ชื่อรุ่น COHERENCY ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 178 คน
# 2539M3 ประธานรุ่น : คุณปรมินทร์ จินณะแก้ว
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 คุณ กฤษฎา พงษ์ประพนธ์
2 0 คุณ กาญจน์ โรจนานุกูลพงศ์
3 0 คุณ กานต์ ชัยพฤกษ์
4 0 คุณ ฉลองรัตน์ โนรี
5 0 คุณ ชยุตม์ อนุจะนำ
6 0 คุณ ไตรภพ แก้วมอญ
7 0 คุณ นาที กิตติวรเชษฐ์
8 0 คุณ บัณฑิต ตั้งโรคานนท์
9 0 คุณ พฤทธิ์ จามะริก
10 0 คุณ พิกูล พวงวรินทร์
11 18067 คุณ พีรชัย ดวงสอาด
12 0 คุณ ภัทรพงษ์ พวงประทุม
13 0 คุณ มณเฑียร บุญมีมาก
14 18068 คุณ มติ เชื้อมโนชาญ
15 0 คุณ มนู อ้อแสงชัย
16 0 คุณ วรวุฒิ เอี่ยมละออ
17 0 คุณ วรุต ในคำ
18 0 คุณ วัชรพงษ์ สัจจาลักษณ์
19 0 คุณ วัลลภพงษ์ ริ้วทองทวี Por
20 19474 คุณ วาฑิต สุวรรณผ่อง นัท
21 0 คุณ วิชญตร์ วิชัยรัตน์
22 0 คุณ สามารถ สุวรรณรัตน์
23 0 คุณ อติกานต์ ละลิบบัณฑิตสกุล
24 25980 คุณ อนณ เมืองสุวรรณ สิงห์
25 0 คุณ อิทธิพันธ์ ทิสชู
26 0 คุณ เอกพันธ์ แย้มศิริ
27 20050 คุณ ตุลาการณ์ แก้วกำเลิศ
28 20104 คุณ เทวาวุธ โลจนะภาพย์
29 20150 คุณ ในภพ สุกัณศีล
30 18983 คุณ พงศธร กีไสย
31 19954 คุณ ภาณุทัศน์ อินใจมา เป้
32 20152 นาย สุทธิศักดิ์ นามแสน เอ็กซ์
33 18044 คุณ เอกลักษณ์ หรูมิ่งมงคล
34 18030 คุณ พิชญ์ ณ ถลาง (เป็นครูปรินส์ตอนนี้)
35 20148 คุณ ธนาวิชญ์ ประทุมมินทร์
36 19929 คุณ กชกร นิยมเขต
37 19951 คุณ กมลยุทธ เม่งอำพัน
38 18045 คุณ กรกฏ บัวเรียว golf
39 19962 คุณ กรกฏ นกยุงทอง
40 18148 คุณ กริชชัย พรหมวรรณ
41 18100 คุณ กริตติศักดิ์ ขันแก้ว
42 18055 คุณ กฤต จินณะแก้ว
43 19940 คุณ กฤษฏา ศิริพรรณาภิรัตน์
44 18105 คุณ กฤษฏา ซื่อสัตย์ เอ๋
45 18090 คุณ กฤษฏี ศิรช่าง
46 19982 คุณ กฤษณะ แสนวาสน์ เติ้ล
47 19981 คุณ กษิดิ์เดช แสงแก้ว
48 22133 คุณ กษิดิศ มีพรหม
49 18036 คุณ ก้องสกล อ่วมแก้ว
50 18132 คุณ กัมปนาท อุ่นใจ
51 17983 คุณ กานต์ พูนทาจักร์ กานต์
52 18103 คุณ กานต์กมล สายวงศ์อินอร์
53 20088 คุณ กำธร จีนา
54 23171 คุณ กำพล ธีระกุล
55 20151 คุณ กิตติ กันทรัตน์
56 17852 คุณ กตติ รักษ์ธรรม
57 18619 คุณ กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล
58 20112 คุณ กิตติพงค์ ทิมแป้น
59 18022 คุณ กิตติศักดิ์ วิมล
60 19583 คุณ กิติพงษ์ กุณะ
61 19995 คุณ กิติภพ ศิรินิรันดร์ TOP
62 0
63 20061 คุณ กุมรินทร์ สุรินทร์แก้ว
64 22181 คุณ กุลธนิต วนรัตน์
65 19956 คุณ เก็จกานต์ ปัญญากาบ ต่อ
66 24514 คุณ เกรียงไกร เผ่าจินดา
67 18975 คุณ เกรียงไกร ใกล้ชิด Beer
68 20245 คุณ เกรียงศักดิ์ ลครศรี
69 20404 คุณ เกษม อนุชิตานุกูล
70 18065 คุณ เกรียรติพงษ์ สืบมงคลชัย
71 20130 คุณ เกรียรติศัดิ์ ชัยชมภู
72 19935 คุณ เกรียรติศักดิ์ ตรีวัฌนกูล
73 20052 คุณ โกสินทร์ จิตตนาม
74 19936 คุณ โกสินทร์ บูรณะกร
75 19916 คุณ โกสินทร์ แสงสอาด
76 18013 คุณ โกสิทร์ สัจจวิโส
77 20107 คุณ ขจรยศ กันทา
78 20036 คุณ ขจรศักดิ์ ฉัตตะวานิช
79 20264 คุณ ขรรค์ชัย จึงสมบูรณานนท์
80 18610 คุณ เขมรัตน์ คูหากาญจน์
81 19952 คุณ คงเดช คำวงค์สาย
82 20070 คุณ คณาภรณื ธนธรรมเจริญ
83 19255 คุณ ธวัชชัย ศรีสว่างวงศ์
84 19918 คมกริบ ประกอบกิจ
85 20437 คุณ วศิน วงศ์โสภา
86 19991 จตุรงค์ จอมคำ
87 20011 จตุรภัทร สัญญารักษณ์
88 2119 จตุวิทย์ มณีวงศ์
89 21191 จรูญศักดิ์ ญาติฝูง
90 20271 จักกฤษณ์ ธรรมชาติ
91 19959 จักรพงศ์ เดชชัยกุล
92 20078 จักรพงษ์ เที่ยงธรรม
93 20275 จักรพงษ์ ไมอ่อน
94 21239 จักรพงษ์ สุวรรณธรรมา
95 18023 จักรพล อินทานุวัฒน์
96 20276 จักรพันธ์ ธนธีรธรรม
97 18084 จักรพันธ์ จิกยอง
98 20091 จาตุรงค์ จัทร์เยี่ยม
99 20000 จตุรงค์ สุธรรมชาว
100 18980 จิตกานต์ สุวรรณนาคร
101 18006 จิตติ วรวุฒิวิทยา
102 19475 นาย จิรายุ ประดับแก้ว
103 18971 จีรศักดิ์ ดุมลาย
104 19945 จีระศักดิ์ ขอดศิริ
105 23150 จุฑาเมธ ปอคำ
106 22270 เจตน์คดา ควงจิตร์
107 18097 เจตนา อิ่นคำ
108 20047 เจษฎา ชวพันธ์
109 18019 เจษฎา เจริญสุข
110 20397 เจษณรงค จันทร์สว่าง
111 20085 เจิดหล้า เลิศศรีวสุ
112 18627 ฉลองรัตน์ บุญวงค์
113 20144 ฉัตรพงษ์ เลิศพฤกษ์
114 25846 ฉัตรพันธ์ ภัทรกมล
115 20134 เฉลิมรัฐ เจตปิยะวัฒน์
116 20110 ชนะพัน พันชนะ
117 19942 ชนัฐพงศ์ ไชยเทศ
118 20257 ชลัธ จิวหานัง
119 19541 ชวดล ศรีเพ็ญ
120 21184 ร.ต.อ ชวนิตย์ ชนินทร์อารักษณ์
121 24531 ชัชชัย รตินวกุ
122 25229 ชัชวาล ฐิติพจน์
123 19478 ชัชวาลย์ เสงี่ยมจุล
124 20250 ปรัชญา ศิรินภาพันธ์
125 22051 คุณ ชาคริต พิณสุวรรณ เก่ง
126 20022 ปาณท ทักษิณกำเนิด
127 18098 คุณ ไตรรงค์ สนองญาติ PoP
128 25120 คุณ พนธกร พานิชกุล
129 20125 คุณ ศุภวุฒิ บุญมหาธนากร
130 18082 คุณ ปวีณ เมธังกูร
131 19957 นาย นฤดม เจิดจำรัส
132 17974 คุณ เลอศักดิ์ ทองลมัย โต้
133 20063 คุณ บัญชา ประพฤติ เต้
134 18129 จี จีราวุฒิ ประดิษฐ์ เค
135 20126 คุณ สุรเชษฐ์ ตั้งจิตต์ โย
136 20108 นาย รชฎ ตันวิระ
137 20024 นาย ฌานันท์ สุทธาชีวะ เพชร
138 20153 คุณ ภูวดล อัคนิถิน game
139 19555 คุณ วิญโย ยุวศิลป์ yoyo
140 20143 คุณ พงศ์ปณต ตันติเสนีย์พงศ์ กานต์
141 19917 เสกสรร วิเศษพานิชย์
142 20058 ธรรมนูญ แดงวิจิตร
143 20262 นาย พรเทพ สุนทโรสถ์ โอ๋ อ๋อย
144 18124 นาย สุริยา อุ่นจิตติ ต๊ะ
145 18102 คุณ พงศธร พิจิตรธรรม อั๋น
146 20270 คุณ วุฒิชัย คุณยศยิ่ง วุ่นวาย
147 0 นาย ศุภโชค ปริญญาขจร หนู
148 20272 นาย ณัฐวุฒิ พิศดาร โอห์ม
149 20147 คุณ วีรวัฒน์ สุริยะ วี
150 17982 คุณ อาวุธ ศิริรัตน์ ทิ้ว
151 20023 ถาวร แก้วไพฑูรย์
152 18062 สุวิชา จำปาทอง jane
153 19924 คุณ สทาวีร์ เสมอใจ
154 18042 นาย วุธิพันธ์ หิมารัตน์ (แป๊บ,ไอ่ม้า) แป๊บ,ไอ่ม้า
155 20025 นาย เอกราช คำอ้าย แฮ็คส์
156 18140 นาย ไชยเฉลิมพล ไชยสิทธิ์(มงคลชัย) เข่ง
157 18986 คุณ วีรยุทธ เผ่าเหลืองทอง
158 0 อดิเรก ใบสุขันธ์
159 20057 นาย อิทธิพล ชัยชมภู(บัวเขียว) โก๋(บัว)
160 20102 คุณ ณัฐวุฒิ สิงห์สา (วิศรุต)
161 20259 วัชรพงษ์ ชาติ
162 20095 นาย สรายุทธ์ ศรีเพ็ชร์ 0850311286
163 19535 นาย ศุภฤกษ์ อารีวงษ์ ช้าง
164 18075 นาย รัชเดช วราภรณ์ มิ้น
165 20018 นาย พจน์ชีวิน ยาประเสริฐ เบสท์
166 19977 คุณ ธนานันทน์ ขันจันทร์ แบงก์
167 18151 รัฐเขต ไชยจินดา
168 18058 คุณ ปิยะพันธ์ วรรณกูล ยุ้ย
169 25135 นาย สุพล มนะเกษตรธาร ลองตอง
170 0 นาย ณัฐการ แสนชัย เอิน
171 0 นาย รัมย์ชวัล อาร์ต
172 18009 นาย นันทวัฒน์ อมรศรีชัยกุล
173 18049 คุณ ณัฐพล บุญยะประภา
174 20407 คุณ วีรพล กัณทะวงศ์
175 18077 คุณ ณัฐพล ไสพุนทรัพย์
176 18072 คุณ ธงชัย ปัญญา
177 20415 คุณ อัศวิน ยศปัน
178 18612 นาย อภิชาติ พิสณฑ์ ติ๊ก
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ