ชื่อรุ่น ZENITH ' 78 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 182 คน
# 2521M5 ประธานรุ่น : คุณอิทธิเดช ชัยมงคล
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 8849 คุณ ธนสารสมบัติ ณ เชียงใหม่
2 12582 คุณ พรพิมล หล้าปิงเมือง (โพธิ์สุยะ)
3 12642 คุณ ทิพมาศ บวรโกศล
4 12621 คุณ นริสรา ประยูรหงษ์(ตันติไชยบริบูรณ์)
5 12646 พ.ญ. นิธิวดี อาภาพิสุทธิ์
6 12591 คุณ กรุณา (ศุขพงศ์) จิตการุณ
7 13008 คุณ กนิษฐา (ขัติรัตน์) เอื้องสวัสดิ์
8 9682 คุณ จิระพงษ์ แซ่ตั้ง
9 12669 คุณ จรัส กองบุปผา
10 12612 คุณ ชนานุช จิตตางกูร
11 10025 คุณ ชัชพงษ์ ใจกล้า แด้
12 0 คุณ ณกุล เกียรติกุล
13 8852 คุณ ทินกร ภัคดีวรกุล
14 12817 รศ.ดร. ทิพวรรณ สิงหไตรภพ
15 11060 คุณ ทรงศักดิ์ ศรีอัมพร
16 8773 คุณ ธีรชัย หรรษา
17 12590 คุณ จุไรรัตน์ ตีระมงคล
18 12640 คุณ จงกล ชงบางจาก
19 12638 คุณ จรัสพงษ์ วิจารณ์เจริญ
20 12610 คุณ ญาณี เลาหพูนรังษี
21 12795 คุณ ทิพวัลย์ บุลยเลิศ
22 12615 คุณ นิภา ผ่องพลีศาล
23 8786 คุณ นิพนธ์ พวงแก้ว
24 8831 คุณ นิรันดร์ เฮงจีระจรัส
25 12606 รตอ.หญิง นงลักษณ์ สมแก้ว
26 12620 คุณ นิติพรรณ ไชยนันตา
27 8799 คุณ นิคม มังกรทอง
28 12593 คุณ นงนุช (สมโน) พรชื่น
29 12598 คุณ นิตยาภรณ์ ส่งวิสุทธิ์
30 8761 คุณ บัณฑูร ลออชัยรังษี
31 12619 คุณ บุญมี ใจคำ
32 8760 คุณ ประธาน จันทร์มเหเสถียร
33 12584 คุณ ประสงค์ วิสุทธิแพทย์
34 12791 คุณ ปราณี (นีรชา) อินนวล(รุ่งเรืองลาภไพศาล)
35 12608 คุณ ปรียา (ทองคำคูณ) เวโรจน์
36 12663 นาย ปริญญา หรคุณารักษ์ ช้าง
37 10261 คุณ ปริญญา สิงห์ทอง
38 12842 คุณ ผุสดี (ภรภัทร) วงศาโรจน์ ป้อม
39 12578 คุณ พงศธร ธีรบดี
40 12670 คุณ พิเชษฐ์ สิทธิสมบัติ
41 12582 คุณ พรพิมล (โพธิ์สุยะ) หล้าปิงเมือง
42 12617 คุณ พิมพ์ประภา แสงหล้า
43 12782 คุณ เพ็ญจันทร์ (จันทร) แสนคำ
44 12576 คุณ พิมพรรณ ศรีคำตัน
45 12793 คุณ พวงพร กองแก้ว
46 12600 คุณ ภาวดี (กิตติคุณ) การเร็ว
47 12602 รตอ. ภราดร สุรวิชัย
48 12635 คุณ มณทิพย์ แสงทอง
49 8717 คุณ มานพ เนตรสุวรรณ
50 12664 คุณ โยธิน แก้วดวงแสง
51 8859 ดร. รักษ์ พรหมปาลิต
52 12603 คุณ รวีวรรณ (มาลีสะท้าน) สรีสุวรรณ
53 12611 คุณ รัชนี อนุชาติกิจเจริญ
54 12614 คุณ วาสนา วงศ์ขันทอง
55 8847 คุณ วิกรม รอยวิรัตน์
56 8848 คุณ วัฒนสมบัติ ณ เชียงใหม่
57 12481 คุณ วสันต์ มณีใส
58 12589 คุณ ศิริพร พงษ์ระวีวงศา
59 12811 คุณ ศราวุธ อุทัยผล
60 8776 คุณ ศุภชัย เตชกิจเวช
61 9397 คุณ ศุภวิชญ์ ไชยลังการณ์
62 8839 คุณ ศรีธรณ์ โรจนสุพจน์
63 12658 คุณ ศศิ (รังสรรค์) ภู่ประเสริฐ
64 12649 คุณ เสาวคนธ์ เบ๊เจริญ
65 12799 คุณ สุรพล วิจักษ์จินดามัย
66 12573 คุณ สรัญญา เงินเส็ง
67 12585 คุณ สมใจ กิตติโรจนา
68 12618 คุณ สุเนตร (มิ่งธิผล) เฮงจีระจรัส
69 12645 คุณ สุพัชรี (ดลุณเพชย์) เฉลิมช่วง
70 12785 ทพญ. สุวรรณี (สายธารทิพย์) ตวงรัตน์พันธุ์
71 8815 คุณ สมเกียรติ ดวงทิพย์
72 12625 ดร. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร
73 12656 คุณ สุดใจ ประนัดดา
74 12583 คุณ สมารมย์ พงษ์คำพรรณ
75 12787 คุณ สุปรียา ฉายา
76 12987 คุณ โกศล บุญยวง
77 11122 คุณ สุทัศน์ กีฬาแปง อู๊ด
78 12652 คุณ สินชัย ศรีสว่าง
79 12893 คุณ เสาวลักษณ์ ทุ่งสี่
80 8808 คุณ สมลักษณ์ กัณฑารัตน์
81 12616 คุณ อรนุช (สุวรรณะ) ขาวผ่อง
82 12588 คุณ อรทัย (ไชยถา) ดาวสดใส
83 12634 คุณ อรชร (จิตต์ปรารพ) มณีสงฆ์
84 12604 คุณ อัมเรศน์ ชาวสวนกล้วย
85 12647 รศ.นพ. อำนาจ อยู่สุข
86 12629 ดร. บุญพิชา(อัชรี) จิตต์ภักดี
87 12653 คุณ อัญชลี (รุ่งเรืองวงศ์) วิบูลย์สุข
88 10249 คุณ อรรควิช อินทวงค์
89 12511 คุณ อริยะ สิมารักษ์
90 12597 คุณ อรพิน (วิไลแก้ว) เลี่ยมประวัติ
91 12973 คุณ อรพิน มานจรัส
92 8793 คุณ ชินพัชร คุ้มสอน แอร์
93 0 คุณ กิตยา สุรินทร์คำ
94 12594 คุณ กฤษณะ หาญพิพัฒน์
95 12667 คุณ กาญจนา ตมะพุทธ
96 11036 พ.อ. จีรเดช อุดมสินค้า
97 12657 คุณ จารุวรรณ (โอวิทยากุล) จิระมงคลสุข
98 12660 คุณ ฉัตรฤดี ยั่งยืน
99 9363 คุณ ไชยชนะ ไชยนิเวศน์
100 12665 น.พ. ฐานิสร์ กาญจนรัตนากร
101 12639 คุณ ฐิติฎา (กระตุฤกษ์) โนชัย
102 12575 คุณ ดรุณี (บงกช) แสนหอม (ปางสุวรรณ)
103 12494 คุณ ทรงวุฒิ วิชัยขัทคะ
104 12627 คุณ ธีรชาติ วงศ์ลังกา
105 12596 คุณ นิวัฒน์ อมรเทพรักษ์
106 10211 คุณ นรินทร์ ศิริมงคล
107 9296 คุณ นิกร นิมากร
108 12636 คุณ บุญชัย ตรีวัฒนาวงศ์ หยู
109 12580 คุณ เบญจพร ห้วยเรไร
110 11116 คุณ ประชา คุตติกุล
111 13004 คุณ ประเสริฐ อิสลากำพล
112 8782 น.พ. ประวิทย์ อินทรสุขุม
113 12544 คุณ ประทีป ภักดีรอด
114 12659 คุณ ปรานอม บุญประการ
115 9292 คุณ ประเสริฐ จอมมูล
116 12894 นาง พวงพร ชินะกุล (จิรรัตน์สถิต) แอ๊ด
117 12654 คุณ พาณี เครือไทย
118 8666 พันตรี พิเชษฐ์ วงศ์สวย
119 12637 คุณ จันทร์เพ็ญ (พีรยา) นิมิตรรุ่งทวี
120 8781 คุณ จุลเดช (พงศ์ลภัส) ชุ่มใจ
121 12595 พญ. ภาวนา (พงษ์นิกร ) ลลิตวงศา
122 12579 คุณ มานิตย์ ชัยอินทร์ เป้า
123 12586 พญ. เยาวลักษณ์ (ใจคำป้อ) รพีพัฒน์
124 8763 คุณ ยุทธนา กุลศรีสุวรรณ
125 12990 คุณ เยาวภา บานนิกุล
126 12996 คุณ ยุทธนา (รัฐวิศว์) คันธาเวช
127 12651 คุณ เยาวเรศ มุทธาธาร
128 12626 คุณ ยุพิน (ไชยกันทา) บุญประเสริฐ
129 12827 คุณ รังสรรค์ โนชัย
130 12623 คุณ ระนัย (แซ่ตั้ง) ฐิติธนภัค
131 12546 คุณ รุจกร สารพันธ์
132 12060 คุณ วราวุธ คันธาเวช
133 12655 คุณ วัชระ เอี่ยมอธิคม
134 12574 คุณ วรพจน์ ไพจิตร
135 12599 คุณ เวียงชัย สนธิ์พุก
136 10228 คุณ วิทยา คำมงคล
137 12632 คุณ วัฒนา (มาสุข) ฐิติธนภัค
138 12631 คุณ วไลลักษณ์ สดสี
139 12171 คุณ วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ(ตรียากิจ)
140 12633 คุณ วิชุดา โตวิรัตน์กิจ
141 12786 คุณ ศรีอุทัย (อุทัยพัฒน์) วินเทอร์ส
142 12601 นอ. ศศินี จารุจินดา รน.
143 12624 ทพ. ศิริเลิศ มหายศนันท์
144 12648 คุณ สุพร โชวิทูรกิจ
145 12581 คุณ สุกิจ ดวงทิพย์
146 12482 คุณ สมพงษ์ หาสิตพานิชกุล
147 12628 คุณ สมชาย เกษมธนโชติ (ปิยพันธ์ุเศรณี) เด๊ก
148 12814 นางสาว สร้อยกนก เมืองสุวรรณ
149 12613 คุณ สุทธิรัตน์ (สุจินดา) วิริยานน
150 12785 คุณ สุวรรณี (เทียมณรงค์) ชุ่มใจ
151 12972 คุณ สุชาติ หาญรัตนชัยกุล (ชื่อใหม่?)
152 13001 คุณ สมปอง มาสู่สุข
153 12587 คุณ สุพัตรา ร่วมรักพัฒนา
154 12644 คุณ สุภาพร (คะนองเดชาชาติ) หาญสกุล
155 12063 คุณ กฤษฎา อุทยาวลี
156 9953 คุณ ชุมพัฒน์ แสวาณี
157 8805 คุณ ราชันทร์ มหากันธา (ไพน์ทวี รัตนบวรชัยกุล)
158 8768 ดร. ประชา ตันเสนีย์
159 10214 คุณ พิภพ ภูธรใจ
160 8940 คุณ รณฤทธิ์ มณีสงฆ์
161 12630 คุณ วรรณศิริ พุทธิศรี
162 0 คุณ อรอารีย์ ปรีมณีสิทธ์ (แอน)
163 12605 คุณ วันทนีย์ ทรัพย์สมบูรณ์
164 8709 คุณ สิริศักดิ์ วิมลสันติรังษี
165 8713 คุณ สุพจน์ นิตินักปราชญ์
166 8716 พ.ต.ท. กฤษดา จันทร์ศรี
167 0 พันโท ไตรรัตน์ สุมาตรา
168 12668 คุณ แสงจันทร์ ช่างสาน
169 12967 คุณ สมบูรณ์ ปัญญาคม
170 11041 คุณ อุดมศักดิ์ สาครสินธุ์
171 12661 คุณ อังคณา (มณีผ่อง) ศรีนามวงศ์
172 12839 คุณ อรุณี (พัววัลยะลัดด์) กุลกุศล
173 12577 คุณ อัศวิน รักมนุษย์
174 12964 คุณ อุทัย กลิ่นมาลัย
175 9969 คุณ อนุชิต นันทขว้าง
176 8784 คุณ อิทธิเดช ชัยมงคล
177 12650 คุณ นันทกา นิมมานวัฒนา
178 10022 คุณ ณรงค์ศักดิ์ ทิเขียน
179 12790 คุณ นิตยา สุรินทร์คำ
180 8767 คุณ ปรีชา(หฤทธ์) คำณพัฒน์
181 12068 คุณ ภาณุฉัตร จุมปามันท์
182 8715 คุณ ยุทธนา เลาหะวิสุทธิ์ เอี๊ยด
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ