ชื่อรุ่น คราม ขณะนี้มีสมาชิกในรุ่นทั้งหมด 468 คน
# 2559M6 ประธานรุ่น : นายจิรพัฒน์ วงศ์คำ
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น
1 39948 นาย พิภัช แสนธิเลิศ พิ
2 39949 นาย อรรณพ ราษฎร์ดี ฟร้องซ์
3 39950 นางสาว ธัญสุดา คำแก้ว หนิง
4 39951 นางสาว สุประวีณ์ ปิฏกานนท์ ปิ่น
5 39952 นางสาว จีรภา ชัยยา เอิญ
6 39953 นางสาว ตามหทัย ชนะบูรณาศักดิ์ ปอร์เช่
7 39954 นาย เจษฎา ประภาเวทย์ อาร์ต
8 39955 นาย กณิศ เรือนคำ กัน
9 39957 นาย ณัฐวัตร เหรียญรุ่งโรจน์ ฟีฟ่า
10 39958 นางสาว มิคุ ทานากะ มิคุ
11 39959 นางสาว สุพิชญา ดำรงมณี หมูหวาน
12 39961 นางสาว มนัญชยา ผาสุข ลูกหวาย
13 39962 นาย อิทธิกร ทาชนะ ภู
14 39964 นาย ชัชชล ปวนสุรินทร์ หนุ่ม
15 39965 นางสาว กัญญ์ชฎิล ศรีบุรี ผัดไท
16 39966 นางสาว ณัฎฐ์ชุดา โล กี้
17 39968 นางสาว ณัฐพร รัตนพรหม อาย
18 39969 นางสาว จุฑามาศ วะเชร์ มินนี่
19 39970 นางสาว จิรัชญา อินพรม แนน
20 39971 นางสาว อนัญญา นิวัฒน์ฐิติกุล แปม
21 39972 นางสาว ชนิกานต์ ฉัตรพงศกร ขวัญข้าว
22 39973 นาย ทักษพร ปิยะพัฒนวงค์ ยุทธ
23 39975 นางสาว พัชรพร สินธรสวัสดิ์ ชาช่า
24 39976 นาย ปัญจพล กีรติปิยนันท์ ปองปัญ
25 39977 นางสาว สิริจรี สิทธิมา เบล
26 39978 นางสาว พิชฌาภรณ์ บุญสุข แพร
27 39982 นาย ณฐกฤต ปัญญา ณกฤต
28 39983 นางสาว เมธาวี ดีมาก เมย์
29 40641 นางสาว ภัทรวดี ศรียงค์ ฟ้า
30 41439 นาย วรรธนัย ไชยแก้ว นุก
31 31866 นาย พรหมวัฒน์ อังศุรัตนเวช ไกด์
32 31893 นาย กรพล มณีใส โฮลี่
33 31910 นางสาว ริญญ์รวี วีระศรีนารา ตาณ
34 31946 นางสาว ธนวรรณ ศิรินาม ใบบัว
35 31972 นาย วุฒิยง สุริยวงศ์ มิคกี้
36 32041 นาย ธนฤทธิ์ สมัครการ เดฟ
37 32060 นางสาว ปณาลี พรพลวัฒน์ มีมี่
38 32096 นางสาว ขวัญชนก ปาละพงศ์ เอิร์น
39 32159 นางสาว ปุณยนุช ชวพันธุ์ ฟ้า
40 32273 นางสาว บัณฑิกา ไชยฉกรรจ์ แบงค์
41 32286 นางสาว ทักษพร จันทรา ภีม
42 32514 นาย รวิพล สุวรรณประเทศ นิ๊กกี้
43 32515 นาย ไท พฤฒิธาดา จุ้งจา
44 32516 นาย ณภัทร มหาวนา นนท์
45 32517 นาย สิรวิชญ์ กฤษณุรักษ์ เฟมส์
46 32518 นาย สิริภาส ยาวิชัย ออย
47 32519 นาย เจษฎากร ประสานสุข เจมส์บอลล์
48 32521 นาย ธนวิทย์ คุณประดิษฐ์ น้ำมนต์
49 32523 นาย พัชรพล นิมมานวัฒนา คาบิว
50 32524 นาย ณฐกร เชื้อวรสถิตย์ ฟลุค
51 32525 นางสาว ปภัสศิริ วรรณศรี อัยย์
52 32528 นาย สุเมธา อินทจักร์ บุ๊ค
53 32529 นาย พศวัต ณรงค์ศักดิ์ มีน
54 32532 นาย ภูริช ภูริวรางคกูล ซูโม่
55 32534 นาย ปัณณรุจน์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา อู๋
56 32537 นาย รดิศ ค้าไม้ ภูมิ
57 32541 นาย วรัญญู ไชยวงศ์ศรี เกมส์
58 32542 นาย ชัยพงษ์ ดุจศิริยากร บอล
59 32543 นาย ปฏิภาณ อาบทิพย์วัฒนากุล อาร์ม
60 32546 นาย ธรรศภณ ลีรสวัสดิอำพน ดอม
61 32547 นาย ระพิศพงษ์ ปัญญาคง ไกด์
62 32548 นาย พัสกร เขื่อนนิล ปลื้ม
63 32550 นาย วิศรุต วุทธานนท์ พีร์
64 32551 นาย จิรภัทร อภิวงค์ โอม
65 32552 นาย ภูมิรพี ขัดศรี โอบ
66 32553 นาย พีร์นิธิ สุติคา บีม
67 32554 นาย ณวรรต ม่วงมัน ปั้น
68 32557 นาย ปิติพงษ์ แดนพงพี ฟรองค์
69 32558 นาย สิปปกร ธนะสาร มีน
70 32561 นาย อิงครัต เต็งไตรสรณ์ กอไผ่
71 32564 นางสาว พิชามญชุ์ มณีขัติ ปุ้ยเก่ง
72 32565 นางสาว พัทรัตน์ พันธุ์แพ เปรม
73 32566 นางสาว ศศิชล สุรพิพิธ ลูกหมี
74 32569 นางสาว ณิชาภัทร มูลคนธ์ แหวน
75 32570 นางสาว นงนภัส ศรัทธาทิพย์ หมิว
76 32571 นางสาว ปฏิญญา จำนวน ปุยฝ้าย
77 32572 นางสาว อินทิวรา ดวงจิตชวกุล ขิม
78 32573 นางสาว สิรภัทร ปัญจไชยา ไอซ์
79 32574 นางสาว ภควรรณ สุวภาพ ออย
80 32578 นางสาว อารี แมนมนตรี เพชร
81 32579 นางสาว ณัฐธิณี โกมลมิศร์ ฟ้า
82 32583 นางสาว พิมพ์พิชฎา วิเศษศรี ลูกพีช
83 32584 นางสาว วริศรา เจริญทรัพย์ นุ่น
84 32585 นางสาว ลักษิกา อุนจะนำ ออม
85 32586 นางสาว ธรินทร์การ อินทระชัย ขนมเค็ก
86 32587 นางสาว ธัญจิรา หาญใจ ออมสิน
87 32593 นางสาว พิงพร อินทะพันธุ์ พิง
88 32594 นางสาว ปณาลี เมฆะ สตางค์
89 32598 นางสาว ณิชารัศม์ จิรจันทร์จรัส ไข่มุก
90 32601 นางสาว พรปวีณ์ อุตมะ โบนัส
91 32603 นางสาว บัวบูชา เปาแก้ว บีม
92 32605 นาย ชุมพล สุภาชะนะ ไทเกอร์
93 32606 นาย สิรวิชญ์ วิศรุตรัตน ป่าน
94 32609 นาย พัทธดนย์ นนทมาลย์ กานต์
95 32610 นาย ณัฐพล พะเนียงเวทย์ ทิ๊กเกอร์
96 32612 นาย ฐิติภูมิ จันทร์ยวง บุ๊ค
97 32613 นาย ศุภวิชญ์ โชติรสนิรมิต โจ
98 32616 นาย เอกกมล ดิลกขมารักษ์ ต่อ
99 32617 นาย ชัชวาล ชัยทอง บาส
100 32618 นาย สุริยะ ไชยแก้วเมย์ คิกเกอร์
101 32621 นาย ณัฐภาส วชิระประพันธ์ ปาล์ม
102 32623 นาย พศวัต คาดชะดาคำ ปองแปง
103 32624 นาย ชนาธิป ชมดวง ฟิน
104 32625 นาย เมธัส ตั้งวิชาชาญ เจ็ท
105 32627 นาย วีริศ ทองเพ็ชร์ ไม้
106 32628 นาย พศวัต โอฬารไพโรจน์ มนทร์
107 32629 นาย ชยุตม์ อมรโชดก จิ้น
108 32630 นาย ปรัชญ์ บุษมาโร ปูน
109 32633 นาย ธนกฤต ถาวรกิจ มอส
110 32638 นาย เป็นหนึ่ง หล่อวงค์ เจมส์
111 32641 นาย กฤษดา พิชัยศรทัต จ๊อบ
112 32643 นาย พัทธดนย์ เลิศตระการนนท์ ฟิวด์
113 32648 นาย สรพจน์ อุ่นบุญธรรม จ๊อบแจ๊บ
114 32650 นาย อภิชัย ธนโชติ บาส
115 32651 นาย อานนท์ ไชยชนะ ปุ้มปุ้ย
116 32652 นาย จิราเจต จันทรวงศ์ ไบร์ท
117 32656 นางสาว นวลสิริ ตาคำ น้ำ
118 32658 นางสาว วีรยา ไชยศรี ฝ้าย
119 32659 นางสาว ฟ้าใส ธรรมสอน ฟ้า
120 32660 นางสาว ชญาณิศา บุญอินทร์ จุ๊บแจง
121 32662 นางสาว จิรัชญา พิณอุดม เมย์
122 32663 นางสาว พิชชาภา พรหมสิทธิ์ แนน
123 32664 นางสาว พิชญา สิงห์เวชสกุล แพรว
124 32666 นางสาว ศิริญาพร พงษ์ศิริ เก๋
125 32667 นางสาว กันยกร ชูเจริญ การ์ตูน
126 32668 นางสาว ดารณี วรรณเวก แตงกวา
127 32670 นางสาว กัญญาวีร์ มินกุล แพรว
128 32671 นางสาว กัญญาภัค มินกุล พลอย
129 32672 นางสาว อรพินท์ มานรัตน์ พลอย
130 32674 นางสาว ปารีณา นิมาแสง โอบอ้อม
131 32675 นางสาว ปานชีวิน อยู่อย่างไท เดือน
132 32676 นางสาว รัชชนิดา วงค์กัณทรักษ์ เปียโน
133 32677 นางสาว กรชนก กันทะเรียน แยม
134 32679 นางสาว ชัญญานุช อุ่นบ่อแฮ้ว คุกกี้
135 32681 นาย จิรวัฒน์ นิติชยา เวฟ
136 32683 นางสาว ชญานุตม์ บัวศรีผ่อง เกน
137 32685 นางสาว ปุณยาพร เลื่อมใสธรรม อิม
138 32686 นางสาว มาริสา เชี่ยวศิลปธรรม ผิงผิง
139 32687 นางสาว ณัฐริกา ยาประเสริฐ มายด์
140 32689 นางสาว ศุภิสรา ถิ่นพิทยานุรัตน์ กานต์
141 32690 นางสาว แม้นวาด วิบูลย์จักร์ หญิง
142 32691 นางสาว ศศิธร รักพงค์ บี
143 32692 นางสาว ณัฐริกา รัตนา ออม
144 32693 นางสาว พรปวีณ์ แซ่หู อาลี่
145 32694 นางสาว ชัญญานุช คล้ายแก้ว มายด์
146 32695 นางสาว มัญฑิตา วงค์เป็ง น้ำ
147 32696 นางสาว สุกุลยา สุทาชัย ทิพย์
148 32697 นางสาว อรปรียา ปารมี หญิง
149 32699 นางสาว พรสินี สินอยู่ เอย
150 32701 นางสาว ธัญชนก บุญสูง พั๊นซ์
151 32702 นางสาว ศรัณยา ตั้งธีระบัณฑิตกุล มิ้ว
152 32703 นาย ก้อง ทักษิณสุข ก้อง
153 32761 นาย ฤาไท คมไธสง ปังปอนด์
154 32764 นางสาว ชนิสรา จันทรยุทธ หญิง
155 32768 นางสาว นันท์นภัส ภู่สุวรรณ วิว
156 32769 นาย ภูมิกวี อิสิ กวี
157 32776 นาย บดินทร์ คูพัฒน์ เพียว
158 32779 นาย ปริญญา ยี่สุ่นทอง เดียร์
159 32780 นาย วิญญูชล พวงสายใจ หยก
160 32785 นาย ประวิทย์ ปาระมี แคน
161 32786 นาย ทาวิต เลิศสกุลใหม่ เป๊าเป่า
162 32789 นาย คุณานนต์ พฤกษากร นานนต์
163 32792 นาย ณัฐนันท์ ตุ่นแก้ว อาร์ท
164 32798 นาย พริษฐ์ กาอินทร์ อ๊ะอ๋า
165 32805 นาย กรวิทย์ ยะจา ปูนปั้น
166 32809 นาย กรภัทร์ คำเชื้อ ภูดอย
167 32813 นาย พัชรพล แป้งประสิทธิ์ มีน
168 32817 นาย สิริวุฒิ ศรีคำสุข อู๋
169 32819 นาย สิทธิชัย แสนศรีชัย เบนซ์
170 32820 นาย จิรัฐิติ ผ่องเกษม เจ็ม
171 32826 นาย เรวัตร แสงมีอานุภาพ ปังปอนด์
172 32829 นาย วิชญพงศ์ สุขทรัพย์ศรี เจมส์
173 32830 นาย ชนายุทธ ทองคำ ออมสิน
174 32832 นาย ชิษณุพงศ์ รอดหลง ต้อง
175 32833 นาย วรกานต์ บุญมา มิก
176 32834 นาย ภูมิรพี เขื่อนแก้ว ภูมิ
177 32836 นาย ชวิศ ขันทะธง นินจา
178 32838 นาย จิรภัทร วัชวงษ์ จอม
179 32839 นาย เอราวัณ ทิพย์คำมา เฟม
180 32845 นาย ทักษ์ดนัย จำรัส ทักษ์
181 32846 นาย ธีรยุทธ ญาติจอมอินทร์ เวสป้า
182 32848 นาย ธินาธิป บุญเรือง ปราบ
183 32849 นาย ธิติพัทธ์ บุญเรือง ปลื้ม
184 32851 นาย วริทธิ์ สุวรรณศิริกุล หมอ
185 32862 นาย เปรม ศิริชุมพงศ์ ปลื้ม
186 32867 นาย กษิดิศ สิงห์กวาง โอ๊ต
187 32873 นาย พิพัฒน์ ทองคงอ่วม บอส
188 32874 นาย อติกันต์ ตันเจริญ เคน
189 32876 นาย รวิน อนุรัตน์ บู๋น
190 32877 นาย ณัฐดนัย กันธิมูล เติท
191 32881 นาย ธิติภูมิ อินต๊ะ กอล์ฟ
192 32883 นาย ธนกฤต บุญเจริญ โอ๊ค
193 32885 นาย นราวิชญ์ สินไพบูลย์ ฝุ่น
194 32890 นาย ภูพิงค์ นครชัยศรี ปิง
195 32891 นาย ภาคภูมิ ตุ้ยต๋า ฟลุ๊ค
196 32894 นาย คัมภีร์ ภีระคำ สิงโต
197 32900 นาย วรายุส ดวงจันทร์ เป้
198 32902 นาย ธนกฤต ผาแสนเถิน ออม
199 32903 นางสาว โชษิตา เปาอินทร์ หนุงหนิง
200 32904 นางสาว อรปรียา มะโนจิตต์ ปูเป้
201 32905 นางสาว รติพร ปาลี อ้อน
202 32907 นางสาว ศุภลดา ตันเถระ หยก
203 32908 นางสาว จิตรลดา ปาพันธ์ พลอย
204 32909 นางสาว บุรินทณี รุจิราภา ฝ้าย
205 32910 นางสาว ฐิติพร ภาวิขัมภ์ กล้วย
206 32911 นางสาว กัญญาณัฐ ตั้งใจ กุ๊กกิ๊ก
207 32912 นางสาว วริศรา จิตชยานนท์กุล หยก
208 32913 นางสาว ครองขวัญ ศิริ ขวัญ
209 32915 นางสาว พัชราภรณ์ วังสัตตบงกช เฟิรสท์
210 32917 นางสาว พัณณิตา มุงเมือง พิม
211 32919 นางสาว ประภาวรินทร์ จันทร์เที่ยง แพม
212 32920 นางสาว กุลภัทร ใสสว่าง พลอย
213 32921 นางสาว ชาบดี เฉลิมโชควัฒนา ฟรองซ
214 32923 นางสาว สุชัญญา ปันคำ กระต่าย
215 32925 นางสาว พึงฤทัย จิตติวิสุทธิกุล ออมมี่
216 32926 นางสาว พรธิดา ผลดี แตงโม
217 32927 นางสาว ปิยะหทัย เนียมทรัพย์ พลอย
218 32928 นางสาว ศศิรัตน์ จโนภาษ ใบเฟิร์น
219 32929 นางสาว ธนารีย์ เอี่ยมกระสินธุ์ แพร
220 32930 นางสาว ณัฐปรัชญ์ เลิศรุ่ง ป่าน
221 32932 นางสาว ธนกร จงอานนท์ ป๊อป
222 32933 นางสาว บุษภากร มีทรัพย์ โอปอ
223 32936 นางสาว วีรปริยา จอมใจบัว ออมสิน
224 32937 นางสาว ธาริตา ดำรงค์ อิ้ม
225 32940 นางสาว ธมญวรรณ ผลดี ชะเอม
226 32941 นางสาว ปรางทิพย์ พรหมพิจารณ์ บี๋
227 32942 นางสาว ดอกอ้อ เจริญสุข แตงโม
228 32943 นางสาว ธนกาญจน์ ใจบุญ อั้ม
229 32944 นางสาว ณัฐธิดา หอมนาน ดรีม
230 32946 นางสาว สรวงสุดา อนันต๊ะ ไอติม
231 32947 นางสาว งามบุญ ปันมะ แก้ม
232 32949 นางสาว พรรณธรา ยานะ ตุลย์
233 32951 นางสาว จิรัฐิพร บุญสนอง นิ้ม
234 32953 นางสาว ทรงอัปสร โทปุญญานนท์ นุ่น
235 32954 นางสาว ปรียนันท์ ไชยพงศ์กูล แป้ง
236 32955 นางสาว ปพิชญา ตานะเป็ง พลอย
237 32956 นางสาว สุวภัทร คีรีมาศทอง มะนาว
238 32957 นางสาว ชวิศา เพ็งวัน มะนาว
239 32958 นางสาว ธัญชนก บุญขันติ์ แบม
240 32960 นางสาว ศิรัญญา กมล มินท์
241 32963 นางสาว ชนาธินาถ ริยาพันธ์ ชมพู่
242 32964 นางสาว เบญจมาศ ชาวเวียง เบญ
243 32968 นาย นิธิ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์ นิก
244 32969 นางสาว ศุภิสรา สีตลาภินันท์ มีน
245 32970 นาย ธนิสร ศรีรัตน์ C.M.
246 32971 นาย กุลวัฒน์ คำพุก ฟลุ๊ค
247 32972 นางสาว ฐิติรัตน์ บุตรสิงขรณ์ ขิม
248 32974 นาย ศรัณยวิทย์ สุวรรณธาดา ตรัย
249 32975 นาย ทวีวัฒน์ ค้าขาย ปาล์ม
250 32980 นางสาว นัทธ์ฌนันท์ สายแก้ว เพลง
251 32982 นาย นินัทธ์ กิตติปภัสสร ฟู่
252 32997 นาย เอื้ออังกูร พานิชประวัติ ฟร้องซ์
253 32999 นาย สิริวุฒิกร เหลืองเอี่ยม ฟีฟ่า
254 33000 นางสาว ศุภิสรา รวดเร็ว ออมรัก
255 33002 นาย ปวิธ แซ่โหว หยิ่งหยิ่ง
256 33009 นางสาว ภาพตะวัน กันธิยะ เทียน
257 33041 นาย จิรภัทร โพธิ์ทองสุนันท์ จริงจริง
258 33042 นางสาว อาทิตยา วีระกุล แพร
259 33045 นาย พณิชพล อยู่คำ ป๊อบอายด์
260 33061 นาย จิตร ใจจันทร์ จิตร
261 33063 นาย สัญญา สุขทรัพย์ถาวร น้ำโขง
262 33066 นาย รัตนโรจน์ อินทนนท์ วิน
263 33069 นาย ตุลย์ดนัย วงศ์พึ่งไชย ปุญญ์
264 33077 นาย เอื้ออังกูร โทปุญญานนท์ ปรินส์
265 33079 นาย ณัฎฐ์ธพงศ์ ธรรมศิริ เกื้อ
266 33083 นาย จิรพัฒน์ วงศ์คำ ภูมิ
267 33737 นาย สันติสุข ป้อมแสนพล นาธัน
268 33739 นางสาว นลัทพรรษ์ โรจน์นวเสรี ปอม
269 33742 นาย จิรายุทธ์ ชูติวัตร ใหม่
270 33771 นาย วงษ์ธนากร คงจรัส เจมส์
271 33782 นางสาว อมรารีย์ โกฎแก้ว ซอมพอ
272 33785 นางสาว ณิชารีย์ ชีวะประวัติงาม เชรีย์
273 33788 นางสาว วรรณพร บุญเรศ มะปราง
274 34443 นาย สรวิศ ยอดคำ โอเว่น
275 35185 นางสาว พระพร กิจเกื้อกูล เบลสซิ่ง
276 35265 นาย พีรดนย์ จิโนรส ทิว
277 35270 นาย รุจิภาส จุฬากุล อาร์มี่
278 35853 นาย ชลณัฏฐ์ บุญมาดำ ปาย
279 35854 นางสาว ญาณิศา สุอังคะ นุก
280 35857 นางสาว สุพิชญา เผือกอ่อน บิ๋ม
281 35858 นางสาว สุพิชชา เผือกอ่อน บุ๋ม
282 35861 นางสาว ธัญญามาศ อินทชัย มิ้น
283 35862 นาย ปวรุตม์ วรรณราช เฟื่องฟู
284 35866 นางสาว ณัฐวดี กาญจนาพิทักษ์ เต้
285 35868 นางสาว ณัฐณิชา อุทายะ นุ่น
286 35872 นางสาว ดาริน บุญคมรัตน์ ต้นติ้ว
287 35874 นางสาว ภัทรพร อินทะวัน ต้นน้ำ
288 35899 นาย ชนินทร์ โล่โชตินันท์ หยู
289 36587 นางสาว กานต์มณี ยานะ แป้ง
290 36598 นางสาว ธันยพร มาระกะ เชอร์รี่
291 36610 นางสาว ชุติกาญจน์ โปธา มายมิ้นท์
292 37028 นางสาว ธีร์จุฑา เรืองมณี อิ่มมี่
293 37036 นางสาว ปานชีวา กัลยาณมิตร มด
294 37041 นางสาว ญาดา อัตประชา ต้อง
295 37042 นางสาว อันนา เมษะมาน ข้าวฟ่าง
296 37077 นางสาว เศรษฐศาสตร์ เรืองแสน น้องเดียร์
297 37321 นางสาว สิรินาฏ ตะริโย โย-เย
298 37329 นางสาว ชญานิษฐ์ สกุลแต้ ขิม
299 37353 นาย ธนวัฒน์ สายก้อน บาส
300 37356 นางสาว พิชามญชุ์ บัวขาว ออม
301 37358 นางสาว วัชรา วัชระชัยสุรพล แพรว
302 37372 นาย วิชญะ จิรัฐิติเจริญ บุ๊ค
303 37396 นาย ศุภกันต์ ไชยศิลป์ โต้เต้
304 37400 นางสาว สตรีวิทย์ เวทโอสถ อัน
305 37408 นางสาว ชัญญา ศิรินภาพันธ์ หมิง
306 37430 นาย อภิมุข อินทรศร อุอู
307 37438 นางสาว ธัญชนก อิสระไพโรจน์ มุก
308 37443 นางสาว บุณยานุช โพธิ์รักษา ปุยฝ้าย
309 37448 นางสาว วรวลัญช์ ไชยวิภาสสาทร เบลล์
310 37467 นางสาว สุสิริยา ก้องสุวีรารักษ์ น้ำมิ้นต์
311 37579 นาย สรัญสรณ์ กรินทราทันต์ บอส
312 37580 นางสาว นฤนันท์ มาลัยรุ่งสกุล แจม
313 37582 นางสาว ภูริชญา มีเงินทอง กิ๊ฟท์
314 37584 นางสาว ปณิดา อุตมอ่าง มีน
315 37585 นางสาว อชิรญาณ์ กันทะวัง เหมียว
316 37591 นางสาว นัฐธิกาญ อากิยาม่า ฮิโรมิ
317 37592 นางสาว พิมผกา เลิศจิตติคุณ พิม
318 37593 นางสาว ฌาธิศา มาลี ข้าวฟ่าง
319 37594 นางสาว ฐิติรัตน์ จองวัฒนากิจ เน
320 37597 นางสาว ภัทรภร จันทร์เกิด นุ้ย
321 37598 นางสาว ธวัลรัตน์ ผัดแสน แยม
322 37599 นาย นันทรัตน์ นาคจู เฟม
323 37603 นางสาว ปรมาภรณ์ ตาคำมี เชียร์
324 37604 นางสาว รัญชนา อิษฎานนท์ จอย
325 37606 นางสาว เฉลิมขวัญ เวศนารัตน์ ขวัญ
326 37607 นางสาว สุพชยาฌ์ วิสิฐสิริ วิว
327 37611 นางสาว รินรดา แก้วจินดา ใบเตย
328 37612 นางสาว อารยา เรือนกูล โย๊ะโหยว
329 37613 นางสาว วิภานันท์ คำพรหม แสตมป์
330 37614 นาย กฤตภาส รักชื่น ฟร้องช์
331 37615 นางสาว จนัสพร กาญจนาพิทักษ์ เติร์ด
332 37616 นาย สืบสกุล ขุนคลัง มอธ
333 37621 นาย ณภัทรธรณ์ ขยันธนากร ว่าน
334 37622 นาย พงศ์รวี สิทธิธัญญ์ ทีน
335 37624 นางสาว อภิชญา วรรณตุง ขิม
336 37625 นาย ธนวัฒน์ ทองเอม อาร์ม
337 37627 นางสาว สรอนงค์ พวงจำปา ไผ่
338 37629 นางสาว ยศภัทร ยศบัวพิศ เบสท์
339 37633 นางสาว กัญญารัตน์ อินใจคำ มายด์
340 37634 นาย ปัญญวิษณุ์ จ่างจิต ภูมิ
341 37635 นาย นฤมิต ตู้จินดา อาร์ม
342 37637 นาย กุลบุรุษ แก้วกุล นิว
343 37640 นาย ธนกร วิทยาพูน ฟร้อง
344 37641 นางสาว กุลนิษฐ์ ไพราม ตัส
345 37642 นาย นันทวัฒน์ สมนาศักดิ์ เบสท์
346 37644 นางสาว ชาลิสา ปรมศิริ ฟิน
347 37646 นางสาว ศศิวิมล ทับคล้าย อาย
348 37647 นาย อัชบาล ทุนกุล จุน
349 37648 นางสาว ปุณยาพร อารีโอ๊ด ทับทิม
350 37649 นางสาว รัตติกาล หน่อแก้ว ฝน
351 37650 นางสาว ณัชชา เย็นฉ่ำ หนิง-หนิง
352 37651 นางสาว ชัญญานาฏ ก๋องแก้ว ไข่มุก
353 37653 นาย ณัฐฤกษ์ อินทวงศ์ ไอซ์
354 37654 นางสาว ศิรดา โลบูลโย่ ซิลเวีย
355 37656 นางสาว แพรพลอย มหาวรรณ พลอย
356 37659 นางสาว ปิตินันท์ วีระวัฒนะ ปราง
357 37660 นาย ชยุตพงศ์ พรมลี เหนือเมฆ
358 37662 นางสาว ณัฐพร พูดตรง ณัฐ
359 37663 นางสาว วิมลณัฐ ม่านมุงศิลป์ น้องจิน
360 37664 นางสาว ผุสนา ทิพย์บุญ นิว
361 37665 นางสาว ธีรนาฏ บุญมา จีน
362 37667 นางสาว ฟ้าอักษร ภาระจำ ฟ้า
363 37668 นางสาว ภัคจิรา รัตนาธรรม ปริม
364 37669 นาย ชนภัทร คาบเพ็ชร ปอนฑ์
365 37673 นาย สรัล นนทะวงษ์ ปิ๊บ
366 37674 นาย จิรภัทร แสนพรหม ฟร้องซ์
367 37675 นาย ภิชญุตม์ ขรรค์ชัย ภูมิ
368 37676 นาย ดิฐรัช กาญจนะจัย แดน
369 37677 นางสาว ณิชาภัทร ชัญชกรธนยศ อาย
370 37680 นางสาว ชนาพัฒน์ บุญหมื่น พิม
371 37682 นางสาว สิรินยา หมอกมาเมิน เบนซ์
372 37683 นางสาว ศุภนัฐกานต์ วงค์รินทร์ จุ๊บแจง
373 37687 นางสาว อาภาภัทร มงคลเจริญ แตงกวา
374 37688 นาย ธนาดุล ตันใจเพชร เธียร์
375 37689 นางสาว ประทานพร จันทร์หล้า แพร
376 37692 นางสาว ปิยชนก ธนเกียรติสกุล แบม
377 37694 นางสาว กรกมล สุจริตธรรม น้ำ
378 37695 นาย คริษฐ์ เสถียรราษฎร์ คริส
379 37697 นาย ณัฐดนัย อุตสุข ก๊อปปี้
380 37700 นางสาว วิภาวินี คงสระ อิ่ม
381 37701 นางสาว จุฑามาศ โสภิญญา เดียร์
382 37702 นางสาว ชญาพัช ราชาตัน ปรายฟ้า
383 37704 นางสาว กรรณิการ์ มะโนชัย อุ้ม
384 37705 นาย กฤติน วรินทร์รักษ์ อาชง
385 37708 นาย ชิษณุพงศ์ ณ วันจันทร์ จูเนียร์
386 37709 นาย ชาญวิทย์ บุราณรมย์ ไอซ์
387 37711 นางสาว อมิตา มีชาญ ฟ้า
388 37712 นางสาว ณัฏฐณิชา กาวีระ พิม
389 37713 นางสาว นิภาธร ว่องวิไลรัตน์ ดรีม
390 38173 นางสาว รสิตา รักษา แพร
391 38174 นางสาว สิริกร กิติลือ ดิ้ง
392 38177 นางสาว ธมลวรรณ นิทัศน์วิจิตร ดรีม
393 38183 นางสาว ปิยาอร ปิลันธน์โสภณ แบม
394 38184 นางสาว ฐิติพร สีใจเจริญ มิว
395 38185 นางสาว ชุติมณฑน์ ชื่นจิตร หญิง
396 38186 นาย ตรีทเศศ ไชยมงคล ตะวัน
397 38192 นางสาว นภัสวรรณ แก้ววิจิตร ลูกหยี
398 38193 นางสาว วนิดา วงศ์จา แป้ง
399 38194 นาย นครินทร์ สมณาวรรณ โจวอี้
400 38197 นางสาว ณิชชยา ศรีศุจิกุล มายด์
401 38200 นางสาว ศุภิสรา กาญจนเกตุ การ์ตูน
402 38204 นางสาว กรวรรณ ทองสวัสดิ์ น้องใบเตย
403 38207 นางสาว วิจิตรา หอยแก้ว หยก
404 38214 นางสาว จิดาภา ต่อจากหมื่น สตางค์
405 38248 นาย ธรรม์ อ๋างสกุล ธรรม์
406 38251 นาย ยุทธกานต์ พรหมเสนา เต๊นท์
407 38258 นางสาว สิระชา ซื่อตระกูล เอม
408 38259 นาย ปกป้อง หน่อคำ มะขาม
409 39035 นางสาว แว่นแก้ว วงศ์เสถียร เทียน
410 39075 นางสาว รินรดา ทุมรินทร์ นุ่น
411 39087 นางสาว พิชชาภา ชัยวรรณะ ปุ้มปุ้ย
412 39091 นางสาว ทยิดา ตันวิสุทธิ์ หยง ๆ
413 39107 นางสาว กมลชนก จริยปัญญานนท์ เฟิร์ส
414 39108 นางสาว พุธิตา กรุณามิตร รอง
415 39138 นางสาว ศศิวิมล บัวคำปัน แป้ง
416 39145 นางสาว มัญชุกาญจน์ สุจิรานนท์ ป๊อปปี้
417 39753 นางสาว กรกมล เพชรรุ่ง ใบเตย
418 39818 นางสาว มนัสวี ศรัทธา แต๋ม
419 39877 นางสาว เติมตุน อากาศวิภาต ตุน
420 39883 นางสาว มัณฑิตา ศรีศิริสิทธิกุล มิ้น
421 39884 นาย ชวกร จันทะนะ กัน
422 39885 นางสาว ฮันนี่ ตันตระกูล วาวา
423 39886 นางสาว พราวพลอย ชาลวรางกูร พลอย
424 39887 นางสาว วรรษวลี จันต๊ะมณี เอิร์ธ
425 39888 นางสาว กุสุมา แก้วแสง แพรว
426 39889 นางสาว เจิดโฉม จุมาลี ออมสิน
427 39890 นางสาว กรุณา มาตี๋ ขวัญ
428 39893 นางสาว ศศิธร ตุ้ยแปง แพรว
429 39894 นางสาว เพ็ญพิชชา เอื้องไพบูลย์ มายด์
430 39895 นางสาว ฆฤณา ปิตาสวัสดิ์ ปิ้ว
431 39896 นางสาว คาโอรุ คุราโมโต ซากุระ
432 39898 นางสาว จิดาภา สังขะรมย์ น้ำผึ้ง
433 39899 นางสาว ธนพร พูนนิลรัตน์ เอิน
434 39901 นางสาว ปภากร แสนเมืองมา มีน
435 39902 นางสาว เนตรชนก ตันไชย แนม
436 39904 นางสาว ลลิณิณ ไชยงาม ยิน
437 39905 นาย ภูรินท์ พัฒนะธนัง พู
438 39906 นางสาว พิมพ์ลภัส จอมจันทร์ พิม
439 39907 นางสาว จณิสตา ปิ่นทอง เจมี่
440 39908 นาย สิรวิชญ์ พันธ์เพชรกุล เพชร
441 39909 นาย ธนโชติ มณีโชติ เคน
442 39910 นางสาว วันทนีย์ กันทะวงค์ ลูกเกด
443 39911 นางสาว วรรณวลี คำนวล ฟิวด์
444 39915 นางสาว จิรพิชญ์ อุตส่าห์ ว่าน
445 39917 นางสาว รักษิณา ธนวรธาดา หมู
446 39918 นาย อภิสิทธิ์ ไทยากรณ์ จ๊อบ
447 39921 นาย ภัทรพล นาครัตน์ ไนล์
448 39922 นาย กรนิวัช จานะธรรม บาส
449 39923 นาย กิตติคุณ ดวงวาส เป้
450 39924 นาย กวิน ปินตาดวง วิน
451 39925 นางสาว สุพิชฌาย์ พระพันเพชร เฟิรสท์
452 39928 นางสาว โยษิตา ไชยแสน โยโย่
453 39929 นางสาว ณัฐกานต์ มณเฑียร ใบเตย
454 39931 นางสาว บัณฑิตา วสันทนา กล้วย
455 39933 นางสาว ชลลดา ลีลายนะ อีฟ
456 39934 นางสาว วันวิสาข์ วิริยะ ปังปอนด์
457 39935 นาย ภูมิพัฒน์ กองป่า ต้าร์
458 39936 นางสาว สิรีธร เหล่าเมตตาจิตต์ แพรว
459 39937 นางสาว พนัชกร ปานสอน สายป่าน
460 39938 นางสาว วรวรรณ วรวุฒิวิทยา หยก
461 39939 นางสาว ปริมประภา หลักดี ออม
462 39940 นาย วัสสชลญ์ สายหมอก ปูรณ์
463 39941 นางสาว ภูริชญา เขียวต่าย ฟ้า
464 39942 นาย พันธกานต์ แดนราษี โด้
465 39943 นางสาว ปิณฑิรา ตาปัญญา วิว
466 39945 นางสาว ชนิกานต์ พงศ์อุดม น้ำฟ้า
467 39946 นาย มาวิน เสียงใหญ่ หมอน
468 39947 นางสาว ปภาวรินท์ กิตติประภัสร์ บิวตี้
ที่ ป.ร. คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น


สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : P.R.C. Alumni Association
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000, โทรศัพท์ : 053-266290, http://www.prc.or.th, E-mail : [email protected]

*หมายเหตุ ขอความร่วมมือจากประธานรุ่น ทุกรุ่น ช่วยปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในรุ่นของตนเอง ให้เป็นปัจจุบัน
                  - โดยใช้ Username ตามปีและชั้นที่จบ เช่น 2521M3 ส่วน Password ให้ระบุเฉพาะปีที่จบ เช่น 2521
                  - หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประธานรุ่นให้แจ้งนายทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ เพื่อแก้ไขด้วยครับ