ชื่อรุ่น PRC 2483 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 39 คน
# 2483M8 ประธานรุ่น : อ.วิจิตร ไชยวัณณ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 1788 คุณ วิจิตร ไชยวัณณ์
2 0 พ.ต.ท. ธงชัย ทิพยมณฑล
3 0 คุณ บุญประเสริฐ รัติวนิช
4 0 คุณ ภักดี(ฮั่วซุน) คุณารักษ์
5 0 คุณ สมบัติ เบญจวรรณ
6 0 คุณ อินทรีย์ วาฤทธิ์
7 0 คุณ ราตรี จารุสวัสดิ์
8 0 คุณ วัชรินทร์ นนทเปาระยะ
9 0 คุณ พิพัฒน์ (เฉลิมเกียรติ์) สุจินดา
10 0 คุณ อัมพร วรพันธุ์
11 0 คุณ ลิลิต จารุจินดา
12 0 พล.ท. คำรพ วิชยาภัย
13 0 คุณ บุญน้อย แซ่ลก(ดำรงสิทธิ์)
14 0 คุณ ธารีดาส ซาเบล
15 0 คุณ สมบูรณ์ หงษ์ภักตร์
16 0 คุณ ศรีนวล ปัญญารัตน์
17 0 คุณ ปรีดา จิตต์ปราโมทย์
18 0 คุณ อุ่นเรือน(หิรัญ) แสงขัติ
19 0 คุณ เจริญ ขัติคำ
20 0 คุณ สงัด อินทะพันธุ์
21 0 คุณ พินิจ สุจินดา
22 0 คุณ เปล่ง ปากม่อง(อุทยานุกุล)
23 0 คุณ สันทัด วงศ์ชาย
24 0 พ.อ.พิเศษ ทองคำ ณ เชียงใหม่
25 0 คุณ อุดร คูพัฒน์
26 0 คุณ ละบ่อ (โยธิน) วิไลวงศ์
27 0 คุณ อินทร์แต่ง (ชาตรี) ภักดี
28 0 คุณ โต๊ะ (ธงชัย) ศรีบุรี
29 0 คุณ อุไร ถวิลศักดิ์
30 0 คุณ สง่า สุภาดา
31 0 คุณ อินทร์ประพันธ์ ไชยกาญจน์
32 0 คุณ สวัสดิ์ ชัยชนะ
33 0 คุณ แสงเมือง คงนิติรัตน์(พันธุพงศ์)
34 0 คุณ ดวงพร(เทิด) ชูตระกูล
35 0 คุณ สาคร เลิศพฤกษ์
36 0 พล.อ. สม ขัติพันธ์
37 0 คุณ บุญชู(วิจิตร) สิทธิปราณีต
38 0 พล.อ.อ. จรรยา สุคนธทรัพย์
39 2634 ศ.ดร. เอกวิทย์ ณ ถลาง
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ