ชื่อรุ่น สน 75 ' 23 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 215 คน
# 2523M5 ประธานรุ่น : คุณศุกล จุมปามันท์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 13530 คุณ คมสัน ประพันธ์วงค์
2 13662 คุณ ณรงค์ชัย นครังกุล
3 13554 คุณ ประภาศรี คำภิโร
4 13559 คุณ ปราณี บริพันธกูล
5 13563 คุณ พรพนา เกียรติกรัณย์
6 9119 คุณ พิณพง สมบูรณ์
7 13550 คุณ รัชนีกร วินิจกุล น้อง
8 13612 คุณ โรจนพันธ์ เลาหเจริญยศ
9 13548 คุณ วิไลวรรณ จงรักษ์สัตย์
10 13564 คุณ ศรีประภา เชาว์วุฒิมา
11 13615 คุณ สุชีวี ชัยรัต ไก่, กีวี่
12 13552 คุณ สุพรรณ อ่องสกุล
13 13561 คุณ อันธิฌา จองคำ
14 13551 นาง รัชนิดา พรหมพันธุ์ (วินิจกุล) ปี้
15 13605 คุณ อาป วัลลิภากร
16 13461 คุณ กมล เตชะกุลวิโรจน์
17 0 คุณ กมลทิพย์ สุขสกุลชัย หม่อม
18 11105 คุณ กฤษณ์ กระแสเวส โจ
19 13524 คุณ กลิ่นสุคนธ์ จิวนารมณ์ (ฟองคำ) อ๊อด
20 13622 คุณ กองทอง พันธุ์ไชยศิลป์
21 13567 คุณ กาญจนา คูสุวรรณ
22 13567 คุณ กาญจนา สุระ
23 13595 คุณ กิติมา มาลีหอม ต่าย
24 13523 คุณ กุลวดี ออกเวหา กุล
25 9412 คุณ กุลวัฒน์ ทศพะรินทร์ โจ๊ก
26 9469 คุณ เกรียงไกร ศิกษกโสภณ (แซ่ซิ้ม) ไกร , เกี้ย
27 13591 คุณ เกียรติศักดิ์ เจษฎาพันธุ์ เก้ง
28 13540 คุณ ไกรสีห์ ลักษณ์ศิริ เพ้ง
29 13583 คุณ ขณิษฐา ต่วนชะเอม
30 13613 คุณ คณิตตา แซทเทอร์ฟิลด์ (อินทรสูต)
31 13535 คุณ เครือวัลย์ แสนทอน น้อย
32 11043 คุณ จรัญ จินดามณีศิริกุล
33 11462 คุณ จรัสบุญ วรมิตร โอ๋
34 13519 คุณ จักรพันธ์ หน่อสุวรรณ
35 13527 คุณ จารุณี เรียวสงวนวงศ์
36 13623 คุณ จารุนันท์ สมณะ(เกียรติประภาพร)
37 9450 คุณ จิณธรรม ค้ำกูล แจ๊ค
38 13526 คุณ จิรารัตน์ ธาดาเดช
39 9426 คุณ จุลพงษ์ ปราถนาดี
40 9414 คุณ เจนกิจ สวัสดิโอ จ้อง
41 11107 คุณ ฉัตรชัย ศิริสุจินต์ เจ้า
42 13617 คุณ ฉายฉัตร รังสรรค์ แอ้
43 13661 คุณ ชนินทร์ เจษฎาพันธ์
44 9444 คุณ ชนินทร์ สมมณีวรรณ เป้
45 13607 คุณ ชไมพร จิตรอารีละมัย
46 13616 คุณ ชลดา วาระเลิศ
47 13660 คุณ ชวนชื่น อังกูรแสวงสุข (แก้วประเสริฐ)
48 12528 คุณ ชัยยุทธ์ เจียรพินิจนันทน์
49 13932 คุณ ชาคริต ไชยะคำ
50 9485 คุณ ชาญวิทย์ มุนิกานนท์ ปอ
51 11133 คุณ ชาตรี พิมสาร ตรี
52 13464 คุณ ชาติชาย เมืองลือ ปึ้ง
53 9525 คุณ ชาติชาย อภิรักษ์เมทนี เจียว
54 13572 คุณ ชุติพงศ์ สมทรัพย์ ชุ
55 13566 คุณ ฐิติพรรณ ภู่เจริญ
56 9411 คุณ ณัฐพล ลังการ์สิทธิ์ ตุ่ย
57 13664 คุณ ดวงเดือน จึงอยู่สุข
58 13647 คุณ ดวงพร หุ่นตระกูล
59 13592 คุณ ดุสิต บริสุทธิ์ศรี
60 13565 คุณ แดนรัก อรุณฤทธิ์เดชา ไพร
61 0 คุณ ทวีพงษ์ หินคำ เมี่ยง
62 11437 คุณ ธนเทพ ทิมสุวรรณ เอี้ยด
63 9521 คุณ ธัชชัย ขัติครุฑ ท๊อป
64 13800 คุณ ธารินี เรืองศิริ
65 13654 คุณ ธิดาลักษณ์ ณ เชียงใหม่ ตู่
66 13529 คุณ ธีรพล อุดมวัฒนากุล
67 9427 คุณ นคร วรรณกุล หนุ่ม
68 13577 คุณ นงนุช เชิดชูตระกูลทอง
69 13610 คุณ นงลักขณา ขวัญสุวรรณ นง
70 12473 คุณ นเรศ ทุนอินทร์
71 13594 คุณ นฤมล เผ่าสุวรรณ มล
72 13581 คุณ นันทวัน กาวิล
73 13573 คุณ นิดา สิงห์เวชสกุล
74 13533 คุณ นิทัศน์ ศุภราภรณ์
75 13551 คุณ นิธิพันธ์ อภินิเวศ นิ
76 13571 คุณ นิภา ธารารัตนสกุล
77 13417 คุณ นิรันดร์ ตั้งธีระบัณฑิตกุล นิรันดร์
78 9475 คุณ นิวัติ มังกรทอง
79 13547 คุณ นุกูล ชมภูพาน
80 13665 คุณ เนตรทราย สุริยา
81 13602 คุณ บรรจง ต้นธรรม จง
82 13503 คุณ บรรเจิด จรรยาเสน
83 13639 คุณ บุษกร บุปผเวส (ฝน) น้ำฝน
84 13532 คุณ บุษบา แซ่ลิ้ม
85 13625 คุณ เบญจมาศ ดำรงศิริ
86 13597 คุณ เบญจา ชุตินทราศรี
87 13804 คุณ ประพันธ์ หน่อราช
88 9457 คุณ ประพาฬ ศรีอุทรา ไข่แดง
89 13670 คุณ ประภาพรรณ พิทักษ์โสภณ
90 13648 คุณ ปราณี กิตวงศ์
91 13656 คุณ ปราณี รัชฎา
92 13520 คุณ ปรีชา แก้วคำปา
93 13542 คุณ ปัญจณี สุวรรณะ
94 13575 คุณ ปานหทัย สุภารัตน์ มิว
95 13621 คุณ ปาริฉัตร ธีระกุล แอ๋ม
96 13801 คุณ พงษ์ศักดิ์ ไชยชนะ
97 9476 คุณ พงษ์ศักดิ์ ทักษิณสุข ตี๋
98 11118 คุณ พจน์ หงส์นันทน์ (โอ๋ด้อ)
99 0 คุณ พรชัย ลิ้วประเสริฐ(ปึ้ง)
100 13558 คุณ พรทิพย์ ธรรมวงศ์(ทิพย์ไพโรจน์)
101 13631 คุณ พรศิลป์ คุณศิลป์
102 13636 คุณ พัชรา ธารามาศ (ฤทธิ์อินทรางกูร)
103 13650 คุณ พัชรินทร์ ยอดผ่านเมือง(แดง)
104 13525 คุณ พัทยา ผจญรักษาเกียรติ หน่อย
105 13546 คุณ พิรุณ คำเครือ
106 9515 คุณ พิศาล ชัยศรี
107 13642 คุณ เพชรา คุณธรรมสถาพร เพชร
108 9446 คุณ ไพรัช อิทธิพันธ์กุล
109 13553 คุณ ภคินี อิศรางกูร ณ อยุธยา ปิ๊ค
110 13555 คุณ ภรณี พวงแก้ว(สวัสดิ์-ชูโต)
111 12054 คุณ ภัทรจักร์ จำรูญรัตน์
112 13587 ดร. ภาณุ เรืองจันทร์ ตง
113 11496 คุณ ภาณุพันธ์ ตวงทอง
114 13982 คุณ ภารุจน์ กาญจนเกตุ (อ้อ)
115 9643 คุณ มิลินท์ นิมากร
116 13451 คุณ ภัทญุษ(โยธิน) ประเสริฐกุล
117 11104 คุณ วิรุณรังสี(รณภูมิ) ศรัทธาทิพย์
118 13576 คุณ รังสิมันต์ ณ ลำปาง(เอ๋)
119 13569 คุณ รวมรัตน์ รงค์ทอง ออม
120 13574 คุณ ฤทัยทิพย์ อดุลย์กิตติชัย
121 13641 คุณ ลัดดาวัลย์ ฟูจิวารา
122 13635 คุณ วนิดา นิราพาธ
123 13606 คุณ วนิดา สิงห์เวชกุล
124 0 คุณ วมลณัฐ ฉัตรตระกูล
125 13556 คุณ วรนุช ณ เชียงใหม่ (จี๊ด)
126 9455 คุณ วรพงศ์ ญาณวุฒิ
127 13590 คุณ วรรณทนี หลิมสิริวงศ์
128 13367 คุณ วรรณี โค้ววันชัย
129 13570 คุณ วรันยา โมรองด์ (ดอนย่า)
130 11110 คุณ วราพงศ์ อนุชาผัด
131 13643 คุณ วรุณพร ทุ่งสี่
132 9448 คุณ วสันต์ ตุ่นคำ
133 9448 คุณ วสันต์ นิ่มตระกูล แอ็ด
134 11062 คุณ วัชรพงศ์ บุญรัตน์ (แมว)
135 13685 คุณ วัชรินทร์ สมณาวรรณ (น้อง)
136 11065 คุณ วัฒนพงษ์ ไข่คำ
137 9478 คุณ วิกรม กลันทะกะสุวรรณ (เต๋า)
138 13644 คุณ วิชชุดา อนันตการณ์
139 13668 คุณ วิชัย วนรันต์วิจิตร
140 11603 คุณ วินัย ทานศิลา (ตูน)
141 13593 คุณ วิลาวัลย์ อินทวงศ์
142 11179 คุณ วิศิษฐ์ วิชาคำ
143 13984 คุณ วีนัส ปิยะชน
144 9502 คุณ วีระชัย ตันติศักดิ์ (หนุ่ย)
145 9425 คุณ วุฒิพงศ์ เกียรติศักดิ์ (แป๊ะ)
146 13471 คุณ เวชยันต์ เขียวคำสุข
147 13666 คุณ ศรีสุดา ชวชาติ (น้อง) น้อง
148 13584 คุณ ศศิธร กันธิยะ หนิง
149 13543 คุณ ศศิธร สายะบุตร
150 11120 ผศ. ศานติ เดชคำรณ
151 13582 คุณ ศิรินันทา กระแสเวส
152 13618 ผศ.ดร. ศิริพร (อมลณัฐ) ฉัตรตระกูล
153 13677 คุณ ศิริรัตน์ บุษมาโร
154 11598 คุณ ศุกล จุมปามันท์ (ไก่) ไก่
155 13588 คุณ ศุภลักษณ์ ว่องไว
156 13620 คุณ ศุภลักษณ์ หางหงษ์
157 11053 คุณ ศุภวิช เชยะกุล (แป๊ะ)
158 11047 คุณ เศกสรรค์ อัมมวรรธน์ (เอ๋)
159 9443 คุณ สถาพร ดวงต๋า
160 13749 คุณ สร้อยกนก โรจน์พัฒนกุล (หนิง)
161 13530 คุณ สร้อยฟ้า ประพันธ์วงค์
162 13462 คุณ สุรพล เอื้อพิทักษ์สกุล(ปิง)
163 13579 คุณ สัจจา ชวพงศ์
164 9493 คุณ สาธิต ชวนศิริกุล(กวง)
165 13350 คุณ สายฝน สอประดิษฐ์
166 13531 คุณ สายันห์ เลิศวิชา
167 13741 คุณ สิรีลาวัลย์ ชัยเนตร กุ้ง
168 13611 คุณ สุกัญญา เต็งเกียรติ์ตระกุล แดง
169 13978 คุณ สุกานดา กิจหรารักษ์ ฟ้ามุ่ย
170 13680 คุณ สุขุม หาญตระกูล พี่ขุม
171 9491 คุณ สุเจตน์ มงคลไชยสิทธิ์
172 13981 คุณ สุชาดา เดชศรี (ติ้ง)
173 12499 คุณ สุเทพ โพธินัย Thep
174 13604 คุณ สุพจน์ ยศสิงห์คำ
175 13669 คุณ สุภัค โชติวัฒนานนท์
176 13538 คุณ สุมาลี (ไชยชมภู) เมืองชัย หล้า
177 13965 คุณ สุรีย์ อังกูรแสวงสุข
178 13603 คุณ สุรีย์รันต์ กุศลผดุงศักดิ์
179 13630 คุณ สุวดี จิตนราพงศ์
180 13643 คุณ เสรฐสุดา ปรีชานนท์
181 13627 คุณ เสาวคนธ์ ชูศรี (อ้อย)
182 13653 คุณ โสมวดี กล่อมสังข์
183 9428 คุณ อดิศร สุวรรณประเทศ
184 13536 คุณ อดุลย์ อภิวัฒนากุล
185 13659 คุณ อนวัช เพชรสุวรรณ (แอ๊ด)
186 9417 คุณ อนุชา นันทวงศ์
187 0 คุณ อนุเทพ วาฤทธิ์(แป๊ด)
188 13429 คุณ อนุสิษฐ์ ธิติบดินทร์ ไฮ้
189 9504 คุณ อภิวัฒน์ จิตต์ปรารพ(ยอร์ค) ยอร์ค
190 9494 คุณ อภิสิทธ์ พรหมเสน
191 13678 คุณ อรนุช ขันธปราบ
192 13670 คุณ อรวรรณ ดีแก้ว
193 13596 คุณ อัครพงศ์ นิรัติศยางกูร
194 13974 คุณ อัญชลี ดวงจิตร์ อิ๋ว
195 13609 คุณ อัญชลี ปิงแก้ว
196 13624 คุณ อัมพร กิจสุดา(ค้าไม้)
197 13674 คุณ อาภรณ์ จรูญโสภณศักดิ์
198 13980 คุณ อาภัสรา ศุขพงศ์ กิ่ง
199 13586 คุณ อำพร เจริญสมศักดิ์- (ฟาง)
200 13633 คุณ อิ๊ดยังวัน ยงย่วน
201 10158 คุณ อิศเรศ สิทธิโรจนกุล
202 13600 คุณ อุดม สลิดแก้ว
203 13539 ดร. อุทัยวรรณ อุทัยพัฒน์ ต้อย
204 9498 คุณ อุตสาหะ ณ เชียงใหม่
205 11468 ดร. นิพนธ์ รัตนาวังเจริญ จึง
206 13646 ทพ. ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์
207 9408 คุณ ภาณุทัต เตชะเสน (จิม)
208 11127 นพ. จำรูญ ลิขิตวัฒนาสกุล
209 9965 นพ. เชษฐ์ ศิวะสมบูรณ์
210 9411 นพ. ณัฐพงศ์ พันธุ์แพ กุ้ง
211 9526 คุณ ประเสริฐ บริพันธกุล
212 13625 คุณ สงกรานต์ พันธูจินดา
213 9508 คุณ โอภาศ อินทรสุขุม
214 9548 คุณ ปิยะพงศ์ ชำนาญ
215 0 พ.อ. มาโนช จุมปามาลา โจ๋
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ