ชื่อรุ่น PRC 2490 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 25 คน
# 2490M8 ประธานรุ่น : คุณประเสริฐ ณ เชียงใหม่
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 3156 คุณ จุฑารัตน์ ลีรพันธุ์
2 3076 คุณ ช่วย ยะอนันต์
3 3105 คุณ เชลงลักษณ์ กัลยาณมิตร
4 3684 คุณ ทวี ชุติมา
5 3665 คุณ ทวีบุญ ทวีปประศาสน์
6 0 คุณ นิพนธ์ คันธเสวี
7 3094 คุณ นิพนธ์ ตียพันธ์
8 0 คุณ นิวัฒน์อ นันทวงศ์
9 373 คุณ บุญเทียม พงษ์พันธุ์
10 0 คุณ บุญธรรม วงศ์สุวรรณ์
11 0 คุณ บุญธรรม หวันแก้ว
12 3093 คุณ ประผล ศรีเรือน
13 3153 คุณ ผจญ นนท์ตระกูล
14 3734 คุณ พีร์ คำทอน
15 3158 คุณ ยุวัติ แก้วเมืองมูล
16 3157 คุณ วิสูตร วัฒนะโยธิน
17 3764 คุณ วีรพล สเลลานนท์
18 3007 คุณ วีระ สุคันธกุล
19 0 คุณ สงัด อินทรพิทักษ์
20 2506 คุณ สมเสียม รัตนสัค
21 3075 คุณ สวัสดิ์ หุตามัย
22 3092 คุณ สวาสดิ์ ไชตคุณา
23 2096 คุณ อินทร์เฉลียว เลียงบูลย์
24 2712 คุณ เสนาะ เมตติชวลิต
25 3084 คุณ บุญประเสริฐ ณ เชียงใหม่
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ