ชื่อรุ่น Lisiantus'20 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 558 คน
# 2563M3 ประธานรุ่น : นายธนนัช วงศ์คำปัน
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 37714 นาย ทักษ์ดนัย ใจมาแก้ว ต่อ
2 37715 เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ฝันดีกรเกียรติ T.J.
3 37716 นาย ระพีพัฒน์ อ้ายพิงค์ชัย เว็บไซต์
4 37717 นาย ปารเมศ ประเสริฐเลิศอารีย์ มีนมีนส์
5 37718 นาย คุณานนต์ อินทรพล เฟม
6 37719 นางสาว กัญญ์วรางศ์ ครินชัย ฟ้าใส
7 37720 นางสาว นิตย์รดี ครินชัย ออม
8 37721 นางสาว เพียงระวี ยาประเสริฐ ดรีม
9 37722 เด็กชาย นัฐพลัฏฐ์ หมื่นแสน ปาล์ม
10 37723 นางสาว สัตตบงกช สิทธิยศ วุ้นเส้น
11 37724 นางสาว อรชพร งามเมืองสกุล ข้าวหอม
12 37725 นางสาว จุฑามณี จันทร์ตา โบอิ้ง
13 37726 นาย เมธิชไชย ลำนวล พิภู
14 37727 นาย ภูผา ฐาปนพงษ์ไพบูลย์ ภู
15 37728 นาย ศิวัตม์ กลิ่นนวม แต้งค์
16 37730 เด็กชาย จิรายุ ปฐมเนติกุล เจ
17 37731 นาย ธิษณ์ พรหมพิจารณ์ ไบร์ท
18 37732 นาย ศุภณัฐ สุริยะศักดิ์ ก้อง
19 37733 นาย ปรินทร จึงเจริญ ภีม
20 37734 นาย ศิวัช สุมลมาศน์ ทักกี้
21 37735 นาย ปรัชญ์ บุญสิทธิ์ ต้นกล้า
22 37737 นาย พีระณัฐ จิตมั่นชัยธรรม ซิม
23 37738 นาย จิรัฎฐ์ปัญญา สิงห์ขร พล๊อตเตอร์
24 37739 นาย วรรัฐ บุญเชียง โอมเพี้ยง
25 37740 นาย ภิชญ์ชนน์ วงศ์แก้ว เนฟ
26 37741 นาย ภูมิพัฒน์ ตันติเสนีย์พงศ์ ภู
27 37742 นาย ฤทธิ์ศรีรัตน์ สายบัวต่อ จูเนียร์
28 37744 นาย ลัญจกร เลิศพรพิสิฐ ข้าวโอ๊ต
29 37745 นาย พาทิศ ใจเมคา คุ้ม
30 37746 นาย กิตติพัทธ์ แดงเรือน เก็ต
31 37748 นาย เศรษฐบุตร บุตรศรี กาย
32 37749 นาย ณัฐพล เมฆสุวรรณ น้ำ
33 37750 นาย วศิน พิณโนเอก ตุน
34 37751 นาย ธานัท ทองละมัย ปั้น
35 37752 นาย วิสุรินทร์ ลัทธิศักดิ์ อานัส
36 37753 นาย ศรัณยพัชร์ สิทธิธัญญ์ คามิน
37 37754 เด็กชาย จิตพิสุทธิ์ เวสุวรรณ์ โบ๊ต
38 37755 เด็กชาย ศิภูริช วิเศษศรี กันส์
39 37756 เด็กชาย พิชญุตม์ สุระนาถ แซนเดียร์
40 37757 นาย ชยศานติ นิรัติศยกุล อุ้ม
41 37758 นาย วงศ์วริศ โพธิ พีค
42 37759 นาย กฤติน แสนวาสน์ ออสติน
43 37761 นาย นิธิศ พงษ์ศักดิ์ศรี จีน
44 37762 นางสาว นิมมิดา พงษ์ศักดิ์ศรี ดีน่า
45 37764 นาย กำเนิดสุข สุขใหญ่ ฮาเล่ย์
46 37765 นาย ฐานวัฒน์ อนุมัติ ออกัส
47 37766 นาย ณัฏฐ์ ทิพย์กมล ปันปัน
48 37767 นาย พีรณัฐ พรหมเสนใจ พีพี
49 37768 เด็กชาย ฉัตรดนัย เพียรอุตส่าห์ แทนกาย
50 37769 นาย สุทธิชาติ สุริยะคำ สตางค์
51 37770 นาย พงษ์ฐณัฏ ปัญจบุรี เปรม
52 37771 นาย รังสิมันตุ์ ปินตาสะอาด มันต์มันต์
53 37772 นาย ธีร์ ภูมิสอาด ธีร์
54 37773 นาย ธัญญ์ ภูมิสอาด ธัญญ์
55 37774 นาย ศรัณย์ จันทร์ศิริตานนท์ ไอส์
56 37775 นาย ปฐวี อรุณกิจ ปฐ
57 37776 เด็กหญิง ภัคญาดา ชาเรืองเดช ปริม
58 37778 นางสาว พัชรดา เทวาดิเทพ นิหน่า
59 37779 นางสาว เจตนิพิฐ สุนทรวิภาต มดแดง
60 37780 นางสาว นพธร ลำจวน พลอย
61 37781 เด็กหญิง อรุณรัก เกียรติ์เลิศนภา หนุน
62 37782 นางสาว ญารินดา สุชาติ อัยย์
63 37783 นางสาว กุลปริยา เกิดธารา นุ่น
64 37784 นางสาว ภัทรธิดา เขียววัน บุ๋ม
65 37785 นางสาว ปวริศา อ่ำอ่อน ใบปอ
66 37786 นางสาว ปาลิดา ศรีมนัส ป่าน
67 37787 นางสาว กัญญาวีร์ กันตะกะนิษฐ์ ยีน
68 37788 นางสาว ภัทรานิษฐ์ โลหะโชติ ใจ๋
69 37789 นางสาว รมิตา ทิพย์รัตน์ วารี
70 37790 นางสาว นมิดา เจริญเกษ ต้นข้าว
71 37791 นางสาว นภัสชล อินทะพันธุ์ พราว
72 37792 นางสาว ปริยาภัทร บุญสวน ต้นหลิว
73 37793 เด็กหญิง อาทิตยา สุทธศิริ พั้นธ์
74 37794 นางสาว ศุภิสรา เดชา ทิมมี่
75 37795 นางสาว นันท์ลภัส จันทร์อินทร์ อิงค์แลนด์
76 37796 นางสาว ปัฐมาพร มั่งมูล ใบบัว
77 37797 นางสาว อธิชา อรุณสิทธิ์ อิงฟ้า
78 37798 นางสาว ชนิศา กรเพ็ชร์ กั้ง
79 37800 นางสาว ชญานิษฐ์ อุปราสิทธิ์ ขมิ้น
80 37801 นางสาว พิรชา มณีจักร์ ออมสิน
81 37802 นางสาว พิชญาภา ดวงเดือน โอปอ
82 37803 นางสาว ปัณฑิตา เอมหฤทัย แพรไหม
83 37804 นาย ชวัลกร ปัญสุวรรณ์ กาย
84 37805 นาย กิตติพัทธ์ เจริญศรี ซากิ
85 37806 นาย กฤตภาส ตระกูลพัว พูห์
86 37807 เด็กชาย ธนรัช กิติปัญญา วิน
87 37808 นาย ปรินทร์ แก้วกันใจ อะตอม
88 37809 นาย วริทธิ์ธร ปัญญารักษา พร้อม
89 37810 นาย อินทจักร ชัญญาชัย คิว
90 37811 นาย ณัฐพล เพ็งเทพ หยก
91 37812 นาย สีทันดร สอาดอาวุธ จั๊มพ์
92 37813 นาย ภาณุภัทร ยาวินัง น้ำ
93 37814 นาย อินทรัตน์ หน่อแก้ว วินเนอร์
94 37815 นาย นพวิชญ์ ฉุนรัมย์ เอิร์ท
95 37816 นาย ศุภวิชญ์ จรัสวุฒิวงศ์ ริว
96 37817 นาย เสฏฐพงศ์ เจริญสุทธิโยธิน ตัง-ตัง
97 37818 เด็กชาย ณภัทร โชติวิศาล ภู
98 37819 นาย กฤตภาส เพชรานนท์ ภูผา
99 37820 นาย ธนกฤต มั่งมูล ฟอร์ด
100 37822 นาย โสมนัส เลิศพงศ์พิรุฬห์ โปรด
101 37824 นาย ชินมิษ ไชยคำปัน ปีใหม่
102 37825 นาย เจษฎากร ไชยวุฒิ มอส
103 37826 เด็กชาย หฤษฎา กิจนิธิธาดา โซดา
104 37827 นาย ณัฐภัทร ถนอมกุลกาญจน์ นะโม
105 37829 เด็กชาย ภูรินท์ ศรีตระกูลเกียรติ ริว
106 37830 นาย ภณภวิศ แก้วหิรัญ ปรินส์
107 37831 นาย สิรภพ นุสุภะ ฟลุ๊ค
108 37832 นาย พงษ์ศิริ จุลวรรณ พร้อม
109 37833 นาย ภูมิพัฒน์ ลิขิตตระกูลวงศ์ เก็ต
110 37834 นาย นภัส นาคโครพ เพชร
111 37835 นาย นิธิวิทย์ เนียนจาคนสูง ขุน
112 37836 นาย ชิษณุชา สงค์ประเสริฐ ณุชา
113 37837 นาย พงษณพัทธ์ ลิ้มธนภรณ์ ณ เก้า
114 37838 เด็กชาย ธนาตย์ หาญสงคราม ไนท์
115 37839 นาย ปัณณวัฒน์ ทองปรอน ใหม่
116 37840 นาย รังสิมันตุ์ กันทะวงศ์ กาย
117 37841 นาย พันธวัช หมื่นปราบ พรีเมียร์
118 37842 นาย จิรภัทร วงค์ชมภู ปอปอ
119 37843 นาย ปภังกร นิรวัชร์สุวรรณ บีม
120 37844 นาย สุพศิน นาคสมัย เอิร์ท
121 37845 นาย พงศ์พล บุญศิริ นล
122 37846 นาย ธนพล กรีทวี พล
123 37847 นาย ณัฐวัฒน์ ชูทอง ก้อง
124 37848 นาย กฤตเมธ การญาณ นนท์
125 37849 นาย ธนภัทร จรัญวรพรรณ มอส
126 37850 นาย บัณฑิต เขื่อนคำ นันท์
127 37851 นาย รชนันท์ ท้าวยศ ภูพิงค์
128 37852 นาย ณภัทร ขันดี สมาร์ท
129 37855 นาย ปิติภูริ ผิวชัย ภูริ
130 37856 นาย ธีรเมธ อินเทพ เกื้อ
131 37857 นาย ณภัทร ใจแก้ว ณัตตี้
132 37858 นาย ศุภวัชร จันทรบุตร ปุ๊ปปั๊ป
133 37861 นาย กมลชัย ฮะสุวรรณ แมน
134 37862 นาย ธนวัฒน์ เชาวน์สิริวีรกุล ฟลุ๊ค
135 37863 นาย นรวิชญ์ มหาพรม น้ำ
136 37865 นาย สาธุการ ชัยชนะ เด
137 37866 นาย ภูบดินทร์ ทองมี ภูมิ
138 37867 นางสาว วราลี วรเวชานนท์ ธาร
139 37870 นางสาว สิริมา ชัยมงคล แตงหวาน
140 37871 นางสาว ชัญญานุช สุทธิพินทุ พราว
141 37872 นางสาว ศศิชาพร ระวรรณา ข้าวฟ่าง
142 37876 นางสาว ธนัญสิรา บัวขาว แพร
143 37877 นางสาว วศิกานต์ กิติลือ ป๊อปอัพ
144 37878 นางสาว ธนัญญาพร แถมนา แบม
145 37879 นางสาว นรมน ภู่ตระกูล แพร์
146 37880 เด็กหญิง ธนันต์ญดา กันทา ใบเตย
147 37881 นางสาว ปิยะภัทรา กลิ่นหอม แพทตี้
148 37882 นางสาว ธัญย์ธิดา วิน แอนนี่
149 37883 นางสาว อิสรา สุภาพวรกุล น้ำฝน
150 37884 นางสาว ชนากานต์ จากน่าน พอใจ
151 37885 นางสาว วรณิชชา คำตา ณิชา
152 37889 นางสาว ดวงกมล ปั้นชูศรี แฟง
153 37890 นางสาว กฤตพร โตธิรกุล หมูกี้
154 37891 นางสาว พรรณภัทร หมื่นปราบ พี
155 37892 นางสาว นันท์นภัส คุณศิริวัฒน์ธาดา เอม
156 37893 นางสาว ศุภณัฐ ผิวใส มีเรีย
157 37894 นางสาว ลักษิกา แก้วนันท์ ไนซ์
158 37895 เด็กหญิง กชนันท์ เสนา หว่าหวา
159 37896 นางสาว บุณฑริกา ลิ้มเจริญ ใบบัว
160 37897 นางสาว บัญญพร ไชยโย ขวัญข้าว
161 37898 เด็กหญิง นวพร คุณาธรรม บันบัน
162 37899 นางสาว ภัทรานิษฐ์ ยุทธศิลป์ จาจา
163 37900 นางสาว กิรณา โฆษณสันติ ณาณา
164 37901 นางสาว สุทธิดา บริสุทธิ์ ออเร้นจ์
165 37902 เด็กหญิง กันตา ไชยพรหม แพรว
166 37903 นางสาว อริศรา เลิศจินตนากิจ โบว์
167 37904 นางสาว เมย์ลี จิตนารี เมย์ลี
168 37905 นางสาว ณจิตา วงศ์วิวัฒน์ธนะ ทับทิม
169 37906 นางสาว ศุภารมย์ ฟูอนันต์ ปราย
170 37907 เด็กหญิง ชนาภา สุทธสุภา ออม
171 37908 นางสาว ปุณยวีร์ เหมือนทอง พั้นซ์
172 37909 นางสาว วรรณกร ภิรมย์ หยก
173 37910 นางสาว ธัญชนก ศรีดาวเรือง หนุน
174 37912 นางสาว พรทิพย์ เหล็กกล้า น้ำผึ้ง
175 37913 นางสาว พรหมพลอย บุญยืน ฟ้า
176 37914 นางสาว ฐาณิศา อาชนี ปรายฝน
177 37915 นางสาว กนกพิชชา ศิริธร ใยไหม
178 37917 นางสาว วรรษมล ธุมา แซกโซโฟน
179 37918 นางสาว พิชญาภา ตันกานนท์ พิซซ่า
180 37919 นางสาว ณัฐณิชา มาบุญธรรม มีนา
181 37921 นางสาว ชัญญากานต์ พ่วงศรี เนย
182 37922 นางสาว ศิรประภา กลมมา บีม
183 37923 นาย ปริณ ใจพรม ปรินส์
184 37925 นาย อนุวัฒน์ สุสวัสดิ์ลาภ ไอซ์
185 37926 นาย ปริชญา ดวงแสง ป้อม
186 37927 นาย กรพล จันทรังศรี ช้อปเปอร์
187 37928 นางสาว วริศรา ปู่เที่ยง เกรซ
188 37929 นางสาว นารดา กัณทะวรรณา อันนา
189 37930 นาย ภูฟ้า คีรีวนกุล ภู
190 37931 นางสาว ปุญโญทัย คีรีรักษ์สกุล ต้องตา
191 37932 นางสาว แพนดารา ยุติรักษา แพนด้า
192 37933 นาย ภูผา ธรรมโรจน์ หมูเล็ก
193 37934 นาย ณัฐชยนันต์ สะเก เฟริส์
194 37935 นาย จิรพงศ์ เดชะรัตน์ ฟิล์ม
195 37936 นาย กิตติภัค ข่มแก้ว ภัค
196 37937 นาย กิตติภูมิ ข่มแก้ว ภูมิ
197 37938 นาย ตะวัน ปัญญาสุริยะ ตะวัน
198 37939 นาย ราชพฤกษ์ นิลพันธุ์ ก้อง
199 37940 นาย พุทธิพงษ์ ศุภลักษณ์หิรัญ พีพี
200 37941 นาย กาย วงศ์เรือง กาย
201 37942 นาย ภูฟ้า เทสินทโชติ เรย์
202 37943 นางสาว ขวัญชนก กันธิยะ จอมขวัญ
203 37944 นาย ภีชเดช เขื่อนสาร พี-พี
204 37945 นาย พัทธดนย์ ขันธวงศ์ แบงค์
205 37947 นาย สิรวิชญ์ โพธิ์แก้ว ภูมิ
206 37948 นาย สิปปกร ดาสูน กาก้า
207 37949 นาย ปพลทนัย เอมวัฒนา เนม
208 37950 นาย สิรวิชญ์ สีจันทร์สุก ม่อน
209 37951 นาย ธีรเชษฐ จันทร์ใหม่ เบสท์
210 37952 นาย ชวัลวิทย์ กันธะวงค์ มาร์ค
211 37953 นาย ทีปกร จิระพาณิชย์ ที
212 37954 นาย กรินทร์ อ่อนหวาน เจแปน
213 37955 นาย ชยณัฐ ขจรกลิ่น นัด
214 37956 นาย ปวริศร์ ขอบคำ หวาน
215 37957 เด็กชาย สุพพัต อินทจักร์ ไอซ์
216 37958 เด็กชาย ธีรภัทร ใบโสด พี
217 37960 นาย ฐิติธีธัช มงคลบริวัฒน์ ตะวัน
218 37961 นาย ศุภวิชญ์ สารมาท ขวัญ
219 37963 นาย ณฐภูมิ เชษฐ์ขุนทด กัปตัน
220 37964 นาย ณัฐพงษ์ เมืองโคตร บอส
221 37965 นาย อนวัช โปธา ทิกเกอร์
222 37966 นาย กฤติมา อินทะวงศ์ ภูผา
223 37967 นาย ดุษฎี ขันอ้าย ยีนส์
224 37968 นาย ธนภัทร ชัยราชา ติว
225 37969 นาย ปภังกร ภูโปร่ง ภูมิ
226 37970 นาย แทนคุณ จันทร์เมือง แทน
227 37971 นาย ธิติณัฐ ลิ้มชวลิต ณัฐ
228 37972 นาย นิธิศ ถิรโชติกุล นิว
229 37973 นาย พิชญากรณ์ กันถิน ยูฟ่า
230 37974 นาย ดนุพล พระมาลา โฟ
231 37975 นาย ธีร์จุฑา ก้อนสมบัติ ทิมพู
232 37976 นาย ฉัตรดนัย มณีนวล โฟกัส
233 37977 นาย เนติกร บุญตาล ออมสิน
234 37978 นาย ปภังกร วิบูลย์มา เฟิร์ส
235 37979 นาย เทพประทาน ชัยลัภนสวัสดิ์ เบสท์
236 37980 นาย พนชกร สมฤทธิ์ Printer
237 37981 นาย ทวิภูมิ ธรรมธรานุรักษ์ ภูมิ
238 37982 นาย วริทธิ์ จิตติรัตนกุล บุงแบงค์
239 37983 นาย ภานุวัฒน์ ศรีเดชากุล Fox
240 37984 นาย โกเมศ ศรีวัฒนางกูร ภูมิ
241 37986 นาย เอกเทพย์ บุญประเสริฐ ท็อป
242 37987 เด็กชาย ภูมิรภี นันตา โชกุน
243 37988 นาย ศิวกร แสงบุญ ก้อง
244 37989 นาย สุรธีร์ ปาละบุญมา ธี
245 37990 นาย นวภูมิ เอี่ยมอ่องกิจ ไนซ
246 37991 นาย สุดเขต บำรุงพันธ์ เขต
247 37992 นาย จอม น้อยธรรมราช จอม
248 37993 นาย ธนภัทร เผือกจันทึก ปังปอนด์
249 37994 นาย ปัญจพล น้อยเงิน การ์ฟิวว์
250 37995 นาย ศุภกิตติ์มงคล คุณาสิทธิ์ กฤษฏ์
251 37997 นาย พสุธร โล่ห์พานิช บีเฟิสท์
252 37998 นาย ณภัทร พรมนนท์ ไตเติ้ล
253 37999 นาย พงศภัค เหมรัตน์ตระกูล พงศ์
254 38000 เด็กชาย ณัฐกร ยะวัน แมมมอธ
255 38001 นาย ภูมิ มารังค์ จ้า
256 38002 นาย ศุภกร มนูญชัย ฟลุ๊ค
257 38003 นาย พชรพล ร่วมฤดีกูล ดัง
258 38004 นาย ธฤตวัน สิงห์ขร ข้าวปั้น
259 38005 นาย วงศธร อุบลรัตน์ อั้ม
260 38006 นาย ธนภัค พรปัญญาวุฒิ ต้นว่าน
261 38007 นาย ชิษณุชา ชำนาญวาด อิ๊กคิว
262 38008 นาย รชฏ เดชบุญมี นะนนท์
263 38009 นาย พงศกาญจน์ ประจันทกาญจน์ เจเจ
264 38010 นาย ปวรปรัชญ์ มะโนลา เอิร์ธ
265 38011 นาย กัญจน์กวินท์ จงปิยะเลิศ เกมส์
266 38012 เด็กชาย โมไนย ทาวัน ภูมิ
267 38013 นาย ณัฏฐ์ นาครัตน์ ณัฏฐ์
268 38014 เด็กชาย คณิศร ลาดปาละ เดียว
269 38015 นาย ภูริวัฒน์ ตันจ้อย ภูริ
270 38016 นาย ธีรภัทร มนินทา บีม
271 38017 นาย ณัฏฐเอก เรืองรุจิพงษ์ ปิ๊ก
272 38018 นาย อิทธิคมน์ คำมุงคุณ ธัน
273 38019 เด็กชาย ธีรภัทร รินคำ นิก
274 38020 นาย อธิวัฒน์ สร้อยสาย ธันเดอร์
275 38021 นาย สรภัส คำมินทร์ นักเก็ต
276 38022 นาย สุภนิช ชื่นชอบ คิม
277 38023 นาย กิตติภพ อนุวรรณ เคน
278 38024 เด็กชาย ชวกร กัลละหะ ไกด์
279 38025 นาย สุวิจักขณ์ กัญจน์กษิดิส ปรัชญ์
280 38026 นาย สุวิลักษณ์ กัญจน์กษิดิส ปลื้ม
281 38027 นาย ณดล โรจนโสทร ดล
282 38028 นาย ธัชพล จินะชิต บอล
283 38029 นาย กฤตธัช ผ่องใส ฟอต
284 38030 นาย แทนไทย ก้อนคำ แชมป์
285 38031 นาย คมทอง เวียงทอง ก้อง
286 38032 นาย นิสสรณ์ โสดารัตน์ ธีร์
287 38033 นาย ธนกฤต ศรีหฤทัย เวลธ์
288 38034 นาย เมธัส รัตนบุรี กอล์ฟ
289 38035 เด็กชาย ภูมินทร์ ฝอยหิรัญ ภู
290 38036 นาย เตชิต ทั้งเจริญกุล มิ้ง
291 38037 นาย เตโชทัย ทั้งเจริญกุล มิว
292 38038 นาย พีรพัฒน์ อินทะสอน พลัส
293 38039 นาย ณภัทร ฝ่ายริพล สตางค์
294 38040 นางสาว จิรนภัทร แก้ววิลัย ดรีม
295 38041 นางสาว กฤติยาวดี ถายศ ไอซ์ซี่
296 38043 นางสาว อภิษฎา โพธิ์แก้ว พลอย
297 38044 นางสาว กนกนาฎ ศรีปัญญา องุ่น
298 38045 นางสาว ณัฏฐาลิชา ปาลี ณิชา
299 38047 นางสาว ชุติกาญจน์ ศิริจันทร์ชื่น น้ำใส
300 38049 นางสาว วิชญาพร พุฒด้วง ไข่มุก
301 38050 นางสาว อนันตญา ศรีใส ปานดาว
302 38051 นางสาว ธัญธร ขันสี อุนโซล
303 38052 นางสาว กรชนก ทาแก้ว ขิม
304 38053 เด็กหญิง พิชญา ไชยมงคล ลูกพีซ
305 38054 เด็กหญิง รัญชิดา ชีนาเรือน ฝ้าย
306 38055 นางสาว ธัญชนก ศรีประเสริฐ แป้ง
307 38056 นางสาว ณภัทร วราทรนิธิศ เลย์ไลก์
308 38057 นางสาว พิรดา เชิญขวัญศรี ดีดี้
309 38058 นางสาว ธนพรรณ เมืองสุข ขวัญ
310 38059 นางสาว กัญญาณัฐ มีคำ กัน
311 38060 นางสาว ปริสสิลลา รักอาศรม ฟีฟี่
312 38061 นางสาว ณิชาภรณ์ ทริยะ ใบเฟิร์น
313 38062 เด็กหญิง นนทน์นภัส นิธิภัทรนนท์ นน
314 38063 นางสาว เหมือนฟ้า แก้วดี น้ำฝน
315 38065 นางสาว กวินทิพย์ เพชรปิตุพงษ์ โฟรโมสต์
316 38066 นางสาว จิรัชยา กิตติภาณุมาศ นิว
317 38067 เด็กหญิง กมลนัทธ์ ชัยวรรณา พิมพ์
318 38069 นางสาว พรปวีณ์ คุ้มมี ข้าวเจ้า
319 38070 นางสาว มนัญชยา โปธิตา ปั้นหยา
320 38071 เด็กหญิง พรปวีณ์ เดชอุดม ใบเฟิร์น
321 38073 นางสาว จิดาภา ลิ้มวัฒนา โมจิ
322 38074 นางสาว ณภัชชา ปิยะเบญจพร เฟรช
323 38075 นางสาว กชพร สุจริต หยก
324 38076 เด็กหญิง ฉัตราพร สื่อพาณิชย์ นิ่ม
325 38077 เด็กหญิง พนิดา กิตติธราโชติ ต้นหยง
326 38078 นางสาว พัทธนันท์ คำเขียว เซย์ย่า
327 38080 นางสาว มิยูกิ คูซูโอกะ พิม
328 38082 นางสาว ปาณิสรา เมธาวิฑิต หวานหวาน
329 38083 นางสาว กัญญ์นลิน สุจาย โยเกิร์ต
330 38085 นางสาว ธนัญชนก คำวาส ปอย
331 38086 เด็กหญิง พัฒธาวินท์ ดวงแสง เพียงพอ
332 38087 นางสาว พัชราภา ยาประเสริฐ เบล
333 38088 นางสาว ฐานิดา ยะสุรินทร์ ข้าวจ้าว
334 38090 นางสาว อภิชญา ไชยโส แมงปอ
335 38091 นางสาว จินต์จุฑา วรรณการ ข้าวฟ่าง
336 38092 นางสาว ณิชารีย์ รัชชากิจจานนท์ แบม-แบม
337 38095 นางสาว ธานิต้า เพียร์ซ นิต้า
338 38096 นางสาว นลินนิภา ตันติแก้วฟ้า ถุงแป้ง
339 38100 นางสาว จิดาภา นิลภาพ จีน่า
340 38102 นางสาว ณัฐณิชา แสงยาอรุณ ณิ
341 38103 เด็กหญิง กีรณา อินสาร ข้าวจ้าว
342 38104 เด็กหญิง คณพร กาละดี ลูกหยี
343 38106 นางสาว ฐิติวรดา เกิดสวัสดิ์ ชมพู่
344 38107 นางสาว ใบเตย สะคำปัน ใบเตย
345 38109 นางสาว ปุณฑริกา อุตรสุข ชมพู่
346 38111 นางสาว ปิ่นมณี พงษ์ถวาย ปั้นหยา
347 38112 นางสาว รพินธ์นิภา เตชะ เนย
348 38113 นางสาว กัญญาภัทร สมบูรณ์ หนุงหนิง
349 38114 นางสาว วิชยา สมบูรณ์ เจน
350 38115 นางสาว พัฒนวดี อมรภัทรพันธุ์ ขนมปัง
351 38116 นางสาว ชนัญธิดา ธาตุอินทร์จันทร์ ขุมขิม
352 38117 นางสาว ปภาดา จิรัสยากุล มินนี่
353 38118 นางสาว มนัสนันท์ หลี่ ถิงถิง
354 38119 นางสาว อนัญญา โกฎสืบ อังเปา
355 38120 นางสาว ฐนิชา กุมาร เบ๊กกี้
356 38121 เด็กหญิง สมิตานันท์ ชัยวงค์ แพนเค้ก
357 38122 นางสาว อธิชา พลแหลม วุ้นเส้น
358 38123 นางสาว ณัฐสุดา สูญโญ ใบเตย
359 38124 เด็กหญิง ปทิตตา กันทาปิน สายป่าน
360 38125 นางสาว พรนัชชา ธิสา หนามเตย
361 38126 นางสาว อรธีตา สมศรี เพียวเพียว
362 38138 นาย บวรลักษณ์ ชลทรัพย์ชโลกร กันต์
363 38139 นางสาว รัญลดา วงษารัตน์ แอนนี่
364 38140 นางสาว ณัฐจารีย์ นะซอ พั้นธ์
365 38141 นางสาว เขมิกา เขมารัชพล หยก
366 38142 นาย ภูเบศวร์ ราชจำเริญ ภู
367 38143 นาย นาทิต ฤทธิ์ภานุภาส เจได
368 38144 นาย กษิดิศ จรบุรี คิมหันต์
369 38145 นาย ชวกร สิทธิวัง บุ๋น
370 38146 นาย นันทนัช สิงสาทร แอ๊ค
371 38147 นางสาว จิดาภา เยาวรัตน์ แพรพลอย
372 38148 นาย เทพก้องชัย สุวพานนท์ ก้อง
373 38149 นางสาว ปัทมพร แย้มคลี่ เขม
374 38151 นางสาว ธาม วงศ์วาร ธาม
375 38152 นาย พลภัทร แก้วบุญเรือง ไตตัล
376 38153 นาย โชชัย อุตศรี โชชัย
377 38155 นางสาว ครองขวัญ บุญยะสมภพ ขวัญ
378 38156 นาย ณัฏฐนันธ์ กองอินทร์ ฟิล์ม
379 38157 นางสาว เอมวิตรา ทาสี ครีม
380 38158 นาย พงศ์ปณต เกตุกำพู ภู
381 38160 เด็กชาย ดนัสวิน อุดแน่น ริว
382 38161 นาย พศิน เกิดดี เหนือ
383 38162 นาย คมเนตร นามพรม ดิน
384 38163 นาย ธนพัฒน์ อุตรเคียนต์ ภูมิ
385 38164 นาย ชัชวรา จุลศรี ก้าว
386 38166 นาย พรภวิษย์ ฝ้ายตระกูล เปตอง
387 38167 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ บุญทาทอง โอปอ
388 38169 นางสาว ทิวัสกร ปัญญาน่าน ใบเตย
389 38176 นาย ภูชนะ จันต๊ะคาด ข้าวตัง
390 38178 นาย ณัชพล อุ่นใจ เนต
391 38179 เด็กชาย สิษฐวัศ ปัญญาภู ภูผา
392 38180 นาย พัฒนา โพธิยอด พัฒน์
393 38181 นาย ต่างรัฐ กันทะมา ภูมิ
394 38188 นาย ปกรณ์ ยศถามี ฟิล์ม
395 38189 นาย ไกรสิทธิ์ สุเทนะ นิว
396 38190 นาย พลภูมิ เขียวชอุ่ม ไบร์ท
397 38191 นาย ภูมิภัทร บัวทอง ภู
398 38196 นาย ธนนัช ดุลยภากร นินจา
399 38198 นาย ธนชน ร้องหาญแก้ว ทีร์
400 38201 นาย คิรากร ลังกาฟ้า ก้าว
401 38208 นาย ภูณ อุตรเพ็ญ ภูณ
402 38209 นาย สหัสภพ ใจหล่อ ต้นน้ำ
403 38213 นางสาว ณฐนนท์ พรหมแก้ว บีม
404 38228 นาย กันตภณ ปัญญาอินทร์ กัน
405 38246 นาย ภูริพัฒน์ วิสุทธิ์ธนานนท์ ภูมิ
406 38254 นาย ศุภกร มะโนวงษ์ พ๊อตเตอร์
407 38921 นาย ศิวัฒ จุฬากุล คอมแมน
408 38923 นางสาว ภัทรพร สกุลปั้นทรัพย์ เฟรน
409 38924 นาย ธนดล กันทยศ อิง
410 38928 นาย ภัทรพล ทิพย์บุญ นิค
411 38988 นางสาว ทยิดา ประเสริฐดี ออมดาว
412 38989 นางสาว ทวิตา ประเสริฐดี ไอจันทร์
413 39000 นางสาว อรรัมภา ดวงวิโรจน์ แก้ม
414 39073 นางสาว อรรฆพร วรรณศรี สตางค์
415 39846 นาย สรวิศ เพิ่มวารี ก๊วยเจ๋ง
416 39854 นาย คิรากร อัครวิทยาพันธุ์ มิว
417 39855 นางสาว อวัสส์ฎา ศรลัมพ์ เพลง
418 39859 เด็กชาย นวกร พาจรทิศ จันทร์เจ้า
419 40613 นางสาว อลิสา ภัทรธวัฒน์ เกรส
420 40629 นาย อรรถนิติ สุวรรณมงคล วินวิน
421 40630 เด็กชาย อิงครัต เหล็กงาม ปั๋ง
422 40648 นางสาว ธีรยา แสงจันสุข ดิว
423 40650 นางสาว วรัฎฐา มฤคมาศ แพลนตอน
424 41394 นางสาว สุจิตตรี ปันชุนห์ นีอาร์
425 41396 เด็กหญิง ณัชชา ตรีเพชรสมคุณ ข้าวปุ้น
426 41409 เด็กหญิง กอบชนม์ แก้วประเสริฐ เอแคลร์
427 41430 เด็กหญิง เบญญพร อุดมศิลปทรัพย์ ใบบัว
428 41436 นางสาว กิติญาดา หลาวทอง กิ๊ฟ
429 41437 นาย พีรพัฒน์ วัฒนกิจ พี
430 41438 นางสาว อภิชญา สุรินทรามนต์ ตุลย์
431 42251 นาย กันตภณ นิมานนท์ กัน
432 43087 นาย ฉัตรธนกฤษน์ ศรีสินภูธเรศ อิม
433 43089 นางสาว พิชชานิสา แก้วสุวรรณ โบนัส
434 43227 เด็กชาย ภูมิภัทร์ ภมรกูล น้องเพชร
435 43229 นางสาว อนงค์ธรรม คำแสน ต้นข้าว
436 43230 นาย พาทิศ สนั่นพานิช อ้ำ
437 43231 นางสาว ปพิชญา จึงพิชาญวณิชย์ มัฟฟิน
438 43232 นางสาว อชิรญา โจมฤทธิ์ เฟริส์
439 43233 เด็กชาย นฤบดี พิไลยเกียรติ ตาต้า
440 43234 นาย ฐาปนพงศ์ ปัญญารักษา ทัพไท
441 43235 นาย สุรพัศ ยะกันมูล น้ำปิง
442 43236 นาย ธนกร ธุวธนานุรักษ์ พูน
443 43237 นางสาว ชญาดา โอกระจ่าง แบม
444 43238 เด็กหญิง ปานบัว โยธาจักร บัว
445 43239 นาย ทีปกร โตศักดิ์ ปลาวาฬ
446 43240 นางสาว จิรัชญา ขันธชัย ครีม
447 43241 นางสาว พิมพ์ลักษณ์ สเตฟานี่ คอนราด สเตฟานี่
448 43242 นาย วรพล ทาส้าว เฟม
449 43243 นางสาว กัญญาณัฐ ชัยสิทธิ์ แพนเค้ก
450 43244 นางสาว ปาณิสรา มุงเมฆ โฟร์โมสต์
451 43245 นางสาว วรรณิกาย์ หงษ์ทอง ปุย
452 43246 นาย เจมิน โจเซฟ เพทรูเซลลี เจมิน
453 43248 นางสาว จิรัชญา เจริญศรี แบมแบม
454 43250 เด็กหญิง เปรมฤดี สังกะเพศ เปรม
455 43251 นาย เจษฏา แก้วภูสี น้องกอลฟ์
456 43254 นางสาว ปรียาพร ร่มโพธิ์เจริญ วุ้นเส้น
457 43255 นางสาว รินรดา ยอดศรีเมือง อิมอีม
458 43256 นาย ปุณณวิช ประเสนมูล ไบร์ท
459 43259 นาย นันทพัทธ์ ตั่งธนาพร ปอนด์
460 43260 นาย ญาณภัทร ฉัตรโภคินกุล จัมโบ้
461 43261 เด็กหญิง ณัฐชา วามตา แบมแบม
462 43262 นางสาว กวินทิพย์ ซ่อนกลิ่น น้ำทิพย์
463 43263 เด็กหญิง ภัทรพร ลมออน ฟิวส์
464 43264 นาย ธนกร ขันทมณี กาย
465 43265 นางสาว ฮะสุกะ ฮิโรตะ อะสุกะ
466 43268 นางสาว พุดพิชฌา สุภาสี ใบบัว
467 43269 เด็กหญิง ณฐนันทน์ หงษ์นารี โอปอล์
468 43270 นางสาว สุทธาอร อินเทพ ยูจีน
469 43271 เด็กหญิง ขวัญข้าว สัปปพันธ์ ข้าวฟ่าง
470 43272 นางสาว พิชชาอร ณ ลำปาง เหนือ
471 43274 นางสาว ชวัลลักษณ์ รู้ซื่อ ใบหม่อน
472 43275 นางสาว มัญชุพร จุฬพรรค์ โบนัส
473 43277 นางสาว ณปภา เชิดสถิรกุล ต้นส้ม
474 43278 นางสาว ฮานะ แก้วดี ฮานะ
475 43279 นางสาว กตัญญุตา สิงห์สร้อย สะล้อ
476 43280 นางสาว พรนภา สายอ้าย ฝ้าย
477 43281 นางสาว สาริศา รัตนนิธิกุล ชมพู่
478 43282 นาย พศิน เนติไชยพันธ์ คราม
479 43284 นาย อชิระ กาญจนากิตติ อชิ
480 43285 นางสาว พัณณ์ชิตา ชมภูนุช น้ำพั้นช์
481 43286 นางสาว นงนภสร ชุ่มชูศรี โฟกัส
482 43287 นางสาว อัยย์ญดา เกรียงไกรศักดิ์ อิ๊นซี่
483 43288 นางสาว ธัญญธิษณ์ พรศาลนุวัฒน์ มิว
484 43289 เด็กหญิง แอนนิตา อุตมะศรี แอนนี่
485 43291 เด็กหญิง กันตินันท์ เอี่ยมปทุมศักดิ์ แก้ม
486 43292 นางสาว คันธาลักษณ์ ริตพวง ออม
487 43293 นางสาว สิราภรณ์ อุตมะติง จีน
488 43295 นางสาว สาริศา พินทุวัฒนะ เพลง
489 43297 นางสาว รุ้งธิรา ภาระจำ รุ้ง
490 43298 นางสาว ฐิติชญาน์ ประกอบไวทยกิจ เทียนหอม
491 43299 นางสาว ภาสิตา พงศ์ชัยศรีกุล โมเดล
492 43300 นาย พีรฉัตร สืบศิริโชติกุล ปาล์ม
493 43302 นาย ภัทราวุธ บุญต่อ มอส
494 43303 นาย รัชกฤช ประสิทธิมี เจเจ
495 43305 นาย ศิริราช มานะขันติกุล หลวง
496 43306 นาย จอห์นนาซาน โบเดมาร์ แซม
497 43307 เด็กหญิง ชลธิชา ดวงติ๊บ ควีน
498 43308 นาย กฤษณ์ธนา ธนะสังข์ เพลง
499 43310 นางสาว ภัทรวดี จิรสินการิน กิมเฮง
500 43311 นาย ชลัช วิชัยรัตน์ เวฟ
501 43312 นาย ปุณณวิช แก้วทะวัน ไอดิน
502 43313 นางสาว มาโดคะ ฮะระ พลอย
503 43315 นาย กันตวิชญ์ พินิจสุวรรณ แกะ
504 43316 นางสาว ธันย์ชนก ปัญญาแก้ว ข้าวตัง
505 43318 นางสาว ณัฏฐาสินี อินต๊ะก๋อน นุ่น
506 43319 นางสาว พิมพ์พิสุทธิ์ หาญพิศุทธิ์ เอิร์ท
507 43322 นาย ธนวรรธน์ พุฒิพิพัฒนสกุล เอเบิ้ล
508 43327 นางสาว ฐาณิฎา สัตถากุล ลูกหมี
509 43328 นางสาว ศุภิสรา อาจมาก ควีน
510 43329 นาย แก้วกล้า สร้อยกาบแก้ว แก้วกล้า
511 43330 นาย ทิวากร มาตันบุญ กฤต
512 43331 นางสาว นันทกานต์ ภัทรธีรกุล ไนซ์
513 43333 นาย ศุภกร แสนมณีชัย นิว
514 43334 นางสาว สิตา ลอมศรี หนุน
515 43335 เด็กชาย ธัญวิสิฏฐ์ ปันติ๊บ เฟรนด์
516 43336 นางสาว กฤตยา พันธุ์แพง พิงค์
517 43338 เด็กชาย ธนาธิป คงชอบ ต้นน้ำ
518 43339 นาย ธนธัช จันธิบูลย์ โอม
519 43341 นาย พัฒน์ธนฉัตร ทองศิริไทย เปรมปรีดิ์
520 43343 นางสาว พรรณพรรษ สุคนธเวศ ต้นตาล
521 43344 นาย ภูมิ มิ่งเมือง นอร์ท
522 43345 นาย ศักดิ์ธวัช ไพรัชศรานนท์ น้องไนค์
523 43346 เด็กชาย แมท  แทนไทย คอช Matty
524 43347 นาย หฤษฎ์ ชัยมงคล ริว
525 43349 นาย สิรภพ สุวรรณ เคน
526 43595 นางสาว วรวลัญช์ ลียะทา แจกัน
527 43596 นางสาว ญาโนบล นาวิก แบมแบม
528 43597 นางสาว อาทิตยา ธรรมวงค์ วาเลน
529 43598 เด็กหญิง ภัคคินันท์ วิภูสัตยา มิว
530 43599 เด็กหญิง ปาณิศา สุทธิกุลชัย องุ่น
531 43600 เด็กชาย สงกรานต์ กล้าแข็ง สงกรานต์
532 43601 นางสาว บุษบง แซ่จาง อลิซเบท
533 43739 นาย ภัทรพล สีห์พิริโยดม ภู
534 43740 นาย ณัฐภูมินทร์ ปวงประเสริฐ ภูมินทร์
535 43741 นางสาว ศรัณย์พร ใจด้วง ชมพู่
536 43742 เด็กหญิง พัทธนันท์ นะติกา นท
537 43743 นาย ธรรมจักร ใบไม้ ต้นไผ่
538 43744 เด็กหญิง ปริยาภัทร เต๋จา ชมพู่
539 43745 นาย ธนภัทร ศิริมูล ตั้น
540 43747 เด็กหญิง วนัชพร เจริญเนตร แพง
541 43748 เด็กหญิง วรณัฏฐ์ ธรรมวิทย์ เชอรี่
542 43749 นาย อัทธเมศร์ วรรัฐเจริญสิน อั้ต
543 43750 เด็กหญิง กฤตพร คงจันทร์วุฒิพร เมจิก
544 43751 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา อินทรัตน์ วะหิม น้ำตาล
545 43752 เด็กชาย จิรภัทร อินทจักร อาร์ทติสต์
546 43794 นางสาว ณัฐชมน อุปรานุเคราะห์ ฟ้า
547 43895 นาย ณัฐกิตติ์ บุญวงค์ ฟุกฟิก
548 43916 เด็กหญิง ไปรยา วังสุนทร ข้าวสวย
549 43929 นางสาว ณภัทร วิเศษประภา ณัฐ
550 43933 นาย สิรวิชญ์ พันธ์พืช มิวสิค
551 43934 นาย ลัทธพล โยธิน หมีพู
552 43940 นางสาว เพ็ญพิชญา สุทธิเจริญศักดิ์ กวาง
553 43952 นางสาว ณัชชา ภัทรพลเมือง ตะวัน
554 43962 นางสาว ศุภิสรา นาครัตน์ NULL
555 44753 นาย โรจน์รวี ธนากรนิธิวัฒน์ วีโก้
556 44778 นาย พลกฤต สุทธิทาธีร์ ตะวัน
557 45647 นางสาว วรัชญา บุญส่ง ข้าวตอก
558 45659 นาย ภวนาถ ทรงสิริอาชา ฟาน
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ