ชื่อรุ่น พลินทร์ ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 487 คน
# 2560M6 ประธานรุ่น : น.ส.ณิชชาณีชย์ อินศรีไกร
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 32575 นางสาว รสรงรอง บัวคลี่ ยอดตอง
2 32581 นางสาว เพียงนภา คงพิชญานนท์ อาย
3 32582 นางสาว ศลิษา ตันตระกูลเจริญ แก้ม
4 32641 นาย กฤษดา พิชัยศรทัต จ๊อบ
5 32868 นาย ธีรภัทร มาบุญธรรม ธันว์
6 32931 นางสาว สลิลรยา อัครธารากุล น้ำปาย
7 33007 นางสาว สริตา วิภาสดำรงกุล กิ๊ฟท์
8 33061 นาย จิตร ใจจันทร์ จิตร
9 33163 นาย ธนกฤต โยกาส บัตเตอร์
10 33164 นาย ศรัณย์วิทย์ ล่องทอง ไอซ์
11 33165 นาย จุลทิตย์ โจลานันท์ อาร์ม
12 33167 นาย นิธิพัทธ์ เฟื่องปรางค์ เซฟ
13 33168 นาย อังกูร แสนศิริวงศ์ โอบ
14 33169 นาย นวพัฒน์ สร้อยจาตุรนต์ ออม
15 33170 นาย ภูวิศ อุปราสิทธิ์ ข้าวโพด
16 33171 นาย บัณฑิต แปงคำ ไนซ์
17 33172 นาย นภพล ทะพิงค์แก มังกร
18 33175 นาย ภฤศ วัฒนวาณิชกร บอล
19 33176 นาย ภูกิจ ชัยปินชนะ ปั้น
20 33177 นาย นรภัทร สิทธิตัน อันน์
21 33178 นาย ธนภัทร เกตุวราภรณ์ เต้
22 33179 นาย จิรภาส เจริญพงศ์ ข้าวโอ๊ต
23 33180 นาย ศุภกร ประวัง โบนัส
24 33181 นาย วินท์ ลิ้วประเสริฐ วินท์
25 33185 นาย ณัฐวัฒน์ ใส่ด้วง ปังปอนด์
26 33186 นาย ธนธร เฉลียวศิริวงศ์ เอื้อ
27 33190 นาย จงวิสุทธิ์ ลอยลม ป๊อบแป๊บ
28 33191 นาย ศุภณัฐ ศิริกุล บูม
29 33192 นาย พีชชญุตม์ จิ๋วปัญญา พิชญ์
30 33196 นาย พิงค์ ศิริสุจินต์ น้ำปิง
31 33199 นาย จักรภัทร ยศโต อ๋า
32 33201 นาย กฤตภาส กิตติปภัสสร กัปตัน
33 33203 นาย ธนากร อภิเดช น๊อต
34 33207 นาย จงวุฒิ จันทรภัทร ตี่ตี๋
35 33209 นาย พงศ์พิช เทพมาลา ภูเขา
36 33210 นางสาว กีรณา สุมลมาศน์ กันนี่
37 33211 นางสาว ทัชชนากานต์ อินสมพันธ์ ฝ้าย
38 33212 นางสาว อิสสริยา ศรัทธาทิพย์ เขียวหวาน
39 33213 นางสาว บุญญาพร แสนบุญเรือง ปริม
40 33214 นางสาว จิลมิกา ไชยวงค์ ฟ้า
41 33216 นางสาว พีรดา สวัสดิ์ศรี ใบพลู
42 33217 นางสาว ณัฐวิภาดา คำปันทิพย์ สายรุ้ง
43 33218 นางสาว จิดาภา ตุวานนท์ เพชร
44 33219 นางสาว สรัญญา ดีอุโมงค์ นู๋ตาน
45 33220 นางสาว นัชชา นุ้ยวรรณ์ น้ำ
46 33221 นางสาว อันนา ทีฆะทิพย์สกุล ปิงปิง
47 33222 นางสาว กุลนิษฐ์ พงศ์พัศพรพันธ์ พลอย
48 33223 นางสาว ศศิณา ชัยมงคล ปุยฝ้าย
49 33224 นาย บัณยวัต รัตนพิไชย ต้นหวาย
50 33225 นางสาว นันท์นภัส พุ่มตระกูล ยาหยี
51 33226 นางสาว อิทลียา เรือนคำ อาย
52 33227 นางสาว นรีกานต์ สุขถาวร เอิร์น
53 33229 นางสาว อรณิชา ชุตินทราศรี อิง
54 33230 นางสาว สโรชา มณีจักร์ สตางค์แดง
55 33231 นางสาว ธันยพร สุวรรณรังษี ป่าน
56 33232 นางสาว กัญญาพัชร วาฤทธิ์ ออม
57 33233 นางสาว พิชชากร วีระศรีนารา แพรว
58 33234 นางสาว ไพลิน เมฆี ฟ้า
59 33235 นางสาว ฑิตยา จิตต์แปง ขิม
60 33236 นางสาว ศุภาพิชญ์ วงศ์การณ์ แปม
61 33238 นางสาว กีรติ ภารดี ไบร์ท
62 33239 นางสาว กรวลัย ตุ่นแก้ว นุ่น
63 33240 นางสาว ภคพร ลิ้มศักดากุล หยก
64 33241 นางสาว นนทกร สำราญทรัพย์ พลอย
65 33242 นางสาว ปัณณรัตน์ กาวิล ใบพลู
66 33245 นางสาว อิษฎา จันทร์ทา หมูแฮม
67 33248 นางสาว พรชณิศว์ กาวิล พอร์ช
68 33251 นาย พัชรพล ตั้งเทียมศิริกุล เพชร
69 33254 นาย เสฎฐวุฒิ ทิพย์กรรภิรมย์ บิ๊ก
70 33256 นาย รชต เนื่องจากฉิม ภีภี
71 33257 นาย ปัณณ์ นาคอนันต์พิศาล ปัณณ์
72 33260 นาย กนกพล วงศ์เทวัญ เนย
73 33263 นาย สิรวิชญ์ ล้อมไพบูลย์ ทอย
74 33264 นาย ณรวรุฒ สุดวง โดนัท
75 33266 นาย ณัชพล พันธุ์วุฒิ เบส
76 33269 นาย พงศ์ภัค พิมสาร บอส
77 33271 นาย พชร คิดการงาน ตี้หลุน
78 33272 นาย นวพรรษ นิมมานวัฒนา แบคแฮ่ม
79 33274 นาย ธนภัทร วัชวงษ์ เจมส์
80 33276 นาย วรการ แสนแปง เท็น
81 33277 นาย ศตวรรษ มณีรัตน์ แบงค์
82 33280 นาย ปิยะพัชร กลิ่นหอม พัชร
83 33282 นาย วิธวัช นันทวงศ์ เนม
84 33283 นาย สิรวิชญ์ กาใจคำ มิกซ์
85 33284 นาย พชรพล รุ่งเรือง ป๋าเปรม
86 33286 นาย ธนวัต ตั้งมั่นสถาพร ฟิวส์
87 33289 นาย ศุภวิชญ์ ชมชื่น เชียร์
88 33292 นาย สาริน นภีรงค์ เดลล์
89 33293 นาย ศรุฏ ชัยวรรณา ดั๊ก
90 33296 นาย ชลนที เสนาสุทธิพร เฟรนด์
91 33299 นาย พรสุรเดช พักน้อย กู๊ดวิว
92 33302 นาย ศุภเศรษฐ์ บุญมา ออม
93 33303 นาย พัทธกานต์ พัชรเวทิน ไอซ์
94 33304 นาย จิรโรจน์ สมโน เพียว
95 33306 นาย นิติพัฒน์ ธนศราสกุลพงษ์ เจ
96 33308 นาย ณัฐสิทธิ์ ไทยแท้ ไมล์
97 33313 นาย ธีรภัทร พรมกร ธี
98 33314 นางสาว ภคชนก ทองประทุม น้ำตาลทราย
99 33316 นางสาว ณัจฉรียา อิสริโยดม มิน
100 33318 นางสาว ธันวพร ปวงจักร์ทา แจม
101 33319 นางสาว ญาณิศา อุนจะนำ อิง
102 33322 นางสาว จอมภัค สินธุวัต พั้นซ์
103 33323 นางสาว ณัฐณิชา ยอดคำ หยง
104 33324 นางสาว ธันยพัฒน์ เลิศธนธานี ฟาง
105 33327 นางสาว ศุภาวีร์ มีทองคำ กิฟท์
106 33329 นางสาว กรรวี ประสมทรัพย์ การ์ตูน
107 33333 นางสาว วริษฐา ฆังตระกูล ออม
108 33334 นางสาว พร้อมทรัพย์ ไชยศิริ ปอ
109 33335 นางสาว พร้อมสิน ไชยศิริ ป่าน
110 33340 นางสาว อชิรญากรณ์ ทองอ่อน มายด์
111 33341 นางสาว ธัญชนก เลียวสวัสดิพงศ์ ป๊อบ
112 33342 นางสาว ชุติกาญจน์ เลิศพงศ์ยุทธ ลิลลี่
113 33344 นางสาว ศุภลักษณ์ วันเผด็จ จ๋า
114 33345 นางสาว ฌานิศา ศรีเพ็ชรวรรณดี อุ้ม
115 33346 นางสาว ฐิติชญาณ์ นามวงษา เกี้ยว
116 33347 นางสาว สโรชา แก้วใส ไอซ์
117 33348 นางสาว สิริภา ต.เจริญ ปิ่น
118 33349 นางสาว บุญนิชา พิสูจน์ มายด์
119 33352 นางสาว ณัฏฐ์นัจ คงศรีเจริญ พราว
120 33353 นางสาว วิชญาดา ทรงพระคุณ คะเดียร์
121 33354 นางสาว นทัสพร กันทะวงค์ เบสบอล
122 33355 นางสาว พีรยา พุคยาภรณ์ อุ้ย
123 33358 นางสาว ดรุณี แซ่ลี้ จีน
124 33359 นาย พุฒิพัตน์ ฝันดีกรเกียรติ พีร์พีร์
125 33361 นาย ภาม ภิรมย์ ภาม
126 33362 นาย พิสิษฏ์ วิรัชวิสิฐ อุ้มบุญ
127 33364 นาย ศิวกร ฤทธิ์เทวา ก้อง
128 33365 นางสาว เขมิกา หินหนุน เฟิร์น
129 33366 นาย ธนาดุล จันต๊ะเป็ง ดุล
130 33367 นางสาว ชลกร วีระศรีนารา ต้นเตย
131 33449 นาย เคเลบ โจชูวา อาวิเลซ ซีเจ
132 33450 นางสาว อธิษฐาน ขัติชีนะ เพนท์
133 33454 นาย ภาสกร ศรีเกตุ นัท
134 33456 นาย สหัสวรรษ เรือนแก้ว บอส
135 33457 นางสาว มงกุฎ สุอุ นาน่า
136 33459 นางสาว กัญญ์วรา ประทุม ออม
137 33478 นาย กิตติธัช นิ่มพูลสวัสดิ์ มิ๊กกี้
138 33479 นาย คณุตม์ ชมภูไชย ภูมิ
139 33481 นาย กิตติกร ไชยดวงแก้ว จูเนียร
140 33482 นาย ณภพ เชาวนพูนผล กวง
141 33483 นาย กิตติกรณ์ ดาวเวียงกัน โซดา
142 33485 นาย ณัฏฐ์ ธนสุวรรณกุล นอร์ท
143 33487 นาย ก่อลาภ พิสิษฐ์กุล หมิง
144 33490 นาย ธนภูมิ กวาวสิบสาม ภูมิ
145 33496 นาย กรกฎ สุขสบาย กีต้าร์
146 33499 นาย ภีมวัจน์ ใจผ่อง มิกเซอร์
147 33501 นาย พีรวิชญ์ วันทนียตระกูล เสกข์
148 33506 นาย พิสิษฐ์ ตรีภพพนัสสัก จุล
149 33507 นาย ปุณณวิชญ์ ทวีรชตะ เซ็นท์
150 33510 นาย กมลภพ บุญรักษา เล็ก
151 33511 นาย พีรภพ เจิมโมรา เมจิก
152 33513 นาย เจนวิจักขณ์ ดวงเงา ตะวัน
153 33514 นาย คริษฐ์ รังควัต คริส
154 33516 นาย คีตกานต์ ณ วิชัย ซอ
155 33517 นาย กฤตเมธ จันทร์ใส ก้าว
156 33521 นาย ตะวัน ดิษฐาน กัน
157 33530 นาย สหัสวรรษ เสนน้อง ออมสิน
158 33533 นาย ณนันท์ แสวงธีรกูล ปั๊ม
159 33548 นาย ปกป้อง เพชรรี่ แทน
160 33549 นาย สุรวีย์ ดาวขุนทด เบสท์
161 33550 นาย รัชพล อุประสินธุ์ ซัน
162 33551 นาย กันดิศ มานิตย์ กัน
163 33552 นาย ชนินทร์ รังสาคร บอลล์
164 33556 นาย วุทธิพัฒน์ พงษธา พีพัฒน์
165 33562 นาย ชวิศ ดีสมศักดิ์ โฟล์ค
166 33563 นาย ธีรภัทร ขาวเหลือง เอิร์ธ
167 33564 นาย เขมทัต สุริโย เขม
168 33566 นาย กวินภพ ธรรมจักร์ แก้วก๊อ
169 33567 นาย ชยณัฐ แสงสว่าง โฟกัส
170 33569 นาย ภูริทัศน์ ฉัตรยาลักษณ์ ภู
171 33570 นาย พันธกานต์ ศรียาบ รามย์
172 33571 นาย ธนภณ วิริยะรักษ์สันติ บอส
173 33572 นาย สรวิชญ์ ทองปัตย์ แสตมป์
174 33576 นาย ณัฐวุฒิ สมอ เบนซ์
175 33577 นาย กฤตพจน์ คนกล้า ไอซ์
176 33584 นาย ณัฐธัญ ราชศิลา เจเจ
177 33585 นาย สุพัฒน์ เดชะ แบงค์
178 33586 นางสาว วิภัสรา วุฒิศรี อาย
179 33587 นางสาว อภิชญา แก้วเพชร อังอัง
180 33589 นางสาว วรรณวลัทล์ สมบูรณ์ชัย ฟ้า
181 33590 นางสาว กุลณัฐ ผ่องทอง นิ้ง
182 33591 นางสาว ชนิตา สุทธิชัยเดช ปิง-ปอง
183 33594 นางสาว วัชราภรณ์ ผิวผุด โรส
184 33595 นางสาว สันต์ฤทัย ตันตรวงศ์ บุ๊ค
185 33596 นางสาว ทอฝัน กันทะมูล แตงกวา
186 33597 นางสาว ธนารีย์ วังธิยอง ยาหยี
187 33599 นางสาว สรินยา ธราธารกุลวัฒนา มายด์
188 33600 นางสาว พาขวัญ ธนโชติ พิม
189 33601 นางสาว นภัส ภัทราวราพันธ์ น้อยหน่า
190 33602 นางสาว นัชชา ภัทราวราพันธ์ นัชชา
191 33605 นางสาว วันสิริ สุทธิพินทุ ฟ้าใส
192 33606 นางสาว อัจฉบุณณ์ แสงโสม แตงกวา
193 33607 นางสาว ศศลักษณ์ การคนซื่อ ฟ้าใส
194 33608 นางสาว ภัทร์ธรักษ์ พันธุ์ไชย เกรซ
195 33611 นางสาว พัชรณัฐ นครังกุล ฟ่ง
196 33612 นางสาว พูลชรัช เจริญเนตร พิงค์
197 33613 นางสาว ฌญาดา กษิรวัฒน์ ฟ้า
198 33614 นางสาว เบญญาภรณ์ ขาวอิ่น น้ำฝน
199 33615 นางสาว ชัชมภัสส์ ตันตริก น้ำ
200 33622 นางสาว ภัทรวดี ฟูศรี แบม
201 33623 นางสาว สหัสยา จันทร์ใส แป้ง
202 33624 นางสาว จุฬารัตน์ เร่งถนอมทรัพย์ ปิ่น
203 33625 นางสาว อาทิตยา สุวรรณ์ แอนนี่
204 33626 นางสาว ธนกชพร จันตาบุญ พลอย
205 33627 นางสาว รชตพรรณ หาญยูรพงษ์ ผิงผิง
206 33628 นางสาว ณัฐกฤตา นาคำ สายป่าน
207 33629 นางสาว อรปวีณ์ วงค์สว่าง ชมพู่
208 33631 นางสาว ปิยะพร ซ้ายหนู ใบบัว
209 33632 นางสาว ปาณิสรา เทพทอง ลูกเกด
210 33633 นางสาว พชรพร ปั้นชูศรี โฟม
211 33641 นางสาว ศุภิชฌา แก้วมูล ฟ้า
212 33642 นางสาว วณิชยา เดชะ สมายด์
213 33644 นางสาว กชกร พึ่งพา ถุงแป้ง
214 33645 นางสาว วริศรา ชัยเจริญชาติ หญิง
215 33646 นางสาว ณัฐนันท์ กันทศิลป์ มาย
216 33647 นางสาว มนัสนันท์ กันทศิลป์ เมย์
217 33651 นางสาว ชัญญา ขาลสุวรรณ โอปอล
218 33654 นางสาว เฌอปราง ประจงทัศน์ มะปราง
219 33655 นางสาว เพ็ญพิชชา ยาวิลาศประดิษฐ์ หมิว
220 33656 นางสาว พิมชนก เขื่อนคำ ไออุ่น
221 33657 นางสาว อาภา นาคโครพ หยก
222 33658 นางสาว วราพร พงษ์พานิช แพร
223 33661 นาย สุรเชษฐ์ ปศุศฤทธากร ต้น
224 33662 นางสาว คณิศร คงไทย ฟิวส์
225 33664 นางสาว กฤตชญา สุทธ์ธนกุล เฟิร์น
226 33666 นาย รัชชานนท์ ประภัสสรพงษ์ ภูมิ
227 33732 นาย โอม สุขบุญพันธ์ โอม
228 33740 นาย จักรินทร์ สุริโยปการ โตเต้
229 33741 นาย มาโกโตะ สุวรรณพัฒนา ไผ่จีน
230 33746 นาย เอกปฏิภาณ กลมมา บุ๊ค
231 33751 นางสาว วริศรา ศรีสว่าง ปอย
232 33755 นางสาว ศศิภา ศิริขันธ์ เจน
233 33758 นาย ณัฐนนท์ ขันทะยา นนท์
234 33772 นางสาว ปัณณธร เหมือนหาญ ปันปัน
235 33780 นาย คมชนาธิป วงศ์คำปวน ปลื้ม
236 33793 นาย นาธัน ถาวร บุ๊ค
237 33807 นางสาว สุพิชญา นาคสมัย เอิร์น
238 33809 นาย ธปณัฐ สามสี ตูน
239 33812 นาย กฤต กานตวนิชกูร บี
240 33815 นาย สาวิตร์ ปันวารี ดนตรี
241 33816 นางสาว นภัสสร ปัญญาราษฎร์ มิลค์
242 33857 นางสาว นฤพร จักร์มุณี แนง
243 33858 นาย สรธร บุญจันทร์ หมีพูห์
244 33863 นางสาว ณิชชาณัชย์ อินศรีไกร พิ้งค์
245 34478 นางสาว รวีภรณ์ อมรเลิศพิศาล พริมโรส
246 34479 นางสาว มัชฌิมาภรณ์ บุญนัด ออม
247 34485 นาย ภัทรพงศ์ หลอดเข็ม กัปตัน
248 34505 นางสาว ฐิตานันท์ อนันต์รัตนวิมล บูริน
249 34507 นาย อภิชน ขันอัศวะ กัน
250 34513 นางสาว นันท์นภัส จงจิตรถาวร มิกจี้
251 34517 นาย ชานน เขื่อนศรี นน
252 35126 นาย คริษฐ์ นพรัตน์โกศัย Bentley
253 35160 นาย ธีม ลิขิตเสถียร ธีม
254 35169 นาย พงศธร ดาวนันท์ โอปอ
255 35176 นางสาว กรรกนก ขาวราศรี น้ำ
256 35181 นาย ธีณทัต พุ่มฉัตร นินจา
257 35200 นางสาว วิสสุตา ปาระมี ตะวัน
258 35855 นางสาว เณศรา อุปนันท์ แบม
259 35863 นางสาว อริสรา อำพันธ์ศรี อิง
260 35865 นางสาว อเล็กซานดร้า แฮงกี่ ซินดี้
261 35882 นาย สิรภพ ฮาวบุญมี โฟล์ค
262 35893 นางสาว ญาณิศา ออนตะไคร้ แก้วก๊อ
263 36604 นางสาว ธนาทร ไชยรินทร์ แทน
264 36608 นาย รชต มีลือการ ค้ำคูน
265 36616 นาย ษัณ จันทร์เทศ ษัณ
266 36636 นางสาว อภิชญา รุจิพรรณ อาย
267 37291 นางสาว ณัฏรภัทรษ์ ยุววรรณ ใบหยก
268 37294 นางสาว ขนิญฐา แก้วไทรดวง เมย์
269 37353 นาย ธนวัฒน์ สายก้อน บาส
270 37369 นาย ศุภากร วงค์ษา เฟิสท์
271 37381 นางสาว รมณ เตริยาภิรมย์ ฝน
272 37382 นาย รัตนชัย แซ่ซิ้ม ทีม
273 37384 นางสาว พรนภัส ขาวแสง ฟ้า
274 37407 นางสาว โชติกา หอบรรลือกิจ แพร
275 37418 นางสาว สุพิชชา ทังสุภูติ แจม
276 37461 นางสาว ชนาภา หลวงอุโมงค์ ฟ้า
277 37478 นางสาว ยุพดี ปราณี น้องฟ้า
278 37588 นางสาว ภูริชญา ชินวัตร เจนนี่
279 37590 นางสาว ชัญญา คำคณานนท์ แป้ง
280 37619 นางสาว รัญชิดา ตั้งอุดมทรัพย์ เบย์
281 37667 นางสาว ฟ้าอักษร ภาระจำ ฟ้า
282 37703 นางสาว ภัทนันท์ สิงฆราช ปอ
283 38220 นาย ชัชนันท์ เปี้ยสุพงษ์ ไบร์ท
284 38231 นางสาว พิชญ์สินี บุญเจิม นีม
285 38233 นางสาว บุษบา ลีรพันธุ์ เมย์
286 38235 นางสาว ณัชชา เขียวประเสริฐ แตงกวา
287 38240 นางสาว อารดา อภิชัย น้องสอง
288 38257 นางสาว ปิยรินทร์ สมณาวรรณ เอมี่
289 38260 นาย เขตต์ หน่อคำ เขตต์
290 38263 นางสาว พรปวีณ์ ปกรณ์พสุพงศ์ แบมบี้
291 38318 นางสาว ภัทรภา สุขเอี่ยม สร้อย
292 38381 นาย รภัส ว่องวิไลรัตน์ ดิว
293 38382 นางสาว ทัตชา ละออกิจ ตรุษจีน
294 38383 นางสาว ขวัญพิชชา กองแสง ฝ้าย
295 38477 นาย ปิยพัชร์ สุริยะคฑาวัฒน์ น้องนัท
296 38571 นาย ศุภกฤต เชื้อแก้ว โจโจ้
297 38573 นาย ณัฐวุฒิ มาฟู โดนัท
298 38575 นางสาว ธนารักษ์ ครามใส ใบเตย
299 38578 นางสาว จุฑาทิพย์ ทะยา อาร์
300 38579 นางสาว วรยา ฤทธิ์เรืองโรจน์ ดิว
301 38580 นางสาว ณัชชา จอมธัญ วิว
302 38582 นางสาว รวิสรา รวิเดช ฝ้าย
303 38583 นางสาว ปยุดา วารุกา ขิม
304 38584 นางสาว พรธิดา สมพงษ์ น้ำหวาน
305 38586 นางสาว พรสิรินทร์ โฆษิตสกุลชัย หยุย
306 38588 นางสาว ปรียาภรณ์ สิงห์ธร บีม
307 38590 นางสาว วันวิสา ทองภักดี แครอท
308 38591 นาย นนท์นรัฐ สวัสดิ์อนันต์ ภูมิ
309 38592 นาย ภานุวัฒน์ ไอศุริยกรเทพ บอส
310 38593 นางสาว ธันยากานต์ วัฒนนันทิพงศ์ ใบพลู
311 38595 นาย นราทร วงศ์ใหญ่ สอง
312 38596 นางสาว ธัญยธรณ์ บุญเลิศ ออม
313 38597 นางสาว ณัฐพร ดวงมณีย์ ชมพู่
314 38598 นาย วิธวิน ว่องนิติธรรม วิน
315 38599 นางสาว เขมิกา รามโยธิน ปิ่น
316 38600 นางสาว ชญานิศ เตชะพันธุ์ บุ๊ค
317 38601 นาย ชานน ตุนาโป่ง ต้น
318 38605 นาย ณัฐพัฒน์ สุกัณทา พลู
319 38607 นางสาว ภัทรานิษฐ์ ศรีสวัสดิ์ โบว์
320 38608 นาย ธนวัฒน์ ชมภู มอส
321 38610 นางสาว ธมลวรรณ สินพยัคฆ์ เอม
322 38611 นางสาว วิริยา ฟองคำ มายด์
323 38612 นาย สหัสวรรษ คำสุข ไอคิว
324 38613 นางสาว ญาณ์ณิศา ญาณประภาส แตงกวา
325 38614 นางสาว พัฒน์นรี ตาปัญญา ชิดเดือน
326 38616 นางสาว ธนพร ระตะเจริญ เอิร์น
327 38617 นาย ตามตะวัน พุทธานุรักษ์ ตาม
328 38621 นางสาว ศุภากร วงค์ษา บัว
329 38624 นาย กฤติน แก้วยองผาง ภูมิ
330 38625 นางสาว พรไพลิน แก้วแสนซาว นุ่น
331 38629 นางสาว พิชญาภา ทรงหงษา นาเดีย
332 38633 นางสาว ณัฐชยา จินตนา ไหม
333 38636 นางสาว ปิยธิดา ประสารยา นาย
334 38637 นาย วิชญ์ธวัช ธีรานันท์พงษ์ บอล
335 38639 นาย ภูพิรัฐ สุปินราษฎร์ ภู
336 38640 นางสาว นันทชพร ใหลตระกูล นัท
337 38641 นางสาว ชนานันท์ ศิริกำธร มายด์
338 38642 นางสาว มทนภาดา ประเสริฐดี อิงฟ้า
339 38643 นาย นราวิชญ์ จินดาหลวง บอล
340 38646 นางสาว กิรณา ตันบูรณา ผิงผิง
341 38647 นางสาว อรณิช อารมย์คง ทราย
342 38648 นางสาว พรนภัส จงมั่นจิตร ปุ๊กปิ๊ก
343 38651 นางสาว ชลิตภากรณ์ พรมมินทร์ เตเต้
344 38652 นางสาว ภัสรดา ใจดา ครีม
345 38654 นางสาว ทิพย์สุคนธ์ สาโหมด เชียร์
346 38658 นางสาว วรรษชล ไชยมงคล น้ำฝน
347 38659 นาย สัมฤทธิ์ แก้วมณี เจมส์
348 38661 นาย ธีรภัทร์ อินทจักร ธี
349 38662 นาย สุทธิพงศ์ ปันสุรัตน์ ตี๋ใหญ่
350 38663 นาย ศุภชัย เทพมาลัย ไอซ์
351 38664 นางสาว ภัคจิรา ดาวนันท์ ปิงปอง
352 38665 นางสาว เพ็ชราภา ทิศเมือง ใบเฟิร์น
353 38666 นางสาว พิชญากานต์ สัตย์ซื่อ ปรายฟ้า
354 38667 นางสาว วิดา ปิ่นทอง วิดา
355 38668 นางสาว ธมกร ยะป้อม มะปราง
356 38669 นางสาว กนกณภัทร ชลาภิรมย์ แคนดี้
357 38673 นางสาว ญาณิชศา ประมุทจิต นนทรี
358 38675 นางสาว ลักษิกา เรืองรองรัตน์ หนูเร
359 38677 นางสาว ณัฐชา จารุวัฒน์ ใหม่
360 38678 นาย มานวรรธน์ มหาวรรณ์ สโม
361 38680 นางสาว กัญญ์วรา เศรฐศิลป์ น้ำ
362 38681 นางสาว ชนัญฐิกา เอี่ยมวิถีวนิช แมงปอ
363 38682 นางสาว วิมลสิริ รื่นเริง อาย
364 38684 นางสาว ธนภรณ์ พรมมา ฟาสท์
365 38686 นาย รีทวีป ทองหล่อ โมจิ
366 38687 นางสาว ศดานันท์ ไชยวงศ์ศรี แตงกวา
367 38689 นางสาว ปวริศา ตันหยง แพท
368 38691 นาย รณกฤต บัวสกุล เพิ่ม
369 38692 นางสาว ธนัญชนก ตาแดงสาย วาวา
370 38694 นาย ต้นสาย รักษ์ชนะ ต้นสน
371 38695 นาย สุภัคทวี สุวรรณศร โอโน่
372 38696 นางสาว วริศรา เล็นคำ อิ๊ว
373 38697 นางสาว ปุณยวีร์ มาเต็ม ปุ่น
374 38699 นางสาว ปาริชาติ เรือนวิไล มุก
375 38700 นางสาว ณัฐวดี ประดับ ใบเตย
376 38701 นางสาว พัชรพร แสนอุบล จอย
377 38702 นางสาว หฤทัย ถิระสาโรช หงส์หยก
378 38703 นางสาว กัญญาวีร์ วังสิงห์ อิงอร
379 38704 นาย ปกป้อง ลุ่มจันทร์ ป้อง
380 38705 นางสาว สิริพิชญ์ แสงหล้า ผึ้ง
381 38708 นางสาว เปรมณิสรา ปาละตา ปุ๊กกี้
382 38710 นางสาว พิชชานันท์ ไชยชนะ ปูเป้
383 38713 นาย ธรรศ ชมชื่น เบ๊บ
384 38716 นาย กฤษฎิน รายะนาคร ดิน
385 38718 นางสาว อภิชญา เจริญกิจ เบญ
386 38720 นาย สิรวิชญ์ โชติมานนท์ บีม
387 38721 นางสาว นันท์นภัส ทองม่วง แชมพู
388 38993 นาย ณัฐดนัย พรหมแก้ว ไบร์ท
389 38994 นางสาว ธันย์ชนก โกฎสืบ ชมพู่
390 38995 นางสาว จิรภิญญา ทาสีคำ ใบเฟิร์น
391 38996 นางสาว วรัญญา ทองหยอด แพรว
392 38998 นาย พสิษฐ์ ชนะไพชยนตร์ เจเจ
393 39001 นางสาว สุชัญญา อุตนนท์ เฟิร์น
394 39038 นาย ธีรวัจน์ แสงแก้ว โอโม่
395 39042 นางสาว ชญานิศ ไชยมงคล น้องอั้ม
396 39044 นางสาว ชนัญธิดา ณ วันจันทร์ จัสมิน
397 39051 นาย นนท์ พรมพงษ์ นนท์
398 39189 นาย ธนนันท์ สีหบัณฑ์ เบสท์
399 39831 นางสาว พนิดา บุญสุ เบลล์
400 39868 นางสาว จิรัฐิกานต์ สุริยมณฑล ติ๊กนา
401 39891 นางสาว ปนัตดา บุญตอม อุดหนุน
402 39919 นางสาว สุชญา แก้วกันทา บะหมี่
403 39939 นางสาว ปริมประภา หลักดี ออม
404 39944 นางสาว ธารา อุดมอิทธิพงศ์ มุก
405 39980 นางสาว จิราธิป ตรีทิพยบุตร ขวัญข้าว
406 39986 นางสาว ฉัตรสุดา กองตองกาย หญิง
407 40104 นาย เดชชลธี โนสุ อั๋น
408 40653 นางสาว สิรภัทร แซ่หลี สีสี่
409 40654 นางสาว วัชริน สุธาวา หยา
410 40655 นางสาว กรชลี ศรีเสน นาย
411 40656 นางสาว ณัฏฐณิชา สิทธิชัย บี
412 40657 นางสาว ชลณิชา ทะภูมินทร์ เนย
413 40658 นาย ชินภพ ขอบุญ กัน
414 40659 นางสาว ปั้นบุญ มโนนัย ปั้น
415 40661 นางสาว กนิษฐา มานจรัส นํ้า
416 40663 นางสาว ธนพร ชื่นจิตร พลอย
417 40664 นางสาว ปุณยาพร เมืองสุวรรณ ปุณ
418 40665 นางสาว สโรชา เรืองฤทธิ์ แป้งร่ำ
419 40666 นางสาว บูรณี บวรลักษมี ฝ้าย
420 40667 นางสาว อนันตา กมลภัทรชัย แจม
421 40668 นาย กฤษฎา ถาวรอ้าย ปลื้ม
422 40669 นางสาว ธัญวรัตม์ กันทะวันนา ลูกตาล
423 40670 นาย มหรรณพ จิตรมหรรณพ พั้นท์
424 40671 นาย กรวิชญ์ จันทร์ตา ป่าน
425 40672 นาย กิตตินัทธ์ ทาธิวัง บิ๊กกัน
426 40673 นางสาว เกษรุจี สุดสอาด หงษ์
427 40675 นางสาว สุณัชชา ธนะสินวิริยะกุล สุ่ย
428 40676 นางสาว ศิรดา สร้อยสุวรรณ ปิ่น
429 40677 นางสาว นวิยา ศิริดิษย์ เพ้นท์
430 40678 นางสาว รวินันท์ ศิริเลิศ จ๋า
431 40680 นาย พิชญตม์ พฤติกุล โจ
432 40681 นางสาว ธนิดา นิชิคาว่า นิหน่า
433 40683 นางสาว นภัสวรรณ โพดกาลง แป้ง
434 40685 นาย จิรภัทร มะโน เต้
435 40686 นางสาว ชิตยาภรณ์ จินะมูล แบมบี้
436 40688 นางสาว ทรงพรรณ รุ่งงามฤกษ์ ข้าวปั้น
437 40690 นางสาว พีรดา พรหมมินทร์ พี
438 40691 นางสาว ฐิติมา สุรินต๊ะ น้องเเพง
439 40692 นางสาว สิริรัตน์ ปัญญาธิ เอเชีย
440 40693 นางสาว จิตรลดา ณ ลำพูน แนน
441 40694 นางสาว สุกฤตยา เรืองเดช เอิร์ต
442 40695 นางสาว กัลยารัตน์ ศรีเจริญ อาย
443 40696 นางสาว บุญสิตา ชนะจน ตุลย์
444 40697 นางสาว กุลชา เพราะยิ่ง การ์ตูน
445 40698 นางสาว นภัสภรณ์ ยาวิละ เนย
446 40699 นางสาว พีรยา ฟูวงศ์ แอม
447 40702 นาย เสฏฐาวุฒิ แพทย์เพียร เสือน้อย
448 40704 นาย กฤตณัฐ กิติเกรียงไกร พีช
449 40705 นาย ธารณวัษร์ หอวัฒนพันธ์ แจม
450 40706 นางสาว อนินทิตา ดอกเรือนคำ วิน
451 40707 นางสาว สุพรรณิการ์ ตู้จินดา ฝ้าย
452 40708 นาย ชุติภาส วังแก้ว นนท์
453 40709 นางสาว ธัญญะรัตน์ สุรกิจรุ่งโรจน์ น้องหญิง
454 40711 นางสาว พิมประภา ไชยชนะ ฟ้า
455 40712 นาย สหัสวรรษ คำยอดใจ เจมส์บอนด์
456 40713 นางสาว รวิภา ศรีสุวรรณภิพ มิล
457 40714 นางสาว ปรายฟ้า ถิ่นถาวรกุล ปีหล้า
458 40715 นางสาว อภิชญา เต็งสวัสดิ์ น้องหญิง
459 40716 นางสาว จิตตราภรณ์ จิตวงศ์ โอบอุ้ม
460 40718 นางสาว วรินทร กิติมูล เอิงเอย
461 40719 นาย ชิติสรรค์ แดงอุดม ฟลุ๊ค
462 40720 นางสาว ชุติกาญจน์ ไชยชมภู บอมแบม
463 40723 นางสาว ฐิติมนต์ ภูษา แตงกวา
464 40724 นางสาว พศิกานต์ อุดชาชน แก้มออน
465 40725 นางสาว รังสินี ขว้างแป้น โฟร์ท
466 40726 นางสาว วริศรา บัวชุม เจน
467 40728 นางสาว จิราภรณ์ พันธุ์สุวรรณ ว่าน
468 40729 นางสาว รติมา บัวคง อีฟ
469 40730 นางสาว วรรณชยา ทิพย์พินิจ นุ่น
470 40731 นางสาว วริศรา พรรคพล วิว
471 40732 นางสาว สุธีมา จันทร์แก้ว ดิว
472 40733 นางสาว ณัฐชานันท์ พัฒน์นิติชัย โมบาย
473 40734 นางสาว คคนานต์ เสน่หา น้ำฟ้า
474 40735 นาย ธนันดร รักประสิทธิ์ เบนซ์
475 40736 นางสาว ณัฐธิดา คำเขียว แยมมี่
476 40737 นาย ทนงอินทร์ คงประดิษฐ์ ฮาร์เล่
477 40738 นางสาว สุกฤตา บุษบากรกุล จุ๊บจิ๊บ
478 40739 นางสาว ชวัลลักษณ์ แก้วมูล มิ้นท์
479 40742 นางสาว บุญญิสา อุตรศรี แตงกวา
480 40744 นาย วชิราวุธ ยาเก๋ บาส
481 40745 นาย นวทัศน์ รอดสังข์ นาย
482 40746 นางสาว ฐิติชญา นาครัตน์ เก้า
483 40747 นางสาว วรัชยา ขัดคำกอง แก้ม
484 40749 นางสาว ธัญญรัตน์ แก้วกันใจ ตันหยง
485 41373 นาย อาโรน สันติชัยชาญ อาโรน
486 41383 นางสาว ธัญธร ธรรมชัย โฟล์ค
487 41423 นางสาว รวิพร ทรัพย์เกษตริน แจน
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ