ชื่อรุ่น UNITY ' 75 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 37 คน
# 2518M5 ประธานรุ่น : คุณธนัดดา ภัสสรภิญโญสกุล
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 0 คุณ บรรจงจิตร พานิชย์พัฒนานนท์ หน่อย
2 0 คุณ จงกลณี (จุ๋ม) กุณฑลกิติเดช (นามสกุลเดิม ข่ายสุวรรณ) จุ๋ม
3 0 คุณ แจ่มจันทร์ วรรณภีร์
4 0 คุณ ทัศนาภรณ์ บุญญฤทธิ์
5 0 คุณ ธนัดดา ภัสสรภิญโญสกุล
6 0 คุณ ธีดากุล วิริยะประสพโชค
7 11307 คุณ นิศานาถ ยอดยัง (อ้อม) อ้อม
8 0 คุณ ประโยชน์ ลิขิตกุล
9 0 คุณ ปิยะ ศิริมาตย์
10 0 คุณ ผ่านฟ้า ณ เชียงใหม่
11 คุณ พัศศุกร แก้วสว่าง
12 คุณ มริสรา รัตนพฤกษ์
13 0 คุณ มาลินี พิริยคุณธร
14 0 คุณ รัชนี สุนทรปกรณ์กิจ
15 0 คุณ ราชันย์ ไชยาพันธุ์
16 11276 คุณ ลำเพาพรรณ ลีรพันธุ์
17 9403 คุณ วรวิทย์ แสนไชย(เสียชีวิต)
18 0 คุณ วัชรี สาริกบุตร
19 0 คุณ วิไลลักษณ์ กิจจนะพานิช
20 11273 คุณ ศรัณยา ธรรมวิวรณ์ (พานิชพันธ์)
21 0 คุณ สิริลักษณ์ คุณเลิศ
22 0 คุณ สุพิศ รุ่งเรืองศรี
23 11027 คุณ แสงจันทร์ ชิกรัตน์
24 0 คุณ อมรรัตน์ ทองชุมสัน
25 0 คุณ ศิริศตวรรษ วรกุล
26 11314 คุณ ทินชาติ ลี้ตระกูล โอ
27 0 คุณ สุรพล ระไว
28 0 คุณ สุรินทร์ เทพรัตน์
29 0 คุณ ฐิติกร เทพมณี หนุ่ย
30 0 คุณ อุดมรัตน์ อัครชิโนเรศ
31 8028 คุณ วรวัชร ตันตรานนท์
32 7947 คุณ วีระ อุสาหะ จิ้งหรีด (Cricket)
33 0 คุณ มยุรี สงวนทรัพย์ทวี
34 0 สิริฉาย สิริอาภรณ์ (ไชยคุนา) แอ้
35 11321 คุณ อำนวยพร วิคี
36 11241 คุณ วันเพ็ญ ชัยอนุพันธ์(บุญหมื่น)
37 11295 คุณ วรรณา บุญแสนไชย
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ