ชื่อรุ่น Lumiere '18 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 578 คน
# 2561M3 ประธานรุ่น : น.ส.อารดา โอบนิธิสุรดิษ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 35386 นาย พัทธดลย์ เทพโสภา โดนัท
2 35706 นางสาว ณัฏฐวรรณ ปัญญารักษา แพรว
3 35967 นาย ชณัฏฐพล แก้วมณี ใหม่
4 35968 นาย ศุภกร เรียนวัฒนา บ๊อบบี้
5 35969 นาย สิรศิษจ์ ณ เชียงใหม่ kopter
6 35970 นาย มนัสวิน ปฐมเนติกุล โจ
7 35971 นาย ศุภณัฐ มณีศร ภู
8 35972 นาย อรรครินทร์ พันธจักร ไตเติ้ล
9 35973 นาย ศุภกร ชินวัตร สไมล์
10 35974 นาย พุฒิพงศ์ ศึกษากิจ บีม
11 35976 นาย ชยากร คุณยศยิ่ง เอม
12 35977 นางสาว ชฎาพร คุณยศยิ่ง อิ้ง
13 35978 นาย ณัฐพล เดชพุทธวัจน์ ณัฐ
14 35979 นาย อุกฤษฏ์ ตันจรัสสกุล โอ๊ค
15 35980 นาย ปราณ มุตตารักษ์ ปราณ
16 35982 นาย เสฏฐวุฒิ ขันทสีมา จีนส์
17 35983 นาย เหมรุจ สุทธาชัย ต้นกล้า
18 35984 นาย ณัฐภัทรภูมิ เดชวงค์ยา ภูมิ
19 35985 นาย ธนกร อินทรส ดาต้า
20 35986 นาย พงศ์พล ทะพิงค์แก ต่อ
21 35987 นาย ชิติพัทธ์ รังสุริยะ โชกุน
22 35988 นาย กิตติศักดิ์ อินเสาร์ คอปเตอร์
23 35989 นาย สิปปภาส ปิติวรรณ ปลื้ม
24 35990 นาย ธรรศ วิรัชสัณห์ เบรฟ
25 35991 นาย ณัฎฐ์ แพจุ้ย ข้าวโบ๊ต
26 35992 นาย ภควัต ดาวสดใส ฟิวเจอร์
27 35993 นาย ชวิน เตริยาภิรมย์ ตะวัน
28 35994 นาย ณภัทร จึงเจริญ ภู
29 35996 นาย ธรรมนูญ ตันธนสิน โย
30 35998 นาย ตุลพงษ์ พุทธิมา ติงลี่
31 35999 นาย รวิภาส ทิพย์รัตน์ ภูผา
32 36000 นาย ชยุต ทิพย์กมล ปุณ
33 36002 นาย อานนท์ อานนทวิลาศ อาเว่ย
34 36003 นาย สิริภาส ศรีสุวรรณดี เบคแฮม
35 36004 นาย ณัฐณธร อิธรรมะ ปังปอนด์
36 36005 นาย พงศพัศ วิเทศ บลูกี้
37 36006 นาย ธันวา ชื่นมนุษย์ วิว
38 36008 นาย ภูริณัฐ แจ้งเจนกิจ ภูริ
39 36009 นาย จีรภัทร จิตตปัญญา ตอง
40 36010 นาย กฤตยชญ์ ทรายข้าว ตฤณ
41 36011 นาย ณภัทร รีวีระกุล ต้า
42 36013 นาย กรณ์ธนัทพงศ์ อรุณประพันธ์ โยชิ
43 36014 นาย พศิณ ตรีวัฒนกูล เตเต้
44 36015 นาย ชัยวัฒน์ มังคลรังษี กอล์ฟ
45 36016 นาย อภิชา เลิศจินตนากิจ บอม
46 36017 นางสาว อิศวรา เลิศจินตนากิจ แบม
47 36018 นาย มาร์ติน ชั้นเสวิกุล มาร์ติน
48 36020 นาย ศิรัสกานต์ อุดมศรี เกเก้
49 36021 นาย สวัสดิวงศ์ วงศ์สวัสดิ์ ตาต้า
50 36022 นาย กิตติพัทธ์ รสเข้ม พีท
51 36023 นางสาว สุทธญาณ์ เกาศล อินดี้
52 36024 นางสาว ณัฐศจี ภักดีสุขอนันท์ เชงเชง
53 36025 นางสาว กฤษณธิดา สงค์ประเสริฐ ของขวัญ
54 36026 นางสาว วรรณชนก สุริยะคำ ใบเตย
55 36027 นางสาว ณิชาภา ศิริบวรเดช เบส
56 36028 นางสาว เลื่อมภัสสร ประสิทธิ์ศิลป์ ยิ้ม
57 36029 นางสาว พิมพ์พิพัฒน์ แสนสามก๋อง หงส์
58 36030 นางสาว สุรางค์ศิริ รัตนพันธ์ น้อยหน่า
59 36031 นางสาว เอื้อรดา แสนศิริวงศ์ เอื้อ
60 36032 นางสาว ปวเรศ รังรองธานินทร์ อิงดอย
61 36033 นางสาว วาริศา นาระทะ มายด์
62 36034 นางสาว ชมพูนุท ชำนาญ ไอเดีย
63 36035 นางสาว ณัฐธิดา สมมะโน พลอย
64 36036 นางสาว สุชานันท์ คันธา ใบบัว
65 36037 นางสาว ปุณริศา บุณยรัตน์ วรรณลัย ทอรุ้ง
66 36039 นางสาว ภัสสร ชุ่มชูวัฒน์ พลอย
67 36040 นางสาว อารดา ดวงพรหม ออม
68 36041 เด็กหญิง มัชฌิมา ปาระมี ภูพิงค์
69 36042 นางสาว อัยยาวีร์ จันทร์แต้ พริกไทย
70 36043 นางสาว ณภัทร ศิวเวธานนท์ แพงแพง
71 36044 นางสาว ศลิษา เนตรนวล น้ำตาล
72 36046 นางสาว กานต์กมล ตั้งธีระบัณฑิตกุล มายด์
73 36047 เด็กหญิง สุพรรณิการ์ จงประเสริฐ เอิงเอย
74 36048 นางสาว ภัทรทิยา สุทธภักติ แก้ม
75 36049 นางสาว ธันยารัตน์ คุณารัตน์ แก้ม
76 36050 นางสาว ภัทรประภา ศรีชรากุล หลิง-หลิง
77 36051 นางสาว นภัสรพี เมืองสุวรรณ ใบตอง
78 36052 นางสาว เจนณิสตา เยาวรัตน์ แบมบี้
79 36053 นางสาว ปิย์รัฏพร สุรงคบพิตร จิ๊บ
80 36054 นางสาว รัฐภรณ์ บุญเชียง เอย
81 36056 นางสาว พิชชาอร ส่งแสงเติม อ้อมรัก
82 36057 นางสาว กันยารัตน์ มณีวรรณ์ แชมพู
83 36059 นาย ชวิศ ตั้งชีวโรจน์ น้องป๋วย
84 36060 นาย นนทนัตถ์ เต๋จ๊ะแก้ว ปิงปอง
85 36061 นาย ภูตะวัน บุญมาก ภู
86 36063 นาย ณัฐพนธ์ ธนโชติ พีท
87 36064 นาย พงค์พิพัฒน์ ธิยะสืบ ต้นปอ
88 36065 นาย ณฐภัทร เนรังษี มายด์
89 36066 นาย สุทธิชยุตม์ สุภารุจิรัตน์ ดีเดย์
90 36068 นาย พนารัฐ ไชยศิริ ต้นไม้
91 36069 นาย วิชญ นิพภยะ อุ๋น
92 36070 นาย ภูรินท์ ภัทโรวาสน์ โฮมมี่
93 36071 นาย ประณต เยาวภาคย์โสภณ เปี่ยม
94 36072 นาย เศรษฐพงศ์ ใคร่ครวญ เอิร์ท
95 36073 นาย พชรพันธ์ คอทอง เพชร
96 36074 นาย กิตติวัฒน์ ยะสารวรรณ ฟิต
97 36075 นาย พชรพล วิรัตน์พงษ์ เพชร
98 36076 นาย ภัทรเทพ โพธิ์ทองสุนันท์ ดีดี
99 36077 นาย เจตนิพัทธ์ ทาคำส่าง ป่าน
100 36079 นาย ศุภวิชญ์ จันทรักษ์ เบส
101 36080 นาย พีรพัฒน์ แป้งประสิทธิ์ แม็ก
102 36081 นาย อัคคเดช วงศ์คำ ต้นกล้า
103 36082 นาย ภคภพ เชาวนพูนผล ฮง
104 36083 นาย บดินทร์ สุนันต๊ะพันธ์ คอมพ์
105 36085 นาย กตัญญู สกลวิศาลศักดิ์ คิน
106 36086 นาย กฤษฎากรณ์ ปุนนพานิช ไจ่ไจ๋
107 36087 นาย วสุพล เหงาจิ้น แฟรงค์
108 36089 นาย สิปปกร สุขตากจันทร์ บูกี้
109 36090 นาย ภูวเดช เพชรมี มอส
110 36091 นาย มนชิต รอยรัก น้ำ
111 36092 นาย สาริศ ปาลี ออมสิน
112 36093 นาย ธฤทธิ์ พิมพ์พิไล นนนี่
113 36094 นาย ชนิสณัฏฐ์ บัวเที่ยง เติมเต็ม
114 36096 เด็กชาย ปัญญาพิพัฒ คำขาว ไฟท์
115 36097 นาย ณภัทร ไชยวุฒิ ตั้นส์
116 36098 นาย อิทธิกูล แก้วมูล พลับ
117 36099 นาย มหิดล พิบูลสงคราม พี.เจ.
118 36100 นาย ณัฐดนัย เอื้ออำนวย บาส
119 36101 นาย กิจสุพัฒน์ เครื่องนันตา บิ๊ก
120 36102 นาย บิลลี่ พูลทาสี วิลลี่
121 36103 เด็กชาย ศรุต การคนซื่อ โฟม
122 36104 นาย ภาณุพงศ์ รักวงค์ไทย พงศ์
123 36105 นาย รักพงศ์ ทรงศักดิ์ปรีชา แฟคท์
124 36107 นาย ดุลยวัต ปานพรหม ออร์แกน
125 36108 นาย ธีธัช บุญธรรม มิกซ์
126 36109 นาย ธนภัทร มีวังแดง กาย
127 36110 นาย ทนง กุลนาวี นิค
128 36111 นาย ณัฐนนท์ เขื่อนศรี โจนัส
129 36112 นาย นนท์ปวีร์ ศิริรุ่งเรืองสาร นิวตัน
130 36113 นาย ธนภัทร ตุ่นแก้ว จิว
131 36114 นาย นรวิชญ์ ทองปัตย์ มดเอ๊กซ์
132 36115 เด็กชาย ธัญญวัฒน์ สุปรียธรรม ธัญ
133 36116 นาย ณัฐดนัย จำรัส ณัฐ
134 36117 นาย พายุพัด คงพิชญานนท์ อิง
135 36118 นาย ธนพนธ์ รัตนชมพู ขิง
136 36119 นาย ณภัทร ชัยนิลพันธุ์ เจได
137 36120 นาย ฐิรพงษ์ ติกอภิชาติ มิกกี้เมาท์
138 36121 นาย ภวัต สันสุวรรณ ภวัต
139 36122 นาย พัชร วรกิจพูนผล ชิว
140 36123 นางสาว ศุภรัตน์ แซ่ลี หง
141 36124 นางสาว ภรณ์วลี อัคคพงศ์พันธุ์ ต้นหลิว
142 36125 นางสาว ฐานิตา คาษดาคำ เอิง
143 36127 นางสาว ธนาพร อุตรพงศ์ นิว
144 36128 นางสาว วันจุฬา ถาวร บีม
145 36129 นางสาว ธีริศรา อนันต์โชติวุฒิ บีมบี้
146 36130 เด็กหญิง รุ่งวาสนา พิละกันทา วาสนา
147 36131 นางสาว แพรไหม ปิ่นมาศ แพร
148 36132 นางสาว กชกร ยาสุวรรณ น้ำขิง
149 36133 นางสาว บวรลักษณ์ ทินกร ณ อยุธยา มายด์
150 36134 นางสาว จิรัชญา สุริโย ขวัญข้าว
151 36135 นางสาว จริง ใจจันทร์ จริง
152 36136 นางสาว ณัฐชา คงศรีเจริญ พรีม
153 36137 นางสาว รดาพร แซ่พู่ ซันช่าย
154 36138 นางสาว ณภัทชสร พัฒนถาบุตร์ บี
155 36139 นางสาว ปวิชญา ทาสัน อั้ม
156 36140 นางสาว วริศรา บุญแผ่ผล อีฟ
157 36142 นางสาว ปาลิตา ดำรงค์ อุ้ม
158 36143 นางสาว ปูชิดา ดำรงค์ อั้ม
159 36144 นางสาว อชิรญา โทปุญญานนท์ ปุณเน่
160 36146 นางสาว ชวัลรัตน์ ศรีงามช้อย ทิพย์
161 36147 เด็กหญิง สุวิชญาน์ อินทญาติ นิ้ง
162 36148 นางสาว ปิ่น ศิริชุมพงศ์ ปิ่น
163 36149 นางสาว แพรวา ขอดแก้ว แพร
164 36150 นางสาว ณัฐธิดา อินทะเคหะ ป่าน
165 36151 นางสาว สิรีธร ธนะสาร ไหม
166 36152 นางสาว สุภัสสร ฉันทวิจิตรวงศ์ family
167 36153 นางสาว ณัฐริกา ญาณรัชชเมธี แยมโรล
168 36154 นางสาว อรนาถ เรือนแก้ว กุ๊ก
169 36155 นางสาว อรนิตย์ เรือนแก้ว กิ๊ก
170 36157 นางสาว อารียา ยั่งยืน เอิร์น
171 36158 นางสาว สิราวรรณ สิริอารีย์ แก้ว
172 36159 นางสาว ธนัชพร ปิงกุล แอม
173 36160 นางสาว ธัญวลัย ลีรสวัสดิอำพน หลีชิง
174 36161 นางสาว ศตพร แก้วจำนงค์ เติน
175 36163 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ทิพย์สุภา มิ้น
176 36164 นางสาว อารดา โอบนิธิสุรดิษ น้ำวัง
177 36165 นางสาว ชญาดา ดีสมศักดิ์ เฟียต
178 36166 นางสาว ชญานุช ณ ลำปาง เพื่อน
179 36168 นางสาว ภัคชมาศ โกศลพงษ์ ปิ่น
180 36169 นางสาว ข้าวขวัญ อุ่นแสง เหนือ
181 36170 นางสาว กรศศิร์ วิลาวัณย์วจี ปลื้ม
182 36171 นางสาว สุวพร วงษ์ต๊ะ มอมแมม
183 36275 นางสาว พรพิมล พิรุณทรณ์ กัญญ์
184 36276 นางสาว ชนกกานต์ ใจแก้ว ไบโอ
185 36277 นาย ราชันย์ หยกลักษณะไพร เจมส์
186 36278 เด็กหญิง บัญฑิตา แสนเขียววงศ์ ขนมผิง
187 36279 นางสาว อมลลดา หมื่นรังษี บีม
188 36280 นาย บัญญพนต์ นทีคีรีกาญจน์ อาห่าว
189 36281 นางสาว พัทธ์ธิดา คำร้อง มิวสิค
190 36282 นาย เนติทัศน์ ศรีล้อม เฮง-เฮง
191 36283 นางสาว จิณพิชชา ลำนวล พิชชา
192 36284 นาย สุพิศักดิ์ วิภาตะภูติ โยเซฟ
193 36285 นาย นราวิทย์ กัลยาณวงศ์ ปลื้ม
194 36286 นางสาว จิรัชญา ยุทธศิลป์ จิง จิง
195 36287 นางสาว ธนัชชา ไตรปิ่น ปาล์ม
196 36288 นางสาว นันทนัช ขันตี เจ้าขา
197 36289 นางสาว ชนากานต์ อ้ายพิงค์ชัย โปรแกรม
198 36290 นางสาว อักษราภัค ใจคำ อิงค์
199 36291 นาย วีระศักดิ์ กองราช เบส
200 36292 นาย ทินภัทร์ ธรรมธิ แฟรงค์
201 36293 นางสาว วิสสุตา มณีวรรณ์ น้องโฟกัส
202 36294 นางสาว ธัญวรัตม์ ศรีแสงจันทร์ ปีม
203 36295 นางสาว นันท์นภัส อินทรพล เฟิง
204 36296 นาย ชาญธิษณ์ พัวศิริ ชาญ
205 36297 นาย ภานุวัฒน์ สายก้อน เบสท์
206 36298 นาย สิรวิชญ์ กองคำ แบงค์
207 36299 นาย คุณานนท์ บุญกอง ไก๊ด
208 36300 นาย ปิยวัฒน์ อุปนันท์ กาย
209 36304 นาย กิตติเดช คุ้มแสนเจริญ เจ๋ง
210 36305 นาย พัฒน์ภูมิ สมบูรณ์ ภูมิ
211 36306 นาย ฐิติพงษ์ เจริญศรี จีโม่
212 36307 นาย พัสกร จันทร์แปลง ภูมิ
213 36308 เด็กชาย วรกันต์ อนุตรกุล ตังตัง
214 36309 นาย ธนานุรักษ์ ศรีพล มอส
215 36310 นาย พศวีร์ ตันติวัฒนชัยกุล น้องมิน
216 36311 นาย ณัชกฤษณ์ ตันติวาณิชย์พงศ์ ณัช
217 36312 เด็กชาย พฤกษชาติ ณ ลำพูน น้องขุน
218 36313 นาย สิรวิชญ์ อาทิตย์ นิวตั้น
219 36314 นาย ภีรภัทร ทนันชัย บีม
220 36315 เด็กชาย พสธร อินตาโน เอ้ก
221 36316 นาย สรณ์สิริ สารศักดิ์ ซิกธ์เซนส์
222 36317 นาย พลพรรธน์ กันธิยะ จอมพล
223 36318 นาย อภิวัฒน์ แถมนา เบรน
224 36319 นาย ภพพร หน่อแก้ว เบ็นซ์เซ่
225 36320 นาย ภณพสธร แก้วหิรัญ โชกุน
226 36321 เด็กชาย กฤตชนันต์ เตจา แฟร้งค์
227 36322 นาย นพกร พร้อมวงษ์ ฟิวเจอร์
228 36323 นาย ยุทธรัชช์ กิติปัญญา เวฟ
229 36324 นาย รชต เป็งธินา ช้างน้อย
230 36325 นาย ณัฏฐพล ธนะกูลบริภัณฑ์ ไนซ์
231 36326 นาย จักรพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ธนะ เทียน
232 36327 นาย ชนกันต์ พ่วงศรี น๊อต
233 36328 นาย ธิติวุฒิ ดอกเรือนคำ เวฟ
234 36329 เด็กชาย สิริพงศ์ สุขสัมพันธ์ ลูกโหม่ง
235 36330 นาย ธรรมวิสุทธิ์ แบ่งทิศ ซูโม่
236 36331 นาย วรเดช ชัยยะ เจฟ
237 36332 เด็กชาย ชัยภัทร ล้ำเลิศธนะ เจเจ
238 36333 นาย กัลป์กรณ์ จิรไชยหิรัญ อู๋
239 36334 นางสาว กัญช์ภัคพร จิรไชยหิรัญ อิ๋ง
240 36336 นาย ธีรัตม์ ชุติกุลสุข ฮาเล่ย์
241 36338 นาย ศุภรักษ์ ชัยตามล มิกกี้เม้าส์
242 36339 นาย สิรวิชญ์ จริยา แฟนต้า
243 36340 นาย พันธกร อิ่นมะโน แดเนียล
244 36341 นาย ชินกฤต อุประกุล ชินจัง
245 36342 นาย วรวิทย์ ศรีบุญยวง เอม
246 36343 นาย รัฐ ไกรลาศ ฟอร์ด
247 36344 นาย จักรวริน ตันสว่างกูล ฮ่องเต้
248 36345 เด็กชาย จารุพัฒน์ มินถากุล ข้าวตอก
249 36346 นาย กรวิชญ์ ชุมแสง มิกกี้
250 36347 นาย พลาธิป นาคศรี ดิว
251 36348 นาย นิวัฒน์ ชูทอง เก้า
252 36350 นาย อธิราช รินคำ อัพ
253 36351 นาย ณัฐกิตติ์ วิยะศรี อ๊อฟ
254 36352 นาย ปุญญพัฒน์ เปรมใจ กันต์
255 36353 นาย ปัณณรุจน์ ร่มเย็น ปอ
256 36354 นาย กันณรงค์ คำทัศน์ น้องน้ำ
257 36355 นาย อริญชย์ ชมภูรัตน์ อาซาน
258 36356 นาย ธนาธิป ธาดาเศวร์ โฟล์ค
259 36357 นาย จารุกิต แก้วมูลเรือง ท๊อป
260 36358 นาย อินทนนท์ วรรัชตานนท์ น่าน
261 36359 เด็กชาย ศิวกร เหล็กคง เคน
262 36360 นาย กฤตภัทร ลิปภานนท์ นิว
263 36361 เด็กชาย ธีพศุตม์ ไชยสวัสดิ์ ภูเขา
264 36362 นาย ปุณยวีร์ โกกิลานนท์ ไตเติ้ล
265 36363 นาย เตชพัฒน์ ใจมั่น โฟน
266 36365 นาย ปภานนท์ ปฐมทิตรเมธา โฟกัส
267 36366 นาย รัฐธรรมนูญ ทองคำฟู บุ๋น
268 36367 นาย ธนวัฒน์ ลือวัฒนานนท์ ฟลุ๊ค
269 36368 นาย พีรพัฒน์ ไชยพรหม พี
270 36369 นาย ธีรัช ถนอมชาติ ธีร์
271 36370 นาย ธรรศพงศ์ เจ้าวัฒนพงศ์ ต้นไผ่
272 36371 เด็กชาย วิธวินท์ เรือนยอง ลุ๊ค
273 36373 นาย สิรภพ ผูกจีน เก่ง
274 36374 นาย เมธาสิทธิ์ แซ่โหว หยางหยาง
275 36375 นาย สุรัติภาพ ฉัตรสุบรรณกุล นาค
276 36376 นาย ธนพงศ์ เทพรักษ์ กีต้าร์
277 36378 นาย ภูริช ภูมิพาณิชย์ บูม
278 36379 นาย ศุภกร คำตา ริวคิ
279 36380 นาย ชิติพัทธ์ พิบุลย์ กาฟิลด์
280 36381 นาย ธนัท อนุสรณ์สมชาย มิคกี้เม้าส์
281 36382 นาย ศุภณัฐ แสนพุฒิ นนท์
282 36383 เด็กชาย พีรณัฐ จันทราทิพย์ โดม่อน
283 36384 นาย วงศวัฒน์ ทาปัน เอ๊กซ์
284 36386 นาย เกียรติภูมิ ขันอาสา โฟร์โมส
285 36387 นาย จักรกริช ช่วยเยียวยา U.N.
286 36388 นาย ชินกฤต ไชยวุฒิ อะตอม
287 36389 เด็กชาย ปณิธาน บุญมาภิ ไบร์ท
288 36390 นาย ชลธี สมโพธิ์ ธี
289 36391 นาย สิรภพ รินชุมภู ยอดจัง
290 36392 นาย ญาณวิชญ์ ชูวงษ์ ลัคกี้
291 36394 นาย ณิธิศ ไชยเลิศ อัฑฒ์
292 36396 นาย ฐปกฤต กันทะ เฟรนด์
293 36397 เด็กชาย ณภัทร อุนนะนันทน์ จูโน่
294 36398 นาย คณาธิป อินทรา นิว
295 36399 นาย ธีร์วศิษฐ์ เปาธ์วัลย์ ดิน
296 36400 นาย รัฐวิทย์ อังกูรสิทธินนท์ ปังปัง
297 36401 นาย ภัทรพงศ์ สุทธะคำ ฟอร์ด
298 36402 เด็กชาย กฤษณพงศ์ อุประโจง มาร์ค
299 36403 เด็กชาย รัฐนันท์ ดีสนุก เดียว
300 36404 นาย นิธิพัฒน์ วงศ์เจริญ จูเนียร์
301 36405 นาย ชนวีร์ รุ้งประสาท ก๋วยเตี๋ยว
302 36406 นาย ณภัทร กุลเลาวิบูลย์กิจ ภู
303 36407 เด็กชาย ศิรวิทย์ ถ้วยเงิน ต้นหลิว
304 36408 นาย ภัทรพงษ์ ประสิทธิชัย ออเดอร์
305 36409 นาย เทิดศิรินทร์ ก้านแก้ว เปาเปียว
306 36410 นาย พัชรพล ศรีวรรณะ ธัญธัญ
307 36411 นาย วีรพงศ์ กันธะ เม่น
308 36412 นาย ธนวัฒน์ สุรินทร์ ต้นกล้า
309 36413 เด็กชาย โชคอำนวย ติง โชค
310 36414 นางสาว พฤทธพร คุ้มพงษ์ นกยูง
311 36415 เด็กหญิง เขมอัปสร พรมลักษณ์ เขม
312 36416 นางสาว บัณฑิตา ตั้งตระกูลกันธา มายด์
313 36417 นางสาว พลอยพิงค์ อริยะวงศ์ ข้าวเจ้า
314 36418 นางสาว ธีราภรณ์ เลิศพงศ์พิรุฬห์ เพลิน
315 36419 นางสาว บุณณดา เกิดส่ง ชะเอม
316 36420 นางสาว วศิชล กิติลือ ปุ๊กปิ๊ก
317 36421 นางสาว ชญาดา สอาดสุด แพทตี้
318 36422 นางสาว ณัฐชา สิทธิ ออมสิน
319 36423 นางสาว อรปภา นกแก้ว อะตอม
320 36424 นางสาว พิชชากร ธรรมวรรณ สโนว์
321 36425 นางสาว ตุลยดา ไชยจักร์ ตวง
322 36426 นางสาว พิมพ์มาดา ธรรมถนอม เจ้าขา
323 36427 นางสาว พัณณ์นิญา สินสกลพัฒน์ แพนด้า
324 36428 นางสาว สิริรัญญา วิน วินนี่
325 36429 นางสาว พัชญ์รฐา นิธิวัฒน์ศิริ เพลง
326 36430 นางสาว ณัฐชา เพ็งเทพ หงส์
327 36431 นางสาว นวพร ชัยมงคล หงษ์หยก
328 36434 นางสาว พชรพร แก้วสุวรรณ ไอซ์
329 36436 นางสาว กรกช บุญเพิ่มพูล มะปราง
330 36437 นางสาว ณิชาพัฒน์ กองแก้ว แบม
331 36438 นางสาว อนิญชนา บุญพัน มายด์
332 36439 นางสาว พาขวัญ สำเภาลอย ขิม
333 36440 นางสาว ชวิศา เตชะตน เนย
334 36441 นางสาว สุพิชฌาย์ ศรีรัตนาวิชัยกุล ไผ่
335 36442 นางสาว ชัญญานุช ขันธะ ครีมจัง
336 36443 นางสาว นภัสวรรณ พรหมเรืองฤทธิ์ ขิม
337 36444 นางสาว นวพร บัวเหลือง นิต้า
338 36445 นางสาว ปั้นงาม สังวาลย์ ข้าวปั้น
339 36446 นางสาว แพรพลอย สมาเกตุ อิ๋งอิ๋ง
340 36448 นางสาว กันต์กมล ริพล ฟ้าใส
341 36449 นางสาว ปิยวรา วรศิลป์สุวรรณ อุ๋งอิ๋ง
342 36450 นางสาว ธมลวรรณ สุวรรณรักษ์ เจ้าฟ้า
343 36451 นางสาว ม่านแก้ว ฤทธิเดช ป่าน
344 36452 นางสาว สุรางค์ฉัฐ วงษ์สุวรรณ คอฟฟี่
345 36454 นางสาว ธันยชนก ใบสุขันธ์ ลูกพีช
346 36455 เด็กหญิง สุพิชชา ปันสา ปุยฝ้าย
347 36456 นางสาว กวินทิพย์ ไชยวุฒิ เลม่อน
348 36457 นางสาว ณัฏฐณิชา กองแก้ว แบ่มแบ๊ม
349 36458 เด็กหญิง เมฎาร์ อินทร์ฤทธิ์ เม
350 36460 นางสาว กมลชนก มนขุนทด มอส
351 36462 นางสาว อรกัญญา ณ น่าน ปุ๊กปิ๊ก
352 36463 นางสาว จิดาภา เกษมวัฒน์เดชา ขิม
353 36464 นางสาว วรินนิภา ละออกิจ พิ้งกี้
354 36465 นางสาว กัญญพัฒน ก๋าสกุล แพรว
355 36466 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ชาติมนตรี เมษ์
356 36467 นางสาว กีรติกาญจน์ อินทพันธ์ อ้อนแอ้น
357 36468 นางสาว นันท์ธนัษฐ์ ณะรินทร์ ตาหวาน
358 36469 นางสาว ปราณิศา กรนราศักดิ์ นินา
359 36470 นางสาว พรปวีณ์ นันทประเสริฐ ใบเตย
360 36471 นางสาว วรณัน ดิษฐวุฒิ แบม ๆ
361 36472 นางสาว ชลลธร อินทะญาติ จูน
362 36473 นางสาว พรรณปพร อินเทพ ก๋อก่อ
363 36474 นางสาว ภัทรวลัญช์ เพิ่มพูล ฟักแฟง
364 36475 นางสาว มิจิโก คาวานาเบะ มิจิ
365 36476 นางสาว แพรวา ศรีจาด เฟิร์น
366 36477 นางสาว ธนกร ปานะโปย นาว
367 36516 นาย เอกรินทร์ ไชยทองคำ กาย
368 36517 เด็กชาย ก้องภพ ศักดิ์ขจรภพ อั่งเปา
369 36518 นางสาว พันธ์วิรา ญาติมิตรหนุน แพร
370 36519 นาย ขรรณ์ กรกมลบรรณ์ พ็อพ
371 36520 นาย ธนวรรธน์ เจริญนิธิเวทย์ แทน
372 36521 นาย ธีรวิชญ์ เหมือนรัตน์ นัตตี้
373 36522 นาย สรรค์ วงค์ชะรัตน์ สรรค์
374 36523 นางสาว ชวัลลักษณิ์ ฤทธิ์ทิพย์พันธ์ เชอร์รี่
375 36524 เด็กหญิง กรองกาญจน์ สุวรรณโชติ ป่าน
376 36525 นางสาว รัญลริส ปัญจวรรณ อีม
377 36528 นาย ภูผา สังหรานนท์ น้ำหมอก
378 36530 นาย ภูวเมศฐ์ อุดมวริยาวัฒน์ ไนท์
379 36532 นาย ปรมินทร์ มังกะละ อิกคิวซัง
380 36533 เด็กหญิง คชานันท์ พันธ์ไพศาล โซดา
381 36534 นาย นิธิภัทร ศรีเกี่ยวฝั้น ที
382 36537 นาย ธีร์ธวัช สายเกิด โบ๊ท
383 36538 นาย ภูมิพงศ์ ประศาสน์ศิลป์ อั้ง
384 36539 นาย ฐิติณัฐ ลัมจันทร์ ปั้นจั่น
385 36540 นางสาว ศิริฉัตร อร่ามโชคชัยสกุล พลอยสวย
386 36541 นาย ปัณณวรรธ เนียมทรัพย์ ปัน
387 36542 เด็กชาย ปวริศ ภามณี ปลื้ม
388 36544 นาย ธนวินท์ ทองใบ มิกกี้
389 36545 นาย พีรโชติ สายปัญญาใย พีร์
390 36546 นาย พัฒนพันธ์ กองสถาน เจเจ
391 36547 นางสาว ปวริศา บัณฑิตอดิศัย นุ่น
392 36548 นางสาว กษวรรณ กุลศรีสุวรรณ ไฉ่ขิ
393 36549 นางสาว ณัฏฐณิชา แก้วนันท์ นิลนี่
394 36550 นาย กษิดิศ ภักดี จ๊าบส์
395 36551 นาย ณัฐภัทร ทิพย์กาญจนกุล บอส
396 36552 นาย ณัฐนนท์ ตรีวัฒนาวงศ์ เซ้นซ์
397 36553 นางสาว ณ ฟ้า ธนูศรีรัตน์ ฟ้า
398 36554 เด็กชาย ภูบดี ทองมี ภู
399 36555 นางสาว ชโยทัย ชัยมงคล โยโย่
400 36556 นางสาว อัญชิษฐา ศรีบุรี จีโญ่
401 36557 เด็กหญิง ธันย์ชนก หาบุญ มายด์
402 36558 นาย ณฐกฤต สง่างามจิต อั้ม
403 36559 นาย เรืองศักดิ์ พรหมสวัสดิ์ ฟิลม์
404 36615 นาย ปิยพัทธ์ บุญเกษม อัพเดท
405 36617 นางสาว จิรัชต์สวัสดิ์ โอฬารสกุล ปุยนุ่น
406 36623 นาย ชยทัต เทพชา โตโร่
407 36624 นาย ธีร์ วรเวชานนท์ ธีร์
408 36625 เด็กชาย ศุภฤกษ์ พรพันธ์พิทักษ์ ปอนด์
409 36627 นาย สิทธิพัฒน์ เจริญสุทธิโยธิน เตเต้
410 36629 นาย ปารัณวิชญ์ สุทธิรัตน์ชัยชาญ วิช
411 36635 เด็กชาย สิทธิพล คำดา ฟไลท์
412 36639 นางสาว ชวัลลักษณ์ พระบาง จีน
413 36642 นางสาว เอสรา สุภาพวรกุล น้ำทิพย์
414 36648 นางสาว ฌาตินันท์ เหล็กสมบูรณ์ นันท์
415 36649 นาย พชร มนูญผล พัตเตอร์
416 37340 เด็กหญิง พรปวีณ์ ทิมพิทักษ์ น้ำ
417 37352 นาย ณัฏฐชัย สุทา ต้นไม้
418 37364 นางสาว สุวภัทร คงแก้ว เรย์
419 37367 นางสาว วิชญาพร ศรีวิไชย ป่าน
420 37420 นางสาว พิมพ์ลภัส ดะราศิริ พิมพ์
421 37433 นาย ธเนศ วงศ์วิเศษ เบส
422 37435 นางสาว ณัฐนรี กล่อมกล่ำนุ่ม แก้ม
423 37447 นาย กิตติทัต กันทิยะ เจ๋ง
424 37460 เด็กหญิง เอื้อพันธุ์ หาญจิรกานต์ ฟ้า
425 37470 นางสาว ณิชาภัทร ฉุนรัมย์ แอน
426 38221 นางสาว ธัญวรัตม์ มิคะมาศ แก้ม
427 38225 นางสาว ณพลอยพร พงษ์พานิชย์ แพร
428 38373 นางสาว มัชฌิมาพร จึงมั่นคง มิกกี้
429 39033 นาย ปลาบปลื้ม วิลล์ สุรเนาวรัตน์ วิลล์
430 39045 นางสาว อรัชญา ไกรเลิศวาณิชพงศ์ มีมี
431 39064 เด็กชาย พงษ์พิพัฒน์ สีลาเม คิม
432 39841 เด็กชาย ปภังกร พิชัย ปรีย์
433 39851 นาย ตะวัน ฉอสันเทียะ ซัน
434 39853 นาย อชิระ อัครวิทยาพันธุ์ พาย
435 39860 เด็กชาย ณัฐธพงษ์ วงศ์ชัยสุรดิษ ปลาบปลื้ม
436 40616 นางสาว รักษณาลี ลือกำลัง หรรษา
437 40625 นาย ธนภัสสร์ พึ่งพุ่มแก้ว อุลตร้า
438 40626 เด็กชาย ณัฐวินท์ พูนพรพัฒนากุล ปังปอนด์
439 40635 เด็กหญิง ณัฐกานต์ เนตรประสาท ฟ้า
440 40637 นาย เหนือน้ำ กันตีมูล เหนือ
441 40645 นาย กรีฑา บุญสูง เกม
442 41402 เด็กชาย กรัณย์พล ทัศนวิโรจน์ พล
443 41403 เด็กชาย นภพล สวัสดิ์วงค์ กล้าหาญ
444 41408 เด็กหญิง อภิญญา นันทวิสัย น้ำหอม
445 41413 นางสาว โชษิตา รัตนผ่องไพ ไหม
446 41421 เด็กหญิง เวทิตา บุญยืน น้ำตาล
447 41427 นางสาว พรลภัส เกตนานนท์ พลอย
448 41428 นาย พิสิษฐ์ ซัจเด เดฟว์
449 41431 นางสาว นิธินาถ สุววัชรานนท์ เนย
450 41454 นาย พชร สมศักดิ์ เพชร
451 41592 นาย วรัชญะ วัชโรทยางกูร เจมส์
452 41594 เด็กหญิง ศวิตา สุรฤทธิพงศ์ โซเฟีย
453 41596 นางสาว พิชญ์อาภา เอี่ยมคณิตชาติ เหนือ
454 41597 นางสาว บุญญิสา คำชัย ไหม
455 41599 นางสาว พิชญาวรรษ บุญธิมา ฟอนท์
456 41601 นางสาว แพรพิไล ศิริเขตร แพร
457 41602 นางสาว พิมพ์ชฎาพร นามสาธิมาพร สุ
458 41605 เด็กชาย ไกรสิริ ไชยศิริวงศ์สุข ไมกี้
459 41606 เด็กหญิง เกวลิน เขียวอาสะวะ ต้นหลิว
460 41607 นางสาว ยุพาภรณ์ อินต๊ะราช เฟรนด์
461 41608 นางสาว รติญา สุริยะ ขิม
462 41609 นางสาว ภัทร์นฤน ขอผล พลอย
463 41610 นางสาว อรรวินท์ งามขำ ฟิวส์
464 41611 นาย ปภิณวิช อาสนเพชร มิ้กกี้
465 41612 นาย ณัฐกร โปธาคำ ณัฐ
466 41613 นางสาว กฤติยา คงสมบูรณ์ ใกล้ชิด
467 41617 นางสาว ธนัญญา ชมฤทธิ์ เจนนี่
468 41618 นางสาว กุลจิรา ทิพย์วงค์ กั้ดจัง
469 41619 นางสาว ภาวิดา ลักษณานันท์ วาวา
470 41620 เด็กหญิง พิศุทณี งาเวียง ไอหมอก
471 41621 นางสาว จุฑาทิพย์ พันธ์พืช มีนตรา
472 41623 นางสาว กัญญาณัฐ ดีปัญญา เอิร์น
473 41624 นางสาว บุณรดา รุ้งพาณิชย์กุล มินนา
474 41627 นางสาว นิรชา สมบัติใหม่ ฝุ่นหอม
475 41628 เด็กหญิง กัญญาพัชร เชื้อมูล ข้าวฟ่าง
476 41629 นางสาว จุฑามาศ มณีวรรณ์ แบม
477 41630 นาย ภากร รัตนกระจ่างศรี ตัวเล็ก
478 41631 นางสาว นิชาดา เจนป่า น้องปาย
479 41632 นางสาว ธัญชนก อุประ Enjoy
480 41633 นาย ไทโซว นากาโน่ แทนไท
481 41634 นางสาว อรณิชชา สุขแยง เจน
482 41635 เด็กชาย ศรัญ หอมสุวรรณ ออมสิน
483 41639 นางสาว รัชนก ปาลี โฟม
484 41640 เด็กหญิง ชญาณนันท์ วิภาคจักรราศรี ซอมพอ
485 41641 เด็กหญิง ภูนภา แสนทวีสุข ฟ้า
486 41645 นางสาว ชนาภา ก้อใจ หญิง
487 41646 นาย คริษฐชาคร หริณวรรณ Endo
488 41647 เด็กหญิง ภัสชล เรือนสุภา พิงค์
489 41648 นางสาว กัลยาณี บัวคอม แตงกวา
490 41649 นางสาว สุวพัชร ไพฑูรย์ พลอย
491 41650 นางสาว สิริญญา สิทธิชมภู น้องแพง
492 41651 นางสาว วิชญาดา สินธุยะ มะปราง
493 41652 นางสาว นัชชา ดวงดี แบม
494 41653 นางสาว ชัญญกานต์ พละภิญโญ เนเน่
495 41657 เด็กชาย วัชรชัย สมบุญโสด ภูมิ
496 41658 นางสาว ศุภิสรา พิสุทธยางกูร เกื้อ
497 41660 นางสาว ณัชฌารีย์ ยันตรกิจโกศล เพิร์ส
498 41661 นางสาว ลัลน์ลลิต แอ่นปัญญา ลลิล
499 41662 นาย ปรเมศวร์ จันทร์มะโน เอิร์ธ
500 41663 นางสาว ณัชชา บริบูรณ์ ณัช
501 41664 นางสาว กันติชา หรรษวานิช เอ๋ย
502 41665 เด็กหญิง พรพธู วรปัญญาสกุลชัย เจแปน
503 41666 นาย ภูมิรพี ทัพวงศ์ ภูมิ
504 41667 เด็กหญิง ศริยา เพ็ชร์ทองคำ ลูกปัด
505 41668 เด็กชาย ก่อฤกษ์ อุตเจริญ เจมส์บอนด์
506 41670 นาย พัชรพล แก้วบุญเรือง พี
507 41671 นาย ณพฤทธิ์ ยอดใจ เมฆ
508 41672 นางสาว ลักษิกา รุจิเรขวัตร ปิ๊ง
509 41673 เด็กหญิง แสงตะวัน บุญสมบัติ เท็น
510 41674 นางสาว พลอยชมพู ชัยวิจิตร พู
511 41675 นางสาว กรรวี มากเพ็ง ส้มป่อย
512 41676 นางสาว พิมพกานต์ วงษา พิม
513 41678 นางสาว ธนวรรณ กาคำเครือ แพนด้า
514 41681 นาย ยศพล รงค์ทอง พอล
515 41682 นาย ธนกฤต มั่งดี ปังปอนด์
516 41683 นาย วสุ ประสพลาภ ฟง
517 41685 นาย กุมภา สิงห์ภิรมย์ ฮาร์ท
518 41686 นางสาว สุดารัตน์ แก้วดี น้องยิ้ม
519 41687 นางสาว รักษิณา จันทร์โยธา ปุยฝ้าย
520 41688 นางสาว ธัญธร เศรฐศิลป์ ขนุน
521 41690 นางสาว ณัฐกฤตา ฟองคำ ปริม
522 41691 เด็กชาย ธรรณ์ธร ทิพย์พยอม สายป่าน
523 41692 นางสาว กุลภรณ์ ญาณโรจน์ ยิ้ม
524 41693 นาย พศวีร์ จำวงค์ ปังปอนด์
525 41696 นาย ณัฐดนัย มาลารัตน์ โซ่
526 41697 เด็กชาย ศักย์ศรณ์ แสนโพธิ์ ปารย์
527 41698 นาย ธนะวิทย์ วัฒนนันทิพงศ์ น้องพูม
528 41699 เด็กชาย ศุภวิทย์ มาลาจำปี เพชร
529 41701 นาย ตราภูมิ ตาถาวัน ภูมิ
530 41702 นาย ชณาธร แดงสัก เต้ย
531 41703 นางสาว ไรวิลฬ์ สิงห์ใส อิ๊ง
532 41704 เด็กหญิง ธีรนาฏ มีชำนาญ แพรว
533 41706 นางสาว ตมิสา แก้วคำฟู ซอมพอ
534 41707 นางสาว ศตนันทน์ ทิปะทา อิ๊บ
535 41708 นางสาว ปวิชญา ศรีวิชัยลำพรรณ์ ป้อน
536 41709 เด็กหญิง ปวิชญาดา มะโนรี แสตน
537 41710 นาย ชนธัญ ลังกาพินธ์ ต้น
538 41712 นางสาว ธันย์นิชา วรรัฐเจริญสิน แอล
539 41713 นาย สรณัฐ เม่นแย้ม ปิงปิง
540 41714 เด็กหญิง ปราณิสา ปานนาราพงศ์ ฝ้าย
541 41715 เด็กหญิง รชตวรรณ นิรัญศิลป์ อุ๊งอิ๊ง
542 41716 นางสาว กมลพรรณ แก้วประพันธ์ เบลล์
543 41719 นาย สรุจ ไชยคุนา BB
544 41720 เด็กหญิง ชนกนันท์ บัวขม ช่อเอื้อง
545 41723 นางสาว พิชญาภัค พิรัชยานนท์ ตะวัน
546 41724 เด็กหญิง ชลิตา โมนิเยร์ ชาร์ล็อต
547 41725 นางสาว ช่อฟ้า บุญสนอง ฟ้า
548 41726 นางสาว ขวัญชนก เพียรชนะ เดียว
549 41727 นาย ศิวกร ธรรมวงศ์ ป้อง
550 41728 นางสาว ธนัชชา วงศ์ใหญ่ ซิงซัง
551 41729 นางสาว กชพร พิมพ์ชัยมูล คูณ
552 41732 นางสาว ภัทธิญา วรวงษ์วิวัฒน์ เกรซ
553 41733 นางสาว รดิศรา ฐานานุกูล ปลื้ม
554 41735 นาย เจริญวงศ์ แพรสี ไม้
555 41736 นางสาว นริศรา รื่นรวย น้องมายด์
556 41737 นางสาว พิมพ์ณิชากร อริยชัยกุล เยลลี่
557 41739 นาย ธีรวัต คำพวง ฉิน
558 41740 เด็กหญิง ต้องตา คำภาพิลา จาจ้า
559 41741 นางสาว ชนจันทร์ อินทร์สิงห์ จ๊ะจ๋า
560 41744 เด็กหญิง ณิชากร มาศวิเชียร กระเจ้า
561 41745 นางสาว ณิชาภา หมื่นแสน แสตมป์
562 42238 นาย ธนวัฒน์ หย่งกิจ อ๊อฟ
563 42239 นางสาว เมธาวินี ใจดี เมจิ
564 42241 นางสาว ณัฐณิชา ปวงประเสริฐ ณิชา
565 42243 นาย คชิณทร์ธรรม ธตพันธ์พงศ์ ภูผา
566 42244 เด็กชาย พิทยุตม์ นิ้มเจริญ เต้
567 42245 นางสาว สุชาวดี ทิสารักษ์ น้ำฝาย
568 42246 นาย ศุภกฤต เตชะสิริวัฒนากูล ทีเค
569 42247 นางสาว ชิชญา สมภิพงษ์ น้ำขิง
570 42249 เด็กหญิง รมิตา อินสุวรรณ อัญญ่า
571 42250 เด็กหญิง นวพร ทรัพย์เกษตริน จ้า
572 42267 นางสาว ปริชมน กะวัง ใบเตย
573 42279 นาย วรมรรค สุขะปุณณพันธ์ ต้นข้าว
574 42291 นางสาว กุณช์อาณัญชา ธนาแก้วนันท์ชัย ตุลย์
575 43073 เด็กหญิง ปรานิศา อ่อนถา หนุน
576 43088 นางสาว วรีสา สงค์ธนาพิทักษ์ ครีมมี่
577 43904 นางสาว นภัสสร ทองช่วย กาญจน์
578 43917 นาย วรัญญู โจมฤทธิ์ ท๊อป
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ