ชื่อรุ่น UNITY ' 75 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 37 คน
# 2518M5 ประธานรุ่น : คุณธนัดดา ภัสสรภิญโญสกุล
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 คุณ บรรจงจิตร พานิชย์พัฒนานนท์ หน่อย
2 11258 คุณ จงกลณี (จุ๋ม) กุณฑลกิติเดช (นามสกุลเดิม ข่ายสุวรรณ) จุ๋ม
3 11289 คุณ แจ่มจันทร์ วรรณภีร์
4 0 คุณ ทัศนาภรณ์ บุญญฤทธิ์
5 12081 คุณ ธนัดดา ภัสสรภิญโญสกุล
6 0 คุณ ธีดากุล วิริยะประสพโชค
7 11307 คุณ นิศานาถ ยอดยัง (อ้อม) อ้อม
8 7543 คุณ ประโยชน์ ลิขิตกุล
9 11153 คุณ ปิยะ ศิริมาตย์
10 10312 คุณ ผ่านฟ้า ณ เชียงใหม่
11 คุณ พัศศุกร แก้วสว่าง
12 คุณ มริสรา รัตนพฤกษ์
13 11234 คุณ มาลินี พิริยคุณธร
14 0 คุณ รัชนี สุนทรปกรณ์กิจ
15 7523 คุณ ราชันย์ ไชยาพันธุ์
16 11276 คุณ ลำเพาพรรณ ลีรพันธุ์
17 9403 คุณ วรวิทย์ แสนไชย(เสียชีวิต)
18 0 คุณ วัชรี สาริกบุตร
19 0 คุณ วิไลลักษณ์ กิจจนะพานิช
20 11273 คุณ ศรัณยา ธรรมวิวรณ์ (พานิชพันธ์)
21 11247 คุณ สิริลักษณ์ คุณเลิศ
22 0 คุณ สุพิศ รุ่งเรืองศรี
23 11027 คุณ แสงจันทร์ ชิกรัตน์
24 11281 คุณ อมรรัตน์ ทองชุมสัน
25 0 คุณ ศิริศตวรรษ วรกุล
26 11314 คุณ ทินชาติ ลี้ตระกูล โอ
27 11262 คุณ สุรพล ระไว
28 10195 คุณ สุรินทร์ เทพรัตน์
29 11317 คุณ ฐิติกร เทพมณี หนุ่ย
30 11294 คุณ อุดมรัตน์ อัครชิโนเรศ
31 8028 คุณ วรวัชร ตันตรานนท์
32 7947 คุณ วีระ อุสาหะ จิ้งหรีด (Cricket)
33 0 คุณ มยุรี สงวนทรัพย์ทวี
34 10974 คุณ สิริฉาย สิริอาภรณ์ (ไชยคุนา) แอ้
35 11321 คุณ อำนวยพร วิคี
36 11241 คุณ วันเพ็ญ ชัยอนุพันธ์(บุญหมื่น)
37 11295 คุณ วรรณา บุญแสนไชย
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ