ชื่อรุ่น Aquamarine'21 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 559 คน
# 2564M3 ประธานรุ่น : นายทัพพสาร อิ่มใจ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 37821 นาย อริญชย์ เมืองอินทร์ ตีตี้
2 38385 นาย สิรราชย์ มณีจักร อิ๊กคิว
3 38386 นาย ปกรณ์เกียรติ จรัสศรี พู่กัน
4 38387 นาย ศิรภัทร วาฤทธิ์ โอม
5 38388 เด็กชาย ธราพัชร์ กันธรรม ไฮเท็ค
6 38389 นาย ปีย์ตะวัน แห่งหาญ ซุง
7 38390 นาย ปรีดิ์ ชัยรัต เปรม
8 38391 นาย ปวีร์ ขจรบุญ ลูกก๋ง
9 38393 นาย บูรณ์พิภพ จำหมาย ข้าวโอ๊ต
10 38394 นาย ฐิติพันธ์ ดวงดี รถโฟล์ก
11 38396 นาย ชินดนัย ไชยนันตา ชิน
12 38397 เด็กชาย กฤษฏิ์รพี พลอาจ ต้นข้าว
13 38398 นาย พีระวิตร พานิชกุล เบสท์
14 38400 นาย ธนกฤต ภูพันธ์ ตี๋เฮง
15 38401 นาย ภูรินทร์ ใจเที่ยง ภูเติ้ล
16 38402 นาย พัสพรหม ไชยมงคล โปรเจ็ก
17 38405 นาย พชร พ่วงทรัพย์ นอฟ
18 38406 นาย รณกร รักษ์สุวรรณ วินซ์
19 38407 เด็กชาย ฐิติชญาน์ บรรณศรี เบส
20 38409 เด็กชาย ชวภณ สุวรรณรัตน์ อาร์ต
21 38410 นาย พิชญ์ ศรีเพ็ชร์ เพียว
22 38411 นาย ติณณ์ โพธิกานนท์ ติณณ์
23 38412 เด็กชาย ราชพฤกษ์ ชัยชนะ มาร์คคุง
24 38414 นาย ณัฐชัย ปั้นทอง ปังปอนด์
25 38415 นาย สิปปกร ธนโชคไพบูลย์ นอร์ท
26 38416 นาย ธัชพล ปัญญาต่วน โนโน่
27 38417 เด็กชาย ตนุภัทร ภูธรใจ ตนุ
28 38418 นาย ณภัทร ไชยวรานุวัฒน์ ซีน
29 38419 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ ญาณสาร การ์ฟิลด์
30 38421 เด็กชาย พีรวัศ อนงคพงศ์พันธุ์ หยก
31 38423 นาย วิชชากร คำใจ เดียร์
32 38425 นาย ภาคิน หรูมิ่งมงคล แมค
33 38426 นาย รัชชภูมิ ปัญญาแก้ว ภูมิ
34 38428 นางสาว ศศิฌานพร สมทรัพย์ แพร
35 38429 นางสาว ธนกมล พรหมพิทยา บัวชมพู
36 38431 นางสาว ณภัทชา ลาภเลิศสกุล ต้นข้าว
37 38432 นางสาว ณัฐธยาน์ ดำรงศักดิ์ ไนซ์
38 38434 นางสาว พิมพ์ญาดา สิริรัตน์บรรจง เกรซ
39 38435 นางสาว จันทรัศม์ อรุณสิทธิ์ รัศม์
40 38436 นางสาว ปฐมาส ตรุษไทย ตะนอย
41 38437 นางสาว ลักษิกา เผือกผล ซีซ่าร์
42 38438 นางสาว ธัญญานันท์ พรายแย้ม ฟานฟาน
43 38441 นางสาว พรรณลักษณ์ แสงโสรจสุข น้ำใส
44 38442 นางสาว พัชสุดา สุทธภักติ กูล
45 38443 เด็กหญิง พัณนิตา ผลพานิช ใบเตย
46 38444 นางสาว วาสิตา ตนการณ์ ข้าวหอม
47 38445 นางสาว พิริยาภรณ์ ฟู่เจริญ ทีม
48 38446 เด็กหญิง พัชรพรรณ จารุสวัสดิ์ พรีม
49 38447 นางสาว ภูษณิศา มหาวันวงศ์ มิว
50 38448 นางสาว กิมบ๋าว สราญ กุสุมภ์รัชพฤกษ์ ซูก้า
51 38449 นางสาว พชรมน มณีศร ขนมผิง
52 38450 เด็กหญิง ชญาภา อุดมโสภกิจ ภีม
53 38451 นางสาว จินต์จุฑา สีตลานุชิต ไผ่หลิว
54 38452 นางสาว ปภาดา บุณยราศรัย พิม
55 38453 นางสาว ไมด้า มุกลดา กูยอง ไมด้า
56 38454 เด็กหญิง พรรณปพร วังศรี นานา
57 38455 นางสาว นภัสกรณ์ วีระวุฒิกร ลูกพีช
58 38456 นางสาว จิณห์วรา เกตุวราภรณ์ จิด้า
59 38457 นางสาว ชุดาภรณ์ ขัติยะ ฟ้าใส
60 38458 นางสาว ณัฐชวรินทร์ สันกลกิจ มินนี่
61 38459 นาย พงษ์คเณศ ถัดทะพงษ์ ริกิ
62 38460 นางสาว พรรณวดี สกุลพนารักษ์ ไข่มุก
63 38461 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ แก้วเทพ บิ๊ก
64 38463 เด็กชาย ฐรากร สุขยิ่งผา พี
65 38464 นาย ฉลองราช ราชจินดา โจอี้
66 38465 นาย ธนดล ปภากุล โมโม่
67 38466 นาย ราชพฤกษ์ จอมแปง คูน
68 38468 นาย จิรัฐพล ใจคำสืบ ภู
69 38469 นาย คัมมิน ภีร์สวัสดิ์ พีท
70 38470 นาย สุภคิณห์ ดวงสุวรรณ เพชร
71 38471 นาย ศักดิธัช พิมพ์ศรี ภู
72 38472 นาย จิรภาส จันทร์เรือง ภูมิ
73 38474 นาย ณฐกร ศรีวัฒนางกูร ภีม
74 38475 นาย กานต์ธาดา คำชัย ธาม
75 38476 นาย ศุภณัฐ อุ่นศรีส่ง น้อยโหน่ง
76 38478 นาย ธนภูมิ โสภา ฟอร์ด
77 38479 นาย ชีวานนท์ สารสุวรรณ วินด์
78 38480 นาย ณัฐนนท์ วงศ์สุวรรณ ยีนส์
79 38481 นาย เมธาพันธ์ เจริญเขษมมีสุข โกโก้
80 38482 นาย ศุภราช ประพฤติ คุ้ม
81 38483 นาย กิตติธัช มาตสถานวงศ์ เก้าเก้า
82 38484 นาย ธีรภัทร สอาดสุด พลับ
83 38485 นาย โชติวัฒนา กันทะมูล ต้นตาล
84 38486 นาย ชยพล ว่องชาญอุดม อเซิ้น
85 38487 นาย จักรพันธุ์ พาจรทิศ ลูกกรด
86 38488 นาย กาณฑ์ เลาหพูนรังษี กาณฑ์
87 38490 นาย ชนาธิป สะพานแก้ว ไดม่อน
88 38491 นาย พงศกร กัณทวี มิคกี้
89 38492 นาย ทรรศชล พรหมเรืองฤทธิ์ ทีม
90 38493 นาย ภูมินทร์ ประสิทธิชัย ออเร้นจ์
91 38494 นาย เศรษฐวุฒิ สมาเกตุ ไอแอม
92 38495 นาย ณภูมิ จิโนรส จิว
93 38496 นาย ชีวัธนัย ทิพย์กาญจนกุล เบส
94 38497 นาย ฐปนวัฒน์ ใจบาน เพ้นท์
95 38499 นาย ศุภณัฐ พูลปัญญา แชมป์
96 38500 เด็กชาย ธนกฤต กิตติชัยบุญ พีพี
97 38501 นาย ชนุดม ไชยาพันธุ์ ไทเกอร์
98 38502 นาย ณัฏฐ์ธวัฐ ณะรินทร์ พฤกษ์
99 38504 นาย กรกฎ อินทิยะ เฟม
100 38505 นาย ธนันพงค์ กิติชัยวรรณวุฒิ พีพี
101 38506 เด็กหญิง ปานไพลิน โลหนันทน์ ลิน
102 38507 นาย ณัฏฐ์กานต์ ชูสาย น้ำ
103 38508 นาย ปริชาพล สีระแก้ว เต้ย
104 38510 นาย สายกลาง จงรักษ์สัตย์ ชุนชุน
105 38511 เด็กชาย ศิวัช กิติลือ เปปเปอร์
106 38512 เด็กชาย ธนพัฒน์ ลือวัฒนานนท์ เฟม
107 38514 เด็กชาย นพรุจ แย้มคลี่ นันท์
108 38515 นาย ประวิน สังขรักษ์ ปังปอนด์
109 38516 เด็กชาย กวินท์ ชัยประดิษฐ์ พร้อม
110 38517 นาย อภิวิชญ์ พร้อมวงษ์ เฟรมมี่
111 38518 นางสาว ณัฐณิชา เกตะมะ ต้นน้ำ
112 38519 นางสาว ณัชพร เหมรัตน์ตระกูล จัสมิน
113 38520 นางสาว อนัญญา นันทอน แยม
114 38521 นางสาว ณัฐณิชา ใจมั่น โฟร์ท
115 38522 นางสาว ณัฏฐิณี เพชรวงศ์ พอใจ
116 38524 นางสาว ณัฎฐณิชา ศรีสวัสดิ์เพ็ญ ทอฝ้าย
117 38525 เด็กหญิง ภัคชัญญา สีนาคม เพียงพอ
118 38526 นางสาว กัญญาพัชร วิญญูพนัสติภูมิ ใบข้าว
119 38528 นางสาว พิจิกา คุณาศิระ พู้
120 38529 นางสาว นันณัศพร ชัยสุรินทร์ แพร
121 38530 นางสาว พิชชากร ราชบุญยืน เอินเอิน
122 38531 นางสาว รินรดา อินถา พลอย
123 38532 นางสาว ธนัญชนก ไชยดวงแก้ว เกรท
124 38533 นางสาว อันนา น้อยธรรมราช แบมบี
125 38534 นางสาว ชนิอุสา ณ เชียงใหม่ แสตมป์
126 38535 เด็กหญิง กุลธิดา อินเถิง นุ่น
127 38536 นางสาว สาริศา สารรัตน์ แฟร์เวย์
128 38538 นางสาว วริยา จันทร์ใส แก้ม
129 38539 นางสาว พิมพ์ลดา จอมงาม อิงอิง
130 38540 นางสาว ภัทรนิษฐ์ วุฒิ เบน
131 38541 เด็กหญิง เพลินกมล พรหมเสน เพลิน
132 38542 เด็กหญิง ชนพร จตุพรพฤกษา เอิร์น
133 38543 เด็กหญิง ทอดาว เทสินทโชติ เกรซ
134 38544 นางสาว ดากานดา ปิยะกรทวีรุ่ง ดาดา
135 38545 นางสาว ณัชชา สายแก้ว เพลิน
136 38548 นางสาว ธัญญานันท์ วัฒนะอมรพงศ์ การ์ตูน
137 38549 นางสาว ภัทรภร พันธุ์ไชย แก้ม
138 38550 นางสาว กนกอร บุญมาก เชียร์
139 38551 นางสาว ศิรภัสสร ธีระวิทยานุกุล พาขวัญ
140 38552 นางสาว ปวีณ์กร นาคำ โอปอ
141 38553 นางสาว ณ นภัส ธนูศรีรัตน์ ทราย
142 38555 นางสาว ธัญญาดา ทองใบ พิ้งกี้
143 38556 นางสาว ศุภิสรา วิรัตน์เกษม อิงค์
144 38557 เด็กหญิง ชิชญาสุ์ ฝ่ายริพล ใบเตย
145 38558 นางสาว สิริน ปั้นทิม ปิ่น
146 38559 นางสาว อัณณา นามพรม ข้าวหอม
147 38560 นางสาว พิชชานันท์ สีจันทร์สุก ไข่มุก
148 38561 นางสาว ธัญชนก เจียระนัยปรีดา ออมสิน
149 38562 นางสาว ชญานิษฐ์ แก่นวงค์ กิมกิม
150 38563 เด็กหญิง กชกร ปัญญาปวน ไอซ์
151 38564 นาย โนอาห์ มนน้อย โนอาห์
152 38566 นาย สุรนนท์ เพชรอำไพ ไบรอัน
153 38567 นาย วริธทิภัทร์ ธรรมธิ กีตาร์
154 38568 นาย รัตนมงคล แซ่ซิ้ม แทค
155 38569 นาย ฐปนนันท์ บุญชู ทองแท้
156 38570 เด็กชาย บรรณสรณ์ แสนเขียววงศ์ ต้นไผ่
157 38572 นางสาว ภวรัญชน์ จันทร์เส็ง วรัญ
158 38587 เด็กหญิง พรปวีย์ แสงบุญ เกล้า
159 38724 นางสาว เพชรรัตน์ มะโนคนึง ปาล์มมี
160 38725 นาย รัชพล ปานต๊ะระษี พฤกษ์
161 38726 นาย พลัฏฐ์ คำดวงดาว ภูมิ
162 38727 นาย ธณดณ เร่งเร็ว เนม
163 38728 นาย นิธิศ บุรารักษ์ บอย
164 38729 นาย ภัทรพล วิไชยา ปังปอนด์
165 38730 นาย ณัฐกฤษณ์ วันเอก เจมส์บอนด์
166 38731 นาย กิตติรัตน์ วงศ์ราษฎร์ อั้ม
167 38732 นาย ทัพพสาร อิ่มใจ ทัพพ์
168 38733 นาย ศรัณย์ ธาราพิทักษ์วงศ์ ปิง
169 38735 นาย สิรภพ ตารังษี เบส
170 38739 นาย รชต หวังมนิดากุล ชิลชิล
171 38740 นาย จักรวาล ยาวิลาศ อาป้อง
172 38741 นาย พลัฎฐ์ เรืองวรรณ์ จอง
173 38743 นาย พรภวิษย์ สิทธิประเสริฐ โฟกัส
174 38744 นาย ธนภัทร พุ่มทอง คอปเตอร์
175 38745 นาย อนุตร ดะรีพัตร์ เซเว่น
176 38746 นาย ศุภณัฐ จันทร์อ้าย โอเว่น
177 38747 นาย ธนเดช อ๊อสมาน ทิชย์
178 38750 นาย รัฐภูมิ แซ่ฉิ่ง ฟิล์ม
179 38751 นาย ศิรากร ใจริน เบสท์
180 38752 เด็กชาย กันตพัชร พันธมิตร แฮม
181 38753 เด็กชาย ศรสวรรค์ ถาอ้าย นาโน
182 38755 เด็กชาย ชนาธิป วงค์งาม อังเดร
183 38756 นาย ปภินวิทย์ สุวรรณหงษ์ อัศรี่
184 38757 นาย ภัทรพล เลิศวาจา พล
185 38759 นาย ณกรณ์ สันต์สวัสดิ์ พูล
186 38760 นาย พลเทพ ใจมา เทคนิค
187 38762 เด็กชาย ภีมพศ จอกลอย มีน
188 38764 นาย ศุภกร กันจินะ ออเดอร์
189 38765 นาย บริพันธ์ ชุ่มมาลี แบงค์
190 38766 เด็กชาย ต้นฉบับ พีรถาวร นีโม
191 38767 นาย ปพนธนัย คิดดีแล เชฟ
192 38768 นาย ณภัทรพงศ์ คุณาธรรม พี.พี
193 38770 เด็กชาย ปัณณทัต เชื่อมชิต ลีนุกซ์
194 38771 นาย วรทัต วิเศษขันธ์ ธรรพ์
195 38772 นาย พอเพียง นักดนตรี เพลง
196 38773 นาย ศิวกรณ์ แสงถวิล แบมบูล
197 38775 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ บัวลอย มายมิ้น
198 38776 เด็กชาย ชญานนท์ เจนใจ นนท์
199 38777 นาย พชรพล สังข์คำ จูเนียร์
200 38779 นาย ภาคิณ บานเย็น บอส
201 38780 นาย สิษฐวัศ ฤกษ์อินทรีย์ บีม
202 38781 นาย ธันญ์ บูรณะพิมพ์ ธันญ์
203 38782 นาย ภีราศิลป์ พิพัฒน์จริยา เก่ง
204 38783 เด็กชาย ธีรภัทร ฟองมูล โอห์ม
205 38784 นาย กฤตยชญ์ เดชวงศ์ญา เกียวอัน
206 38785 เด็กชาย วรปรัชญ์ หล้าปั๋น แทคเกอร์
207 38786 นาย ฐิติภัทร เสริมสุข กันต์
208 38787 เด็กชาย อัครเดช อาทร โฟเวย์
209 38788 เด็กชาย นนณภัทร ก้อนแก้ว ไนส์
210 38789 นาย กรฤต เบี้ยวบรรจง น็อตตี้
211 38790 นาย กษิดิษฐ์ ไชยยาติ๊บ นอร์ท
212 38791 นาย บัณฑิต ชัยชนะ ฟุตบอล
213 38792 นาย ธนกฤต คำปัน เอแคร์
214 38794 นาย พฤฒิพงศ์ ปวงแก้ว อะตอม
215 38795 นาย กฤษณะ ใหม่คำ เดโช
216 38796 นาย ซัยยิด ฮุเซน ชาห์ ฮุเซน
217 38797 นาย ณัท รัตโนทัย ก๊อ
218 38799 นาย นุติรัตน์ มหาพิรุณ ต้นกล้า
219 38800 นาย พหุพล ผลสุข อะตอม
220 38801 นาย ชญากร เจริญทรัพย์ เชฟ
221 38802 นาย สิริราชย์ สุดใจ บีโอ้
222 38803 เด็กชาย ภูมิภูชิต วิเศษศรี มรรค
223 38804 นาย ภูมิรพี ปัญญานะ ภู
224 38805 เด็กชาย ปวริศร์ สิทธิสอน การ์ตูน
225 38806 นาย ภูมิบดินทร์ คงเพ็ช ปังปัง
226 38807 เด็กหญิง ภวิษย์พร มูลปา เมจิ
227 38808 เด็กชาย วรพิชญ์ มูลปา พีซ
228 38809 นาย ชนติภัทร แก้ววงวาล ออโต้
229 38810 นาย กิตติ์ธนภูมิ ธนพรหมาวิวัฒน์ เนติ์
230 38811 นาย ภูมิภัทร สมภักดี บีม
231 38812 เด็กชาย พิศุทธิ เพิ่มพูล ที
232 38813 นาย ภูบดินทร์ พัฒนวาณิชย์ กาก้า
233 38814 นาย เมธัส สุนันต๊ะ ซีเนียร์
234 38815 นาย ธนพัฒน์ นิพัทธ์สิริสกุล เตเต้
235 38816 นาย ธนัท เบญจกรรณ์ เกื้อ
236 38817 นาย ศุวภัทร สุวรรณปริค กันต์
237 38819 นาย ธนภัทร หินขุน ปังปอนด์
238 38820 นาย วันภิมุข กาญจน์นิรันดร์ พีท
239 38821 นาย ณัฐภัทร แก้วยนต์ คาเวียร์
240 38822 นาย ณัฐชนน ปาลี โปเต้
241 38823 นางสาว พิชชาพร ชัยรัต หมวยเล็ก
242 38824 นางสาว สิรภัทร ถาเบา ป๋องแป้ง
243 38825 นางสาว ภัทรนันท์ ขยัน ยิ้ม
244 38826 นางสาว คำหน่อ ลุงจาย นิ้งหน่อง
245 38827 นางสาว วรยา พงษ์ชัยสิทธิ์ ตะวัน
246 38828 นางสาว พิมพ์ลดา ปฏิพัทธ์ปถวี นาเดีย
247 38829 นางสาว กชพร กิมภากรณ์ ลูกแพร์
248 38830 นางสาว กัญญาณัฐ ตันสกุล จิ๊กซอว์
249 38831 นางสาว รมิดา เตชะนัดตา มิมี่
250 38832 นางสาว ขวัญชนก ศิริบูรณ์ แสตมป์
251 38834 นางสาว ชัญญา กอบธรรม ทับทิม
252 38836 นางสาว พิมพ์พิชชา สิงห์สม ข้าวตัง
253 38837 เด็กหญิง บุณยาพร บุญตัน ญี่ปุ่น
254 38838 เด็กหญิง จิรัชญา กันยวม จ๊ะจ๋า
255 38840 นางสาว จิราภา โนจา นำโม
256 38843 นางสาว ทยิดา ก๋าบุญเรือง แอนฟิลด์
257 38844 นางสาว ลภัสรดา มิตรรุ่งเรืองกิจ อะตอม
258 38845 เด็กหญิง สุภนิดา อินชนบท อิน
259 38846 นางสาว สุวพิชญ์ ศรีอนันต์ ปาย
260 38847 เด็กหญิง วิชญาดา แก้วใจ ส้มโอ
261 38848 นางสาว สริญญา น้อยอ่ำ แยม
262 38849 นางสาว ณัฐชยาพร พ่อค้า อิม
263 38850 เด็กหญิง จีระภา อุปสุข ปาล์มมี่
264 38851 นางสาว กัญญ์วรา อภิชัย น้ำหวาน
265 38852 นางสาว รัตนาพร นิมิตปฏิพัทธ์ หยก
266 38853 นางสาว สิปาง พรหมสาขา ณ สกลนคร สิปาง
267 38854 เด็กหญิง ปุณยนุช หมื่นศรี ปุณณา
268 38855 นางสาว สุพิชญา นันทะวงศ์ แพร
269 38856 นางสาว มณศิกาณฑ์ ศุภวนานุสรณ์ มู่เซียง
270 38857 นางสาว ภัคควดี ศุภวนานุสรณ์ มู่หลัน
271 38858 นางสาว ญาณภัทณ์ เกียรติฉวีพรรณ พิม
272 38859 นางสาว ณัฐธยาน์ กิติน่าน เจ้าขา
273 38860 นางสาว พรวรินทร์ เทพน้ำทิพย์ น้ำริน
274 38861 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ชุณหะสุต ต้นปาล์ม
275 38862 นางสาว ปานวาด ยาระนะ ใบเตย
276 38864 นางสาว ไอศิกา นันต๊ะคำ แก้ม
277 38865 นางสาว กชมน แสนคำวงค์ ฟีนร์
278 38866 นางสาว ธัญญรักตน์ ช่างเพาะ น้ำอิง
279 38867 นางสาว อรวรา พนาสัณฑ์ พลอยเหนือ
280 38868 นางสาว รมิดา พวงเงินมาก การ์ตูน
281 38869 นางสาว ปภาวรินทร์ เพ็ญศรี ฟ้อน
282 38870 นางสาว ปริมทิตา มากสงขลา นุ้งนิ้ง
283 38872 นางสาว วริษา ปัญญาแก้ว ฟ้า
284 38873 นางสาว รติชาอร อ่อนนวล เลมอน
285 38874 นางสาว นานาพร หล้าใหญ่ นานา
286 38876 นางสาว พิชญาภา สายฝูง เก็ท
287 38877 นางสาว กิตติญา สารเวียง แพรว
288 38878 นางสาว กนกวรรณ สะปันนา น้ำผึ้ง
289 38879 นางสาว กัณญภัทร อินทะรังษี ปูนิ่ม
290 38880 นางสาว ชญธาร คำวัง ข้าวโพด
291 38881 นางสาว ชญาธร คำวัง ข้าวฟ่าง
292 38882 นางสาว ทินารมภ์ เหมืองอุ่น ต้นคูณ
293 38883 นางสาว ณัฐปรานต์ พันธ์วิเศษ เนย
294 38884 นางสาว ณิชาภัทร ชัยรังษี ไนน์
295 38885 นางสาว รวิสรา ศรีจันทร์ แพนเค้ก
296 38887 นางสาว ธัญญ์พิชชา รุ่งรัตน์ศรีประภา นาเดีย
297 38888 นางสาว ชญภัค สาทำ โสน
298 38890 นางสาว รมิดา อภิมหาวัฒนะ การ์ตูน
299 38891 นางสาว ปัญญาพร บุญธนสถิตย์ เครป
300 38892 นางสาว ชกัญญาณัฐ ถาวรเวทย์ เพชร
301 38893 นางสาว ชกัญญานิษฐ์ ถาวรเวทย์ พลอย
302 38894 นางสาว อธิชา พันธไชย มีน
303 38895 นางสาว จินตา ประกอบ ข้าวยำ
304 38896 เด็กหญิง กิตยาภรณ์ ศิลปชำนาญ เดียร์
305 38898 เด็กหญิง ฐิติวรดา เมืองเงิน ครีม
306 38899 นางสาว ชนาภา ยะปัน ทราย
307 38900 นางสาว ปรัชญาณี ปุ๊ดพรม ปิ่น
308 38902 นางสาว กัญญรัฐ คุณานันสกุล นิว
309 38903 นางสาว พิมพ์ชนก ดวงชะฎา มุก
310 38904 นางสาว วิรชา สุริยา แป้ง
311 38905 นางสาว วรวลัญช์ จับใจนาย น้ำขิง
312 38906 นางสาว เบญญาภา สุขทรัพย์ ชมพู่
313 38907 นางสาว กชพร คุณยศยิ่ง น้ำผึ้ง
314 38908 เด็กหญิง นภัสนันท์ โพธิ์ดา นภัส
315 38909 นางสาว ธันยมัย สิงห์จันทร์ ไหม
316 38912 นางสาว นรีกานต์ โพธิวงค์ ใบเตย
317 38913 นางสาว วรพิชชา ปิงชัย มิงค์กี้
318 38914 นางสาว ณชนก น้อยมั่น ไนซ์
319 38915 นางสาว กชพรรณ ศิริชัย วาด
320 38916 นางสาว พิมพ์ลภัส จอมเมือง พลอย
321 38918 นาย ติณณภพ ศรีวิชัย แดเนียล
322 38929 นาย เฉลิมราช ธรรมแสน บอสซี่
323 38930 เด็กหญิง หทัยภัทร ลี้ตระกูล น้องน้ำ
324 38931 นาย ณัฐวรรธน์ ชัยคำวัง น้องปั๊บปี้
325 38932 เด็กชาย กษิดิศ วิโรจน์สกลกุล ต้นกล้า
326 38934 นาย สุประวีณ์ หมายมั่น ชุณห
327 38935 นาย ปัณณธร สมผดุง นอร์ท
328 38938 นาย อรุณรัชช์ ยะอนันต์ ไอซ์ซี่
329 38939 นาย กานต์ ตันตยานุสรณ์ น้องกานต์
330 38940 เด็กชาย ปิถิร เรียบเรียง อู่ข้าว
331 38941 นาย ภัทรพล ยะสุนทร เปรม
332 38942 นาย ณัชธพงศ์ โฆวัชรกุล มิคกี้
333 38943 เด็กชาย แอริค วิลเลียม ชีวัธนัย เดคเคอร์ ต้นกล้า
334 38944 เด็กชาย กัณฑ์อเนก ทีฆะสุข จอมยุทธ
335 38945 นาย ปภังกร เรืองศิลป์ ข้าวปั้น
336 38946 นาย พชร กฤตยากรนุพงศ์ ฟีฟ่า
337 38947 นาย กิตติพงศ์ กันณิกา ต้นกล้า
338 38948 นาย อัครณัฏฐ์ หัตถกิจวัฒนา คิม
339 38949 นางสาว เขมิกา แซ่กัง ขิม
340 38950 นาย ทีปกร แสงประสิทธิ์ ปีเตอร์
341 38951 นาย กลทีบ์ เจริญทรัพย์ ที
342 38952 เด็กชาย ภัทรชนน สังข์ไทย ภีม
343 38953 นาย ก้องกิดากร จิตติกานนท์ ก้อง
344 38954 เด็กชาย รอยล วรรณประเสริฐ โอปอ
345 38955 นาย รอยล อนุกูล น้ำปิง
346 38956 นาย ชยกร ไชยณรงค์ ไอเดีย
347 38957 นางสาว พอใจ พงศ์ศรีวัฒน์ อิ่มใจ
348 38958 เด็กหญิง นารา หัสวรินทร์ นารา
349 38959 นางสาว กิตติญา กองมูล ปิ่น
350 38960 นาย กฤษณพงค์ ปิมปา น้องบั้ม
351 38961 นางสาว น้ำพระทัย คมไธสง น้ำ
352 38962 นางสาว นภัสวรรณ ภัทราคม น้องเอมี่
353 38963 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ หน่อกิจ จิ๊กซอว์
354 38964 นางสาว กัญญาภัค วุฒิเอ้ย กัญ
355 38965 นาย ปีย์มนัส สิริมหารัศมิ์ นีโน่
356 38966 นาย ปรัชญา กิติ สตางค์
357 38967 นาย เกษมพันธุ์ เกตนานนท์ พีช
358 38968 นางสาว ณอัญญ์ แสนแก้วทอง อันนา
359 38970 เด็กชาย ธชภพ คำหอม ก้อง
360 38972 นาย ญาณวุฒิ ธิอุด ธีร์
361 38974 เด็กหญิง ธิชญาภา รุจจนพันธ์ ต้นหลิว
362 38975 นาย วรวิช ธงห้อย ปังปอนด์
363 38976 นาย ปริญ วายุพัฒน์ พัฒ
364 38977 นาย วัชระ ตัจฉนีกุล โบ๊ต
365 38978 นางสาว นพภัสสร บริบูรณ์ ก๋ำปุ้ง
366 38979 เด็กชาย พศภัค พยาเรือน มั่ง
367 38982 เด็กชาย ปุญญะพัฒน์ จุลสม ชินณ์
368 38983 เด็กหญิง ภัคชัญญา ขันติสิทธิ์ ไตเติ้ล
369 38984 นางสาว กัญญารินทร์ ปินตา เนเน่
370 38985 นาย สุชาณัฐ เสาร์คำ อันดา
371 38986 เด็กหญิง ธันยานิตย์ สิทธิขันแก้ว น้ำนิ่ง
372 39003 เด็กชาย พัทธนันท์ จันทร์สวรรค์ เก้า
373 39004 นาย นริฏฐ์ ชัยนุรักษ์ เกียร์
374 39005 นาย วัชรวิทย์ ใจสัตย์ กาย
375 39006 นาย ระพีภัทร แสงด้วง ภูผา
376 39007 นาย ภูริทัต คำใจใส่ น้องภู
377 39008 นางสาว กานต์ธิดา สุรินทร์ สตางค์
378 39009 นางสาว ฐิติชญา ใจมา แบม
379 39010 นางสาว ชนิกานต์ ใสดี อิ้ง
380 39011 นาย สุภกร ตนานุภาคย์ ริว
381 39012 นาย ศุภกร ณะศรี กาย
382 39013 นาย ณฐนนท์ วัฒนพันธ์ พร้อม
383 39014 นาย ฟ้าคุ้ม นวลขจี กันต์
384 39015 นางสาว จิราพัชร สุดชู ไนน์
385 39016 นางสาว พิณณภัทร ศรีบรรเทา ณภัทร
386 39017 นางสาว ศุภัชญา จันต๊ะปัน มุข
387 39019 นางสาว ปุณยภา จินดาสถาน ปุณ
388 39020 นางสาว ธัญยธรณ์ แสงศรีจันทร์ เถียน-เถียน
389 39021 นางสาว จิรัชญา สามติ๊บ น้ำอิง
390 39022 นางสาว ฟ้าใหม่ จอมใจป้อ มาใหม่
391 39024 นาย เลนนี โธมัส เลนนี่
392 39028 นาย ราชพฤกษ์ ทองประสาน น้องคูณ
393 39065 นาย เจษฎากร ขันแก้ว ภูมิ
394 39066 นาย ณนนท์ กองอินทร์ จูนเนอร์
395 39068 นางสาว นัฐชนก จริยาจินดาเสถียร นานา
396 39754 เด็กหญิง รินรดา จิตระวิชเวช ไข่มุก
397 39755 นาย นภดล ทองดีพันธ์ ก้าว
398 39757 นางสาว ธนากานต์ พุฒิวณิชย์ ปาล์มมี่
399 39832 นาย บวรภัทร์ ไชยวุฒิ ภู
400 39870 นาย กันติชา นานาวิชิต ฟัยย้าด
401 40615 นาย ฐนกร เอื้อหยิ่งศักดิ์ เซต้า
402 40750 นางสาว พราวพิไล แสงเดือน พราว
403 41401 เด็กชาย พัสกร มีชัย ฟิว
404 41406 นาย ศักดิ์ศรี ศิริภัทรนุกูล เป้ง
405 41417 นางสาว เกวลิน ฐานธรรมะสถิต เกรซ
406 41418 เด็กหญิง วรรณริศา คำนวล ฟางข้าว
407 41420 เด็กชาย วรภาคิน พูลสวัสดิ์ อิ๊งค์
408 41432 นางสาว นภัทร สุววัชรานนท์ โดนัท
409 41448 เด็กชาย สิรวิชญ์ ตั้งตรงทรัพย์ แอนดี้
410 41450 เด็กหญิง วรวลัญช์ เจริญศรี ยูฟ่า
411 42256 เด็กหญิง พิชญ์สินี แหลมจริง เกี้ยมอี๋
412 42287 เด็กชาย ณธน พละภิญโญ ชิน
413 42289 นางสาว ญาณิน วารีรักษ์ อิ้มอิ้ม
414 43025 นาย พชรดนัย บั้งเงิน พัชช
415 43029 นางสาว ขวัญจิรา สุวัฒนพล ออมแอม
416 43032 นาย ณัฐภัค สงค์ธนาพิทักษ์ นัท
417 43037 เด็กชาย กลพัฒน์ คานีเยาว์ เคนนี่
418 43041 นาย ฐิติวัฒน์ สูงขาว อชิ
419 43044 นาย อิทธิกร ไพจิตร ม่อน
420 43047 นาย สาริน โพธิ์ทองสุนันท์ มิคกี้
421 43100 นางสาว ฐิติชญา อรุณกวินชัย โตเกียว
422 43106 เด็กหญิง รุ่งทิพย์ รัตนวรโชติ ดีนาห์
423 43797 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ โตสุโขวงศ์ โดนัท
424 43919 นาย กรวิชญ์ สุจริตธรรม นิว
425 43921 เด็กหญิง ศิรดา ศิริมงคล ผิงผิง
426 43922 เด็กชาย อันดามัน มาศวิเชียร จิ๊ด
427 43928 นาย นภัสรพี พิมพ์ชัยมูล คิม
428 43931 เด็กหญิง ณัชชา ธีระกุล สิปาง
429 43932 นาย อติคุณ ชัยวรรณะ ตะวัน
430 43953 นางสาว ณภัทร เดชภิรัตนมงคล ภัทร
431 43960 นาย รัฐธนินท์ รุจิธนินศักดิ์ หยก
432 44065 นางสาว ปาลิดา ขัดสงคราม ส้ม
433 44066 นาย ภูริ ภู่ธงชัยฤทธิ์ ช้อปเปอร์
434 44067 เด็กชาย ศิรวิทย์ อินทจักร์ เอ็ม
435 44068 นางสาว วิรัลพัชร วิสมิตะนันทน์ ทิล
436 44069 เด็กชาย นรภัทร หาญเมืองใจ ต่อ
437 44070 นาย ชญานนท์ พงษ์กลาง แอนฟิลด์
438 44072 เด็กชาย พัทธดนย์ เขื่อนสุวรรณ เกมส์
439 44073 นาย ตรอง สังข์สมบูรณ์ ตรอง
440 44074 นางสาว ณิชาภัทร ดวงแก้ว ใบบัว
441 44075 นาย ธราเทพ เดชะผล สตางค์
442 44077 นางสาว ไอริ โยชิโอกะ ไอริ
443 44079 นาย กิตติภพ อินทำ -
444 44080 นางสาว มัทธิตา ต๊ะอุ่น เปียโน
445 44081 นางสาว นันท์นภัส พันวัน เนย
446 44082 นาย เกียรติภูมิ ธนพงค์พิทักษ์ วิน
447 44083 นาย ชัชพล มาลยพันธุ์ ต้นข้าว
448 44085 นางสาว ชนันท์ภัสส์ ตาเจริญเมือง พรีม
449 44086 นาย ภูชนินทร์ กำแพงทิพย์ ต้นน้ำ
450 44087 เด็กหญิง กุลกันยา กลั่นนาค กันย์
451 44088 นางสาว ชนกพร เพิ่มพูล หยก
452 44089 เด็กหญิง สุชญา วสุธาดา โอปอ
453 44090 เด็กชาย อรรถกร พุ่มพวง พอเพียง
454 44092 นาย พุทธพงศ์ ยานุพรหม ข้าวปั้น
455 44095 นางสาว ณิชารีย์ มีราจง ใบพลู
456 44096 นาย สีหบดินทร์ ยธิกุล หมาก
457 44097 นางสาว ขวัญข้าว  รูมิโกะ ยามาโมโตะ ขวัญข้าว
458 44098 นาย ปัณณธร ราศรีกุล บอส
459 44099 นาย ก้องการุณ จึงอยู่สุข เปรม
460 44100 เด็กชาย วีระกรานต์ จิตต์อารีย์ ไอติม
461 44101 นาย คชา กาวิละ เก้า
462 44102 เด็กหญิง สโรชา หงษ์นารี โอเปิ้ล
463 44103 นางสาว ขวัญหทัย สมทิพย์ อิงค์
464 44104 นางสาว วชิรญาณ์ รัตน์จันตา โฟม
465 44107 นางสาว กัญชาดา โชติสินสุกุล หยก
466 44108 นางสาว ยูมิ นากาโน่ ยูมิ
467 44109 นาย รณกร วันวงษ์ ทอย
468 44110 นางสาว เขมจิรา ศรีประสาท ต้นเทียน
469 44112 นางสาว พิชญธิดา ใหม่แก้ว ไออุ่น
470 44113 นางสาว ณภัทร จันทร์ทอง นะโม
471 44114 นาย ธรรศ เตชะทัศนสุนทร แมค
472 44115 นาย ธีรสิทธิ์ เตชะทัศนสุนทร มาร์ค
473 44117 นาย ธัญพิสิษฐ์ โชคสมัย ออเก้น
474 44119 นาย ณัฎฐิชัย ชุติภาดา ตาต้า
475 44120 เด็กหญิง กีรติกา อินต๊ะ อาย
476 44121 นาย ชยุตพงค์ พงศ์ศรี บุ๊ค
477 44123 นางสาว พิชชาภา ทันตะละ อ้อน
478 44124 นางสาว ปณพร วงค์ทา บลู
479 44125 เด็กชาย ณัฐปคัลภ์ โอวศิริกุล ณัฐ
480 44127 นาย กฤติน ใจนวล รอยฮาน
481 44128 นาย ศุภกร ศรพันปี ออมสิน
482 44129 เด็กหญิง พัชอร กองมงคล แลคต้า
483 44130 นางสาว ณัฐชยา จันทร์แดง มิว
484 44131 นางสาว ปฤษญพร ปัญญาราษฎร์ จ๊ะจ๋า
485 44132 นาย จิรวัฒน์ ตันอุด วิน
486 44133 นางสาว เวนิสา สุทธนะ เวนิส
487 44134 นาย ณฐกร กัณทวี อู๊ด
488 44138 นางสาว วรัทยา โชคดี มิชเชล
489 44139 เด็กหญิง พิฐชญาณ์ กรัณย์วัฒนกุล เหนือ
490 44140 เด็กหญิง ณิชาภัทร หาญธัญพงศ์ ณิชา
491 44141 นาย ศตคุณ บุญตันสา โชกุน
492 44142 เด็กชาย พิพัฒน์ พิพัฒน์หฤทัยกุล โก้โก้
493 44145 นางสาว จิดาภา คิม แฮจิน
494 44147 นาย ธีรดนย์ พุฒิไพโรจน์ หม่อน
495 44148 เด็กชาย ชาโลม พรสกุลพิทักษ์ พีซ
496 44149 นางสาว สุพิชญา ชอบธรรม มายด์
497 44152 เด็กหญิง ชญาณิศา กะวัง เชอร์รี่
498 44153 นาย พันธ์ธนา พรรณสาร พัท
499 44155 นางสาว ประภาศิริ ถึงแก้ว กิ๊ฟ
500 44157 นางสาว ปพิชญา โยนสนิท น้ำอิง
501 44158 นางสาว ณัฐณิชา เทพอินทร์ ฟิลจัง
502 44159 นาย ธีร์ธวัช จินดาวงค์ กอไผ่
503 44160 นาย สิงหราช สุรินทร์ ก้อง
504 44161 เด็กชาย ศิร ตั้งจิตรตระกูล น้ำเต๊
505 44162 นางสาว กชณิช สีหานาถ จิ๊กซอว์
506 44163 นางสาว มุทิตา เลิศประเสริฐสุข ใหม่
507 44164 นางสาว ณภัสพร ฤทธิ์เทพ เกรซ
508 44166 นางสาว สุธีมนต์ กาวี อิงอิง
509 44170 เด็กหญิง รัญธิดาภา สิงห์ชัย อุ๋มอิ๋ม
510 44171 นางสาว ชนิตา คุตตะเทพ น้ำผึ้ง
511 44173 นางสาว มนัญชยา หน่อใหม่ จีน
512 44174 นาย ตฤณ ศรีสารัตน์ อ๊อตโต้
513 44176 เด็กชาย วรินทร คล้ายสมจิตร ภู
514 44177 นางสาว ฤทัยพัชร์ ธนเรืองสุวรรณ แพลน
515 44181 นางสาว ศุภาพิชญ์ เพียรการ ต้นปาล์ม
516 44183 นาย วรมัณฑ์ กุลสัมพันธมิตร เปรม
517 44184 นาย พสิษฐ์ พิมพ์ไกร เณก
518 44185 นางสาว ดาวิษา ตาลจรัส ฟานฟาน
519 44186 นางสาว ชนิดาภา ไพรินทราภา อะตอม
520 44187 นาย ทัพพสาร คำพันธุ์ ฟีฟ่า
521 44188 นางสาว ณัฏฐณิชา เงาแก้ว อะตอม
522 44189 นาย ณปก ป้องกัน ไชโย
523 44193 นางสาว ปัสกา มหัทธนพรรค ราเชล
524 44194 นางสาว ธารตะวัน บุญสมบัติ ทีร์
525 44196 นางสาว คุณัญญา ฟูวงค์สิทธิ์ ข้าวแป้ง
526 44641 นางสาว ศศิกานต์ ยันตร์พาณิชย์ ลาเต้
527 44642 นางสาว ภัทรวดี เคลื่อนทอง ซันชายน์
528 44643 นางสาว จิดาภา ศรีอนุสรณ์ เนลนี
529 44644 นาย พีรพล บุญมาภิ ภูมิ
530 44645 นางสาว ติชิลา แก้วคำฟู ออมชอม
531 44646 เด็กหญิง ชาคริยา เดชารัตน์ มินนี่
532 44647 นาย ธนภัทร ตั๋นแก้ว กัน
533 44649 นาย นบนที เมธีชุติกุล เอมีน
534 44650 นางสาว พัชราภา กล้าแก่น อั้ม
535 44651 นางสาว นัทธมน จงปิยะเลิศ จูน
536 44652 นาย ปลายฟ้า สูงศักดิ์ ภูเขา
537 44653 นาย กฤติน แข็งแรง ข้าวปั้น
538 44654 เด็กหญิง กุลสิริยา สิตานุรักษ์ บิวตี้
539 44655 นางสาว ภัทราวรรณ พรหมเรืองฤทธิ์ มัจฉา
540 44656 นาย จักราวุธ ริตพวง โอ๊ค
541 44657 นางสาว พันกานต์ ภูมิคอนสาร มิว
542 44658 นาย กิตติภพ ฟองคำ ปลื้ม
543 44659 นางสาว ทิชาพร บุญด่านตก แอนฟิลด์
544 44660 นางสาว ณัฐภัทร ถาวอน ข้าวฟ่าง
545 44661 นาย ปริญญ์ มณีวรรณ เพลง
546 44667 นางสาว ปาริสรา ฤกษ์กำยี อุ้ม
547 44668 นางสาว ปุณยวีร์ โชคสว่างเนตร ปุณ
548 44669 นางสาว ศตพร อาทิตย์ตั้ง เค้ก
549 44670 นาย ภีมพศ ตาถาวัน ภีม
550 44671 นางสาว ดีรชา ตุ้นคำ เจดี
551 44672 เด็กหญิง ปภาวี หุตะมาน ป่าน
552 44673 นาย สุรพัศ แสงแก้ว ต้นกล้า
553 44676 นาย ศุภกร สงวนงาม พีเค
554 44681 นาย ก้องภพ ผลธัญญา นาโน
555 44799 นางสาว สิริภาพร ไชยญาติ โฟกัส
556 44800 นาย พฤกษ์ เพื่อนฝูง พฤกษ์
557 45554 นางสาว โดเรีย ชัยศรีมณฑล โดเรีย
558 45561 นาย ภูรินท์ พงษ์เกียรติก้อง พูห์
559 45564 นางสาว สริตา สุขสมบูรณ์ นาม
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ