ชื่อรุ่น Francis'12 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 553 คน
# 2555M3 ประธานรุ่น : นายวชิรวิทย์ ก๋าตุ้ย
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 32177 นางสาว สุภัค โกสีย์เจริญ ภัค
2 32178 นาย ภูมิธนิศวร์ สุรินทร์ต๊ะ เจมส์
3 32179 นาย ธรากร แสงจันสุข ดล
4 32180 นาย วรุตม์ อารีพันธ์ ฟูอ๊าต
5 32181 นาย คีตา ปัญญาวุฒิ อั๊ด
6 32182 นาย ปฏิภาณ หาญป่า หนม
7 32183 นาย จิรัฎฐ์ คำชัยลึก โอห์ม
8 32184 นาย ณฐพง ปางจันทร์ ไอซ์
9 32186 นาย ณชนก สุริยะ ชอปเปอร์
10 32187 นาย ณัฐวัชรภณ วุฒิเจริญคณิศ กาย
11 32188 นาย ธัชนนท์ มีมานัส นนท์
12 32190 นาย นภดล อินจอง ก๊อต
13 32191 นาย กร ใจประจง ดราก้อน
14 32192 นาย ติณณภพ ขัติยะ โอม
15 32193 นาย ชนะพล อนุสรพรพงศ์ โอน
16 32194 นาย วสุรัตน์ แสงสร้อย ภูมิ
17 32195 นาย สหรัตน์ สายโปธิ มอส
18 32196 นาย ภูวนาถ โทปูรินทร์ บลูบลู
19 32197 นาย วิษณุพงษ์ ทารีราช เจมส์บอนด์
20 32198 นาย ปิยวัฒน์ สุตัน แทน
21 32199 นาย อมรินทร์ ปิยไท แซมมี่
22 32200 นาย จิรัฏฐ์ ตั้งวิชาชาญ จีน
23 32201 นาย จักรพันธ์ สีแดง อาร์ม
24 32202 นาย พชร กุณากา เอิรธ์
25 32203 นาย ธนภูมิ ริณพัฒน์ ฟอร์ด
26 32204 นาย รัชชานนท์ วงค์กัณทรักษ์ กีตาร์
27 32205 นาย ศุภวัฒน์ พงค์ใจมา เบียร์
28 32206 นาย พลพล ไชยเสนา จาค์
29 32207 นาย สุรชาติ เรือนแก้ว เอฟ
30 32208 นาย ทินวัฒน์ มูลซาว โบ๊ต
31 32209 นาย รัฐศาสตร์ สังเกตใจ นอร์ท
32 32210 นางสาว ณฐมน ทัศนพยัคฆ์ น้ำหวาน
33 32211 นาย กระแสสินธุ์ ศรีสุพรรณทอง ไทม์
34 32212 นาย พัสกร หอมกาบ เก่ง
35 32213 นาย ถิรวิชญ์ หอมหวล Music
36 32215 นาย ภูบดี อินทรเกษตร เธมส์
37 32216 นาย ชัยภัทร ลีเสถียรกุล อาร์ม
38 32218 นางสาว ธนัชชา มณีรัตน์ น้ำฝน
39 32219 นาย สาริน มณีรัตน์ สายฟ้า
40 32220 นาย พลากร เชิดชูตระกูลทอง เก้ง
41 32221 นาย ภูดิศ สังข์สุวรรณ อู๋
42 32222 นาย ศุภกร วงค์ศรี ไมโล
43 32223 นาย ศุภวิชญ์ ถิ่นพิทยานุรัตน์ กันต์
44 32224 นาย พงษ์พล อินต๊ะมา แจ๊สซี่
45 32225 นาย ณัฐชนนท์ จันทร์เที่ยง จูนล์
46 32226 นาย ณัฐพล ชมภูจันทร์ เคเบิล
47 32227 นาย ฐานันดร พันธุ์เขียน ตัว-ตั้ว
48 32228 นาย กษิดิศ ข้ามสี่ โกโก้
49 32230 นาย เจตน์สฤษฎิ์ บุญแก้ววุฒิ ติวเตอร์
50 32231 นาย ณัฐพงศ์ ขันแก้ว fiat
51 32232 นาย ปณิธิ เตนัง อั๋น
52 32233 นาย ธนกร ถาวรกิจ แม็กซ์
53 32234 นาย ศิรชัช ไชยอำมาตย์ มิล
54 32235 นางสาว ภณิดา เมธประสพสันต์ ผิงผิง
55 32237 นาย อติวิชญ์ โตสุทธิศักดิ์ ปลื้ม
56 32238 นาย สิฐวงษ์ บุญมา สปาเก็ตตี้
57 32239 นาย สิรภพ โกพุฒถ้อย กาณฑ์
58 32240 นาย ภาณุวิชญ์ ดิศวัฒนะ โนเนะ
59 32242 นาย จิรยุทธ สะถา เบียร์
60 32243 นาย พิสิฐ กมลจันทร์ เอกซ์
61 32244 นาย ณัฎฐ์ อินตา นัท
62 32245 นาย ธีรยุทธ หน่อคำ ฟลุ๊กกี้
63 32246 นาย ณัฐพล เจนวธัญญูกิจ กอลฟ์
64 32247 นาย ธาดา ปวงจักร์ทา เจมส์
65 32250 นาย สดุดี ชัยชนะ ดุษ
66 32252 นางสาว นันทิกานต์ อาวะกุลพาณิชย์ เจน
67 32253 นางสาว สรัลลัคน์ ตุ้มฟอง น้ำว้า
68 32256 นางสาว สิริกานต์ ศิริ นุ้ย
69 32257 นางสาว กมลชนก ทับกรุง ขนุน
70 32258 นางสาว ชบา มณีกุล ชบา
71 32259 นางสาว ศิริลักษณ์ แซ่ลี้ โมเม
72 32261 นางสาว ปุณญวีร์ ลำดวง แป้ง
73 32263 นางสาว ธัญญากานต์ กลิ่นทับ เฟิร์น
74 32264 นางสาว ชนากานต์ พาก่ำ ปุ๊กกี้
75 32265 นางสาว ภาวิดา นัยธนิต แก้ม
76 32266 นางสาว ณัชชา สุวรรณยิก ณัช
77 32267 นางสาว ชนนหทัย กันคำ ฝาง
78 32268 นางสาว อาทิตยา ศรีสังวรณ์ มีน
79 32269 นางสาว กรกมล ธาราฉาย แป้งร่ำ
80 32270 นางสาว วทันยา แก่นคำ วิว
81 32271 นางสาว วทันยา ชัยชนะ ฟางฟาง
82 32272 นางสาว พัชรีพร จันทร์เพ็ญ แทน
83 32273 นางสาว บัณฑิกา ไชยฉกรรจ์ ฟ้า
84 32275 นางสาว พาณิภัค โพธิรัตน์ อิ๊งค์
85 32276 นางสาว ดารุณี สายเครื่อง ขิม
86 32277 นางสาว ดวงหทัย ราชบุญยืน ออมสิน
87 32278 นางสาว นันท์ธีรา รินสินจ้อย นิ้ง
88 32279 นางสาว ธันยธรณ์ เรืองสาท ปาล์ม
89 32280 นางสาว พิม วุฒิภัทรพิสุทธิ์ พิม
90 32281 นางสาว ธันยา นภีรงค์ ฝัน
91 32282 นางสาว ภิญญาพัชญ์ หาญยุทธ น้ำตาล
92 32283 นางสาว ปิยะพร กลิ่นหอม พี
93 32284 นางสาว ณัฏฐณิชา ดอกอุทา พิงค์กี้
94 32285 นางสาว รัญชิดา จิตตพุฒวงศ์ ฝ้าย
95 32286 นางสาว ทักษพร จันทรา ภีม
96 32287 นางสาว ศุภลักษณ์ แก้วประภา โย
97 32288 นางสาว ปทิตตา จึงเจริญ เอมี่
98 32289 นางสาว พริม รัตนพล พิมพ์
99 32290 นางสาว ณัฐนรี คาเคะงะวา นะนะจัง
100 32291 นางสาว ศุภางค์ณิช ทองทา ใบเฟริ์น
101 32292 นางสาว ภัทรจิรา ยี่เรือง มายด์
102 32306 นาย กวินนาท เรืองแสง นนท์
103 32309 นาย ณัฐพงศ์ พันธ์พิกุล จู่หมิง
104 32310 นาย ธนิสร ศิริภากรกาญจน์ ปิงปอง
105 32316 นาย ภูมิสิริ รัชตวรคุณ แสตมป์
106 32318 นาย พงศ์ภรณ์ พิบูลย์ศรี โฟล๊ค
107 32319 นาย พิธิวัฒน์ สุนทรครุธ พี
108 32320 นาย อัษฎายุธ พงษ์อานันต์ แม็ค
109 32321 นาย วรัชญ์ พิรารักษ์ เต้ย
110 32322 นางสาว นันทิกานต์ กันธะวงค์ มิ้ว
111 32331 นาย เอกชัย ชัยวงศ์ เอก
112 32334 นางสาว พัชร์ฎามาศ วิงวอน เอแคร์
113 32337 นาย กฤษฏิ์ วิทยวราวัฒน์ เขต
114 32355 นาย สุพีวัฒน์ บัวศรีผ่อง กาย
115 32357 นาย พัทธ์ นนทะเปารยะ พัทธ์
116 32363 นางสาว จันทร์จิรา อินต๊ะวงค์ ฟ้า
117 32365 นาย ชยาทิต จันทร์สอง โจอี้
118 32366 นาย ณัชพล ประมวลกุล ไอซ์
119 32367 นาย ณัฏฐพัชร เหมือนรัตน์ อิงค์กี้
120 32381 นาย ศุภทัต ทาแดง โอ๊ก
121 32393 นาย ธรณินทร์ วิวัฒนะกิจ ตะวัน
122 32400 นางสาว รสรีรัตน์ คำเฉลียง ฟาง
123 32401 นาย ธนดล ตุ่นแก้ว นล
124 32984 เด็กชาย จิรกิติ์ ศรีขำ
125 32985 นางสาว สบันงา วัจฉลพงษ์ แพรว
126 32986 นาย วทัญญู ปานทอง โดนัท
127 32991 นาย ณัฐนันท์ สมถวิล แตงไท
128 32993 นาย กระมล สวาสดิ์ญาติ Peak
129 32994 นาย อินทนนท์ แพรงาม Vit
130 32996 นาย ประยุทธ จงประเสริฐ เอก
131 33005 นาย พสิษฐ์ สวนคำกอง พีช
132 33006 นาย สิรธีร์ สีหล้า
133 33012 นางสาว จุฑามาศ บุญเรือง แพร
134 33013 นาย ศตคุณ บุญเปี่ยมเลิศ เชียร์
135 33017 นาย อนุสรณ์ สายพรหมมา เล่น
136 33019 นาย รักษ์สิทธิ์ คำนนท์คอม
137 33020 นางสาว จุฑามาส ชวนศิริกุล ทราย
138 33021 นางสาว เวสิยา ชัยระวัง
139 33028 นาย กาญจนศักดิ์ เค้าศรีวงษ์ Nut
140 33029 นาย นฤเบศท์ ภารดี ตี๋น้อย
141 33032 นาย ภูวเดช เขื่อนคำ First
142 33034 นางสาว ภัทรมน วุฒิวณิชย์ แปม
143 33035 นาย ณัฐดนัย พรพ่วง
144 33037 นาย ธนากร สุวรรณเทวากุล
145 33038 นางสาว ปวีร์ธิดา วังขาว จ๋า
146 33040 นาย นาธัน ณ เชียงใหม่ โฟร์ค
147 33055 นางสาว ปาตริเซีย หิมะธิดา วิยาโรเอล
148 33060 นางสาว ธนัสวี ทองเอี่ยม
149 33078 นาย กฤติธี ปัญญา สตางค์
150 33087 นาย ชญานนท์ บุปผาเจริญสุข มาร์ค
151 33784 เด็กหญิง สุภาวิตา นิ่มกุล มัดหมี่
152 34473 นางสาว ปราณปรียา บุญประสม น้ำอบ
153 34474 นางสาว ธนัชญา ธนกรอังกูล ตังเมย์
154 34484 นาย กษาปณ์ ศศิพงศ์พนา ไฟน์
155 34487 นาย ณัฐชนน ล้วนเนตรเงิน ปังปอนด์
156 34490 นาย ณัฐภัทร ชัยปินชนะ ป่าน
157 34508 นาย กรชนก ยะคำป้อ กะตังค์
158 35094 นาย เมธาพันธ์ สุธาพันธ์ นัก
159 35107 นาย นิภัทร์ เตชะศรีประเสริฐ บอส
160 35140 นางสาว ปวลี อัคคพงศ์พันธุ์ ใบปอ
161 35146 นางสาว อรกัญญา พร้อมสุข ซอฟท์
162 35150 นาย อภิสิทธิ์ ขันอัศวะ เกื้อ
163 35161 นาย วิชญ์ ลิขิตเสถียร wish
164 35166 นางสาว ณัฎฐชา กองมูล ฟ้า
165 35171 นางสาว ชญา โกมารกุล ณ นคร วิป
166 35175 เด็กหญิง พริ้มธิดา จอมแปง ปลื้ม
167 35178 นาย ก้อง สันตติกาญจน์ ก้อง
168 35196 นาย ณัฐนันท์ เขื่อนคำ นนท์
169 35198 นางสาว อุมาวสุ แสนมงคล ไบร์ท
170 35201 นางสาว ณัฐธิดา เมืองสุวรรณ หมอก
171 35202 นาย สิรพิชญ์ เสมือนใจ ตูตู้
172 35883 นางสาว จันทร์จิรา สงวนราชทรัพย์ ปอง
173 35885 นาย พีทนนท์ พิริยะพาณิชย์ โบนัส
174 35890 นาย ศิโยน หอบรรลือกิจ พัด
175 35896 นางสาว ศุภรัตติยา มั่นพุฒ ลูกหมี
176 35897 นาย กรธวัช สำราญ ณัฏฐ์
177 35963 เด็กชาย สรวิศ จีนานุรักษ์ ลัคกี้
178 36575 เด็กชาย พลช เธียรธัญญกิจ โป้ย
179 36579 นาย ฐิติโชติ ดวงธิมา โอ๊ค
180 36580 นาย ชุติมันต์ สำเภาทอง ต้นตาล
181 36586 นางสาว ศุภิสรา กลิ่นนวม ตีตี้
182 36590 นาย จารุกิตติ์ ราชศิลา เจมส์
183 36594 เด็กชาย ปริตวาทย์ กุลศรีสุวรรณ บอส
184 36597 นาย ณัฎพงษ์ ไชยทิพย์ ภีม
185 36600 นางสาว กานติมา สิริโรจน์พร กานต์
186 36607 นาย ธนกรณ์ ปราโมกข์ชน จูน
187 36609 นาย ศุภพงศ์ ศิรินภาพันธ์ ตังปู่
188 36620 นางสาว ยุวันดา อาจหาญ พลอย
189 36633 นางสาว ชญาณินท์ วงศ์วีระพันธุ์ เดียร์
190 36641 นาย พศวัต รุจิพรรณ เอิร์ท
191 36971 นาย สุริโยภาส ปริญญา ตะวัน
192 36977 นางสาว อารียา อร่ามแสงเทียน มี่มี่
193 36979 นาย ธนวิชญ์ ทาจวง แซนวิช
194 36980 นางสาว ณิชาภัทร บุญรอด ขิม
195 36981 นางสาว ชินสีหราช เจริญชีพ Sandy
196 36982 นาย ชนันธร สุวรรณไพโรจน์ กัน
197 36983 นางสาว พิริยา พิมพ์ไกร น้ำหวาน
198 36986 นางสาว สรรค์พร สีกา ซอ
199 36987 นางสาว บุษกานต์ แก้วสุวรรณ นิ้ง
200 36988 นาย ฐิติวัสส์ คลังเพชร โอโน่
201 36989 นางสาว พัณณิตา ศรีธาราธิคุณ มิล
202 36990 นาย สรวิศ อาจหาญ พีค
203 36991 เด็กหญิง อัญธิกา เลาหกุล อันอัน
204 36993 นาย พีรณัฐ มโนชมภู แฮม
205 36994 เด็กชาย ปุริม ศรศักดา ภูมิ
206 36995 นางสาว ณัฐชา จันทร์แจ่มกระจ่าง แทต
207 36996 นางสาว ธนัชพรรณ ภัทรจินดา พอ
208 36997 นางสาว พิมจันทร์ ไวยเนตร พิม
209 36998 เด็กหญิง ภัทรนันท์ ศิริชัยมา เปปเปอร์
210 37000 นางสาว ทักษพร ตาสิงห์ แพร
211 37001 นาย พชร คุณชมภู เป๊ปเปอร์
212 37002 นาย ปฏิพล ตั้งตัว เนม
213 37003 นางสาว อรณิชชา แก้วมาลัย หย่งเอิน
214 37004 นางสาว เบญชญา พันทอง มัทรี
215 37005 นางสาว ปัฐธวีกานต์ บุญเรือง ไตเติ้ล
216 37007 นาย ศตพร ถิระสาโรช เสือน้อย
217 37008 นางสาว เพ็ญพิชชา เปี้ยสุพงษ์ บีม
218 37009 นาย พชรพล วัชระชัยสุรพล นนท์
219 37010 นาย วรปรัชญ์ ทองรัตน์ ตรอง
220 37011 นางสาว เพ็ญรัศมี หมั้นขัน น้ำผึ้ง
221 37012 นาย ธรรมนูญ ศรีโกไสย เต้ย
222 37013 นาย ธนวิชญ์ วิมลพันธ์ เปเป้
223 37014 นางสาว เสาวนีย์ แก้วไทรดวง น้องใหม่
224 37016 นางสาว จิรัชญา ปัญญา ไข่มุก
225 37018 นางสาว ยศยา สุทธภักติ แป้ง
226 37020 นางสาว วิมุตตา พรหมเสน มายด์
227 37021 นางสาว ชญานิศ วงศ์ทิพย์เกษม แนน
228 37022 นางสาว สิตา สุขปาเรียน สมายด์
229 37023 นางสาว ชมพูพันธุ์ทิพย์ ไชยมงคล ปาล์ม
230 37024 นาย ธวัชชัย วีระจันทร์ อาร์ม
231 37025 นางสาว ณัฐณิชา หวลศรี โอปอล
232 37026 นาย พีระพัฒน์ สารพันธ์ พีพี
233 37029 นางสาว วลัยลักษณ์ ศรีวิชัย ปังปอนด์
234 37031 นางสาว กมลวรรณ หวั่นแสง เจนนี่
235 37032 นางสาว พรไพลิน ว่องประเสริฐกุล สอง
236 37033 นางสาว อาทิตยา มูลเมือง แหม่ม
237 37035 นางสาว อติกานต์ คนขยัน โญ
238 37036 นางสาว ปานชีวา กัลยาณมิตร มด
239 37040 นาย ณัฐดนัย แก้วนา เดียร์
240 37041 นางสาว ญาดา อัตประชา ต้อง
241 37042 นางสาว อันนา เมษะมาน ข้าวฟ่าง
242 37043 นางสาว สุธาวี หอมนาน ปิ๊ง
243 37044 นางสาว เบ็ทธานี่ เชน่า การ่อน เชน่า
244 37045 นางสาว ณัฐนรี มะนาว นัท
245 37046 นางสาว เพ็ญพร ผาทอง พั้นซ์
246 37048 นางสาว ลภัสรดา วิลัมพล นิว
247 37051 นางสาว อัญชเรีย ทิว น้ำฝน
248 37052 นางสาว ชญานันท์ ติยานันท์ ฟืม
249 37053 นาย อัครชัย พรหมเผ่า วินเนอร์
250 37054 เด็กชาย ธิติวุฒิ จันธิมา มิกกี้
251 37056 นาย กีรติ แก้วสุวรรณ กีต้าร์
252 37059 นาย ภูชนะ นำปุ๊ด มิว
253 37060 นางสาว ธนัญชนก รังษี หยก
254 37061 นางสาว ภัทรพร ไชยแก้ว แก้ม
255 37062 นางสาว อชิรญา คำตุ้ย ดิว
256 37063 นางสาว ณัฐวิภา ไชยกันย์ มะปราง
257 37064 นางสาว ณัฐณิชา วรอุทัย น้องเฟิลท์
258 37067 นาย ณัทศิน ปังประเสริฐกุล อาหมิง
259 37068 นางสาว มานามิ สากาโมโต มิจัง
260 37070 นางสาว สุภสุตา ศิริวัฒนา แพรวา
261 37072 นาย วีระชาติ ชินวัตร ปีเตอร์
262 37075 นาย ศุภวิชฎ์ พงษ์ช้าง อ๊อด
263 37076 นางสาว นรีกานต์ ใคร่กระโทก มิ้นท์
264 37077 นางสาว เศรษฐศาสตร์ เรืองแสน น้องเดียร์
265 37078 นางสาว นทชา โพธิ์กลางดอน จัสมิน
266 37079 นาย จักรพันธ์ จันทร์ใส มอส
267 37082 นางสาว ทิพาวัลย์ จันทสาร ตูน ตูน
268 37083 นาย บุริศร คันตะปุระ รักบี้
269 37084 นางสาว แพรวพรรณ นันตาวิวัฒน์ แพรว
270 37261 นาย ชนาธิป จันทิมา ตะวัน
271 37263 นางสาว สิริภัสส์ จันทวงษ์ แป้ง
272 37264 นาย อภิชัย กามะพรหม เบียร์
273 37266 นางสาว เอื้อมพร มะโนเพ็ญ แยมมี่
274 37267 นางสาว ภัทรภร ปัญญา นัท
275 37268 นางสาว นรีกิตติ สุรีติ๊บ กรีน
276 37270 นางสาว ลภัสรินทร์ หล่อไพรัตน์ ชิงผิง
277 37272 นาย ธนพงษ์ ธาระเขต โอ๊ต
278 37274 นางสาว อภิชญา อรุณแก้ว น้องอิง
279 37275 เด็กหญิง มนัสนันท์ มิตรเฉลียว ฝนดาว
280 37278 นางสาว ธนานัน ชัยมงคล อันนา
281 37279 เด็กหญิง อภิชญา กรกาญจนารักษ์ อาย
282 37280 นางสาว ปานชนก ศิริธร ใบหม่อน
283 37282 นางสาว ณัฏฐณิชา ยาสมุทร อี้เฮียน
284 37284 นางสาว อริยาภรณ์ ประสพโชควัฒนา มิ้ม
285 37286 เด็กชาย ชนวีร์ มณีโกศล ปอง
286 37298 นางสาว พิชยเกศ คนชอบ กานต์
287 37315 นาย จิรภัทร ศิริโสภาพงษ์ อาร์ม
288 37357 เด็กหญิง วรินธร กลิ่นบัวแย้ม กิ๊ฟ
289 37361 นาย นัฐพล ใจตรง ฟลุ๊ค
290 37366 นางสาว จุฑามาศ จอมราชคม กวาง
291 37406 นางสาว ณัฐมน ไชยสุวรรณ์ มิ้น
292 37421 นางสาว พลอยไพลิน สายธารทิพย์ พลอย
293 37424 นางสาว ฐิติกมล ทองประเสริฐ ตุ๊กตา
294 37429 นาย ธนพงศ์ อินทรศร อะอา
295 37459 นาย สรวิศ ปันชัย โบ๊ท
296 37462 นาย ธีรพันธ์ กิตติคุณ สก๊อต
297 37466 นางสาว ธมลวรรณ เงินโสม เนย
298 37575 นางสาว ชนัญญา รื่นพิทักษ์ พลอย
299 38170 นาย เขม เขมารัชพล ปลื้ม
300 38248 นาย ธรรม์ อ๋างสกุล ธรรม์
301 38250 นาย คณิน คมแปงยศ สิงโต
302 38258 นางสาว สิระชา ซื่อตระกูล เอม
303 38264 นาย ภัทรนิษฐ์ สิงห์ขวา โน
304 38265 นางสาว ภริดา ระตะขันธ์ นกยูง
305 31548 นาย ธรรมวัฒน์ เสียงก้อง A
306 31849 นาย อติคุณ เลรามัญ อาร์ต
307 31850 นาย ชยุตพล ชื่นประทุม บัมพ์
308 31851 เด็กชาย จุลกิจ สวัสดิโอ เอ
309 31852 นาย ทรรศน วงศ์พานิช ภูมิ
310 31853 นาย ชลสิทธิ์ พุทธานนท์ เบสท์
311 31854 นาย พีรดนย์ สุวรรณสารกุล กีต้าร์
312 31855 นาย ศุภกร คำมงคล โอ๊ค
313 31856 นาย สุดปิติ ลือชัย โป้ยเซียน
314 31857 นาย เสฏฐวุฒิ ประทีปสว่างวงศ์ เจมส์
315 31858 นาย นภีวิทย์ ถนอมถิ่น พี
316 31859 นาย ปริญญ์ บุญตัน เบล
317 31862 นาย ธนพนธ์ วชิระประพันธ์ ปอง
318 31863 นาย วรรงค์ สุดวง บูท
319 31864 นาย อรรถวิท พรหมเสน น๊อต
320 31866 นาย พรหมวัฒน์ อังศุรัตนเวช ไกด์
321 31868 นาย ภาณุพงศ์ เตมีศักดิ์ อาร์ท
322 31869 นาย ชวิน เมธา อ้าย
323 31870 นาย นันทิศ นันทวงศ์ นอร์ท
324 31871 นาย ธนกฤต ตั้งสมบูรณ์กิตติ ชาย
325 31872 นาย ธนธรณ์ แรมจันทร์ โอม
326 31873 นาย สาทิศ ขัติครุฑ ทรี
327 31874 นาย ณัฏฐนันท์ จันทร์เขียว ปรินส์
328 31875 นาย ภัทรพงศ์ ตระการกมล เคฟ
329 31876 นาย ปภังกร จุมปามัญ แบงค์
330 31877 นาย เอกพล สุขประเสริฐ
331 31878 นาย พงศภรณ์ วิทยสิงห์ ต้น
332 31879 นาย สิรภพ แสงจันทร์ อุ้ย
333 31880 นาย ต้นปี วารีรักษ์ ขิง
334 31881 เด็กหญิง ธนัชชา โตวัฒน์นิมิต เน็ต
335 31882 นาย ธนัตถ์ เกตติมะ นัต
336 31883 นาย โชติวรรธน์ อติธุวานนท์ ฟลุ๊ค
337 31884 นาย ธัญพิสิฐ อุดมเศรษฐ์ ออก้า
338 31885 นาย ภัทรพงษ์ ไชยวุฒิ ต้าร์
339 31886 นาย ธีรภัทร จำปา บอส
340 31888 เด็กชาย ธาวิน เชิดสถิรกุล ป่าน
341 31889 เด็กชาย ธาวัน เชิดสถิรกุล ปอ
342 31890 นาย วินิทร ชุ่มชูวัฒน์ มาร์ค
343 31893 นาย กรพล มณีใส โฮลี่
344 31895 นาย ธีรพงศ์ วิลยางกูร P.P.
345 31897 นาย ปรานต์ บุษมาโร ปั้น
346 31899 นาย มณฑล เมืองแก้ว ต้น
347 31900 นาย ภูมินทร์ เพชรมี มินทร์
348 31901 นาย พชรดนัย มุกดาภิรมย์ เจเจ
349 31902 นาย เจษฎากร ยศโต อ๋อง
350 31903 นาย ณัฐพล บุญถึง โอปอ
351 31904 นาย ดนุรุจ สุริกัน นีโย่
352 31905 นาย ณัฐสิทธิ์ เทพมณี ซันนี่
353 31906 นาย ศรัณย์ สุริยะแสงฉาย ไบร์ท
354 31908 นาย กฤษฎ์ ถิ่นธรรม กฤษฎ์
355 31909 นาย กิตติวุฒิ พันธุ์จิรา จ้า
356 31910 นางสาว ริญญ์รวี วีระศรีนารา ตาณ
357 31911 นาย ธนพัฒน์ คุ้มพร้อม ไฟลท์
358 31912 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ สิงห์ทอง เจมส์บอล
359 31913 เด็กชาย รัฐสภา เมืองลือ โอปอ
360 31914 นาย นันท์นภัส ใจวัง ฟอร์ด
361 31915 นาย เตชินท์ วนะจะเริน เต
362 31916 นาย พิชญ มโนวงค์ โตโต้
363 31918 นางสาว ปนัตตพร คาษดาคำ อิ้งค์
364 31919 นางสาว ชนนิกานต์ สุพิทยาพร กานต์
365 31921 นางสาว กมลศิริ ดำรงมณี ต๋าว
366 31922 นางสาว ณัฐธินีย์ เรียนวัฒนา แบบบี
367 31924 นางสาว สโรชา มณีใส ปาล์มมี่
368 31925 นางสาว ศิตา สุวรรณเนตร มัดหมี่
369 31926 นางสาว นัทนารี ไทภูวไพบูลย์ ใบเฟิร์น
370 31927 นางสาว ธนาภรณ์ ยืนบุญ ออม
371 31928 นางสาว ณหทัย คุณประดิษฐ์ มีน
372 31929 นางสาว นลัทพร สินธุวัต พิม
373 31931 นางสาว ณัชชา โตสงวน มายด์
374 31932 นางสาว อรรัมภา สุวรรณจันทร์ มะปราง
375 31933 นางสาว อมลณัฐ วรรณกุล ส้มป่อย
376 31934 เด็กหญิง ฐิตารีย์ อินทรโยธิน กุ๊กไก่
377 31935 นางสาว ดุสิตา เต็งไตรสรณ์ ต้นหลิว
378 31936 นางสาว วริศรา นาระทะ เมย์
379 31937 นางสาว ธนภรณ์ ปัญญาแก้ว พลอย
380 31939 นางสาว กันย์ชญา อินไชย พรีม
381 31940 นางสาว สิริโสวรรณ อนันตชาติ กิ๊ฟท์
382 31942 นางสาว ฐิตาพร ฐิติจำเริญพร ไอ
383 31943 นางสาว ธนพร ดวงไทย ใบเตย
384 31944 นางสาว ภารดี นิติสุวรรณกุล แสตมป์
385 31945 นางสาว นรีกานต์ ญาณสาร กิ๊ว
386 31946 นางสาว ธนวรรณ ศิรินาม ใบบัว
387 31947 นางสาว ภควิณี โอสถากุล เนท
388 31948 นางสาว นิสา สุรินทร์วงศ์ เฟรม
389 31949 นางสาว อภิษฎา ศศิธร แป้ง
390 31950 นางสาว ธรรศญา ขันตี อิ่ม
391 31951 นางสาว แคทรียา กิติศรี แอนจี้
392 31952 นางสาว ธนธรณ์ บุญฟู เบนซ์
393 31953 นางสาว ธันยพร เจริญพงศ์ เจน
394 31954 นางสาว ศิรดา ลิ้มจีระจรัส โนริ
395 31955 นาย ธนาวุฒิ ปรีชารัตน์ นนท์
396 31956 นาย กิตติวุฒิ ปันธิดา เอิทร์
397 31957 นาย พัชระ อัศวเดชาฤทธิ์ คิม
398 31958 นาย สาริน เจริญกุล อ๋องภู
399 31959 นาย ภูชิชญ์ ศิกษกโสภณ ภู
400 31961 นาย วรภพ ชัยสาร อาร์ท
401 31962 นาย ณัฐศรัณย์ บำรุงศรี เอิร์ธ
402 31964 นาย ภาณุวัฒน์ อมรเวชยกุล ฉ่างง้วง
403 31965 นาย วีรภัทร เกษจรัล บิ๊ก
404 31966 นาย รัชชานนท์ เกษจรัล บอส
405 31967 นาย พีรศุษม์ วงศ์สุทธิผล แพน
406 31968 นาย สุรวีร์ จันทร์ทอง ไกด์
407 31969 นาย สุทธวิทย์ แสงธงทอง หมี
408 31970 นาย ธนารัตน์ แสงเพชรวัฒนกุล ธัญญ์
409 31971 นาย ปุริม รัตนเรืองวัฒนา ปลื้ม
410 31973 นาย จักริน หน่อแก้ว เวล
411 31974 นาย จิรวัฒน์ พุ่มโสภา ส้มโอ
412 31975 นาย พชร สุวรรณหล่อ เบ
413 31976 นาย ธนาธร ธรรมจริยาวัฒน์ พัฒน์
414 31977 นาย ณัชพล วรรณเลิศ ณัช
415 31978 เด็กชาย วชิรวิทย์ เรืองรำไพกุล บีม
416 31979 นาย ดลวัฒน์ เรือนมา แบงค์
417 31980 นาย ธนกฤต เขตต์วัง โน้ต
418 31981 นาย ณัฐกิตติ์ ชัยสุริยา นัฐ
419 31982 นาย วัฒนธรรม อติมานะ ก๊อต
420 31983 นางสาว กนกวรรณ กองราช เบนซ์
421 31985 นาย ดนัยเทพ ไชยโกษฐ อ๊อฟ
422 31986 นาย สุกฤต ศิริ กิจ
423 31987 นาย กรภัค วิสิทธิ์ ภัค
424 31988 นาย นพวิชญ์ รักษา ดิว
425 31989 นาย ธนกฤต บุญทะวงค์ มอส
426 31990 นาย คุณานนต์ จำมี มิก
427 31991 นาย ปณิธาน วงศ์จักร์ ออย
428 31992 นาย ณัฐชา มอญแสง ฟอร์ด
429 31993 นาย สายฟ้า พรหมมินทร์ ตี๋เม้ง
430 31994 นาย วิสุทธินันต์ กันทะมาลา ฟรายเดย์
431 31995 นาย พลรัตน์ ศิริรัตน์ ปาล์ม
432 31996 นาย พิศลย์ อังกูรจินดาวัฒน์ จุน
433 31997 นาย จิตริน จิตรประเสริฐศรี ม่อน
434 31998 นาย กวินภพ โล่ห์เพ็ชร วิน
435 31999 นาย อนุชา หวลอ่อน โซโล
436 32000 นาย ภัคพงศ์ ปัญธิญา เน็ท
437 32003 นาย ณัฐภัทร อุทรา เน็ต
438 32004 นาย นิธิพัฒน์ นามวงศ์พรหม แป๊บ
439 32005 นาย ณัฐชนน อินทรสุวรรณ นัท
440 32006 นาย อดุลวิทย์ ปานเพ็ชร บิ๊กบอส
441 32007 นาย ปกรณ์ ปัญศิริ ทัช
442 32008 นาย วิจัย แสนสุวรรณา มาร์ค
443 32009 นาย ปราชญ์ ไชยวุฒิ ไทเกอร์
444 32011 นาย ธรรมนันท์ จันทราเดช ภูพิงค์
445 32012 นาย วชิรวิทย์ ก๋าตุ้ย ฟิล์ม
446 32013 นาย ธวัช นาคะสิตร ก้อง
447 32014 นาย พศิน แก้วดวงดี เน็กซ์
448 32015 นาย ดลดนัย วรรณวาสน์ เกีย
449 32016 นาย ณัฐกร วัฒนา เจ็ท
450 32017 นาย สรวิศ อินทา เปรม
451 32018 นาย พสิษฐ์ ชื่นศิริกุลชัย เฟย
452 32019 นาย บริรักษ์ วัฒนพานิช โกโก้
453 32020 นาย ธัญญ์ กล่อมอยู่เกตุ ธัญญ์
454 32021 นาย ศมกานต์ บุญปราบ บาส
455 32022 นาย ชิดวิภู ไชยวุฒิ หมีพู
456 32023 นาย วีรวัฒน์ กิตติวาณิชย์ อาร์ม
457 32025 นาย ศุภกร เลิศวนวัฒนา วิน
458 32026 นาย ฟลอเรียน ชไนเดอร์ โฟรี่
459 32027 นาย ศุภโชค บุญเรือง เบิร์ธ
460 32028 นาย สันติสุข ทองยศ ก๊อต
461 32029 นาย วรเมธ ไชยแก้วเมย์ ม็อบแม็บ
462 32030 นาย สิทธิพัฒน์ จิตรนวเสถียร เหนือเมฆ
463 32031 นาย จักริน แก้วเวียงจันทร์ โดโด้
464 32032 นาย ศุภกฤต เมืองลือ พัตเตอร์
465 32033 นาย ศุภพงศ์ ทับสุวรรณ อี้
466 32034 เด็กชาย วรากร นามวงค์ เบสท์
467 32035 นาย สุภาษิต ศรีบัวอ้าย ชุนเซ็น
468 32036 นาย กันตพงศ์ เรือนมูล ยุ่น
469 32037 นาย สิรวิชญ์ ดวงทิพย์ กรณ์
470 32039 นาย ณัฐกิจ อารินทร์ ชินจัง
471 32040 นาย รัฐพงศ์ ชัยรุ่งเรืองกุล เจเจ
472 32041 นาย ธนฤทธิ์ สมัครการ เดฟ
473 32042 นาย จักรวาล มูลแก้ว ดรีม
474 32045 นางสาว ชนิกานต์ ธรรมดุลพินิจ นิ้ง
475 32046 นางสาว ณัฐรี เลาประสพวัฒนา จีจี้
476 32048 นางสาว กนกกาญจน์ ไฝเครือ จิ๊จี๋
477 32049 นางสาว ปวรา สังข์คำ อาย
478 32050 นางสาว ธนัญญา เกียรติรุ่งวิไลกุล หลิน
479 32051 นางสาว กุลธีรา ตามูล แอร์
480 32052 นางสาว สิริยากร สมพินิจ ใบเฟิร์น
481 32053 นางสาว ลัญจณา สุวรรณโสภณ แตงกวา
482 32054 นางสาว ศิรดา แสงสว่างสัจกุล พลอย
483 32055 นางสาว ศตพร วิวัฒนเศรษฐ์ เอ๋ย
484 32056 นางสาว พรรณภัทร ทิพละ โมเมย์
485 32057 นางสาว พิชาพร ธรรมชัย นิว
486 32058 นางสาว วรธันย์ ตั้งไพศาลสัมพันธ์ โอบเอื้อ
487 32059 นางสาว หทัยพัชร์ ธนศราสกุลพงษ์ จูน
488 32060 นางสาว ปณาลี พรพลวัฒน์ มีมี่
489 32061 นางสาว ปภารัฏฐ์ จะวรรณะ แพรว
490 32062 นางสาว ณัชชา อ่ำเทศ ฟีน
491 32063 นางสาว เบญญาภา วานิชขจร วิว
492 32064 นางสาว นีรภางค์ เลาหวิรภาพ น้ำเปล่า
493 32066 นางสาว ดาริกา อัจฉริยวรานนท์ เพิร์ธ
494 32067 นางสาว ดวงหทัย สิทธิเจริญ ปาล์ม
495 32068 นางสาว นันทนัช กิติกร ขิม
496 32071 นางสาว มาลิน ทิพยมณฑล แจ่ม
497 32072 นางสาว จิรัชญา ปันทนา น้ำหวาน
498 32075 นางสาว ภัทราวดี ดิลกจรรยา ปุ้กกี้
499 32076 นางสาว ชญานิศ จรูญโสภณศักดิ์ แธท
500 32077 นางสาว นันท์ธนัษฐ จตุภัทรฉัตร เฉียวฟ่ง
501 32078 นางสาว กิรนันท์ มานะกุลชัยคำ แจน
502 32080 นางสาว พรรษชล พยาราษฎร์ เมย์
503 32081 นางสาว นฤมล พนันตา น้ำตาล
504 32082 นางสาว นัทธกานต์ บุญญะ น้ำหวาน
505 32083 นางสาว เชิดศิริ เชิดชู อุ้ม
506 32084 นางสาว สุธีมนต์ แก้วประเสริฐ ขนุน
507 32085 นางสาว กชวรรณ วงศ์ศรี ป่าน
508 32087 นางสาว เมธาวี ประมังคะตา เมย์
509 32088 นางสาว อัญชณา แสงศิริคุณ อัญ
510 32089 นางสาว ธนาภรณ์ คนใจซื่อ แป้ง
511 32091 นางสาว ศศินุช ใจแก้ว แป้ง
512 32092 นางสาว สุพิชชา ถานี มิ้นท์
513 32093 นางสาว กรพิชญา พิทักษ์ พิมพ์
514 32094 นางสาว บุปผชาติ ใจสัตย์ มะเหมี่ยว
515 32095 นางสาว ชนาภัทร ทิพย์กรรภิรมย์ นิว
516 32096 นางสาว ขวัญชนก ปาละพงศ์ เอิร์น
517 32097 นางสาว ปริยากร ปิยะวราภรณ์ กี้
518 32098 นางสาว ปานชนก ชมชื่น ป.ปลา
519 32100 นางสาว ปัณทิตา รูปสุวรรณ แหวน
520 32102 เด็กหญิง ชัญญา ดิษยนันทน์ ปอ
521 32103 นางสาว ทรายทอง พ่อค้า ทราย
522 32104 นางสาว นันท์นภัส ต้นภู ฝน
523 32105 นางสาว ปภาวรินทร์ วัฒนา ม่าเหมี่ยว
524 32106 นางสาว ยศนันทน์ ชุมภูศรี ยิ้ม
525 32108 นางสาว นลิน สุนทโรสถ์ เค้ก
526 32109 นางสาว พรรษา นาใจ กุ๊ก
527 32111 นางสาว อริยาภา สินธุวาทิน ต้อง
528 32112 นางสาว จิระภรณ์ จันดี นัทตี้
529 32113 นางสาว นิสิตา โยทะสอน เน็ต
530 32114 นางสาว มนต์นภา แก้วก๊อ กวาง
531 32116 นางสาว นิรชา จันทร์ฟู นุ่น
532 32117 นางสาว ปัจมวรรณ พงค์สุทธิกานต์ มด
533 32145 นาย กิตติคุณ สกลวิศาลศักดิ์
534 32146 นาย อัศวิน วุฒิ ไนท์
535 32148 นาย บัณฑิต ศรีปัญญา เอริ์ท
536 32158 นาย วรเมธ แก้วกันธา เดฟ
537 32159 นางสาว ปุณยนุช ชวพันธุ์ ฟ้า
538 32160 นาย ธนัท ศรนารายณ์ ไมล์
539 32161 นาย ภาสกร เร่งเหิม จีโน่
540 32162 นาย นลธวัช จินโน นล
541 32163 นาย ชลธาร อูปอินทร์ ฮิลส์โก้
542 32164 นาย ศุภกร ชมดวง แฟร็งค์
543 32165 นาย เฉกชนก จงรักษ์ เหนือ
544 32166 นาย ปวีณวัช พลนิกร พี
545 32167 นาย อนุชา กระแสสุข โบ๊ท
546 32168 นาย พรนฤเบศร์ พักน้อย ฟลู้ท
547 32169 นาย กานต์เมธัส คำชัย แทน
548 32171 นาย พลระพี ธงนาค ฟีฟ่า
549 32172 นาย อารีย์ แซ่หลี ยูคา
550 32173 นาย ธรรมรงค์ เสาร์แก้ว ณัฐ
551 32174 นาย ภานุสรณ์ สวัสดิ์ ก๊อต
552 32175 นาย ธีรภัทร์ อินทร์แพง ยีนส์
553 32176 นาย วสุพล ปานนาค ริว
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ