ชื่อรุ่น The Last M.S. 3 of P.R.C. ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 209 คน
# 2523M32 ประธานรุ่น : สจ.สมชาย ตรัสวงค์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 11090 คุณ เสถียร ทะพิงค์แก
2 14377 คุณ อภิชาต นิลสีอ่อน
3 14381 คุณ อภิชาติ สุริยาสาคร
4 11564 คุณ อมร ปันเงิน
5 10309 คุณ อัจฉริยะ สุภาวสิทธิ์
6 10300 คุณ อาร์ม มงคลสมัย
7 12477 คุณ อิศรา ดวงจิตร์
8 11141 คุณ เอกชัย เชาว์เกษม
9 11101 คุณ เอกทัศน์ พรหมปัญญา
10 14386 คุณ เอกฤกษ์ วัชระสุภัทร
11 14380 คุณ โอฬาร สุริยาสาคร
12 0 คุณ พิทักษ์ ธรรมเมตตากูล
13 12018 คุณ อาชีพ เชียวสวัสดิ์
14 10229 พ.ต.ท. บุญรักษ์ คำประพันธ์
15 10260 คุณ อมรเทพ ไชยยา
16 0 คุณ สุธา แสนสม
17 0 คุณ จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
18 11833 คุณ ประธาน ศรีโกไสย
19 10270 คุณ สามารถ ศรีนายก
20 0 พ.ต.ท. พชรผล วาศิรรัต
21 0 คุณ ธวัชชัย ทองอินทร์
22 0 คุณ ชิตพงค์ เกตุวรากรณ์ (สุพฤศ)
23 11111 อาจารย์ วีระเชษฐ์ ขจรบุญ
24 10147 คุณ กวีลักษณ์ สุทธิจิต
25 13672 คุณ กาย จิรรัตน์สถิต
26 10264 คุณ การุณ ชุ่มชูวัฒน์
27 9378 คุณ กิตติกุล กัญจน์นพ
28 10324 คุณ กิตติชัย ปินใจ
29 11602 คุณ กิติกร ศรีวิชัยนนท์
30 13904 คุณ กุศล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
31 10275 คุณ เกณฑ์ เทพรัตน์
32 11852 คุณ เกรียงไกร คูสุวรรณ
33 11853 คุณ เกษม คูสุวรรณ
34 10338 คุณ คทาวุธ คงประยูร
35 11494 คุณ ครรชิต อุนจะนำ
36 10296 คุณ จตุพร ธนะศรี
37 11861 คุณ จตุพร บุรุษพัฒน์
38 10316 คุณ จรรโลง แก้วสุวรรณ
39 10257 คุณ จรัญ ใช้ไม่หมด
40 13422 คุณ จรัล บ่อน้ำเชี่ยว
41 11872 คุณ จรีเมธ อังกสิทธิ์
42 10146 คุณ
43 10359 คุณ จารุวัธน์ พลเดช
44 11859 คุณ จิตรกร อินทร์วงศ์
45 10336 คุณ จิรเดช แซ่ตั้ม
46 11210 คุณ จิรพล กาญจนกามล
47 10259 คุณ เจตพงศ์ สิทธิด้วง
48 11549 คุณ เจริญ ไชยกอ
49 12019 คุณ ฉัตรชัย แซ่ลิ้ม
50 10251 คุณ ฉัตรชัย วงศ์สกุล
51 10737 คุณ เจิดศักดิ์ คำบุญเรือง
52 11981 คุณ ฉัตรมงคล คุณยศยิ่ง
53 10298 คุณ ชฎิล แก้วปลั่ง
54 13970 คุณ ชลรัฐ เลิศพิริยกมล
55 10299 คุณ ชวลิต บรรณศักดิ์
56 10283 คุณ ชัยยุทธ์ คำคณานันท์
57 10226 คุณ ชัยวัฒน์ มงคลจันทร์
58 10234 คุณ ชาติชาย ปั้นทอง
59 10265 คุณ ชินวร ค้ำกูล
60 10266 คุณ ชุมพล สุรพิทยานนท์
61 10242 คุณ ชูเดช เกตุชูรัตน์
62 14376 คุณ ชูศักดิ์ โควรกุล
63 13954 คุณ เชิงชาย สมมี
64 13492 คุณ เชิดชาย ฟูเต็มวงศ์
65 11186 คุณ ณรงค์ ควรสมาคม
66 12970 คุณ ณรงค์ ไชยเมือง
67 10353 คุณ ณรงค์ แซ่ตั้ง
68 10253 คุณ ณรงค์ ธัมทะมาลา
69 11070 คุณ ณัฐพล พงษ์เรืองเกียรติ
70 10218 คุณ ณัฐวุฒิ โสภณเสถียร
71 10328 คุณ ดำรงกรณ์ ดวงต๋า
72 11136 คุณ ดิเรก ยะอินทร์
73 11547 คุณ ดุสิต เสรเมธากุล
74 10274 คุณ ตะวัน ทิพย์พรหมมา
75 11117 คุณ ถนอม ตัณฑชาต
76 13911 คุณ ถนัด เหล่าวาณิชวัฒนา
77 10348 คุณ ทรงพล ชัยพันธ์
78 10775 คุณ ทรงศักดิ์ พัวพันสุวรรณ
79 10342 คุณ ทวีพันธ์ ไชยวงศ์แก้ว
80 11824 คุณ ธนากร ปุสยะไพบูลย์
81 12974 คุณ ธวัชชัย ขัติครุฑ
82 10273 คุณ ธัญญา แสนมโนวงศ์
83 10279 คุณ ธันยพงศ์ มังคลรังษี
84 10344 คุณ ธิติ ชุติมา
85 11081 คุณ ธีรเดช เรืองศิริ
86 11799 คุณ ธีรรัตน์ ณ เชียงใหม่
87 13015 คุณ ธีระยุทธ วิชราภรณ์
88 11980 คุณ ธีระศักดิ์ วัฒนเรืองกิจ
89 10246 คุณ ธีระศักดิ์ ศรีสมุดดำ
90 10145 คุณ นธี ธงชัย
91 10340 คุณ นนทพัฒ ถปะติวงศ์ เป้ง
92 10352 คุณ นพดล เฉลิมเพิ่มผล
93 11551 คุณ นพดล ไชยศรี
94 14367 คุณ นพดล พรหมวังขวา
95 13901 คุณ นพรัตน์ คันธรส
96 10152 คุณ นภดล อิศนิติวรางกูล
97 10366 คุณ นรินทร์ คำฟู
98 10085 คุณ นเรศ ชุตินทราศรี
99 10215 คุณ นิกร กันธะรีย์
100 11050 คุณ นิทัศน์ ปัณฑวงศ์
101 10297 คุณ นิพนธ์ งานศิริ
102 13902 คุณ นิมิตร โชคไพบูลย์
103 12535 คุณ บดินทร์ เงาทอง
104 10339 คุณ บดินทร์ ศรีวิชัย
105 11224 คุณ บัณฑิต เรืองคุณารมย์
106 10132 คุณ บันดาล หน่อชัย
107 11556 คุณ ปกรณ์ วัฒนาพร
108 10343 คุณ ปฏิพัทธิ์ สุทธสาร
109 10289 คุณ ปณิธาน ยศสุข
110 10230 คุณ ปรมินทร์ ศิริรัตน์
111 10360 คุณ ปรเมศวร์ พงศ์อุดม
112 10321 คุณ ประชัน แสนเสมอใจ
113 10761 คุณ ประพัฒน์ วัฒนสวัสดิวงศ์
114 10305 คุณ ประวีณ จันทบูรณ์
115 10231 คุณ ประสงค์ ปาวิน
116 10255 คุณ ประเสิรฐ ประสมทรัพย์
117 10291 คุณ ประเสิรฐ ลิขิตรังสรรค์
118 11995 คุณ ปรัชญา วัฒนสมบูรณ์
119 10237 พ.ท. ปริญญา วีระศรีนารา
120 10292 คุณ ปรีชา ชื่นมนุษย์
121 11472 คุณ ปิยากร สุวรรณโพธิ์ศรี
122 10284 คุณ พร้อมภพ ลีรพันธุ์
123 10319 คุณ พวน ปันฟุ่น
124 12024 คุณ พัฒนะ มุกดาภิรมย์
125 10331 คุณ พิชัย คันธะ
126 11087 คุณ พิศิษฐ ไชยสาร
127 10330 คุณ พิศิฐ์ ปัญธิญา
128 10235 คุณ พิสุทธิ์ นิมิตพงษ์กุล
129 11864 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีระ จูน้อยสุวรรณ หน่อง
130 10349 คุณ ไพบูลย์ พงศ์จันทร์ตา
131 10696 คุณ ไพรัตน์ กายี
132 10311 คุณ ภาคภูมิ ตุวานนท์
133 10139 คุณ ภาณุ เงินกลั่น
134 12566 คุณ ภาณุเดช ภานุวงค์
135 10149 คุณ ภาวัฒน์ พันธุ์แพ
136 11111 คุณ ภูมิชาย ศรีภูมินทร์
137 12565 คุณ ภูมิศักดิ์ ภานุวงศ์
138 11996 คุณ มงคล แซ่อุ้ย
139 11566 คุณ มนตรี คิดการงาน
140 11094 คุณ เมืองทอง แซ่โซว์
141 10240 คุณ ยุทธพงษ์ สุขเกษม
142 10325 คุณ ยุทธพันธ์ สุวรรณเนตร
143 12004 คุณ รัชตะ สุพาสนาภิวัฒน์
144 13990 คุณ รนะนันท์ พฤกษเสถียร
145 10346 คุณ รัชกร ไชยนันท์
146 10333 คุณ ราชกฤษ เกษมสุข
147 10142 คุณ รุจ พงศ์พฤฏษฑล
148 10202 คุณ เรืองวิทย์ ว่องไว
149 14390 คุณ ลิขิตพงษ์ หาญพิพัฒน์
150 13416 คุณ วงศ์ วงษ์ทองเหลือ
151 10356 คุณ วรกุล อำพันธ์ศรี
152 11541 คุณ สรเดช ศรัทธาทิพย์
153 10221 คุณ วรพงษ์ วิเศษรักสกุล
154 10354 คุณ วสันต์ อินสิทธิ์
155 14366 คุณ วสันต์ อนันต๊ะ ต้อม
156 10269 คุณ วิชา แซ่อุ่ย
157 10306 คุณ วิธวัช ส่องแสง
158 10277 คุณ วีรเชษฐ์ ขจรบุญ
159 11478 คุณ วีรเดช กาวิล
160 11870 คุณ วีระชาติ พีระเพ็ญ
161 10281 คุณ วุฒิพงษ์ ใหม่ทิพย์
162 10170 คุณ ศยาม เย็นยิ่ง
163 11786 คุณ ศรายุทธ ไชยนันตา
164 12520 คุณ ศรีละ จะไซ
165 10138 คุณ ศังกรศรัณย์ ล่องชูผล
166 11518 คุณ ศิริชัย ตันตระกูลเจริญ
167 11988 คุณ ศุภกิจ อริยะ
168 12521 คุณ ศุภมิตร วานิชยาวรกุล
169 11604 คุณ ศุภมิตร สุริยะคำ
170 11473 คุณ สถาพร กุเรปัน
171 14360 คุณ สมชาย ตรัสวงค์
172 9770 คุณ สมชาย ชิกรัตน์
173 10137 คุณ สมชาย แซ่ตั้ง
174 10345 คุณ สมชาย สอประดิษฐ์
175 10308 คุณ สมบูรณ์ คำแสง
176 10334 คุณ สมประสงค์ บุญศรี
177 11999 คุณ สมพล อินทจักร์
178 13898 คุณ สมศักดิ์ แซวหลี
179 10295 คุณ สัญชัย มุนีเวช
180 13410 คุณ สัณญ์ คุปตรัตน์
181 13927 คุณ สัมพันธ์ ศิริมา
182 12496 คุณ สาธิต เลิศสุวรรณ
183 10068 คุณ สิทธิชัย รัตนพันธ์
184 10357 คุณ สืบสกุล ปรีเปรม บอย
185 10216 คุณ สุชา แสนสม
186 13947 คุณ สุทธิศักดิ์ อุนจะนำ
187 11137 คุณ สุทธิศักดิ์ วงศ์รจิต
188 13655 คุณ สุเทพ แซ่เล็ก
189 12001 คุณ สุบิน ขยัน
190 11750 คุณ สุพงศ์ แดงสุริยศรี ดุ๊กดิ๊ก
191 10232 คุณ สุพฤศ เกตุวราภรณ์
192 11846 คุณ สุเมธ สุวรรณวงศ์
193 10361 คุณ สุรกิจ แก้วมนัส
194 11558 คุณ สุรจิต เปาริกสิริ
195 11080 คุณ สุรเชษฐ์ ศรีกอนติ
196 11095 คุณ สุรพล ทวนคง
197 12046 คุณ สุรพล ทองมูล
198 14387 คุณ สุรพล รังษีวงศ์
199 10128 คุณ สุรัช ทิพยเนตร
200 10362 คุณ สุราษฎร์ฤทธิ์ อนุมัติ
201 10318 คุณ สุวิทย์ ใจเทพ
202 13907 คุณ สุวิทย์ กันธิยะ
203 13960 คุณ อดิศร เชาว์ปรีชา
204 11082 คุณ อดิศร์ หาญวิริยะพันธุ์
205 10243 คุณ อนุชาต ศรีสัจจัง
206 10301 คุณ อนุรักษ์ จันท์ประภากรณ์
207 10747 คุณ อนุรักษ์ วนะจะเริน
208 10287 คุณ อนุฤทธิ์ ประทานพรตระกูล
209 0 ฤกษ์ชัย นันทวิชัย
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ