ชื่อรุ่น UNITY ' 75 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 37 คน
# 2518M5 ประธานรุ่น : คุณธนัดดา ภัสสรภิญโญสกุล
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 คุณ แจ่มจันทร์ วรรณภีร์
2 0 คุณ ทัศนาภรณ์ บุญญฤทธิ์
3 0 คุณ ธนัดดา ภัสสรภิญโญสกุล
4 0 คุณ ธีดากุล วิริยะประสพโชค
5 11307 คุณ นิศานาถ ยอดยัง (อ้อม) อ้อม
6 0 คุณ ประโยชน์ ลิขิตกุล
7 0 คุณ ปิยะ ศิริมาตย์
8 0 คุณ ผ่านฟ้า ณ เชียงใหม่
9 คุณ พัศศุกร แก้วสว่าง
10 คุณ มริสรา รัตนพฤกษ์
11 0 คุณ มาลินี พิริยคุณธร
12 0 คุณ รัชนี สุนทรปกรณ์กิจ
13 0 คุณ ราชันย์ ไชยาพันธุ์
14 11276 คุณ ลำเพาพรรณ ลีรพันธุ์
15 9403 คุณ วรวิทย์ แสนไชย(เสียชีวิต)
16 0 คุณ วัชรี สาริกบุตร
17 0 คุณ วิไลลักษณ์ กิจจนะพานิช
18 11273 คุณ ศรัณยา ธรรมวิวรณ์ (พานิชพันธ์)
19 0 คุณ สิริลักษณ์ คุณเลิศ
20 0 คุณ สุพิศ รุ่งเรืองศรี
21 11027 คุณ แสงจันทร์ ชิกรัตน์
22 0 คุณ อมรรัตน์ ทองชุมสัน
23 0 คุณ ศิริศตวรรษ วรกุล
24 11314 คุณ ทินชาติ ลี้ตระกูล โอ
25 0 คุณ สุรพล ระไว
26 0 คุณ สุรินทร์ เทพรัตน์
27 0 คุณ ฐิติกร เทพมณี หนุ่ย
28 0 คุณ อุดมรัตน์ อัครชิโนเรศ
29 8028 คุณ วรวัชร ตันตรานนท์
30 7947 คุณ วีระ อุสาหะ จิ้งหรีด (Cricket)
31 0 คุณ มยุรี สงวนทรัพย์ทวี
32 0 สิริฉาย สิริอาภรณ์ (ไชยคุนา) แอ้
33 11321 คุณ อำนวยพร วิคี
34 11241 คุณ วันเพ็ญ ชัยอนุพันธ์(บุญหมื่น)
35 11295 คุณ วรรณา บุญแสนไชย
36 0 คุณ บรรจงจิตร พานิชย์พัฒนานนท์ หน่อย
37 0 คุณ จงกลณี (จุ๋ม) กุณฑลกิติเดช (นามสกุลเดิม ข่ายสุวรรณ) จุ๋ม
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ