ชื่อรุ่น The Last M.S. 3 of P.R.C. ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 208 คน
# 2523M32 ประธานรุ่น : สจ.สมชาย ตรัสวงค์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 11090 คุณ เสถียร ทะพิงค์แก
2 14377 คุณ อภิชาต นิลสีอ่อน
3 14381 คุณ อภิชาติ สุริยาสาคร
4 11564 คุณ อมร ปันเงิน
5 10309 คุณ อัจฉริยะ สุภาวสิทธิ์
6 10300 คุณ อาร์ม มงคลสมัย
7 12477 คุณ อิศรา ดวงจิตร์
8 11141 คุณ เอกชัย เชาว์เกษม
9 11101 คุณ เอกทัศน์ พรหมปัญญา
10 14386 คุณ เอกฤกษ์ วัชระสุภัทร
11 14380 คุณ โอฬาร สุริยาสาคร
12 0 คุณ พิทักษ์ ธรรมเมตตากูล
13 12018 คุณ อาชีพ เชียวสวัสดิ์
14 10229 พ.ต.ท. บุญรักษ์ คำประพันธ์
15 10260 คุณ อมรเทพ ไชยยา
16 0 คุณ สุธา แสนสม
17 0 คุณ จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
18 11833 คุณ ประธาน ศรีโกไสย
19 10270 คุณ สามารถ ศรีนายก
20 0 พ.ต.ท. พชรผล วาศิรรัต
21 0 คุณ ธวัชชัย ทองอินทร์
22 0 คุณ ชิตพงค์ เกตุวรากรณ์ (สุพฤศ)
23 11111 อาจารย์ วีระเชษฐ์ ขจรบุญ
24 10147 คุณ กวีลักษณ์ สุทธิจิต
25 13672 คุณ กาย จิรรัตน์สถิต
26 10264 คุณ การุณ ชุ่มชูวัฒน์
27 9378 คุณ กิตติกุล กัญจน์นพ
28 10324 คุณ กิตติชัย ปินใจ
29 11602 คุณ กิติกร ศรีวิชัยนนท์
30 13904 คุณ กุศล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
31 10275 คุณ เกณฑ์ เทพรัตน์
32 11852 คุณ เกรียงไกร คูสุวรรณ
33 11853 คุณ เกษม คูสุวรรณ
34 10338 คุณ คทาวุธ คงประยูร
35 11494 คุณ ครรชิต อุนจะนำ
36 10296 คุณ จตุพร ธนะศรี
37 11861 คุณ จตุพร บุรุษพัฒน์
38 10316 คุณ จรรโลง แก้วสุวรรณ
39 10257 คุณ จรัญ ใช้ไม่หมด
40 13422 คุณ จรัล บ่อน้ำเชี่ยว
41 11872 คุณ จรีเมธ อังกสิทธิ์
42 10359 คุณ จารุวัธน์ พลเดช
43 11859 คุณ จิตรกร อินทร์วงศ์
44 10336 คุณ จิรเดช แซ่ตั้ม
45 11210 คุณ จิรพล กาญจนกามล
46 10259 คุณ เจตพงศ์ สิทธิด้วง
47 11549 คุณ เจริญ ไชยกอ
48 12019 คุณ ฉัตรชัย แซ่ลิ้ม
49 10251 คุณ ฉัตรชัย วงศ์สกุล
50 10737 คุณ เจิดศักดิ์ คำบุญเรือง
51 11981 คุณ ฉัตรมงคล คุณยศยิ่ง
52 10298 คุณ ชฎิล แก้วปลั่ง
53 13970 คุณ ชลรัฐ เลิศพิริยกมล
54 10299 คุณ ชวลิต บรรณศักดิ์
55 10283 คุณ ชัยยุทธ์ คำคณานันท์
56 10226 คุณ ชัยวัฒน์ มงคลจันทร์
57 10234 คุณ ชาติชาย ปั้นทอง
58 10265 คุณ ชินวร ค้ำกูล
59 10266 คุณ ชุมพล สุรพิทยานนท์
60 10242 คุณ ชูเดช เกตุชูรัตน์
61 14376 คุณ ชูศักดิ์ โควรกุล
62 13954 คุณ เชิงชาย สมมี
63 13492 คุณ เชิดชาย ฟูเต็มวงศ์
64 11186 คุณ ณรงค์ ควรสมาคม
65 12970 คุณ ณรงค์ ไชยเมือง
66 10353 คุณ ณรงค์ แซ่ตั้ง
67 10253 คุณ ณรงค์ ธัมทะมาลา
68 11070 คุณ ณัฐพล พงษ์เรืองเกียรติ
69 10218 คุณ ณัฐวุฒิ โสภณเสถียร
70 10328 คุณ ดำรงกรณ์ ดวงต๋า
71 11136 คุณ ดิเรก ยะอินทร์
72 11547 คุณ ดุสิต เสรเมธากุล
73 10274 คุณ ตะวัน ทิพย์พรหมมา
74 11117 คุณ ถนอม ตัณฑชาต
75 13911 คุณ ถนัด เหล่าวาณิชวัฒนา
76 10348 คุณ ทรงพล ชัยพันธ์
77 10775 คุณ ทรงศักดิ์ พัวพันสุวรรณ
78 10342 คุณ ทวีพันธ์ ไชยวงศ์แก้ว
79 11824 คุณ ธนากร ปุสยะไพบูลย์
80 12974 คุณ ธวัชชัย ขัติครุฑ
81 10273 คุณ ธัญญา แสนมโนวงศ์
82 10279 คุณ ธันยพงศ์ มังคลรังษี
83 10344 คุณ ธิติ ชุติมา
84 11081 คุณ ธีรเดช เรืองศิริ
85 11799 คุณ ธีรรัตน์ ณ เชียงใหม่
86 13015 คุณ ธีระยุทธ วิชราภรณ์
87 11980 คุณ ธีระศักดิ์ วัฒนเรืองกิจ
88 10246 คุณ ธีระศักดิ์ ศรีสมุดดำ
89 10145 คุณ นธี ธงชัย
90 10340 คุณ นนทพัฒ ถปะติวงศ์ เป้ง
91 10352 คุณ นพดล เฉลิมเพิ่มผล
92 11551 คุณ นพดล ไชยศรี
93 14367 คุณ นพดล พรหมวังขวา
94 13901 คุณ นพรัตน์ คันธรส
95 10152 คุณ นภดล อิศนิติวรางกูล
96 10366 คุณ นรินทร์ คำฟู
97 10085 คุณ นเรศ ชุตินทราศรี
98 10215 คุณ นิกร กันธะรีย์
99 11050 คุณ นิทัศน์ ปัณฑวงศ์
100 10297 คุณ นิพนธ์ งานศิริ
101 13902 คุณ นิมิตร โชคไพบูลย์
102 12535 คุณ บดินทร์ เงาทอง
103 10339 คุณ บดินทร์ ศรีวิชัย
104 11224 คุณ บัณฑิต เรืองคุณารมย์
105 10132 คุณ บันดาล หน่อชัย
106 11556 คุณ ปกรณ์ วัฒนาพร
107 10343 คุณ ปฏิพัทธิ์ สุทธสาร
108 10289 คุณ ปณิธาน ยศสุข
109 10230 คุณ ปรมินทร์ ศิริรัตน์
110 10360 คุณ ปรเมศวร์ พงศ์อุดม
111 10321 คุณ ประชัน แสนเสมอใจ
112 10761 คุณ ประพัฒน์ วัฒนสวัสดิวงศ์
113 10305 คุณ ประวีณ จันทบูรณ์
114 10231 คุณ ประสงค์ ปาวิน
115 10255 คุณ ประเสิรฐ ประสมทรัพย์
116 10291 คุณ ประเสิรฐ ลิขิตรังสรรค์
117 11995 คุณ ปรัชญา วัฒนสมบูรณ์
118 10237 พ.ท. ปริญญา วีระศรีนารา
119 10292 คุณ ปรีชา ชื่นมนุษย์
120 11472 คุณ ปิยากร สุวรรณโพธิ์ศรี
121 10284 คุณ พร้อมภพ ลีรพันธุ์
122 10319 คุณ พวน ปันฟุ่น
123 12024 คุณ พัฒนะ มุกดาภิรมย์
124 10331 คุณ พิชัย คันธะ
125 11087 คุณ พิศิษฐ ไชยสาร
126 10330 คุณ พิศิฐ์ ปัญธิญา
127 10235 คุณ พิสุทธิ์ นิมิตพงษ์กุล
128 11864 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีระ จูน้อยสุวรรณ หน่อง
129 10349 คุณ ไพบูลย์ พงศ์จันทร์ตา
130 10696 คุณ ไพรัตน์ กายี
131 10311 คุณ ภาคภูมิ ตุวานนท์
132 10139 คุณ ภาณุ เงินกลั่น
133 12566 คุณ ภาณุเดช ภานุวงค์
134 10149 คุณ ภาวัฒน์ พันธุ์แพ
135 11111 คุณ ภูมิชาย ศรีภูมินทร์
136 12565 คุณ ภูมิศักดิ์ ภานุวงศ์
137 11996 คุณ มงคล แซ่อุ้ย
138 11566 คุณ มนตรี คิดการงาน
139 11094 คุณ เมืองทอง แซ่โซว์
140 10240 คุณ ยุทธพงษ์ สุขเกษม
141 10325 คุณ ยุทธพันธ์ สุวรรณเนตร
142 12004 คุณ รัชตะ สุพาสนาภิวัฒน์
143 13990 คุณ รนะนันท์ พฤกษเสถียร
144 10346 คุณ รัชกร ไชยนันท์
145 10333 คุณ ราชกฤษ เกษมสุข
146 10142 คุณ รุจ พงศ์พฤฏษฑล
147 10202 คุณ เรืองวิทย์ ว่องไว
148 14390 คุณ ลิขิตพงษ์ หาญพิพัฒน์
149 13416 คุณ วงศ์ วงษ์ทองเหลือ
150 10356 คุณ วรกุล อำพันธ์ศรี
151 11541 คุณ สรเดช ศรัทธาทิพย์
152 10221 คุณ วรพงษ์ วิเศษรักสกุล
153 10354 คุณ วสันต์ อินสิทธิ์
154 14366 คุณ วสันต์ อนันต๊ะ ต้อม
155 10269 คุณ วิชา แซ่อุ่ย
156 10306 คุณ วิธวัช ส่องแสง
157 10277 คุณ วีรเชษฐ์ ขจรบุญ
158 11478 คุณ วีรเดช กาวิล
159 11870 คุณ วีระชาติ พีระเพ็ญ
160 10281 คุณ วุฒิพงษ์ ใหม่ทิพย์
161 10170 คุณ ศยาม เย็นยิ่ง
162 11786 คุณ ศรายุทธ ไชยนันตา
163 12520 คุณ ศรีละ จะไซ
164 10138 คุณ ศังกรศรัณย์ ล่องชูผล
165 11518 คุณ ศิริชัย ตันตระกูลเจริญ
166 11988 คุณ ศุภกิจ อริยะ
167 12521 คุณ ศุภมิตร วานิชยาวรกุล
168 11604 คุณ ศุภมิตร สุริยะคำ
169 11473 คุณ สถาพร กุเรปัน
170 14360 คุณ สมชาย ตรัสวงค์
171 9770 คุณ สมชาย ชิกรัตน์
172 10137 คุณ สมชาย แซ่ตั้ง
173 10345 คุณ สมชาย สอประดิษฐ์
174 10308 คุณ สมบูรณ์ คำแสง
175 10334 คุณ สมประสงค์ บุญศรี
176 11999 คุณ สมพล อินทจักร์
177 13898 คุณ สมศักดิ์ แซวหลี
178 10295 คุณ สัญชัย มุนีเวช
179 13410 คุณ สัณญ์ คุปตรัตน์
180 13927 คุณ สัมพันธ์ ศิริมา
181 12496 คุณ สาธิต เลิศสุวรรณ
182 10068 คุณ สิทธิชัย รัตนพันธ์
183 10357 คุณ สืบสกุล ปรีเปรม บอย
184 10216 คุณ สุชา แสนสม
185 13947 คุณ สุทธิศักดิ์ อุนจะนำ
186 11137 คุณ สุทธิศักดิ์ วงศ์รจิต
187 13655 คุณ สุเทพ แซ่เล็ก
188 12001 คุณ สุบิน ขยัน
189 11750 คุณ สุพงศ์ แดงสุริยศรี ดุ๊กดิ๊ก
190 10232 คุณ สุพฤศ เกตุวราภรณ์
191 11846 คุณ สุเมธ สุวรรณวงศ์
192 10361 คุณ สุรกิจ แก้วมนัส
193 11558 คุณ สุรจิต เปาริกสิริ
194 11080 คุณ สุรเชษฐ์ ศรีกอนติ
195 11095 คุณ สุรพล ทวนคง
196 12046 คุณ สุรพล ทองมูล
197 14387 คุณ สุรพล รังษีวงศ์
198 10128 คุณ สุรัช ทิพยเนตร
199 10362 คุณ สุราษฎร์ฤทธิ์ อนุมัติ
200 10318 คุณ สุวิทย์ ใจเทพ
201 13907 คุณ สุวิทย์ กันธิยะ
202 13960 คุณ อดิศร เชาว์ปรีชา
203 11082 คุณ อดิศร์ หาญวิริยะพันธุ์
204 10243 คุณ อนุชาต ศรีสัจจัง
205 10301 คุณ อนุรักษ์ จันท์ประภากรณ์
206 10747 คุณ อนุรักษ์ วนะจะเริน
207 10287 คุณ อนุฤทธิ์ ประทานพรตระกูล
208 0 คุณ ฤกษ์ชัย นันทวิชัย
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ