ชื่อรุ่น PRC 689294 ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 124 คน
# 2494M8 ประธานรุ่น : คุณสมศักดิ์ เจริญกุศล
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 2832 คุณ จรัล เจริญภักดี
2 0 คุณ จรัส อุดมวรชาติ
3 3892 ร.ต.ต. จำนงค์ บรรณจักร์
4 0 คุณ ชัยพร วัฒนาพร
5 3871 พ.อ. ชาญทวี บุญทวี
6 3398 คุณ ณรงค์ ชัยวิศิษฐ์
7 3173 คุณ ทองศุจ ไชยวุฒิ
8 0 คุณ มานิตย์ พูนทาจักร
9 2247 คุณ บุญชื่น ชัยนิลพันธ์
10 4071 รศ.ดร. บุญญวาส(สมบูรณ์) ลำเพาพงศ์(หน่อพุทธ)
11 0 คุณ บุญพลอย ธนชัยสิทธิกุล
12 0 ท.พ. พันศักดิ์ อินชัย
13 40888 คุณ พิชัย สุพิทยาพร
14 3716 คุณ พิษณุ อรรฆภิญญ์
15 3885 คุณ พูนสวัสดิ์ กันทาธรรม
16 0 คุณ รพีพงศ์ ธุวธรรม
17 0 อ. รังสรรค์ วัฒนะ
18 0 คุณ ราเชนทร์ สายธร
19 3700 คุณ บุญมี มณีโชติ
20 3886 พอ.นพ. ประกิต วิชิตพันธุ์
21 0 คุณ ปราโมทย์ สุวรรณพาณิชย์
22 0 คุณ ฤทธิ์ พุกกะชาติกุล
23 0 คุณ วันชัย ศิรินาม
24 0 คุณ ศรีชัย มีลาภ
25 0 คุณ สนั่น กัญชนะ
26 0 คุณ สนั่น ยุกตานนท์
27 0 คุณ สมบูรณ์ สารมนู
28 0 คุณ สมภาค สิทธิพงศ์
29 0 คุณ สวัสดิ์ ธนะวิชัย
30 0 คุณ สัญญา ชัยวงศ์
31 0 พ.ต.อ. สิงห์ทอง พรพินิต
32 0 คุณ แสวง พิมสาร
33 0 ร.ต. โสภณ พิพัฒน์พงศ์
34 0 คุณ โสภณ สุริโยดร
35 0 คุณ อิ่นแก้ว ไชยฉกรรจ์
36 3512 คุณ เกียรติคุณ อึ้งตระกูล
37 3890 คุณ ทิม สิงหราช
38 4052 คุณ ทองคำ แสงทอง
39 0 คุณ แสวง จอมบุญ
40 0 คุณ อนันต์ อิทธิรงค์
41 0 คุณ อุทิศ สุขศาสตร์
42 0 คุณ มณเฑียร ยาสมุทร
43 0 คุณ ทองใบ ดวงจิต
44 3555 พ.ต.ท. จาตุรงค์ รัตนไชยศรี
45 4427 คุณ จำเนียร เกิดพูน
46 3623 คุณ จำเนียร ชยานนท์
47 4719 พระภิกษุ ชละ อธิฏฐาโน (เจษฏาพันธ์)
48 0 คุณ ณรงค์ ชัยทิพย์
49 0 คุณ เก่นดวง อัมวรรธน์
50 0 คุณ ทิวธวัช พันธุ์พงศ์
51 4798 พ.อ. ธวัช ดวงเนตร
52 3858 พ.อ. บุญทวี สุวรรณมาศ
53 0 คุณ บุญเสริม อารีหนู
54 3213 คุณ บุญเสริม อุทัยผล
55 3475 คุณ บุญส่ง ยะอินทร
56 4150 คุณ บุญส่ง อุ่เงิน
57 3296 คุณ ประมวล สุภาชนะ
58 3884 คุณ ประสงค์ เชี่ยวชาญ
59 3341 คุณ ประสิทธิ์ ชัยมงคล
60 0 คุณ ไพรัช รัตนพิชัย
61 4567 นพ. มานพ แก้วบุญเรือง
62 0 คุณ ราตรี สุวรรณนพรัตน์
63 0 คุณ รังษี วัฒนะ
64 0 คุณ วรวิทย์ ศักดาธร
65 0 คุณ ศรีพงษ์ นพรัต
66 0 คุณ เศวต นิลุบล
67 0 คุณ ศักดิ์ (สมหวัง) ตรียาภรณ์
68 0 คุณ สวิง คำบุญเรือง
69 0 คุณ สวงน ยลมาก
70 0 คุณ สายัณห์ สุวรรณนพรัตน์
71 0 คุณ สิน วงศ์หาญ
72 0 พ.อ. สิงห์คำรณ สุขประเสริฐ
73 0 คุณ สุวิทย์ พุ่มชูศรี
74 0 คุณ แสวง รุ่งเรืองวงศ์
75 0 คุณ สัมฤทธิ์ เวทธรรม
76 0 คุณ อดุลย์ ทิพปัญญา
77 0 คุณ อิศรา เลิศพฤกษ์
78 0 คุณ อุดม รัตนแก้ว
79 0 คุณ อวยชัย หาญใจ
80 0 คุณหญิง ชีวัน เสนาณรงค์ (ชวชาติ)
81 3860 คุณ คำรณ อินธนูไชย
82 3512 นพ. ทองรัก ลีรพันธุ์
83 4566 คุณ จรัส ลิมปนานนท์
84 4288 คุณ ณรงค์ วังซ้าย
85 3215 คุณ เด่นดวง อัมมวรรธน์
86 4309 คุณ ทรงสวัสดิ์ กาญจนกมล
87 4563 คุณ ทวีฤทธิ์ ถูกแผน
88 3485 พ.อ. ทองปอนด์ วงศ์เชษฐา
89 3536 คุณ ธีระชัย สุริยะคำ
90 4559 คุณ บุญช่วย เรืองไพบูลย์
91 3891 คุณ บุญโปรด ทนันไชยบุตร
92 3146 คุณ บุญส่ง พรหมชัย
93 3541 คุณ ประสิทธิ์ ทิพย์สุวรรณ
94 3711 น.พ. พงษ์ศิริ ปรารถนาดี
95 0 คุณ พิชัย แซ่ลี้
96 4314 ร.ต. พูลศักดิ์ สัตยานุรักษ์
97 4824 คุณ ไพฑูรย์ เพชรสุวรรณ
98 4562 ดร. มนู ศีติสาร
99 2771 คุณ บัณฑิต ชุติมา
100 3620 คุณ ประดิษฐ์ สถิตย์พร(ปันสุพฤกษ์)
101 3177 คุณ ไมตรี ชาติบุรุษ
102 0 คุณ ศิลป์ เทพรัตน์
103 0 คุณ สมบูรณ์ วิภูสันติ
104 0 คุณ อินผ่อง ไชยชนะ
105 4428 ร.ต. สมศักดิ์ เจริญกุศล
106 4079 คุณ เจริญ โสมนัส
107 0 พล.อ. สาธร สุวรรณภา
108 2300 คุณ ทองฤทธิ์ กัญจน์นพ
109 0 คุณ มนัส ธิติบดินทร์
110 4564 คุณ ละหม่อง ธุวะคำ
111 4798 คุณ วงศ์ธวัช ดวงเนตร
112 0 คุณ วัลลภ สีตะพันธุ์
113 4796 คุณ วิทูรย์พันธ์ วรรณจำรัส
114 3866 คุณ วิโรจน์ ศิริรัตน์
115 0 คุณ สมบูรณ์ วงศ์ใหญ่
116 40714 คุณ สมบูรณ์ หน่อพุทธ
117 4138 น.พ. สมหมาย ยาสมุทร
118 2517 พ.อ. สล้าง จารุจินดา
119 0 พล.ต.ต. สุประดิษฐ์ โรจนะสิริ
120 0 คุณ สุพร วัฒนาพร
121 0 ดร. สุมินทร์ สมุทคุปต์
122 0 คุณ เสถียร นันทิยา
123 4561 คุณ อัมพร คมสัน
124 0 น.พ. อำพน ศิริบุญมา
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ