ชื่อรุ่น PRC 699801 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 83 คน
# 2501M8 ประธานรุ่น : คุณนิราศ วัฒนานิวัต
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 4359 คุณ ณรงค์ คำนันตา
2 3061 คุณ ประดิษฐ์ วัฒนวงศ์
3 4362 คุณ เสถียร แสงสุวรรณ
4 6005 คุณ บรรเจิด ชัยชนะ
5 4938 คุณ ประกอบ วงษ์บรม
6 3681 คุณ เผด็จ ชัยนำ
7 6192 รต. ทวีสิทธิ์ คล่องเชิงปืน
8 5778 รอ. สนิท ไชยนิเวศน์
9 3597 คุณ อร่าม ชุตินทราศรี
10 4420 คุณ จิรายุส แสงสว่างวัฒนะ โอ๋
11 4959 คุณ วิเชียร ไชยา
12 4527 คุณ อัศนีย์ อุปโยคิน
13 4735 คุณ ชัยณรงค์ สุรวิชัย
14 5784 คุณ อุดมเดช เดชะประทุมวัน
15 4424 คุณ จำรัส จินาวรกุล
16 3658 จสอ. บุยเลี้ยง สุขประเสริฐ
17 6202 คุณ ชุมพล วุฒิการณ์
18 5787 คุณ วิกรม์ ศิวะศิลป
19 5786 คุณ ธงชัย เขื่อนคำ
20 5474 คุณ ประยูร ประพุทธกร
21 5971 คุณ ศุภวาร ปุราคม
22 4018 คุณ อนันต์ สิทธิเวช
23 3290 คุณ อุดม พงษ์สุกรี
24 4856 คุณ สมาน ทิพยาพร
25 3062 คุณ บุญโชติ กันทะวงศ์
26 6001 คุณ ศรีสมุทร สุภาษา
27 4425 คุณ ทองคำ กันณฑวงศ์
28 4859 คุณ จำรัส สุยะคำ
29 5780 คุณ จักรทิพย์ พิบูลธรรม
30 6004 คุณ สุข อินต๊ะโมงค์
31 3390 คุณ บันดาล วัฒนาพร
32 4849 คุณ ชิตพงษ์ พรหมชนะ
33 5160 คุณ ดุสิต พนาพันธุ์
34 3440 คุณ ปรีชา จรัสดำรง
35 3251 คุณ สนั่น สุวรรณรังษี
36 3550 คุณ ประโยชน์ โชติกนันท์
37 6211 คุณ จรัส แสนจิตร
38 5186 คุณ บุญเจริญ พรหมไชย์วงศ์
39 6191 คุณ สมศรี สุทธนี
40 4956 คุณ สมนึก โรจน์พัฒนกุล
41 4023 ศ.นพ. ยงยุทธ วัชรดุลย์
42 5783 นอ. วัชร ศักดิราชไพจิตร
43 3594 คุณ นิรันดร์ พนายางกูล
44 4544 พอ. ไพบูลย์ แสงบุรารัตน์
45 3660 คุณ ณรงค์ วัชรพัฒน์(ลิมปิศิลป์)
46 5379 คุณ อำนาจ โชติช่วง
47 6215 คุณ ประสงค์ ภูมิวิเศษ
48 5177 คุณ ชัยรัตน์ เชยสะอาด
49 6214 คุณ ประสิทธิ์ อิทธิวีระจรัส
50 5175 คุณ พลศักดิ์ บัวศรี
51 5180 คุณ ฉลอง ชัยมงคล
52 5779 คุณ เสนอ บุณยเศรษฐ
53 5742 คุณ ธรรมศักดิ์ เล็กอุทัย
54 6205 คุณ ทองอ่อน สินอุไรพันธ์
55 4192 คุณ สุทิน ตันตรานนท์
56 4180 คุณ อุดม มาดารี
57 5955 คุณ ประวุธ ศิริธางกุล
58 6206 พ.ต.ท. วีระชาติ พรหมเดช
59 3551 คุณ มีชัย ชวาลา (ดัช)
60 4032 คุณ สุทัศน์ ตันตรานนท์
61 4975 คุณ แสวง พลาณิชย์
62 4739 คุณ สง่า จันทรประเสริฐ
63 3204 คุณ บุรพ จันทร์ดี
64 5181 คุณ ธงชัย สุริยา
65 6219 คุณ ภิญโญ คำวชิรพิทักษ์
66 6213 คุณ บุญทา เชื่อมั่น
67 6212 คุณ ผวน พัวพันธ์
68 6220 คุณ บุญเติม อินติยะ
69 5772 คุณ ยรรยง แกล้วกล้า
70 4693 คุณ บุญทรง ลิ่วตระกูล
71 6230 ศจ. สำราญ กวงแหวน
72 0 คุณ สะอาด ไชยวัณณ์
73 5745 คุณ จรัล เหลืองทอง
74 4715 คุณ ถานันท์ บัวแย้ม
75 5171 คุณ ทัศชัย อาชวกุล
76 6007 ผศ. นิราศ วัฒนานิวัด
77 คุณ บุญเจริญ พรหมไชยวงศ์
78 4443 คุณ ประเสริฐ มูลคนธ์
79 3558 สอ. วิธูร บุญตัน
80 3126 คุณ วีระ เลรามัญ
81 5470 คุณ สมศักดิ์ ขันธรักษ์
82 4007 คุณ สิทธิพงษ์ สิระพิศุทธิ์ (ประสิทธิ์ เกษร)
83 4941 พล.อ.ต. วัฒนัน ณ ลำพูน
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ