ชื่อรุ่น PRC 2483 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 39 คน
# 2483M8 ประธานรุ่น : อ.วิจิตร ไชยวัณณ์
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 2726 คุณ บุญประเสริฐ รัติวนิช
2 1420 คุณ ภักดี(ฮั่วซุน) คุณารักษ์
3 1960 คุณ สมบัติ เบญจวรรณ
4 1737 คุณ อินทรีย์ วาฤทธิ์
5 2582 คุณ ราตรี จารุสวัสดิ์
6 2402 คุณ วัชรินทร์ นนทเปาระยะ
7 1793 คุณ พิพัฒน์ (เฉลิมเกียรติ์) สุจินดา
8 2682 คุณ อัมพร วรพันธุ์
9 1728 คุณ ลิลิต จารุจินดา
10 1122 พล.ท. คำรพ วิชยาภัย
11 1984 คุณ บุญน้อย แซ่ลก(ดำรงสิทธิ์)
12 2057 คุณ ธารีดาส ซาเบล
13 2573 คุณ สมบูรณ์ หงษ์ภักดิ์
14 1857 คุณ ศรีนวล ปัญญารัตน์
15 1400 คุณ ปรีดา จิตต์ปราโมทย์
16 2015 คุณ อุ่นเรือน(หิรัญ) แสงขัติ
17 0 คุณ เจริญ ขัติคำ
18 0 คุณ สงัด อินทะพันธุ์
19 0 คุณ พินิจ สุจินดา
20 0 คุณ เปล่ง ปากม่อง(อุทยานุกุล)
21 0 คุณ สันทัด วงศ์ชาย
22 0 พ.อ.พิเศษ ทองคำ ณ เชียงใหม่
23 0 คุณ อุดร คูพัฒน์
24 0 คุณ ละบ่อ (โยธิน) วิไลวงศ์
25 0 คุณ อินทร์แต่ง (ชาตรี) ภักดี
26 0 คุณ โต๊ะ (ธงชัย) ศรีบุรี
27 0 คุณ อุไร ถวิลศักดิ์
28 0 คุณ สง่า สุภาดา
29 0 คุณ อินทร์ประพันธ์ ไชยกาญจน์
30 0 คุณ สวัสดิ์ ชัยชนะ
31 0 คุณ แสงเมือง คงนิติรัตน์(พันธุพงศ์)
32 0 คุณ ดวงพร(เทิด) ชูตระกูล
33 0 คุณ สาคร เลิศพฤกษ์
34 0 พล.อ. สม ขัติพันธ์
35 0 คุณ บุญชู(วิจิตร) สิทธิปราณีต
36 1788 คุณ วิจิตร ไชยวัณณ์
37 2605 พ.ต.ท. ธงชัย ทิพยมณฑล
38 0 พล.อ.อ. จรรยา สุคนธทรัพย์
39 2634 ศ.ดร. เอกวิทย์ ณ ถลาง
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ