ชื่อรุ่น CENTENNIAL ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 314 คน
# 2548M6 ประธานรุ่น : คุณวิทวัส ธรรมมา
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 คุณ ณัฐพัชร์ แดงคำดี
2 0 คุณ มนัสวัฒน์ ชุติมา
3 23896 คุณ ภัทร พิมสาร
4 23898 คุณ อัครเดช พิพัฒนสุขมงคล
5 24040 คุณ ศิลป์ สิงหราชวราพันธ์
6 24049 คุณ โชติอนันต์ ไชยถา
7 24052 คุณ นิติพงษ์ วรศิลป์
8 24058 คุณ ดนุวัฒน์ ปัญญาคม
9 24081 คุณ อนุพันธ์ พันธุ์เกษม
10 24082 คุณ ธนากร พิณชัย
11 24093 คุณ พีระพัฒน์ โตวรกุล
12 24097 คุณ เฉลิมเกียรติ เพ็ชรภู่
13 24098 คุณ ณัฐดนนท์ นิลพันธุ์
14 24103 คุณ มัทนี คนตรง
15 24112 คุณ สิริสกุล รัตนชมสกุล
16 24130 คุณ สิทธิกันต์ ปิ่นเมธา
17 24145 คุณ ธัญลักษณ์ ฉิมดี
18 24152 คุณ ดนัย ศาศวัตวงศ์
19 24155 คุณ ณัฐกฤต ศรีสว่าง
20 24157 คุณ อภิชาต แดงคำดี
21 24161 คุณ ภานุพงศ์ ชื่นจิตร์
22 24170 คุณ ปณิธิ พันธุ์วุฒิ
23 24186 คุณ ธนวิตต ตียาพันธ์
24 24193 คุณ ศุภกร สมพฤกษ์
25 24194 คุณ กฤษฎี พรหมทวี
26 24195 คุณ คุณาวุฒิ ภักดี
27 24199 คุณ วิชพัทธ์ เทพวงษ์
28 24201 คุณ ตรัยวุฒิ ยาวุฑฒิ
29 24205 คุณ พงษระวี โหลิมชยโชติกุล (แซ่แห่ว)
30 24214 คุณ ชนินาถ ศรีเพ็ญ
31 24224 คุณ พงศกร พิบูลย์
32 24229 คุณ ปิยะพงษ์ จันทร์ชัย
33 24230 คุณ วสันต์ คมเม่น
34 24236 คุณ พิทักษ์ บุญธรรม
35 24240 คุณ ชัคพงศ์ วงศ์คำฟูเจริญ
36 24242 คุณ พิชญา สุติวงษ์
37 24259 คุณ จักรพล เอกสุวรรณ
38 24261 คุณ กิตติคุณ จอมใจ
39 24268 คุณ ณัฐดนัย อุทธจักร
40 24269 คุณ ชุติพันธุ์ จิตต์จำนง
41 24270 คุณ ภาคภูมิ ใจวงค์ปาน
42 24271 คุณ เจตน์ สมภักดี
43 24272 คุณ จิรวัฒน์ สุขพินิจ
44 24276 คุณ วัชรชัย จาตุประยูร
45 24290 คุณ ภีระวัฒน์ พุ่มบัว
46 24391 คุณ อกนิษฐ์ วโรภาษ
47 24396 คุณ ณัฐพนธ์ สมสวาท
48 24398 คุณ กิตติคุณ สุนทรีรัตน์
49 24409 คุณ เขม อินทรรักษ์
50 24410 คุณ ภัทรัตน์ ปานสุวรรณจิตร์
51 24412 คุณ ธีรภัทร์ แสงมณี
52 24413 คุณ ธนดล ประสงค์สม
53 24443 คุณ ภควิชญ์ ดำรงเกียรติศักดิ์
54 24444 คุณ สัจจวัชร ดวงเมือง
55 24446 คุณ เกียรติชัย พัฒนกิจจารักษ์
56 24460 คุณ ธนวัต ยาวิชัย
57 24507 คุณ กฤติกา ติยะไพรัช
58 24518 คุณ หิรัญญ์ อุ่นใจแรม
59 24526 คุณ ศุภสัณห์ ชื่นศิริกุลชัย
60 25244 คุณ วรัตม์ ชุนรักษา
61 25253 คุณ จิตพงศ์ คำธารา
62 25259 คุณ หิรัญ หิรัญพฤกษ์
63 25838 คุณ กิตติคุณ จิตไพโรจน์
64 25864 คุณ ณัฐ คูณรังษีสมบูรณ์
65 26005 คุณ ฉันทกานต์ โพธาเจริญ
66 26757 คุณ ฐิตินันท์ นิติกุลเกยูร
67 26833 คุณ นิธิวดี ไทยเจริญ
68 27593 คุณ รัญญู กิตติสถากุล
69 27613 คุณ ปิยะพัฒน์ ปรัชญา
70 27633 คุณ ขวัญชนก วาดเขียน
71 28389 คุณ รัฐเวช ปัญจเรือง
72 28390 คุณ รัฐวุธ ปัญจเรือง
73 28392 คุณ มรุต วงษ์วรเนตร
74 29399 คุณ ธีราวุฒิ กาเผือก
75 29659 คุณ ณัฐพงษ์ มังคละศรี
76 29662 คุณ ชนินทร์ อุดมศรีรัตน์
77 29672 คุณ วิทู งามปัญญา
78 29673 คุณ ชาคริต อุดมศิลป์
79 29675 คุณ สัณฐิติ นาวิศิษฎ์
80 29677 คุณ วิศรุต เย็นบุตร จ๊อบ
81 29684 คุณ รัฐภูมิ กันทาปัน
82 29712 คุณ เยาวลักษณ์ กันทาปัน
83 29722 คุณ จิรวัฒน์ เมืองมิ่ง
84 29747 คุณ สารินท์ ทองประดิษฐ์
85 29749 คุณ ธัญนพ แจ่มโสภณ
86 29914 คุณ กฤษกร หงษ์วิไล
87 29921 คุณ กรัณฑ์ ปันมงคล
88 29926 คุณ ชินดนัย ไชยโกษฐ
89 29929 คุณ ณฤพล จันทร์วิรัช
90 29934 คุณ เผด็จ เนตรภักดี
91 29936 คุณ คมกริช โมงขุนทด
92 29937 คุณ พิทักษ์ มูลวิไชย
93 29948 คุณ วันปิติ วัฒนพานิช
94 29950 คุณ ฉัตรทอง ทวีเลิศนิธิ
95 29953 คุณ กานต์ ยุวกาญจน์
96 29956 คุณ ปวีร์ กาวิละ
97 29961 คุณ สุทธิพงศ์ สุยะการ
98 29962 คุณ ณัฐพงศ์ ศศิฉาย
99 29967 คุณ เอกสยาม ชเตเกอร์
100 29970 คุณ โชคอนันต์ คำเป็ง
101 29971 คุณ ณัฐภัทร เพชรน้อย
102 29979 คุณ ทัณฑวัต ชัยยศ
103 30025 คุณ ฉัตรชัย ศรีประทักษ์
104 30798 คุณ กมล ตรีวัชรารัตน์
105 30800 คุณ เตชนิธิ์ ศิริรัตน์
106 31730 คุณ ณฐพล บาระมีชัย
107 31751 คุณ วีรเกียรติ เตปิน
108 31753 คุณ ทักษกร หาญประกอบสุข
109 31754 คุณ อธิษฐ์ วงค์พุฒ
110 31772 คุณ อิสิกาล การเร็ว
111 31779 คุณ นำพล รัตนวรสิน
112 31790 คุณ วริศ เผ่าเจริญ
113 31800 คุณ ธนรุ่ง ชื่นใจ
114 31804 คุณ ภาคภูมิ คันธรส
115 31848 คุณ ธรรศ รัตนสิริปัญญา
116 32297 คุณ ศรัณย์ สืบสุรีย์กุล
117 33023 คุณ นลินี ลงกานี
118 33046 คุณ บุณฑริกา บุญญะโรจน์
119 23901 คุณ เสกสรร คำปันหล้า
120 23902 คุณ อัศนัย แถมมี
121 23905 คุณ ณัฐกร เกิดแก้ว
122 23908 คุณ อิทธิพัฒน์ ทามณีวัน
123 23930 คุณ อนุฤทธิ์ สุวรรณพงษ์กูล
124 23933 คุณ จิรัฏฐ์ อุดมศรี
125 23944 คุณ อลงกรณ์ คุณยศยิ่ง
126 23947 คุณ วิทวัส ธรรมมา
127 23949 คุณ จิรภัทร จอกดี
128 23969 คุณ ปรัชญ์ จารุจินดา
129 23976 คุณ ปิติ อินทะพันธุ์
130 23978 คุณ วรพล ดิษยบุตร
131 23980 คุณ มาตยา แก้วสีขาว
132 23983 คุณ อิทธิวัฒน์ ทามณีวัน
133 23984 คุณ ณัฐพงษ์ ชัยวุฒิ
134 23987 คุณ เอกรินทร์ กิตติเลิศภักดีกุล เอก
135 24008 คุณ ณัฐพงศ์ ตันหยงมัด เอ
136 24009 คุณ โชติพงศ์ ทรายน้อย
137 24013 คุณ ชินกฤต อุทยาวลี
138 24019 คุณ กิตติคุณ พอลล์ ตามี
139 24020 คุณ เอกพงศ์ ก้อนแก้ว
140 29207 คุณ พรรณนิดา วุฒิอิ่น
141 31826 คุณ กนกวรรณ คิวฝอ
142 29955 คุณ กมลชนก คธาพันธ์
143 24026 คุณ กมลพรรณ คงพันธ์
144 31809 คุณ กรพินธ์ อภิชาติพงศ์ชัย
145 29960 คุณ กรรณิการ์ กัญญา
146 31825 คุณ กฤติญา คำเหม็ง
147 23920 คุณ กฤติยา ไฉนงุ้น
148 29674 คุณ กศิมล รุ่งเลิศวิกรัยกุล
149 31791 คุณ กัณฐภรณ์ จันทร์เงิน
150 24068 คุณ กัทรี อิ่มผล
151 24176 คุณ กิตติยา สุทธนู
152 31782 คุณ กุลพธู สนกนก
153 31816 คุณ เกตน์นิภา ดาวเรือง
154 31605 คุณ แก้วทิพวรรณ ธาตุแท้
155 24105 คุณ ขวัญชนก อินตาพรหม ขวัญ
156 31737 คุณ จงปีติ วุฒิสรรพ์
157 32156 คุณ จรรยวรรณ สุวรรณรัตน์
158 31798 คุณ จริมา อุปรานุเคราะห์
159 30922 คุณ จันทิพา เทียนวิจิตร
160 24228 คุณ จาริก เวชานนท์
161 24039 คุณ จารุกมล คันธวงค์
162 29957 คุณ จารุดา ธรรมรังสรรค์
163 29949 คุณ จารุวรรณ ทาสิงห์คำ
164 29713 คุณ จิตต์พิสุทธิ์ แก้วดวงแสง
165 23915 คุณ จิธัชญา วันดี
166 24074 คุณ จินดา ตียาคม
167 23924 คุณ จิราวรรณ ราชกันทร
168 23922 คุณ จีรนันท์ น้อยอ่ำ
169 24183 คุณ จีรนันท์ จันทร์สะอาด
170 24113 คุณ จุฑาภรณ์ กันทะมาลี
171 24033 คุณ จุฑามาศ กันทะมาลี
172 29657 คุณ จุฑามาศ ธรรมนูญ
173 30796 คุณ จุฑาเรศร์ ศรีเจริญ
174 31757 คุณ ฉัตรนภา ตนันวิจิตร
175 31766 คุณ ฉัตรวิสาข์ เชาวน์ตระกูล
176 29994 คุณ ชฎาพพร คำมูล
177 24281 คุณ ชนนิกานต์ เครือยั่งยืน
178 24253 คุณ ชนัญญา สาททอง
179 24287 คุณ ชัชฎาภรณ์ เฮงประดิษฐ แพร
180 24207 คุณ ชานาลิน ยศเดช
181 31741 คุณ ชิดจันทร์ รุจิพรรณ
182 24173 คุณ ฐานิต อิสระมงคลพันธุ์
183 24073 คุณ ฐาปนี สามตา
184 31773 คุณ ฑิมพิกา มวญนรา
185 30842 คุณ ณภัทร คุณธนะวัฒน์
186 23996 คุณ ณภัทรภัค วรอุไร
187 24284 คุณ ณัชชา พรหมศรี
188 30044 คุณ ณัชชา สุจริตใจ
189 24137 คุณ ณัชพร วราสวัสดิ์
190 29943 คุณ ณัฐกาญจน์ กาญจนา
191 23961 คุณ ณัฐกานต์ มีสัตย์
192 31744 คุณ ณัฐชา วิบูลรังสรรค์
193 31761 คุณ ณัฐณิชา เทวภูชม
194 31822 คุณ ณัฐณิชา ตั้งเที่ยงธรรม
195 31759 คุณ ณัฐนิตย์ วุฒิสุภา
196 24536 คุณ ณัฐภัทร ฟองทา
197 24254 คุณ ณัทยา อาภัศราพงศ์
198 24032 คุณ ณิชา กุลสวัสดิ์
199 23927 คุณ ดวงทิพยื ทวีศรี
200 23965 คุณ ด้วยเกล้า ทัดเที่ยง
201 29964 คุณ ดั่งดรุณ คงตะโก
202 31767 คุณ ตวันนา เหล่าจุมพล
203 29982 คุณ ทิพย์ ศิริวรรธนาภา
204 28344 คุณ ทิพอาภา ถาวรรุ่งกิจ
205 31799 คุณ ทิพานัน ญาณิสราพันธ์ นัน
206 29727 คุณ ธมนวรรณ ใจปัญญา
207 32376 คุณ ธลิตา วิริยะชินการ
208 31815 คุณ ธัญญภรณ์ เกษรินทร์
209 31747 คุณ ธัญญาภัสส์ บริบูรณ์ธนะชัย
210 29724 คุณ ธัญนพร ตันเจริญ
211 31748 คุณ ธีนิดา ธรรมโชติ
212 31723 คุณ ธีรนันท์ สุทธาชัย
213 31720 คุณ ธีรนุช ศิริวิทยากร
214 30038 คุณ นงราม อภิชัย
215 23998 คุณ นภัสภร วัชรากร
216 31722 คุณ นลินี สุขอภัย
217 31827 คุณ นัทธพร บุญเทพ
218 24208 คุณ นารีรัตน์ อุ่นเมือง
219 24464 คุณ นิศาชล แซ่แห่ว
220 31727 คุณ นุชชรีพร คอทอง
221 31810 คุณ เบญจมาภรณ์ สมทวีศิลป์
222 30844 คุณ ประพักสร ไชยคำวัง
223 31828 คุณ ปรียารัตน์ ผัดตัน
224 28375 คุณ ปะการัง ศักดิ์ธรรมเจริญ
225 31776 คุณ ปัฐมา ธรรมปัญญา
226 29663 คุณ ปัฐมาภรณ์ กองเจริญ
227 31738 คุณ ปัทมาภรณ์ ชัยงามเมือง
228 29686 คุณ ปาจารีย์ กฤษณพันธุ์
229 31812 คุณ ปิยนันท์ โปธาเกี๋ยง
230 24289 คุณ ปิยะพร สุวรรณราช
231 24212 คุณ ปิยะพรรณ สุวรรณราช
232 31170 คุณ ผกพรรณ ปวนใจเสริฐ
233 24294 คุณ พนิตนาฎ ครุฑสูต
234 29728 คุณ พราวไพลิน สุกใส
235 30909 คุณ พลอยชมพู พานิชกุล
236 31740 คุณ พอพลอย เจียมจรัสรังษี ขิม
237 31629 คุณ พักตร์พริ้ม ธีรนันทสมบูรณ์
238 29941 คุณ พาณีนาฎ เพ็งรักษา
239 27558 คุณ พิชชาพร เขียวสวัสดิ์
240 29963 คุณ พิชญ์ดา ศุขเกษม
241 29664 คุณ พิชญพร สิงหล
242 31786 คุณ พิชญา วชิรยศ
243 23963 คุณ แพรรุ้ง พงษ์ไพบูลย์ 24/09/2530
244 31783 คุณ ไพลิน ปันจัยสีห์
245 29924 คุณ ภัทรมาศ มาบุญศักดิ์สิทธิ์
246 29923 คุณ ภาวิณี เล็กพลอย
247 30098 คุณ ภาวิณี ทรัพย์ปาน
248 29920 คุณ มนัสวัต ชุติมา
249 31764 คุณ มยุรฉัตร ทิพย์รัตน์
250 31796 คุณ มาริษา เจียกขจร
251 30034 คุณ เมธวีร์ เมธีศาสตร์
252 32369 คุณ ยุวรัตน์ พรหมยะกลาง
253 29666 คุณ รตา ตรรกไพจิตร
254 24250 คุณ รัศมีพร จิตนุ่ม
255 29714 คุณ ฤดีมาศ สมบูรณ์วิทย์
256 24104 คุณ ฤทัย ฤทธิเดช
257 29711 คุณ ฤทัยรัตน์ แก้วดี
258 24075 คุณ ลตวรรณ ตุลาพันธ์พงศ์
259 31739 คุณ ลลิตา มาติ๊บ
260 31781 คุณ ลสิชา บุญประเสริฐ
261 31834 คุณ ลักษมณ สันติมโนกุล
262 29687 คุณ ลีน่า ดวงเกตุ
263 31758 คุณ วชิรญาณ์ ตันติพันธ์พิพัฒน์
264 32311 คุณ วนิดา ธรรมชาติสุขใจ
265 29691 คุณ วรนาถ มณีนิล
266 31795 คุณ วรวรรณา ปัญญากดแก้ว
267 29671 คุณ อำพรรณ คิมหันต์สวัสดิ์
268 31731 คุณ อินทิรา วรรณศรี
269 31785 คุณ เอมอร ถือคุณ
270 31771 คุณ วรัญญา ไชยพานิช หวาน
271 24102 คุณ วลัยลักษณ์ สุวรรณโสภณ
272 31769 คุณ วัชรพร โชคเจริญวัฒนกุล
273 31733 คุณ วิช-ศรา จริยากรกุล
274 29689 คุณ วิชาภรณ์ ฉายอรุณ
275 31721 คุณ วินิตา เลิศวัชระ
276 31806 คุณ วีรยา อาศนะ
277 29726 คุณ ศนิษา สิทธิโชติ
278 24292 คุณ ศรีพัชวรรณ อยู่วิวัฒน์
279 31762 คุณ ศศิกานต์ สิริยศธำรง
280 30825 คุณ ศศิพิมพ์ คุณธนะวัฒน์
281 31847 คุณ ศศิวิมล ขันธสีมา
282 29718 คุณ ศิญาณี รุ่งเรือง
283 24220 คุณ ศิรกาญจน์ มีกล่ำ
284 31805 คุณ ศิรินภา ใจพุธ
285 31735 คุณ ศิวรินทร์ ธิวรรณ์
286 24182 คุณ ศุภกรานต์ คำมุง
287 24029 คุณ สิรัศมิ์ อ๋องสกุล
288 24146 คุณ สิริวรรณ แจ่มสอาด
289 31750 คุณ สุจารี เขมกปสิทธิ
290 24180 คุณ สุจิตรา อ่อนอุทัย
291 31808 คุณ สุชานุช คูอาริยะกุล
292 31787 คุณ สุนทรพักตร์ อภิรักษ์เสนา
293 31732 คุณ สุพรรณา บูรพาแสงสูรย์
294 29668 คุณ สุพรรณิการ์ นามวงศ์
295 31813 คุณ สุภาพรรณ์ จันทร์ธีระวงศ์
296 29922 คุณ สุภิญญดา กิติชัยวรรณ
297 23928 คุณ สุริษา วุฒิอิ่น
298 23953 คุณ สุวิมล ดรุณรัศมี
299 29670 คุณ เสาวภา เกรียงไกรเกียรติ
300 29661 คุณ โสมฤทัย อารีย์
301 29809 คุณ โสรดา วณิกกุล
302 29938 คุณ หทัยรัตน์ เรือนทน
303 24043 คุณ อภิศักดิ์ สุนทรพันธ์
304 30826 คุณ อรฉัตร ชัยวงษ์
305 24067 คุณ อ้อมดาว อุดมปละ
306 24144 คุณ อักษรนันท์ คำรังษี บีม
307 25921 คุณ อังคณาพร จิระวัฒนากูล
308 24174 คุณ อังศุธร พูลประสาธน์พร
309 29682 คุณ อัจฉริยา คำยิ่งโยชน์
310 24286 คุณ อัจฉรีย์ แก้วทิพย์
311 31755 คุณ อัชฌา ติโลกวิชัย
312 30916 คุณ อาภัสสร สมพฤกษ์
313 29669 คุณ อาระยา สุวรรณ
314 24392 คุณ ธัญธิดา สาสุนทร เฟิร์น
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ