ชื่อรุ่น ZENITH ' 78 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 181 คน
# 2521M5 ประธานรุ่น : คุณอิทธิเดช ชัยมงคล
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 8849 นาย ธนสารสมบัติ ณ เชียงใหม่
2 12582 คุณ พรพิมล หล้าปิงเมือง (โพธิ์สุยะ)
3 12642 คุณ ทิพมาศ บวรโกศล
4 12621 คุณ นริสรา ประยูรหงษ์(ตันติไชยบริบูรณ์)
5 12646 พ.ญ. นิธิวดี อาภาพิสุทธิ์
6 12591 คุณ กรุณา (ศุขพงศ์) จิตการุณ
7 13008 คุณ กนิษฐา (ขัติรัตน์) เอื้องสวัสดิ์
8 9682 คุณ จิระพงษ์ แซ่ตั้ง
9 12669 คุณ จรัส กองบุปผา
10 12612 คุณ ชนานุช จิตตางกูร
11 0 คุณ ชัชพงษ์ ใจกล้า แด้
12 0 คุณ ณกุล เกียรติกุล
13 8852 คุณ ทินกร ภัคดีวรกุล
14 12817 รศ.ดร. ทิพวรรณ สิงหไตรภพ
15 11060 คุณ ทรงศักดิ์ ศรีอัมพร
16 8773 คุณ ธีรชัย หรรษา
17 12590 คุณ จุไรรัตน์ ตีระมงคล
18 12640 คุณ จงกล ชงบางจาก
19 12638 คุณ จรัสพงษ์ วิจารณ์เจริญ
20 12610 คุณ ญาณี เลาหพูนรังษี
21 12795 คุณ ทิพวัลย์ บุลยเลิศ
22 12615 คุณ นิภา ผ่องพลีศาล
23 8786 คุณ นิพนธ์ พวงแก้ว
24 8831 คุณ นิรันดร์ เฮงจีระจรัส
25 12606 รตอ.หญิง นงลักษณ์ สมแก้ว
26 12620 คุณ นิติพรรณ ไชยนันตา
27 8799 คุณ นิคม มังกรทอง
28 12593 คุณ นงนุช (สมโน) พรชื่น
29 12598 คุณ นิตยาภรณ์ ส่งวิสุทธิ์
30 8761 คุณ บัณฑูร ลออชัยรังษี
31 12619 คุณ บุญมี ใจคำ
32 8760 คุณ ประธาน จันทร์มเหเสถียร
33 12584 คุณ ประสงค์ วิสุทธิแพทย์
34 12791 คุณ ปราณี (นีรชา) อินนวล(รุ่งเรืองลาภไพศาล)
35 12608 คุณ ปรียา (ทองคำคูณ) เวโรจน์
36 12663 นาย ปริญญา หรคุณารักษ์ ช้าง
37 10261 คุณ ปริญญา สิงห์ทอง
38 12842 คุณ ผุสดี (ภรภัทร) วงศาโรจน์ ป้อม
39 12578 คุณ พงศธร ธีรบดี
40 12670 คุณ พิเชษฐ์ สิทธิสมบัติ
41 12617 คุณ พิมพ์ประภา แสงหล้า
42 12782 คุณ เพ็ญจันทร์ (จันทร) แสนคำ
43 12576 คุณ พิมพรรณ ศรีคำตัน
44 12793 คุณ พวงพร กองแก้ว
45 12600 คุณ ภาวดี (กิตติคุณ) การเร็ว
46 12602 รตอ. ภราดร สุรวิชัย
47 12635 คุณ มณทิพย์ แสงทอง
48 8717 คุณ มานพ เนตรสุวรรณ
49 12664 คุณ โยธิน แก้วดวงแสง
50 8859 ดร. รักษ์ พรหมปาลิต
51 12603 คุณ รวีวรรณ (มาลีสะท้าน) สรีสุวรรณ
52 12611 คุณ รัชนี อนุชาติกิจเจริญ
53 12614 คุณ วาสนา วงศ์ขันทอง
54 8847 คุณ วิกรม รอยวิรัตน์
55 8848 คุณ วัฒนสมบัติ ณ เชียงใหม่
56 12481 คุณ วสันต์ มณีใส
57 12589 คุณ ศิริพร พงษ์ระวีวงศา
58 12811 คุณ ศราวุธ อุทัยผล
59 8776 คุณ ศุภชัย เตชกิจเวช
60 9397 คุณ ศุภวิชญ์ ไชยลังการณ์
61 8839 คุณ ศรีธรณ์ โรจนสุพจน์
62 12658 คุณ ศศิ (รังสรรค์) ภู่ประเสริฐ
63 12649 คุณ เสาวคนธ์ เบ๊เจริญ
64 12799 คุณ สุรพล วิจักษ์จินดามัย
65 12573 คุณ สรัญญา เงินเส็ง
66 12585 คุณ สมใจ กิตติโรจนา
67 12618 คุณ สุเนตร (มิ่งธิผล) เฮงจีระจรัส
68 12645 คุณ สุพัชรี (ดลุณเพชย์) เฉลิมช่วง
69 12785 ทพญ. สุวรรณี (สายธารทิพย์) ตวงรัตน์พันธุ์
70 8815 คุณ สมเกียรติ ดวงทิพย์
71 12625 ดร. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร
72 12656 คุณ สุดใจ ประนัดดา
73 12583 คุณ สมารมย์ พงษ์คำพรรณ
74 12787 คุณ สุปรียา ฉายา
75 12987 คุณ โกศล บุญยวง
76 11122 คุณ สุทัศน์ กีฬาแปง อู๊ด
77 12652 คุณ สินชัย ศรีสว่าง
78 12893 คุณ เสาวลักษณ์ ทุ่งสี่
79 8808 คุณ สมลักษณ์ กัณฑารัตน์
80 12616 คุณ อรนุช (สุวรรณะ) ขาวผ่อง
81 12588 คุณ อรทัย (ไชยถา) ดาวสดใส
82 12634 คุณ อรชร (จิตต์ปรารพ) มณีสงฆ์
83 12604 คุณ อัมเรศน์ ชาวสวนกล้วย
84 12647 รศ.นพ. อำนาจ อยู่สุข
85 12629 ดร. บุญพิชา(อัชรี) จิตต์ภักดี
86 12653 คุณ อัญชลี (รุ่งเรืองวงศ์) วิบูลย์สุข
87 10249 คุณ อรรควิช อินทวงค์
88 12511 คุณ อริยะ สิมารักษ์
89 12597 คุณ อรพิน (วิไลแก้ว) เลี่ยมประวัติ
90 12973 คุณ อรพิน มานจรัส
91 8793 คุณ ชินพัชร คุ้มสอน
92 0 คุณ กิตยา สุรินทร์คำ
93 12594 คุณ กฤษณะ หาญพิพัฒน์
94 12667 คุณ กาญจนา ตมะพุทธ
95 11036 พ.อ. จีรเดช อุดมสินค้า
96 12657 คุณ จารุวรรณ (โอวิทยากุล) จิระมงคลสุข
97 12660 คุณ ฉัตรฤดี ยั่งยืน
98 9363 คุณ ไชยชนะ ไชยนิเวศน์
99 12665 น.พ. ฐานิสร์ กาญจนรัตนากร
100 12639 คุณ ฐิติฎา (กระตุฤกษ์) โนชัย
101 12575 คุณ ดรุณี (บงกช) แสนหอม (ปางสุวรรณ)
102 12494 คุณ ทรงวุฒิ วิชัยขัทคะ
103 12627 คุณ ธีรชาติ วงศ์ลังกา
104 12596 คุณ นิวัฒน์ อมรเทพรักษ์
105 10211 คุณ นรินทร์ ศิริมงคล
106 9296 คุณ นิกร นิมากร
107 12636 คุณ บุญชัย ตรีวัฒนาวงศ์ หยู
108 12580 คุณ เบญจพร ห้วยเรไร
109 11116 คุณ ประชา คุตติกุล
110 13004 คุณ ประเสริฐ อิสลากำพล
111 8782 น.พ. ประวิทย์ อินทรสุขุม
112 12544 คุณ ประทีป ภักดีรอด
113 12659 คุณ ปรานอม บุญประการ
114 9292 คุณ ประเสริฐ จอมมูล
115 12894 นาง พวงพร ชินะกุล (จิรรัตน์สถิต) แอ๊ด
116 12654 คุณ พาณี เครือไทย
117 8666 พันตรี พิเชษฐ์ วงศ์สวย
118 12637 คุณ จันทร์เพ็ญ (พีรยา) นิมิตรรุ่งทวี
119 8781 คุณ จุลเดช (พงศ์ลภัส) ชุ่มใจ
120 12595 พญ. ภาวนา (พงษ์นิกร ) ลลิตวงศา
121 12579 คุณ มานิตย์ ชัยอินทร์ เป้า
122 12586 พญ. เยาวลักษณ์ (ใจคำป้อ) รพีพัฒน์
123 8763 คุณ ยุทธนา กุลศรีสุวรรณ
124 12990 คุณ เยาวภา บานนิกุล
125 12996 คุณ ยุทธนา (รัฐวิศว์) คันธาเวช
126 12651 คุณ เยาวเรศ มุทธาธาร
127 12626 คุณ ยุพิน (ไชยกันทา) บุญประเสริฐ
128 12827 คุณ รังสรรค์ โนชัย
129 12623 คุณ ระนัย (แซ่ตั้ง) ฐิติธนภัค
130 12546 คุณ รุจกร สารพันธ์
131 12060 คุณ วราวุธ คันธาเวช
132 12655 คุณ วัชระ เอี่ยมอธิคม
133 12574 คุณ วรพจน์ ไพจิตร
134 12599 คุณ เวียงชัย สนธิ์พุก
135 10228 คุณ วิทยา คำมงคล
136 12632 คุณ วัฒนา (มาสุข) ฐิติธนภัค
137 12631 คุณ วไลลักษณ์ สดสี
138 12171 คุณ วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ(ตรียากิจ)
139 12633 คุณ วิชุดา โตวิรัตน์กิจ
140 12786 คุณ ศรีอุทัย (อุทัยพัฒน์) วินเทอร์ส
141 12601 นอ. ศศินี จารุจินดา รน.
142 12624 ทพ. ศิริเลิศ มหายศนันท์
143 12648 คุณ สุพร โชวิทูรกิจ
144 12581 คุณ สุกิจ ดวงทิพย์
145 12482 คุณ สมพงษ์ หาสิตพานิชกุล
146 12628 คุณ สมชาย เกษมธนโชติ (ปิยพันธ์ุเศรณี) เด๊ก
147 12814 นางสาว สร้อยกนก เมืองสุวรรณ
148 12613 คุณ สุทธิรัตน์ (สุจินดา) วิริยานน
149 12785 คุณ สุวรรณี (เทียมณรงค์) ชุ่มใจ
150 12972 คุณ สุชาติ หาญรัตนชัยกุล (ชื่อใหม่?)
151 13001 คุณ สมปอง มาสู่สุข
152 12587 คุณ สุพัตรา ร่วมรักพัฒนา
153 12644 คุณ สุภาพร (คะนองเดชาชาติ) หาญสกุล
154 12063 คุณ กฤษฎา อุทยาวลี
155 9953 คุณ ชุมพัฒน์ แสวาณี
156 8805 คุณ ราชันทร์ (ธีรเดช) มหากันธา
157 8768 ดร. ประชา ตันเสนีย์ ลุง
158 10214 คุณ พิภพ ภูธรใจ
159 8940 คุณ รณฤทธิ์ มณีสงฆ์
160 12630 คุณ วรรณศิริ พุทธิศรี
161 0 คุณ อรอารีย์ ปรีมณีสิทธ์ (แอน)
162 12605 คุณ วันทนีย์ ทรัพย์สมบูรณ์
163 8709 คุณ สิริศักดิ์ วิมลสันติรังษี
164 8713 คุณ สุพจน์ นิตินักปราชญ์
165 8716 พ.ต.ท. กฤษดา จันทร์ศรี
166 0 พันโท ไตรรัตน์ สุมาตรา
167 12668 คุณ แสงจันทร์ ช่างสาน
168 12967 คุณ สมบูรณ์ ปัญญาคม
169 11041 คุณ อุดมศักดิ์ สาครสินธุ์
170 12661 คุณ อังคณา (มณีผ่อง) ศรีนามวงศ์
171 12839 คุณ อรุณี (พัววัลยะลัดด์) กุลกุศล
172 12577 คุณ อัศวิน รักมนุษย์
173 12964 คุณ อุทัย กลิ่นมาลัย
174 9969 คุณ อนุชิต นันทขว้าง
175 8784 คุณ อิทธิเดช ชัยมงคล
176 12650 คุณ นันทกา นิมมานวัฒนา
177 10022 คุณ ณรงค์ศักดิ์ ทิเขียน
178 12790 คุณ นิตยา สุรินทร์คำ
179 8767 คุณ ปรีชา(หฤทธ์) คำณพัฒน์
180 12068 คุณ ภาณุฉัตร จุมปามันท์
181 8715 คุณ ยุทธนา เลาหะวิสุทธิ์ เอี๊ยด
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ