ชื่อรุ่น เกษียณ 333 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 331 คน
# 2533M3 ประธานรุ่น : คุณภัทธนิติ ศิริปัญญา
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 15460 นาย พันธวัฒน์ ไชยวรรณ์ เก๋ง
2 15334 นาย วัชรพงษ์ ธงเงิน เอก หรือ วัช
3 17357 คุณ นันท์พิพัฒน์ ทยานุกูล
4 15400 คุณ ณัฐวุฒิ สุมนะ
5 15405 คุณ ณิพันธุ์ วิชาศิลป์
6 14545 คุณ ดุลศิลป์ ศรีล้อม
7 21302 คุณ ตวา อินทาชัย
8 15273 คุณ โตมร ลาวัลย์
9 17415 คุณ โตฤทธิ์ สุริยนต์
10 15497 คุณ ทวีศักดิ์ ไชยกอ
11 15135 คุณ ทินกร ชาญชัยวิทิด A
12 15490 คุณ ทินกร ศรีนวล
13 15333 คุณ ธนภูมิ ฟองเลา อัพ
14 15350 คุณ ธนัติ วงค์ปราชญ์
15 18598 คุณ ธนาชัย จันทวงศ์
16 15441 คุณ ธนิต ภัทรพรเจริญ
17 15292 คุณ ธเนศ พุทธานนท์
18 20175 คุณ ธวัชชชัย เลิศโภคานนท์
19 14792 คุณ ธานินทร์ ชีวาวัฒนนันท์
20 15315 นาย ธิปไตย ฤทัยกานต์ ลูกหยี
21 19376 คุณ ธีรบูรณ์ สโรบล เจมส์(แม่ริม)
22 17436 คุณ ธีรศักดิ์ เมธาวิสัย(ไอ่หนู)
23 15226 คุณ ธีระพงศ์ ก้านเหลือง
24 15638 คุณ กฤษณะ นันทวัน ณ อยุธยา ฺBoy
25 15391 คุณ ธีระวิทย์ พรายแย้ม
26 15306 คุณ นนทยา สุหร่าย บอย
27 15305 คุณ นภดล ณ เชียงใหม่
28 15317 คุณ นพดล สุขไพร
29 15272 คุณ นพดล หลิมศิวิไล
30 15336 คุณ นภดล อินทวงศ์
31 15278 คุณ นรากร ทานะกุล
32 17413 คุณ นรินทรื ค้อมไพโรจน์
33 15410 คุณ นเรนทร ทองคำ
34 15434 คุณ นัฐพงษ์ ยะจา
35 20391 คุณ นัฐวุฒิ ชื่นใจดี
36 15239 คุณ นำพล ทรงนวรัตน์
37 15378 คุณ นิติพล สายยาว
38 15209 คุณ นิพนธ์ ชาวไร่
39 15368 คุณ นิลลนนท์ จันทร์อารี นิล
40 15719 คุณ นิวัติ โครานา
41 15214 พ.ต.ต. พีรวุฒิ คำใจ (บรรจงศักดิ์ คำใจ) โด่ง
42 15259 คุณ บัณฑิต แก้วแสงเมือง อาร์ท
43 15320 คุณ บุญรอด ชวสินธ์
44 15476 คุณ บุณฤทธิ์ ศรีโมครา
45 15300 คุณ ปกรณ์ กานิล
46 15418 คุณ ปฏิวัติ เตชะวัง
47 14964 คุณ ประกาศ ใคร้มูล(ไอ่กาด)
48 15373 คุณ ประภาส บุญค้ำ (โอ๋) โอ๋
49 18573 คุณ ประหนึ่ง แก้วช่วง
50 15484 คุณ ปรัชญา มะธุ
51 15234 คุณ ปรัชญา วุฒิรัตน์
52 15462 คุณ ปราโมช ปัณฑรนนทกะ
53 15619 คุณ ปริญญา ใจยะปราบ
54 15444 คุณ ปิยราช สิทธิเจริญ(ไอ่ปิ)
55 20189 คุณ ผดุง บุญญาคุณาเกษม
56 15225 คุณ เผด็จ ขุนผา
57 18661 คุณ พงค์พีระ นำประเสริฐ
58 15294 คุณ พงศ์พันธ์ อินทานุวัฒน์
59 15295 คุณ พงศ์รบ วัชราภัย
60 18566 คุณ พงษ์พิสุทธิ์ แสนพรหม
61 18565 คุณ พรทิพย์ วงค์ลาภพานิช
62 15237 คุณ วัชรพงษ์ เพรียรอุสาห์
63 15367 คุณ พีรพงศ์ วังศรี หนุ่ย
64 15345 คุณ พิชญ์ พิเนตสิริ
65 20167 คุณ พิเชฐ ดาสา จุก
66 15448 คุณ พิเชษฐ์ กันทะวัง
67 15382 คุณ พิทักษ์ อุปคำ
68 15304 คุณ พิสิฏฐ์ กลมเกลา
69 15240 คุณ พิสุทธิ์ ทิพยโสตถิ
70 15359 คุณ พิสุทธิ์ พัวศิริ
71 21441 คุณ พีรพัฒน์ เมฆวิบูลย์
72 20196 คุณ พีระเจต เลิศเกียรติดำรงค์
73 15244 คุณ พีระพงษ์ วงศ์ชุมภู(หน่อง)
74 15311 คุณ พีระศักดิ์ แซ่ตั้ง
75 15322 คุณ พุทธธิธร ยุวศิลป์ โอ๋
76 15508 คุณ พูนทาวี คำพิคำ
77 15729 คุณ ไพบูลย์ สิ้มปิติพานิชย์
78 15297 คุณ ภลัมพ์ ดุสิดากร เปลี่ยนชื่อเป็น ธนภัทร ดุสิตากร รอง
79 15503 คุณ ภัคพงค์ ทองเกลี้ยง
80 15393 ดร. ภัควิศิษฐ์ เพชรปาณีวงค์
81 15494 คุณ ภัทธนิติ ศิริปัญญา หนึ่ง
82 15665 คุณ ภัทรพงศ์ เงาโสภา (ฟัก) ฟัก
83 15307 คุณ ภัทรพงศ์ อนันทวัธน์
84 15506 คุณ ภาคภูมิ วิมลสันติโรจน์
85 15648 คุณ ภาคภูมิ สิงห์สกุล
86 19364 คุณ ภานุพงศ์ ไชยยา
87 15435 คุณ ภานุวัฒน์ บุญขันธ์
88 20522 คุณ ภูมิวัชร์ สุภาศรี (ตุ๋ย ศรียนต์) ตุ๊กตุ๋ย
89 15242 คุณ มงคลชัย วุฒินันท์สุระสิทธิ์
90 15449 คุณ มรกต โพธิสุวรรณ
91 15489 คุณ มวลชน สุบรรณพงษ์
92 15303 คุณ มังกร ตันเสนีย์
93 14536 คุณ เมษ ประสาน
94 15346 คุณ ยุทธการ สหัสแปง
95 15667 คุณ ยุทธการ โสภา
96 15443 คุณ ยุทธกิจ เยาวภาคย์โสภณ
97 15415 คุณ ยุทธนา แซ่ตั้ง
98 15510 คุณ รณชัย สันเพขรเวสสกุล
99 15291 คุณ รัชภูมิ ยาวิสิทธิ์
100 15406 คุณ รัชภูมิ สุภาวรรณ รัชซี่
101 15620 คุณ รัฐภูมิ อินต๊ะคง อาท
102 15502 คุณ ราชัน ศรีสกุลชวาลา
103 15252 จ.ส.อ. ราเชนทร์ แดงนา เชน
104 15407 คุณ วชิระ จริงสูงเนิน
105 15663 คุณ วชิระ สัจเดว์
106 15251 คุณ วนัปติ์ มานิตย์ (วัน) วัน
107 15371 คุณ วรพงษ์ พัตรากุล
108 15450 สท. วรพันธ์ มูลศรี เจี๊ยบ
109 15607 คุณ วราวุธ บรรเลงสุวรรณ
110 14510 คุณ วสันต์ ชัยวุฒิ
111 21418 คุณ วัชรพงค์ บุณตนาชัย
112 18581 คุณ วัชรพงษ์ ปัญญารักษา
113 15241 คุณ วัชรพงษ์ สิทธิเขียว
114 15637 คุณ วัชระ ธัมทะมาลา จ้อย
115 15433 คุณ วิทิต รังสิยานนท์ หนุ่ม
116 15261 คุณ วาทิต ปิ่นหย่า
117 19357 คุณ วิชชกานต์ นทีคุณธรรม
118 20193 คุณ วิทูรย์ คำฟู
119 15380 คุณ วิทวัส ไชยวงศ์ศรี
120 15680 คุณ วิทูร ดำรงพงษ์พันธ์
121 15414 คุณ วินัย รักการทัพ
122 20163 คุณ วิโรจน์ เพลินชัยวาณิช
123 15319 คุณ วิสิฐ ชัยปินชนะ ปู สันป่าตอง หรือ ปู๋ สันป่าตอง
124 15417 คุณ วีรชาติ กันทา
125 15429 คุณ พงศ์ธน ปุระศิริกุล(ต้น) ต้น
126 15299 คุณ วีระพงศ์ สายสอิ้ง
127 15705 จ.ส.อ. วีระวิทย์ สุวรรณทับ จ่าแม็ก
128 15231 คุณ ศรัญยู แก้วกันทา
129 16161 คุณ ศราวุฒิ แซ่แต้
130 14613 คุณ ศราวุธ ประเสริฐ
131 21189 คุณ ศักดิ์สิทธิ์ จงสมัคร
132 15343 คุณ ศักดิ์สิทธิ์ ศิริมงคล
133 15437 คุณ ศานติ วิภาคะ
134 14522 คุณ ศานนท์ นพเก้านพคุณ ไอ่ส้ม
135 15679 คุณ ศิขริน ดีแก้ว
136 15289 คุณ ศิริชัย ทองที
137 15669 คุณ ศุภกร คงการค้า
138 15439 คุณ ศุภชัย แซ่อั้ง อั้ง, หนิง
139 15337 คุณ ศุภชัย บุญแปง โอ
140 15401 คุณ ศุภชัย มูลโชติ
141 15395 คุณ ศุภรัตน์ โตวิจิตร
142 17420 คุณ ศุภวัฒน์ รัตนวรรณี(ก้อง) ก้อง
143 15268 คุณ เศรษฐพงษ์ เขื่อนจินดา เศษ (ใฝเรด้าร์)
144 15342 คุณ สกล กัญทะกาลังค์
145 15224 คุณ สงการนต์ ชูมณี
146 15464 คุณ สงกรานต์ ธรรมา (เก่ง) เก่ง
147 15374 คุณ สถวิษฐ์ จันทร์คำอ้าย
148 15232 คุณ สถาพร คุณยศยิ่ง
149 15208 คุณ สถาพร ดีอุโมงค์(ไอ่นุ๊ก)
150 17348 คุณ สมเกียรติ ศรีมูล
151 19337 คุณ สมเกียรติ แสงโสรจสุข
152 20517 คุณ สงพงษ์ วงค์สถาน บี
153 15312 ร.ต. สมภพ กิตติกุลสุวรรณ ภพ / ปุ้ย
154 15457 คุณ สมภพ วงค์ปราโมทย์ โอ่ง (โอ่งจริง ๆ นะ)
155 15483 คุณ สมมาตร ชมชาติ
156 20168 คุณ สยม ชุมศรี น๊อค
157 15461 คุณ สยาม การญาน
158 17366 คุณ สรรพวรรธ วิทยาศัย
159 15501 คุณ สรรพาวุธ เพชรธนู
160 19391 คุณ สรวุฒิ ตันจาตุรนต์
161 14540 คุณ สราวุธ พรหมศรี
162 18656 คุณ สังขิตอาจ สิทธิเกษร
163 19595 คุณ สัตยา ลำไย
164 15445 คุณ สายัญ เสวะกะ เปลี่ยนชื่อ กิตฒิศักดิ์ เสวะกะ (ปู)
165 15440 คุณ สิขเรศ ถวิลวิศาล
166 19370 คุณ สิงหปิยะ วิชานนะ
167 15511 คุณ สิงหา มณีสร มังกี้ (ลิง)
168 15654 คุณ สิทธิภูมิ อุดมศรี
169 15676 คุณ สุชาติ กันทะนันท์
170 15210 คุณ สุชาติ กาวิละ
171 15288 คุณ สุดชาย สัญขนะ
172 20192 คุณ สุทธิพงษ์ ใจมั่น
173 22291 คุณ สุนทรชัย คล่องอักขระ
174 15314 คุณ สุบิน ปัญญารักษา
175 20165 คุณ สุพรชัย ศิริสว่าง
176 15354 คุณ สุรชัย เตชะวัง
177 15504 คุณ สุริยา วิเทศ โอ
178 15212 คุณ สุวิทย์ เราเจริญพร
179 15463 คุณ เสกสรร ทายะรังษี เสก
180 15269 คุณ เสริมศักดิ์ หน้างาม
181 20530 คุณ โสภณ เกียรติบำรุง
182 20416 คุณ โสมภัทร์ สุนทรพันธ์
183 15260 คุณ อดิสร สีดำแดง
184 15249 คุณ อนุชา สมบัตินันท์
185 15266 คุณ อนุชาติ ชาเรืองเดช คุณนุ
186 14534 คุณ อนุพงษ์ การคนชื่อ
187 14665 คุณ อนุรัฐ โกษากุล
188 15235 คุณ อนุรุทธิ์ อนุวัฒนวงศ์
189 15369 คุณ อมร กุสุม
190 19407 คุณ อรัญ โป่อ้ายเลา
191 14070 คุณ อลัน คำโพธิ์
192 15477 คุณ อังคาร พงษ์ไพบูลย์
193 20191 คุณ อัจจิพล วรวิทย์ เอ
194 20188 คุณ อัษฏา บุญเรืองยา เก่ง
195 20172 คุณ อาทิตย์ สิริไพโรจน์
196 19343 คุณ อานนท์ คำกัมพล
197 22224 คุณ อำนาจ กลำอินทร์
198 15247 คุณ อำนาจ กัลยา กวาง
199 15470 คุณ อุดร ทองสุข
200 20190 คุณ อุเทน คู่เจริญถาวร
201 15327 คุณ เอกพันธุ์ กันธรรม เอก
202 15398 คุณ เอกราช รุ่งทอง
203 20169 คุณ เอกรินทร์ กระพันพงศ์กุล
204 15296 คุณ เอกรินทร์ วรรณา
205 21229 คุณ ไพฑูรย์ สุธัญญาวัชชัย ชัย
206 15736 คุณ ประวิทย์ ทองอุทัยศิริ เอ๋, เป็ด, แว่น
207 15318 คุณ เสรี ผาแดง
208 0
209 19387 คุณ เอกรัฐ ยอดสุทธิ ลูกหิน,แรมโบ้
210 15262 คุณ อรรถพล เชาวน์ประยูร (โจ้) โจ้
211 15421 นาย พิเชษฐ์ เทพสุวรรณ์ โอ
212 0 นาย ประสิทธิชัย เพชรโรจน์ หนุ่ย
213 15227 นาย วชิรกานต์ เบญจวัฒนวงศ์ ออด
214 0 สรนพ นิตยปกรณ์ นพ
215 0 นาย ไพฑูรย์ สุธัญญาวัชชัย ชัย
216 15249 นาย ดนุชา สมบัตินันท์ (บอมบ์) Bom
217 15348 คุณ อนุรักษ์ บรรณศักดิ์
218 15481 มรว. พิริยพันธ์ วิศิษฎ์ฐากูร อาร์ท
219 21121 นพ. คทาวุธ ดีปรีชา เค/โค
220 15473 พิสิฐ มงคลแสงสุรีย์ โต, เก่ง
221 0 นาย ขนกพร บุญสูง แซน
222 0
223 15427 คุณ กรกต ศรีโนนทอง หนึ่ง
224 19491 คุณ ฆราวุธ ภู่เล็ก noss
225 15355 JIMMY JIMMY
226 15488 จ.ส.อ. จิรันดร์ กันทา ปุย
227 15499 ว่าที่ร.ต. ชัยวัฒน มิ่งขวัญ เบิร์ด
228 0 คุณ ประจักษ์วุฒิ ทรงพระคุณ
229 15286 คุณ เผ่าพันธ์ จันศรี เอก
230 20388 คุณ พูนลาภ ไชยารัศมี
231 15229 ท่าน โพธิ์ไท ยอดคำ
232 15362 คุณ มนต์เดช ชุ่มอินทรจักร
233 0 คุณ รัฐภูมิ เบญจล
234 15627 คุณ วรุตม์ สุขสุวรรณ
235 15280 คุณ วิทวัส วัลลิภากร
236 15474 คุณ วินัย ภูธรใจ
237 19384 คุณ ศักดา กันจินะ
238 15335 คุณ ศุภชัย กันทมาโนช
239 19366 คุณ ศุภวัตร อภิวงค์งาม(ไอ่แปะ)
240 15217 ร.ต.อ. สหชาติ บัวเที่ยง (แมค/MacSaha) แมค , MacSaha
241 15425 คุณ สาธร ดวงปูนันท์
242 15455 คุณ อังกูร จันทร์อินทร์
243 15331 คุณ เอกรัฐ สิทาธิวงศกูล
244 15419 จ่าสิบโท ยุทธ ทิพยวงศ์ ตุ๋ม
245 15694 คุณ พรชัย ตันติสุนทโรดม
246 15465 คุณ ภัทรพล ปัญญากาบ ตู้
247 16147 คุณ เมฆ มณีวรรณ
248 15313 คุณ กมลภัทร์ รักสวน
249 15256 คุณ กรกฏ สุขประเสริฐ
250 15238 คุณ กรีฑา ศรีโนนทอง
251 15631 คุณ กฤดากร กุลวิเชียร
252 20184 คุณ กฤษกา รัตนไพบูลย์
253 15452 คุณ กฤษฎา ทรัพย์เจริญสุข
254 15480 คุณ กฤษฎา ปรัชญานุภาพ
255 15486 คุณ กฤษฎาพล สมดุลอนุกูล
256 15271 คุณ กฤษณ์ ชูเลาตระกลู กฤษณ์
257 20181 คุณ กฤษดา เกษร
258 20166 พระปลัดกฤษดา สิริวณโณ ป.ธ.3 กฤษดา ขัติทะจักร์
259 17350 คุณ กฤษดา ทักษิณกำเนิด ใหญ่
260 18666 คุณ กฤษิก สุวพร
261 15475 คุณ ก่อกวิน นิธิชลสุข
262 15233 ว่าที่ ร.ต. ปรัตถกร ศรีวิชัย ( กองยุทธ ) บอม
263 20387 คุณ กันย์ พันธ์กิ่งทองคำ
264 15228 คุณ กานต์ สุนทราภรณ์
265 15347 คุณ กำธร อภิบาล
266 15469 คุณ กิตติคุณ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ป้อม
267 19338 คุณ กิตติภัค จิตต์บุญ
268 15216 คุณ กิติพล จันทะธง
269 20523 ว่าที่ร.ต. เกรียงไกร วงศ์พรหม รัก
270 15282 คุณ เกรียงไกร กัณฐโรจน์
271 20177 คุณ เกรียงศักดิ์ ปาลี
272 15411 คุณ เกียรติศักดิ์ คล้ายคลึง ไอ่แม้ว
273 14529 พล.อส. ไกรสิทธ์ แสนบ่อ ใหญ่
274 14537 คุณ คงพัน หมอกมุงเมือง
275 15485 คุณ คชรักษ์ เข็มประดับ
276 15246 คุณ คณิต วงษาปัน
277 15466 คุณ คมกฤช ถวิลวิศาล (กฤช) กฤช
278 15702 คุณ คมสัน ชุมสาย ณ อยุธยา
279 15372 คุณ ครรชิต เทพมาลา
280 15389 คุณ จักรกฤษณ์ ขันทอง
281 14561 คุณ จัสติน แอชชิ่ง เจเจ
282 15316 คุณ จาติรนต์ จันทร์ดี
283 15254 คุณ จารุปกรณ์ พรหมจรรย์ (กร) กร
284 15301 คุณ จำนง ไชยลังกา
285 15351 คุณ จิรเดช สิงห์สุวรรณ
286 22176 คุณ จิรวัฒน์ ไชยชาวงค์
287 15309 คุณ จิราวัฒน์ ปัญญาเทียม
288 15432 คุณ เจตวินิจ รัตนพานี เอ้
289 15496 คุณ เจริญฤทธิ์ รักษ์เจริญ โต้ง
290 20179 คุณ เจริญศักดิ์ ชุมสาย
291 15396 คุณ ฉัตรชัย ส่งวิสุทธิ์
292 15230 คุณ ชนกพร บุญสูง
293 15456 คุณ ชนะ เปรมกลาง อ้วน..( ป๋าน )
294 15276 คุณ ชลชาสน์ สุทธินิมิตร
295 15422 คุณ ชัยพฤกษ์ แช่มช้อย
296 20180 คุณ ชาญชัย บุญเรืองยา
297 15416 คุณ ชาญวิทย์ อิทร์ฐานะ แมน
298 15617 คุณ ชูกิจ ชูกิจคุณ เจน
299 20173 คุณ เชษถ์วรภค วรพจน์
300 15387 คุณ เชาวลิต ชัยแก้ว เปิ้ล(เชาว์)
301 17408 คุณ เชิดพงษ์ เที่ยงผดุง
302 15340 คุณ โชคไพศาล วาณิชย์เลิศธนาสาร
303 15734 คุณ ฐานันดร วัฒนาวีรวงศ์
304 19355 คุณ ณัฎฐ์ ยาศิรินทร์
305 15357 คุณ ณัฐพล เจริญบุญ
306 15330 คุณ นัฐพล ตื้อจันตา
307 15403 คุณ ณัฐพล ทองคำเกิด นัด
308 15408 คุณ ณัฐพล วัฒนศิริกุล
309 15431 คุณ ณัฐพล สุทธศิลป์
310 18582 คุณ สุจริต สุริโยธิน นัท
311 15236 คุณ ณัฐพล อาบทิพย์วัฒนากุล นัท
312 20176 คุณ นพดล จึงอยู่สุข ใหม่
313 15472 ไพโรจน์ รุ่งวรกุล(แซ่เซียว) FIRST
314 16671 คุณ ศุภมิตร แซ่เชื้อ มิ๊ค Mice
315 15507 คุณ วสันต์ ใจวัง แจ๊ค
316 15628 นาย บรรเจิด เพชรอำไพ โจ
317 0 วรเชษฐ์ ไทยมี
318 0 พ.ต.ท. ยุทธการ เมธา
319 15302 คุณ ฉัตรชัย วิกุล(หนุ่ย) หนุ่ย
320 15397 กิติพงศ์ เร่งถนอมทรัพย์
321 15399 นาย อุดมศักดิ์ กำไลเพ็ชร์ ดิ่ง
322 0 พัฒนะ มงคลพันธ์
323 0
324 15274 ดช ศุภชาติ ธีรธรรม ต้น...แต่ส่วนใหญ่เรียกว่า ไอ้หมอ
325 0 นาย ประชา บริพันธกุล
326 18572 นาย ไพโรจน์ ศรีผดุงกุล
327 20194 นาย วิษณุ หาญเจริญกิจ เอ็ดดี้(เจ้าป้อ) เอ็ดดี้(เจ้าป้อ)
328 17367 นาย วน ศุนวัต วน
329 15258 คุณ นิจใจ กุสุมภ์ราชกิจเจริญ
330 0 เสริมศักดิ์ วงค์วิวัฒน์ เสี่ยบอย
331 15420 นาย ทองรัก พัวพรสวรรค์(เปลี่ยนเป็น ฐาณ์ภูมิ แล้วนะ) sam
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ