ชื่อรุ่น CROWN PRINCE ' 72 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 154 คน
# 2515M5 ประธานรุ่น : คุณศุภวัต สุภาวงศ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 10074 คุณ กฤษณา กระแสชัย
2 10081 คุณ กาญจนา สิงค์แก้ว
3 8888 คุณ กิติพงษ์ อุปันโน
4 9341 คุณ เกรียงศักดิ์ ต๊ะสาร
5 10131 คุณ เกรียงศักดิ์ ประพุทธพิทยา
6 9837 คุณ เกษดา เลิศปัญญาสกุล
7 10064 คุณ เกษม จิโนมูล
8 10112 คุณ คนึงนิจ ตันบุญเรือง
9 6902 คุณ ครรชิต พุทธโกษา
10 10125 คุณ คัชริน วรรณรัตน์
11 9932 คุณ จามรี วาทกิจ
12 10096 คุณ เฉลิมศรี โตไพบูลย์
13 10123 คุณ ชนิดา วิเศษสรรค์
14 10047 คุณ ชุมพล เจษฏาพร
15 7760 คุณ ชูฟ้า วังประภา
16 10050 คุณ ฐานิสร์ สุขุมาลวรรณ์
17 10077 คุณ ณัฏฐกา ตันตระกูล
18 10083 คุณ ดวงดาว สุวรรณรังษี
19 9688 คุณ ถนอมศักดิ์ เสรีวิชยสวัสดิ์
20 7916 คุณ ธัญญา คันธา
21 10107 คุณ ธุวดารา เอกทัศร์
22 10091 คุณ นงเยาว์ มาลัยทอง
23 10551 คุณ นวลจันทร์ สุริยะพรหมชัย
24 10082 คุณ ภิญญาพิชญ์(นิตยา) มณีพิสุทธิโชติ(แดงมณี) หน่อย
25 7072 คุณ นิมิตร สุวรรณยืน
26 8887 คุณ บรรลือ พันธ์พงษ์เจริญ
27 9936 คุณ บุษราคัม บันสิทธิ์
28 9961 คุณ ประภัสสรณ์ กันติวงศ์
29 7055 คุณ ประวิตร พุทธานนท์
30 10072 คุณ ปรานอม มหาวงศ์ทอง
31 10053 คุณ ปรีดา แซ่เฮง
32 10293 คุณ ปาริชาติ เจริญพานิช
33 10092 คุณ ปิยะดา แก้วสว่าง
34 9906 คุณ ปิยะดา แซ่โค้ว
35 8575 คุณ พงษ์ธาดา สุริยะ
36 10129 คุณ พนมพร จาติเกตุ
37 10093 คุณ พนิดา ถวัลยรันต์
38 10198 คุณ พนิดา มันสาธิต
39 10090 คุณ พรพันธ์ ลีอังกูรเสถียร
40 9864 คุณ พลอยศรี คำพิชัย
41 9858 คุณ พิมพ์มาตร พุทธรักษ์
42 10089 คุณ พูลสุข คนธ์รัตนะกุล
43 10097 คุณ โพธิ์ศรี วิลาสศักดานนท์
44 10310 คุณ ภัสรา สมรัตน์ธนัญชัย
45 10065 คุณ มงคล แผ่นทอง
46 10108 คุณ เมธีณี อุทัศน์
47 10098 คุณ เมริน เอื้ออำนวย
48 9325 คุณ ยนตลักษณ์ ทองปอ
49 10134 คุณ ยุธยา แซ่เตียว
50 10084 คุณ ยุพิน หาญวงศ์
51 10119 คุณ รพีพรรณ ศิรินารถ
52 9874 คุณ ระวิพรรณ สิงห์รีวงศ์
53 8871 คุณ รังสรรค์ อุดมศรี
54 10122 คุณ รัตนา นิมาแสง
55 10103 คุณ รุ่งรัศมี แซ่ตัน
56 10099 คุณ รุ่งฤดี เซ็นนันท์
57 10095 คุณ รุจิเรศ สุดารัตน์
58 10110 คุณ วนิดา เนตรศิริ
59 10079 คุณ วัลลา ดิฐพงษ์พิชญ์
60 9827 คุณ วาสนา (สุทธทรัพย์ทวี) โกธรรม
61 10061 ทันตแพทย์ วิจารณ์ หอประยูร
62 10104 คุณ วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล
63 10135 คุณ วิทยา ข่ายทอง
64 10060 คุณ วินัย โอรัตนสถาพร
65 10304 คุณ วิรวรรณ โยชน์ชัยสาร
66 7579 คุณ วิวัฒน์ อาษากิจ
67 7718 คุณ วิสูตร จงรักษ์สัตย์
68 9832 คุณ วีระยุทธ วิทยาคุณ
69 10105 คุณ ศรีสุดา นิลจรูญ
70 9849 คุณ ศิริพร ปรีชากุล
71 10087 คุณ ศิริพร เหล่าเทิดพงษ์
72 7067 คุณ ศุภชัย ลีจีรจำเนียร
73 10046 คุณ สมชาย ขัติยะ
74 10200 คุณ สมศรี จิรกาญจนากร
75 10369 คุณ สหัทยา ตั้งพิพัฒนวิศิษฎ์
76 10055 คุณ สอาด ศศิธรามาศ
77 9952 คุณ สาธิต อนุดิตย์
78 10062 คุณ สิริชัย โตวิจักษณ์ชัยกุล
79 10059 คุณ สิริพล เชื้ออินต๊ะ
80 10121 คุณ สิริรัตน์ พรหมเมฆ
81 10071 คุณ สุจินตนา พูลสุข
82 9928 คุณ สุทัศน์ เลิศศรีมงคล
83 10109 คุณ สุพัตร อินตาพรหม
84 9822 คุณ สุภาพร เอื้อชัยอริยะ
85 8743 คุณ สุรพงษ์ ศรีสุวรรณ
86 9923 คุณ สุรศักดิ์ วิภูสันติ
87 10024 คุณ สุวัฒน์ โกธรรม โก๋
88 10080 คุณ สุวิมล นิลสิน
89 10088 คุณ แสงอรุณ ชูกำลัง ติ๋ม , เเสง ,รุณลี่
90 8893 คุณ อภิชาติ ชอบชื่นชม
91 9869 คุณ อังคณา ธีรสวัสดิ์
92 9859 คุณ อัธยา เดชมณี
93 7516 คุณ อันธี เผ่าชัย
94 10126 คุณ อาภรณ์ อู่เงิน
95 10067 คุณ อำนวย คำตื้อ
96 9868 คุณ อำนวย ปวนทา
97 10086 คุณ อุดมศรี อัครชิโนเรศ
98 6918 คุณ กิติพงษ์ ชุติมา
99 10561 คุณ จันทิรา คชสารมณ๊
100 10127 คุณ จิราภรณ์ ปินตาคำ
101 9882 คุณ จีระศักดิ์ จินดารัตน์
102 9855 คุณ ชุมพร อินตะเทพ
103 10052 คุณ ตุลา วัฒนคุณ
104 10051 คุณ ทนงเกียรติ ฉิมพลี
105 8866 คุณ ทรงพล ศิริวรรณเลิศ
106 10303 คุณ ธีรศักดิ์ สิริวันต์
107 10027 คุณ นันทา นิลวรรณ
108 6881 คุณ บุณยาวดี อารยางกูร
109 8173 คุณ ประเสริฐสุข เดชประสิทธิ์
110 10044 คุณ ปานศิริ ลัมพสาระ
111 10102 คุณ ปิติพร ไชยทา
112 10116 คุณ พวงทอง สาลี
113 10101 คุณ พัชโรบล บันสิทธิ์
114 10197 คุณ พันทิพา หาญกิติวัชน์
115 6920 คุณ เพิ่มบุญ สิงหเนตร
116 10114 คุณ ฟุ่นฟอง แซ่คู
117 10106 คุณ มันทนา ลีลานิตย์กุล
118 10076 คุณ เยาวภา เมฆขยาย
119 10117 คุณ วรนันท์ พลบุตร
120 9539 คุณ วิเชียร โรจนาวรรณ
121 10100 คุณ วิไลวรรณ สิงหนันทน์
122 6915 คุณ ศุภชัย นิมมานเหมินท์
123 10039 คุณ สุกิจ ฤทธิ์ชุมพล
124 9823 คุณ สุจิตรา สุขีโมกข์
125 10058 คุณ สุรพงษ์ อรุณรุ่งโรจน์
126 10078 คุณ อรุณี สวัสดิ์ศรี
127 6921 คุณ อาคม จินดาวงศ์
128 8414 คุณ อาทิตย์ อินทร์เสาร์
129 7936 คุณ อุดมเกียรติ เพียรกุศล
130 6917 คุณ อุทัย สันติสกุล
131 0 คุณ บุณยาวดี คันธวงศ์
132 0 คุณ กฤติพงษ์ ตันตราธนานุวัฒน์
133 0 คุณ กฤษณา เหลือโกศล
134 0 คุณ เครือวัลย์ แซ่เบ้
135 0 คุณ ชนะพล พอสม
136 0 คุณ ตรีรัตน์ ศิริรัตน์
137 0 คุณ ทิวาพร อุ่นเรือน
138 10293 คุณ ปาริชาติ ภัควิภาส
139 0 คุณ ปิยะดา คุณาวรารักษ์ (แซ่โค้ว)
140 0 คุณ พนิดา อินทะพันธุ์
141 0 คุณ พลอยศรี โปราณานนท์
142 0 คุณ พัชโรบล นาถประทาน (บันสิทธิ์)
143 0 คุณ มาลินี โอภาสดิสกุล
144 0 คุณ เมธิรา มหาวงศ์ทอง
145 7018 คุณ ศิริพงษ์ ชัยชนะ
146 0 คุณ ศิริพร พงศ์ศุภสมิทธิ์
147 0 คุณ ศุภวัต สุภาวงศ์
148 0 คุณ สรรเสริญ สุริยคำ
149 0 คุณ โสภณ วณีสอน
150 0 คุณ อรุณี อาสนจินดา อ้น
151 0 คุณ อุดม รักหฤทัย
152 0 คุณ วิศรุต จินดารัตน์
153 0 คุณ ชำนาญ รวดเร็ว
154 10048 คุณ สมชัย ตันติพัฒนานันต์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ