ชื่อรุ่น PRC 2493 (ม.8) ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 89 คน
# 2493M8 ประธานรุ่น : คุณบำเพ็ญ ชุติมา
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 3914 คุณ กมล สุวรรณวงศ์
2 3080 คุณ กองแก้ว แก้วผดุง
3 4354 คุณ กำธร วิโรจน์เพ็ชร
4 3179 คุณ เกษม สุวรรณหล่อ
5 3924 คุณ ขยัน จันทรสวัสดิ์
6 4381 คุณ คนึง บูรณบูลย์
7 2589 คุณ คำแก้ว สิทธิยศ
8 4225 คุณ จรูญ สุคำวัง
9 4570 คุณ เฉลิม วงศ์จินดารักษ์
10 3918 คุณ เชิดชัย โชตินุชิต
11 3398 คุณ ณรงค์ ชัยวิศิษถ์
12 3630 คุณ ดวงจันทร์ ไชยพงศ์
13 3632 คุณ เดช ลิมปิศิลป์
14 3910 คุณ ถวัลย์วิท โชตินุชิต
15 3912 คุณ ทวยเทพ วงศ์ลือเกียรติ์
16 3898 คุณ ธรรมนูญ ไชยมังคละ
17 3172 คุณ บรรจง รัศมีจันทร์
18 4571 คุณ บุญโชติ กลิ่นช้อย
19 4432 คุณ บุญผล วัฒนะ
20 4075 คุณ บุญผาย พูลทาจักร
21 4178 คุณ บุญพลอย อู่จีน
22 3098 คุณ บุญยืน อินไชย
23 4232 คุณ บุญรัตน์ ปาละวิชัย
24 2418 คุณ บุญรัตน์ สุรียาวงศ์
25 3180 คุณ บุญฤทธิ์ พงษ์พิกุล
26 4572 คุณ บุญสุข พันะประยูร
27 3375 คุณ บุญเสริม อารีห์หนู
28 4140 คุณ ประจัญ ไชยทา
29 3620 คุณ ประดิษฐ์ ปัญสุพฤกษ์
30 4574 คุณ ประทุม ดรุณนารถ
31 3447 คุณ ประสงค์ วังสุนทร
32 3625 คุณ ประสพ ศิรินันต์
33 4187 พล.อ.ท. ประสิทธิ์ เกษมทิตย์ (วงศ์ศิริ)
34 3622 คุณ ประเสริฐ คชสินธุ์
35 3921 คุณ ประเสริฐ ชมภูรัตน์
36 3889 คุณ ปรีชา นันทวงศ์
37 3514 คุณ ฝู จีนตุง
38 3906 คุณ พนัส สุกสี
39 4573 คุณ พยุง ศิริวรรณ
40 4337 คุณ พิบูล กิติคุณ
41 2874 คุณ พิรัตน์ ขันทสีมา
42 4578 คุณ พึงหนอ บุญพัฒน์
43 3880 คุณ ไพรัช รัตนพิชัย
44 4431 คุณ มงคล ไวยวุฒิ
45 4577 คุณ มุ่ย บัวมูล
46 3908 คุณ ระพินทร์ ไชยศรีมา
47 4233 คุณ เลิศ พลอินตา
48 4575 คุณ เลื่อน ไชยวงศ์
49 2980 คุณ วราหร์ ไชยวัณณ์
50 3051 คุณ วิวัฒน์ กัณฑาธัญ
51 2446 คุณ วีระ ไชยวัณณ์
52 3907 คุณ ศิริวุฒิ แก้วโกเมน
53 3148 คุณ สงวน ศิรินาม
54 0 คุณ สนั่น กัญชะนะ
55 3923 คุณ สมเจตน์ แตงเที่ยง
56 4188 คุณ สมบูรณ์ วัฒนาพร
57 3270 คุณ สมพร ญาณวุฒิ
58 4579 คุณ สมพร สังข์ยิ้มพันธุ์
59 3703 คุณ สมยศ อักขราภรณ์
60 3916 คุณ สวง สุคนธา
61 4508 คุณ สังเวียน วงใหญ่
62 3572 คุณ สิงห์คำ กันธวงค์
63 3116 คุณ สีเทา วรรณกุล
64 3275 คุณ สุทธิพนฃร ศรกาญจน์
65 3896 คุณ สุธรรม ธรรมเชื้อ
66 3118 คุณ เสน่ห์ นิลวรรณ์
67 2630 คุณ เสนาะ ตะริโย
68 4440 คุณ เสวก เหลี่ยมคุณ
69 3927 คุณ เสาร์คำ สุวรรณ
70 2642 คุณ แสวง รุ่งเรืองวงศ์
71 4338 คุณ อนันต์ ศิลาพงศ์
72 4402 คุณ อเนก เท็งตระกูล
73 4131 คุณ อวยชัย หาญใจ
74 4504 คุณ อัน วาระกุล
75 3903 คุณ อำนวย ทะพิงแก
76 3919 คุณ อำนวย วิมานรัตน์
77 3909 คุณ อินทร์ ลังการสิทธิ์
78 3629 คุณ อินทร์ปัน อินสุวรรณ
79 2396 คุณ อินทร์สม พรหมปัญญา
80 3516 คุณ อินสอน สมพงษ์
81 2612 คุณ อิศรา เลิศพฤกษ์
82 3300 คุณ อุดม ชัยนิลพันธุ์
83 4322 คุณ อุดม พรหมขัติแก้ว
84 3902 คุณ อุดม อินทวิวัฒน์
85 3901 คุณ อุ่นเรือน บุญตันบุตร
86 3239 คุณ โอฬาร วีระสุวรรณ์
87 4833 ศ.ดร. จรวย บุญยุบล
88 0 นพ. บุญช่วย วัฒนธรรมรักษ์
89 3381 คุณ แสวง ศิริพินทุ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ