ชื่อรุ่น เกษียณ 6338590 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 231 คน
# 2533M6 ประธานรุ่น : คุณปิติพงษ์ ยอดมงคล
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 17263 คุณ ชาญวิทย์ ไชยโรจน์
2 13843 คุณ ธีรวัฒน์ สุริยะวงค์
3 0
4 20425 คุณ นภาธร เฉลิมวัฒนานนท์
5 19741 คุณ นภาพร แซ่หลี เล็ก
6 19701 คุณ นรพรรณ เชษฐธง
7 13534 คุณ นรินทร์ ธรรมลังกา
8 20217 คุณ นริศรา รัถยาพิทักษ์
9 20411 คุณ นริศรา อุษณีย์กนก
10 19680 คุณ นันทวดี ธินะ
11 19666 คุณ นาฏอนงค์ โชคลำเลิศ
12 0
13 19718 คุณ นิตินัย สุนทรเภสัช
14 19667 คุณ บัณฑิตา ปานพรหม
15 13872 คุณ บุญเสริม แสนสอาด
16 19738 คุณ เบญจพร ป้องตระกูล
17 20206 คุณ เบญจพล สุขจริง
18 19711 คุณ ปณิตา (จันทรประยูร) บุญสิทธิ์ โอ๋
19 13985 คุณ ประจักษ์วุฒ ทรงพระคุณ
20 19720 คุณ ประทีป ดี
21 13922 คุณ ประภากร วรรณภีร์
22 13652 คุณ ประภูศักดิ์ เพียรอุส่าห์
23 13811 คุณ ประเสริฐ ตันติพันธุ์พิพัฒน์
24 16149 คุณ ปรากฎ นาคเกิด
25 19727 คุณ ปรารถนา วีระนิติกุล
26 13925 คุณ ปริญญา จันทรรันต์
27 13694 คุณ ปริญญา สิทธิวางค์กูล
28 16716 คุณ ปริทัศน์ ตรีอินทอง
29 19705 คุณ ปวิญณา สุชาติ อาร์ต
30 19644 คุณ ณปภัช ธวัชวีระกุล ann
31 17397 คุณ เปรม คุณยศยิ่ง
32 19637 คุณ เปรมวดี กาญจนวีระ
33 13709 คุณ พงศ์เทพ เติมสงวนวงศ์
34 20515 คุณ พงษ์ศักดิ์ ศิริพรรณ
35 18699 คุณ พรทิวา ทรัพย์เกษตริน
36 19712 คุณ พรรณี ทวีอภิรดีวิโรจน์
37 19679 คุณ พร้อมพัฒน์ ไชยนันท์
38 19634 คุณ พลีมา ทรัพย์เย็น
39 13848 คุณ พสุ ณ เชียงใหม่
40 20423 คุณ พัตร์วิลัย วรบัณฑูร
41 20431 คุณ พัชรี เจียมหาทรัพย์
42 19657 คุณ พาลินท์ สมบัตตินันน์
43 19709 คุณ พิชามาญชุ์ ชัยดรุณ
44 13689 คุณ พิชิต พัฒนกิจจารักษ์
45 19731 คุณ ไพโรจน์ เจริญสันติ
46 17269 คุณ ภักดี สายอ่อน
47 13759 คุณ ภาคภูมิ พจนารถ
48 13599 คุณ ภาณุทัต จงชานสิทโธ
49 17273 คุณ ภารต เทศถัน
50 0
51 13779 คุณ ภูวนาท ไชยนา
52 19627 คุณ มนทิพย์ (จันทร์กิติสกุล) ตั้งเอกจิต หมวย
53 0
54 19652 คุณ มุกดา มนชิตพงษ์
55 13541 คุณ มัธย์ พงศ์อุดม
56 0
57 20433 คุณ ยิ่งลักษณ์ สนไพโรจน์พจน์
58 13846 คุณ ยุทธการ มีผดุง
59 20413 คุณ ยุพเรส พึ่งแสง
60 19658 คุณ ยุภดี ทองอรุณศรี
61 0
62 13710 คุณ รวิ คำดวงดาว
63 0
64 13784 คุณ รังสฤษฎ์ มุนินทร์พิทักษ์
65 13723 คุณ รัช บุญเกษม
66 20200 คุณ รัตนาภรณ์ ไชยา
67 19646 คุณ รุ่งโรจน์ ศรีผดุงกุล num
68 20424 คุณ รุจิเรข ถนอมแสง
69 19723 คุณ ลลิตา ปรมาเวศ
70 19665 คุณ ลัดดา มากมาสิน
71 19631 คุณ วนิดา กุลสิงห์
72 19651 คุณ วรกาย ชนม์ชูชาติ (อุส่าห์) ยุ้ย
73 13814 คุณ วรพงศ์ มันทเล
74 19685 คุณ วรรวดี กัณฑะกาลังค์
75 20460 คุณ วราภรณ์ เฟื่องฟู
76 19703 คุณ วราภา เลาหเพ็ญแสง
77 20197 คุณ วลินนา ขัติรัตน์
78 20209 คุณ วะราภรณ์ เทพอำนวย
79 19716 คุณ วัชราภรณ์ นาคพานิชย์
80 13682 คุณ วันเอก จันทรทิพย์
81 20516 คุณ วัลลภา สุทธิวรเศรษฐ
82 19654 คุณ วาสนา มณเฑียรมณี
83 13905 คุณ วิทวัส แผ่นทอง
84 19696 คุณ วิภารัตน์ บุญส่ง
85 19730 คุณ วิรงรอง เด่นวิลัย
86 19688 คุณ วิลัสนา กมลทิพย์
87 20248 คุณ วิวรรธน์ วิกรรัตน์
88 13691 คุณ วีรยุทธ์ จันทร์มหเสถียร
89 20199 คุณ วีระวงศ์ ถาวรวงศ์
90 13735 คุณ วีระวุฒิ ต๊ะปินตา
91 20453 คุณ ศฐา วรุณกูล
92 13693 คุณ ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกูล
93 20426 คุณ ศิริกาญจน์ ศรีฉันทมิตร
94 13775 คุณ ศิริพงษ์ คำหล้า
95 20434 คุณ ศิริลักษณ์ เลาหวิโรจน์พจน์ mee
96 15179 คุณ ศุภกาญจ์ แสงทอง
97 20341 คุณ ศุภนิตย์ ทิพย์กมล
98 13716 คุณ ศุภฤกษ์ แซ่เชื้อ
99 13793 คุณ ศุภวชัย พิณเสนาะ
100 13865 คุณ ศุภวัฒน์ กองคำ
101 13717 คุณ ศุภวัฒน์ จิรคุปต์
102 13704 คุณ เศกสรร จันกุนา
103 19706 คุณ สรสวรรค์ พุทธวรรณ
104 19726 คุณ สวภัทร์ เชี่ยวชาญ
105 19677 คุณ สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์
106 0
107 20201 คุณ สิริมา นามมงคล ผึ้ง
108 13821 คุณ สุขจิต องค์ไชย
109 15161 คุณ สุขเทวัญ จันทะกูล
110 19675 คุณ สุจิตรา แก้วสีนวล
111 20449 คุณ สุจิตรา ลิ้มศิริลักษณ์
112 19725 คุณ สุชาดา ศรียาภัย
113 20421 คุณ สุชาติ ปทุมแสงทอง
114 19676 คุณ สุนทรี โตวัฒน์นิมิต
115 19674 คุณ สุปราณี แก้วสีนวล
116 19647 คุณ สุภาวดี ซ่อนกลิ่น
117 19707 ่คุณ สุมาลี เลิศมัลลิกาพร นก
118 13926 คุณ เสริมศักดิ์ แก้วกัน
119 19684 คุณ แสนแสง การเด่น
120 19638 คุณ โสพรรณา ฉัตรหลวง
121 19640 คุณ หทัยชนก มณีใส Jenny
122 20414 คุณ อดุลย์เดช ฐิตธรรมพันธ์
123 13730 คุณ กฤษณ์ชาณัฎฐ์ กรวิชญ์พงศ์ (อนุรักษ์ จตุรทิศ) ต่อ
124 19678 คุณ อภิชาติ บุญทาวัน
125 13840 คุณ อภิรมย์ คันธา อู
126 21438 คุณ อรพรรณ พัฒนจินดากิจ
127 16676 คุณ กรรถพงษ์ พรหมโลก
128 14468 คุณ อรรถสิทธิ์ เมืองอินทร์
129 13766 คุณ อลงกรณ์ ชมชื่น
130 19557 คุณ อัษฏางค์ อนุมัติ เวท
131 19694 คุณ อารยา อาหมื่น
132 21452 คุณ อาศิรา ทวีทรัพย์
133 0
134 15652 คุณ เอกรินทร์ เพชรศิริ
135 0
136 19628 คุณ กรุณา ชื่นสกุลรัตน์
137 15683 คุณ เกรียง ฐิติจำเริญพร
138 19623 คุณ พรรณพจน์ เสียงสุวรรณ
139 0
140 19664 คุณ กนกเนตร เหลี่ยววิริยกิจ
141 19624 คุณ กฤติกา จิตต์บุญ
142 19732 คุณ กฤติกา ณ เชียงใหม่
143 20215 คุณ กฤติกา ทวีธนากร
144 20212 คุณ กวิน สิงหโกวินท์ ปืน
145 19630 คุณ กันทิมา แสงศิริวุฒิ กัน
146 19673 คุณ กาญจนาพุทธ (ทิพกนก) วงษ์วันทนีย์
147 19648 คุณ กิตติกร ทองนิมิตสวัสดิ์ กร
148 17264 คุณ เกรียงสิทธิ์ ลอประสิทธิ์
149 19692 คุณ ขวัญหทัย คล่องพานิช
150 13805 คุณ เขมราช สมวงศ์ เขม
151 19661 คุณ นันท์นภัสร์ ไกรมา นิด
152 17261 คุณ นครินทร์ ศรีคุ้ม
153 19589 คุณ คาร์เมล จาฟารี
154 20462 คุณ จรรยา วงศ์ษา
155 20457 คุณ จักรพันธ์ คอทอง แอ๊ด
156 13831 คุณ จักรี พาจรทิศ
157 19632 คุณ จันทราชนก วีแสงศรี
158 19708 คุณ จันทิมา ภู่ตระกูล
159 13790 คุณ จันรพงษ์ คันธรส
160 17267 คุณ จักรพันธ์ อินทจักร์
161 13816 คุณ จิรวัฒน์ สุวัฒนา กลาง
162 19502 คุณ จิรศักดิ์ ภมรกูล
163 19693 คุณ จิราธร ปิ่นทอง
164 20418 คุณ จีรภรณ์ หาญใจ
165 19643 คุณ จุฑามณี ตั้งจิตรตระกูล
166 19635 คุณ จุฑามาศ พิบูลอาลักษณ์
167 19697 คุณ จุฑามาส ขริบเงิน
168 19656 คุณ จุไรรัตน์ พรหมใจ
169 15206 ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก
170 19326 คุณ ฉัตรชัย บุญญวีรานุวัฒน์
171 20205 คุณ ชญานุตย์ ฐิติวร
172 13728 คุณ ชนินทร์ กลิ่นนวม ติ๋ง
173 19691 คุณ ชลีลักษณ์ สุทธภักดี
174 13781 คุณ ชัยพฤกษ์ เมฆรา
175 17263 คุณ ชาญวิทย์ ไชยโรจน์
176 13742 คุณ ชาลี สุริยคำ
177 19650 คุณ ชื่นฤดี คำเที่ยง
178 18777 คุณ ชุติมา สถิตเสถียร
179 15689 คุณ ชุมพล เตรียมธนาโชค
180 13748 คุณ ชุมพล ปัญญา เหน่ง
181 19714 คุณ ชุลีกร ศิรินาม
182 19633 คุณ เชิญปิติ มณเฑียรมณี
183 16694 คุณ ณัครวัต ไชยวุฒิ
184 20441 คุณ ณัฐกานต์ ตันสุวรรณ นุ้ย helmet
185 13734 คุณ ณัฐวุฒิ คลังวิเชียร
186 13796 คุณ ณัฐวุฒิ อินทรส
187 13908 คุณ ดิลก บุญเนตร
188 19663 คุณ ฌริดา (ดิษฐิดา) ราชแพทยาคม
189 20455 คุณ ดุจชีวัน ม่วงมัน
190 0
191 13771 พ.ท. เทอดพงศ์ กลันทะกะสุวรรณ
192 12757 คุณ ธงชัย จารุจินดา
193 20219 คุณ ธนันท์ ชั้นเสวิกุล
194 21449 คุณ ธนีวัลย์ รังคสิริ
195 13736 คุณ ธเนศ พรหมปัญญา
196 20210 คุณ ธัญญา ทะพิงค์แก
197 15706 คุณ ธานินทร์ ยอดอัญมณีวงศ์
198 19670 คุณ ธารารัตน์ คุตตะเทพ
199 13769 คุณ ธีรพล โค้วสุวรรณ์
200 13706 คุณ ธีรยุทธ ลิขิตเสถียร ตุ้ย
201 16144 คุณ กิตติคุณ ม่วงทา Yohun โยฮัน
202 13838 คุณ ชัยรัตน์ ตันสว่างกุล
203 19683 คุณ ณัฐพร(วิชดา) องค์วิคิธธุ์
204 19734 คุณ นพรัตน์ แก้วบุญเรือง
205 19715 คุณ นภิสพร พละปัญญา
206 13760 คุณ นาวี นิวาส
207 13765 คุณ ประภาส อินทร์มา
208 0
209 13808 คุณ ปิยพันธ์ นิกรพันธ์
210 19721 คุณ พจนีย์ วงศาโรจน์
211 0 คุณ พาสินทุ์ สงห์ตินันทน์
212 0 คุณ นิตคนึง วัฒนคุณ
213 13860 คุณ ภาคภูมิ โพธิ
214 0 คุณ ภูจิเรข ชื่นประทุม
215 15171 คุณ ยุทธพล ศักดิ์ธรรมเจริญ
216 13712 คุณ วชิระ ครินชัย
217 13692 คุณ สถาปนา ภัทโรวาสน์
218 13701 คุณ สุภรักษ์ ไชยพันธุ์
219 20213 คุณ สุรศักดิ์ สุภาศรี
220 19668 คุณ อัครวัฒน์ พัฒนะโพธิ์
221 13720 คุณ อิทธิพล มณีวรรณ
222 20207 คุณ วรางคณา เลามาสุวพันธ์
223 16101 คุณ ช.นันทวัช เพ็ชญไพศิษฎ์
224 20458 คุณ นิรมล(นิรุบล) ลิ้มเจริญ(สมเจริญ)
225 0
226 0
227 16159 คุณ วิชาญ เทียนตระกูล
228 0 นพ. ไชยรักษ์ เดชพุทธวัจน์
229 0 นฐพร องค์วิศิษฐ์
230 0 คุณ สายพิณ สุริยแสงฉาย
231 16150 นาย ศเนติ พาจรทิศ kik
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ