ชื่อรุ่น ทราย ' 86 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 204 คน
# 2529M6 ประธานรุ่น : คุณสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 ว่าที่ ร.ต. ธัชพงศ์ อุตมะ
2 0 คุณ อัควฆวิชช์ บุญโญรส
3 0 คุณ วุฒิพงษ์ ประจำดี
4 0 คุณ กัลยาภัส กัลยา
5 16498 คุณ กนกวรรณ วงค์พานิช
6 16702 คุณ กนกวรรณ สุหฤทยา
7 11664 คุณ กานต์ การุณพักตร์ ตั้ม
8 11692 คุณ เกษมสันต์ เตียวกุล
9 11857 คุณ โภคิน (จักรี) รบเลิศ
10 16553 คุณ จรรยาลักษณ์ วัฒนสัตย์
11 16468 คุณ จรินทร ชุ่มชื่นสุข
12 11671 คุณ จามรี วิริยะ
13 16513 คุณ จารุวรรณ จันทรปรีดา แนน
14 16570 คุณ จิตติมา เจนยุทธนา
15 16452 คุณ จิตติมา สวัสดิโอ จุน
16 16571 คุณ จิรพรรณ ชินวัตร
17 16469 คุณ จิราภรณ์ พงษ์ศิริ
18 12929 คุณ เจตน์ อรุณสิทธิ์
19 11418 คุณ เจนวิชญ์ บุกมณี
20 13386 คุณ เจษฎา เรืองศิริ
21 16478 คุณ ฉวีวรรณ กันทะอินทร์
22 16114 คุณ ชยทัศน์ สุชาติ
23 16533 คุณ ชลชฎา ทิพย์เดโช (ธนทิตย์) ก๋อย
24 16529 คุณ ชลลดา สุทธิคำนึง
25 11866 คุณ ชัชวาล เตียวกุล
26 12947 คุณ ชัชวาลย์ วิบุลสันติ
27 12025 คุณ ชาญชัย เมฆศิริ น้อย
28 11669 คุณ ชาญณรงค์ พนายางกูร ใหญ่
29 16455 คุณ ชาญวิทย์ พรหมจันทร์
30 11714 คุณ ชิงชัย พานิชกุล
31 15710 คุณ ชินวัตร จิระคุปต์
32 11434 คุณ ชิระพันธ์ อุดมปัญญานันท์
33 11627 คุณ ชีววัฒน์ วุฒิสรรพ์
34 14459 คุณ ไชยรัตน์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
35 13053 คุณ ฐากร จิตธรรม
36 11337 คุณ ฐิติชัย ฐิติจำเริญพร
37 15023 คุณ ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร
38 16463 คุณ ณัฎฐพร วงศ์สุนทร
39 16582 คุณ ณัฎฐรี พิเดช
40 16574 คุณ ดารากร ศรีกนก
41 12015 คุณ ดิศพงศ์ อุ่นทรัพย์
42 12901 คุณ ดิษฐิดล ราชแพทยาคม
43 16594 คุณ ดุสมณี ศรีผดุงกุล ฉิ่น
44 11739 คุณ ตติยะ ชื่นตระกูล
45 11716 คุณ ต่อบูรณ์ คำณพัฒน์
46 12928 คุณ ทรงเกียรติ์ วงษ์เยาว์
47 11694 คุณ ศรุต(ทรงวุฒิ) กาญจนกามล แนน
48 16576 คุณ ทิพจิรา โครตเวียง(วัฒนพูล) Koy
49 16563 คุณ ทิพย์สุดา ปุกมณี (อนันกุล) Lek
50 11676 คุณ เทอดศักดิ์ ณ ราช ตั๋ม
51 16504 คุณ ธัญลักษณ์ ทองงาม ติ่ง
52 16554 คุณ ธิดารัชต์ พันชนะ
53 11647 คุณ นครินทร์ เมฆรา บี
54 16462 คุณ นงนุช กัลยา
55 16511 คุณ ศุลีพร จึงมั่นคง นุช
56 11643 คุณ นภดล นันทยา
57 16493 คุณ นฤพร ณ เชียงตุง
58 12921 นพ. นฤพล กิตติคุณากร น่วม หรือ เล็ก
59 11749 คุณ นวชน ชูเชิด
60 16453 คุณ นันทมนต์ เชื้อศักดาหงษ์
61 15716 คุณ นิทัศน์ นิราพาธ
62 16541 คุณ นุสรา ชูรักษา
63 16543 คุณ บงกช เลิศจิตนากิจ
64 11699 คุณ บุญเริ่ม ใบผ่อง
65 16488 คุณ บุศราคัม พรพิบูลย์(สงวนธำมรงค์) พลอย
66 16476 คุณ จันทิมา (บุษกร) แสงเลิศอุทัย ลูกปลา
67 16549 คุณ เบญจวรรณ นุกันยา เบญ
68 16485 คุณ ปนัดดา ธีรวัฒนมนตรี
69 11649 คุณ ประกอบ ใจคำลือ
70 16560 คุณ ประภัสร์ ตันติวรานุรักษ์
71 16597 คุณ ปริวรรต(ประยูร) กาญจนบัตร 09/06/2511
72 16465 คุณ ปรารถนา คงพิชญานนท์
73 12991 คุณ ปิยะ ปิยะชน
74 16484 คุณ ปิยะมาลย์ อุดมผล
75 16580 คุณ ผูกสวาท ชอบนิทัศน์
76 16537 คุณ เผด็จ กันทอินทร์
77 11630 คุณ พงศกร พานิช เอ
78 16588 คุณ พรพรรณ คำปวน
79 16545 คุณ พรพรรณ อิสระไพโรจน์
80 16464 คุณ พรรณพิมล เตียวศิริกำจร
81 11594 คุณ พรากร นพดลธิยากูล
82 16527 คุณ พัชชรี ตันตระกูลเจริญ
83 16517 คุณ พัชรี จิตต์ผ่อง (จรัสไกรสร)
84 16707 คุณ พิชากร เผชิญรัตน์
85 16497 คุณ พิมภรณ์ ชมเชิงแพทย์
86 11355 คุณ พีรพงษ์ ดวงรัตน์
87 16566 คุณ เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
88 16523 คุณ เพ็ญ ตั้งพลังกุล
89 16542 คุณ ภัทรนุช คุณพัฒน์วัฒนา
90 11573 คุณ ภัทรวัต ปิติวรรณ
91 16535 คุณ ภัทรา หมั่นกลาง
92 11683 คุณ ภาณุ ศีติสาร
93 11993 คุณ ภูพิงค์ พละปัญญา
94 11869 คุณ ภูสิต ปุกมณี Mac
95 12017 คุณ มงคล ลิขิตพัฒนวิศาล
96 11719 คุณ มนต์ลักษณ์ สุประดิษฐ์ ตุ้ย
97 16579 คุณ มัณฑนา ดำรงศักดิ์
98 16556 คุณ ชนิศฌาน์ (มายุรีย์) เชาววิศิษฐ์เสรี หงส์
99 16460 คุณ มาลิณี โอชูกิจ
100 11350 คุณ มินทร์ พงศ์อุดม เบิด
101 16544 คุณ มุกดา ชวชาติ
102 12031 คุณ รณกร ชัยอ้าย
103 15147 คุณ รักเกียรติ ธนะบุญ
104 16539 คุณ รัชสุดา สุริโยดร
105 11735 พ.ต.ท. รัฐการ สุรงคบพิตร จักจั่น
106 16532 คุณ รัตนา พุทธิเกียรติ
107 16486 คุณ รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์
108 12909 คุณ ราเชนทร์ พุ่มสำเภา
109 12073 พ.ต.ท. วชิระ กาญจนวิภาดา
110 16459 คุณ วรกุล เจียงวรรธน
111 16477 คุณ วรพจน์ จรีวุฒิ
112 11702 อาจารย์ วรุตม์ เกาศล จิ๊บ
113 16587 คุณ วลักษกร ตรีเพ็ชรไพศาล(แก้วเกษม) แม้ว
114 16467 คุณ วาธินี อริยะ
115 16466 คุณ วิชุดา แผ่สุวรรณ
116 16475 คุณ วิทธนี ณ เชียงใหม่
117 16514 คุณ วิธชิดา วิชยาภัย
118 16712 คุณ วิภา สุรพงศพิสิทธิ์
119 16558 คุณ วิภาพร วัชโรทน
120 16451 คุณ วิภาวี ไชยวรรณ์
121 16506 คุณ วิม ดุลยากร
122 16490 คุณ วิลาสินี ศรีสังวาลย์
123 16590 คุณ วีนัส วัฒนากูล
124 11867 คุณ วีระพงศ์ ตรีวลัยรัตน์
125 11717 คุณ วีระวัฒน์ เวียงแก้ว ไอ้แห้ว บาน โอ๊ด
126 16479 คุณ ศศธร ชูจินดา นุ้ย
127 16596 คุณ ศศิธร บัวมีธูป
128 16565 คุณ ศศิสิง เรืองยุทธิการณ์
129 11706 คุณ ศักดิ์ชัย รังสิยากร
130 11868 คุณ ศิริพงศ์ บัวพันธ์
131 11506 คุณ ศิริพงษ์ เอกอาวุธ
132 16472 คุณ ศิริพร ภาวิขัมภ์
133 11666 คุณ ศุภกิตต์ แก้วมี
134 16593 คุณ ศุภนารี สุมลมาตร์
135 11423 คุณ ศุภเศรษฐ วิบุลสันติ
136 13930 คุณ สถาพร เมืองอินทร์
137 16456 คุณ สรวงสุดา จริงเข้าใจ(ไชยทิพย์) Ning
138 16708 คุณ สรัญญา อุปมากาญจน์ นก
139 11873 คุณ สรายุทธ ชมพูคำ
140 12906 คุณ สราวุธ ทิพย์เดโช
141 12904 คุณ สวนิต สุริยะกุล ณ อยุธยา
142 16473 คุณ สัจจพร กุศลวงศ์
143 16583 คุณ สินีนาถ กีอำไพ
144 16591 คุณ สินีนาถ อุปาลี
145 16530 คุณ สุธาสินี จารุจินดา อ้อม
146 12977 คุณ สุทธิดล(สุพจน์) เพิ่มกำลังพล เก่ง จี๊
147 13991 คุณ สุพรรณ สิงห์ปัน
148 16592 คุณ สุภชัย โตวิจักษณ์ชัยกุล
149 11330 คุณ สุรชาติ ไชยชาววงษ์
150 11640 คุณ สุรเชษฐ์ กลิ่นสุคนธ์
151 16551 คุณ สุรีภรณ์ วังสุนทร
152 16573 คุณ หทัยรัตน์ ผลพานิช
153 16491 คุณ หยดพลอย เพทายรำลึก (โมทองกุล) เก๋
154 11658 คุณ อดิรักษ์ ตั้งมั่นสุจริตกุล
155 16505 คุณ อภิญญา ลักษณ์รุจิ
156 16492 คุณ อภิชญา(อภิรดี) อินสุวรรณ แอม
157 12424 คุณ อมรฤทธิ์ อินทรชัย
158 16546 คุณ อรทัย พุ่มพิริยพฤนท์
159 11730 คุณ อรรถวิทย์ สมศิริ ต๋อง
160 16461 คุณ อรุณรัตน์ ลักษณ์ศิริ
161 16496 คุณ ศุภาดา ชัยวงษ์ ตุ๊กตา
162 16521 คุณ อัจฉราวรรณ์ ปันต๊ะ
163 16501 คุณ อัมรา แสงวัฒนะ (Hughes)
164 11849 คุณ อัศวิน อุทัยพัฒนย์
165 16458 คุณ อาภาภรณ์ ภูวกุล
166 12057 คุณ อารัมภ์ กัณฑารัตน์
167 11657 คุณ เอกรัตน์ แรงสืบสิน
168 16454 คุณ เอื้อมพร กรกาญจนารักษ์
169 16555 คุณ ไอลดา เทศถัน
170 16580 คุณ กชพรรณ ( ผูกสวาท ) ชอบนิทัศน์
171 11685 คุณ ภูมิศิลป์ เก่งกาจ
172 0 คุณ ณัฐรพี มงคลสวรรค์
173 11994 คุณ ประกาศิต รังสรรค์ จ๊ะ
174 11740 คุณ ธนัท ลิ้มเล็งเลิศ โอ๋
175 11851 คุณ วรานนท์ อุดมปัญญานันท์
176 11681 คุณ พิชญ์ กัลยาณมิตร พิท
177 0 คุณ ศรุต กาญจนกามล
178 16586 คุณ จุฑามาศ หล่อวัฒนา
179 14454 คุณ กฤษฎา โอสถากุล
180 16495 คุณ รัฐพร สรรพศิริ(รักยุติธรรม) ออม
181 0 คุณ ศุภาดา ใจดี
182 0 คุณ ศศิสิธ ฐาปนพงษ์ไพบูลย์
183 0 คุณ ศราวุธ พิศาลวงศ์
184 11704 คุณ ปัญญาพล กาวิล
185 16589 คุณ วิญญรัตน์ กาวิล(พรหมเทศน์)
186 0 คุณ นิชาภัทร(มงคล) ลิขิตพัฒนวิศาล
187 11677 คุณ พฤกษ์ เรืองไวย
188 11709 นาย เชน ยิ่งวัชระ เชน
189 16509 คุณ จามิกา(พูนศรี) พิบูลสงคราม
190 0 คุณ ชัยฤทธิ์ จินดาดวง
191 16585 คุณ ปริม ประภาลักษณ์
192 16510 คุณ พิกุล ณ เชียงใหม่
193 16575 คุณ พิมลพรรณ ถนอมพันธ์
194 0 คุณ มิตร กล้าหาญ
195 11712 คุณ รณกร ถิรัตตยศ แจ็ค
196 12946 คุณ วราดล แสงฟอง
197 11626 คุณ ศราวุธ เจริญกุศล โอ๊ะ
198 12037 คุณ เอกพงศ์ วรรณจักร
199 0 คุณ เอกรัตน์ อุตมะ
200 0 คุณ ภาณุมาศ (ภัทรา)หมั่นกลาง ทุเรียน
201 16512 คุณ ศศิธร จำรัสฉาย (หงษ์หยก)
202 0 คุณ ภีชเดช สุวรรณรังษี
203 12926 คุณ สวัสดิวัตน์ ไชยคุณา ขวัญ
204 11684 นาย ชำนาญ จิระศักดิ์ ชำ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ