ชื่อรุ่น MAJOR ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 216 คน
# 2528M3 ประธานรุ่น : คุณพีรพัฒน์ สายวรรณะ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 12824 คุณ อธิวัฒน์ (อิทธิฤทธิ์) ไตรวัฒนาภรณ์ โอ
2 12680 คุณ พีรพัฒน์ สายวรรณะ เอก
3 12767 คุณ ชุติพงศ์ อัมพะเศวต
4 12775 คุณ ปิติวุฒิ เจริญลาภ
5 0 คุณ ราเมศร์ สิทธิพาณิชย์
6 0 คุณ ฉัตรพงษ์ สมนึก
7 0 คุณ ประมวล จันทน์คำ
8 12704 คุณ ศราวุธ ชูใจ
9 12821 คุณ กฤตพล ลำจวน
10 17372 คุณ กฤษณะ ศรีสุเมธชัย
11 15657 คุณ กษณุ หิ้งทอง
12 13992 คุณ กิตติ สุธรรม
13 16134 คุณ กิตติพงษ์ วงศ์กิติ
14 12721 คุณ กิตติพล หลงคำมา
15 15035 คุณ กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา
16 12871 คุณ กุลชาติ ชุ่มวงส์
17 12752 คุณ เกรียงไกร สุจริตธรรม ไกร
18 15690 คุณ เกรียงศักดิ์ รัตนัง ต้อม (เตริก)
19 15687 คุณ เกษม เจริญรัตนาภิรมย์
20 14419 คุณ โกติยะ วงศ์ตระกูลเล็ก
21 12560 คุณ โกวิท ไข่คำ
22 12820 คุณ ขจรศักดิ์ วรรณศรี
23 12880 คุณ คงเดช กรกาญจนารักษ์
24 12745 คุณ ครรชิต วรปรีชา
25 15078 คุณ คัมภีร์ อยู่สันติกุล
26 12690 คุณ โฆษิต จันทรทิพย์
27 12778 คุณ จิตพงษ์ ปุกมณี
28 15042 คุณ จีราวุฒิ ไหคำ
29 17347 คุณ จุลฉัตร โพธิรังสิยากร
30 12679 คุณ จุลพงศ์ ไทภูวไพบูลย์
31 12896 คุณ เจน อรุณสิทธิ์
32 12717 คุณ เจษฎา ชื่นมนุษย์
33 15030 คุณ เจษฎา พะวงสายใจ
34 12749 คุณ ฉัตรชัย รักทรัพย์ หยอย
35 12708 คุณ ฉัตรชัย สันป่าแก้ว
36 12747 คุณ ฉัตรชัย สิงห์สกุล
37 15203 คุณ ฉัตรชัย อินทรักษา
38 15038 คุณ เฉลิมพงค์ สุวรรณพรหม
39 12776 คุณ ชวลิต เตริยาภิรมณ์
40 12819 คุณ ชัชวาล คงอรรถการ
41 12828 คุณ ชัยชนะ สุริยะเจริญ
42 1277 คุณ ชัยพร ปาลีวงค์
43 12774 คุณ ชัยพร อิธรรมะ
44 13964 คุณ ชาญสิทธิ์ ฤทธิกะลัส เอช
45 15044 คุณ เชริด แย้มรับบุญ
46 14424 คุณ เชิงชาย ไชยวุฒิ ฉิ่ง
47 15722 คุณ ฐิติพัฒน์ กาศโอสถ
48 12836 คุณ ณฐวร สิโรรส
49 12884 คุณ ณรงค์ ดีอินทร์
50 12833 คุณ ณรงค์ชัย วงค์วารินทร์
51 15064 คุณ ณัฐพงศ์ พรหมเทศน์
52 12803 คุณ ดนัย สุวัฒนา
53 12700 คุณ ดนุพล วรรณสังข์
54 12727 คุณ ดยธิน คำภีระ
55 13390 คุณ ดุลยวิทย์ เจริญจักร
56 12812 คุณ ดุสิต เศรษฐเสถียร
57 12834 คุณ ต่อสกุล รอดเจริญ
58 13401 คุณ ถนาจศักดิ์ ดวงทิพย์
59 12789 คุณ เถลิงศักดิ์ ศรีพันธ์
60 12859 คุณ ทรงเกียรติ ชาเทพ
61 12734 คุณ ทรงวิทย์ พนายางกูร
62 12773 คุณ ทวีพงษ์ คณะธรรม
63 12879 คุณ ทวีศักดิ์ สังขปรีชา
64 12831 คุณ ทะนงศักดิ์ ธรรมชัย
65 15061 คุณ เทิดชัย ธเนศวฌรดม
66 14402 คุณ ธงชัย สุวรรณวลัยกร
67 13459 คุณ ธนัย พันธุ์พัฒน์
68 12838 คุณ ธนา ไชยารัศมี
69 12888 คุณ ธวัชชัย ฤทธิเดช
70 13387 คุณ ธันยะพงค์ โอสถาพันธุ์
71 12736 คุณ ธีรภัทร เมธนาวิน
72 14440 คุณ นพดล คำมี
73 12705 คุณ นพพร กันทะวงค์
74 12832 คุณ นภดล ภู่มณี
75 12748 คุณ นรชาติ รัติวานิช
76 15199 คุณ นรเศรษฐ์ พาจรทิศ
77 15050 คุณ นริศชัย ชัยวิศิษฎ์
78 12712 คุณ นิติวุฒิ นาโคศิริ
79 14436 คุณ นิรันดร คงขุนเทียน
80 12706 คุณ นุติวัตร ชูใจ
81 12373 คุณ บยุทธนา ทุนอินทร์
82 12270 คุณ บรรจง บุ้นเฮี้ยน
83 12678 คุณ บวร แก้วราช
84 12771 คุณ บัญชา ทันดร อั๋น , น้อง , ชา
85 12815 คุณ บุญชิต เต็มพร้อม
86 12808 คุณ ปรเมษฐ จันทร์ดำ
87 12772 คุณ ประสงค์ แประ
88 15054 คุณ ปรัชญา นที
89 12719 คุณ ปรัชญา มุนินทร์
90 15059 คุณ ปราโมทย์ จงจำรัสศิลป์
91 15046 คุณ ปิยะ สุทธวิรีสรรค์
92 12851 คุณ พงศธร ลีฬหาชีวะ
93 12763 คุณ พรงษ์รพี ดวงรัตน์
94 12849 คุณ พรเทพ เติมสงวนวงศ์
95 12848 คุณ พรพรต อริยะนนทกุล
96 12682 คุณ พร้อม เจริญทรัพย์
97 16683 คุณ พลับ บุญสวน
98 17345 คุณ พัฒนเดช ปานใจ
99 13023 ส.อ. พัฒนพงษ์ สุขสองห้อง จิม
100 13022 คุณ พัฒนพันธ์ สุขสองห้อง จอย
101 12743 คุณ พัฒนา ข้ามหก
102 15031 คุณ พิชญ์ ปินฑะดิษ
103 12698 คุณ พิเชฐ ไชยปินชนะ
104 12714 คุณ พิทักษ์ ฝูกฝน
105 12675 คุณ พิทักษ์ เหมาะดี
106 12889 คุณ พิพัฒน์ ปัญญา ต้อม
107 16125 คุณ พิศักดิ์ ไชยราช
108 15063 คุณ พิศิษฐ์ มอญไข่
109 13979 คุณ พิษณุ อุณฤทธิ์
110 12796 คุณ พีระนันท์ นันทขว้าง
111 12797 คุณ พุทธินันท์ นันทขว้าง
112 12683 คุณ พูน เจริญทรัพย์
113 15725 คุณ ภัทรวุฒ ชุมศรี
114 12730 คุณ ภาณุพงศ์ จงชานสิทโธ
115 12720 คุณ ภาณุมาศ อาจวงศ์
116 12710 คุณ ภิญญ เชียงกุมาลย์
117 16142 คุณ คงกระพัน แสนสุรินทร์
118 12862 คุณ คัชเชล จีนวงค์ ต่อ
119 0 คุณ คุณาพรน์ คณาคุปต์
120 12722 คุณ ฉัตรกาล แสงฉาย(แดง)
121 0 คุณ ธัทมะพงศ์ โอสถาพันธุ์
122 0 คุณ พิทักษ์ ฝูกผิน
123 0 คุณ ภาณุพงศ์ จงชานสิทโธ
124 12756 คุณ วิทชา ล้อมไพบูลย์
125 12868 คุณ อดิศักดิ์ วุฒิการณ์
126 16148 คุณ ณัฐวัฒน์ ฉ่ำมาลัย
127 16104 คุณ ดาวุฒิ อัครพิศาล
128 12731 น.พ. พันธพงศ์ ตาเรืองศรี
129 12873 คุณ ธีรภาส พรายจันทร์
130 0 คุณ วิธณัฐ เวชกิจ
131 0 คุณ
132 0 คุณ พีท
133 12699 คุณ ภูชล ภัทโรวาสน์
134 13385 คุณ ภูมิมินทร์ ฟูเต็มวงค์
135 12900 คุณ มนต์ชัย แซ่ลิ้ม
136 12846 คุณมานพ มานพ ขันพล ใหญ่
137 12696 คุณ มานะ ลิขิตตระกุลวงศ์
138 12684 คุณ มีโชค ไชยชนะใหญ่
139 12737 คุณ ยุทธศักดิ์ ดวงสอาด
140 12856 คุณ ระพีพันธ์ พงศ์พัศพรพันธ์
141 12762 คุณ รักษ์สิทธิ์ บุญยเนตร
142 16136 คุณ รัฐพล นราดิศร
143 12750 คุณ ราชิษฐ์ สุวรรณสารกุล
144 12780 คุณ วชิรพงศ์ สุริยะวงค์
145 12677 คุณ วิภาส ชัยปินชนะ(ป้อม) ป้อม
146 12672 คุณ ธนันท์รัฐ (วศพล ) สุรินทร์วงศ์
147 12865 คุณ วัชกร ทันต์ประสิทธิ์
148 12794 คุณ วัชรพงษ์ ไพศาลสุววรณ
149 15194 คุณ วัชรากร ศิวิลัย
150 15034 คุณ วัฒนชัย แสงสมชัยพิพัฒน์
151 12728 คุณ วันฉัตร ปัญญาเทียน
152 12751 คุณ วิทวัต ศิริรัตน์
153 12855 คุณ วิทวัส ภมรบัตร
154 12733 คุณ วภู วัลลิภากร
155 12805 คุณ วิษณุ สมจิต
156 12695 คุณ วิสิฏฐ์ คุณยศยิ่ง
157 12858 คุณ วีระวัช โควตะวงศ์
158 13516 คุณ วุฒิชัย แจ้งเจนกิจ(อำนาจ แจ้งเจนกิจ) เอ
159 13038 คุณ ศราวุธ บุตรศรี Tony
160 12725 คุณ ศราวุธ ลิ้มศักดากุล
161 15043 คุณ ศศพงศ์ ชูจินดา
162 15713 คุณ ศักดิ์สิทธิ์ สิทธิศักดิ์
163 14458 คุณ ศักดิ์สุบรรณ คันธา
164 12738 คุณ ศิริพงศ์ สุวรรณเลิศ
165 17365 คุณ ศิวะ ดวงพรหม
166 15036 คุณ ศุภวัฒน์ เฉลิมพลประภา
167 14399 คุณ ศุภสัณห์ กันภัย
168 12707 คุณ สกุลฤทธิ์ ดวงราศรี
169 12755 คุณ สมเกียรติ แก้วไพฑูรย์
170 11977 คุณ สมพูล จินะอิน
171 14465 คุณ สมศักดิ์ ไวยารมณ์
172 15107 คุณ สรายุทธ ว่องไว
173 12952 คุณ สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์
174 12878 คุณ สราวุธ คำเขียว
175 12874 คุณ สัญญา ช่วงชิด
176 17353 คุณ สัญลักษณ์ ศิรินาม
177 14470 คุณ สัณห์ นิลกุล
178 12735 คุณ สิทธิโชค พรุณรัตน์
179 15726 คุณ สิทธิพร สร้องสังวาลย์
180 15192 คุณ สุพจน์ บุญยเสนา
181 15029 คุณ สุภชัย เกิดรัตนศักดิ์
182 12692 คุณ สุเมธี ขัติประทุม
183 15062 คุณ สุรชัย ตาลน้อย
184 14410 คุณ สุรชัย นิติกร
185 12810 คุณ สุรชัย มงคล
186 15057 คุณ สุรชาติ ดวงคำ
187 13971 คุณ สุรเชษฐ วงศาบาล
188 15084 คุณ สุรินทร์ นาภา
189 12702 คุณ สุรินทร์ เสถียรศักดิ์พงศ์
190 12689 คุณ สุวัตุ เกาศล
191 15414 คุณ สุวิทย์ มานะโชติพงษ์
192 14420 คุณ สุวิทยา ธรรมลังกา
193 13472 คุณ เสกสรร แสนสอาด
194 12759 คุณ อธิคม มหาวัจน์
195 12711 คุณ อนวัช ไชยวัณณ์
196 12764 คุณ อนิรุจ ไชยณรงค์
197 12861 คุณ อนุชา สุวานิวงศ์
198 12687 คุณ อนุชา อัมพะเศวต
199 12746 คุณ อนุพงศ์ อินทพันธุ์
200 12758 คุณ อนุรักษ์ ไชยวงค์
201 12844 คุณ อภิชาติ บุญตา
202 13480 คุณ อภิชาต เหล็กงาม
203 15047 คุณ อมรพงษ์ เสตังคะบุตร
204 15048 คุณ อรรถพล กาญจนวิบูลย์
205 15655 คุณ อรรถพล ฉลิมพลประภา
206 12674 คุณ อรรถพล สมุทคุปติ
207 16659 คุณ อัคร์ นิตยากูร
208 12761 คุณ อัครพงษ์ สมจิต
209 12792 คุณ อาคมน์ จิตร์แก้ว
210 12703 คุณ อาทิทัต ยากี
211 15112 คุณ อิธิพล ดีเลิศ
212 12697 คุณ เอกพงษ์ ดุจศิริยากร
213 12816 คุณ เอกภพ จันทรประชุม
214 12715 นาย ดิษพงศ์ ม่วงงาม
215 1 นาย พิพัฒน์ ปัญญา ต้อม
216 12804 คุณ เลอสรร ธงภักดี
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ