15975 คุณ วรากร เทียนตระกูล
235 15795 คุณ วรานนท์ อินต๊ะเสน
236 15505 คุณ วราวุธิ เรี่ยมทอง
237 19342 คุณ วสันต์ จิรปราชญา
238 15757 คุณ วสันต์ ปิกวงค์
239 15855 คุณ วัชรพงษ์ คำหล้า
240 15851 คุณ วัชรพล คันธเสวี เอก,มืด
241 19409 คุณ วัชระ ยุทธวานิชกุล
242 21212 คุณ วัชระ สายทอง
243 15891 คุณ วัชรินทร์ เวชชากุล
244 16005 คุณ วันปิยะ ไชยทา
245 19369 คุณ วัลลภ มาลารัตน์
246 20293 คุณ วาทิน ดงหงษ์
247 15921 คุณ วัญญู เชียงกุมาลย์
248 15864 คุณ วิทยา ใจเที่ยง
249 15899 คุณ วิทยา มาลัย
250 15771 คุณ วิทยา สมมุติ
251 15919 คุณ วินสันต์ เขจรนันทน์
252 15782 คุณ วิรศรัย มณฑา
253 15366 คุณ วิโรจน์ จอนแจ้งจันทร์
254 19347 คุณ วิสิษฐพร รัตนประยูร
255 21208 คุณ วีรชาติ สุขเจริญ
256 20335 คุณ วีรวัฒน์ เขียวสะอาด
257 15906 คุณ วีรศักดิ์ สุคำมา
258 19350 คุณ วีระเดช สุขประดับ
259 16595 คุณ วีระพงษ์ อุดมโสมกิจ
260 15791 คุณ วีระพล เอมศิรานันท์
261 15847 คุณ วุฒิกรณ์ คำเขียว
262 21204 คุณ วุฒิชัย ไชยชนะชมภู
263 15749 คุณ ศมนะ สรรพตานนท์
264 15786 คุณ ศรชัย บุตรศณี
265 21216 คุณ ศราวุฒิ กมลวิจิตร
266 15849 คุณ ศาสตรา สุริยะศักดิ์ (อี๋)
267 19382 คุณ ศุภกิจ โพธิพิพิธ
268 15821 คุณ ศุภชัย จิรคุปต์
269 19410 คุณ ศุภชัย พรหมผ่าย
270 15895 คุณ ศุภพงษ์ อาวรณ์
271 15842 คุณ ศุภฤกษ์ กีไสย
272 16711 คุณ ศุภฤกษ์ ชัยสุพรรณ
273 15785 คุณ ศุภฤกษ์ ชุมสมุย
274 21228 คุณ ศุภฤกษ์ แดงมูล
275 22117 คุณ ศุภฤกษ์ สมัครไทย
276 15833 คุณ ศุภฤกษ์ สืบศรีวิชัย BOM
277 15880 คุณ ศุภวัชร์ เกื้อวงศ์
278 20533 คุณ เศรษฐกาญจ์ มหาวงค์
279 15752 คุณ สมชาย เจตจำนง
280 15850 คุณ สมพงษ์ ศรีมูล
281 21203 คุณ สมภพ ทองเพ็ง
282 23127 คุณ สมภพ ทองเมือง
283 20520 คุณ สมภพ รักษพันธุ์
284 15837 คุณ สมโรจน์ จริยะยรรยง
285 15920 คุณ สรณะ ภัททิยธนี
286 15798 คุณ สรพงษ์ พรหมขัติแก้ว
287 23121 คุณ สรยุทธ วงศ์ศิวะวิลาส
288 19317 คุณ สรรพรักษ์ ปานพาน
289 16001 คุณ สรรเพชญ เศรษฐวานิช
290 15829 คุณ สราวุฒิ ทองเจิม
291 20311 คุณ สราวุฒิ พิจารณ์สรรค์
292 15926 คุณ สราวุธ คีรีทวีป โอ๋
293 16008 คุณ สวัสดิพันธ์ คหินทพงศ์
294 15776 คุณ สันติ จันทร์ทิพย์
295 19379 คุณ สันติ เหล่าพาณิชย์กุล
296 19396 คุณ สันติภาส คชสังข์สีห์
297 19406 คุณ สัมฤทธิ์ ชัยลังกา
298 15918 คุณ สามารถ พึ่งเจริญ
299 15881 คุณ สายัณห์ พุทธิ
300 15793 คุณ สิทธิพงษ์ สุนทรเวช
301 19333 คุณ สิริชัย ศรีสุวรรณดี
302 21213 คุณ สืบสกุล ธนะทองภักดี
303 18592 คุณ สุทธิชัย ทยานกูล
304 21221 คุณ สุทธิวุฒิ เนตรศิริ
305 20290 คุณ สุนิล ดังโหราชัย
306 15910 คุณ สุรเชษฐ สุมิน
307 15929 คุณ สุรพงษ์ พูลเส็ง
308 15867 คุณ สุรวุฒิ สุวรรณวงศ์
309 15830 คุณ สุระ อินตามูล
310 21202 คุณ สุราวุฒิ กล้าผจญ
311 16021 คุณ วุวิชาญ ลีลานิตย์กุล
312 19616 คุณ เสกสรร วินยางค์กุล
313 21396 คุณ อดิศร ธนาทิพย์
314 18653 คุณ อนิรุทธ์ ใบสุขันธ์
315 20363 คุณ อนุชา ไชยชนะ
316 19378 คุณ อนุชา อินสมพันธ์
317 15751 คุณ อนุพันธ์ นำบุญจิตต์
318 15901 คุณ อนุรักษ์ ชานไชยสิทธิ์
319 15892 คุณ อนุรักษ์ บัณฑิต
320 15937 คุณ อนุรัตน์ อัตตปัญโญ
321 15823 คุณ อนุศาสน์ ไชยศรี
322 19412 คุณ อภิชาต พิทาคำ
323 15853 คุณ อภิชาต ธนากาญจนระวี
324 15832 คุณ อภิวัฒน์ คันธี
325 19351 คุณ อภิเษก สายปัญญา
326 15831 คุณ อรรถพล ศิลป์สุวรรณ
327 21206 คุณ อรุณชัย บุญเชื้อ
328 19504 คุณ อลงกต น้อยเจริญ
329 15841 คุณ อัครเดช ชูเลาตระกูล 23/01/2520
330 16011 คุณ อัครนิติ กฤตานุกุลย์
331 15993 คุณ อัคเรศ วิชาเจริญ
332 19320 คุณ อัฐ รัตนวณิช
333 21225 คุณ อัมรินทร์ อารีรอบ
334 15423 คุณ อัศวิน พงษ์ถม
335 15924 ว่าที่ร้อยตรี อาทิตย์ ตันสุวรรณ อาร์
336 15949 คุณ อาทิตย์ วันชัยนาวิน
337 15790 คุณ อาทิตย์ สุวรรณ A
338 21198 คุณ อานันท์ ลางคุลเสน
339 15908 คุณ อารยัน ฤกษ์เกษม
340 15770 คุณ อารยัน อินทวงศ์
341 15846 คุณ เอกชัย ใจแก้ว
342 20314 คุณ เอกดนัย สารสุวรรณ์
343 20302 คุณ เอกพงศ์ ประดิษฐพงษ์ แจ๊ค (ชื่น)
344 15936 คุณ เอกพจน์ ยอดสอน
345 18574 คุณ เอกสิทะ วัชรปรีชา
346 15973 คุณ โอภาส แจ้งกระจ่าง
347 15789 คุณ วราวุธ กัณฑสูตร
348 15962 คุณ กรีฑา ปิลันธนดิลก โต้ง
349 20622 คุณ กิติยา จิตมั่นชัยธรรม
350 15974 เกรียงไกร พวงเงินมาก
351 15971 คุณ ขจรยุทธ นันทมานพ
352 15913 คุณ กิตติพจน์ เชื้อวิโรจน์
353 คุณ นรินทร์ วียะกุล
354 คุณ เศรษฐกาญจ์ มหาวงศ์
355 15956 คุณ จิตรกร สุวรรณทัต
356 15957 คุณ จีรวัฒน์ บุญชัย
357 16112 คุณ จุลทัศน์ จุลศรีไกวัล
358 15970 คุณ โชคชัย ศรีวิราช
359 15981 คุณ ณัฐพงษ์ คลังวิเชียร
360 15989 คุณ ณัฐศาสตร์ โสภา
361 15950 คุณ เดชา เบน
362 15969 คุณ ตามอนภาคย์ เฟื่องกาญจน์
363 15944 คุณ ทศพร เงาเมฆ โจ
364 16015 คุณ ทศพล พูลวิวัฒนา
365 16099 คุณ ธีรศักดิ์ ถาคำติ๊บ
366 15960 คุณ นพดล พรหมวิชัย
367 15985 คุณ นวรัฐ มานิตยกุล
368 16118 คุณ บัญชา กาลายี
369 16106 คุณ ปฏิรูป เรืองสกุล
370 15943 คุณ ประดิพัทธ์ อินทะพันธุ์
371 15966 คุณ ประพันธ์ เอี่ยมเจริญ
372 15987 คุณ ปิยศักดิ์ เรืองศรี
373 16152 คุณ พจน์ปรีชา ศรีโนนทอง
374 15954 คุณ พีรดล เมืองสุวรรณ ต่อ
375 15959 คุณ พีระพงศ์ ภาวะเดช
376 16017 คุณ เพิ่มพงษ์ นาโค
377 15948 คุณ ภาสกร บุญมา (เอ็ดดี้) เอ็ดดี้
378 15942 คุณ ภูวนาถ บุญแก้ว เอ็ม
379 15983 คุณ มโนมัย แมนมนตรี
380 15972 คุณ มฤค ชาญสูงเนิน
381 15958 คุณ ไม้ ณ เชียงใหม่
382 15963 คุณ วัชรเทพ คงประยูร
383 16010 คุณ วัชรพงศ์ โกยดุลย์
384 15980 คุณ วัชรพงษ์ ยิ่งโยชน์
385 16116 คุณ วัชรพงษ์ วนะภูติ
386 16120 คุณ วันชนะ วงศาสุราฤทธิ์
387 16113 คุณ วิทยา ราญพล
388 15961 คุณ วิทยากร จันทร์เนตร
389 15984 คุณ วิรัชพงศ์ คะปูคำ
390 16018 คุณ ศราวุธ ลอมศรี
391 16009 คุณ ศุภกิจ นาคหลวง
392 15947 คุณ ศุภฤกษ์ จิระวัฒน์
393 15991 คุณ ศุภวิช อินสุข
394 16013 คุณ สนธยา แก้วสุพรรณ
395 16004 คุณ สุรพันธ์ รัญเสวะ boy
396 16107 คุณ อร่าม วินยพงศ์พันธ์
397 16108 คุณ อาวุธ กันทาวัง
398 15986 คุณ อุรวี ชาเชื้อ อุ๊ก
399 16022 คุณ โอภาส วัฒนพูล
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ