ชื่อรุ่น กิตติพฤณท์ ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 553 คน
# 2552M3 ประธานรุ่น : คุณรัชพนธ์ เจริญกุศล
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 27913 คุณ พุทธฤทธิ์ สินตระการผล
2 28840 คุณ กิจการ ชินวงค์ หมาก
3 28847 คุณ ปรางมาศ น้อยอ่ำ มะปราง
4 29405 คุณ ศิระ คุณธรรมสถาพร ปิง
5 29406 คุณ ชยุต เขมัษเฐียร เอก
6 29407 คุณ ธนวัฒน์ พรหมวิมานรัตน์ จอม
7 29410 คุณ ณัฐชนน สมมี ไอซ์
8 29412 คุณ ศรัณยู ธรรมนูญ เดย์
9 29413 คุณ ธีรดนย์ ธาราวรรณ ไนซ์
10 29414 คุณ ณพงศ์ พลับประสงค์ เจ
11 29415 คุณ นนทวัฒก์ เทพเทวิน dan
12 29416 คุณ ศุภกร จิตตรัตน์เสนีย์
13 29417 คุณ สิรวิชญ์ ไตรศิวะกุล โก้
14 29418 คุณ ธนกฤต กุลจลา เคน
15 29419 คุณ ธนพล จารุจิตรานนท์ ตี๋น้อย
16 29420 คุณ อนุชิต แสงมณี ตี๋เล็ก
17 29421 คุณ ณัฐภัทร์ บุญยงค์ Palm
18 29422 คุณ กัญจน์ เจริญภักดี กัญจน์
19 29423 คุณ พระพร พรมวังขวา อาร์เจน
20 29424 คุณ ธนนิตย์ นันตา ลิ่ว
21 29425 คุณ วรภาส พงษ์สุข กล้า
22 29426 คุณ ณฐกร สว่างแจ้ง เจ็ท
23 29428 คุณ พนิต รติรังสี nit
24 29429 คุณ นนทพัทธ์ ชุตินทราศรี ตูน
25 29430 คุณ ธนทรัพย์ จิตร์แก้ว O
26 29432 คุณ ภาธร ธรรมสอน hobby
27 29433 คุณ อภิสิทธิ์ โพธิ Ice
28 29435 คุณ ศตพล เหล็กนาพญา คีน
29 29436 คุณ ธรรมนูญ พลหาญ peam
30 29437 คุณ กษิภูมิ ทิพย์หิรัญ Poom
31 29438 คุณ พงศภัค ฟูเต็มวงค์ England
32 29439 คุณ จิตติ วิเศษคงทน BEER
33 29440 คุณ คามิน ทิพยมณฑล แจ้ง
34 29441 คุณ ศิริพงษ์ วงศ์วุฒิ แบงค์
35 29442 คุณ ศุภวิชญ์ ใจเย็น por
36 29443 คุณ ภาณุพงศ์ เมืองจันทร์ อาร์ม
37 29444 คุณ พัสกร สุนทรวารี นัฐ
38 29445 คุณ ชานนทร์ มาแปง non
39 29446 คุณ เตชภัทร ทิพยศักดิ์ ตาณ
40 29447 คุณ ณัฐวัฒน์ คฤหสันติ วิว
41 29448 คุณ วุฒิ บุญยงค์ ฟิม
42 29449 คุณ ปธานิน พานิช PangPond
43 29450 คุณ ธนกฤต จันต๊ะวงค์ นอร์ท
44 29451 คุณ อธิปเมธี วงค์ชมภู plug
45 29452 คุณ ปภิณวิช ฤาชัย gun
46 29454 คุณ เสรีภาพ ทับทิมทอง เฟลม
47 29455 คุณ จีรพัฒน์ พิชัยกมลศิลป์ beer
48 29456 คุณ ฉัตรพล ประสพโชคชัย bell
49 29457 คุณ อัครภพ อินทะวงค์ guide
50 29458 คุณ พงศธร ณ ลำพูน จูเนียร์
51 29459 คุณ ภูมิไพศาล จอกดี Mammos
52 29460 คุณ นัทพล คำปวน pan
53 29461 คุณ ชนินทร์ พันธุ์พวง
54 29462 คุณ ณัชนน จงไกรจักร เฟน
55 29463 คุณ ระพีพงศ์ พิศวง ice
56 29465 คุณ พศิน โพธิสาร Mice
57 29466 คุณ พงศธร ทิพย์รัตน์ themes
58 29469 คุณ สืบสกุล แสงมณี loke
59 29470 คุณ ธนกร วัฒนา เจม
60 29471 คุณ วรัญธร เอมศิรานันท์ นุ่น
61 29473 คุณ ธนาภรณ์ ตนานนท์ นาว
62 29474 คุณ สุภัค เกลอดู แตง
63 29475 คุณ เปรมิกา มาเจริญทรัพย์ Peggy
64 29476 คุณ สุปรียา ธงห้อย แพรว
65 29477 คุณ ชมสิริ โตยิ่งตระกูล แต้ว
66 29478 คุณ พรพรรณ นรปัญญา แก้ม
67 29479 คุณ พบพลอย แจ่มหม้อ Por
68 29480 คุณ ศิริลักษณ์ คันธพนิต หนุงหนิง
69 29481 คุณ อนุตรา ปัญจรัก Boom
70 29482 คุณ ณัฐชยา กันทะเสนา Eve
71 29483 คุณ ทิพาพร คริสติน เฟลมมิ่ง ploy
72 29484 คุณ สุธิดา ไชยคุตร แพรวา
73 29485 คุณ วราภรณ์ อุดมศรีสุข มายด์
74 29486 คุณ วรัญชนา เทาเซ็ง Mei
75 29487 คุณ จิทารัก เภาวัฒนาสุข ben
76 29488 คุณ วิรัญชนา ศรีสมบัติ แยมมี่
77 29489 คุณ นพรัตน์ ธนะกูลบริภัณฑ์ white
78 29490 คุณ ปุณยาพร เนื่องคำมา Bow
79 29491 คุณ ณัฐธีตา ไชยจินดา ฟิล์ม
80 29492 คุณ ณัชชา ประกายรุ่งระวิน มอส
81 29493 คุณ สรชา ตนานุวัฒน์ pink
82 29494 คุณ กมลชนก อ่ำเทศ Amy
83 29497 คุณ จารุกร วชิรนคร จ๋า
84 29498 คุณ ศิริวรรณ บุญธรรม กล้วย
85 29499 คุณ ปนัสยา เลือดสูงเนิน nus
86 29500 คุณ เปมิกา ห้องนาค Plug
87 29501 คุณ กชกร เพ็ชรศรี King
88 29502 คุณ ยอแสง สายหยุด ยอ
89 29503 คุณ ฐิติกมล แสนลี่ ทรวง
90 29504 คุณ พรรณรินทร์ ต๊ะรังษี ploy
91 29505 คุณ ณัฐกมล กาญจนวงศ์ เจน
92 29506 คุณ วณัชยา แพรดำ
93 29507 คุณ วิรินธร กันทรวิชัยวัฒน์ แซน
94 29508 คุณ มนสิชา สิทธิสมบัติ
95 29509 คุณ กัลยารัตน์ ธีระวาสน์ อ้อม
96 29510 คุณ สุภัชชา การศัพท์ ใบตอง
97 29511 คุณ นนท์นัดดา ศิลมัย ต้นตอง
98 29512 คุณ ปิยธิดา ยอดพิชัย จูน
99 29516 คุณ เฟื่องฟ้า อารินทร์ sai
100 29517 คุณ ภัทรธิดา คำแหง แป้ง
101 29518 คุณ ปาณิศา อินต๊ะวัฒนะ ปูเป้
102 29519 คุณ รัญชนา จักร์แก้ว ตูน
103 29520 คุณ เกื้อกูล มณีโชติ เกื้อ
104 29521 คุณ ปวีณ์ธิดา ขัติยะ โบว์
105 29522 คุณ รวิสรา ปฤกษากร oat
106 29523 คุณ ดลพร บูรณะกิจ วาด
107 29524 คุณ จิรานันท์ เรือนสอาด อุ้ม
108 29526 คุณ ญานิณี ทิตย์ประวรรณ ploy
109 29527 คุณ นิลรัตน์ ตันตินราศักดิ์
110 29528 คุณ สุกันยา มณีเมือง เดียร์
111 29529 คุณ เกวลิน วรรธนัจฉริยา Gift
112 29530 คุณ สิริอาภา มณีวรรณ์ pui
113 29531 คุณ อุบลรัตน์ วรรณวงค์ Mai
114 29532 คุณ พัชราภา ยาประเสริฐ บุ๋ม
115 29533 คุณ มาริสา ลงกานี risa
116 29534 คุณ นฤมล เวียงลอ หนูเล็ก
117 29535 คุณ ปราชญา นิมาแสง ang-ang
118 29537 คุณ บงกชกร บุญมา ทิวลิป
119 29538 คุณ วัชระ ชัยมณี beer
120 29539 คุณ ศักรินทร์ สันติโรจนกุล
121 29542 คุณ รัฐโรจน์ จิระธำรงพันธ์ james
122 29544 คุณ ณัฏฐพล สุวรรณประเทศ นัท
123 29546 คุณ พีรภัช ชูโชติ บูม
124 29547 คุณ ณัฐวัตร ลำจวน แต๊ง
125 29548 คุณ จิรวิทย์ สมบัติศิริ ไอซ์
126 29549 คุณ ธนภูมิ เวียตตัน สตางค์
127 29550 คุณ เทอญไผท ถนอมถิ่น thurn
128 29551 คุณ ชิษณุพงศ์ นิธิวนา เบส
129 29552 คุณ ศุภกร รักประดิษฐ์
130 29553 คุณ เจษฎารักษ์ ลอยลม pupup
131 29554 คุณ ศรัณ มหานาม
132 29555 คุณ เชนท์ เกตุชูรัตน์ เชนท์
133 29556 คุณ อัษฎา คันธา เบสท์
134 29557 คุณ วัชรพงศ์ วรรณศรี
135 29558 คุณ วิชยา ไทยงาม ตุ้ม
136 29559 คุณ นัทที อินทรังษี nunu
137 29560 คุณ พิภัช พุคยาภรณ์ oat
138 29561 คุณ ศุภณัฐ วรรณกุล
139 29562 คุณ จิราวุธ แก้วสุวรรณ ต่อ
140 29563 คุณ จิรายุทธ แก้วสุวรรณ tank
141 29564 คุณ ภูริภัทร ตันสุชาติ มิก
142 29565 คุณ ภูวภัทร ตันสุชาติ มอส
143 29566 คุณ อัครพล หาญใจ แจม
144 29567 คุณ ทักษ์ดนัย ภักดี ปอนด์
145 29568 คุณ ปรินทร์ สุรินทร์ โอ๊ต
146 29569 คุณ เดโชชัย สาครสินธุ์ โชกุน
147 29571 คุณ ณัฏฐ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา ณัฏฐ์
148 29572 คุณ วุฒิพงศ์ โยกาส บีเวอร์
149 29575 คุณ ณัฐพล อุประ JorJee
150 29576 คุณ กันต์ สุวรรณรังษี กันต์
151 29577 คุณ ธนพล ตะริโย nicko
152 29578 คุณ ภูพิงค์ วรรณศรี ภู
153 29579 คุณ ภาคภูมิ วรรณศรี ภาค
154 29580 คุณ ชัชชานนท์ ใจกล้า อัพ
155 29581 คุณ ธเนศ ดวงไทย Tim
156 29582 คุณ ธนภัทร ศิริรัตน์ เจมส์บอนด์
157 29583 คุณ เข็มรัฐ กนกแสนไพศาล ford
158 29584 คุณ ธนาธร วงศ์ทา
159 29585 คุณ ชัยธวัช ลีมะสวัสดิ์ tor
160 29586 คุณ ชัพวิชญ์ นันทานนท์ top
161 29587 คุณ ฤทธิพงศ์ พิพิธวรศิริ เจ็ต
162 29588 คุณ ณัฐธัญ เสถียรศักดิ์พงศ์ นัท
163 29590 คุณ พีรณัฐ เลิศตระการนนท์ fluk
164 29591 คุณ วีรภัทร โฆษิตสกุลชัย กิกหลี
165 29592 คุณ อรยเมธ พยอมยงค์ PIN
166 29593 คุณ วชิรชัย พงษ์เทอดเกียรติ กาฟิวด์
167 29594 คุณ ยุทธนา สาครสินธุ์ เสือน้อย
168 29596 คุณ ธิติ นิ่มตระกูล อาร์ม
169 29598 คุณ พิชญ์ รตนะมโน ก้ามปู
170 29599 คุณ ภัทร งามวิไล
171 29600 คุณ วรพัล วงค์แสง บีม
172 29602 คุณ ผ่องอำไพ กรเพ็ชร์ ฟ้า
173 29603 คุณ ปิยนุช วงษ์พานิช
174 29604 คุณ ปริณดา เขียวคำสุข พลอย
175 29605 คุณ สรญา บุญศรี tungmae
176 29606 คุณ นริศรา กุลวิเชียร ja
177 29607 คุณ ณัฐวดี ช่อเจริญ แบมบู
178 29608 คุณ ณิชาภัทร พุทธวงศ์ pink
179 29609 คุณ ชนาภัส เจษฎาพันธ์ khim
180 29610 คุณ ชาวดี เมืองลือ ปูเป้
181 29611 คุณ สิริธร ต้นคำ กล้วย
182 29612 คุณ ปริมล บุญพรประเสริฐ
183 29614 คุณ เสมอจิตต์ เจริญผล mook
184 29615 คุณ นรีกานต์ ไชยวงค์ Meen
185 29617 คุณ ฐิติรัตน์ มงคลสมัย Mint
186 29619 คุณ ธีร์พร ทองศรีเมฆ tie
187 29620 คุณ ณัฐธญา สุวรรณนิตย์ cake เค้ก
188 29621 คุณ ณัฐนรี ยศสุข
189 29622 คุณ ชวลิตา ชัยกุหลาบ ใบเฟิร์น
190 29625 คุณ พุทธรักษ์ ตะเวทิพงศ์ แพนด้า
191 29626 คุณ บุณยนุช รัตนพิไชย yayha
192 29627 คุณ สุทธิดา สนั่นเสียง benz
193 29628 คุณ ณัชชา ศิริพินทุ์
194 29629 คุณ ชนานันท์ กระแสชัย baifern
195 29630 คุณ ชมพูนิกข์ ตันติประสงค์
196 29631 คุณ ณัฏฐิณี สุวรรณราช Nut
197 29632 คุณ ยุพยง นามวงษา kwang
198 29635 คุณ ภูพลอย ชัยเนตร ploy
199 29636 คุณ กฤติยาภรณ์ ประสานสุข เกลียว
200 29637 คุณ อาภานุช กิตติวีระ
201 29638 คุณ พิมพ์ชนก ตั้งเทียมศิริกุล พลอย
202 29640 คุณ วิธุญาดา ไวภพสุรวัฒน์ ไอซ์
203 29641 คุณ อารีย์รักษ์ ชีโวนรินทร์ จีน
204 29642 คุณ ณัฐธรรม อารีศิริ yok
205 29643 คุณ ชลพร ขจรบุญ Ben
206 29644 คุณ ธัญวรัตน์ สร้อยมะโน จอย
207 29645 คุณ ณัฐพล ใบแสง best
208 29646 คุณ วฒกร วสุวัต
209 29647 คุณ เจนจิรา อุ่นแก้ว
210 29649 คุณ วิลาวรรณ คำเป็ง
211 29650 คุณ สุรพงษ์ ศรีวิชัย keng
212 29651 คุณ ปนัดดา แสงมีอานุภาพ ลูกปัด
213 29652 คุณ สืบตระกูล ปรีเปรม
214 29653 คุณ ภัทรดนัย พัฒนจันทร์ พีท
215 29654 คุณ ณัฐ จินดารัตน์
216 29655 คุณ ธัญชนก สิทธิธัญญ์ Gift
217 29656 คุณ ชนม์นิภา กันแก้ว Jam
218 29683 คุณ กีรติพงศ์ พวงทอง Gift
219 29693 คุณ ลลิต บานนิกูล ชมพู่
220 29694 คุณ พีรฉัตร บรรเลงเสนาะ ปาล์ม
221 29696 คุณ ศิรประภา นำพา Eyes
222 29697 คุณ ตวิษา สินศิริเชวง ฝน
223 29698 คุณ กัณฐิกา พิชัยศรทัต จุ๊ย
224 29699 คุณ สุชัญญา ยอดคำ Yium
225 29700 คุณ ศศิกานต์ แสงสว่างสัจกุล แพร
226 29701 คุณ มัฌษิรารัตน์ วงศ์ใหญ่ เจียม
227 29702 คุณ เจณิสรา กากแก้ว ใบเฟิร์น
228 29703 คุณ เจตน์สฤษฎิ์ ชำนาญ เจตน์
229 29704 คุณ สารัช พรหมพฤกษ์ Nail
230 29705 คุณ พิชยะ แสนยะ Fa
231 29706 คุณ นัทธ์ กันภัย เปเป้
232 29708 คุณ กิตติพงศ์ กาบทอง โฮ็ต
233 29709 คุณ ธิติวุฒิ ใสส่อง บาส
234 29730 คุณ ณัฐพล ปัญธิญา nut
235 29731 คุณ ภานุพงศ์ ใจณวรรณ์ มาย
236 29732 คุณ นรเศรษฐ์ ขันธะ เอฟ
237 29733 คุณ ธัชพล ศฤงคารีกุล junior
238 29734 คุณ ปัตย์ นาคอนันต์พิศาล ปัตย์
239 29735 คุณ ศรานนท์ อำชำฤทธิ์ x
240 29736 คุณ พูมพิพัทธ์ ไชยเดชา ping
241 29737 คุณ ณัฏฐ์ ลือชัย นัท
242 29738 คุณ วรพล กันธา เจมส์
243 29739 คุณ พสุ บุญแก้ว piz
244 29740 คุณ อนุพงศ์ จันทร์ตา เปรม
245 29741 คุณ เขมชานุดม ภูดรนาง มีน
246 29742 คุณ จิรัฐถิพงก์ ใจตุ้ย โอ๊ต
247 29743 คุณ กฤตภาส จันทร์สกุล
248 29744 คุณ ภูวนัตถ์ ธารนพ Ohm
249 29745 คุณ ณภัทร วินิจชัยนันท์ บอล
250 29746 คุณ ธนกฤต อุเต็น ต้นหวาย
251 29748 คุณ ณัฐดนัย ณ คำตัน
252 29750 คุณ ชวลิต ชนินทรสงขลา บิ๊ก
253 29751 คุณ พันธกานต์ ปัญโญกิจ new
254 29752 คุณ ชิตณรงค์ บุญบรรจง earth
255 29753 คุณ ณัฐพล คำอ้ายกาวิน แมน
256 29754 คุณ พัลลภ ขันทรัตน์ nam
257 29755 คุณ อชิรวิทย์ สุทธิ ปั๊บสา
258 29756 คุณ รสสุคนธ์ ตัณไพจิตร์ ปลื้ม
259 29757 คุณ อรรถวิท มูลเมือง FIRST
260 29758 คุณ วงศธร ฟองมาลา BOOM
261 29761 คุณ กวีวัฒน์ มหานาม bank
262 29762 คุณ สิรวิชญ์ ใจดี แชมป์
263 29763 คุณ ชวิน ภักดี วิน
264 29764 คุณ ปรัชญ์ ปัญญา บอส
265 29765 คุณ ณัฐพงศ์ วงค์เป็ง แน๊ต
266 29766 คุณ ฆนาการ ทะลิ ปาล์ม
267 29767 คุณ ปราโมทย์ เตชะวิเชียร
268 29768 คุณ อัครพงศ์ โศณณายะ ต่อ
269 29769 คุณ สถิตคุณ โสภิญนิวัติวงศ์
270 29770 คุณ กิตติ แสงบุญ ก้อง
271 29771 คุณ สมิทร์ สุขสวัสดิ์เสรีกุล nat
272 29772 คุณ ธนกฤต คนใจซื่อ
273 29773 คุณ สิรภพ วงศานันท์ โอ
274 29775 คุณ ศักรินทร์ อินชัย tum
275 29777 คุณ ณัฐศักร ทินกร ณ อยุธยา ตอง
276 29778 คุณ จักรรัตน์ ปาละพงศ์
277 29779 คุณ กษิเดช ชัยบุญรัตน์ นะ
278 29780 คุณ ธุวชิต มูลวงค์ Tum
279 29781 คุณ รชต วัฒนวิศิษฏ์ นอร์ท
280 29784 คุณ ภัทรวัฒน์ วรวัลย์ ป๊อป
281 29785 คุณ ณัฐวุฒิ พงษ์เขียว อั๋น
282 29787 คุณ กิตติพงศ์ เสามุกดา
283 29788 คุณ กิตติบงกช ชมมณี นโม
284 29789 คุณ วีรเดช เขื่อนคำ ตาม
285 29790 คุณ ฉัตรสรนันท์ สุนทรสวัสดิ์
286 29793 คุณ โรจน์ศักดิ์ ไพโรจน์ บอมเบย์
287 29794 คุณ กิตติพันธ์ กิตติพงศ์ไพศาล ก้อง
288 29795 คุณ ศุภกร จอมมาวรรณ
289 29796 คุณ ปณวัฒน์ ศาสตราวุธวิทยา
290 29797 คุณ ธีระพร มณีชัย ปิงปอง
291 29798 คุณ ธนกร อุษณีย์กนก flim
292 29799 คุณ ศรุติ ลิ้มปิยะศรีสกุล ปลาเก๋า
293 29800 คุณ ณัฐดนัย เรืองปัญญา pait
294 29801 คุณ พลวัต แสนยากุล Fatui
295 29802 คุณ พัฒนชัย นันต๊ะ ไตเติ้ล
296 29803 คุณ โสรัตน์ หิรัญรัตน์ kble
297 29804 คุณ สาชนน์ ศรีปัญญา ปุ้ง
298 29805 คุณ อติชาต เดชบุญ เก้
299 29806 คุณ ณัฐวัฒน์ มูลแก้ว Boss
300 29807 คุณ ณัฐวุฒิ อุปโยคิน bank
301 29808 คุณ นัฐพงษ์ จอมปินทอง ICE
302 29810 คุณ กษิดิ์เดช คนเที่ยง Jame
303 29811 คุณ วรัญญู พูลสวัสดิ์ Ice
304 29812 คุณ ชวิน ตันศรีสุข
305 29813 คุณ นันทภพ เดชชัยกุล พล
306 29814 คุณ นงนภัส เดชชัยกุล jae
307 29815 คุณ ยุทธชัย จันทะปวน thank
308 29816 คุณ ชนาธิป วังสุนทร Nui
309 29817 คุณ วีรภัทร วงศ์ทองบาง Book
310 29818 คุณ ณัฐวุฒิ ไชยจินดา tew
311 29819 คุณ กวิน ศิลป์พิทักษ์วงศ์ Mos
312 29821 คุณ ภัคริน บุตรทองดี
313 29822 คุณ ศุภณัฐ จรัสนิวัฒน์ JJ
314 29823 คุณ เกรียงไกร กันตระกูล
315 29824 คุณ พฤกษ์ พูนสุขสันติ pai
316 29825 คุณ ศรัญรัฐ เจริญสะอาด
317 29826 คุณ ณัฐดนัย นันตา te
318 29827 คุณ จักร์กฤช ผลภาษี
319 29828 คุณ รัชชานนท์ หิรัญพฤกษ์ Ham
320 29829 คุณ ณัฐนนท์ ภูษา butter
321 29830 คุณ รฐนนท์ ยอดเรือน ฟลุ๊ค
322 29831 คุณ หาญหัสดา ลิพตัน เจเจ
323 29832 คุณ พชร ไชยวรรณ์ boom
324 29834 คุณ ธนพล ทรงสุภา คิม
325 29835 คุณ ศุภสิทธิ์ คิดการงาน เจมส์
326 29836 คุณ พสิษฐ์ วรรธพุฒิสิทธิ์ กาย
327 29837 คุณ กิตติพงศ์ แสงเพชรวัฒนกุล kit
328 29838 คุณ ธนากร สุริยะมณี เกื้อ
329 29839 คุณ พีรดนย์ มงคลพันธุ์ pee
330 29840 คุณ ชยางกูร ชาติเวียง son
331 29841 คุณ กฤติธี วงศ์ศรี
332 29842 คุณ ศรเทพ แก้วดวงดี
333 29843 คุณ วสวัตติ์ สมโน kiang
334 29844 คุณ วชิรวิทย์ ดิษยะกมล Boom
335 29845 คุณ มนไท เหรัญญะ mon
336 29846 คุณ ณัฐวัฒ พันธ์พิกุล หยาง
337 29847 คุณ รชต ไคร้วงษ์ Third
338 29848 คุณ พิชญ์พงศ์ วงษ์สุวรรณ ปังปอนด์
339 29849 คุณ เกียรติสกุล คำพิชัย กันต์
340 29850 คุณ เฉลิมชัย เตรียมอ้าย ยอม
341 29851 คุณ ณัฐชาต สมถวิล แตงโม
342 29852 คุณ พันธกานต์ หลีกาญจนา ตั้ม
343 29853 คุณ วุฒิพล อนันต์หน่อ Big
344 29854 คุณ ณัฐวุฒิ ไชยวงค์ o
345 29855 คุณ ศุภฤกษ์ สุทธนะ midfill
346 29856 คุณ สุรสิทธิ์ ต้นคำ kran
347 29857 คุณ กิตติพจน์ วิชัย เจมส์
348 29858 คุณ อภิญญา ทิพย์ประจักษ์
349 29860 คุณ ลลิตภัทร เครือนวล Nam
350 29861 คุณ สุวินันท์ จันทร์หงษ์ pop
351 29863 คุณ ชิดชนก แสนคำ Pop
352 29864 คุณ ปิยะพร เลิศสิรินันท์ yok
353 29865 คุณ สิรภัทร บูรณ์สิริจรุงรัฐ Fai
354 29866 คุณ เพียงเพ็ญ คำเป๊ก บี
355 29867 คุณ ธนภรณ์ นิลโขง เอิง
356 29868 คุณ ญาณิศา สิริกุลขจร อาพียรห์
357 29869 คุณ มณฑาทิพย์ ธรรมขันธ์ หนึ่ง
358 29870 คุณ ปิยธิดา ประสพโชคชัย Mind
359 29871 คุณ ศกลรัตน์ นุชนิยม ออย
360 29872 คุณ สุภพิสุทธิ หงษ์ทอง ดอกพุด
361 29873 คุณ นรมน ไชยกันทา mai
362 29874 คุณ จินต์จุฑา จำมี Mean
363 29875 คุณ ปพิชญา ขำแป้น พิม
364 29876 คุณ กนกพร ศรสุวรรณ์ Katoon
365 29877 คุณ ณัฏฐภรณ์ ตันสุหัช เก่ง
366 29878 คุณ ญาณิกา เรือนมา มิ้นท์
367 29879 คุณ จิรัชษิตา เดชนาเกร็ด มีน
368 29880 คุณ พิมพกานต์ เมืองมูล pim
369 29881 คุณ กรชวัล นาคะสิตร kan
370 29882 คุณ พรหมพร คำฟู mamiaw
371 29883 คุณ จิณห์จุฑา อรรฆรุจิรัตน์ ทราย
372 29884 คุณ หทัยธาร เพียรพิพัฒน์กุล หลิงหลิง
373 29885 คุณ แคทลียา สิทธิโชค Cat
374 29886 คุณ ภัทรภรณ์ พิทักษ์ Chompoo
375 29887 คุณ ชุติกาญจน์ ภีระคำ แนน
376 29889 คุณ กมลชณัฐ ฝนเมฆ Luknut
377 29890 คุณ ปาลิดา อุ่นแก้ว บอนด์-บอนด์
378 29891 คุณ ปาลิตา อุ่นแก้ว beauty
379 29892 คุณ ชนิกานต์ มาลัยรัตนา ผึ้ง
380 29893 คุณ ชฎาภรณ์ โชติพัฒนพิบูลย์ นิดหน่อย
381 29894 คุณ ศศิวิวรรณ อุตมะ เฟิร์น
382 29897 คุณ ชญานิศ รักแก้ว ป่าน
383 29898 คุณ ภัณฑิรา เหลืองธนวัต เนย
384 29899 คุณ พานิษฐา สืบตระกูล Fern
385 29900 คุณ เต็มฤทัย ไชยตุ้ย เต็ม
386 29901 คุณ พิมพ์พิสุทธิ์ ฉิ่มจันทร์ Mean
387 29902 คุณ ภัทรานิษฐ์ พัชรบูระพงศ์ ไข่มุก
388 29903 คุณ ณัฎฐณิชา ธรรมทิน แบม
389 29904 คุณ ศิรกาญจน์ เสราดี Kaojao
390 29905 คุณ อาภัสนันท์ ยาระณะ
391 29907 คุณ สุภาพร บัวใจ นุ๊ก
392 29908 คุณ ศิริพร แซ่หู r-pow
393 29909 คุณ พิชญ์สินี ชินะข่าย fa
394 29910 คุณ ณัฐชยา พันธุราษฎร์ แคท
395 29911 คุณ ฐานิต เจริญพจน์สถาพร pon
396 29912 คุณ พิชามญชุ์ จันทราทิตย์ MooK
397 29918 คุณ ฐิติพร ฐิติปรีชากุล mint
398 29988 คุณ ปุริมปรัชญ์ กงล้อม เตชน์
399 29990 คุณ อภิษฎา บุญฤทธิ์ ฟ้า
400 29992 คุณ ยุทธพิชัย ไชยนันตา boss
401 29995 คุณ ภณธกร วีระพงษ์ เบลล์
402 29996 คุณ ปิยะวรรษ ดุมคำ เบงเบง
403 30002 คุณ วรัชยา ชัยทอง
404 30004 คุณ ชนิกานต์ ยาวิละ จ๋า
405 30005 คุณ ปุณณชัย เชื้อดำรง ฟลุ๊ค
406 30006 คุณ ธนากานต์ มีชัย อาร์ท
407 30008 คุณ ศุภณัฐ ปัญญาคำ อาร์ม
408 30010 คุณ ณัช วิเศษสิงห์ ณัช
409 30013 คุณ ฐปนรรฆ์ กัลยาณจารี มาร์ค
410 30017 คุณ ไกรวิชญ์ พงษ์ไพบูลย์ moss
411 30018 คุณ ธนกร ดวงจันทร์ ไอซ์
412 30019 คุณ บริภัทร แก้วใส ป่าน
413 30022 คุณ สันติชัย หทัยสุวรรณกุล กันต์
414 30024 คุณ สุวิชา รัตนวงศ์ ข้าวฟ่าง
415 30026 คุณ จุน เมฆขยาย จุน
416 30027 คุณ สิรารัช หมื่นปราบ ไอซ์
417 30029 คุณ ต้นกล้า นันตา กล้า
418 30031 คุณ เปมิกา อิสริโยดม Mimi
419 30036 คุณ ศิวัช ตริตรอง ต้นหม่อน
420 30048 คุณ กฤตพร ไชยศรี numfon
421 30058 คุณ วีรยุทธ สุริยวงศ์ ton
422 30077 คุณ สิรภพ ลิมปิสวัสดิ์ แป้ง
423 30078 คุณ ตรีทเศศ สุนทรชัยบูรณ์ โอ๊ค
424 30080 คุณ นภิศ ต่อตั้งพานิช อัส
425 30773 คุณ เมธี บัวเย็น
426 30774 คุณ วทัญญู เปรมมณี ตาล
427 30779 คุณ ภาณุ นามวงศ์พรหม นุ
428 30783 คุณ กฤษ เบิร์ด กฤษ
429 30786 คุณ ธีรบดี ธินนท์ โจ้
430 30788 คุณ เพิ่มตระกูล คำมูล best
431 30793 คุณ ปรัณชดา แพงไทสง ดาว
432 30799 คุณ อภิเชาว์ ขัติยะ โวลต์
433 30802 คุณ สมพงศ์ สิทธิศักดิ์ moss
434 30806 คุณ รวิช เมธาภรณ์
435 30808 คุณ ปิยฉัตร สินอุไรพันธ์ chat
436 30811 คุณ ณัฎฐา ปิ่นสุข ปราง
437 30812 คุณ ภพ ตาอินทร์ prem
438 30821 คุณ สรวิศ อินทะพันธุ์ เคน
439 30830 คุณ ญาณวิทย์ อัคนิถิน ata
440 30833 คุณ ธัญรดี เรืองศิริ nook
441 31653 คุณ ธิดารัตน์ วาจาทะศิลป์ บาส
442 31666 คุณ พลอยโชค วรรณศรี ฟักแฟง
443 31672 คุณ วรวัฒน์ ปิยะจันทร์ God
444 32328 คุณ คณิศรา จริยากรกุล ฟ้า
445 32329 คุณ สุรวัศ จริยากรกุล ช้าง
446 32332 คุณ จุฑามาศ อุ่นจิตติ jamie
447 32351 คุณ ฉัตรระวี ทองเจริญเกียรติ Fuze
448 32359 คุณ รัชพนธ์ เจริญกุศล
449 32511 คุณ ฉัตรฑริกา บุญเฟื่อง milk
450 33027 คุณ ชฎาธร ชื่นชูไพร
451 33030 คุณ สุทธิพัฒน์ ทุนผลงาม ปริ้นส์
452 33049 คุณ หรรษธร พิทักษ์พรพิพัฒน์ ying
453 33065 คุณ ปวรวรรณ เยาว์ธานี อุ๋งอิ๋ง
454 33074 คุณ ณภัทร นิติสุวรรณกุล ทีม
455 33727 คุณ นฤภร วินัยโกศล เจน
456 33778 คุณ ขวัญชนก ไชยริศรี ใบเฟิร์น
457 33803 คุณ ณภัทร มังคราช โฟล์ค
458 33865 คุณ โสมฉวี สัจสัญญาวุฒิ อิม
459 34445 คุณ วรัญญา อาชญา sai
460 34773 คุณ อัจฉริดา อิศรภักดี หญิง
461 34776 คุณ วรัญสรณ์ กรินทราทันต์ โบ๊ท
462 34779 คุณ ภพกร กรณชนกนันท์ กั๊ป
463 34780 คุณ ธนกฤต บุญวงค์ Stamp
464 34781 คุณ ธนัชพร คงเมือง กันต์
465 34782 คุณ ณัฐญา บุญญธรรม นีออน
466 34783 คุณ ณัฐภัทร บำรุงศรี อั๊ต
467 34786 คุณ ณัฐชยา เกษจรัล มิว
468 34787 คุณ อรณิชา แปงทิศ ใบชา
469 34788 คุณ พิชชาวดี ชัยชนะ อุ๋ม
470 34790 คุณ ปิยฉัตร ขันทปราบ Fah
471 34791 คุณ ศุภณัฐ จำต๊ะ ณัฐ
472 34792 คุณ วรัญญา อ่อนตา ขวัญ
473 34793 คุณ ณัฐชา อาบสุวรรณ์ หมิว
474 34794 คุณ ขวัญชนก ขานสันเทียะ พลอย
475 34795 คุณ วรรษมน เกียรติอรุณ ม้อน
476 34797 คุณ สุทธิกานต์ พึ่งตัว นุ๊ก
477 34798 คุณ พลอย สาคร พลอย
478 34800 คุณ เกตุวดี เทศะบำรุง ลูกเกตุ
479 34801 คุณ สพิชชา เสมือนใจ ตู้ตี้
480 34802 คุณ ภัทรพล เอมหฤทัย ยอดี้
481 34803 คุณ ชนานันท์ ทองอุ่นผัด หยก
482 34804 คุณ ชนนิกานต์ ศิริธร มิ้น
483 34805 คุณ กัลยรัตน์ สิมมา แจน
484 34806 คุณ สิรภัทร สันติธีรากุล farh
485 34807 คุณ พัสกร ภู่ทองดี เนม
486 34808 คุณ ดาราวรรณ ศรีแก้ว หมิว
487 34810 คุณ เบญจมาพร พันธุ์จิรา ใหม่
488 34811 คุณ ภูดิศ สมบัติศิรินันท ภู
489 34812 คุณ คมสัน อภิชาติบวรวงศ์ อ๋อง
490 34813 คุณ พิชญาพร เดชสกุล นุ๊บ
491 34814 คุณ ธีมาพร โกศัยเสวี ปอย
492 34816 คุณ พัทธิรา ชาติสุทธิวงษ์ ฟ้า
493 34817 คุณ พิตรญาณี ชินสุขใจประเสริฐ เบญญา
494 34818 คุณ เปรม หวังตระกูลชัย เปรม
495 34819 คุณ ชิดชนก ธาระเขต เอย
496 34820 คุณ พัทธนันท์ พวงจิตร แตงกวา
497 34821 คุณ ทิพวรรณ วงศ์หิริวรกุล ปิ่น
498 34823 คุณ นฐกมล เตชะรุ่งโรจน์ พลอย
499 34824 คุณ ณัฐจตุพร เจียมศุภกร ณัฐ
500 34825 คุณ มนัญยา วรรณวงศ์ มีน
501 34828 คุณ พรสวรรค์ เทพจันทร์ ป้าย
502 34829 คุณ ณภัทร แสงทอง ฟิลม์
503 34830 คุณ ณัฐณิชา ชัยนวน santa
504 34831 คุณ ภูริญ ไชยต๊ะ ภู
505 34832 คุณ ธรณ์ธรรม์ ธรรมวานิช kim
506 34835 คุณ ปองพล จุ่นหัวโทน โต้ง
507 34836 คุณ วรกานต์ คำหล่อ ฟ้า
508 34837 คุณ กันติทัต อยู่แก้ว ก๊อง
509 34838 คุณ ณัฐนิชา พูลผล กุ้งนาง
510 34839 คุณ จุฑามาศ ตันบูรณา ชิงชิง
511 34840 คุณ รวิสรา เทพทองปัน มายด์
512 34841 คุณ นิรวิทธ์ กะรัตน์ บิว
513 34842 คุณ พลวัต วีระพันธุ์พิสิษฐ์ หมอ
514 34843 คุณ ณิชาภัทร บูลย์เวช นีน่า
515 34847 คุณ สุรัญชนา อุทรา กี้
516 34848 คุณ ศีลธวัช ยืนบูลย์
517 34850 คุณ บวรทัต วงศ์มีเกียรติ พีเจ้น
518 34851 คุณ ธนัชญา คิดหา แมงปอ
519 34852 คุณ พรประภา พรหมมินทร์ มดแดง
520 34853 คุณ พัทธรา สอาดอาวุธ Jubjaeng
521 34855 คุณ ณัฐชนก ชื่นใจ นกยูง
522 34857 คุณ วิราวรรณ ใจเงิน ชมพู่
523 34859 คุณ อรนันท์ มาลัยรุ่งสกุล จูเนียร์
524 35091 คุณ ธสถิต สายรอคำ โบ๊ต
525 35092 คุณ ธนกฤต สุจริต เต้
526 35093 คุณ วิชญ์พล สุธาพันธ์ เนี้ยบ
527 35096 คุณ พิมสิริ วัชรปรีชา เค้ก
528 35098 คุณ ธนบรรณ วิรุฬห์ศรี คริส
529 35099 คุณ เอกพัฒน์ วัฒนาศรีสกุล ซัน
530 35100 คุณ กษมา เกตุเมธาวิทย์ เดียร์
531 35102 คุณ พิชชาภา ทาจวง พิซซ่า
532 35103 คุณ ธนสิทธิ์ นพวรรณ ton
533 35104 คุณ นารีรัตน์ สุพรรณ์ มายด์
534 35106 คุณ สุพัตรา โปธา แพรว
535 35114 คุณ วชิรพรรณ ไชยโรจน์ เดย์
536 35116 คุณ พลอย ทรัพย์ไพบูลย์กิจ พลอย
537 35117 คุณ ชนิสรา รัตนพัฒนเดช มิว
538 35121 คุณ ศิรประภา รักษาบุญ สตางค์
539 35123 คุณ กฤษฎา กันทะวงค์ ตู่
540 35124 คุณ ภคกมล สงวนวงค์ Amm
541 35133 คุณ ปราญชลี น้อยมุ้ง ฟลุ๊ค
542 35143 คุณ วริศรา ณ ลำพูน อู๊ดอี๊ด
543 35155 คุณ บริบูรณ์ สิทธิวงศ์ ตวง
544 35158 คุณ อภิสรา ติ๊บปะละวงศ์ ปอย
545 35162 คุณ ไกรวิชญ์ วนิชกุลวิริยะ กราฟ
546 35164 คุณ บุษยพรรณ สาวะมูล แวว
547 35182 คุณ มนฤดี มั่นเหมาะ ฟ้า
548 35889 คุณ เจมิกา ศิริบุญญะสุข เจม
549 35907 คุณ ศุภโชค หิตตราวัฒน์ บิ๊ก
550 36511 คุณ อินทุอร อุปะทะ ฟ้า
551 36512 คุณ สุรีย์นิภา หวังเสรีกุล บิว
552 36513 คุณ สุรอนงค์ หวังเสรีกุล บี
553 36647 คุณ นนทัช อนุศักดิกุล อาร์ต
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ