ชื่อรุ่น ทราย ' 86 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 205 คน
# 2529M6 ประธานรุ่น : คุณสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 ชำนาญ
2 0 ว่าที่ ร.ต. ธัชพงศ์ อุตมะ
3 0 คุณ อัควฆวิชช์ บุญโญรส
4 0 คุณ วุฒิพงษ์ ประจำดี
5 0 คุณ กัลยาภัส กัลยา
6 16498 คุณ กนกวรรณ วงค์พานิช
7 16702 คุณ กนกวรรณ สุหฤทยา
8 11664 คุณ กานต์ การุณพักตร์ ตั้ม
9 11692 คุณ เกษมสันต์ เตียวกุล
10 11857 คุณ โภคิน (จักรี) รบเลิศ
11 16553 คุณ จรรยาลักษณ์ วัฒนสัตย์
12 16468 คุณ จรินทร ชุ่มชื่นสุข
13 11671 คุณ จามรี วิริยะ
14 16513 คุณ จารุวรรณ จันทรปรีดา แนน
15 16570 คุณ จิตติมา เจนยุทธนา
16 16452 คุณ จิตติมา สวัสดิโอ จุน
17 16571 คุณ จิรพรรณ ชินวัตร
18 16469 คุณ จิราภรณ์ พงษ์ศิริ
19 12929 คุณ เจตน์ อรุณสิทธิ์
20 11418 คุณ เจนวิชญ์ บุกมณี
21 13386 คุณ เจษฎา เรืองศิริ
22 16478 คุณ ฉวีวรรณ กันทะอินทร์
23 16114 คุณ ชยทัศน์ สุชาติ
24 16533 คุณ ชลชฎา ทิพย์เดโช (ธนทิตย์) ก๋อย
25 16529 คุณ ชลลดา สุทธิคำนึง
26 11866 คุณ ชัชวาล เตียวกุล
27 12947 คุณ ชัชวาลย์ วิบุลสันติ
28 12025 คุณ ชาญชัย เมฆศิริ น้อย
29 11669 คุณ ชาญณรงค์ พนายางกูร ใหญ่
30 16455 คุณ ชาญวิทย์ พรหมจันทร์
31 11714 คุณ ชิงชัย พานิชกุล
32 15710 คุณ ชินวัตร จิระคุปต์
33 11434 คุณ ชิระพันธ์ อุดมปัญญานันท์
34 11627 คุณ ชีววัฒน์ วุฒิสรรพ์
35 14459 คุณ ไชยรัตน์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
36 13053 คุณ ฐากร จิตธรรม
37 11337 คุณ ฐิติชัย ฐิติจำเริญพร
38 15023 คุณ ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร
39 16463 คุณ ณัฎฐพร วงศ์สุนทร
40 16582 คุณ ณัฎฐรี พิเดช
41 16574 คุณ ดารากร ศรีกนก
42 12015 คุณ ดิศพงศ์ อุ่นทรัพย์
43 12901 คุณ ดิษฐิดล ราชแพทยาคม
44 16594 คุณ ดุสมณี ศรีผดุงกุล ฉิ่น
45 11739 คุณ ตติยะ ชื่นตระกูล
46 11716 คุณ ต่อบูรณ์ คำณพัฒน์
47 12928 คุณ ทรงเกียรติ์ วงษ์เยาว์
48 11694 คุณ ศรุต(ทรงวุฒิ) กาญจนกามล แนน
49 16576 คุณ ทิพจิรา โครตเวียง(วัฒนพูล) Koy
50 16563 คุณ ทิพย์สุดา ปุกมณี (อนันกุล) Lek
51 11676 คุณ เทอดศักดิ์ ณ ราช ตั๋ม
52 16504 คุณ ธัญลักษณ์ ทองงาม ติ่ง
53 16554 คุณ ธิดารัชต์ พันชนะ
54 11647 คุณ นครินทร์ เมฆรา บี
55 16462 คุณ นงนุช กัลยา
56 16511 คุณ ศุลีพร จึงมั่นคง นุช
57 11643 คุณ นภดล นันทยา
58 16493 คุณ นฤพร ณ เชียงตุง
59 12921 นพ. นฤพล กิตติคุณากร น่วม หรือ เล็ก
60 11749 คุณ นวชน ชูเชิด
61 16453 คุณ นันทมนต์ เชื้อศักดาหงษ์
62 15716 คุณ นิทัศน์ นิราพาธ
63 16541 คุณ นุสรา ชูรักษา
64 16543 คุณ บงกช เลิศจิตนากิจ
65 11699 คุณ บุญเริ่ม ใบผ่อง
66 16488 คุณ บุศราคัม พรพิบูลย์(สงวนธำมรงค์) พลอย
67 16476 คุณ จันทิมา (บุษกร) แสงเลิศอุทัย ลูกปลา
68 16549 คุณ เบญจวรรณ นุกันยา เบญ
69 16485 คุณ ปนัดดา ธีรวัฒนมนตรี
70 11649 คุณ ประกอบ ใจคำลือ
71 16560 คุณ ประภัสร์ ตันติวรานุรักษ์
72 16597 คุณ ปริวรรต(ประยูร) กาญจนบัตร 09/06/2511
73 16465 คุณ ปรารถนา คงพิชญานนท์
74 12991 คุณ ปิยะ ปิยะชน
75 16484 คุณ ปิยะมาลย์ อุดมผล
76 16580 คุณ ผูกสวาท ชอบนิทัศน์
77 16537 คุณ เผด็จ กันทอินทร์
78 11630 คุณ พงศกร พานิช เอ
79 16588 คุณ พรพรรณ คำปวน
80 16545 คุณ พรพรรณ อิสระไพโรจน์
81 16464 คุณ พรรณพิมล เตียวศิริกำจร
82 11594 คุณ พรากร นพดลธิยากูล
83 16527 คุณ พัชชรี ตันตระกูลเจริญ
84 16517 คุณ พัชรี จิตต์ผ่อง (จรัสไกรสร)
85 16707 คุณ พิชากร เผชิญรัตน์
86 16497 คุณ พิมภรณ์ ชมเชิงแพทย์
87 11355 คุณ พีรพงษ์ ดวงรัตน์
88 16566 คุณ เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
89 16523 คุณ เพ็ญ ตั้งพลังกุล
90 16542 คุณ ภัทรนุช คุณพัฒน์วัฒนา
91 11573 คุณ ภัทรวัต ปิติวรรณ
92 16535 คุณ ภัทรา หมั่นกลาง
93 11683 คุณ ภาณุ ศีติสาร
94 11993 คุณ ภูพิงค์ พละปัญญา
95 11869 คุณ ภูสิต ปุกมณี Mac
96 12017 คุณ มงคล ลิขิตพัฒนวิศาล
97 11719 คุณ มนต์ลักษณ์ สุประดิษฐ์ ตุ้ย
98 16579 คุณ มัณฑนา ดำรงศักดิ์
99 16556 คุณ ชนิศฌาน์ (มายุรีย์) เชาววิศิษฐ์เสรี หงส์
100 16460 คุณ มาลิณี โอชูกิจ
101 11350 คุณ มินทร์ พงศ์อุดม เบิด
102 16544 คุณ มุกดา ชวชาติ
103 12031 คุณ รณกร ชัยอ้าย
104 15147 คุณ รักเกียรติ ธนะบุญ
105 16539 คุณ รัชสุดา สุริโยดร
106 11735 พ.ต.ท. รัฐการ สุรงคบพิตร จักจั่น
107 16532 คุณ รัตนา พุทธิเกียรติ
108 16486 คุณ รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์
109 12909 คุณ ราเชนทร์ พุ่มสำเภา
110 12073 พ.ต.ท. วชิระ กาญจนวิภาดา
111 16459 คุณ วรกุล เจียงวรรธน
112 16477 คุณ วรพจน์ จรีวุฒิ
113 11702 อาจารย์ วรุตม์ เกาศล จิ๊บ
114 16587 คุณ วลักษกร ตรีเพ็ชรไพศาล(แก้วเกษม) แม้ว
115 16467 คุณ วาธินี อริยะ
116 16466 คุณ วิชุดา แผ่สุวรรณ
117 16475 คุณ วิทธนี ณ เชียงใหม่
118 16514 คุณ วิธชิดา วิชยาภัย
119 16712 คุณ วิภา สุรพงศพิสิทธิ์
120 16558 คุณ วิภาพร วัชโรทน
121 16451 คุณ วิภาวี ไชยวรรณ์
122 16506 คุณ วิม ดุลยากร
123 16490 คุณ วิลาสินี ศรีสังวาลย์
124 16590 คุณ วีนัส วัฒนากูล
125 11867 คุณ วีระพงศ์ ตรีวลัยรัตน์
126 11717 คุณ วีระวัฒน์ เวียงแก้ว ไอ้แห้ว บาน โอ๊ด
127 16479 คุณ ศศธร ชูจินดา นุ้ย
128 16596 คุณ ศศิธร บัวมีธูป
129 16565 คุณ ศศิสิง เรืองยุทธิการณ์
130 11706 คุณ ศักดิ์ชัย รังสิยากร
131 11868 คุณ ศิริพงศ์ บัวพันธ์
132 11506 คุณ ศิริพงษ์ เอกอาวุธ
133 16472 คุณ ศิริพร ภาวิขัมภ์
134 11666 คุณ ศุภกิตต์ แก้วมี
135 16593 คุณ ศุภนารี สุมลมาตร์
136 11423 คุณ ศุภเศรษฐ วิบุลสันติ
137 13930 คุณ สถาพร เมืองอินทร์
138 16456 คุณ สรวงสุดา จริงเข้าใจ(ไชยทิพย์) Ning
139 16708 คุณ สรัญญา อุปมากาญจน์ นก
140 11873 คุณ สรายุทธ ชมพูคำ
141 12906 คุณ สราวุธ ทิพย์เดโช
142 12904 คุณ สวนิต สุริยะกุล ณ อยุธยา
143 16473 คุณ สัจจพร กุศลวงศ์
144 16583 คุณ สินีนาถ กีอำไพ
145 16591 คุณ สินีนาถ อุปาลี
146 16530 คุณ สุธาสินี จารุจินดา อ้อม
147 12977 คุณ สุทธิดล(สุพจน์) เพิ่มกำลังพล เก่ง จี๊
148 13991 คุณ สุพรรณ สิงห์ปัน
149 16592 คุณ สุภชัย โตวิจักษณ์ชัยกุล
150 11330 คุณ สุรชาติ ไชยชาววงษ์
151 11640 คุณ สุรเชษฐ์ กลิ่นสุคนธ์
152 16551 คุณ สุรีภรณ์ วังสุนทร
153 16573 คุณ หทัยรัตน์ ผลพานิช
154 16491 คุณ หยดพลอย เพทายรำลึก (โมทองกุล) เก๋
155 11658 คุณ อดิรักษ์ ตั้งมั่นสุจริตกุล
156 16505 คุณ อภิญญา ลักษณ์รุจิ
157 16492 คุณ อภิชญา(อภิรดี) อินสุวรรณ แอม
158 12424 คุณ อมรฤทธิ์ อินทรชัย
159 16546 คุณ อรทัย พุ่มพิริยพฤนท์
160 11730 คุณ อรรถวิทย์ สมศิริ ต๋อง
161 16461 คุณ อรุณรัตน์ ลักษณ์ศิริ
162 16496 คุณ ศุภาดา ชัยวงษ์ ตุ๊กตา
163 16521 คุณ อัจฉราวรรณ์ ปันต๊ะ
164 16501 คุณ อัมรา แสงวัฒนะ (Hughes)
165 11849 คุณ อัศวิน อุทัยพัฒนย์
166 16458 คุณ อาภาภรณ์ ภูวกุล
167 12057 คุณ อารัมภ์ กัณฑารัตน์
168 11657 คุณ เอกรัตน์ แรงสืบสิน
169 16454 คุณ เอื้อมพร กรกาญจนารักษ์
170 16555 คุณ ไอลดา เทศถัน
171 16580 คุณ กชพรรณ ( ผูกสวาท ) ชอบนิทัศน์
172 11685 คุณ ภูมิศิลป์ เก่งกาจ
173 0 คุณ ณัฐรพี มงคลสวรรค์
174 11994 คุณ ประกาศิต รังสรรค์ จ๊ะ
175 11740 คุณ ธนัท ลิ้มเล็งเลิศ โอ๋
176 11851 คุณ วรานนท์ อุดมปัญญานันท์
177 11681 คุณ พิชญ์ กัลยาณมิตร พิท
178 0 คุณ ศรุต กาญจนกามล
179 16586 คุณ จุฑามาศ หล่อวัฒนา
180 14454 คุณ กฤษฎา โอสถากุล
181 16495 คุณ รัฐพร สรรพศิริ(รักยุติธรรม) ออม
182 0 คุณ ศุภาดา ใจดี
183 0 คุณ ศศิสิธ ฐาปนพงษ์ไพบูลย์
184 0 คุณ ศราวุธ พิศาลวงศ์
185 11704 คุณ ปัญญาพล กาวิล
186 16589 คุณ วิญญรัตน์ กาวิล(พรหมเทศน์)
187 0 คุณ นิชาภัทร(มงคล) ลิขิตพัฒนวิศาล
188 11677 คุณ พฤกษ์ เรืองไวย
189 11709 นาย เชน ยิ่งวัชระ เชน
190 16509 คุณ จามิกา(พูนศรี) พิบูลสงคราม
191 0 คุณ ชัยฤทธิ์ จินดาดวง
192 16585 คุณ ปริม ประภาลักษณ์
193 16510 คุณ พิกุล ณ เชียงใหม่
194 16575 คุณ พิมลพรรณ ถนอมพันธ์
195 0 คุณ มิตร กล้าหาญ
196 11712 คุณ รณกร ถิรัตตยศ แจ็ค
197 12946 คุณ วราดล แสงฟอง
198 11626 คุณ ศราวุธ เจริญกุศล โอ๊ะ
199 12037 คุณ เอกพงศ์ วรรณจักร
200 0 คุณ เอกรัตน์ อุตมะ
201 0 คุณ ภาณุมาศ (ภัทรา)หมั่นกลาง ทุเรียน
202 16512 คุณ ศศิธร จำรัสฉาย (หงษ์หยก)
203 0 คุณ ภีชเดช สุวรรณรังษี
204 12926 คุณ สวัสดิวัฒน์ ไชยคุณา ขวัญ
205 11684 นาย ชำนาญ จิระศักดิ์ ชำ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ