ชื่อรุ่น PRC 601803 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 116 คน
# 2501M6 ประธานรุ่น : คุณถิระ ดำรงมณี
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 4872 คุณ กรีฑา ปิยะวราภรณ์
2 5565 คุณ กวี น้อยวงศ์
3 4996 คุณ กังวาล โค้วตระกูล
4 4218 คุณ เฉลียว วรรณศรี
5 4983 คุณ โกศล หาญพนานนท์ (ฮั่นตระกูล)
6 4986 คุณ เกษม สิทธิ
7 6021 คุณ โกสินทร์ เกษทอง
8 5054 คุณ ขวัญชัย เรืองศิริ
9 4199 คุณ จงรัก พรหมปัญญา
10 5560 คุณ จงรักษ์ พรหมชนะ
11 6024 คุณ จันทร์ ชัยดา
12 3569 คุณ เจริญ ประพันธ์ศรี
13 5572 คุณ ฉลอง ทิพย์เดโช
14 4895 คุณ เฉลิมพล ครุธแก้ว
15 4988 คุณ เฉลิมพล จันทจิตร์
16 4998 คุณ ชยันต์ วรรธนะภูติ
17 5398 คุณ ชัยณรงค์ จันทราภัย
18 3662 คุณ ชุมพล มณีกาญจน์
19 5802 คุณ ชูชาติ ปิงไร่ม่วง
20 8089 คุณ ซันตาซิงห์ แก้วสุรินทร์
21 5222 คุณ ณรงค์ ไชยหล้า
22 4743 พ.ต. ณรงค์ เรี่ยมทอง
23 5194 คุณ ดวงคำ วงศ์จักร
24 6415 คุณ ดาวเรือง ปัญญาวงศ์
25 4262 คุณ ดิเรก มังคลรังษี
26 4451 คุณ เดชา เผ่าชัย
27 5785 คุณ แดง สุริยะคำ
28 6235 คุณ ทวีวัฒน ณ เชียงใหม่
29 3408 คุณ เทอดศักดิ์ ประเสริฐสาย
30 4348 คุณ ธงชัย สนธิสรรค์
31 5402 คุณ ธีระ วงษ์สิทธิ์
32 5318 คุณ บุญมี ศรีอาภรณ์
33 5554 คุณ บุญส่ง ปินตาคำ
34 4995 คุณ บุนนาค ฉัตตะวิระ
35 4750 คุณ ประกอบ พงษ์พิกุล
36 6373 คุณ ประธาน สุรัตน์
37 6234 คุณ ประพันธ์ เลาวพงศ์
38 4100 คุณ ประยูร สายตำ
39 6020 คุณ ประเวศ ทองชัย
40 5046 คุณ ประสิทธิ์ ทิพรัตน์
41 5570 คุณ ประสิทธิ์ นิ่มตระกูล
42 4745 คุณ ผจญ เรี่ยมทอง
43 4751 คุณ เผ่าไทย ปาลกะวงค์ ณ อยุธยา
44 4758 คุณ พงษ์ศักดิ์ สุประดิษฐ์
45 4771 คุณ พิชิต ชัยนิลพันธ์
46 6019 คุณ พิทักษ์ บานนิกูล
47 4198 คุณ ไพบูลย์ สุทธิศรี
48 6023 คุณ ไพโรจน์ ทุ่งสี่
49 5224 คุณ มงคล ยะอนันต์
50 6022 คุณ มานิต หน่อทราย
51 5225 คุณ ยงยุทธ ภู่สว่าง
52 5396 คุณ ยงยุทธ์ มุนีวงษ์
53 4290 คุณ ยอดณรงค์ สุวรรณโกสุม
54 4981 คุณ ยุทธ สู่พานิช
55 3982 คุณ ลาภ พันธุศิริ
56 4769 คุณ วารินทร์ ลีรพันธ์
57 5546 คุณ วสันต์ สุขสถิตย์
58 5387 คุณ วิจิตร บุญเป็ง
59 3675 คุณ วิชัย สุวิมลปรีชา
60 3553 คุณ วิทย์ เทพอำนวย
61 4982 คุณ วิทยา ประภาลักษณ์
62 5793 คุณ วินัย อุ่นใจ
63 6009 คุณ ศรีนวล พรหมวังขวา
64 6379 คุณ สมศักดิ์ แสงบุญเรือง
65 3987 คุณ สฤษดิ์ จารุจินดา
66 5798 คุณ สวัสดิ์ วงศ์สกุล
67 4827 คุณ สันต์ อารีหนู
68 3083 คุณ สุชาต ไชยลังการณ์
69 5567 คุณ สุพจน์ คุณยศยิ่ง
70 5227 คุณ เสริมศักดิ์ เอื้อศิริกูล
71 5564 คุณ เสวก ชินวัตร
72 5569 คุณ อนันต์ เศรษฐกร
73 6236 คุณ อนันต์ สุภัคกุล
74 5399 คุณ อมร สุวรรณบท
75 3974 คุณ อาคม วรชาติ
76 4753 คุณ อำนาจ ไชยทิพย์
77 5795 คุณ อินทร ธนันชะยานนท์
78 5589 คุณ อินศล สมต์นรา
79 3988 คุณ อุดม จันทเศรษฐ์
80 5480 คุณ โอภาส พรหมชัย
81 0 คุณ อมร กัณฑารัตน์
82 4766 คุณ กมล บุญพรหม
83 4765 คุณ กิตติศักดิ์ กาญจนากร
84 คุณ ณรงค์(คำฟ้า) ไชยทิพย
85 5799 คุณ ถิระ ดำรงมณี
86 6025 คุณ นิคม บูรณพันธุ์ศรี
87 4896 คุณ นิยม สิงห์ทองวรรณ
88 4718 คุณ บุญธรรม คงสวัสดิ์
89 5022 คุณ บุญฤทธิ์ วัฒนานิกร
90 3686 คุณ ประภัศร โอชเจริญ
91 5800 คุณ ประยงค์ จึงอยู่สุข
92 5796 คุณ ประเวศ โคตะวงค์
93 6018 คุณ ประสงค์ ทุ่งสี่
94 5395 คุณ ประเสริฐ ใสสว่าง
95 5944 คุณ ปราโมทย์ เวทศักดิ์
96 6529 คุณ ปราโมทย์ หลิ่วสุวรรณ
97 6371 คุณ พงษ์ ตนานนท์
98 6414 คุณ มงคล สุขวงศ์
99 คุณ มนัส กันท์ลือมรรค
100 0 คุณ มนัส ธิติบดินทร์
101 3522 คุณ ยงยุทธ กัญจน์นพ
102 0 คุณ เรืองศักดิ์ (ดาวเรือง) ปัญญาวงศ์
103 5561 คุณ สมชาย ตรงสุวรรณ
104 0 คุณ สมาน เชี่ยวศิลป์
105 5801 คุณ สุทัศน์ วัฒนพูน
106 0 คุณ อนันต์ เจริญกุศล
107 5021 คุณ อมฤตย วิบุลสันติ
108 5793 พ.ต.ท. สวัสดิ์ จันทรปรีดา
109 6195 ร.ต.ต. เพ็ชรคำ ทวีศร
110 6232 คุณ ประจวบ เดชะวรรณ์
111 6736 ฯ พณ ฯ ศ. นพ. เกษม วัฒนชัย
112 5803 ดร. โอฬาร ไชยประวัติ
113 4984 คุณ อนันต์ ลี้ตระกูล
114 6116 คุณ เกรียง ตนานนท์
115 6749 ศจ. สุทธิพร ฐิติจำเริญพร
116 6726 คุณ คำรณ ปัญญามาลัย
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ