ชื่อรุ่น AGAPE ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 396 คน
# 2534M3 ประธานรุ่น : คุณศมณะ สรรพตานนท์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 18652 คุณ อนิรุทธ์ วานม่วง
2 0 คุณ กิตติพงศ์ บุญศรี
3 21223 คุณ กฤษณ์ โกษะโยธิน
4 15894 คุณ กฤษณพงษ์ สมบัติสุข
5 19367 คุณ กอสิน อินทร์ฉ่ำ เหน่ง ( ตุ๊มุ๊)
6 15796 คุณ กาญจน์ อุทัยผล
7 15871 คุณ กำธร นิยม
8 15788 คุณ กิจจา ติ่งหมาย
9 15884 คุณ กิตติชัย สุขเกษม
10 15903 คุณ เชษฐ์ธนพงศ์ สุวรรณโสมนัส
11 15803 คุณ กิตติพล ดวงมาลา
12 16000 คุณ กิตติวัฒน์ ปันทะนันท์
13 15927 คุณ กิติชัย ชมพูรัตน์
14 16123 คุณ กิติพัฒน์ ประเสริฐ
15 15800 คุณ กิติพันธ์ ศรีแหลมสิงห์
16 15861 คุณ กิติภพ กังวาลวงค์ กอล์ฟ
17 15318 คุณ กิติศักดิ์ คันศิลป์
18 19344 คุณ กุลเกษม วงกลม
19 15765 คุณ เก่งศึก สิงห์ไกรสาศ
20 15863 คุณ เกริกเกียรติ คำรานิช
21 15784 คุณ เกรียงกมล พิชวงศ์
22 15998 คุณ เกรียงไกร เหลืองสุบิน
23 21205 คุณ เกรียงศักดิ์ ชัยณกุล
24 15915 คุณ เกษมสิน ภาวะกุล
25 15934 คุณ เกียรติกุล สำอางค์กูล อั๋น
26 15344 คุณ โกศล โตธิรกุล
27 15844 คุณ เข้ม คมคาย
28 20371 คุณ เขมพัฒน์ สารวนางกูร
29 15992 คุณ คงกระพัน นำบุญจิตต์
30 21201 คุณ คฑาวุธ ศูนย์ตรง
31 15932 คุณ คณิต เดชาวัฒน์
32 15911 คุณ คณิตศักดิ์ คล่องบำรุง
33 15897 คุณ คนึงกิจ พรหมนุชานนท์
34 21436 คุณ เครือณรงค์ หมั่นพลศรี
35 16705 คุณ สุทธิพจน์ โสภโณดร
36 15482 คุณ จเด็จพล ไชยศร
37 18564 คุณ จตุพร จรัสรัศมี
38 22272 คุณ จตุพร มูลรัตน์
39 15869 คุณ จรันติ์ ตันเสนัย์
40 22083 คุณ จรัสพงศ์ เจียตระกูล
41 21416 คุณ จะงา ลาพา
42 15999 คุณ จักรกริช โลห์ติวิกุล
43 20328 คุณ จักรกฤช นาวิก
44 19388 คุณ จักรกิช ตรีสุขศิริวัฒนะ
45 15755 คุณ จักรพงษ์ ไชยวงค์
46 16109 คุณ จักรพงษ์ แสนชัย
47 15781 คุณ จักรพร สุวรรณวงศ์
48 15997 คุณ จักรพันธ์ สุวรรณธรรม
49 15769 คุณ จักรพันธุ์ ศิริพินทุ์
50 15761 คุณ จัรพงศ์ ศรีวรรณวัฑฒ์
51 15754 คุณ จาตุรงศ์ แสนขันแก้ว
52 19400 คุณ จารุวัตร เฟื่องฟู
53 18579 คุณ จิตตกานต์ สินธุเสก
54 16598 คุณ จิรศักดิ์ อัตวุฒิ
55 21224 คุณ จิรายุ ปริญญารักษ์
56 15888 คุณ จิรายุ ศิริพินท์
57 15912 คุณ จีรศักดิ์ กองศรี
58 15912 คุณ จุลศักดิ์ กองศรี
59 15836 คุณ จุลศักดิ์ มังคลรังษี
60 21219 คุณ เจริญ ตรีจันทร์ทอง
61 15872 คุณ เจษฎา ขัติยะ
62 17395 คุณ ฉัตรชัย ณ เชียงใหม่
63 15902 คุณ ฉัตรชัย ปัทมะสุคนธ์
64 16119 คุณ ฉัตรดนัย บุญเรือง
65 19389 คุณ ฉัตรเพชร ทิพกนก
66 15885 คุณ เฉลิมชัย รอดชะพรหม
67 15979 คุณ เฉลิมชัย อุปติมา
68 15982 คุณ ช.ธนิน เพ็ชญไพสิษฏ์
69 15995 คุณ ชฏิล กันทะพงศ์
70 15923 คุณ ชนินทร์ จักรเกษตร
71 19327 คุณ ชนุดร สุริยะคำ
72 21220 คุณ ชลิต ชินพันธ์
73 19336 คุณ ชัยพฤกษ์ ชัยชนะ
74 15862 คุณ ชัยมงคล เครือแก้ว
75 15900 ว่าที่ร.ต. ชัยวัฒน์ คำวิเศษ ตั้ม
76 15764 คุณ ชาญณรงศ์ คงถิ่น
77 20333 คุณ ชาติชาย ยังฉิม
78 21192 คุณ ชานันท์ ชัยสุข
79 15804 คุณ ชาวารินทร์ แสนปอ
80 15952 คุณ ชินเทพ แซ่ลี้
81 17391 คุณ ชีวิน สุจสมณะ
82 21211 คุณ เชาวพงศ์ ญาณทักษะ
83 15759 คุณ ไชยยันต์ โตเทศ ขนุน
84 19375 คุณ ฐิติภัทร ศรีสกุล
85 15756 คุณ ฐิติพงษ์ มณี
86 21209 คุณ ณรงศ์ศักดิ์ สายสุจริต
87 15907 คุณ ณัฏฐ์ ชวณิชย์
88 15746 คุณ ณัฏฐพร หิรัญรัตน์
89 19322 คุณ ณัฐ ธรรมชาติ
90 15931 คุณ ณัฐกุล กุลดิลก
91 22077 คุณ ณัฐนันท์ ศิริเอก
92 16003 คุณ ณัฐพงศ์ ไพศาลสุวรรณ นัท
93 15809 คุณ ณัฐพล คำนันท์ตา แมน
94 15893 คุณ ณัฐพล อัจฉริยาภรณ์
95 15825 คุณ ณัฐวิทย์ พรหมมา
96 15917 คุณ ณัฐวุฒิ ไชยชนะ
97 21200 คุณ ณัฐวุฒิ ทาสะเกตุ
98 15806 คุณ ดนัย วิชัย
99 22238 คุณ ดาวยศ บัตรศรี
100 15812 คุณ ดิเรก ปิยะรังษี เรก
101 15794 คุณ ตะวัน ชัยรัต
102 15779 คุณ ตะวัน รสเข้ม
103 16014 คุณ เตชพิทย์ อำไพพันธุ์
104 19349 คุณ เติมศักดิ์ ร่มคำ
105 15848 คุณ ไตรรงค์ สุวรรณรัตน์
106 15996 คุณ ไตรรัตน์ หวังธารา
107 21226 คุณ ทรงพล วิทามงคล
108 21210 คุณ ทระนงวรพันธ์ โตวัน
109 21214 คุณ ทวีสินธุ์ เลิศแสนสุข
110 15860 คุณ ทศพร ทองบ่อ
111 15767 คุณ ทศพร รุจิวัฒนพงศ์
112 19416 คุณ ทิพากร ชัยนาวา
113 20537 คุณ เทอดธรรม ยอดพฤติการณ์
114 19329 คุณ เทียนชัย ไพฑูรย์ชัยภรณ์
115 15946 คุณ ธงชัย ทรงศิริ
116 15814 คุณ ธนพัฒน์ พิชวงศ์
117 15768 คุณ ธนวัฒน์ กตัญญู
118 20367 คุณ ธนิต จันทร์สุวรรณ
119 15965 คุณ ธนิต สุวณิชย์
120 15859 คุณ ธเนศ อินปั้น
121 15774 คุณ ธิติพงษ์ ปัญจบุรี
122 17398 คุณ ธีรเชษฐ นันท์ศุภวัฒน์
123 15787 คุณ ธีรเดช ลิขิตตระกูลวงศ์
124 15298 คุณ ธีรพงษ์ สรรพศรี
125 15792 คุณ ธีรยุทร ไชยยา น้อย
126 15827 คุณ ธีรวัฒน์ ตั้งกิตติเวทย์
127 15773 คุณ ธีระเชษฐ สมณะ
128 15772 คุณ ธีระศักดิ์ ฟองแก้วงาม
129 19330 คุณ ธีรินทร์ อมรวิทยารักษ์
130 21230 คุณ นกุล ปกป้อง จุล
131 15753 คุณ นพดล ตั้งโภคานนท์
132 18563 คุณ นพปกุล มหามาตร
133 19613 คุณ นภดล มั่นที่สุด
134 18562 คุณ บรบดี เรืองศรี
135 15775 คุณ นพเศรษฐ์ จันทรมี
136 15840 คุณ นรากร ชาวคำ
137 20326 คุณ นรินทร์ แสงสุวรรณ
138 19345 คุณ นฤชิต ดีพร้อม เต้
139 15857 คุณ นวชน ทาสิงห์คำ
140 20386 คุณ นันทพงษ์ ล้มจันทร์
141 20386 คุณ นันทพล ล้มจันทร์
142 15875 คุณ นำพล สุริยะเจริญ
143 19385 คุณ นิติ ทิสีไชย
144 15838 คุณ นิติพงศ์ คฤหโกศล
145 15745 คุณ นิธิเศรษฐ์ กันทะนะ
146 18649 คุณ นิรันดร์ ทิพย์อักษร โอ
147 23000 คุณ นิรุจน์ เหล็กสูงเนิน
148 15815 คุณ นิรุตติ เศรษฐอร่าม
149 20303 คุณ นิวัติ เกษมพิทยาธร
150 15826 คุณ นิสิต ลอยมี
151 17427 คุณ บัญชา สุทธิโพธิ์สุวรรณ
152 19401 คุณ บุญญาฤทธิ์ วัฒนคามินทร์
153 15839 คุณ บุรินทร์ มีทรัพย์
154 15813 ดร. ปกรณ์กิตติ์ ม่วงประสิทธิ์ โจ๊ก
155 15938 คุณ ปฏิยุทธ์ นาคขำ
156 16601 คุณ ปฏิรูป นราดิศร
157 15215 คุณ ปฏิวัติ หงส์ทอง
158 15988 คุณ ปรชญา รามโยธิน
159 21217 คุณ ประทีป ฉายสี
160 15879 คุณ ประพันธ์ แก้วยอดหล้า แดง
161 19393 คุณ ประพันธ์ คำแสง
162 15873 คุณ ประภาส ตันติพันธุ์พิพัฒน์
163 15953 คุณ ปริญญา วัชราวุฒิกุล
164 21333 คุณ ปรีชา คำดื้อ
165 15778 คุณ ปรีดา มูละจงกล
166 15887 คุณ ปวินท์ ระมิงค์วงศ์ โป้ง
167 15994 คุณ ปองพล เปรียญญารัตน์
168 15935 คุณ ปิติภัทร นุชพงษ์
169 15865 คุณ ปิติภูมิ เจริญลาภ
170 15955 คุณ ปิติวัตร ยลวิลาศ
171 21305 คุณ ปิยศักดิ์ เพทยาใสสด
172 21218 คุณ ปิยะ คุณาชีวะ
173 15976 คุณ ปิยะ ณ บางช้าง
174 15834 คุณ ปิยะศักดิ์ ศิริวรรณ
175 16002 คุณ พงศกร เกตุบุญเรือง
176 21325 คุณ พงศกร ชุมสาย
177 15747 คุณ พงศกร นิมานนท์
178 22103 คุณ พงศตวรรณ ทองลมัย
179 15801 คุณ พงศ์วัฒน์ สุขเกษม
180 19371 คุณ พงษ์ศักดิ์ การุณวงศ์
181 22245 คุณ พงษ์ศักดิ์ เจียรัตนมานิต
182 21207 คุณ พงษ์ศิริ จันทร์คำ
183 15868 คุณ พรชัย วัฒนชัย
184 19334 คุณ พฤทธิ์ บูรณศิริ
185 15811 คุณ ทศกร พลประอินทร์
186 19325 คุณ พัฒนพงษ์ พุทธปวน
187 20354 คุณ พิชิต นิ่มวิญญา
188 15866 คุณ พิเชฐ จันทรรัตน์ พร้อม
189 15916 คุณ พิทักษ์พงษ์ พัฒนกลั่น
190 18578 คุณ พิฑูร เลาหชัย
191 21199 คุณ พิษณุ เจริญทรัพย์
192 19368 คุณ พิสัณห์ แซ่หว่อง
193 16168 คุณ พีร์ ตนานนท์
194 21222 คุณ พีรวัทน์ สายนาค
195 19335 คุณ ไพชยนต์ จันทร
196 21287 คุณ ไพศาล จั่นทับทิม
197 18586 คุณ ภรรทนพ อินทเจริญศานต์
198 15828 คุณ ภราดร ศีละวงษ์เสรี
199 16012 คุณ ภราดร อัคนิถิน เก้า
200 16006 คุณ ภัทรพล จันทร
201 15822 คุณ ภัทรวิทย์ อัมพุช
202 15922 คุณ ภาคภูมิ ภูมิวัฒนะ
203 15905 คุณ ภาคย์ คะมาลี
204 16166 คุณ ภาณภัทร์ ภู่เจริญ
205 15816 คุณ ภาณุพงศ์ ชื่นจิตร
206 15808 คุณ ภาณุพันธ์ หรือตระกูล
207 15856 ว่าที่ร้อยตรี ภาสกร อินแหลง เต้
208 21289 คุณ ภูดินันท์ สิงห์คำฟู
209 15939 คุณ ภูพิงค์ จันทะวงศ์
210 15990 คุณ ภูมิพัฒน์ อินทะพันธุ์
211 15878 คุณ มนศักดิ์ สุปินตา
212 15760 คุณ มัฆวาน นิลวิเศษ
213 15898 คุณ ยงค์รัก ชุติมา
214 15805 คุณ ยงยุทธ ประธานราษฏร
215 15909 คุณ ยิ่งศักดิ์ พรหมรักษ์
216 17388 คุณ ยุกต์ โสพันธ์
217 15783 คุณ ยุติธรรม สุตีคา
218 15940 คุณ ยุทธการ อาจหาญ
219 15890 คุณ ยุทธการณ์ ต๊ะสาร
220 20532 คุณ ยุทธนา อาภรณ์รัตน์
221 15876 คุณ ยุทธพงษ์ สมจิต
222 21372 คุณ โยธิน อนุชิตานุกุล
223 19386 คุณ รวี ไชยทิพย์ ไท
224 15928 คุณ รุจน์ คำนันตา
225 15886 คุณ วงศ์ปิติ พิทักษากูลเกษม
226 17401 คุณ วชิรพันธุ์ พันธ์อุโมงค์
227 15854 คุณ วรกิจ วัฒนวิกย์กรรม์ นุก
228 20451 คุณ วรชัย ฟองเมฆ
229 15762 คุณ วรพงษ์ ด้วงน้อย
230 15835 คุณ วรัญญู สุขชัย
231 15975 คุณ วรากร เทียนตระกูล
232 15795 คุณ วรานนท์ อินต๊ะเสน
233 15505 คุณ วราวุธิ เรี่ยมทอง
234 19342 คุณ วสันต์ จิรปราชญา
235 15757 คุณ วสันต์ ปิกวงค์
236 15855 คุณ วัชรพงษ์ คำหล้า
237 15851 คุณ วัชรพล คันธเสวี เอก,มืด
238 19409 คุณ วัชระ ยุทธวานิชกุล
239 21212 คุณ วัชระ สายทอง
240 15891 คุณ วัชรินทร์ เวชชากุล
241 16005 คุณ วันปิยะ ไชยทา
242 19369 คุณ วัลลภ มาลารัตน์
243 20293 คุณ วาทิน ดงหงษ์
244 15921 คุณ วัญญู เชียงกุมาลย์
245 15864 คุณ วิทยา ใจเที่ยง
246 15899 คุณ วิทยา มาลัย
247 15771 คุณ วิทยา สมมุติ
248 15919 คุณ วินสันต์ เขจรนันทน์
249 15782 คุณ วิรศรัย มณฑา
250 15366 คุณ วิโรจน์ จอนแจ้งจันทร์
251 19347 คุณ วิสิษฐพร รัตนประยูร
252 21208 คุณ วีรชาติ สุขเจริญ
253 20335 คุณ วีรวัฒน์ เขียวสะอาด
254 15906 คุณ วีรศักดิ์ สุคำมา
255 19350 คุณ วีระเดช สุขประดับ
256 16595 คุณ วีระพงษ์ อุดมโสมกิจ
257 15791 คุณ วีระพล เอมศิรานันท์
258 15847 คุณ วุฒิกรณ์ คำเขียว
259 21204 คุณ วุฒิชัย ไชยชนะชมภู
260 15749 คุณ ศมนะ สรรพตานนท์
261 15786 คุณ ศรชัย บุตรศณี
262 21216 คุณ ศราวุฒิ กมลวิจิตร
263 15849 คุณ ศาสตรา สุริยะศักดิ์ (อี๋)
264 19382 คุณ ศุภกิจ โพธิพิพิธ
265 15821 คุณ ศุภชัย จิรคุปต์
266 19410 คุณ ศุภชัย พรหมผ่าย
267 15895 คุณ ศุภพงษ์ อาวรณ์
268 15842 คุณ ศุภฤกษ์ กีไสย
269 16711 คุณ ศุภฤกษ์ ชัยสุพรรณ
270 15785 คุณ ศุภฤกษ์ ชุมสมุย
271 21228 คุณ ศุภฤกษ์ แดงมูล
272 22117 คุณ ศุภฤกษ์ สมัครไทย
273 15833 คุณ ศุภฤกษ์ สืบศรีวิชัย BOM
274 15880 คุณ ศุภวัชร์ เกื้อวงศ์
275 20533 คุณ เศรษฐกาญจ์ มหาวงค์
276 15752 คุณ สมชาย เจตจำนง
277 15850 คุณ สมพงษ์ ศรีมูล
278 21203 คุณ สมภพ ทองเพ็ง
279 23127 คุณ สมภพ ทองเมือง
280 20520 คุณ สมภพ รักษพันธุ์
281 15837 คุณ สมโรจน์ จริยะยรรยง
282 15920 คุณ สรณะ ภัททิยธนี
283 15798 คุณ สรพงษ์ พรหมขัติแก้ว
284 23121 คุณ สรยุทธ วงศ์ศิวะวิลาส
285 19317 คุณ สรรพรักษ์ ปานพาน
286 16001 คุณ สรรเพชญ เศรษฐวานิช
287 15829 คุณ สราวุฒิ ทองเจิม
288 20311 คุณ สราวุฒิ พิจารณ์สรรค์
289 15926 คุณ สราวุธ คีรีทวีป โอ๋
290 16008 คุณ สวัสดิพันธ์ คหินทพงศ์
291 15776 คุณ สันติ จันทร์ทิพย์
292 19379 คุณ สันติ เหล่าพาณิชย์กุล
293 19396 คุณ สันติภาส คชสังข์สีห์
294 19406 คุณ สัมฤทธิ์ ชัยลังกา
295 15918 คุณ สามารถ พึ่งเจริญ
296 15881 คุณ สายัณห์ พุทธิ
297 15793 คุณ สิทธิพงษ์ สุนทรเวช
298 19333 คุณ สิริชัย ศรีสุวรรณดี
299 21213 คุณ สืบสกุล ธนะทองภักดี
300 18592 คุณ สุทธิชัย ทยานกูล
301 21221 คุณ สุทธิวุฒิ เนตรศิริ
302 20290 คุณ สุนิล ดังโหราชัย
303 15910 คุณ สุรเชษฐ สุมิน
304 15929 คุณ สุรพงษ์ พูลเส็ง
305 15867 คุณ สุรวุฒิ สุวรรณวงศ์
306 15830 คุณ สุระ อินตามูล
307 21202 คุณ สุราวุฒิ กล้าผจญ
308 16021 คุณ วุวิชาญ ลีลานิตย์กุล
309 19616 คุณ เสกสรร วินยางค์กุล
310 21396 คุณ อดิศร ธนาทิพย์
311 18653 คุณ อนิรุทธ์ ใบสุขันธ์
312 20363 คุณ อนุชา ไชยชนะ
313 19378 คุณ อนุชา อินสมพันธ์
314 15751 คุณ อนุพันธ์ นำบุญจิตต์
315 15901 คุณ อนุรักษ์ ชานไชยสิทธิ์
316 15892 คุณ อนุรักษ์ บัณฑิต
317 15937 คุณ อนุรัตน์ อัตตปัญโญ
318 15823 คุณ อนุศาสน์ ไชยศรี
319 19412 คุณ อภิชาต พิทาคำ
320 15853 คุณ อภิชาต ธนากาญจนระวี
321 15832 คุณ อภิวัฒน์ คันธี
322 19351 คุณ อภิเษก สายปัญญา
323 15831 คุณ อรรถพล ศิลป์สุวรรณ
324 21206 คุณ อรุณชัย บุญเชื้อ
325 19504 คุณ อลงกต น้อยเจริญ
326 15841 คุณ อัครเดช ชูเลาตระกูล 23/01/2520
327 16011 คุณ อัครนิติ กฤตานุกุลย์
328 15993 คุณ อัคเรศ วิชาเจริญ
329 19320 คุณ อัฐ รัตนวณิช
330 21225 คุณ อัมรินทร์ อารีรอบ
331 15423 คุณ อัศวิน พงษ์ถม
332 15924 ว่าที่ร้อยตรี อาทิตย์ ตันสุวรรณ อาร์
333 15949 คุณ อาทิตย์ วันชัยนาวิน
334 15790 คุณ อาทิตย์ สุวรรณ A
335 21198 คุณ อานันท์ ลางคุลเสน
336 15908 คุณ อารยัน ฤกษ์เกษม
337 15770 คุณ อารยัน อินทวงศ์
338 15846 คุณ เอกชัย ใจแก้ว
339 20314 คุณ เอกดนัย สารสุวรรณ์
340 20302 คุณ เอกพงศ์ ประดิษฐพงษ์ แจ๊ค (ชื่น)
341 15936 คุณ เอกพจน์ ยอดสอน
342 18574 คุณ เอกสิทะ วัชรปรีชา
343 15973 คุณ โอภาส แจ้งกระจ่าง
344 15789 คุณ วราวุธ กัณฑสูตร
345 15962 คุณ กรีฑา ปิลันธนดิลก โต้ง
346 20622 คุณ กิติยา จิตมั่นชัยธรรม
347 15974 คุณ เกรียงไกร พวงเงินมาก
348 15971 คุณ ขจรยุทธ นันทมานพ
349 15913 คุณ กิตติพจน์ เชื้อวิโรจน์
350 คุณ นรินทร์ วียะกุล
351 คุณ เศรษฐกาญจ์ มหาวงศ์
352 15956 คุณ จิตรกร สุวรรณทัต
353 15957 คุณ จีรวัฒน์ บุญชัย
354 16112 คุณ จุลทัศน์ จุลศรีไกวัล
355 15970 คุณ โชคชัย ศรีวิราช
356 15981 คุณ ณัฐพงษ์ คลังวิเชียร
357 15989 คุณ ณัฐศาสตร์ โสภา
358 15950 คุณ เดชา เบน
359 15969 คุณ ตามอนภาคย์ เฟื่องกาญจน์
360 15944 คุณ ทศพร เงาเมฆ โจ
361 16015 คุณ ทศพล พูลวิวัฒนา
362 16099 คุณ ธีรศักดิ์ ถาคำติ๊บ
363 15960 คุณ นพดล พรหมวิชัย
364 15985 คุณ นวรัฐ มานิตยกุล
365 16118 คุณ บัญชา กาลายี
366 16106 คุณ ปฏิรูป เรืองสกุล
367 15943 คุณ ประดิพัทธ์ อินทะพันธุ์
368 15966 คุณ ประพันธ์ เอี่ยมเจริญ
369 15987 คุณ ปิยศักดิ์ เรืองศรี
370 16152 คุณ พจน์ปรีชา ศรีโนนทอง
371 15954 คุณ พีรดล เมืองสุวรรณ ต่อ
372 15959 คุณ พีระพงศ์ ภาวะเดช
373 16017 คุณ เพิ่มพงษ์ นาโค
374 15948 คุณ ภาสกร บุญมา (เอ็ดดี้) เอ็ดดี้
375 15942 คุณ ภูวนาถ บุญแก้ว เอ็ม
376 15983 คุณ มโนมัย แมนมนตรี
377 15972 คุณ มฤค ชาญสูงเนิน
378 15958 คุณ ไม้ ณ เชียงใหม่
379 15963 คุณ วัชรเทพ คงประยูร
380 16010 คุณ วัชรพงศ์ โกยดุลย์
381 15980 คุณ วัชรพงษ์ ยิ่งโยชน์
382 16116 คุณ วัชรพงษ์ วนะภูติ
383 16120 คุณ วันชนะ วงศาสุราฤทธิ์
384 16113 คุณ วิทยา ราญพล
385 15961 คุณ วิทยากร จันทร์เนตร
386 15984 คุณ วิรัชพงศ์ คะปูคำ
387 16018 คุณ ศราวุธ ลอมศรี
388 16009 คุณ ศุภกิจ นาคหลวง
389 15947 คุณ ศุภฤกษ์ จิระวัฒน์
390 15991 คุณ ศุภวิช อินสุข
391 16013 คุณ สนธยา แก้วสุพรรณ
392 16004 คุณ สุรพันธ์ รัญเสวะ boy
393 16107 คุณ อร่าม วินยพงศ์พันธ์
394 16108 คุณ อาวุธ กันทาวัง
395 15986 คุณ อุรวี ชาเชื้อ อุ๊ก
396 16022 คุณ โอภาส วัฒนพูล
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ