ชื่อรุ่น เกษียณ 6338590 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 216 คน
# 2533M6 ประธานรุ่น : คุณปิติพงษ์ ยอดมงคล
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 17263 คุณ ชาญวิทย์ ไชยโรจน์
2 13843 คุณ ธีรวัฒน์ สุริยะวงค์
3 20425 คุณ นภาธร เฉลิมวัฒนานนท์
4 19741 คุณ นภาพร แซ่หลี เล็ก
5 19701 คุณ นรพรรณ เชษฐธง
6 13534 คุณ นรินทร์ ธรรมลังกา
7 20217 คุณ นริศรา รัถยาพิทักษ์
8 20411 คุณ นริศรา อุษณีย์กนก
9 19680 คุณ นันทวดี ธินะ
10 19666 คุณ นาฏอนงค์ โชคลำเลิศ
11 19718 คุณ นิตินัย สุนทรเภสัช
12 19667 คุณ บัณฑิตา ปานพรหม
13 13872 คุณ บุญเสริม แสนสอาด
14 19738 คุณ เบญจพร ป้องตระกูล
15 20206 คุณ เบญจพล สุขจริง
16 19711 คุณ ปณิตา (จันทรประยูร) บุญสิทธิ์ โอ๋
17 13985 คุณ ประจักษ์วุฒ ทรงพระคุณ
18 19720 คุณ ประทีป ดี
19 13922 คุณ ประภากร วรรณภีร์
20 13652 คุณ ประภูศักดิ์ เพียรอุส่าห์
21 13811 คุณ ประเสริฐ ตันติพันธุ์พิพัฒน์
22 16149 คุณ ปรากฎ นาคเกิด
23 19727 คุณ ปรารถนา วีระนิติกุล
24 13925 คุณ ปริญญา จันทรรันต์
25 13694 คุณ ปริญญา สิทธิวางค์กูล
26 16716 คุณ ปริทัศน์ ตรีอินทอง
27 19705 คุณ ปวิญณา สุชาติ อาร์ต
28 19644 คุณ ณปภัช ธวัชวีระกุล ann
29 17397 คุณ เปรม คุณยศยิ่ง
30 19637 คุณ เปรมวดี กาญจนวีระ
31 13709 คุณ พงศ์เทพ เติมสงวนวงศ์
32 20515 คุณ พงษ์ศักดิ์ ศิริพรรณ
33 18699 คุณ พรทิวา ทรัพย์เกษตริน
34 19712 คุณ พรรณี ทวีอภิรดีวิโรจน์
35 19679 คุณ พร้อมพัฒน์ ไชยนันท์
36 19634 คุณ พลีมา ทรัพย์เย็น
37 13848 คุณ พสุ ณ เชียงใหม่
38 20423 คุณ พัตร์วิลัย วรบัณฑูร
39 20431 คุณ พัชรี เจียมหาทรัพย์
40 19657 คุณ พาลินท์ สมบัตตินันน์
41 19709 คุณ พิชามาญชุ์ ชัยดรุณ
42 13689 คุณ พิชิต พัฒนกิจจารักษ์
43 19731 คุณ ไพโรจน์ เจริญสันติ
44 17269 คุณ ภักดี สายอ่อน
45 13759 คุณ ภาคภูมิ พจนารถ
46 13599 คุณ ภาณุทัต จงชานสิทโธ
47 17273 คุณ ภารต เทศถัน
48 13779 คุณ ภูวนาท ไชยนา
49 19627 คุณ มนทิพย์ (จันทร์กิติสกุล) ตั้งเอกจิต หมวย
50 19652 คุณ มุกดา มนชิตพงษ์
51 13541 คุณ มัธย์ พงศ์อุดม
52 20433 คุณ ยิ่งลักษณ์ สนไพโรจน์พจน์
53 13846 คุณ ยุทธการ มีผดุง
54 20413 คุณ ยุพเรส พึ่งแสง
55 19658 คุณ ยุภดี ทองอรุณศรี
56 13710 คุณ รวิ คำดวงดาว
57 13784 คุณ รังสฤษฎ์ มุนินทร์พิทักษ์
58 13723 คุณ รัช บุญเกษม
59 20200 คุณ รัตนาภรณ์ ไชยา
60 19646 คุณ รุ่งโรจน์ ศรีผดุงกุล num
61 20424 คุณ รุจิเรข ถนอมแสง
62 19723 คุณ ลลิตา ปรมาเวศ
63 19665 คุณ ลัดดา มากมาสิน
64 19631 คุณ วนิดา กุลสิงห์
65 19651 คุณ วรกาย ชนม์ชูชาติ (อุส่าห์) ยุ้ย
66 13814 คุณ วรพงศ์ มันทเล
67 19685 คุณ วรรวดี กัณฑะกาลังค์
68 20460 คุณ วราภรณ์ เฟื่องฟู
69 19703 คุณ วราภา เลาหเพ็ญแสง
70 20197 คุณ วลินนา ขัติรัตน์
71 20209 คุณ วะราภรณ์ เทพอำนวย
72 19716 คุณ วัชราภรณ์ นาคพานิชย์
73 13682 คุณ วันเอก จันทรทิพย์
74 20516 คุณ วัลลภา สุทธิวรเศรษฐ
75 19654 คุณ วาสนา มณเฑียรมณี
76 13905 คุณ วิทวัส แผ่นทอง
77 19696 คุณ วิภารัตน์ บุญส่ง
78 19730 คุณ วิรงรอง เด่นวิลัย
79 19688 คุณ วิลัสนา กมลทิพย์
80 20248 คุณ วิวรรธน์ วิกรรัตน์
81 13691 คุณ วีรยุทธ์ จันทร์มหเสถียร
82 20199 คุณ วีระวงศ์ ถาวรวงศ์
83 13735 คุณ วีระวุฒิ ต๊ะปินตา
84 20453 คุณ ศฐา วรุณกูล
85 13693 คุณ ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกูล
86 20426 คุณ ศิริกาญจน์ ศรีฉันทมิตร
87 13775 คุณ ศิริพงษ์ คำหล้า
88 20434 คุณ ศิริลักษณ์ เลาหวิโรจน์พจน์ mee
89 15179 คุณ ศุภกาญจ์ แสงทอง
90 20341 คุณ ศุภนิตย์ ทิพย์กมล
91 13716 คุณ ศุภฤกษ์ แซ่เชื้อ
92 13793 คุณ ศุภวชัย พิณเสนาะ
93 13865 คุณ ศุภวัฒน์ กองคำ
94 13717 คุณ ศุภวัฒน์ จิรคุปต์
95 13704 คุณ เศกสรร จันกุนา
96 19706 คุณ สรสวรรค์ พุทธวรรณ
97 19726 คุณ สวภัทร์ เชี่ยวชาญ
98 19677 คุณ สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์
99 20201 คุณ สิริมา นามมงคล ผึ้ง
100 13821 คุณ สุขจิต องค์ไชย
101 15161 คุณ สุขเทวัญ จันทะกูล
102 19675 คุณ สุจิตรา แก้วสีนวล
103 20449 คุณ สุจิตรา ลิ้มศิริลักษณ์
104 19725 คุณ สุชาดา ศรียาภัย
105 20421 คุณ สุชาติ ปทุมแสงทอง
106 19676 คุณ สุนทรี โตวัฒน์นิมิต
107 19674 คุณ สุปราณี แก้วสีนวล
108 19647 คุณ สุภาวดี ซ่อนกลิ่น
109 19707 คุณ สุมาลี เลิศมัลลิกาพร นก
110 13926 คุณ เสริมศักดิ์ แก้วกัน
111 19684 คุณ แสนแสง การเด่น
112 19638 คุณ โสพรรณา ฉัตรหลวง
113 19640 คุณ หทัยชนก มณีใส Jenny
114 20414 คุณ อดุลย์เดช ฐิตธรรมพันธ์
115 13730 คุณ กฤษณ์ชาณัฎฐ์ กรวิชญ์พงศ์ (อนุรักษ์ จตุรทิศ) ต่อ
116 19678 คุณ อภิชาติ บุญทาวัน
117 13840 คุณ อภิรมย์ คันธา อู
118 21438 คุณ อรพรรณ พัฒนจินดากิจ
119 16676 คุณ กรรถพงษ์ พรหมโลก
120 14468 คุณ อรรถสิทธิ์ เมืองอินทร์
121 13766 คุณ อลงกรณ์ ชมชื่น
122 19557 คุณ อัษฏางค์ อนุมัติ เวท
123 19694 คุณ อารยา อาหมื่น
124 21452 คุณ อาศิรา ทวีทรัพย์
125 15652 คุณ เอกรินทร์ เพชรศิริ
126 19628 คุณ กรุณา ชื่นสกุลรัตน์
127 15683 คุณ เกรียง ฐิติจำเริญพร
128 19623 คุณ พรรณพจน์ เสียงสุวรรณ
129 19664 คุณ กนกเนตร เหลี่ยววิริยกิจ
130 19624 คุณ กฤติกา จิตต์บุญ
131 19732 คุณ กฤติกา ณ เชียงใหม่
132 20215 คุณ กฤติกา ทวีธนากร
133 20212 คุณ กวิน สิงหโกวินท์ ปืน
134 19630 คุณ กันทิมา แสงศิริวุฒิ กัน
135 19673 คุณ กาญจนาพุทธ (ทิพกนก) วงษ์วันทนีย์
136 19648 คุณ กิตติกร ทองนิมิตสวัสดิ์ กร
137 17264 คุณ เกรียงสิทธิ์ ลอประสิทธิ์
138 19692 คุณ ขวัญหทัย คล่องพานิช
139 13805 คุณ เขมราช สมวงศ์ เขม
140 19661 คุณ นันท์นภัสร์ ไกรมา นิด
141 17261 คุณ นครินทร์ ศรีคุ้ม
142 19589 คุณ คาร์เมล จาฟารี
143 20462 คุณ จรรยา วงศ์ษา
144 20457 คุณ จักรพันธ์ คอทอง แอ๊ด
145 13831 คุณ จักรี พาจรทิศ
146 19632 คุณ จันทราชนก วีแสงศรี
147 19708 คุณ จันทิมา ภู่ตระกูล
148 13790 คุณ จันรพงษ์ คันธรส
149 17267 คุณ จักรพันธ์ อินทจักร์
150 13816 คุณ จิรวัฒน์ สุวัฒนา กลาง
151 19502 คุณ จิรศักดิ์ ภมรกูล
152 19693 คุณ จิราธร ปิ่นทอง
153 20418 คุณ จีรภรณ์ หาญใจ
154 19643 คุณ จุฑามณี ตั้งจิตรตระกูล
155 19635 คุณ จุฑามาศ พิบูลอาลักษณ์
156 19697 คุณ จุฑามาส ขริบเงิน
157 19656 คุณ จุไรรัตน์ พรหมใจ
158 15206 ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก
159 19326 คุณ ฉัตรชัย บุญญวีรานุวัฒน์
160 20205 คุณ ชญานุตย์ ฐิติวร
161 13728 คุณ ชนินทร์ กลิ่นนวม ติ๋ง
162 19691 คุณ ชลีลักษณ์ สุทธภักดี
163 13781 คุณ ชัยพฤกษ์ เมฆรา
164 17263 คุณ ชาญวิทย์ ไชยโรจน์
165 13742 คุณ ชาลี สุริยคำ
166 19650 คุณ ชื่นฤดี คำเที่ยง
167 18777 คุณ ชุติมา สถิตเสถียร
168 15689 คุณ ชุมพล เตรียมธนาโชค
169 13748 คุณ ชุมพล ปัญญา เหน่ง
170 19714 คุณ ชุลีกร ศิรินาม
171 19633 คุณ เชิญปิติ มณเฑียรมณี
172 16694 คุณ ณัครวัต ไชยวุฒิ
173 20441 คุณ ณัฐกานต์ ตันสุวรรณ นุ้ย helmet
174 13734 คุณ ณัฐวุฒิ คลังวิเชียร
175 13796 คุณ ณัฐวุฒิ อินทรส
176 13908 คุณ ดิลก บุญเนตร
177 19663 คุณ ฌริดา (ดิษฐิดา) ราชแพทยาคม
178 20455 คุณ ดุจชีวัน ม่วงมัน
179 13771 พ.ท. เทอดพงศ์ กลันทะกะสุวรรณ
180 12757 คุณ ธงชัย จารุจินดา
181 20219 คุณ ธนันท์ ชั้นเสวิกุล
182 21449 คุณ ธนีวัลย์ รังคสิริ
183 13736 คุณ ธเนศ พรหมปัญญา
184 20210 คุณ ธัญญา ทะพิงค์แก
185 15706 คุณ ธานินทร์ ยอดอัญมณีวงศ์
186 19670 คุณ ธารารัตน์ คุตตะเทพ
187 13769 คุณ ธีรพล โค้วสุวรรณ์
188 13706 คุณ ธีรยุทธ ลิขิตเสถียร ตุ้ย
189 16144 คุณ กิตติคุณ ม่วงทา Yohun โยฮัน
190 13838 คุณ ชัยรัตน์ ตันสว่างกุล
191 19683 คุณ ณัฐพร(วิชดา) องค์วิคิธธุ์
192 19734 คุณ นพรัตน์ แก้วบุญเรือง
193 19715 คุณ นภิสพร พละปัญญา
194 13760 คุณ นาวี นิวาส
195 13765 คุณ ประภาส อินทร์มา
196 13808 คุณ ปิยพันธ์ นิกรพันธ์
197 19721 คุณ พจนีย์ วงศาโรจน์
198 0 คุณ พาสินทุ์ สงห์ตินันทน์
199 0 คุณ นิตคนึง วัฒนคุณ
200 13860 คุณ ภาคภูมิ โพธิ
201 0 คุณ ภูจิเรข ชื่นประทุม
202 15171 คุณ ยุทธพล ศักดิ์ธรรมเจริญ
203 13712 คุณ วชิระ ครินชัย
204 13692 คุณ สถาปนา ภัทโรวาสน์
205 13701 คุณ สุภรักษ์ ไชยพันธุ์
206 20213 คุณ สุรศักดิ์ สุภาศรี
207 19668 คุณ อัครวัฒน์ พัฒนะโพธิ์
208 13720 คุณ อิทธิพล มณีวรรณ
209 20207 คุณ วรางคณา เลามาสุวพันธ์
210 16101 คุณ ช.นันทวัช เพ็ชญไพศิษฎ์
211 20458 คุณ นิรมล(นิรุบล) ลิ้มเจริญ(สมเจริญ)
212 16159 คุณ วิชาญ เทียนตระกูล
213 0 นพ. ไชยรักษ์ เดชพุทธวัจน์
214 0 คุณ นฐพร องค์วิศิษฐ์
215 0 คุณ สายพิณ สุริยแสงฉาย
216 16150 นาย ศเนติ พาจรทิศ kik
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ