ชื่อรุ่น ZENITH ' 78 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 181 คน
# 2521M5 ประธานรุ่น : คุณอิทธิเดช ชัยมงคล
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 12063 คุณ กฤษฎา อุทยาวลี
2 9953 คุณ ชุมพัฒน์ แสวาณี
3 8805 คุณ ราชันทร์ (ธีรเดช) มหากันธา
4 8768 ดร. ประชา ตันเสนีย์ ลุง
5 10214 คุณ พิภพ ภูธรใจ
6 8940 คุณ รณฤทธิ์ มณีสงฆ์
7 12630 คุณ วรรณศิริ พุทธิศรี
8 0 คุณ อรอารีย์ ปรีมณีสิทธ์ (แอน)
9 12605 คุณ วันทนีย์ ทรัพย์สมบูรณ์
10 8709 คุณ สิริศักดิ์ วิมลสันติรังษี
11 8713 คุณ สุพจน์ นิตินักปราชญ์
12 8716 พ.ต.ท. กฤษดา จันทร์ศรี
13 0 พันโท ไตรรัตน์ สุมาตรา
14 12642 คุณ ทิพมาศ บวรโกศล
15 12621 คุณ นริสรา ประยูรหงษ์(ตันติไชยบริบูรณ์)
16 12646 พ.ญ. นิธิวดี อาภาพิสุทธิ์
17 12591 คุณ กรุณา (ศุขพงศ์) จิตการุณ
18 13008 คุณ กนิษฐา (ขัติรัตน์) เอื้องสวัสดิ์
19 9682 คุณ จิระพงษ์ แซ่ตั้ง
20 12669 คุณ จรัส กองบุปผา
21 12612 คุณ ชนานุช จิตตางกูร
22 0 คุณ ชัชพงษ์ ใจกล้า แด้
23 0 คุณ ณกุล เกียรติกุล
24 8852 คุณ ทินกร ภัคดีวรกุล
25 12817 รศ.ดร. ทิพวรรณ สิงหไตรภพ
26 11060 คุณ ทรงศักดิ์ ศรีอัมพร
27 8773 คุณ ธีรชัย หรรษา
28 12590 คุณ จุไรรัตน์ ตีระมงคล
29 12640 คุณ จงกล ชงบางจาก
30 12638 คุณ จรัสพงษ์ วิจารณ์เจริญ
31 12610 คุณ ญาณี เลาหพูนรังษี
32 12795 คุณ ทิพวัลย์ บุลยเลิศ
33 12615 คุณ นิภา ผ่องพลีศาล
34 8786 คุณ นิพนธ์ พวงแก้ว
35 8831 คุณ นิรันดร์ เฮงจีระจรัส
36 12606 รตอ.หญิง นงลักษณ์ สมแก้ว
37 12620 คุณ นิติพรรณ ไชยนันตา
38 8799 คุณ นิคม มังกรทอง
39 12593 คุณ นงนุช (สมโน) พรชื่น
40 12598 คุณ นิตยาภรณ์ ส่งวิสุทธิ์
41 8761 คุณ บัณฑูร ลออชัยรังษี
42 12619 คุณ บุญมี ใจคำ
43 8760 คุณ ประธาน จันทร์มเหเสถียร
44 12584 คุณ ประสงค์ วิสุทธิแพทย์
45 12791 คุณ ปราณี (นีรชา) อินนวล(รุ่งเรืองลาภไพศาล)
46 12608 คุณ ปรียา (ทองคำคูณ) เวโรจน์
47 12663 นาย ปริญญา หรคุณารักษ์ ช้าง
48 10261 คุณ ปริญญา สิงห์ทอง
49 12842 คุณ ผุสดี (ภรภัทร) วงศาโรจน์ ป้อม
50 12578 คุณ พงศธร ธีรบดี
51 12670 คุณ พิเชษฐ์ สิทธิสมบัติ
52 12617 คุณ พิมพ์ประภา แสงหล้า
53 12782 คุณ เพ็ญจันทร์ (จันทร) แสนคำ
54 12576 คุณ พิมพรรณ ศรีคำตัน
55 12793 คุณ พวงพร กองแก้ว
56 12600 คุณ ภาวดี (กิตติคุณ) การเร็ว
57 12602 รตอ. ภราดร สุรวิชัย
58 12635 คุณ มณทิพย์ แสงทอง
59 8717 คุณ มานพ เนตรสุวรรณ
60 12664 คุณ โยธิน แก้วดวงแสง
61 8859 ดร. รักษ์ พรหมปาลิต
62 12603 คุณ รวีวรรณ (มาลีสะท้าน) สรีสุวรรณ
63 12611 คุณ รัชนี อนุชาติกิจเจริญ
64 12614 คุณ วาสนา วงศ์ขันทอง
65 8847 คุณ วิกรม รอยวิรัตน์
66 8848 คุณ วัฒนสมบัติ ณ เชียงใหม่
67 12481 คุณ วสันต์ มณีใส
68 12589 คุณ ศิริพร พงษ์ระวีวงศา
69 12811 คุณ ศราวุธ อุทัยผล
70 8776 คุณ ศุภชัย เตชกิจเวช
71 9397 คุณ ศุภวิชญ์ ไชยลังการณ์
72 8839 คุณ ศรีธรณ์ โรจนสุพจน์
73 12658 คุณ ศศิ (รังสรรค์) ภู่ประเสริฐ
74 12649 คุณ เสาวคนธ์ เบ๊เจริญ
75 12799 คุณ สุรพล วิจักษ์จินดามัย
76 12573 คุณ สรัญญา เงินเส็ง
77 12585 คุณ สมใจ กิตติโรจนา
78 12618 คุณ สุเนตร (มิ่งธิผล) เฮงจีระจรัส
79 12645 คุณ สุพัชรี (ดลุณเพชย์) เฉลิมช่วง
80 12785 ทพญ. สุวรรณี (สายธารทิพย์) ตวงรัตน์พันธุ์
81 8815 คุณ สมเกียรติ ดวงทิพย์
82 12625 ดร. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร
83 12656 คุณ สุดใจ ประนัดดา
84 12583 คุณ สมารมย์ พงษ์คำพรรณ
85 12787 คุณ สุปรียา ฉายา
86 12987 คุณ โกศล บุญยวง
87 11122 คุณ สุทัศน์ กีฬาแปง อู๊ด
88 12652 คุณ สินชัย ศรีสว่าง
89 12893 คุณ เสาวลักษณ์ ทุ่งสี่
90 8808 คุณ สมลักษณ์ กัณฑารัตน์
91 12616 คุณ อรนุช (สุวรรณะ) ขาวผ่อง
92 12588 คุณ อรทัย (ไชยถา) ดาวสดใส
93 12634 คุณ อรชร (จิตต์ปรารพ) มณีสงฆ์
94 12604 คุณ อัมเรศน์ ชาวสวนกล้วย
95 12647 รศ.นพ. อำนาจ อยู่สุข
96 12629 ดร. บุญพิชา(อัชรี) จิตต์ภักดี
97 12653 คุณ อัญชลี (รุ่งเรืองวงศ์) วิบูลย์สุข
98 10249 คุณ อรรควิช อินทวงค์
99 12511 คุณ อริยะ สิมารักษ์
100 12597 คุณ อรพิน (วิไลแก้ว) เลี่ยมประวัติ
101 12973 คุณ อรพิน มานจรัส
102 8793 คุณ ชินพัชร คุ้มสอน
103 0 คุณ กิตยา สุรินทร์คำ
104 12594 คุณ กฤษณะ หาญพิพัฒน์
105 12667 คุณ กาญจนา ตมะพุทธ
106 11036 พ.อ. จีรเดช อุดมสินค้า
107 12657 คุณ จารุวรรณ (โอวิทยากุล) จิระมงคลสุข
108 12660 คุณ ฉัตรฤดี ยั่งยืน
109 9363 คุณ ไชยชนะ ไชยนิเวศน์
110 12665 น.พ. ฐานิสร์ กาญจนรัตนากร
111 12639 คุณ ฐิติฎา (กระตุฤกษ์) โนชัย
112 12575 คุณ ดรุณี (บงกช) แสนหอม (ปางสุวรรณ)
113 12494 คุณ ทรงวุฒิ วิชัยขัทคะ
114 12627 คุณ ธีรชาติ วงศ์ลังกา
115 12596 คุณ นิวัฒน์ อมรเทพรักษ์
116 10211 คุณ นรินทร์ ศิริมงคล
117 9296 คุณ นิกร นิมากร
118 12636 คุณ บุญชัย ตรีวัฒนาวงศ์ หยู
119 12580 คุณ เบญจพร ห้วยเรไร
120 11116 คุณ ประชา คุตติกุล
121 13004 คุณ ประเสริฐ อิสลากำพล
122 8782 น.พ. ประวิทย์ อินทรสุขุม
123 12544 คุณ ประทีป ภักดีรอด
124 12659 คุณ ปรานอม บุญประการ
125 9292 คุณ ประเสริฐ จอมมูล
126 12894 นาง พวงพร ชินะกุล (จิรรัตน์สถิต) แอ๊ด
127 12654 คุณ พาณี เครือไทย
128 8666 พันตรี พิเชษฐ์ วงศ์สวย
129 12637 คุณ จันทร์เพ็ญ (พีรยา) นิมิตรรุ่งทวี
130 8781 คุณ จุลเดช (พงศ์ลภัส) ชุ่มใจ
131 12595 พญ. ภาวนา (พงษ์นิกร ) ลลิตวงศา
132 12579 คุณ มานิตย์ ชัยอินทร์ เป้า
133 12586 พญ. เยาวลักษณ์ (ใจคำป้อ) รพีพัฒน์
134 8763 คุณ ยุทธนา กุลศรีสุวรรณ
135 12990 คุณ เยาวภา บานนิกุล
136 12996 คุณ ยุทธนา (รัฐวิศว์) คันธาเวช
137 12651 คุณ เยาวเรศ มุทธาธาร
138 12626 คุณ ยุพิน (ไชยกันทา) บุญประเสริฐ
139 12827 คุณ รังสรรค์ โนชัย
140 12623 คุณ ระนัย (แซ่ตั้ง) ฐิติธนภัค
141 12546 คุณ รุจกร สารพันธ์
142 12060 คุณ วราวุธ คันธาเวช
143 12655 คุณ วัชระ เอี่ยมอธิคม
144 12574 คุณ วรพจน์ ไพจิตร
145 12599 คุณ เวียงชัย สนธิ์พุก
146 10228 คุณ วิทยา คำมงคล
147 12632 คุณ วัฒนา (มาสุข) ฐิติธนภัค
148 12631 คุณ วไลลักษณ์ สดสี
149 12171 คุณ วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ(ตรียากิจ)
150 12633 คุณ วิชุดา โตวิรัตน์กิจ
151 12786 คุณ ศรีอุทัย (อุทัยพัฒน์) วินเทอร์ส
152 12601 นอ. ศศินี จารุจินดา รน.
153 12624 ทพ. ศิริเลิศ มหายศนันท์
154 12648 คุณ สุพร โชวิทูรกิจ
155 12581 คุณ สุกิจ ดวงทิพย์
156 12482 คุณ สมพงษ์ หาสิตพานิชกุล
157 12628 คุณ สมชาย เกษมธนโชติ (ปิยพันธ์ุเศรณี) เด๊ก
158 12814 นางสาว สร้อยกนก เมืองสุวรรณ
159 12613 คุณ สุทธิรัตน์ (สุจินดา) วิริยานน
160 12785 คุณ สุวรรณี (เทียมณรงค์) ชุ่มใจ
161 12972 คุณ สุชาติ หาญรัตนชัยกุล (ชื่อใหม่?)
162 13001 คุณ สมปอง มาสู่สุข
163 12587 คุณ สุพัตรา ร่วมรักพัฒนา
164 12644 คุณ สุภาพร (คะนองเดชาชาติ) หาญสกุล
165 12668 คุณ แสงจันทร์ ช่างสาน
166 12967 คุณ สมบูรณ์ ปัญญาคม
167 11041 คุณ อุดมศักดิ์ สาครสินธุ์
168 12661 คุณ อังคณา (มณีผ่อง) ศรีนามวงศ์
169 12839 คุณ อรุณี (พัววัลยะลัดด์) กุลกุศล
170 12577 คุณ อัศวิน รักมนุษย์
171 12964 คุณ อุทัย กลิ่นมาลัย
172 9969 คุณ อนุชิต นันทขว้าง
173 8784 คุณ อิทธิเดช ชัยมงคล
174 12650 คุณ นันทกา นิมมานวัฒนา
175 10022 คุณ ณรงค์ศักดิ์ ทิเขียน
176 12790 คุณ นิตยา สุรินทร์คำ
177 8767 คุณ ปรีชา(หฤทธ์) คำณพัฒน์
178 12068 คุณ ภาณุฉัตร จุมปามันท์
179 8715 คุณ ยุทธนา เลาหะวิสุทธิ์ เอี๊ยด
180 12582 คุณ พรพิมล หล้าปิงเมือง (โพธิ์สุยะ)
181 8849 นาย ธนสารสมบัติ ณ เชียงใหม่
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ