ชื่อรุ่น MAJOR ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 215 คน
# 2528M3 ประธานรุ่น : คุณพีรพัฒน์ สายวรรณะ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 12824 คุณ อธิวัฒน์ (อิทธิฤทธิ์) ไตรวัฒนาภรณ์ โอ
2 12680 คุณ พีรพัฒน์ สายวรรณะ เอก
3 12767 คุณ ชุติพงศ์ อัมพะเศวต
4 12775 คุณ ปิติวุฒิ เจริญลาภ
5 0 คุณ ราเมศร์ สิทธิพาณิชย์
6 0 คุณ ฉัตรพงษ์ สมนึก
7 0 คุณ ประมวล จันทน์คำ
8 12704 คุณ ศราวุธ ชูใจ
9 12821 คุณ กฤตพล ลำจวน
10 17372 คุณ กฤษณะ ศรีสุเมธชัย
11 15657 คุณ กษณุ หิ้งทอง
12 13992 คุณ กิตติ สุธรรม
13 16134 คุณ กิตติพงษ์ วงศ์กิติ
14 12721 คุณ กิตติพล หลงคำมา
15 15035 คุณ กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา
16 12871 คุณ กุลชาติ ชุ่มวงส์
17 12752 คุณ เกรียงไกร สุจริตธรรม ไกร
18 15690 คุณ เกรียงศักดิ์ รัตนัง ต้อม (เตริก)
19 15687 คุณ เกษม เจริญรัตนาภิรมย์
20 14419 คุณ โกติยะ วงศ์ตระกูลเล็ก
21 12560 คุณ โกวิท ไข่คำ
22 12820 คุณ ขจรศักดิ์ วรรณศรี
23 12880 คุณ คงเดช กรกาญจนารักษ์
24 12745 คุณ ครรชิต วรปรีชา
25 15078 คุณ คัมภีร์ อยู่สันติกุล
26 12690 คุณ โฆษิต จันทรทิพย์
27 12778 คุณ จิตพงษ์ ปุกมณี
28 15042 คุณ จีราวุฒิ ไหคำ
29 17347 คุณ จุลฉัตร โพธิรังสิยากร
30 12679 คุณ จุลพงศ์ ไทภูวไพบูลย์
31 12896 คุณ เจน อรุณสิทธิ์
32 12717 คุณ เจษฎา ชื่นมนุษย์
33 15030 คุณ เจษฎา พะวงสายใจ
34 12749 คุณ ฉัตรชัย รักทรัพย์ หยอย
35 12708 คุณ ฉัตรชัย สันป่าแก้ว
36 12747 คุณ ฉัตรชัย สิงห์สกุล
37 15203 คุณ ฉัตรชัย อินทรักษา
38 15038 คุณ เฉลิมพงค์ สุวรรณพรหม
39 12776 คุณ ชวลิต เตริยาภิรมณ์
40 12819 คุณ ชัชวาล คงอรรถการ
41 12828 คุณ ชัยชนะ สุริยะเจริญ
42 1277 คุณ ชัยพร ปาลีวงค์
43 12774 คุณ ชัยพร อิธรรมะ
44 13964 คุณ ชาญสิทธิ์ ฤทธิกะลัส เอช
45 15044 คุณ เชริด แย้มรับบุญ
46 14424 คุณ เชิงชาย ไชยวุฒิ ฉิ่ง
47 15722 คุณ ฐิติพัฒน์ กาศโอสถ
48 12836 คุณ ณฐวร สิโรรส
49 12884 คุณ ณรงค์ ดีอินทร์
50 12833 คุณ ณรงค์ชัย วงค์วารินทร์
51 15064 คุณ ณัฐพงศ์ พรหมเทศน์
52 12803 คุณ ดนัย สุวัฒนา
53 12700 คุณ ดนุพล วรรณสังข์
54 12727 คุณ ดยธิน คำภีระ
55 13390 คุณ ดุลยวิทย์ เจริญจักร
56 12812 คุณ ดุสิต เศรษฐเสถียร
57 12834 คุณ ต่อสกุล รอดเจริญ
58 13401 คุณ ถนาจศักดิ์ ดวงทิพย์
59 12789 คุณ เถลิงศักดิ์ ศรีพันธ์
60 12859 คุณ ทรงเกียรติ ชาเทพ
61 12734 คุณ ทรงวิทย์ พนายางกูร
62 12773 คุณ ทวีพงษ์ คณะธรรม
63 12879 คุณ ทวีศักดิ์ สังขปรีชา
64 12831 คุณ ทะนงศักดิ์ ธรรมชัย
65 15061 คุณ เทิดชัย ธเนศวฌรดม
66 14402 คุณ ธงชัย สุวรรณวลัยกร
67 13459 คุณ ธนัย พันธุ์พัฒน์
68 12838 คุณ ธนา ไชยารัศมี
69 12888 คุณ ธวัชชัย ฤทธิเดช
70 13387 คุณ ธันยะพงค์ โอสถาพันธุ์
71 12736 คุณ ธีรภัทร เมธนาวิน
72 14440 คุณ นพดล คำมี
73 12705 คุณ นพพร กันทะวงค์
74 12832 คุณ นภดล ภู่มณี
75 12748 คุณ นรชาติ รัติวานิช
76 15199 คุณ นรเศรษฐ์ พาจรทิศ
77 15050 คุณ นริศชัย ชัยวิศิษฎ์
78 12712 คุณ นิติวุฒิ นาโคศิริ
79 14436 คุณ นิรันดร คงขุนเทียน
80 12706 คุณ นุติวัตร ชูใจ
81 12373 คุณ บยุทธนา ทุนอินทร์
82 12270 คุณ บรรจง บุ้นเฮี้ยน
83 12678 คุณ บวร แก้วราช
84 12771 คุณ บัญชา ทันดร อั๋น , น้อง , ชา
85 12815 คุณ บุญชิต เต็มพร้อม
86 12808 คุณ ปรเมษฐ จันทร์ดำ
87 12772 คุณ ประสงค์ แประ
88 15054 คุณ ปรัชญา นที
89 12719 คุณ ปรัชญา มุนินทร์
90 15059 คุณ ปราโมทย์ จงจำรัสศิลป์
91 15046 คุณ ปิยะ สุทธวิรีสรรค์
92 12851 คุณ พงศธร ลีฬหาชีวะ
93 12763 คุณ พรงษ์รพี ดวงรัตน์
94 12849 คุณ พรเทพ เติมสงวนวงศ์
95 12848 คุณ พรพรต อริยะนนทกุล
96 12682 คุณ พร้อม เจริญทรัพย์
97 16683 คุณ พลับ บุญสวน
98 17345 คุณ พัฒนเดช ปานใจ
99 13023 ส.อ. พัฒนพงษ์ สุขสองห้อง จิม
100 13022 คุณ พัฒนพันธ์ สุขสองห้อง จอย
101 12743 คุณ พัฒนา ข้ามหก
102 15031 คุณ พิชญ์ ปินฑะดิษ
103 12698 คุณ พิเชฐ ไชยปินชนะ
104 12714 คุณ พิทักษ์ ฝูกฝน
105 12675 คุณ พิทักษ์ เหมาะดี
106 12889 คุณ พิพัฒน์ ปัญญา ต้อม
107 16125 คุณ พิศักดิ์ ไชยราช
108 15063 คุณ พิศิษฐ์ มอญไข่
109 13979 คุณ พิษณุ อุณฤทธิ์
110 12796 คุณ พีระนันท์ นันทขว้าง
111 12797 คุณ พุทธินันท์ นันทขว้าง
112 12683 คุณ พูน เจริญทรัพย์
113 15725 คุณ ภัทรวุฒ ชุมศรี
114 12730 คุณ ภาณุพงศ์ จงชานสิทโธ
115 12720 คุณ ภาณุมาศ อาจวงศ์
116 12710 คุณ ภิญญ เชียงกุมาลย์
117 16142 คุณ คงกระพัน แสนสุรินทร์
118 12862 คุณ คัชเชล จีนวงค์ ต่อ
119 0 คุณ คุณาพรน์ คณาคุปต์
120 12722 คุณ ฉัตรกาล แสงฉาย(แดง)
121 0 คุณ ธัทมะพงศ์ โอสถาพันธุ์
122 0 คุณ พิทักษ์ ฝูกผิน
123 0 คุณ ภาณุพงศ์ จงชานสิทโธ
124 12756 คุณ วิทชา ล้อมไพบูลย์
125 12868 คุณ อดิศักดิ์ วุฒิการณ์
126 16148 คุณ ณัฐวัฒน์ ฉ่ำมาลัย
127 16104 คุณ ดาวุฒิ อัครพิศาล
128 12731 น.พ. พันธพงศ์ ตาเรืองศรี
129 12873 คุณ ธีรภาส พรายจันทร์
130 0 คุณ วิธณัฐ เวชกิจ
131 0 คุณ พีท
132 12699 คุณ ภูชล ภัทโรวาสน์
133 13385 คุณ ภูมิมินทร์ ฟูเต็มวงค์
134 12900 คุณ มนต์ชัย แซ่ลิ้ม
135 12846 คุณ มานพ ขันพล ใหญ่
136 12696 คุณ มานะ ลิขิตตระกุลวงศ์
137 12684 คุณ มีโชค ไชยชนะใหญ่
138 12737 คุณ ยุทธศักดิ์ ดวงสอาด
139 12856 คุณ ระพีพันธ์ พงศ์พัศพรพันธ์
140 12762 คุณ รักษ์สิทธิ์ บุญยเนตร
141 16136 คุณ รัฐพล นราดิศร
142 12750 คุณ ราชิษฐ์ สุวรรณสารกุล
143 12780 คุณ วชิรพงศ์ สุริยะวงค์
144 12677 คุณ วิภาส ชัยปินชนะ(ป้อม) ป้อม
145 12672 คุณ ธนันท์รัฐ (วศพล ) สุรินทร์วงศ์
146 12865 คุณ วัชกร ทันต์ประสิทธิ์
147 12794 คุณ วัชรพงษ์ ไพศาลสุววรณ
148 15194 คุณ วัชรากร ศิวิลัย
149 15034 คุณ วัฒนชัย แสงสมชัยพิพัฒน์
150 12728 คุณ วันฉัตร ปัญญาเทียน
151 12751 คุณ วิทวัต ศิริรัตน์
152 12855 คุณ วิทวัส ภมรบัตร
153 12733 คุณ วภู วัลลิภากร
154 12805 คุณ วิษณุ สมจิต
155 12695 คุณ วิสิฏฐ์ คุณยศยิ่ง
156 12858 คุณ วีระวัช โควตะวงศ์
157 13516 คุณ วุฒิชัย แจ้งเจนกิจ(อำนาจ แจ้งเจนกิจ) เอ
158 13038 คุณ ศราวุธ บุตรศรี Tony
159 12725 คุณ ศราวุธ ลิ้มศักดากุล
160 15043 คุณ ศศพงศ์ ชูจินดา
161 15713 คุณ ศักดิ์สิทธิ์ สิทธิศักดิ์
162 14458 คุณ ศักดิ์สุบรรณ คันธา
163 12738 คุณ ศิริพงศ์ สุวรรณเลิศ
164 17365 คุณ ศิวะ ดวงพรหม
165 15036 คุณ ศุภวัฒน์ เฉลิมพลประภา
166 14399 คุณ ศุภสัณห์ กันภัย
167 12707 คุณ สกุลฤทธิ์ ดวงราศรี
168 12755 คุณ สมเกียรติ แก้วไพฑูรย์
169 11977 คุณ สมพูล จินะอิน
170 14465 คุณ สมศักดิ์ ไวยารมณ์
171 15107 คุณ สรายุทธ ว่องไว
172 12952 คุณ สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์
173 12878 คุณ สราวุธ คำเขียว
174 12874 คุณ สัญญา ช่วงชิด
175 17353 คุณ สัญลักษณ์ ศิรินาม
176 14470 คุณ สัณห์ นิลกุล
177 12735 คุณ สิทธิโชค พรุณรัตน์
178 15726 คุณ สิทธิพร สร้องสังวาลย์
179 15192 คุณ สุพจน์ บุญยเสนา
180 15029 คุณ สุภชัย เกิดรัตนศักดิ์
181 12692 คุณ สุเมธี ขัติประทุม
182 15062 คุณ สุรชัย ตาลน้อย
183 14410 คุณ สุรชัย นิติกร
184 12810 คุณ สุรชัย มงคล
185 15057 คุณ สุรชาติ ดวงคำ
186 13971 คุณ สุรเชษฐ วงศาบาล
187 15084 คุณ สุรินทร์ นาภา
188 12702 คุณ สุรินทร์ เสถียรศักดิ์พงศ์
189 12689 คุณ สุวัตุ เกาศล
190 15414 คุณ สุวิทย์ มานะโชติพงษ์
191 14420 คุณ สุวิทยา ธรรมลังกา
192 13472 คุณ เสกสรร แสนสอาด
193 12759 คุณ อธิคม มหาวัจน์
194 12711 คุณ อนวัช ไชยวัณณ์
195 12764 คุณ อนิรุจ ไชยณรงค์
196 12861 คุณ อนุชา สุวานิวงศ์
197 12687 คุณ อนุชา อัมพะเศวต
198 12746 คุณ อนุพงศ์ อินทพันธุ์
199 12758 คุณ อนุรักษ์ ไชยวงค์
200 12844 คุณ อภิชาติ บุญตา
201 13480 คุณ อภิชาต เหล็กงาม
202 15047 คุณ อมรพงษ์ เสตังคะบุตร
203 15048 คุณ อรรถพล กาญจนวิบูลย์
204 15655 คุณ อรรถพล ฉลิมพลประภา
205 12674 คุณ อรรถพล สมุทคุปติ
206 16659 คุณ อัคร์ นิตยากูร
207 12761 คุณ อัครพงษ์ สมจิต
208 12792 คุณ อาคมน์ จิตร์แก้ว
209 12703 คุณ อาทิทัต ยากี
210 15112 คุณ อิธิพล ดีเลิศ
211 12697 คุณ เอกพงษ์ ดุจศิริยากร
212 12816 คุณ เอกภพ จันทรประชุม
213 12715 นาย ดิษพงศ์ ม่วงงาม
214 1 นาย พิพัฒน์ ปัญญา ต้อม
215 12804 คุณ เลอสรร ธงภักดี
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ