ชื่อรุ่น สน 75 ' 23 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 214 คน
# 2523M5 ประธานรุ่น : คุณศุกล จุมปามันท์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 13605 คุณ อาป วัลลิภากร
2 13461 คุณ กมล เตชะกุลวิโรจน์
3 0 คุณ กมลทิพย์ สุขสกุลชัย หม่อม
4 11105 คุณ กฤษณ์ กระแสเวส โจ
5 13524 คุณ กลิ่นสุคนธ์ จิวนารมณ์ (ฟองคำ) อ๊อด
6 13622 คุณ กองทอง พันธุ์ไชยศิลป์
7 13567 คุณ กาญจนา คูสุวรรณ
8 13567 คุณ กาญจนา สุระ
9 13595 คุณ กิติมา มาลีหอม ต่าย
10 13523 คุณ กุลวดี ออกเวหา กุล
11 9412 คุณ กุลวัฒน์ ทศพะรินทร์ โจ๊ก
12 9469 คุณ เกรียงไกร ศิกษกโสภณ (แซ่ซิ้ม) ไกร , เกี้ย
13 13591 คุณ เกียรติศักดิ์ เจษฎาพันธุ์ เก้ง
14 13540 คุณ ไกรสีห์ ลักษณ์ศิริ เพ้ง
15 13583 คุณ ขณิษฐา ต่วนชะเอม
16 13613 คุณ คณิตตา แซทเทอร์ฟิลด์ (อินทรสูต)
17 13535 คุณ เครือวัลย์ แสนทอน น้อย
18 11043 คุณ จรัญ จินดามณีศิริกุล
19 11462 คุณ จรัสบุญ วรมิตร โอ๋
20 13519 คุณ จักรพันธ์ หน่อสุวรรณ
21 13527 คุณ จารุณี เรียวสงวนวงศ์
22 13623 คุณ จารุนันท์ สมณะ(เกียรติประภาพร)
23 9450 คุณ จิณธรรม ค้ำกูล แจ๊ค
24 13526 คุณ จิรารัตน์ ธาดาเดช
25 9426 คุณ จุลพงษ์ ปราถนาดี
26 9414 คุณ เจนกิจ สวัสดิโอ จ้อง
27 11107 คุณ ฉัตรชัย ศิริสุจินต์ เจ้า
28 13617 คุณ ฉายฉัตร รังสรรค์ แอ้
29 13661 คุณ ชนินทร์ เจษฎาพันธ์
30 9444 คุณ ชนินทร์ สมมณีวรรณ เป้
31 13607 คุณ ชไมพร จิตรอารีละมัย
32 13616 คุณ ชลดา วาระเลิศ
33 13660 คุณ ชวนชื่น อังกูรแสวงสุข (แก้วประเสริฐ)
34 12528 คุณ ชัยยุทธ์ เจียรพินิจนันทน์
35 13932 คุณ ชาคริต ไชยะคำ
36 9485 คุณ ชาญวิทย์ มุนิกานนท์ ปอ
37 11133 คุณ ชาตรี พิมสาร ตรี
38 13464 คุณ ชาติชาย เมืองลือ ปึ้ง
39 9525 คุณ ชาติชาย อภิรักษ์เมทนี เจียว
40 13572 คุณ ชุติพงศ์ สมทรัพย์ ชุ
41 13566 คุณ ฐิติพร ภู่เจริญ
42 9411 คุณ ณัฐพล ลังการ์สิทธิ์ ตุ่ย
43 13664 คุณ ดวงเดือน จึงอยู่สุข
44 13647 คุณ ดวงพร หุ่นตระกูล
45 13592 คุณ ดุสิต บริสุทธิ์ศรี
46 13565 คุณ แดนรัก อรุณฤทธิ์เดชา ไพร
47 0 คุณ ทวีพงษ์ หินคำ เมี่ยง
48 11437 คุณ ธนเทพ ทิมสุวรรณ เอี้ยด
49 9521 คุณ ธัชชัย ขัติครุฑ ท๊อป
50 13800 คุณ ธารินี เรืองศิริ
51 13654 คุณ ธิดาลักษณ์ ณ เชียงใหม่ ตู่
52 13529 คุณ ธีรพล อุดมวัฒนากุล
53 9427 คุณ นคร วรรณกุล หนุ่ม
54 13577 คุณ นงนุช เชิดชูตระกูลทอง
55 13610 คุณ นงลักขณา ขวัญสุวรรณ นง
56 12473 คุณ นเรศ ทุนอินทร์
57 13594 คุณ ณฤมล เผ่าสุวรรณ มล
58 13581 คุณ นันทวัน กาวิล
59 13573 คุณ นิดา สิงห์เวชสกุล
60 13533 คุณ นิทัศน์ ศุภราภรณ์
61 13551 คุณ นิธิพันธ์ อภินิเวศ นิ
62 13571 คุณ นิภา ธารารัตนสกุล
63 13417 คุณ นิรันดร์ ตั้งธีระบัณฑิตกุล นิรันดร์
64 9475 คุณ นิวัติ มังกรทอง
65 13547 คุณ นุกูล ชมภูพาน
66 13665 คุณ เนตรทราย สุริยา
67 13602 คุณ บรรจง ต้นธรรม จง
68 13503 คุณ บรรเจิด จรรยาเสน
69 13639 คุณ บุษกร บุปผเวส (ฝน) น้ำฝน
70 13532 คุณ บุษบา แซ่ลิ้ม
71 13625 คุณ เบญจมาศ ดำรงศิริ
72 13597 คุณ เบญจา ชุตินทราศรี
73 13804 คุณ ประพันธ์ หน่อราช
74 9457 คุณ ประพาฬ ศรีอุทรา ไข่แดง
75 13670 คุณ ประภาพรรณ พิทักษ์โสภณ
76 13648 คุณ ปราณี กิตวงศ์
77 13656 คุณ ปราณี รัชฎา
78 13520 คุณ ปรีชา แก้วคำปา
79 13542 คุณ ปัญจณี สุวรรณะ
80 13575 คุณ ปานหทัย สุภารัตน์ มิว
81 13621 คุณ ปาริฉัตร ธีระกุล (แอ๋ม)
82 13801 คุณ พงษ์ศักดิ์ ไชยชนะ
83 9476 คุณ พงษ์ศักดิ์ ทักษิณสุข ตี๋
84 11118 คุณ พจน์ หงส์นันทน์ (โอ๋ด้อ)
85 0 คุณ พรชัย ลิ้วประเสริฐ(ปึ้ง)
86 13558 คุณ พรทิพย์ ธรรมวงศ์(ทิพย์ไพโรจน์)
87 13631 คุณ พรศิลป์ คุณศิลป์
88 13636 คุณ พัชรา ธารามาศ (ฤทธิ์อินทรางกูร)
89 13650 คุณ พัชรินทร์ ยอดผ่านเมือง(แดง)
90 13525 คุณ พัทยา ผจญรักษาเกียรติ
91 13546 คุณ พิรุณ คำเครือ
92 9515 คุณ พิศาล ชัยศรี
93 13642 คุณ เพชรา คุณธรรมสถาพร เพชร
94 9446 คุณ ไพรัช อิทธิพันธ์กุล
95 13553 คุณ ภคินี อิศรางกูร ณ อยุธยา(ปิค)
96 13555 คุณ ภรณี พวงแก้ว(สวัสดิ์-ชูโต)
97 12054 คุณ ภัทรจักร์ จำรูญรัตน์
98 13587 ดร. ภาณุ เรืองจันทร์ ตง
99 11496 คุณ ภาณุพันธ์ ตวงทอง
100 13982 คุณ ภารุจน์ กาญจนเกตุ (อ้อ)
101 9643 คุณ มิลินท์ นิมากร
102 13451 คุณ ภัทญุษ(โยธิน) ประเสริฐกุล
103 11104 คุณ วิรุณรังสี(รณภูมิ) ศรัทธาทิพย์
104 13576 คุณ รังสิมันต์ ณ ลำปาง(เอ๋)
105 13569 คุณ รวมรัตน์ รงค์ทอง ออม
106 13574 คุณ ฤทัยทิพย์ อดุลย์กิตติชัย
107 13641 คุณ ลัดดาวัลย์ ฟูจิวารา
108 13635 คุณ วนิดา นิราพาธ
109 13606 คุณ วนิดา สิงห์เวชกุล
110 0 คุณ วมลณัฐ ฉัตรตระกูล
111 13556 คุณ วรนุช ณ เชียงใหม่ (จี๊ด)
112 9455 คุณ วรพงศ์ ญาณวุฒิ
113 13590 คุณ วรรณทนี หลิมสิริวงศ์
114 13367 คุณ วรรณี โค้ววันชัย
115 13570 คุณ วรันยา โมรองด์ (ดอนย่า)
116 11110 คุณ วราพงศ์ อนุชาผัด
117 13643 คุณ วรุณพร ทุ่งสี่
118 9448 คุณ วสันต์ ตุ่นคำ
119 9448 คุณ วสันต์ นิ่มตระกูล (แอ๊ตดี้)
120 11062 คุณ วัชรพงศ์ บุญรัตน์ (แมว)
121 13685 คุณ วัชรินทร์ สมณาวรรณ (น้อง)
122 11065 คุณ วัฒนพงษ์ ไข่คำ
123 9478 คุณ วิกรม กลันทะกะสุวรรณ (เต๋า)
124 13644 คุณ วิชชุดา อนันตการณ์
125 13668 คุณ วิชัย วนรันต์วิจิตร
126 11603 คุณ วินัย ทานศิลา (ตูน)
127 13593 คุณ วิลาวัลย์ อินทวงศ์
128 11179 คุณ วิศิษฐ์ วิชาคำ
129 13984 คุณ วีนัส ปิยะชน
130 9502 คุณ วีระชัย ตันติศักดิ์ (หนุ่ย)
131 9425 คุณ วุฒิพงศ์ เกียรติศักดิ์ (แป๊ะ)
132 13471 คุณ เวชยันต์ เขียวคำสุข
133 13666 คุณ ศรีสุดา ชวชาติ (น้อง) น้อง
134 13584 คุณ ศศิธร กันธิยะ (หนิง)
135 13543 คุณ ศศิธร สายะบุตร
136 11120 ผศ. ศานติ เดชคำรณ
137 13582 คุณ ศิรินันทา กระแสเวส
138 13618 ผศ.ดร. ศิริพร (อมลณัฐ) ฉัตรตระกูล
139 13677 คุณ ศิริรัตน์ บุษมาโร
140 11598 คุณ ศุกล จุมปามันท์ (ไก่) ไก่
141 13588 คุณ ศุภลักษณ์ ว่องไว
142 13620 คุณ ศุภลักษณ์ หางหงษ์
143 11053 คุณ ศุภวิช เชยะกุล (แป๊ะ)
144 11047 คุณ เศกสรรค์ อัมมวรรธน์ (เอ๋)
145 9443 คุณ สถาพร ดวงต๋า
146 13749 คุณ สร้อยกนก โรจน์พัฒนกุล (หนิง)
147 13530 คุณ สร้อยฟ้า ประพันธ์วงค์
148 13462 คุณ สุรพล เอื้อพิทักษ์สกุล(ปิง)
149 13579 คุณ สัจจา ชวพงศ์
150 9493 คุณ สาธิต ชวนศิริกุล(กวง)
151 13350 คุณ สายฝน สอประดิษฐ์
152 13531 คุณ สายันห์ เลิศวิชา
153 13741 คุณ สิรีลาวัลย์ ชัยเนตร(กุ้ง)
154 13611 คุณ สุกัญญา เต็งเกียรติ์ตระกุล แดง
155 13978 คุณ สุกานดา กิจหรารักษ์ (ฟ้ามุ่ย) ฟ้ามุ่ย
156 13680 คุณ สุขุม หาญตระกูล พี่ขุม
157 9491 คุณ สุเจตน์ มงคลไชยสิทธิ์
158 13981 คุณ สุชาดา เดชศรี (ติ้ง)
159 12499 คุณ สุเทพ โพธินัย Thep
160 13604 คุณ สุพจน์ ยศสิงห์คำ
161 13669 คุณ สุภัค โชติวัฒนานนท์
162 13538 คุณ สุมาลี (ไชยชมภู) เมืองชัย หล้า
163 13965 คุณ สุรีย์ อังกูรแสวงสุข
164 13603 คุณ สุรีย์รันต์ กุศลผดุงศักดิ์
165 13630 คุณ สุวดี จิตนราพงศ์
166 13643 คุณ เสรฐสุดา ปรีชานนท์
167 13627 คุณ เสาวคนธ์ ชูศรี (อ้อย)
168 13653 คุณ โสมวดี กล่อมสังข์
169 9428 คุณ อดิศร สุวรรณประเทศ
170 13536 คุณ อดุลย์ อภิวัฒนากุล
171 13659 คุณ อนวัช เพชรสุวรรณ (แอ๊ด)
172 9417 คุณ อนุชา นันทวงศ์
173 0 คุณ อนุเทพ วาฤทธิ์(แป๊ด)
174 13429 คุณ อนุสิษฐ์ ธิติบดินทร์ ไฮ้
175 9504 คุณ อภิวัฒน์ จิตต์ปรารพ(ยอร์ค) ยอร์ค
176 9494 คุณ อภิสิทธ์ พรหมเสน
177 13678 คุณ อรนุช ขันธปราบ
178 13670 คุณ อรวรรณ ดีแก้ว
179 13596 คุณ อัครพงศ์ นิรัติศยางกูร
180 13974 คุณ อัญชลี ดวงจิตร์
181 13609 คุณ อัญชลี ปิงแก้ว
182 13624 คุณ อัมพร กิจสุดา(ค้าไม้)
183 13674 คุณ อาภรณ์ จรูญโสภณศักดิ์
184 13980 คุณ อาภัสรา ศุขพงศ์ กิ่ง
185 13586 คุณ อำพร เจริญสมศักดิ์- (ฟาง)
186 13633 คุณ อิ๊ดยังวัน ยงย่วน
187 10158 คุณ อิศเรศ สิทธิโรจนกุล
188 13600 คุณ อุดม สลิดแก้ว
189 13539 ดร. อุทัยวรรณ อุทัยพัฒน์ ต้อย
190 9498 คุณ อุตสาหะ ณ เชียงใหม่
191 11468 ดร. นิพนธ์ รัตนาวังเจริญ จึง
192 13646 ทพ. ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์
193 9408 คุณ ภาณุทัต เตชะเสน (จิม)
194 11127 นพ. จำรูญ ลิขิตวัฒนาสกุล
195 9965 นพ. เชษฐ์ ศิวะสมบูรณ์
196 9411 นพ. ณัฐพงศ์ พันธุ์แพ กุ้ง
197 9526 คุณ ประเสริฐ บริพันธกุล
198 13625 คุณ สงกรานต์ พันธูจินดา
199 9508 คุณ โอภาศ อินทรสุขุม
200 9548 คุณ ปิยะพงศ์ ชำนาญ
201 13530 คุณ คมสัน ประพันธ์วงค์
202 13662 คุณ ณรงค์ชัย นครังกุล
203 13554 คุณ ประภาศรี คำภิโร
204 13559 คุณ ปราณี บริพันธกูล
205 13563 คุณ พรพนา เกียรติกรัณย์
206 9119 คุณ พิณพง สมบูรณ์
207 13550 คุณ รัชนีกร วินิจกุล น้อง
208 13612 คุณ โรจนพันธ์ เลาหเจริญยศ
209 13548 คุณ วิไลวรรณ จงรักษ์สัตย์
210 13564 คุณ ศรีประภา เชาว์วุฒิมา
211 13615 คุณ สุชีรี ชัยรัต
212 13552 คุณ สุพรรณ อ่องสกุล
213 13561 คุณ อันธิฌา จองคำ
214 13551 นาง รัชนิดา พรหมพันธุ์ (วินิจกุล) ปี้
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ