ชื่อรุ่น FREUNDSCHAFT ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 443 คน
# 2541M3 ประธานรุ่น : คุณคเณยะ อ่อนนาง
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 19897 คุณ พงศกร วงศ์ฝั้น
2 0 คุณ ธีระพัทธ์ จิรพันธวงศ์
3 21804 คุณ กรกช นาวิก
4 23855 คุณ กรัณย์ แดงช่วง
5 21724 คุณ กรัยวิเชียร นิลกำแหง
6 19745 คุณ กฤตติยากร ต้องประสงค์
7 21666 คุณ กฤตนันท์ ปัญญานะ
8 20498 คุณ กฤตนันท์ พรหมวรรณ
9 19749 คุณ กฤตพล สารเข้าดำ
10 19798 คุณ กฤป อนุสร โต๊ะ
11 21736 คุณ กฤษฎา อินต๊ะ
12 19906 คุณ กฤษดา มงคลวรวรรณ
13 21689 คุณ กฤษดา เมืองแก้ว
14 21656 คุณ กฤษดา ยามะสัก
15 22132 คุณ กษิดิศ ปารมีกาศ
16 20940 คุณ กัมปนาท ศิริอัมพร
17 19887 คุณ กิตติคุณ ศรีล้อม
18 20473 คุณ กิตติชัย ขยัน
19 21761 คุณ กิตติธัช ทับทิมทอง
20 19762 คุณ กิตติธัช มังมติ
21 21781 คุณ กิตติพงศ์ อินต๊ะพันธ์
22 21760 คุณ กิตติพงษ์ บุญทะวงศ์ โน้ต
23 19839 คุณ กิตติพงษ์ ปวงจักร์ทา
24 22285 คุณ กิตติพันธ์ ธีระวาสน์
25 21106 คุณ กิตติพันธุ์ หอมขจร
26 21716 คุณ กิตติศักดิ์ ฉัตรกันยารัตน์
27 21740 คุณ กิตติศักดิ์ มหายศนันท์
28 21783 คุณ กิติคม จันทกูล
29 19848 คุณ กิตินันทน์ หลักฐาน
30 21775 คุณ กิติพงษ์ แซ่จู
31 20226 คุณ กิติศักดิ์ สาธุวงศ์
32 21868 คุณ กีรติ คันธรส
33 21755 คุณ กุณฑล สมบูรณ์ยิ่ง
34 19909 คุณ กุลนัย พรมจักรแก้ว
35 21798 คุณ เกษมศักดิ์ สิทธิประเสริฐ
36 22191 คุณ เกษมสันติ์ กันทาซาว
37 19748 คุณ เกียรติขจร ใจยาทา
38 19831 นางสาว เกียรติชัย จอมทอง สาวเม
39 21592 คุณ เกียรติภูมิ สิทธิราษฎร์
40 20241 คุณ เกียรติวงศ์ วงศ์ราช
41 21624 คุณ เกียรติศักดิ์ ศิลพัฒน์ ( ณภัทร โชตินิธิเดชา ) กิต เล็ก
42 21608 คุณ ไกรวุฒิ ศุภกิจโภคา
43 21835 คุณ ขจรศักดิ์ ปัญญาเรือน
44 22156 คุณ คชพงษ์ จินตกานนท์
45 19896 คุณ คณิน รินคำ
46 22127 คุณ คเณศ บุญจม
47 19838 คุณ คมกริช สิทธิมงคล
48 21742 คุณ คีตวัตร มันยวง
49 21683 คุณ กมลาสน์ ยิ่งสมัคร
50 20378 คุณ กิตติคุณ เตียวตระกูล
51 22106 คุณ กุลเชษฐ์ ศรีกัญชัย
52 22128 คุณ คเนยะ อ่อนนาง
53 21711 คุณ จตุรภัทร ตั๋นจี
54 21599 คุณ จรงศ์วิชช์ ทะพิงค์แก
55 21824 คุณ เจษฎา สุภาศรี
56 26710 คุณ ชาลี วีระพันธุ์
57 21876 คุณ ชุมอรรจน์ พันธเณร
58 21597 คุณ ณัฐวุฒิ พลาณิชย์
59 22090 คุณ ดอนชาย มนัสพหม
60 21697 คุณ ต่อตระกูล ชุติมา
61 22174 คุณ เติมสิน แซ่เย้า
62 21700 คุณ ทวีชัย สุทธินันท์ไชย
63 21605 คุณ ธนากร อินทะสาร
64 25219 คุณ ธเนศ ต๊ะรังษี
65 21810 คุณ ธราธร เกื้อวงศ์
66 19814 คุณ ธันย์ คุณยศยิ่ง
67 26726 คุณ ธีวินท์ วีระพันธุ์
68 21690 คุณ นนท์ คำติ
69 19868 คุณ นนทรัตน์ เวสสุนทรเทพ
70 0 คุณ นาที ฉุ่นนันกาศ
71 19788 คุณ ปฏิพันธ์ บุญมั่งมี
72 19879 คุณ ปฏิภาณ บุญมั่งมี
73 19900 คุณ ปฐมพงษ์ กุนามี
74 22081 คุณ พงษ์ศิริ ลังการ์พันธุ์
75 21773 คุณ รุ่ง พงษ์ไพบูลย์
76 22082 คุณ ฤตวีธ์ รัศมีขวัญ
77 19889 คุณ ฤทธิ์ชาติ นิมมานเหมินท์
78 19890 คุณ วรพงษ์ ตรีประลำ
79 20514 คุณ วรัญณู ตันตรานนท์
80 23768 คุณ วศิน ลีนานรักษ์ Ant
81 20467 คุณ วิศรุต สุวรรณพงษ์กูล
82 21638 คุณ ศุภชาติ ชมหวาน
83 21674 คุณ สมเกียรติ อินทสิงห์
84 22087 คุณ สราวุธ วัชรเมธีมาศ
85 19799 คุณ สุชาติ สุจริต
86 19855 คุณ สุปริญญา พันธ์ศรีวงค์
87 26774 คุณ สุวภาพ บุญตา
88 23766 คุณ อดิศร บรรสิน
89 28398 คุณ อโนศักดิ์ กมลวิทยานนท์
90 21676 คุณ อารักษ์ หล้าเที่ยง
91 19768 คุณ จตุรงค์ วิบุลสันติ ตั้ม
92 19755 คุณ จรรรงค์ มงคลพันธ์
93 21334 คุณ จรัสพงษ์ คำโพธิ์
94 21707 คุณ จริญญา จันทร์สม
95 20476 คุณ จักรกฤษณ์ บุญตระกูลพูนทวี
96 21806 คุณ จักรกฤษณ์ สุวรรณ์
97 20525 คุณ จักรพงค์ ไชยวงค์
98 19796 คุณ จักรพงษ์ รักจักร์
99 19776 คุณ จักรพล นิยมสิริ
100 21820 คุณ จักรพันธุ์ อุดมพันธุ์
101 20482 คุณ จักรวัฒน์ เร่งถนอมทรัพย์
102 22997 คุณ จักรา บุญคุณาภัทร
103 20231 คุณ จิตรภณ ไข่คำ
104 19894 คุณ จินต์ปวิธ นิธิวัฒนเลิศ จิน
105 21584 คุณ จิรยุทธ ชัยมณี เดียร์
106 21617 คุณ จิรายุทธ์ ธาดาสุรเวทย์
107 21881 คุณ จีระพันธุ์ พ้นภัย
108 25195 คุณ เจนณรงค์ เพ็ชร์พันธ์
109 21641 คุณ ฉัตรินทร์ เย็นสุข
110 19760 คุณ เฉลิมชาติ พวงงาม
111 19850 คุณ ชญานนท์ บุญถึง
112 21335 คุณ ชลธิศ ศิริโอวัฒนะ
113 21604 คุณ ชลิต ไชยยา
114 21618 คุณ ชลิต ศรีวิชัย
115 18905 คุณ ชวชาติ ทองเขียว
116 21704 คุณ ชัชพล แซ่เฮง
117 21681 คุณ ชัชรินทร์ ปัญญา
118 21359 คุณ ชัยพฤกษ์ จิตธรรม
119 19834 คุณ ชัยยา จันทรศร
120 20227 คุณ ชาคริต หะซัน
121 19888 คุณ ชาญยุทธ จรัสเสนากุล
122 21791 คุณ ชาญวิทย์ มณีเลิศ
123 21727 คุณ ชาตรี ปิณฑะสุต
124 19774 คุณ ชาติชาย วิลัยลักษณ์
125 26705 คุณ ชาติณรงค์ บุญพิน
126 21642 คุณ ชีวิน บัวผัน best
127 21677 คุณ เชนทร์ชัย ไชยวงศ์
128 21311 คุณ เชาวลิต สิทธิชนะพงศ์
129 21753 คุณ เชิดเกียรติ ถาแก้ว
130 21834 คุณ เชิดศักดิ์ ลิขิตรังสรรค์
131 23039 คุณ ไชยพิชิต พิพัฒน์นนทชัย
132 20508 คุณ ฐิติพงศ์ สุทธิโพธิ์สุวรรณ์
133 21879 คุณ ฐิติรงค์ อินทุโศภณ
134 19836 คุณ ณฐพล หาญเจริญกิจ
135 21836 คุณ ณยศ ลิขิตเอกราช
136 21699 คุณ ณรงค์กร จิณะเสน
137 21898 คุณ ณัฐกานต์ ศรีวิชัย
138 21726 คุณ ณัฐชัย อ้ายเจริญ
139 21737 ว่าที่ร้อยตรี ณัฐเดช ประกอบกิจ โหน่ง
140 21780 คุณ ณัฐนิต วชิรปาณีกูล
141 21789 คุณ ณัฐพงษ์ วัจนสุนทร
142 21875 คุณ ณัฐพงษ์ สมณะ
143 21702 คุณ ณัฐพงษ์ สัมภวมาน
144 22165 คุณ ณัฐพล ฟองสถิตย์กุล ฟอง
145 22086 คุณ ณัฐพล เมธังกูร
146 19812 คุณ ณัฐพันธุ์ สกุลหาญ
147 21793 คุณ ณัฐภัทร หัสการบัญชา
148 21646 คุณ ณัฐวัฒน์ ตันติวิวัฒน์
149 21776 คุณ ณัฐวัฒน์ พละพงศ์
150 19907 คุณ ณัฐวุฒิ กรรมสิทธิ์
151 22244 คุณ ณัฐวุฒิ ชินารักษ์
152 21814 คุณ ณัฐศรุต เทพวงค์
153 19843 คุณ ดนัย ชุณหการกิจ
154 19857 คุณ ดนุพล โพธิ
155 23114 คุณ ดนุพล มนูทัศน์
156 23132 คุณ ตุลา วนาสุขพันธ์
157 21880 คุณ ไตรภูมิ กาญจนวิโรจน์อัครพระยาภักดี ไตรภูมิ
158 21831 คุณ ไตรรงค์ ไชยชมภู
159 22105 คุณ ไตรรงค์ นิยมไทย
160 19824 คุณ ถิรนันท์ อินตารัตน์
161 21805 คุณ เถกิง พูนพิพัฒนกุล
162 21594 คุณ ทวีรัก เลปนานนท์
163 21747 คุณ ทศพงษ์ ดีอินทร์
164 21739 คุณ ทศพร ทรายหมอ
165 21728 คุณ ทศพล ปุกมณี
166 21625 คุณ ทศพล สายศร
167 21718 คุณ ทักษิณ จิยะวรนันท์
168 22138 คุณ ทานต์ชัย หัตถะเกษา
169 22074 คุณ ทิพย์ราชวงศ์ ณเชียงใหม่
170 22096 คุณ ทิวัตถ์ ภู่อภิสิทธิ์
171 25211 คุณ เทอดศักดิ์ ปิติวุฒิ
172 20447 คุณ ธนทรัพย์ ชัยเกียรติวรกุล
173 21767 คุณ ธนรัชต์ ถมมา
174 21844 คุณ ธนวัฒน์ ลังการ์พินธุ์
175 19818 คุณ ธนัตร ตันสุชาติ
176 24517 คุณ ธนัย ศิริจงดี
177 19902 คุณ ธนารักษ์ อุ้ยตระกูล
178 25905 คุณ ธนูชัย สมิตะสิริ
179 21787 คุณ ธเนศ บูรณทอง
180 21719 คุณ ธรณิศ กีรติปาล
181 21847 คุณ ธรรมธัช โพธิ์สา
182 19803 คุณ ธรรมรงค์ แดงวิจิตร
183 21774 คุณ ธวัช แก้วดวงดี
184 21609 คุณ ธันวา ธนัญชัย
185 22130 นาย ธีรพงษ์ ฉลาด เก่ง
186 21885 คุณ ธีรภพ แสงศรี
187 21698 คุณ ธีรภัทร์ เพ็ชรเจริญ
188 21691 คุณ ธีรภัทร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง
189 21693 คุณ ธีรยุทธ วัฒน์วานิชชากร
190 21448 คุณ ธีระวัฒน์ รอดหลง
191 21694 คุณ ธีระวิทย์ กันจนา
192 21748 คุณ ธีวิน เดชวงศ์ญา
193 21891 คุณ เธียรเอก หอมเดช
194 21869 คุณ นครินทร์ กันทะมาลา
195 20238 คุณ นครินทร์ แสนมะโน
196 21725 คุณ นครินทร์ อินสอาด
197 21770 คุณ นที เงาแก้ว
198 19886 คุณ นนทิวัฒน์ จิตต์จำนงค์
199 21670 คุณ นพดล ปาลีตา
200 20229 คุณ นพรัตน์ บัวไพจิตร
201 21426 คุณ นภัทร คำมา
202 21732 คุณ นรเทพ ศรีอุทัย
203 22257 คุณ นราชัย บุญพรหม
204 21720 คุณ นราศิลป์ วงศ์แสน กิต,ศิลป์
205 20239 คุณ นรินทร์ นันทศรี mac
206 19851 คุณ นฤพัทธ์ พรรณรังษี
207 23063 คุณ นันทวัชร กิตติวีระ
208 21738 คุณ นิตย์ธินันท์ นวลสาย
209 21319 คุณ นิพนธ์ สายน้ำเย็น เอก
210 19761 คุณ นิรัติศัย สายวิวัฒน์
211 22186 คุณ นิวัตร ณเชียงใหม่
212 19869 คุณ นิสิต ชวนศิริกุล
213 19765 คุณ นุชิต มณีโชติ
214 19819 คุณ บดินทร์ ศรีวิชัย
215 19865 คุณ บัณฑิต เปลี่ยนเกิด
216 20620 นางสาว บัณฑูรย์ คุณาธารกุล KAKRA
217 22075 คุณ ปกป้อง สืบตระกูล
218 19833 คุณ ปฏิเวธ เตชะ
219 22126 คุณ ปฐมพล ยศประสิทธิ์
220 21822 คุณ ปรเมษฐ์ สุขพานิช
221 21762 คุณ ประดิษฐ์ มาลาศรี บอล
222 21861 คุณ ประวิช นิตย์เจริญ วิทย์-(แบงค์)
223 20155 คุณ ประสานกัณฑ์ กิจเนตร
224 21685 คุณ ปรัชญา เอี่ยมวัน
225 25205 คุณ ปริญญา สุวรรณนที
226 21801 คุณ ปวริศ พรหมเทศน์
227 19751 คุณ ปวัตน์พงศ์ ราชอาภัย
228 21729 คุณ ปองพล ยิ้มละม้าย
229 21888 นาย ปัญจนาท ปรัชญา เก่ง
230 24480 คุณ ปิติกุล ยศวงศ์รัศมี
231 21593 คุณ ปิยะพงศ์ เมธีรัตนโสภณ
232 21647 คุณ ปิยะรัฐ คำยอดใจ
233 21874 คุณ เผ่าพันธ์ สวพันธ์พงศ์
234 21864 คุณ พงศกร แดงโชติ
235 19773 คุณ พงศกร บรรเรียนกิจ
236 19791 คุณ พงศกร วันนะวันนา
237 21855 คุณ พงศธร ถนอมเสียง
238 21771 คุณ พงศ์ศิริ มีโพธิ์ อ้น
239 20470 คุณ พงษธร เนียมโภคะ
240 20454 คุณ พงษ์พันธุ์ ปิ่นแจ้ง
241 21662 คุณ พงษ์ศักดิ์ นิลทัพ
242 19750 คุณ พนาพงษ์ ปันผสม
243 20496 คุณ พรปัญญา ศิลา
244 21595 คุณ พฤฒิ สุขเกษม
245 21696 คุณ พัชณรงค์ คุณศิลป์
246 21664 คุณ พัชร เป็งจันทร์ เหน่ง
247 21071 คุณ พันธ์ศักดิ์ ยอดทองเลิศ
248 21596 คุณ พิชญพล ทิพย์ธรรม
249 19835 คุณ พิชิต คนใจซื่อ แจ็ค
250 21779 คุณ พิฑนา จันทร์ศรี
251 21586 คุณ พินิจ ดำรงค์
252 21754 คุณ พิภาค วอนเพียร
253 20894 คุณ พิรุณ ป้อมเป็ง
254 21708 คุณ พิษณุ ร่มคำ
255 21648 คุณ พิสุทธิกุล บุญมี
256 22288 คุณ พีรยุทธ สังข์สำราญ
257 21614 คุณ พีรวัฒน์ สมบัติใหม่
258 20513 คุณ พีรวุฒิ ศรีวิริยานนท์
259 21758 คุณ พูลสุข พรพลวัฒน์
260 22239 คุณ เพชระ เลิศแสนสุข
261 21675 คุณ เพิ่มพงศ์ เสียสี
262 19842 คุณ เพิ่มพูน ปัญญาสืบ
263 19821 คุณ ภฤศ ณ ถลาง
264 19766 คุณ ภวินท์ ศุขะวณิช
265 22095 คุณ ภัทรพงศ์ ศรสูงเนิน
266 21673 คุณ ภาคภูมิ แก้วปัญญา
267 19828 คุณ ภาณุ รัตนแก้ว
268 22093 คุณ ภาณุพงศ์ จอมมาวรรณ
269 21668 คุณ ภาณุพงศ์ ชูณะวัฒน์
270 19787 คุณ ภาณุพงศ์ อินทร์ชัย
271 21851 คุณ ภาณุพันธุ์ จันทร์ใหม่ เบิร์ด
272 21657 คุณ ภาณุวัฒน์ พิทยารักษ์ แจ๊ค
273 21316 คุณ ภาณุวัฒน์ วินาลัย
274 21853 คุณ ภูพิงค์ เมืองแก้ว
275 19771 คุณ ภูมี ทรัพย์จอเพชร
276 22287 คุณ ภูริวัตร ประเสริฐยา
277 21714 คุณ ภูวดล จันทร์ใจวงค์
278 24485 คุณ มณฑล เลิศอานนท์ตระกูล
279 21765 คุณ มนต์ชัย แซ่หลี โอ๊ต
280 21785 คุณ มรรคภูมิ มหาสิงห์
281 22432 คุณ แมทธิว ทิพยมาบุตร
282 19789 คุณ ยุทธพงษ์ ดีอินทร์
283 22164 คุณ ยุทธศักดิ์ แต้เจริญ
284 20484 คุณ รตนากร เป้าประยูร
285 21893 คุณ รพีพัฒน์ ตันสว่างกูล
286 28394 คุณ รังสิมันต์ กุลมามาก
287 20223 คุณ รัชพล กัลยาณพิสุทธิ์ ยิ่ง
288 22085 คุณ รัฐภูมิ พฤกษาพนาชาติ
289 19780 คุณ รัฐภูมิ ยงรัฐตระกูล
290 19827 คุณ รัฐสรณ์ อุดมวรชาติ
291 21652 คุณ รัตนชัย ศรีวิสุทธิ์
292 19867 คุณ ราชนัย ชินายศ
293 19786 คุณ รุ่งฤทธิ์ ตันสุวรรณ
294 19892 คุณ เรืองฤทธิ์ ตันสุวรรณ
295 21659 คุณ เรืองฤทธิ์ สิทธิราษฎร์
296 19854 คุณ วงค์พันธ์ พรหมวงศ์
297 21817 คุณ วงศกร บุญธรรม
298 21661 คุณ วงศกร ลดาลลิตสกุล
299 19858 คุณ วชิรพงศ์ อูทอง
300 20477 คุณ วชิระ เตชะคฤห
301 21819 คุณ วรกร ศีละวงษ์เสรี
302 21772 คุณ วรพจน์ เหมือนศิริ
303 21884 คุณ วรพักตร์ ดวงรกดก
304 19860 คุณ วรภาส จันทร์ลักษมี
305 19881 คุณ วรวัชร ขอดแก้ว
306 21870 คุณ วรวิทย์ พรหมวงศ์ศักดิ์
307 19817 คุณ วรวุฒิ นันไชย
308 20514 คุณ วรัญญู ธาราฉัตร
309 21890 คุณ วราพงศ์ สุภาวรรณ
310 19846 คุณ วราวุฒิ แซ่แต้
311 19756 คุณ วริศกร วุฒิไชย
312 19752 คุณ วสุรัตน์ เบญจวรรณ
313 26707 คุณ วัชรชัย สุวรรณ 23/12/2526
314 21637 คุณ วัชรพงศ์ ประชากุล
315 25938 คุณ วัชรพงษ์ วชิรัคกุล
316 21582 คุณ วัชรพงษ์ สรวิสูตร
317 19753 คุณ วัชรพันธ์ สัจจาลักษณ์
318 19792 คุณ วัชระ จักร์แก้ว
319 22192 คุณ วัชระ เนตรธารา
320 19862 คุณ วัชรินทร์ ปัญญาศรี
321 21897 คุณ วารินทร์ รัตนเดชากร
322 26804 คุณ วิกรานต์ ศรีพรหม
323 21709 คุณ วิชญุตร์ สุยะนวล
324 26816 คุณ วิชา ใจเขียว
325 19813 คุณ วิทวัส ขาวอิ่น
326 21827 คุณ วิทวัส จันทร์ดาพรหม
327 21730 คุณ วิธวินท์ สมขาว
328 21863 คุณ วิภูพงศ์ จิระประภูศักดิ์
329 19772 คุณ วิระ เลาอือ
330 21794 คุณ วิศรุต นพรัตน์
331 19822 คุณ วิสุทธิ เผ่าเหลืองทอง kwan
332 21679 คุณ วีระแพทย์ ปัญญาจิตต์
333 21705 คุณ วุฒิวิทย์ คำลือ
334 20481 คุณ วุฒิศักดิ์ พึ่งวีระวงศ์
335 19770 คุณ ศรมณ ศรมณี
336 19847 คุณ ศรัณย์ สุยะราช
337 21607 คุณ ศรายุทธ ตรียาวรกุล
338 22267 คุณ ศรายุทธ พุทธา
339 21886 คุณ ศรายุทธ อาบเงิน
340 19811 คุณ ศราวุธ บัวล้อม
341 21621 คุณ ศราวุธ มั่งมูล วุธ
342 21828 คุณ ศราวุธ แรมจันทร์
343 21629 คุณ ศราวุธ สุหอม
344 21830 คุณ ศานติพงศ์ อินต๊ะวิชัย
345 23843 คุณ ศิกวัส ทวีเกื้อกูลกิจ
346 21782 คุณ ศินนท์ อิ่มใจ
347 21872 คุณ ศิริศักดิ์วานิช ยืนยง แนน
348 21845 คุณ ศีลวัต บุษยพันธุ์
349 21752 คุณ ศุภกิจ คชาอนันต์ นิว
350 21829 คุณ ศุภกิจ ไชยวุฒิ
351 21680 คุณ ศุภกิจ สุวรรณเสน ต้น
352 23014 คุณ ศุภฤกษ์ ลายประวัติ
353 21768 คุณ ศุภวัฒน์ บัวสุข
354 19804 คุณ ศุภวิชญ์ ผ่องพันธุ์
355 19781 คุณ ศุภสันต์ คฤหเตชะ
356 21833 คุณ ศุภสิทธิ์ ไชยชาววงค์
357 21867 คุณ เศรษฐกาญจน์ จันทะโก
358 21745 คุณ สนธิวัฒน์ ประยุรนาค
359 26706 คุณ สมเกียรติ เรือนงาม
360 21628 คุณ สมเกียรติ สมบูรณ์
361 21643 คุณ สมพงค์ สุระจิตร์
362 21812 คุณ สรณชัย เจียรวโรภาส
363 21756 คุณ สรายุทธ์ คำเฉลียง
364 20463 คุณ สัณหวัช หวันแสง อารีดัง
365 20233 คุณ สัตยา หว่านชัยสิทธิ์
366 19782 คุณ สันติพงษ์ สินชัยกิจ
367 21692 คุณ สาธิต แก้วมา
368 19759 คุณ สิกข์ สิกขกิจโสภา
369 20474 คุณ สิงหา เปรมปลื้ม
370 19901 คุณ สิทธา สุวรรณโสภณ
371 21653 คุณ สิทธิศักดิ์ เปรมปรีสวัสดิ์ ตู่
372 21640 คุณ สิริพงศ์ โปธิปัน
373 20485 คุณ สิโรจน์ ผลวัฒนะ
374 22068 คุณ สุชาติ สุวี
375 18963 คุณ สุชาธิษณ์ สว่างวงศ์
376 19746 คุณ สุธี ตุละทา
377 23047 คุณ สุพัตถิ์ ฐิตาจารย์
378 20479 คุณ สุพิชชา เกตุวงค์
379 21889 คุณ สุภนัส ศรีดี
380 21751 คุณ สุรพงศ์ เพ็ญประไพ
381 21660 คุณ สุรพันธ์ จักรมณี
382 20230 คุณ สุรภาคย์ ตันติวงศ์
383 20478 นาย ธนนท์ ลีรสวัสดิอำพน ติน
384 19758 คุณ สุรสีห์ พิพัฒรัตนโชติ มาร์ค
385 21792 คุณ สุรสีห์ สมุทคุปติ์
386 21663 คุณ สุริยาวุธ อภิวงค์
387 21900 คุณ สุวพันธ์ ศิริวงค์
388 21778 คุณ สุวัฒน์ชัย ปาระมี
389 21849 คุณ สุวิชชา สิงหะภักดี
390 21873 คุณ เสกสรร เชื้อเมืองพาน
391 19852 คุณ เสกสรร พูลทรัพย์
392 21746 คุณ เสริมตระกูล ครินชัย
393 21645 คุณ เสริมพันธุ์ ไชยพันธุ์
394 21899 คุณ โส วัชรปรีชา
395 23832 คุณ โสฬส ศรลัมพ์ pook
396 21669 คุณ อโณทัย ศรีบัว
397 19863 คุณ อดิลักษณ์ ยอดยิ่ง
398 21591 คุณ อดิศักดิ์ สุรางกูร
399 26841 คุณ อติศักดิ์ สุริโย
400 23166 คุณ อธิป โคสิริวิวัฒน์
401 19808 คุณ อนณ เชี่ยวศิลป์
402 21619 คุณ อนุกูล อุประโจง
403 21678 คุณ อนุเทพ หน่อบุญโยง
404 21784 คุณ อนุพงษ์ สุริยะนาง
405 21821 คุณ นทีกานต์ คุณยศยิ่ง ลอง
406 21734 คุณ อนุวัต ใจดี
407 21603 คุณ อนุศักดิ์ แก้วยานุรักษ์
408 19853 คุณ อโนชา จันทร์สำราญ
409 21803 คุณ อภิชนา ไชยอนันต์
410 19899 คุณ อภิชาติ ปรีชาราช
411 19883 คุณ อภิชาติ ผลิตัน
412 22111 คุณ อภิญญา พงศ์เมธีกุล
413 19893 คุณ อภิฤทธิ์ จันทรา
414 20234 คุณ อภิวัฒน์ กุลศรีสุวรรณ
415 21706 คุณ อรรถกร อภิเนาวนิเวศน์
416 21672 คุณ อรรถพงษ์ จันทรปรีดา
417 21809 นางสาว อรรถพร นาดี (ตอนนี้เปลี่ยนเป็น ปิ่นปินัทธ์ นาดี ) กอล์ฟ
418 21701 คุณ อรรถพล บุญจันทร์
419 21712 คุณ อรรถพล พินยงค์
420 21339 คุณ อรรถพล วงศ์สุวรรณ อาร์ท
421 21894 คุณ อัตตศิริ ศรีเรือง
422 21667 คุณ อัษฎากร คำโชติรส
423 21860 คุณ อาทิตย์ บุญหนู
424 21807 คุณ อาทิตย์ พ่อค้า
425 21634 คุณ อานนท์ เฟื่องทอง
426 21635 คุณ อานันท์ เฟื่องทอง
427 21589 คุณ อานันท์ มงคล
428 19815 คุณ อานุภาพ ชยะกุล มิโอะ--->โมะ
429 21799 คุณ อิทธิพล ขาวผ่อง
430 22162 คุณ อิทธิพล ตรีตรึก
431 21854 คุณ อินทนินท์ กำปั่นทอง
432 21832 คุณ อิศราพงษ์ เจนตระกูล ขวัญ / เจ๊แขก
433 21786 คุณ อิสระพงศ์ สุภินนพงษ์
434 19885 คุณ อิสรา รัตนพฤกษ์
435 23874 คุณ อุกฤษฎ์ ภิญโญจิต big
436 20507 คุณ เอกนรินทร์ ใยสูนโย
437 20483 คุณ เอกพันธ์ บุญชัย
438 19763 คุณ เอกวิชญ์ พงศ์เชี่ยวบุญ
439 21883 นางสาว เอกสิทธิ์ อินทะราชา กั้ง
440 26702 นาย นวพล นพสุวรรณ นัท
441 21731 คุณ วีระ ภู่เจริญ เฮง
442 19905 คุณ วิสิษศักดิ์ สุริยาศรี ต๊อก
443 23161 คุณ อรรถพล เตชะพันธุ์ อิ๊ก
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ