ชื่อรุ่น Xavier'53 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 565 คน
# 2553M3 ประธานรุ่น : คุณวีรภัทร สง่าจิตร
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 30738 คุณ แพรวนภา สิทธิมูล นุ่น
2 30739 คุณ ชนนิกานต์ สินธุวาทิน thank
3 30740 คุณ กมลรัช ผดุงกิจ ปอนด์
4 30742 คุณ ศุภมงคล ชมชื่น Champ (แชมป์)
5 30744 คุณ พิพัฒน์ ชวนประเสริฐ โจ้
6 30745 คุณ ชวัลลักษณ์ กันทะจันทร์ ก๊อต
7 30746 คุณ ขวัญภิรมณ์ สุวรรณชีวะศิริ น้องขวัญ
8 30747 คุณ ภัทรพล พิมลทิพย์ เต้ย
9 30748 คุณ ศศิวิมล ระวรรณา FANG
10 30749 คุณ ศุภศิลป์ เลื่อมใสธรรม โอม
11 30750 คุณ พงษ์ศิริ วิโรจน์ศศิธร บอส
12 30751 คุณ วชิรวิทย์ นพขำ เควิน
13 30752 คุณ สุทธิเกียรติ ดีแก้ว แฟร์
14 30754 คุณ ศักดิ์อนันต์ หลวงโปธา ใหม่
15 30771 คุณ กมลวรรณ สมบูรณ์ ดรีม
16 30776 คุณ ภีมพล มั่นสาธิต ภีม
17 30785 คุณ ณัฐ คุณานุวัฒน์ชัยเดช หมู
18 30790 คุณ วรธรรม ฆังตระกูล Aum
19 30795 คุณ พศิน ภู่วิจิตร tak
20 30805 คุณ วิภู อ่ำเทศ ong
21 30809 คุณ ณัชพงศ์ ชมภูมิ่ง coco
22 30816 คุณ โรจนวัชร์ พิละกันทา chok
23 30819 คุณ ศกลวรรณ ชนะไพริน tangmo
24 30820 คุณ สุพศิน จันทร์ทอง กาย
25 30824 คุณ ธเนษฐ คำธิตา เข้ม
26 30827 คุณ ณัฐพล รัตนอุดมวรรณา pang
27 30828 คุณ ธนดล สังข์คำ ice
28 30846 คุณ ทัตพงศ์ สงเคราะห์พันธุ์ ดอย
29 30849 คุณ วัชริศ วรสิริปรีชา วิน
30 30856 คุณ พรพิพัฒน์ คูหะสุวรรณ namton
31 30857 คุณ ปยุดา เสนาสุทธิพร
32 30858 คุณ ศุภวิชญ์ ชิตปรีชา ball
33 30859 คุณ ธราวิทย์ จงศุภวิศาลกิจ อัฐ
34 30860 คุณ วีรพงศ์ สุทธินวพันธุ์ เเชมป์
35 30863 คุณ จุฬารัตน์ พรหมประกาย ป๊อปปี้
36 30868 คุณ อภินันท์ นิมมานเหมินท์ bom
37 30872 คุณ เกริกเกียรติ จันทะวงค์ ball
38 30873 คุณ นันทิวัฒน์ ขาวเหลือง โชติ
39 30874 คุณ วิษณุ ฟูเต็มวงค์ pes(เพชร)
40 30878 คุณ ตวิษา ตุ่นแก้ว ย้ง
41 30880 คุณ พัชรพล ชัยบุรี เน
42 31595 คุณ ณัฐนรี เลิศพฤกษ์ หวาย
43 31600 คุณ สิริอร ภาคพิชเจริญ พลอย
44 31602 คุณ ศุภณัฐ แก้วกำเนิด ต่อ
45 31604 คุณ รชตะ แสงมณีวรรณ fluk
46 31607 คุณ จามรี สุจริตกุล ป๊อป
47 31618 คุณ พิชชากร กู้เมือง jab
48 31620 คุณ จิรเศรษฐ์ อุ่นบุญธรรม เเทน
49 31632 คุณ กันตภณ วันวา ก้าน
50 31636 คุณ ธนากร สายทอง นํ้า
51 31637 คุณ สยุมพร ตาวินโน JA-A
52 31642 คุณ สาคเรศ ไชยสุ ดิว
53 31675 คุณ ณัฐชนน แก้วกาศ เลนส์
54 31676 คุณ ธนพล ธรรมจริยาวัฒน์ พล
55 31681 คุณ จักรกฤตย์ ตรีเพ็ชร กอล์ฟ
56 31685 คุณ กษิดิศ จักรอิศราพงศ์ น็อคแน็ค
57 31686 คุณ ฉายวสันต์ เจริญวัย ฟ้า
58 31704 คุณ ธนพร เชียงแรง kwan
59 31706 คุณ จักรกฤษณ์ ไชยยา แตม
60 31710 คุณ วัชรวีร์ ล้อเลิศสกุล ปรินช์
61 31711 คุณ ธนนันท์ ธนไมตรีจิตต์ แสตมป์
62 31835 คุณ สาธิตา เจริญกุล ออม
63 32317 คุณ เปรมกมล ขันทจักร พีร์
64 32327 คุณ ชนนิกานต์ แซ่ลี้ เคลียร์
65 32372 คุณ กฤตานน กันตีวงศ์ เฟริ์น
66 32374 คุณ ณัฐิดา คงศรีเจริญ แพลน
67 32396 คุณ โฌคินทร์ อัศวเศรษฐาภร ปกป้อง
68 32474 คุณ สิริวัฒน์ ฤาชัย กล้า
69 33026 คุณ เจนจิรา สุนันทะ chichi ชิชิ
70 33033 คุณ กฤตลักษณ์ ศักดิ์อุดม Pieak
71 33054 คุณ อุกฤษฏ์ วิยาโรเอล โทนี่
72 33058 คุณ สรชา เมืองมูล มด
73 33084 คุณ สรชัช ช่ำชอง เก่ง
74 33086 คุณ พิชญ์ ตรีวงศ์นฤมาณ Pop
75 33671 คุณ พงศกร หน่อศักดิ์ ฟิว
76 33672 คุณ ฐิติพร ศิรินภาพันธ์ ป่อป้อ
77 33674 คุณ นันทิกานต์ ซางสุภาพ ฝ้าย
78 33676 คุณ ณัฐดนัย ชัยพนัส เค๊ก
79 33677 คุณ พิชชา นิ้มเจริญ โม
80 33678 คุณ โชติชนิต บุญโญ เกมส์
81 33680 คุณ สุวพร เพชรเจริญ แพรวพราว
82 33682 คุณ ปาณิสรา วิทยานนท์ มายด์
83 33683 คุณ นันท์นภัส ตันพฤทธิอนันต์ เอิร์ท
84 33684 คุณ จิตรกร แก้วมงคล เก่ง
85 33685 คุณ ฉัตรพล ตันตราพล เก๊ะ
86 33686 คุณ ปณิตา เกิดเจริญ นิตา
87 33687 คุณ วรภพ คูตระนันท์ พบ
88 33689 คุณ รมิดา สาโหมด มิ้น
89 33690 คุณ อมรพัฒน์ เดียวกนกรัตน์ ตงชุน
90 33691 คุณ นธวัช กุลจิตติบุญญา ติงลี
91 33692 คุณ พันธมิตร อินทรประสาท กาตาร์
92 33693 คุณ กิตติคุณ ศิริมงคล คุน
93 33694 คุณ เจตนาถ กุลปรากรม น้ำ
94 33695 คุณ กิตติภัฎ ธรรมสโรช กอล์ฟ
95 33696 คุณ ฐานทัต พิพัฒน์ธนวงศ์ ฟ้าใส
96 33697 คุณ ศุภรินทร์ ธนกรอังกูล ฮ่องเต้
97 33698 คุณ ธัญรดา อินทร์บัว ต้อมแต้ม
98 33699 คุณ อิทธินันท์ ดวงงาม ก่อ
99 33700 คุณ กฤษฏิ์ภวัต พูลเพียร ดุ๊ก
100 33701 คุณ จริยา สุริยะ มด
101 33702 คุณ ปพนสรรค์ วรรณใหม่ เบส
102 33703 คุณ ศิเรมอร โกฎแก้ว ส้มป่อย
103 33704 คุณ ณฤนาท แสงนพรัตน์ ไมค์
104 33705 คุณ ฤกษ์ฤดี อินทโชติ กระแต
105 33706 คุณ สุชนา ตามูล Nay
106 33708 คุณ ธัญญพร โกฎธิ อุ๊บอิ๊บ
107 33709 คุณ สหภูมิ ทาคำ ภูมิ
108 33710 คุณ ตรีทศยุทธ พรหมเมตตา ชีต้า
109 33711 คุณ ปุณยวีร์ จึงเจริญ ออม
110 33712 คุณ ผดุงเกียรติ นะคำ ท็อป
111 33713 คุณ กรณ์ ยิฏฐะสิริ กรณ์
112 33714 คุณ เกรียงศักดิ์ แก้วตุ่น โฟล์ค
113 33715 คุณ เสฏฐวุฒิ วงศ์วุฒิภัทร ซัน
114 33716 คุณ ภูมิ สาธุธรรม ภูมิ
115 33717 คุณ ฐิติสรณ์ ศุกระจันทร์ เจฟ
116 33861 คุณ อัจฉราพร ภัทรพันธุ์กีรติ เฟม
117 33862 คุณ ฐิตาพร ฐิติอาภาเสถียร ลูกปลา
118 34477 คุณ กันต์ กุฎอินทร์ กันต์
119 34482 คุณ นิชดา ศตสุข ลูกกวาด
120 34483 คุณ กัณฐิกา ชุณหวาณิชย์ ฮัก
121 34506 คุณ คณากฤช โรจรัตน์ กันจนญ์
122 34509 คุณ จิรัฏฐ์ เงินคำคง เป๋า
123 34511 คุณ ศรัณย์ จินดาหลวง โดนัฐ
124 34512 คุณ ศุภพัฒน์ จงหวัง ใหม่
125 34580 คุณ สิทธานต์ จริยาวัฒนรัตน์ เบิร์ด
126 35097 คุณ เวธนี วิรุฬห์ศรี กานต์
127 35101 คุณ มุกระวี สังข์แก้ว มุก
128 35207 คุณ ชยาทอง มัยโชติ ตาม
129 35209 คุณ เอกภาพ พิเกณฑ์ ก๋วยเตี๋ยว
130 35272 คุณ พีระ พิริยะพาณิชย์ จูเนียร์
131 35453 คุณ บุณยวีร์ ธิติบดินทร์ จ๋า
132 35455 คุณ ณัฐวรรณ พิริยสัตยา ไนซ์
133 35457 คุณ ณัฐศักดิ์ ศิรินิยมชัย จ้ง
134 35458 คุณ ปารุมาศ สุวี แพร
135 35460 คุณ ชีวัน พัฒนคูหะ พร้อม
136 35464 คุณ ธนชาติ บุญวงค์ ดอยตุง
137 35466 คุณ นงนภัส วรรณเลิศ ปัฐน์
138 35467 คุณ กมลชนก ธาระเขต อาย
139 35468 คุณ จิราภา หอบรรลือกิจ แพม
140 35469 คุณ สิรินุช หิตตราวัฒน์ บี
141 35470 คุณ ปรัตถกร จีนประชา พี
142 35471 คุณ พสิษฐ์ สิงห์สี บัณฑ์
143 35472 คุณ ใยบัว วสุธาร บัว
144 35474 คุณ ณัฐชา จาตุรพจน์ โม
145 35475 คุณ วิชญ์ระวี ตันสงวนวงษ์ วินนี่
146 35476 คุณ ศลิษา โลบูลโย่ ซาร่า
147 35478 คุณ ศุกล ใหม่มามูล น้องกล
148 35479 คุณ ชลลดา วงศ์ศิริ เฟิร์ส
149 35480 คุณ มนชนก ชูศรีงาม มะปราง
150 35481 คุณ เกษศิรินทร์ บุญตัน เฟรม
151 35483 คุณ ณัฐนิช จิตสุจริตวงศ์ แน๊ต
152 35484 คุณ จักรกฤษณ์ ปินตาคำ อ้ำ
153 35485 คุณ กัญญวัฒน์ กองมงคล แคร์
154 35486 คุณ ณัชชา เชื้อสะอาด มะนาว
155 35487 คุณ ธันยธรณ์ กาติ๊บ แคร์
156 35488 คุณ วิชยุตม์ วงค์ไชยา แอนฟิวส์
157 35490 คุณ ปริมนรา นันทะชาติ ปริม
158 35491 คุณ ศรีวิสา ชูแช่ม ฟ้าใส
159 35493 คุณ อธิชา ศรีธิ พีพี
160 35494 คุณ ปิยะภัทร แช่มชื่น ปาร์ค
161 35496 คุณ ภัทรานิษฐ์ เตชะอุด มิลค์
162 35497 คุณ พิชามญชุ์ รุ่งศิริกุลนันทร์ โบว์
163 35498 คุณ บดินทร์ จำปาสี นัท
164 35499 คุณ มฤษฎา คำสิทธิ พีม
165 35500 คุณ วีรภัทร สง่าจิตร เก่ง
166 35502 คุณ พิมพ์วลัญช์ นันทวัฒนภิรมย์ ซอฟต์
167 35505 คุณ กรวิทย์ ยะแสน ก้อง
168 35506 คุณ ณัฏฐภรณ์พรรณ พรรณเทวี ณัฏฐ์
169 35509 คุณ อรรคพล คนงาน จีโน่
170 35510 คุณ กานต์พงศ์ กาญจนวงศ์ชัย ภีม
171 35511 คุณ พิชามญชุ์ บุญสุระ หยก
172 35513 คุณ ณัฐวิภา วงค์เลื่อน ไบร์ท
173 35514 คุณ สุรีย์ยุ พรหมเสน มรรค
174 35515 คุณ สิรวิชญ์ ตาแก้ว จิมมี่
175 35516 คุณ ภูดิษ พนาสันติภาพ ฟลุ๊ค
176 35517 คุณ ภูมิระพี พนาสันติภาพ โฟลท
177 35518 คุณ บงกชกร กองอินทร์ ไอซ์
178 35519 คุณ สกาวรัตน์ ไชยสาร ฟิล์ม
179 35520 คุณ วรณัน ยะเชียงคำ บุ๊ค
180 35523 คุณ วัฒนชัย ชนะจน มีน
181 35766 คุณ คมชาญ เสนรังษี ตั๊ก
182 35769 คุณ ศุภวิชญ์ สุทธิวานิช เอิร์ธ
183 35770 คุณ วริศรา ตันติพลาผล ออย
184 35771 คุณ อชิรญา สันทัดวนิช ลูกตาล
185 35772 คุณ ชัยนรินทร์ หล่อพิเชียร บุ๊ง
186 35773 คุณ พลอยไพลิน ศิริธร พลอย
187 35774 คุณ ภัทรวรรธน์ ณ นคร ภู
188 35775 คุณ ภัททิยา ยางแดง เฟริน์
189 35776 คุณ พิมพกานต์ กิติลือ ดิว
190 35777 คุณ กานต์ชนก สิริโรจน์พร ก่อก๊อ
191 35778 คุณ ชญานิศ ติ๊บปะละวงศ์ ปาล์ม
192 35779 คุณ กุลจิรา ดีสุคนธ์ เกรซ
193 35780 คุณ สิริวดี ศรีดาวเรือง กัน
194 35781 คุณ ชญานิน ตันใจเพชร ฉา
195 35782 คุณ อรุณเดช เฌอหมื่อ ม่อน
196 35783 คุณ ฑิฆัมพร ดวงเงา ฟ้า
197 35784 คุณ จีรณา อาจหาญ แพร
198 35785 คุณ นพบุรี มีลือการ โคมคราม
199 35787 คุณ กฤตภาส อุ่นตา แบงค์
200 35788 คุณ กษิดิศ ตันศิวะรัตน์ ไอซ์
201 35789 คุณ ณัฐพล กันยา บุ๊ค
202 35790 คุณ พูนพัฒน์ สิมะวรธรรมกุล พูน
203 35791 คุณ เวทิศา จันทรศรี ข้าวฟ่าง
204 35792 คุณ ขจรศักดิ์ ยะวะใจแก้ว ก๊อต
205 35793 คุณ ธชพร ไชยรินทร์ กาย
206 35794 คุณ ทิพจุฑา พัฒน์เรืองเดช ป๊อป
207 35795 คุณ วรัชยา วงศ์ฝั้น มายด์
208 35796 คุณ สุพิชญา ฉันทวิจิตรวงศ์ น้ำฟ้า
209 35802 คุณ เสฏฐวุฒิ บูรณภัทรโชติ เบนซ์
210 35803 คุณ จิดาภา กิตติยะ ฟุ๊งกิม
211 35804 คุณ สุพิชฌา แสงสุวรรณ กิ๊ฟท์
212 35805 คุณ เตชินท์ ศิริบุญญะสุข เคน
213 35807 คุณ วิศเรศ สุนทรศารทูล อาม
214 35808 คุณ ณฐกร งามขำ ปลั๊ก
215 35809 คุณ จุฑาภัท จันทมาลัย ฟ้า
216 35811 คุณ พีรัชกฤษฏิ์ คนชอบ กฤษฏิ์
217 35870 คุณ สุธีรภัทร สร้อยคำ ไดร์ฟ
218 35894 คุณ จุฑามณี ไฝแดง บี
219 35895 คุณ พงศธร ชัยนิลพันธุ์ อั่งเปา
220 35901 คุณ อานนท์ ทาวรรณะ ท็อป
221 35902 คุณ ปาลิดา สุรินทร์ ชิชิ
222 35903 คุณ ณัชชา ถิรกันตวุฒิ พลอย
223 35909 คุณ ภิญญดา ดิฐศุภมาศ ตะวัน
224 36581 คุณ ภีศเดช พรหมประกอบ ทรัสท์
225 36582 คุณ กฤษพิสิษฐ์ วิทยาผาสุข การ์ตูน
226 36595 คุณ ปิยธิดา คุณารัตน์ จัจ
227 36596 คุณ ธนวรรธน์ ไชยทิพย์ ภูมิ
228 36599 คุณ ณัฏฐาพร วงศ์วีระพันธุ์ ดรีม
229 36637 คุณ ศรัณย์ ยิ่งยืนยง แม็ก
230 36638 คุณ สุวรรณภพ ธรรมพงศกร จ้าว
231 37393 คุณ ชนสิษฏ์ แสนยศศักดิ์ โอ๊ค
232 37576 คุณ ชนาธิป รื่นพิทักษ์ พี
233 29704 คุณ สารัช พรหมพฤกษ์ Nail
234 30058 คุณ วีรยุทธ สุริยวงศ์ ton
235 30350 คุณ ภูวเดช สันธนาภิรมย์ Mek
236 30351 คุณ ไอรดา ทิพยเนตร ลูกพลับ
237 30357 คุณ ใจฟ้า ศรีวิลัย ลูกแก้ว
238 30358 คุณ ณ ดี พิลา ce
239 30359 คุณ รินรดา เธียรสิริ ฟ้า
240 30360 คุณ รัฐนันท์ รักหฤทัย อั้ง
241 30361 คุณ หทัยชัช วัฒนกีบุตร โฟล์ก
242 30362 คุณ สรรค์สกุล วุฒิสรรพ์ สรรค์
243 30364 คุณ ญาณกร คำแก้ว johnny
244 30365 คุณ สิทธิพล สุระจิตร์ oat
245 30366 คุณ สุรพัศ ธรรมวงค์ carrot
246 30367 คุณ ใบคา สภาวจิตร seefool
247 30368 คุณ ลลิดา ลำจวน กุ๋ย
248 30369 คุณ สรสีห์ วรพงษ์ mind
249 30370 คุณ ณ พัฒน์ คำ ณ พัฒน์ pat
250 30371 คุณ ปลื้ม ทองงาม ปลื้ม
251 30372 คุณ สรวิศ ดุริยพันธ์ เข้ม
252 30373 คุณ สิรภพ ไชยซาววงษ์ บูม
253 30374 คุณ จักรกฤษณ์ อุปโยคิน ton
254 30375 คุณ ศิรัสพล กันธวงค์ ซัน
255 30376 คุณ ศศิวิมล ศรีสัตบุษย์ เมย์
256 30377 คุณ ภริดา ใจดี หนู
257 30379 คุณ พิพัฒน์ อังกูรจินดาวัฒน์ แจม
258 30380 คุณ จารวี วงศ์สุทธิผล มิ้นท์
259 30381 คุณ พิชญาพร สุภินนพงษ์ mai ไหม
260 30382 คุณ ธันยธรณ์ ไชยวงค์ seagame
261 30383 คุณ กันตา พุ่มตระกูล แพร
262 30384 คุณ ณัฐภัทร นะที ปังปอนด์
263 30385 คุณ พัฒนกร อักษรพรหม เอิร์ธ
264 30387 คุณ อชิรญา จันทนา Gene
265 30388 คุณ ณัฎฐ์ วสันตวิษุวัต khan
266 30390 คุณ อาทิมา ดีอุโมงค์ ดรีม
267 30391 คุณ พิชญ์ นิมิตพงษ์กุล พีช
268 30394 คุณ ศุภกรณ์ บุญมา เอี๊ยด
269 30395 คุณ ศุภภรณ์ บุญมา เอิน
270 30396 คุณ อัฐฉรา วรรณรัตน์ แป้ง
271 30397 คุณ ประติภา คะณาคำ เนสเลย์
272 30398 คุณ วงศธร ยืนบุญ อาร์ท
273 30399 คุณ เจนวิทย์ กันธิยะ ทิว
274 30400 คุณ พิชญุตม์ วงศ์รจิต ป๊อยท์
275 30401 คุณ พรรณิกา ทองสวัสดิ์ แพร์
276 30402 คุณ กนกพิชญ์ สมมะโน เอิง
277 30403 คุณ ดรัณภพ โอสถาพันธุ์ mee
278 30405 คุณ เลิศนภัส เลิศพิริยกมล นิ้ง
279 30406 คุณ กฤษฏิ์ พรหมชนะ golf
280 30407 คุณ อริยะ อินทะพันธุ์ Ice
281 30409 คุณ อภิมุข เลิศพฤกษ์
282 30410 คุณ ศิวกร อาษากิจ โจ๊ก
283 30411 คุณ ปราชญ์ บุญตัน boom
284 30412 คุณ ธัญธนัท ทิพยมณฑล ton
285 30413 คุณ บุณยวีร์ ทวีประศาสน์
286 30414 คุณ เทพวิรุฬห์ ศิริรัตน์ ฟลุ๊ค
287 30415 คุณ วริศ ประพุทธ์พิทยา net
288 30416 คุณ ธนกาญจน์ ชัยทอง แบงค์
289 30417 คุณ จักรพงศ์ โล่ห์เพ็ชร ตูลย์
290 30418 คุณ กาย เลาวพงศ์ กาย
291 30419 คุณ ศุภกร ปิยะวราภรณ์ ko
292 30420 คุณ สิรภพ ศรีนายก กันน์
293 30421 คุณ อรรถพันธ์ เรืองศรีเจริญรุ่ง ใหม่
294 30422 คุณ ภีมวัจน์ ฉัตรตระกูล peem
295 30423 คุณ ปฏิภาณ สุวรรณเพิ่มพูล VAS
296 30424 คุณ ธนกฤต นามแก้ว Earth
297 30425 คุณ อธิศ แก้วใส จ๊อบ
298 30427 คุณ อภิชา ภู่ประเสริฐ บาส
299 30428 คุณ ชญานิน สมัยตัน โน้ต
300 30429 คุณ ประสงค์ศิลป์ พิพิธวรศิริ แจ๊ส
301 30430 คุณ ขชล กลางชัย เม่น
302 30431 คุณ ธนทัต กองแก้ว ก็อต
303 30432 คุณ จตุรันต์ เศขรฤทธิ์ รันรัน
304 30433 คุณ ยุพเยาว์ แก้วจีน ลูกตาล
305 30434 คุณ จารุมน มงคลไชยสิทธิ์ im
306 30435 คุณ รุจิภาส ธัมทะมาลา โอ๊ค
307 30436 คุณ อรุณี แสนคำ aim(อิ่ม)
308 30437 คุณ นัทชา ทันดร มีน
309 30440 คุณ วนัชพร เจียมวิจักษณ์ ใบเตย
310 30441 คุณ นันทิชา ทวีกุล ปิ๊ง
311 30442 คุณ ปิยพรรณ ปานศรีแก้ว ฝ้าย
312 30443 คุณ ภาพพิมพ์ ลิขิตตระกูลวงศ์ แก้ม
313 30445 คุณ อัจฉรี บัวเขียว เทียน
314 30446 คุณ ณัฐชยา ชัยสุริยา นํ้าฝน
315 30447 คุณ พิราอร คำหล้า ป่าน
316 30448 คุณ ฉัตรลดา ศิกษกโสภณ สีฟ้า
317 30449 คุณ ธีรนาฎ ศิริ หงส์
318 30450 คุณ ธัญลักษณ์ ฤทธิเดช nan
319 30452 คุณ กฤตยวันทย์ อินทร์วงศ์ วีว่า
320 30453 คุณ อรพร อินทะพันธุ์ แพร
321 30454 คุณ ขวัญสรวง ภักดี Kwan
322 30455 คุณ นภัสสร ยาวิชัย อาย
323 30456 คุณ ณุชริกา สุระนาถ Cindy
324 30457 คุณ ภัคธีมา จรูญโสภณศักดิ์ TEAM
325 30458 คุณ ชลิตา ตันติประสงค์ peanut
326 30459 คุณ วรนันท์ วานิชยาวรกูล หวาน
327 30461 คุณ ธัญมณี เลิศพฤกษ์ ป๊อบ
328 30462 คุณ ปรีญานุช มานรัตน์ แพร
329 30463 คุณ อริยาภรณ์ มังตรีสรรค์ ปุบปั๊บ
330 30465 คุณ จิรายุส มหาวงศ์ทอง ซีเกมส์
331 30466 คุณ ธนาคม ชะเอม ยิม
332 30467 คุณ ชัชลักษณ์ สุภาศรี เคนส์
333 30468 คุณ เขตตะวัน ศุกระกาญจนะ ม่อนดอย
334 30469 คุณ นัศรุน แสวงศิริผล รุน
335 30470 คุณ อานันท์ ฟูแสง ฟลุ๊ค
336 30472 คุณ ชัยวัชร พัฒนถาบุตร bright
337 30473 คุณ พิชญ์ สายวรรณะ อั้ม
338 30474 คุณ สุกฤษฏิ์ ช่างเหล็ก เจมส์บอล
339 30475 คุณ จิรวัฒน์ วัฒนชัย มิกกี้
340 30476 คุณ สิรวิชญ์ เตรียมสันติภาพ พี
341 30477 คุณ รวิภาต ปานโกศล โบ็ท
342 30478 คุณ ภูชิสส์ รักสัตย์ ปาล์ม
343 30479 คุณ สุรพงศ์ อุทรา ไกร
344 30481 คุณ เขมรัตน์ เหลืองเมฆา ฟิว
345 30482 คุณ อติชาต สิงห์รีวงศ์ pai
346 30483 คุณ จักรพงษ์ เจริญดี มด
347 30484 คุณ ธนัชชา ครองทรัพย์ BB(บีบี)
348 30485 คุณ ณัฏฐ์ สาครสินธุ์ โดนัท
349 30486 คุณ ศรัณย์ เงินอ้น arm
350 30487 คุณ กฤตภาส ปัญญาคำ art
351 30488 คุณ ณัฐพล ศรีอันยู้ ไมค์
352 30489 คุณ สหภูมิ ฟองเมฆ ภูมิ
353 30490 คุณ นนท์ วิเศษสิงห์ นนท์
354 30491 คุณ เอกธนา รัตนาวังเจริญ Pao
355 30492 คุณ ณัฐนันท์ จันทร์วิรัช Amp
356 30493 คุณ เจษฎากร ยิ่งดี ฟอร์ด
357 30494 คุณ ชาญชัย สุภาเลิศ บุ๊คบิ๊ก
358 30495 คุณ จุลธวัช ทองอร่าม ต้นกร่าง
359 30496 คุณ สิรภพ ปานมงคล ภพ
360 30497 คุณ วชิราวุธ ท้าวคำลือ luke
361 30498 คุณ กรธนา สุขสานต์ kron
362 30500 คุณ ธนทัต โอบนิธิสุรดิษ น้ำยม
363 30501 คุณ ยุทธพิชัย จิตรดี อ๊อฟ
364 30502 คุณ ศตายุ ชุณวงษ์ หมูยอ
365 30503 คุณ วิสันต์ ซื่อเจริญกิจ มี่
366 30504 คุณ วธัญญู หลุกแก้ว บอมเบ้
367 30505 คุณ รุ่งทัช บุญเจริญ junior
368 30506 คุณ ธนทัต ฐานียณัฏฐ์ Oat
369 30507 คุณ กิตติภพ อภิวงศ์ มิก
370 30508 คุณ กีรวัชร์ บุญยง แฟรงค์
371 30509 คุณ ศิวกร คุณะไชยโชติ ป่าน
372 30510 คุณ ชยพล ภัคธนกุล jj
373 30511 คุณ ณัฐวุฒิ ดวงแก้ว non
374 30512 คุณ ณัฐภูมิ ศรีเจริญ ภูมิ
375 30515 คุณ ธนพนธ์ แสงวัฒนะรัตน์ โตโต้
376 30516 คุณ วรเรศน์ ไชยประคอง bubble
377 30517 คุณ ชนาวีร์ ปัญญาคง ดุยด่ย
378 30518 คุณ ธรรมพัฒน์ ตาอินทร์ ต้อง
379 30519 คุณ ปวรินทร์ บัวคำซาว เอิร์ธ(Earth)
380 30521 คุณ อนนต์ แอนนานา อนนต์
381 30522 คุณ กฤติมา จอมที่รักษ์ เบส
382 30523 คุณ ธรรมกฤตร สินธพประเสริฐ New
383 30524 คุณ สุทธานนท์ เวชกิจ บ๊อบ
384 30525 คุณ วรัญญู ชัยภิบาล max
385 30526 คุณ ทัตพงศ์ สิทธิโรจนกุล ม้อน
386 30527 คุณ ณธรรศ กระจ่างพันธ์ เก็ท
387 30528 คุณ ตระการ ก้อนแก้ว ตูน
388 30529 คุณ คริษฐ์ นิ่มศิริเรืองผล
389 30530 คุณ ศกาณร์ ศรีดุรงคธรรมพ์ แฟ้ม
390 30531 คุณ วรเชษฐ์ สารกาศ nat
391 30532 คุณ พัฒนพงศ์ บุญวรเศรษฐ์ เบส
392 30533 คุณ นิตินัย คำมูล off
393 30534 คุณ ธนเทพ วัฒนะคีรี โน๊ะ
394 30535 คุณ ณัฐกานต์ รตินวกุล OIL / ออย
395 30536 คุณ ณัฐพล รตินวกุล อาร์ม
396 30537 คุณ ปริวรรต นามแก้ว จิ๊โก้
397 30538 คุณ กฤษณ์ชัย ลิมปิทีป บิ๊ก
398 30539 คุณ ศุภวิชญ์ ทองสวัสดิ์ pp
399 30540 คุณ รัฐนันท์ มีจันทร์ ต้อม
400 30541 คุณ สหภาพ สมบูรณ์
401 30542 คุณ อัฑฒ์วุฒิ อินเอี่ยม บุ๊ค
402 30543 คุณ สหชาติ สมบูรณ์ใจ บอส
403 30544 คุณ โชติรักษ์ จำเดิม ทีค
404 30545 คุณ ชนม์ธวัช จันทร์เพ็ญ บูม
405 30546 คุณ กนกกานต์ ทีฆพุฒิ กวาง
406 30547 คุณ วนกร วงค์กองแก้ว mai
407 30548 คุณ ณัฐณรี ก่อวาณิชกุล แนน
408 30550 คุณ ดาวเดือน สุภาชะนะ ดาวเดือน
409 30551 คุณ อังค์วรา พรหมมินทร์
410 30553 คุณ ศักรินทร์ บุญพรประเสริฐ ปอนด์
411 30554 คุณ กุลสิรีย์ มีชัย เอิร์ท
412 30555 คุณ คนัมพร ปิงกุล ออม
413 30556 คุณ ศิศิรา ศรีรักษ์ น้ำ
414 30557 คุณ สิริกร วินิจชัยนันท์ bow
415 30558 คุณ จริญญา ปัญญาบุญ wam
416 30559 คุณ ธนา วงศ์ใหญ่ poon
417 30560 คุณ จิรายุ โกศายานนท์ โฟกี้
418 30561 คุณ กุลธิดา บุญรัตนาภิรมย์ aom
419 30562 คุณ ประภากร ไชยศรี เฟื่องฟ้า
420 30563 คุณ เนติพงษ์ กันทวี เบิ้ล
421 30566 คุณ รินทิการ์ นากวิไล pop
422 30567 คุณ พิชชาภรณ์ กาฬภักดี ฟรุ๊ตตี้
423 30568 คุณ ชลกานต์ ผลละออ numfhai
424 30569 คุณ กมลชนก สุขเข นุช
425 30570 คุณ พิมพ์ชนก พิมสาร phim
426 30571 คุณ กุลภรณ์ อินทรีย์ กอล์ฟ
427 30573 คุณ วิภาณี ชุมสาย ณ อยุธยา เจนนี่
428 30574 คุณ ศุภร มงคลชาติ ป่าน
429 30575 คุณ จิตราภรณ์ ป้อมเผือก ขวัญ
430 30576 คุณ ปรายฝน จรัสกฤติกร hi
431 30577 คุณ ศิรานุช กันธะวัง อีม
432 30578 คุณ อรญา สุทธิพัฒนสมบุญ เข็ม
433 30579 คุณ ธารริน หิรัญวงษ์ ป๊อป
434 30580 คุณ วราลี รุ่งรักษา balm
435 30582 คุณ กนกวรรณ แสนสุข pair
436 30583 คุณ นภัสนันท์ อนันต์ภัควัต พิ้งค์
437 30584 คุณ จิราภรณ์ ฉัตรเงิน joy
438 30585 คุณ ขวัญมนัส ตรัสรู้ may
439 30586 คุณ มุทิตา อริยะวุฒิกุล benz
440 30587 คุณ ณัฐริกา เกิดแก้ว นิ้ง
441 30588 คุณ อัญชญา ติณะมาศ แพรว
442 30589 คุณ กัญญาณัฐ ทักษาดิพงษ์ fren
443 30590 คุณ เอื้ออังกูร สังข์ประสิทธิ์ Ning
444 30591 คุณ นภัส รุ่งเรืองธนะกิจ โม
445 30592 คุณ ณัฐพร ศักดิ์ถาวร Best
446 30593 คุณ พณัชกร วณิชชนันธร ฝ้าย
447 30595 คุณ นัจนันท์ พันธจักร ไอส์
448 30596 คุณ นัทธมน มณีวรรณ หมิว
449 30598 คุณ ณิชา ภักดีรัตนวรกุล Mu-Ham
450 30599 คุณ กมลชนก สมัครการ ดรีม
451 30600 คุณ ยลระวี วีระฤทธิพันธ์ กิ๊ฟ
452 30601 คุณ ภาพพิมพ์ บุญสวน PIM
453 30603 คุณ ธนัชพร สถาพรนิรัติศัย ป๊อป
454 30605 คุณ ลลิตวดี ศักดาวุฒิ
455 30606 คุณ พัชรียา เรืองบุญมา เปียโน
456 30607 คุณ พรธีรา โอฬาริกชาติ ออย
457 30608 คุณ ปัณพิร์กร ไวภพสุรวัฒน์ แอม
458 30609 คุณ ไอริณ เจริญกิจ น้ำฝน
459 30610 คุณ ณัฐชยาน์ ไคร้วงษ์ ใบเตย
460 30611 คุณ สมกมล บุญป้อ aor
461 30612 คุณ สมหทัย บุญป้อ อ้วน
462 30613 คุณ ณัฏฐกานต์ จันทร์ธรรม จีนส์
463 30614 คุณ ธิดาพร ล่ามช้าง Baitaey
464 30615 คุณ วิชญาพร อุทัยบุตร Luk tan
465 30616 คุณ ธนกร สำเภาลอย คูน
466 30617 คุณ เกณิกา ศิริณุพงษานันท์ ออ
467 30618 คุณ ปพิชญา ภิระตา KhaoFang
468 30619 คุณ ฟาติมา อิทธิฤทธิพันธุ์ เฟรน ฟรายด์
469 30620 คุณ ปัณฑิตา ประสนธิ์ stamp
470 30621 คุณ ศิวภรณ์ ธนะชัยขันธ์ ครีม
471 30622 คุณ สุรพันธ์ แสงสุวรรณ์ อาร์ทตี้
472 30623 คุณ ณัฏฐนิชา บุญสูง pim
473 30624 คุณ ธนวินท์ ศิรินภาพันธ์ แบงค์
474 30625 คุณ เพียงขวัญ ต๊ะวงค์ น้องเพียง
475 30626 คุณ ธนภรณ์ ไชยศักดิ์ Porn
476 30628 คุณ ธัญลักษณ์ ดรุณ กิ่ง
477 30629 คุณ ปาริฉัตร คำสุขใส อีฟ
478 30630 คุณ ธนาวัฒน์ ปิ่นหย่า
479 30631 คุณ ภัทรปภา คำสุขใส mont
480 30634 คุณ มนัญชยา ปุณวัตร์ เมษา
481 30637 คุณ จิรายุส ตนเล็ก jojor
482 30638 คุณ ณัฐพล สุเป็ง arm
483 30639 คุณ ชินดนัย คำแจ้ แฟ้ม
484 30640 คุณ ณัฐสินี โชติเชาวน์รัตน์ fah
485 30642 คุณ ณัฐพร คำแสน โดนัท
486 30643 คุณ กัญจนธัญญ์ วงค์วิลัย ฟ้า
487 30645 คุณ ณวภรณ์ แสงบุญเรือง เนย
488 30646 คุณ กฤตานน คำลาพิช กริม
489 30647 คุณ สถิตราภรณ์ ศิลาศักดิ์สกุล ส้มโอ
490 30648 คุณ สิริกุล พรหมกันธา praw
491 30649 คุณ ศุภมิตร วันเผด็จ GUN
492 30651 คุณ มานิตา ตันกุลรัตน์ ต้ามิลล์
493 30653 คุณ อจลวิชญ์ สัมฤทธิ์ new
494 30654 คุณ นภสินธุ์ ภาวัฒน์นิมิต oat
495 30655 คุณ ศิริพร คชสาร ยิ้ม
496 30656 คุณ ศุภกฤต หุตะโชค ปาล์ม
497 30657 คุณ ศุภวิชญ์ หุตะโชค ไปป์
498 30658 คุณ วรายุทธ มณีรัตน์ benz
499 30660 คุณ ธนภัทร อนันต์ นนท์
500 30661 คุณ ณัฐรัฐ เสมพิพัฒน์ ไนท์
501 30662 คุณ ธนกร อมรเวชยกุล kim
502 30664 คุณ ปฏิภาณ วงศ์จักร์ เอิร์ธ
503 30667 คุณ ไตรรัตน สกุลพนารักษ์ penut
504 30668 คุณ คงภัทร์ เจริญพานิชย์ นัต
505 30669 คุณ สรวิศ วิศรุตรัตน ปิง
506 30670 คุณ ธนวัฒน์ บุญสร้าง ฟิล์ม
507 30671 คุณ กัญญาภัค ศรีพรม
508 30672 คุณ กิตติพงษ์ ศิริวงศ์ เฟริสท์
509 30673 คุณ วิศรุฒ สายนำทาน champ
510 30674 คุณ ชาตรี อึ้งสมบัติดี
511 30675 คุณ พัทธพงศ์ แสงธงทอง pee
512 30676 คุณ ฐณนนท์ ชัยวรรณเสถียร นนท์
513 30677 คุณ บุษกล กันต์กวี ปิ่น
514 30678 คุณ ธารณ์ กัณฑอุโมงค์ ธาร
515 30679 คุณ นนทกร วงศ์เทวัญ นนท์
516 30680 คุณ เนติชาติ จุลกนิษฐ์ แฟรงค์
517 30682 คุณ ณัฐนนท์ ตรีรัตนธำรง นนท์
518 30684 คุณ ปฐมภพ อำพันธ์ศรี เจมส์
519 30685 คุณ ปริญญา สันยาย ภูมิ
520 30686 คุณ นิพนธ์ จอมมูล เบส
521 30687 คุณ ศรหทัย หน่อแก้ว waly
522 30689 คุณ พิชญ์สินี สินอยู่ เอิร์น
523 30690 คุณ อังคณา วงค์ฤทธิ์ Aoy
524 30691 คุณ ณฐกร ยาวิชัย donut
525 30692 คุณ ชนวัศ เขียวอ้าย หยก
526 30693 คุณ กรพัฒน์ นิลชาติ ปอ
527 30695 คุณ จุฬาลักษณ์ ทุ่งสาม บ๋อมแบ๋ม
528 30696 คุณ สุรัติยา สถาป์นนท์ ฝ้าย
529 30697 คุณ ธีรพงษ์ จงรู้รอบ
530 30699 คุณ ชุลิตา ทิพย์กรรภิรมย์ เนย์
531 30700 คุณ ณัฏฐรินทร์ เรืองรำไพกุล บูม
532 30701 คุณ พรชนก โภชะเจริญ จอม
533 30702 คุณ สุริดา แก้วประเสริฐ น้อยหน่า
534 30703 คุณ กฤตนัน สุวรรณจินดา
535 30704 คุณ ศุภนิดา สรญาณธนาวุธ แจน
536 30705 คุณ ปิยะชาติ สมคำแสง โน่
537 30706 คุณ ชญานิน อุ่นใจ ช้าง
538 30707 คุณ อภิชญา ดิษยนันทน์ Palm
539 30709 คุณ กษิดิศ คล้ายแก้ว ไดม่อนด์
540 30711 คุณ ธฤต ศรีสุขวัฒนานันท์ เหล่งป้อ
541 30713 คุณ ภูมิ ไพยารมณ์ ภูมิ
542 30714 คุณ พิชญ์สินี เหล่าปรีชากุล bento
543 30715 คุณ อรวรรณ รักษา Dao
544 30716 คุณ ปฏิพล องอาจอิทธิชัย เต้ย
545 30717 คุณ ปฏิภาณ องอาจอิทธิชัย ตั้ม
546 30718 คุณ ธนวัฒน์ คุณาวาณิชกุล กัส
547 30719 คุณ ปุณยวีร์ การญาณ แน็ต
548 30720 คุณ สัณฑ์ ศิริอนันต์ formost
549 30721 คุณ ธนกฤต กิตติพันธ์เมธีกุล ฟาริตส์
550 30722 คุณ พุฒิพงศ์ สมวงค์ ton(ต้น)
551 30723 คุณ กิตติคุณ สกุลแต้ Home
552 30724 คุณ ภาสกร มลเทียน ดิว
553 30725 คุณ ภัคพงษ์ ภัทโรวาสน์ เขม
554 30726 คุณ ธนากฤษฏิ์ สุทาชัย ท้อป
555 30727 คุณ ศุภะกร เอี่ยมสุริยะมงคล เเป๊ป
556 30728 คุณ ณัชชาพัชร์ ปัญฎีกา ฟ้าใส
557 30729 คุณ ธนกร พันธุ์พิกุล
558 30730 คุณ จิรายุส ศิริจันทรพงค์ ibeam
559 30731 คุณ ประสบชัย ศิริมงคล หนุ่ม
560 30732 คุณ นภัสสร ทองดี Mint
561 30733 คุณ เชษฐพฤนท์ สิทธิพานิช bas
562 30734 คุณ ธัชพล พรมกร ธัช
563 30735 คุณ พุฒิเมธ มะโนนัย ปริ้น
564 30736 คุณ เยาวเรศ เพชรปา apple
565 30737 คุณ นววิช ปินตา มิคกี้เม้าส์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ