ชื่อรุ่น COHERENCY ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 179 คน
# 2539M3 ประธานรุ่น : คุณปรมินทร์ จินณะแก้ว
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 นาย ณัฐการ แสนชัย เอิน
2 0 นาย รัมย์ชวัล อาร์ต
3 18009 นาย นันทวัฒน์ อมรศรีชัยกุล
4 18049 คุณ ณัฐพล บุญยะประภา
5 20407 คุณ วีรพล กัณทะวงศ์
6 18077 คุณ ณัฐพล ไสพุนทรัพย์
7 18072 คุณ ธงชัย ปัญญา
8 20415 คุณ อัศวิน ยศปัน
9 18612 นาย อภิชาติ พิสณฑ์ ติ๊ก
10 20022 ปาณท ทักษิณกำเนิด
11 18098 คุณ ไตรรงค์ สนองญาติ PoP
12 25120 คุณ พนธกร พานิชกุล
13 20125 คุณ ศุภวุฒิ บุญมหาธนากร
14 18082 คุณ ปวีณ เมธังกูร
15 18030 คุณ พิชญ์ ณ ถลาง (เป็นครูปรินส์ตอนนี้)
16 19929 คุณ กชกร นิยมเขต
17 19951 คุณ กมลยุทธ เม่งอำพัน
18 18045 คุณ กรกฏ บัวเรียว golf
19 19962 คุณ กรกฏ นกยุงทอง
20 18148 คุณ กริชชัย พรหมวรรณ
21 18100 คุณ กริตติศักดิ์ ขันแก้ว
22 18055 คุณ กฤต จินณะแก้ว มิค
23 19940 คุณ กฤษฏา ศิริพรรณาภิรัตน์
24 18105 คุณ กฤษฏา ซื่อสัตย์ เอ๋
25 18090 คุณ กฤษฏี ศิรช่าง
26 19982 คุณ กฤษณะ แสนวาสน์ เติ้ล
27 19981 คุณ กษิดิ์เดช แสงแก้ว
28 22133 คุณ กษิดิศ มีพรหม
29 18036 คุณ ก้องสกล อ่วมแก้ว
30 18132 คุณ กัมปนาท อุ่นใจ
31 17983 คุณ กานต์ พูนทาจักร์ กานต์
32 18103 คุณ กานต์กมล สายวงศ์อินอร์
33 20088 คุณ กำธร จีนา
34 23171 คุณ กำพล ธีระกุล
35 20151 คุณ กิตติ กันทรัตน์
36 17852 คุณ กตติ รักษ์ธรรม
37 18619 คุณ กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล
38 20112 คุณ กิตติพงค์ ทิมแป้น
39 18022 คุณ กิตติศักดิ์ วิมล
40 19583 คุณ กิติพงษ์ กุณะ
41 19995 คุณ กิติภพ ศิรินิรันดร์ TOP
42 0
43 20061 คุณ กุมรินทร์ สุรินทร์แก้ว
44 22181 คุณ กุลธนิต วนรัตน์
45 19956 คุณ เก็จกานต์ ปัญญากาบ ต่อ
46 24514 คุณ เกรียงไกร เผ่าจินดา
47 18975 คุณ เกรียงไกร ใกล้ชิด Beer
48 20245 คุณ เกรียงศักดิ์ ลครศรี
49 20404 คุณ เกษม อนุชิตานุกูล
50 18065 คุณ เกรียรติพงษ์ สืบมงคลชัย
51 20130 คุณ เกรียรติศัดิ์ ชัยชมภู
52 19935 คุณ เกรียรติศักดิ์ ตรีวัฌนกูล
53 20052 คุณ โกสินทร์ จิตตนาม
54 19936 คุณ โกสินทร์ บูรณะกร
55 19916 คุณ โกสินทร์ แสงสอาด
56 18013 คุณ โกสิทร์ สัจจวิโส
57 20107 คุณ ขจรยศ กันทา
58 20036 คุณ ขจรศักดิ์ ฉัตตะวานิช
59 20264 คุณ ขรรค์ชัย จึงสมบูรณานนท์
60 18610 คุณ เขมรัตน์ คูหากาญจน์
61 19952 คุณ คงเดช คำวงค์สาย
62 20070 คุณ คณาภรณื ธนธรรมเจริญ
63 19255 คุณ ธวัชชัย ศรีสว่างวงศ์
64 19918 คมกริบ ประกอบกิจ
65 20437 คุณ วศิน วงศ์โสภา
66 19991 จตุรงค์ จอมคำ
67 20011 จตุรภัทร สัญญารักษณ์
68 2119 จตุวิทย์ มณีวงศ์
69 21191 จรูญศักดิ์ ญาติฝูง
70 20271 จักกฤษณ์ ธรรมชาติ
71 19959 จักรพงศ์ เดชชัยกุล
72 20078 จักรพงษ์ เที่ยงธรรม
73 20275 จักรพงษ์ ไมอ่อน
74 21239 จักรพงษ์ สุวรรณธรรมา
75 18023 จักรพล อินทานุวัฒน์
76 20276 จักรพันธ์ ธนธีรธรรม
77 18084 จักรพันธ์ จิกยอง
78 20091 จาตุรงค์ จัทร์เยี่ยม
79 20000 จตุรงค์ สุธรรมชาว
80 18980 จิตกานต์ สุวรรณนาคร
81 18006 จิตติ วรวุฒิวิทยา
82 19475 นาย จิรายุ ประดับแก้ว
83 18971 จีรศักดิ์ ดุมลาย
84 19945 จีระศักดิ์ ขอดศิริ
85 23150 จุฑาเมธ ปอคำ
86 22270 เจตน์คดา ควงจิตร์
87 18097 เจตนา อิ่นคำ
88 20047 เจษฎา ชวพันธ์
89 18019 เจษฎา เจริญสุข
90 20397 เจษณรงค จันทร์สว่าง
91 20085 เจิดหล้า เลิศศรีวสุ
92 18627 ฉลองรัตน์ บุญวงค์
93 20144 ฉัตรพงษ์ เลิศพฤกษ์
94 25846 ฉัตรพันธ์ ภัทรกมล
95 20134 เฉลิมรัฐ เจตปิยะวัฒน์
96 20110 ชนะพัน พันชนะ
97 19942 ชนัฐพงศ์ ไชยเทศ
98 20257 ชลัธ จิวหานัง
99 19541 ชวดล ศรีเพ็ญ
100 21184 ร.ต.อ ชวนิตย์ ชนินทร์อารักษณ์
101 24531 ชัชชัย รตินวกุ
102 25229 ชัชวาล ฐิติพจน์
103 19478 ชัชวาลย์ เสงี่ยมจุล
104 18140 นาย ไชยเฉลิมพล ไชยสิทธิ์(มงคลชัย) เข่ง
105 18986 คุณ วีรยุทธ เผ่าเหลืองทอง
106 0 อดิเรก ใบสุขันธ์
107 20057 นาย อิทธิพล ชัยชมภู(บัวเขียว) โก๋(บัว)
108 20102 คุณ ณัฐวุฒิ สิงห์สา (วิศรุต)
109 20148 คุณ ธนาวิชญ์ ประทุมมินทร์
110 20250 ปรัชญา ศิรินภาพันธ์
111 22051 คุณ ชาคริต พิณสุวรรณ เก่ง
112 0 คุณ กฤษฎา พงษ์ประพนธ์
113 0 คุณ กาญจน์ โรจนานุกูลพงศ์
114 0 คุณ กานต์ ชัยพฤกษ์
115 0 คุณ ฉลองรัตน์ โนรี
116 0 คุณ ชยุตม์ อนุจะนำ
117 0 คุณ ไตรภพ แก้วมอญ
118 0 คุณ นาที กิตติวรเชษฐ์
119 0 คุณ บัณฑิต ตั้งโรคานนท์
120 0 คุณ พฤทธิ์ จามะริก
121 0 คุณ พิกูล พวงวรินทร์
122 18067 คุณ พีรชัย ดวงสอาด
123 0 คุณ ภัทรพงษ์ พวงประทุม
124 0 คุณ มณเฑียร บุญมีมาก
125 18068 คุณ มติ เชื้อมโนชาญ
126 0 คุณ มนู อ้อแสงชัย
127 0 คุณ วรวุฒิ เอี่ยมละออ
128 0 คุณ วรุต ในคำ
129 0 คุณ วัชรพงษ์ สัจจาลักษณ์
130 0 คุณ วัลลภพงษ์ ริ้วทองทวี Por
131 19474 คุณ วาฑิต สุวรรณผ่อง นัท
132 0 คุณ วิชญตร์ วิชัยรัตน์
133 0 คุณ สามารถ สุวรรณรัตน์
134 0 คุณ อติกานต์ ละลิบบัณฑิตสกุล
135 25980 คุณ อนณ เมืองสุวรรณ สิงห์
136 0 คุณ อิทธิพันธ์ ทิสชู
137 0 คุณ เอกพันธ์ แย้มศิริ
138 20050 คุณ ตุลาการณ์ แก้วกำเลิศ
139 20104 คุณ เทวาวุธ โลจนะภาพย์
140 20150 คุณ ในภพ สุกัณศีล
141 18983 คุณ พงศธร กีไสย
142 19954 คุณ ภาณุทัศน์ อินใจมา เป้
143 20152 นาย สุทธิศักดิ์ นามแสน เอ็กซ์
144 18044 คุณ เอกลักษณ์ หรูมิ่งมงคล
145 20259 วัชรพงษ์ ชาติ
146 20095 นาย สรายุทธ์ ศรีเพ็ชร์ 0850311286
147 19535 นาย ศุภฤกษ์ อารีวงษ์ ช้าง
148 18075 นาย รัชเดช วราภรณ์ มิ้น
149 20018 นาย พจน์ชีวิน ยาประเสริฐ เบสท์
150 19977 คุณ ธนานันทน์ ขันจันทร์ แบงก์
151 18151 รัฐเขต ไชยจินดา
152 18058 คุณ ปิยะพันธ์ วรรณกูล ยุ้ย
153 25135 นาย สุพล มนะเกษตรธาร ลองตอง
154 19957 นาย นฤดม เจิดจำรัส
155 17974 คุณ เลอศักดิ์ ทองลมัย โต้
156 20063 คุณ บัญชา ประพฤติ เต้
157 18129 จี จีราวุฒิ ประดิษฐ์ เค
158 20126 คุณ สุรเชษฐ์ ตั้งจิตต์ โย
159 20108 นาย รชฎ ตันวิระ
160 20024 นาย ฌานันท์ สุทธาชีวะ เพชร
161 20153 คุณ ภูวดล อัคนิถิน game
162 19555 คุณ วิญโย ยุวศิลป์ yoyo
163 20143 คุณ พงศ์ปณต ตันติเสนีย์พงศ์ กานต์
164 19917 เสกสรร วิเศษพานิชย์
165 20058 ธรรมนูญ แดงวิจิตร
166 20262 นาย พรเทพ สุนทโรสถ์ โอ๋ อ๋อย
167 18124 นาย สุริยา อุ่นจิตติ ต๊ะ
168 18102 คุณ พงศธร พิจิตรธรรม อั๋น
169 20270 คุณ วุฒิชัย คุณยศยิ่ง วุ่นวาย
170 0 นาย ศุภโชค ปริญญาขจร หนู
171 20272 นาย ณัฐวุฒิ พิศดาร โอห์ม
172 20147 คุณ วีรวัฒน์ สุริยะ วี
173 17982 คุณ อาวุธ ศิริรัตน์ ทิ้ว
174 20023 ถาวร แก้วไพฑูรย์
175 18062 สุวิชา จำปาทอง jane
176 19924 คุณ สทาวีร์ เสมอใจ
177 18042 นาย วุธิพันธ์ หิมารัตน์ (แป๊บ,ไอ่ม้า) แป๊บ,ไอ่ม้า
178 20025 นาย เอกราช คำอ้าย แฮ็คส์
179 0 นาย ณัฐพงษ์ ขะแส แบงค์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ