ชื่อรุ่น COHERENCY ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 179 คน
# 2539M3 ประธานรุ่น : คุณปรมินทร์ จินณะแก้ว
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 นาย ณัฐการ แสนชัย เอิน
2 0 นาย รัมย์ชวัล อาร์ต
3 18009 นาย นันทวัฒน์ อมรศรีชัยกุล
4 18049 คุณ ณัฐพล บุญยะประภา
5 20407 คุณ วีรพล กัณทะวงศ์
6 18077 คุณ ณัฐพล ไสพุนทรัพย์
7 18072 คุณ ธงชัย ปัญญา
8 20415 คุณ อัศวิน ยศปัน
9 18612 นาย อภิชาติ พิสณฑ์ ติ๊ก
10 20022 คุณ ปาณท ทักษิณกำเนิด
11 18098 คุณ ไตรรงค์ สนองญาติ PoP
12 25120 คุณ พนธกร พานิชกุล
13 20125 คุณ ศุภวุฒิ บุญมหาธนากร
14 18082 คุณ ปวีณ เมธังกูร
15 18030 คุณ พิชญ์ ณ ถลาง (เป็นครูปรินส์ตอนนี้)
16 19929 คุณ กชกร นิยมเขต
17 19951 คุณ กมลยุทธ เม่งอำพัน
18 18045 คุณ กรกฏ บัวเรียว golf
19 19962 คุณ กรกฏ นกยุงทอง
20 18148 คุณ กริชชัย พรหมวรรณ
21 18100 คุณ กริตติศักดิ์ ขันแก้ว
22 18055 คุณ กฤต จินณะแก้ว มิค
23 19940 คุณ กฤษฏา ศิริพรรณาภิรัตน์
24 18105 คุณ กฤษฏา ซื่อสัตย์ เอ๋
25 18090 คุณ กฤษฏี ศิรช่าง
26 19982 คุณ กฤษณะ แสนวาสน์ เติ้ล
27 19981 คุณ กษิดิ์เดช แสงแก้ว
28 22133 คุณ กษิดิศ มีพรหม
29 18036 คุณ ก้องสกล อ่วมแก้ว
30 18132 คุณ กัมปนาท อุ่นใจ
31 17983 คุณ กานต์ พูนทาจักร์ กานต์
32 18103 คุณ กานต์กมล สายวงศ์อินอร์
33 20088 คุณ กำธร จีนา
34 23171 คุณ กำพล ธีระกุล
35 20151 คุณ กิตติ กันทรัตน์
36 17852 คุณ กตติ รักษ์ธรรม
37 18619 คุณ กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล
38 20112 คุณ กิตติพงค์ ทิมแป้น
39 18022 คุณ กิตติศักดิ์ วิมล
40 19583 คุณ กิติพงษ์ กุณะ
41 19995 คุณ กิติภพ ศิรินิรันดร์ TOP
42 20061 คุณ กุมรินทร์ สุรินทร์แก้ว
43 22181 คุณ กุลธนิต วนรัตน์
44 19956 คุณ เก็จกานต์ ปัญญากาบ ต่อ
45 24514 คุณ เกรียงไกร เผ่าจินดา
46 18975 คุณ เกรียงไกร ใกล้ชิด Beer
47 20245 คุณ เกรียงศักดิ์ ลครศรี
48 20404 คุณ เกษม อนุชิตานุกูล
49 18065 คุณ เกรียรติพงษ์ สืบมงคลชัย
50 20130 คุณ เกรียรติศัดิ์ ชัยชมภู
51 19935 คุณ เกรียรติศักดิ์ ตรีวัฌนกูล
52 20052 คุณ โกสินทร์ จิตตนาม
53 19936 คุณ โกสินทร์ บูรณะกร
54 19916 คุณ โกสินทร์ แสงสอาด
55 18013 คุณ โกสิทร์ สัจจวิโส
56 20107 คุณ ขจรยศ กันทา
57 20036 คุณ ขจรศักดิ์ ฉัตตะวานิช
58 20264 คุณ ขรรค์ชัย จึงสมบูรณานนท์
59 18610 คุณ เขมรัตน์ คูหากาญจน์
60 19952 คุณ คงเดช คำวงค์สาย
61 20070 คุณ คณาภรณื ธนธรรมเจริญ
62 19255 คุณ ธวัชชัย ศรีสว่างวงศ์
63 19918 คุณ คมกริบ ประกอบกิจ
64 20437 คุณ วศิน วงศ์โสภา
65 19991 คุณ จตุรงค์ จอมคำ
66 20011 คุณ จตุรภัทร สัญญารักษณ์
67 2119 คุณ จตุวิทย์ มณีวงศ์
68 21191 คุณ จรูญศักดิ์ ญาติฝูง
69 20271 คุณ จักกฤษณ์ ธรรมชาติ
70 19959 คุณ จักรพงศ์ เดชชัยกุล
71 20078 คุณ จักรพงษ์ เที่ยงธรรม
72 20275 คุณ จักรพงษ์ ไมอ่อน
73 21239 คุณ จักรพงษ์ สุวรรณธรรมา
74 18023 คุณ จักรพล อินทานุวัฒน์
75 20276 คุณ จักรพันธ์ ธนธีรธรรม
76 18084 คุณ จักรพันธ์ จิกยอง
77 20091 คุณ จาตุรงค์ จัทร์เยี่ยม
78 20000 คุณ จตุรงค์ สุธรรมชาว
79 18980 คุณ จิตกานต์ สุวรรณนาคร
80 18006 คุณ จิตติ วรวุฒิวิทยา
81 19475 นาย จิรายุ ประดับแก้ว
82 18971 คุณ จีรศักดิ์ ดุมลาย
83 19945 คุณ จีระศักดิ์ ขอดศิริ
84 23150 คุณ จุฑาเมธ ปอคำ
85 22270 คุณ เจตน์คดา ควงจิตร์
86 18097 คุณ เจตนา อิ่นคำ
87 20047 คุณ เจษฎา ชวพันธ์
88 18019 คุณ เจษฎา เจริญสุข
89 20397 คุณ เจษณรงค จันทร์สว่าง
90 20085 คุณ เจิดหล้า เลิศศรีวสุ
91 18627 คุณ ฉลองรัตน์ บุญวงค์
92 20144 คุณ ฉัตรพงษ์ เลิศพฤกษ์
93 25846 คุณ ฉัตรพันธ์ ภัทรกมล
94 20134 คุณ เฉลิมรัฐ เจตปิยะวัฒน์
95 20110 คุณ ชนะพัน พันชนะ
96 19942 คุณ ชนัฐพงศ์ ไชยเทศ
97 20257 คุณ ชลัธ จิวหานัง
98 19541 คุณ ชวดล ศรีเพ็ญ
99 21184 ร.ต.อ ชวนิตย์ ชนินทร์อารักษณ์
100 24531 คุณ ชัชชัย รตินวกุ
101 25229 คุณ ชัชวาล ฐิติพจน์
102 19478 คุณ ชัชวาลย์ เสงี่ยมจุล
103 18140 นาย ไชยเฉลิมพล ไชยสิทธิ์(มงคลชัย) เข่ง
104 18986 คุณ วีรยุทธ เผ่าเหลืองทอง
105 0 คุณ อดิเรก ใบสุขันธ์
106 20057 นาย อิทธิพล ชัยชมภู(บัวเขียว) โก๋(บัว)
107 20102 คุณ ณัฐวุฒิ สิงห์สา (วิศรุต)
108 20148 คุณ ธนาวิชญ์ ประทุมมินทร์
109 20250 คุณ ปรัชญา ศิรินภาพันธ์
110 22051 คุณ ชาคริต พิณสุวรรณ เก่ง
111 0 คุณ กฤษฎา พงษ์ประพนธ์
112 0 คุณ กาญจน์ โรจนานุกูลพงศ์
113 0 คุณ กานต์ ชัยพฤกษ์
114 0 คุณ ฉลองรัตน์ โนรี
115 0 คุณ ชยุตม์ อนุจะนำ
116 0 คุณ ไตรภพ แก้วมอญ
117 0 คุณ นาที กิตติวรเชษฐ์
118 0 คุณ บัณฑิต ตั้งโรคานนท์
119 0 คุณ พฤทธิ์ จามะริก
120 0 คุณ พิกูล พวงวรินทร์
121 18067 คุณ พีรชัย ดวงสอาด
122 0 คุณ ภัทรพงษ์ พวงประทุม
123 0 คุณ มณเฑียร บุญมีมาก
124 18068 คุณ มติ เชื้อมโนชาญ
125 0 คุณ มนู อ้อแสงชัย
126 0 คุณ วรวุฒิ เอี่ยมละออ
127 0 คุณ วรุต ในคำ
128 0 คุณ วัชรพงษ์ สัจจาลักษณ์
129 0 คุณ วัลลภพงษ์ ริ้วทองทวี Por
130 19474 คุณ วาฑิต สุวรรณผ่อง นัท
131 0 คุณ วิชญตร์ วิชัยรัตน์
132 0 คุณ สามารถ สุวรรณรัตน์
133 0 คุณ อติกานต์ ละลิบบัณฑิตสกุล
134 25980 คุณ อนณ เมืองสุวรรณ สิงห์
135 0 คุณ อิทธิพันธ์ ทิสชู
136 0 คุณ เอกพันธ์ แย้มศิริ
137 20050 คุณ ตุลาการณ์ แก้วกำเลิศ
138 20104 คุณ เทวาวุธ โลจนะภาพย์
139 20150 คุณ ในภพ สุกัณศีล
140 18983 คุณ พงศธร กีไสย
141 19954 คุณ ภาณุทัศน์ อินใจมา เป้
142 20152 นาย สุทธิศักดิ์ นามแสน เอ็กซ์
143 18044 คุณ เอกลักษณ์ หรูมิ่งมงคล
144 20259 คุณ วัชรพงษ์ ชาติ
145 20095 นาย สรายุทธ์ ศรีเพ็ชร์ 0850311286
146 19535 นาย ศุภฤกษ์ อารีวงษ์ ช้าง
147 18075 นาย รัชเดช วราภรณ์ มิ้น
148 20018 นาย พจน์ชีวิน ยาประเสริฐ เบสท์
149 19977 คุณ ธนานันทน์ ขันจันทร์ แบงก์
150 18151 คุณ รัฐเขต ไชยจินดา
151 18058 คุณ ปิยะพันธ์ วรรณกูล ยุ้ย
152 25135 นาย สุพล มนะเกษตรธาร ลองตอง
153 19957 นาย นฤดม เจิดจำรัส
154 17974 คุณ เลอศักดิ์ ทองลมัย โต้
155 20063 คุณ บัญชา ประพฤติ เต้
156 18129 คุณ จีราวุฒิ ประดิษฐ์ เค
157 20126 คุณ สุรเชษฐ์ ตั้งจิตต์ โย
158 20108 นาย รชฎ ตันวิระ
159 20024 นาย ฌานันท์ สุทธาชีวะ เพชร
160 20153 คุณ ภูวดล อัคนิถิน game
161 19555 คุณ วิญโย ยุวศิลป์ yoyo
162 20143 คุณ พงศ์ปณต ตันติเสนีย์พงศ์ กานต์
163 19917 คุณ เสกสรร วิเศษพานิชย์
164 20058 คุณ ธรรมนูญ แดงวิจิตร
165 20262 นาย พรเทพ สุนทโรสถ์ โอ๋ อ๋อย
166 18124 นาย สุริยา อุ่นจิตติ ต๊ะ
167 18102 คุณ พงศธร พิจิตรธรรม อั๋น
168 20270 คุณ วุฒิชัย คุณยศยิ่ง วุ่นวาย
169 0 นาย ศุภโชค ปริญญาขจร หนู
170 20272 นาย ณัฐวุฒิ พิศดาร โอห์ม
171 20147 คุณ วีรวัฒน์ สุริยะ วี
172 17982 คุณ อาวุธ ศิริรัตน์ ทิ้ว
173 20023 คุณ ถาวร แก้วไพฑูรย์
174 18062 คุณ สุวิชา จำปาทอง jane
175 19924 คุณ สทาวีร์ เสมอใจ
176 18042 นาย วุธิพันธ์ หิมารัตน์ (แป๊บ,ไอ่ม้า) แป๊บ,ไอ่ม้า
177 20025 นาย เอกราช คำอ้าย แฮ็คส์
178 0 นาย ณัฐพงษ์ ขะแส แบงค์
179 20263 นาย พิสูจน์ คุณยศยิ่ง หนุ่ม
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ